Okręgowa Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Bydgoszczy

Unterschrift
6/1844/0
Anzahl der Serien
0
Anzahl der Scans
0

Inhalt:

1. Akta organizacyjne (21 j.a) 2. Dokumentacja dochodzeń (1161 j.a.) - organizacja śledztw i dochodzeń - dochodzenia dot. obszaru Pomorza - dochodzenia dot.osadzeń w obozach koncentracyjnych - dochodzenia dot. zbrodni w poszczególnych powiatach - dochodzenia dot. zbrodni popełnionych na pozostałym obszarze Polski - dochodzenia dot. zbrodni popełnionych na terenie Niemiec 3. Fotografie (29 j.a.) 4. Afisze, plakaty, obwieszczenia, rysunki (24 j.a.)

Die Geschichte des Schöpfers:

Na mocy uchwały z 29 III 1945 r. powołano Główną Komisję Badania Zbrodni Niemieckich w Polsce. W terenie działały komisje okręgowe. Główne zadanie: zbieranie i badanie materiałów dotyczących zbrodni niemieckich popełnionych w latach 1939-1945 w Polsce i poza jej granicami w stosunku do obywateli polskich lub osób narodowości polskiej oraz w stosunku do cudzoziemców, którzy w tym czasie przebywali w Polsce. W Bydgoszczy w marcu 1945 r. powołano sądowo-prokuratorską tymczasową komisję śledczą do badania zbrodni niemieckich. W maju utworzono Komitet do Badania Zbrodni Niemieckich na terenie Pomorza. Z dotychczasowej komisji tymczasowej utworzono komisję śledczą. 25 VII 1945 r. bydgoski Komitet został podporządkowany GKBZN w Warszawie. Z czasem przy sądach grodzkich powstały delegatury okręgowe komisji. W 1949 r. nastąpilo zawieszenie działalności okręgowych komisji, w tym bydgoskiej (30 VI 1949 r.). W tym samym roku zmieniono nazwę na Główna Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich. Reaktywacja OKBZH w Bydgoszczy nastąpiła 3 VI 1964 r. W czerwcu powołano sekcje komisji: archiwalno-historyczną, dochodzeniową i propagandową. W 1984 r. do zakresu badań powołanej Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich-Instytut Pamięci Narodowej weszło dokumentowanie zbrodni stalinowskich popełnionych w okresie wojny oraz zbrodnie i represje stosowane przez organy władzy po II wojnie światowej. Komisja została zlikwidowana na mocy ustawy z 18 XII 1988 r. powołującej Instytut Pamięci Narodowej-Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

Extreme Termine:

1945-1994

Einstufung:

instytucje ochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości

Name des Schöpfers:

Daten:

1945-1994.

Langer Name:

Okręgowa Komisja Badania Zbrodni Niemieckich

Name der Fremdsprache:

Sprachen:

rosyjski, polski, niemiecki, łaciński

Verfügbarkeit:

Teilweise geteilt

Archiveinheiten insgesamt:

1235

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

1235

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

4.71

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

4.71

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
geografischer Index Tak
Buchbestand genehmigt Tak
persönlicher Index Tak

baza danych INNA