Urząd Wojewódzki Pomorski w Bydgoszczy

Unterschrift
6/851/0
Extreme Termine
1945-1950
Anzahl der Serien
312
Anzahl der Scans
44

Inhalt:

1. Wydział Ogólny (1945-1950) (526 j.a.): sprawy organizacyjne, współpraca z urzędami niezespolonymi, osadnictwo, repatriacja, grobownictwo, szkody wojenne, akcja siewna i żniwna, podatek gruntowy, nieruchomości państwowe, podział administracyjny, pobyt Armii Radzieckiej 2. Wydział Personalny (1945-1950) (70 j.a.): szkolenia, uposażenia pracowników, etaty, zapomogi, nominacje burmistrzów, prezydenci i starostowie, dochodzenia służbowe 3. Wydział Budżetowo-Gospodarczy (1946-1950) (20j.a.): sprawy organizacyjne, sprawy gospodarki samorządowej 4. Wydział Społeczno-Polityczny (1945-1950) (652 j.a.): sprawozdania sytuacyjne, bezpieczeństwo publiczne, nadużycia gospodarcze, nadzór nad stowarzyszyszeniami, internowanie Polaków, rehabilitacja, repatriacja, sprawy dotyczące wyznań, obywatelstwa, meldunki o pobycie Armii Czerwonej, klęski żywiołowe 5. Wydział Administracyjny (1945-1950) (402 j.a.): sprawy karno-administracyjne, wywłaszczenia, zbiórki publiczne, przedsiębiorstwa rozrywkowe, sprawy usc, ochrona przed pożarami, klęski żywiołowe, sprawy lokalowe 6. Wydział Samorządowy (1945-1950) (1028 j.a.): sprawy organizacyjne, wybory burmistrzów i sołtysów, sprawy dotyczące obywatelstwa, zmiana nazwisk, finanse samorządowe, subewncje, ankiety o przedsiębiorstwach, szkolnictwo specjalne, zakłady opiekuńcze i lecznicze, podział terytorialny, zmiany nazw miejscowości 7. Wydział Administracji i Finansów Komunalnych (1945-1950) (68 j.a.): sprawy organizacyjne, zmiany siedzib i nazw gromad, ulic, sprawy emerytalne pracowników samorządowych, skargi i zażalenia 8. Wydział Gospodarki Komunalnej (1945- 1950) (121 j.a.): plany gospodarcze, inwestycyjne przedsiębiorstw, samorządowe gospodarstwa rolne, kredyty, przekazanie zakładów komunalnych, 9. Wydział Wojskowy (1945-1948) (32 j.a.): przesiedlenia ludności, pobór do wojska, zasiłki wojskowe, świadczenia wojenne, rekwizycje, poligon artyleryjski pod Toruniem 10. Wydział Komunikacyjny (1945-1950) (312 j.a.): sprawy organizacyjne, roboty drogowe, szkody wojenne, budowa i utrzymanie dróg i mostów, zadrzewienia, akcje przeciwpowodziowe i przeciwlodowe, wykazy ruchu pojazdów, znaki drogowe, szkoły i warsztaty szybowcowe 11. Wydział Kultury i Sztuki (1945-1950) (425 j.a.): subwencje, szkolnictwo artystyczne, organizowanie muzeów, pracowni konserwatorskich, domów kultury i świetlic, kwestionariusze placówek, ruch amatorski, imprezy literackie, muzyczne, plastyczne, ochrona zabytków, akta dotyczące poszczególnych placówek 12. Wydział Handlu (1945-1950) (724 j.a.): koncesje, ewidencja placówek handlowych i usługowych, inwestycje handlowe, przydział lokali, kontraktacje i skup artykułów rolnych, spożywczych i mleka, ceny, kalkulacje, zaopatrzenie rynku 13. Wydział Aprowizacji (1945-1950) (608 j.a.): wykazy gospodarstw, majątków, stawów rybnych oraz przedsiębiorstw handlowych, dostawy mleka i ziemiopłodów, pogłowie i ubój zwierząt rzeźnych, rozdział kart zaopatrzenia i artykułów przemysłowych i spożywczych 14. Wydział Przemysłu (1945-1950) (722 j.a.): rejestracja, spisy i ankiety przedsiębiorstw przemysłowych, warsztatów rzemieślniczych, przedsiębiorstwa poniemieckie, upaństwowienia, likwidacja zakładów i warsztatów 15. Wydział Zdrowia (1945-1950) (197 j.a.): wykazy placówek leczniczych, ankiety i sprawozdania ośrodków zdrowia, zaopatrzenie w sprzęt, koszty leczenia, projekt utworzenia akademii medycznej, higiena i medycyna pracy, choroby zakaźne, plany inwestycyjne 16. Wydział Opieki Społecznej (1945-1950) (114 j.a.): organizacja zakładów opiekuńczych, fundacje, finanse zakładów, opieka nad matką i dzieckiem, rodziny zastępcze, powroty z obozów koncentracyjnych, ewidencja ośrodków rolnych 17. Wydział Spraw Inwalidzkich (1945-1950) (3 j.a.): opieka nad inwalidami cywilnymi 18. Wydział Odbudowy i Budownictwa (1945-1950) (324 j.a.): rejestracja szkód wojennych, grobownictwo, wykazy firm budowlanych, projekty budowlane, ewidencja nieruchomości państwowych, kredyty i subwencje, wykazy lokatorów, czynsze 19. Wydział Pomiarów (1945-1950) (179 j.a.): ewidencja mierniczych przysięgłych, inwentaryzacja i ewidencja prac pomiarowych, szkolnictwo zawodowe, aktualizacja i odnowienie operatów katastralnych, pomiary granic państwa 20. Regionalna Dyrekcja Planowania Przestrzennego (1945-1949) (9 j.a.): sprawy organizacyjne, sprawozdania z działalności 21. Wydział Planowania Miast i Osiedli (1945-1950) (11 j.a.): projekty i wzory poszczególnych osiedli 22. Wydział Rolnictwa (1945-1950) (24 j.a.): ewidencja lasów niepaństwowych, spisy powierzchni użytków i zasiewów, spis zwierząt gospodarskich 23. Wydział Urządzeń Rolnych (1945-1954) (325 j.a.): osadnictwo rolne, sprawy dotyczące byłych majątków, gospodarstw poniemieckich i zakładów ogrodniczych, spłaty należności 24. Wydział Wodno-Melioracyjny (1946-1950) (229 j.a.): roboty wodno-melioracyjne, kredyty 25. Wydział Weterynarii (1945-1950) (102 j.a.): wykazy placówek weterynaryjnych, ubój zwierząt i badanie mięsa, zaraźliwe choroby zwierzęce 26. Wydział Oświaty Rolniczej (1945-1950) (7 j.a.): arkusze ocen uczniów szkół przysposobienia rolniczego 27. Wojewódzki Zarząd Rolnictwa (1948) (1 j.a.): rozmieszczenie ośrodków mechanicznych 28. Wojewódzka Komisja Dyscyplinarna (1945-1950) (10 j.a.): sprawozdanie z działalności, sprawy dyscyplinarne 29. Pełnomocnik Akcji Siewnej na Woj. Pomorskie (1945-1945) (1 j.a.): sprawozdania z działalności 30. Główny Pełnomocnik Rządu Tymczasowego R.P. dla Spraw Wojennych Świadczeń Rzeczowych na Województwo Pomorskie (1945) (1 j.a.): sprawozdania z działalności

Die Geschichte des Schöpfers:

UWP w Bydgoszczy powołano 11 II 1945 r. na podstawie dekretu PKWN z 21 VIII 1944 r. o trybie powoływania władz administracji ogólnej I i II instancji oraz przedwojennych aktów prawnych. 14 III 1945 r. Pełnomocnik Rządu na Pomorze ogłosił pierwszy statut organizacyjny urzędu. Wojewoda był reprezentantem rządu i szefem administracji ogólnej (publicznej) oraz innych zespolonych działów administracji na obszarze województwa pomorskiego. Był członkiem wojewódzkiej rady narodowej i przewodniczącym wydziału wojewódzkiego. Kontrolę społeczną nad działalnością urzędu sprawowało Prezydium PWRN. Wojewoda składał periodyczne prawozdania ze swej działalności. W 1947 r. urząd wojewódzki przejął kompetencje Wojewódzkiego Urzędu Informacji i Propagandy oraz Wojewódzkiego Urzędu Ziemskiego Pomorskiego w Bydgoszczy (także oświatę rolniczą). Do zakresu kompetencji urzędu należało uzgadnianie działalności administracji państwowej (z wyjątkiem spraw przekazanych administracji wojskowej, skarbowej, szkolnej, kolejowej, pocztowo-telekomunikacyjnej); nadzór nad organizacją i działalnością samorządu, stowarzyszeń i organizacji; zagadnienia społeczno-polityczne, narodowościowe i religijne; bezpieczeństwo publiczne; sprawy związane z poborem wojskowym; przygotowanie obrony państwa; nadzór nad przemysłem i rzemiosłem; elektryfikacja kraju; sprawy komunikacyjno-budowlane; wodno-administracyjne; opieka społeczna; nadzór nad lecznictwem; sprawy weterynaryjne; rozwój kultury i sztuki; aprowizacja i handel; sprawy osobowe urzędników państwowych. UWP w Bydgoszczy zakończył działalność 31 V 1950 r. na mocy ustawy z 20 III 1950 r. o terenowych organach jednolitej władzy państwowej. Kompetencje przejęło Prezydium WRN w Bydgoszczy.

Extreme Termine:

1945-1950

Einstufung:

administracja ogólna

Name des Schöpfers:

Daten:

1945-1950.

Langer Name:

Name der Fremdsprache:

Sprachen:

polski

Verfügbarkeit:

Teilweise geteilt

Archiveinheiten insgesamt:

7326

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

7326

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

83.8

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

83.8

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
Buchbestand genehmigt Tak
Einweisung durch das Team Tak