Urząd Stanu Cywilnego w Dębogórze

Unterschrift
65/605/0
Anzahl der Serien
3
Anzahl der Scans
3288

Inhalt:

1. Księgi urodzeń 1875, 1878, 1880-1882, 1884-1892, 1896, 1898-1899, 1901-1902, 1906, 1908, 1915, 1917; 2. Księgi małżeństw 1875-1876, 1878-1882, 1884, 1887-1889, 1901-1902, 1908-1909; 1913; 1915; 1918-1921; 1925; 1927; 1930; 1932-1933; 3. Księgi zgonów 1875-1878, 1880-1890, 1892, 1899, 1901, 1908-1909; 1913; 1916-1920; 1927;

Die Geschichte des Schöpfers:

Powstanie Urzędu Stanu Cywilnego w Debogórze było efektem konfliktu nowo utworzonego Cesarstwa Niemieckiego (1871) z Kościołem katolickim. Jednym z jej elementów było wprowadzenie państwowej rejestracji ruchu naturalnego ludności, urodzeń, zgonów, a także ślubów cywilnych. Najwcześniej nowe ustawodawstwo wprowadzono w Prusach. Na mocy ustawy sejmu pruskiego z 9 III 1874 r. prezesi rejencji we wszystkich prowincjach pruskich zostali zobowiązani do utworzenia na podległych sobie terenach urzędów stanu cywilnego. Placówki te rozpoczęły działalność 1 X 1874 r. Ustawą Sejmu Rzeszy z dnia 6 II 1875 r. świecka rejestracja ruchu naturalnego ludności stała się wiążąca dla całej Rzeszy Niemieckiej. W gminach wiejskich na stanowiska kierownicze USC wyznaczane były osoby powoływane przez landratów, w miastach przez prezesów rejencji. Osoby duchowne nie mogły pełnić obowiązków urzędników USC. Urzędy stanu cywilnego zostały zobowiązane do prowadzenia ksiąg w trzech seriach: urodzenia, małżeństwa i zgony, sporządzanych w dwóch egzemplarzach: pierwopis (Haupt–Register) i wtóropis (Neben–Register). Ten ostatni po zakończeniu wpisów z danego r. przekazywany był na przechowanie do właściwego Sądu Obwodowego (Amtsgericht). Urząd Stanu Cywilnego w Dębogórze istniał do 1945 r. Pod koniec II wojny światowej władze niemieckie przeprowadziły ewakuację części ksiąg (zwłaszcza pierwopisów) ze wschodnich prowincji w głąb Niemiec. Obecnie przechowywane są one w Standesamt I w Berlinie. Po zakończeniu wojny, na Ziemiach Zachodnich pozostała stosunkowo duża liczba ksiąg w większości wtóropisów. Na podstawie rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych z 1976 r. po stuletnim okresie przechowywania księgi USC sukcesywnie są przekazywane od 1978 r. do AP w Szczecinie.

Extreme Termine:

1875-1933

Einstufung:

Name des Schöpfers:

Daten:

1875-1892, 1896-1896, 1898-1899, 1901-1902, 1906-1909, 1913-1913, 1915-1918, 1920-1923, 1925-1927, 1929-1931, 1933-1933.

Langer Name:

Name der Fremdsprache:

Standesamt Brusenfelde

Sprachen:

Verfügbarkeit:

Archiveinheiten insgesamt:

74

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

74

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

1.0

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

0.6

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
Buchbestand genehmigt Tak

Zespół częściowo zmikrofilmowany R 1463-1468 - sygn. 1, 18-19, 29-31