Urząd Stanu Cywilnego w Dargosławiu

Unterschrift
65/603/0
Anzahl der Serien
3
Anzahl der Scans
3328

Inhalt:

1. Księgi urodzeń 1874-1921; 2. Księgi małżeństw 1874-1938; 3. Księgi zgonów 1874-1938.

Die Geschichte des Schöpfers:

Powstanie Urzędu Stanu Cywilnego w Dargosławiu było efektem konfliktu nowo utworzonego Cesarstwa Niemieckiego (1871) z Kościołem katolickim. Jednym z jej elementów było wprowadzenie państwowej rejestracji ruchu naturalnego ludności, urodzeń, zgonów, a także ślubów cywilnych. Najwcześniej nowe ustawodawstwo wprowadzono w Prusach. Na mocy ustawy sejmu pruskiego z 9 III 1874 r. prezesi rejencji we wszystkich prowincjach pruskich zostali zobowiązani do utworzenia na podległych sobie terenach urzędów stanu cywilnego. Placówki te rozpoczęły działalność 1 X 1874 r. Ustawą Sejmu Rzeszy z dnia 6 II 1875 r. świecka rejestracja ruchu naturalnego ludności stała się wiążąca dla całej Rzeszy Niemieckiej. W gminach wiejskich na stanowiska kierownicze USC wyznaczane były osoby powoływane przez landratów, w miastach przez prezesów rejencji. Osoby duchowne nie mogły pełnić obowiązków urzędników USC. Urzędy stanu cywilnego zostały zobowiązane do prowadzenia ksiąg w trzech seriach: urodzenia, małżeństwa i zgony, sporządzanych w dwóch egzemplarzach: pierwopis (Haupt–Register) i wtóropis (Neben–Register). Ten ostatni po zakończeniu wpisów z danego r. przekazywany był na przechowanie do właściwego Sądu Obwodowego (Amtsgericht). Urząd Stanu Cywilnego w Dargosławiu istniał do 1945 r. Pod koniec II wojny światowej władze niemieckie przeprowadziły ewakuację części ksiąg (zwłaszcza pierwopisów) ze wschodnich prowincji w głąb Niemiec. Obecnie przechowywane są one w Standesamt I w Berlinie. Po zakończeniu wojny, na Ziemiach Zachodnich pozostała stosunkowo duża liczba ksiąg w większości wtóropisów. Na podstawie rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych z 1976 r. po stuletnim okresie przechowywania księgi USC sukcesywnie są przekazywane od 1978 r. do AP w Szczecinie.

Extreme Termine:

1874-1938

Einstufung:

urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne

Name des Schöpfers:

Daten:

1874-1938.

Langer Name:

Name der Fremdsprache:

Standesamt Dargislaff

Sprachen:

niemiecki

Verfügbarkeit:

Vollständig geteilt

Archiveinheiten insgesamt:

178

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

166

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

0.86

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

0.8

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
Liefer- und Abnahmeliste Nie
Buchbestand genehmigt Tak

Zespół częściowo zmikrofilmowany R 1439-1450 - sygn. 1-4, 28-31, 55-58