Urząd Stanu Cywilnego w Borowinie

Unterschrift
89/154/0
Extreme Termine
1875-1936
Anzahl der Serien
2
Anzahl der Scans
230

Inhalt:

1. Księgi pierwopisy z lat 1875-1913, sygnatury 1-105 (Księgi urodzeń, małżeństw i zgonów ułożone chronologicznie i rzeczowo: księgi urodzeń z lat 1875-1889, 1891-1900, 1902, 1905-1913, księgi małżeństw z lat 1875-1889, 1891-1901, 1905-1913, księgi zgonów z lat 1875-1889, 1891-1901, 1905-1913), 2. Akta nieopracowane z lat 1914-1936, sygn. 106-142 (księgi urodzeń z lat 1914-1915, księgi małżeństw z lat 1914-1918, 1920-1924, 1926-1929, 1931, 1933, 1936, księgi zgonów z lat 1914-1915, 1917-1918, 1920-1929, 1931, 1933, 1935-1936)

Die Geschichte des Schöpfers:

USC w Borowinie czyli Standesamt Hartau został powołany na mocy ustaw z 01.10.1874 roku „Gesetz über die Beurkundung und die Form der Eheschließung” i 06.02.1875 roku „Reichsgesetz über die Beurkundung und die Form der Eheschließung“, które oddzieliły rejestrację stanu cywilnego ludności od spraw kościelnych. Wprowadziły one obowiązek rejestrowania urodzeń, małżeństw i zgonów wszystkich obywateli bez względu na wyznanie, w trzech rodzajach ksiąg. Zakres terytorialny działalności urzędów nie pokrywał się zasadniczo z obrębem administracyjnym lokalnych władz państwowych, ponieważ za kryterium ich ustanowienia przyjęto gęstość zaludnienia obszaru. Stąd też okręgi stanu cywilnego obejmowały niejednokrotnie kilka gmin wiejskich (co najmniej 1500 mieszkańców), zaś w dużych gminach miejskich (powyżej 50.000 mieszkańców) tworzono kilka okręgów. Standesamt Hartau swoim zasięgiem obejmował Borowinę (Hartau). USC były organami władzy państwowej do 1945 roku i nie przechodziły poważniejszych zmian organizacyjnych. Z reguły personel składał się z jednego urzędnika, najczęściej byli to doświadczeni pracownicy administracji państwowej z dużym stażem. Na mocy ustawy z 01. 08. 1883 roku nadzór nad nimi sprawował prezydent rejencji lub starosta. Szczegółowe przepisy prawne wydawane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Rzeszy do końca XIX wieku regulowały sposób i zakres rejestracji ruchu naturalnego ludności. W latach 20-tych XX wieku wprowadzono nowe przepisy dotyczące rejestracji ludności należącej do narodowości niemieckiej. Po 1938 roku podobne odpowiednie przepisy regulowały status Żydów oraz sposób rejestracji obywateli, którzy nie posiadali niemieckiej przynależności narodowościowej. Po 1940 roku Urzędy Stanu Cywilnego współpracowały z urzędami „czystości rasy aryjskiej“ (Sippensamt). [Dzieje aktotwórcy opracowała Beata Grelewicz]

Extreme Termine:

1875-1936

Einstufung:

Name des Schöpfers:

Daten:

1875-1902, 1905-1918, 1920-1929, 1931-1931, 1933-1933, 1935-1936.

Langer Name:

Name der Fremdsprache:

Standesamt Hartau

Sprachen:

Verfügbarkeit:

Archiveinheiten insgesamt:

142

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

105

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

1.0

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

0.6

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
elektronisches Inventar der Archivarbeit Tak 37j.a.
Buchbestand genehmigt Tak 105j.a.