Urząd Stanu Cywilnego w Gryfinie

Unterschrift
65/684/0
Anzahl der Serien
3
Anzahl der Scans
7079

Inhalt:

1. Księgi urodzeń 1878, 1881-1883, 1885, 1887-1890, 1897-1898, 1913, 1917, 1924-1925, 1936-1937; 2. Księgi małżeństw 1876-1880, 1884, 1887, 1889-1890, 1895, 1898-1899, 1903-1905, 1907; 1918; 1920-1921; 1926; 1929-1931; 1933, 1935; 3. Księgi zgonów 1875, 1887, 1889-1890, 1898, 1906, 1916-1918, 1921-1927; 1930-1931; 1933-1934; 1937.

Die Geschichte des Schöpfers:

Powstanie Urzędu Stanu Cywilnego w Gryfinie było efektem ostrego konfliktu nowo utworzonego cesarstwa (1871) z Kościołem katolickim. Rzecznikiem tzw. walki o kulturę (Kulturkampf) był kanclerz Rzeszy i jednocześnie premier Prus Otto von Bismarck. Jednym z jej elementów było wprowadzenie państwowej rejestracji ruchu naturalnego ludności, urodzeń, zgonów, a także ślubów cywilnych. Najwcześniej wprowadzono nowe ustawodawstwo w Prusach. Na mocy ustawy sejmu pruskiego z 9 III 1874 r. prezesi rejencji we wszystkich prowincjach pruskich zostali zobowiązani do utworzenia na podległych sobie terenach urzędów stanu cywilnego. Placówki te rozpoczęły działalność 1 X 1874 r. Ustawą Sejmu Rzeszy z dnia 6 II 1875 r. świecka rejestracja ruchu naturalnego ludności stała się wiążąca dla całej Rzeszy Niemieckiej. Urzędy stanu cywilnego zostały zobowiązane do prowadzenia ksiąg w trzech seriach: urodzenia, małżeństwa i zgony, sporządzanych w dwóch egzemplarzach: pierwopis (Haupt–Register) i wtóropis (Neben–Register). Ten ostatni po zakończeniu wpisów z danego r. przekazywany był na przechowanie do właściwego Sądu Obwodowego (Amtsgericht). Urząd Stanu Cywilnego w Gryfinie istniał do 1945 r. Pod koniec II wojny światowej władze niemieckie przeprowadziły ewakuację części ksiąg (zwłaszcza pierwopisów) ze wschodnich prowincji w głąb Niemiec. Obecnie przechowywane są one w Standesamt I w Berlinie. Po zakończeniu wojny, na Ziemiach Odzyskanych pozostała stosunkowo duża liczba ksiąg w większości wtóropisów. Na podstawie rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych z 1976 r. po stuletnim okresie przechowywania księgi USC sukcesywnie są przekazywane od 1978 r. do AP w Szczecinie.

Extreme Termine:

1875-1937

Einstufung:

Name des Schöpfers:

Daten:

1875-1885, 1887-1890, 1895-1895, 1897-1899, 1904-1905, 1913-1913, 1916-1918, 1920-1923, 1924-1927, 1929-1931, 1933-1937.

Langer Name:

Name der Fremdsprache:

Standesamt Greifenhagen

Sprachen:

Verfügbarkeit:

Archiveinheiten insgesamt:

63

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

63

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

1.0

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

1.0

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
Buchbestand genehmigt Tak