Urząd Stanu Cywilnego w Borucinie

Unterschrift
18/425/0
Anzahl der Serien
5
Anzahl der Scans
2128

Inhalt:

Zespół zawiera jednorodną dokumentację w postaci wtóropisów: – ksiąg urodzeń z lat 1874–1907, sygn. 1-28 – ksiąg małżeństw z lat 1874–1907, sygn. 29-62 – ksiąg zgonów z lat 1874–1907, sygn. 63-97 – skorowidze do ksiąg urodzeń, małżeństw i zgonów z lat 1874–1907 odtworzone w Urzędzie Stanu Cywilnego w Borucinie w latach 2000 - 2001 co stwierdzono podczas ekspertyzy w Urzędzie Stanu Cywilnego w Krzanowicach, sygn. 98

Die Geschichte des Schöpfers:

Urzędy Stanu Cywilnego w Prusach zostały powołane do życia na mocy ustawy „Gesetz über die Beurkundung des Personenstandes und die Form der Eheschliessung” z 9 marca 1874 roku. Ustawa weszła w życie 1 października 1874 roku, a następnie została zastąpiona ogólnoniemiecką ustawą z 6 lutego 1875 roku obejmującą całą Rzeszę Niemiecką. Ustawy te wprowadziły między innymi obowiązek cywilnej rejestracji faktów stanu cywilnego, czyli urodzeń, małżeństw i zgonów zastępując tym samym rejestrację prowadzoną do tamtej pory przez urzędy parafialne, czy gminy wyznaniowe. Wprowadzono obowiązek rejestrowania urodzeń, małżeństw i zgonów wszystkich obywateli bez względu na wyznanie, w trzech rodzajach ksiąg prowadzonych w języku niemieckim. Wszystkie trzy serie ksiąg sporządzono w dwóch egzemplarzach. Ponadto istniał podział ksiąg na oryginały (Hauptregister) oraz wtóropisy (Nebenregister). Całe państwo pruskie podzielono na okręgi urzędów stanu cywilnego (Standesamtsbezirk), na które składały się od jednej do kilku gmin, w zależności od gęstości zaludnienia. W okręgach obejmujących jedną gminę czynności rejestracji sprawowali: burmistrz, wójt lub za zezwoleniem wyższych władz administracyjnych (w praktyce nadprezydenta prowincji) ich zastępcy. Gdy okręg urzędu stanu cywilnego obejmował kilka gmin, urzędnik stanu cywilnego i jego zastępca byli mianowani przez nadprezydenta prowincji. Na mocy ustawy o właściwości władz administracyjnych i sądowych z 1 sierpnia 1883 roku, nadzór nad działalnością urzędników stanu cywilnego sprawowali: starosta jako przewodniczący wydziału powiatowego (Kreisausschuss) oraz w wyższej instancji prezydent rejencji i minister spraw wewnętrznych. Wieś Borucin (niem. Borutin), której początki datowane są na 1302 rok, wchodzi administracyjnie w skład gminy Krzanowice w powiecie raciborskim, w województwie śląskim. Obecna nazwa została ustalona w 1945 roku. Urząd Stanu Cywilnego w Borucinie (Standesamt Borutin) został utworzony 3 września 1874 roku aktem wykonawczym do ustawy z 1874 roku, czyli decyzją Nadprezydenta Prowincji Śląskiej we Wrocławiu. Siedziba urzędu mieściła się w Borucinie. Rejestracji w Urzędzie podlegały zdarzenia z gminy i obszaru dworskiego Borucin. W momencie powstania funkcje Naczelnika Urzędu sprawował Atzmann, inspektor i zastępca wójta w Borucinie a jego zastępcą został, Niedziella, nauczyciel i pisarz gminny w Borucinie. W kolejnych latach funkcje urzędników sprawowali: Wenzel, Schinke, Hlubek, Morawetz. Autor wstępu i inwentarza: mgr Wojciech Mitręga

Extreme Termine:

1874-1925

Einstufung:

Name des Schöpfers:

Daten:

1874-1925.

Langer Name:

Name der Fremdsprache:

Standesamt Borutin

Sprachen:

Verfügbarkeit:

Archiveinheiten insgesamt:

105

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

98

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

1.0

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

0.8

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
elektronisches Inventar der Archivarbeit Nie
Buchbestand genehmigt Nie

K.M. 23 czerwca 2016 r.