Komitet Powiatowy Polskiej Partii Robotniczej w Morągu

Unterschrift
42/1084/0
Anzahl der Serien
0
Anzahl der Scans
7653

Inhalt:

Konferencje powiatowe: protokoły, sprawozdania, rezolucje, wykazy delegatów, 1945-1948 sygn. 1. Posiedzenia plenarne: protokoły, 1945 sygn. 2. Egzekutywa: protokoły posiedzeń, 1946-1948 sygn. 3. Sekretariat: protokoły posiedzeń międzpartyjnych, narad aktywu, korespondencja, 1945-1948 sygn. 4-6. Referat Organizacyjny: materiały sprawozdawcze, plany pracy, wykazy kół partyjnych i sekretarzy komórek partyjnych, materiały dot. Referendum i wyborów do Sejmu Ustawodawczego, materiały komitetów miejskich: w Morągu i Miłakowie- sprawozdania, protokoły posiedzeń międzypartyjnych, kół miejskich, komitetów gminnych i kół wiejskich, 1945-1948 sygn. 7-29. Referat Propagandy: Materiały sprawozdawcze, wykazy słuchaczy szkoleń partyjnych, plany pracy, korespondencja, 1945-1948 sygn. 30. Referat Rolny: protokoły posiedzeń egzekutywy rolnej, plany pracy, materiały sprawozdawcze, listy delegatów na Zjazd wojewódzki, korespondencja,1945-1948, sygn.31 Referat Przemysłowy: sprawozdania miesięczne,1945-1948, sygn.32 Referat Zawodowy: materiały sprawozdawcze,1946-1948, sygn.33 Referat Administracyjno- Samorządowy: materiały sprawozdawcze, protokóły z posiedzeń komisji Kontroli Społecznej,1945-1948, sygn.34 Referat Kobiecy: protokóły z zebrań sekcji kobiet, sprawozdania miesięczne,1948, sygn.35 Referat Personalny: sprawozdania miesięczne, wykazy i charakterystyki członków PPR, korespondencja,1945-1948, sygn.36-38 Referat Komunikacyjny: sprawozdania miesięczne,1947-1948, sygn.39

Die Geschichte des Schöpfers:

Po utworzeniu dniu 18.04.1945r. Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Partii Robotniczej w Olsztynie, przystapiono do organizowania aparatu partyjnego na terenie powiatów. Komitet Powiatowy PPR w Morągu powstał w czerwcu 1945r. Struktura organizacyjna wszystkich szczebli PPR, tj. Komitetu Wojewódzkiego, komitetów powiatowych, komitetów miejskich i gminnych była zbudowana na tych samych zasadach: władze zarządzające i kontrolne oraz aparat wykonawczy. Władze były wybierane, aparat stanowiły wydziały bądź referaty, w których zatrudniano pracowników etatowych i aktyw nieetatowy. Struktura władz i aparatu powiatowego przedstawiała się następująco: konferencja powiatowa, komitet powiatowy,Powiatowa Komisja Rewizyjna, egzekutywa komitetu powiatowego. Komitet Powiatowy jako aparat składał się z sekretariatu i referatów: organizacyjnego, propagandy, rolnego, komunikacyjnego, zawodowego, przemysłowego, kobiecego, personalnego, administracyjno-somorządowy. Najwyższą władzą była konferencja powiatowa zwoływana raz w roku. Konferencja wybierała organ zarządzajacy między konferencjami - Komitet Powiatowy i Powiatową Komisję Rewizyjną, oraz I i II sekretarza. Komitet Powiatowy zbierał się na posiedzeniach plenarnych raz na kwartał. Wybierał ze swego grona egzekutywę. Egzekutywa na bieżąco kierowała polityką partii i zbierala się na zebraniach raz w tygodniu. Pracami egzekutywy i aparatu powiatowego kierował I sekretarz. Apart dzielił się na referaty. Najczęściej byli to instruktorzy do spraw i zajmowali się kilkoma sprawami /referatami równocześnie. Obsada etatowa była nieliczna. Kongres zjednoczeniowy PPR i PPS 15.12.1948r. kończy działalność obu partii.

Extreme Termine:

1945-1948

Einstufung:

Name des Schöpfers:

Daten:

1945-1948.

Langer Name:

Name der Fremdsprache:

Sprachen:

Verfügbarkeit:

Archiveinheiten insgesamt:

39

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

39

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

1.0

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

0.8

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
Buchbestand genehmigt Tak