Akta Miasta Gdańska

Unterschrift
10/300/0
Anzahl der Serien
276
Anzahl der Scans
171167

Inhalt:

Archiwum Rady i urzędów miasta Gdańsk zawiera zespoły akt urzędów miejskich oraz kolekcje: 300/1 - Urząd Prezydiującego Burmistrza (1559-1795; 1807-1814) 432 j.a.; 300,2 - Urząd Mierzei i Szkarpawy (1359; 1461-1820) 1045 j.a.; 300,3 - Urząd Burgrabiego Królewskiego - Burggräfisches Amt (1561-1793) 559 j.a.; 300,4 - Urząd Wyżyn - Höhisches Amt (1324; 1387; 1526-1803; 1807-1817)519 j.a.; 300,5 - Urząd Wiceprezydiującego Burmistrza (1570-1792; 1807-1817) 1063 j.a.; 300,6 - Urząd Sędziego - Richterlisches Amt (1570-1794; 1807-1814) 259 j.a.; 300,9 - Acta Internuntiorum (1784-1787) 2 j.a.; 300,10 - Recesy Ordynków - Szeroka Rada (1545-1793; 1807-1814) 345 j.a.; 300,12 - Kamlaria - Kämmerei (1377-1794; 1807-1814) 845 j.a.; 300,14 - Urząd Helu - Helisches Amt (1526-1814) 106 j.a.; 300,15 - Funkcja Ogniowa - Feuerfunktion (1543-1813) 20 j.a.; 300,16 - Urząd zapasów Zboża - Vorrat (1593-1792) 17 j.a.; 300,17 - Fiscalia (1539-1747) 13 j.a.; 300,18 - Militaria (1520-1815; 1821) 241 j.a.; 300,19 - Komora Palowa - Pfahlkammer (1460-1790) 96 j.a.; 300,20 - Urząd Wałowy - Wallgebäude (1547-1813) 123 j.a.; 300,21 - Prezydent Wojenny - Kriegspräsident (1760-1793; 1807-1814) 2 j.a.; 300,27 - Missiva (1420-17931807-1810) 136 j.a.; 300,28 - Hanza (1267; 1373-1771) 247 j.a.; 300,29 - Recesy Stanów Prus Królewskich (1416-1775, 1784-1785; 1798) 437 j.a.; 300,30 - Sprawy cechów w Radzie (1522-1543; 1571-1793; 1807-1814) 126 j.a.; 300,31 - Recesy Rady (1402; 1570-1793) 107 j.a.; 300,32 - Ksiegi gruntowe (1357-1830) 101 j.a.; 300,36 - Nauka i sztuka (1529-1812) 77 j.a.; 300,37 - Urzędy stanu cywilnego (1809-1812; 1828) 395 j.a.; 300,38 - Szpital Miejski - Lazarett (1736-1906) 4 j.a.; 300,41 - Akta Starego Miasta (1382; 1439-1800) 198 j.a.; 300,42 - Akta Szkół (1545-1882) 226 j.a.; 300,43 - Sąd Ławniczy - Schöffengericht (1426-1794; 1807-1814) 229 j.a.; 300,44 - Akta Ordynków (1342; 1450-1792) 30 j.a.; 300,47 - Korespondencja w sprawach zdrowotnych (1719-1740; 1770-1772) 2 j.a.; 300,49 - Sierociniec - Dom Dobroczynności (1719-1750) 1 j.a.; 300,52 - Korespondencja ze szlachtą (1514-1817) 931 j.a.; 300,53 - Korespondencja po roku 1525 (1525-1793; 1807-1814) 1202 j.a.; 300,58 - Weta - Wette (1481; 1573-1794; 1807-1814) 117 j.a.; 300,59 - Księgi Miejskie i libri memorandorum (1294; 1376-1770; 1798) 43 j.a.; 300,60 - Weta - Ksiegi obywatelskie i listy rodowe (1399-1819) 8406 j.a.; 300,61 - Szpitale (1394; 1507-1826) 88 j.a.; 300,66 - Urząd Długich Ogrodów - Langgarten, Matenbuden (1568-1727) 7 j.a.; 300,81 - Komturstwo gdańskie - Danziger Komturei (1284-1447) 2 j.a.; 300,82 - Akta Młodego Miasta (1404-1455) 2 j.a.; 300,86 - Sprawy klasztorów w Radzie (1595; 1602-1640; 1661-1669) 55 j.a.;300,87 - Sprawy szpitali w Radzie (1701-1780) 7 j.a.; 300,90 - Rada Wojenna - Kriegsrat (1658-1793; 1808-1812) 20 j.a.; 300,91 - Komisarze Wojenni - Kriegskommissarii (1734-1793; 1808-1814) 3 j.a.; 300,92 - Akta Senatu I Wolnego Miasta Gdańska (1774; 1807-1814) 699 j.a.; 300,93 - Edykty i rozporządzenia (1300; 1422-1797; 1806-1814) 64 j.a.; 300,D - Dokumenty (1253; 1311-1797; 1808) 18677 j.a.; 300,C - Akta cechów (1365-1944) 1890 j.a.; 300,KS - Kolegium do Spraw Kościołów i Szkół (1803-1804) 1 j.a.; 300,MP - Kolekcja planów i map (1520-1942) 1256 j.a.; 300,R - Zbiór rękopisów - Bibliotheca Archivi (XV-XX w.) 1792 j.a.; 300,RR - Akta Magistratu Miasta Gdańska (1803-1804; 1814-1918) 30 j.a.. Zespół każdego urzędu lub kolekcja posiada szczegółowy inwentarz.

Die Geschichte des Schöpfers:

Początki miasta sięgają IX w. W okresie piastowskim powstały dwa ośrodki administracyjne: Stare i Główne Miasto. Bardziej prężne było Główne Miasto, które otrzymało w połowie XIV w. prawo miejskie. W 1380 r. Krzyżacy utworzyli trzeci ośrodek administracyjny, mianowicie Młode Miasto, jako przeciwwagę dla Miasta Głównego, usamodzielniającego się spod zwierzchnictwa krzyżackiego. W 1454 r. Gdańsk poddał się pod panowanie Polski. Reprezentantem króla w mieście był burgrabia. Wówczas też nastąpiły istotne zmiany w administracji miejskiej, polegające na wyeliminowaniu Młodego Miasta oraz znacznym ograniczeniu praw Starego Miasta. Właściwy zarząd Gdańska przejęło Główne Miasto. Władzę w mieście sprawowała Rada, która w następnych stuleciach musiała przekazać część swych kompetencji innym grupom społecznym, reprezentowanym przez Ławę i utworzony w 1526 r. przez Zygmunta I Trzeci Ordynek, dając początek Szerokiej Radzie (ordynkom), która w następnych stuleciach wywierała coraz większy wpływ na rządy w mieście.Oprócz tego szereg zadań administracyjnych i sądowych spełniała Rada Miasta (ścisła), złożona z burmistrzów i rajców, oraz burmistrzowie samodzielnie. Ci ostatni w szczególności zarządzali posiadłościami ziemskimi miasta, podzielonymi na kilka okręgów administracyjnych. Funkcje sądownicze należały do Rady, burmistrzów, Ławy oraz Urzędu Sędziego. Szerokiej Radzie oraz Radzie ścisłej, a także burmistrzom podlegało też szereg urzędów miejskich oraz komisji, powołanych do realizacji konkretnych przedsięwzięć. W formie mniej lub bardziej niezależnej działały w mieście cechy, kościoły, szkoły, bractwa i instytucje dobroczynne. Stare Miasto ograniczało się do administracji wewnętrznej oraz niektórych spraw sądowniczych.Pierwszy okres Pruski (1793-1806) charakteryzowała się przekształceniem dawnego systemu zarządzania do obowiązujących form administracji miejskiej w miastach pruskich. Na czele Magistratu stał burmistrz, któremu podporządkowano sprawy administracyjne i policyjne. Wyodrębniono sprawy sądowe, które przekazano niezależnym sądom. W zakresie handlu i rzemiosła obowiązywały dawne prawa gdańskie z okresu polskiego. W latach 1807-1814 (Pierwsze Wolne Miasto Gdańsk) powrócono do form ustrojowych sprzed 1793 r. Po ponownym zajęciu miasta przez Prusy w 1814 r. wprowadzono pruskie podstawy administracji, jednolite dla całej monarchii. Miastem zarządzał burmistrz, którego organem wykonawczym był Magistrat. Władzę uchwałodawczą i kontrolną sprawowała Rada Miejska. Z kompetencji władz miejskich wydzielono zarząd policyjny oraz sądownictwo. W okresie petencji władz miejskich wydzielono zarząd policyjny oraz sądownictwo. W okresie 1919-1939 (drugie Wolne Miasto Gdańsk) nastąpiło połączenie agend administracji państwowej i samorządowej w jednym urzędzie zwanym Senatem Wolnego Miasta Gdańska. Okres okupacji połączony z włączeniem Wolnego Miasta Gdańska do Rzeszy Niemieckiej (1939-1945) opierała się na jednolitych dla całej Rzeszy Niemieckiej podstawach zarządu miejskiego, z wysunięciem na pierwszy plan kierownictwa politycznego rządzącej partii narodowosocjalistycznej.

Extreme Termine:

[1253; 1284] 1310 - 1815 [ 1944]

Einstufung:

administracja ogólna

Name des Schöpfers:

Daten:

1253-1253, 1284-1310, 1311-1814, 1815-1944.

Langer Name:

Name der Fremdsprache:

Sprachen:

polski, niemiecki, łaciński

Verfügbarkeit:

Vollständig geteilt

Archiveinheiten insgesamt:

43918

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

43918

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

648.79

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

648.79

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
geografischer Index Keine Daten
andere Hilfsmittel Keine Daten
Buchbestand genehmigt Keine Daten
Einweisung durch das Team Keine Daten

W większości zmikrofilmowany. Zespół każdego urzędu lub kolekcja posiada szczegółowy inwentarz.