Akta miasta Strzegomia

Unterschrift
84/544/0
Extreme Termine
1818 - 1945
Anzahl der Serien
9
Anzahl der Scans
0

Inhalt:

Część opracowana: 1.Biuro - administracja ogólna, 1870-1945, sygn. 1-152 (ustrój władz państwowych, ustrój i organizacja władz terytorialnych, nadzór państwa nad samorządem, wybory do Reichstagu i sejmu prowincji, wybory deputowanych miejskich, włączenie gmin do miasta, personalia ogólne, sądownictwo SS i policji, sprawozdawczość, planowanie i statystyka, sprawy pracownicze - w tym płace, tumulty wewnętrzne, organizacja i administracja magistratu, opieka nad ciężko poszkodowanymi w czasie wojny, przenoszenie urzędów do Strzegomia), 2.Biuro - sprawy samorzadowe, 1818-1945, sygn. 153-268 (deputacje, komisje, deputowani miejscy, wybory deputowanych, stowarzyszenia i organizacje, więzienie, odznaczenia, poczta, drukarnia, biblioteka miejska, dzienniki urzędowe, gazeta strzegomska, służba informacyjna, wybitni strzegomianie, muzeum, herb miasta, archiwum, kronika 700-lecia Strzegomia, nazewnictwo ulic, Kasa chorych, szpitale, spisy ludności, apteki, listy przysięgłych, koncesje handlowe, prasa, iżba rzemieślnicza, rolna i handlowa, handel uliczny, targi, jarmarki, sądy, przemysłowe, kupieckie, ubezpieczenia), 3.Biuro - opieka społeczna, 1820-1945, sygn. 269-346 (przepisy i zarządzenia, statystyka, pomoc dla bezrobotnych, poradnictwo zawodowe, opieka nad weteranami, pomoc zimowa, ochotnicza służba pracy, pomoc dla wielodzietnych rodzin, dotacje państwowe, fundacje, domy opieki dla starców i dzieci, choroby weneryczne, gruźlica i jej zwalczanie, sprawy sanitarne, lekarze powiatowi, komisje zdrowia, popularyzacja higieny, instytut anatomii, renty), 4.Biuro - sprawy kasowe i finansowe, 1888-1945, sygn. 347-390 (przepisy dla kasy miejskiej i przedsiębiorstw miejskich, sprzedaż gruntów i budynków, przepisy dotyczące spraw finansowych, pożyczki na budownictwo mieszkaniowe, na budowę szkoły, budowę ulic i dróg, rozbudowę rzeźni i inne cele komunalne, kasy oszczędnościowo-pożyczkowe, budżety, sprawy hipoteczne), 5.Biuro - sprawy budowlane, 1852-1944, sygn. 391-1399 (przepisy i zarządzenia, korespondencja, niezrealizowane plany budowlane, normy, spisy firm, statystyka dotycząca wzrostu płac, przepisy zabraniające niszczenia szyldów reklamowych i tablic, pomniki, kamienie pamiątkowe, wywóz śmieci, budownictwo mieszkaniowe, budowa i utrzymanie dróg i ulic, regulacja rzek, zabezpieczenie przed powodzią, budowa i utrzymanie placów sportowych, kąpielisk, łaźni, praca dla bezrobotnych, kanalizacja miejska, akta gruntowe poszczególnych posesji ułożone alfabetycznie według ulic, personel policji budowlanej, statystyka, wykazy udzielonych zezwoleń budowlanych, regulacja ruchu w mieście, teatr, sala zebrań), 6.Biuro - majątek miejski, 1844-1945, sygn. 1400-1529 (akta dotyczące poszczególnych posesji z podaniem ulicy i numeru, szkoły, ratusz, dom dziecka, rzeźnia, łaźnia, cmentarz, plac zabaw, kupno, sprzedaż, dzierżawa gruntów miejskich, drogi, łąki, pastwiska, kataster, dzierżawa terenów łowieckich, koszary, osadnictwo w mieście, administracja majątkiem miejskim, sprawy kwaterunkowe, spisy mieszkań), 7.Biuro - Szkoły, kościoły, kultura, 1821-1945, sygn. 1530-1689 (szkoły średnie - sprawy organizacyjne, administracja, nauczyciele, wychowanie fizyczne uczniów, jubileusze szkolne, przejęcie szkół prywatnych przez miasto, szkoły publiczne, nauczyciele, dane liczbowe dotyczące uczniów, wychowanie fizyczne, nauka gospodarstwa domowego, sprawy lokalowe, dotacje państwowe i samorządowe dla szkół, szkoły zawodowe - kupieckie, przemysłowe, , obowiązek uczęszczania do szkół młodzieży żeńskiej, stowarzyszenia i związki zawodowe, kulturalne i polityczne (Bund Deutscher Osten, H.J. Ostmarkenverein), sprawy kościelne, duchowni, kultura: muzyka, koncerty, chór, orkiestra, cmentarze, opieka nad grobami, ubezpieczenia, ochrona przyrody, promenada, pomniki), 9.Biuro - Zarząd policji, 1935-1945, sygn. 1690-1710 (Niemiecki Front Pracy (DAF), szkoły policyjne, umundurowanie, sądownictwo SS i policji, formacje SA, Wermacht, pozwolenie na broń, szkolenie psów dla policji i wojska, Wehrbezirkskommando). Przesunięcia międzyzespołowe: Dokumentacja wyodrębniona z akt przejętych z Archiwum Państwowego we Wrocławiu Oddział w Wałbrzychu z/s w Boguszowie Gorcach: dawny numer zespołu 66 - Kolekcja Powiatowego Archiwum Państwowego w Wałbrzychu, 1547-1944 (akta włączone po przejęciu do zespołu numer 84/485 - Kolekcja - akta niemieckie do 1945 roku). Dokumentacja przemieszczona następnie do innych zespołów archiwalnych (na podstawie przynależności zespołowej akt) - decyzja Komisji Metodycznej AP Wrocław z dnia 14 października 2004 roku. 2006 r., 13, Przes.: do zespołu nr 544 przesunięto 13 j.a., 0,60 mb, z lat 1846-1944 (dawna sygnatura w ramach akt Kolekcji AP O. Wałbrzych z/s w Boguszowie Gorcach: 37, 44, 45, 142-146, 148-150, 308, 311). Część nieopracowana: -13 j.a., 0,60 mb, -33 j.a., 1,30 mb - dokumentacja przekazana przez Urząd Stanu Cywilnego w Strzegomiu (Nab. nr 1753), -1 j.a., 0,02 mb - dokumentacja techniczna, destrukt; dar Pana Krzysztofa Sadowskiego (ul. Gronowska 9, 58-150 Strzegom), nab. nr 2200, 2015 r. (przyjęto na stan Oddziału zgodnie z ustaleniami zawartymi w Protokole z posiedzenia Zespołu Zakupu Materiałów Archiwalnych przy Dyrektorze Archiwum Państwowego we Wrocławiu z dnia 17 grudnia 2013 roku; wpływ do Oddziału: 30 styczeń 2015 rok (OK.512.1.2015)).

Die Geschichte des Schöpfers:

Pierwsza wiadomość o strzegomskim grodzie kasztelańskim pochodzi z 1155 roku, zaś lokacja miasta nastąpiła około 1241 roku. Od XIV wieku w Strzegomiu rozwija się sukiennictwo, funkcjonują liczne cechy, między innymi: sukienników, przędzalników, kuśnierzy, piwowarów, krawców, kowali, piekarzy. Na przełomie XVII i XVIII wieku rozwinęło się w mieście drukarstwo. Miasto silnie ucierpiało w czasie wojny trzydziestoletniej.

Extreme Termine:

1818 - 1945

Einstufung:

Name des Schöpfers:

Daten:

1818-1945.

Langer Name:

Name der Fremdsprache:

Magistrat Striegau

Sprachen:

Verfügbarkeit:

Archiveinheiten insgesamt:

1757

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

1710

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

37.0

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

35.0

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
Buchbestand genehmigt Tak
Arbeitsliste Tak
Liefer- und Abnahmeliste Tak

w zakresie 1 j.a., 0,02 mb - dokumentacja techniczna, destrukt; dar Pana Krzysztofa Sadowskiego (ul. Gronowska 9, 58-150 Strzegom), nab. nr 2200, 2015 rok.