Urząd Stanu Cywilnego w Brzezince

Unterschrift
12/2791/0
Extreme Termine
1874-1922 [1938]
Anzahl der Serien
5
Anzahl der Scans
10222

Inhalt:

Księgi urodzeń z lat 1874-1912, sygn. 1-34, 110-114 Księgi małżeństw z lat 1874-1912, sygn. 35-68, 115-119 Księgi zgonów z lat 1874-1912, sygn. 69-103, 120-124 Skorowidze do ksiąg urodzeń, małżeństw i zgonów z lat 1874-1912, sygn. 104-109, 125 Spis zdawczo-odbiorczy: Księgi urodzeń z lat 1913-1918, sygn. 126-129, 179-180 Księgi małżeństw z lat 1913-1938, sygn. 130-153, 181-182 Księgi zgonów z lat 1913-1938, sygn. 154-177, 183-184 Alegata do ksiąg małżeństw z lat 1874, 1876-1889, 1891-1938, sygn 185-250 Skorowidze do ksiąg zgonów z lat 1935-1936, sygn. 178

Die Geschichte des Schöpfers:

Urzędy stanu cywilnego w Prusach rozpoczęły działalność na mocy ustawy „Gesetz über die Beurkundung des Personenstandes und die Form der Eheschliessung” z 9 marca 1874 roku. Zawarte w niej przepisy weszły w życie z dniem 1 października 1874 roku, a następnie zostały zastąpione ustawą z 6 lutego 1875 roku obejmującą całą Rzeszę Niemiecką. Nadmienione przepisy wprowadziły obowiązek cywilnej rejestracji faktów stanu cywilnego, czyli urodzeń, małżeństw i zgonów zastępując tym samym akta metrykalne prowadzone do tamtej pory przez urzędy parafialne czy gminy wyznaniowe. Obszar państwa podzielono na okręgi urzędów stanu cywilnego (Standesamtsbezirke), na które w zależności od gęstości zaludnienia składały się od jednej do kilku gmin. Dla każdego okręgu mianowano urzędnika stanu cywilnego i jego zastępcę. Funkcji tych nie mogły pełnić osoby duchowne. Na mocy ustawy o właściwości władz administracyjnych i sądowych z 1 sierpnia 1883 roku, nadzór nad działalnością urzędników stanu cywilnego sprawował starosta jako przewodniczący wydziału powiatowego (Kreisausschuss), a w wyższej instancji prezydent rejencji oraz minister spraw wewnętrznych. Urząd Stanu Cywilnego w Brzezince został utworzony decyzją Nadprezydenta Prowincji Śląskiej we Wrocławiu z dnia 29 sierpnia 1874 roku. W chwili powstania nosił nazwę: Urząd Stanu Cywilnego w Brzęczkowicach-Brzezince (Standesamt Brzenskowitz-Brzezinka). 28 lipca 1906 roku zmieniono oficjalną nazwę miejscowości Brzezinka na Birkental. W ślad za tym wprowadzona została nowa nazwa Urzędu, który od 10 października 1906 roku funkcjonował jako Standesamt Birkental. Decyzją Nadprezydenta Prowincji Śląskiej z 15 maja 1909 roku z terenu działania kręgu stanu cywilnego Brzezinka wyłączono gminę i dobra Brzęczkowice wraz z kolonią Słupna i na wydzielonym obszarze utworzono odrębny urząd pod nazwą Urząd Stanu Cywilnego w Brzęczkowicach (Standesamt Brzenskowitz). [na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. P. Matuszek, Katowice 2014]

Extreme Termine:

1874-1922 [1938]

Einstufung:

urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne

Name des Schöpfers:

Urząd Stanu Cywilnego w Brzęczkowicach-Brzezince [Standesamt Brzenskowitz-Brzezinka]

Daten:

1874-1938.

Langer Name:

Name der Fremdsprache:

Standesamt Birkental

Sprachen:

polski, niemiecki

Verfügbarkeit:

Vollständig geteilt

Archiveinheiten insgesamt:

251

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

125

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

6.75

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

3.0

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
persönlicher Index Nie dla urodzeń, małżeństw i zgonów z lat 1874-1907
Buchbestand genehmigt Tak sygn. 1-125
Liefer- und Abnahmeliste Tak sygn. 126-251

KM D.0002.5.2014, 20.11.2014