Miejski Komitet Polskiej Partii Socjalistycznej w Olsztynie

Unterschrift
42/1109/0
Anzahl der Serien
0
Anzahl der Scans
0

Inhalt:

Protokoły zebrań międzypartyjnych i narad miejskiego aktywu partyjnego, instrukcje, rezolucje,oceny, 1947-1948 sygn. 1. Referat Ogólno-Organizacyjny: sprawozdania miesięczne referatu, protokoły posiedzeń,sprawozdania z kół i wykazy członków kół przy zakładach pracy, korespondencja, 1946-1948 sygn. 2-9. Referat Kadr: deklaracje członkowskie, 1946-1947 sygn. 10. Koło PPS przy Sądzie Okręgowym w Olsztynie 1947-1947 sygn.11

Die Geschichte des Schöpfers:

Po ukonstytuowaniu się pod koniec kwietnia 1945 r. Wojewódzkiego Komitetu Polskiej Partii Socjalistycznej w Olsztynie przystąpiono do budowania sieci organizacji w terenie. Miejski Komitet PPS w Olsztynie powstał już 13 maja 1945 r. Najwyższa władzą była konferencja miejska, która zbierała się raz w roku i wybierała: Miejską Radę, Miejski Komitet, Miejską Komisję Rewizyjną, Miejski Sąd Partyjny i Miejski Sekretariat. Na czele Rady stał przewodniczący. Zadaniem jego było wytyczanie ogólnych kierunków polityki partii na terenie miasta Olsztyna. Posiedzenia Rady odbywały się co 2-3 miesiące. Na czele Miejskiego Komitetu PPS stało Prezydium. Zadaniem Prezydium było realizowanie wytycznych władz wojewódzkich, Rady Miejskiej i kontrola działalności Miejskiego Sekretariatu. Sekretariat był aparatem wykonawczym i pomocniczym Prezydium, wykonywał uchwały władz zwierzchnich, administrował partią na terenie miasta przy pomocy powoływanych referatów: ogólno-organizacyjnego, społeczno-zawodowego, kobiecego, wiejskiego, polityczno-przemysłowego, finansowo-gospodarczego. Ilość tworzonych referatów była zmienna, a zbyt mała liczba parcowników utrudniała sprawne wykonywanie zadań. Zjazd zjednoczeniwy Polskiej Partii Robotniczej i Polskiej Partii Socjalistycznej 15 grudnia 1948 r. zakończył działalność partii.

Extreme Termine:

1946-1948

Einstufung:

Name des Schöpfers:

Daten:

1946-1948, 1946-1948, 1946-1948, 1946-1948.

Langer Name:

Name der Fremdsprache:

Sprachen:

Verfügbarkeit:

Archiveinheiten insgesamt:

11

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

11

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

0.0

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

0.3

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
Buchbestand genehmigt Tak
Buchbestand genehmigt Tak
Buchbestand genehmigt Tak
Buchbestand genehmigt Tak