Urząd Stanu Cywilnego w Pęzinie

Unterschrift
65/1021/0
Anzahl der Serien
4
Anzahl der Scans
0

Inhalt:

1. Księgi urodzeń 1874-1875, 1877, 1879-1880, 1883-1892, 1894-1895, 1897-1899, 1928, 1933, 1937; 2. Księgi małżeństw 1874-1877, 1879-1895, 1897-1899, 1905-1907, 1913, 1923-1937; indeksy 1874-1939; 3. Księgi zgonów 1874-1877, 1879, 1881, 1883, 1885, 1890-1893, 1898-1900, 1933-1943;

Die Geschichte des Schöpfers:

Powstanie Urzędu Stanu Cywilnego w Pęzinie było efektem konfliktu nowo utworzonego Cesarstwa Niemieckiego (1871) z Kościołem katolickim. Jednym z jej elementów było wprowadzenie państwowej rejestracji ruchu naturalnego ludności, urodzeń, zgonów, a także ślubów cywilnych. Najwcześniej nowe ustawodawstwo wprowadzono w Prusach. Na mocy ustawy sejmu pruskiego z 9 III 1874 r. prezesi rejencji we wszystkich prowincjach pruskich zostali zobowiązani do utworzenia na podległych sobie terenach urzędów stanu cywilnego. Placówki te rozpoczęły działalność 1 X 1874 r. Ustawą Sejmu Rzeszy z dnia 6 II 1875 r. świecka rejestracja ruchu naturalnego ludności stała się wiążąca dla całej Rzeszy Niemieckiej. W gminach wiejskich na stanowiska kierownicze USC wyznaczane były osoby powoływane przez landratów, w miastach przez prezesów rejencji. Osoby duchowne nie mogły pełnić obowiązków urzędników USC. Urzędy stanu cywilnego zostały zobowiązane do prowadzenia ksiąg w trzech seriach: urodzenia, małżeństwa i zgony, sporządzanych w dwóch egzemplarzach: pierwopis (Haupt–Register) i wtóropis (Neben–Register). Ten ostatni po zakończeniu wpisów z danego r. przekazywany był na przechowanie do właściwego Sądu Obwodowego (Amtsgericht). Urząd Stanu Cywilnego w Pęzinie istniał do 1945 r. Pod koniec II wojny światowej władze niemieckie przeprowadziły ewakuację części ksiąg (zwłaszcza pierwopisów) ze wschodnich prowincji w głąb Niemiec. Obecnie przechowywane są one w Standesamt I w Berlinie. Po zakończeniu wojny, na Ziemiach Zachodnich pozostała stosunkowo duża liczba ksiąg w większości wtóropisów. Na podstawie rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych z 1976 r. po stuletnim okresie przechowywania księgi USC sukcesywnie są przekazywane od 1978 r. do AP w Szczecinie.

Extreme Termine:

1874-1943

Einstufung:

Name des Schöpfers:

Daten:

1874-1943.

Langer Name:

Name der Fremdsprache:

Standesamt Pansin

Sprachen:

Verfügbarkeit:

Archiveinheiten insgesamt:

72

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

72

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

1.0

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

0.6

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
Buchbestand genehmigt Tak w bazie IZA