Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
7/1/0 Landratura Inowrocław 1815-1919 [1933] 0 Unroll
Sprawy ogólno-organizacyjne, podział administracyjny powiatu, osadnictwo i kolonizacja, budowa elektrowni w Inowrocławiu, kopalnia i warzelnia soli, handel solą, sprawy sądowe, budowa i naprawa dróg, melioracja, ustrój władz miejskich, cechy rzemieślnicze w Inowrocławiu i Gniewkowie, budowa i remonty kościołów, szkoły wyznaniowe (katolickie i ewangelickie) w powiecie, nauczyciele, targi i jarmarki, spółki drenarskie, Bractwo Kurkowe w Gniewkowie, Kasa Chorych w Kruszwicy Number of units in the group: 284
7/2/0 Starostwo Powiatowe Inowrocławskie w Inowrocławiu [1895]1919 - 1939 0 Unroll
Sprawy ogólne: mianowanie starosty, wykazy zmian miejscowości, sprawozdania z sytuacji gospodarczej, wybory do Senatu. Sprawyorganizacyjne i osobowe: podział spraw, mianowania urzędników, wykazy gmin i obszarów dworskich, mianowanie wójtów, włączenie gmin do Inowrocławia. Sprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego: sprawozdania sytuacyjne, wykazy optantów, rejestry cudzoziemców, zrzekanie się oraz pozbawianie obywatelstwa polskiego - rejestry. Sprawy prawno-administracyjne: rejestr zakładów przemysłowych, wykazy młynów i olejarni, wykazy zatrudnionych. Sprawy administracyjno-prawne: dokumentacja techniczna cukrowni, sprawozdania,statuty, wykazy, korespondencja dot. targów i jarmarków. Sprawy wojskowe: protokolarz Komisji Poborowej. Sprawy wodne: uprawnienia wodne, korespondencja. Referat Opieki Społecznej: fundusz Kasy Chorych, schroniska dla starców -korespondencja. Referat Rolnictwa i Reform Rolnych: przewłaszczenia, nabywanie nieruchomości. Referat Budowlany: wykazy przedsiębiorstw, groby poległych żołnierzy- spisy, spis akt referatu. Number of units in the group: 2326
7/3/0 Wydział Powiatowy w Inowrocławiu [1801]1889 - 1919[1939] 0 Unroll
Protokoły z wyborów, składy władz gminnych, ordynacja powiatowa, wykaz miejscowości, budżety powiatu, powołanie obwodów usc, założenia i szkice dotyczące budowy dróg, podziały tymczasowe wsi, statuty spółek wodno-melioracyjnych, wykazy zakładów przemysłowych, wyposażenie szpitala, korespondencja Number of units in the group: 401
7/4/0 Wydział Powiatowy w Inowrocławiu [1894]1919 - 1939[1940] 0 Unroll
Dział samorządowy Inspektor spraw gminnych (1919-1939) 834 j.a.: posiedzenia sejmiku samorządowego, statuty i uchwały Inowrocławskiego Sejmiku Samorządowego, komisje wyborcze, wykazy miejscowości, projekt podziału gmin i gromad, zmiany granic, likwidacje obszarów dworskich, lustracje gmin ( protokoły ), sołtysi (wybory) Działy specjalne Rachuba Wydziału Powiatowego (1920-1939) 205j.a.: budżety administracyjne, sprawozdania rachunkowe, finanse szpitala powiatowego, finanse gmin (kontrole, budżety ) Referat Sanitarny (1922-1939) 20 j.a.: regulaminy, budżety, ośrodki zdrowia, działalność komisji opieki społecznej Referat Drogowy (1914-1939) 59 j.a.: wykazy i budowa dróg i mostów, projekt linii kolejowej do Warszawy, stan dróg Referat Melioracji (1920-1930) 1 ja.: statut spółki melioracyjnej Akta osobowe (1919-1934) 17 j.a.: akta osobowe pracowników Number of units in the group: 1136
7/5/0 Landratura Mogilno 1824 -1917 0 Unroll
Wydział Spraw Tajnych: zarządzenia, rozporządzenia, korespondencja Sprawy ogólno-organizacyjne: rozporządzenia, ustawodawstwo dot. zwalczania chorób, leśnictwa i łowiectwa; korespondencja - gminy żydowskie, szpitale dla ubogich Sprawy miejskie:wybory rad miejskich, powoływanie burmistrzów, wprowadzanie ordynacji miejskiej z 1853r., budowa i naprawa ulic Sprawy kościelne: budowa i remonty kościołów i plebanii, kościoły ewangelickie, budżety Sprawy szkolne: budżety szkół, korespondencja dot. budowy szkół, kontrola kar szkolnych, budżety Sprawy stowarzyszeń: korespondencja Lekarz powiatowy: rozporządzenia, korespondencja - lekarze, aptekarze, położne USC: zapowiedzi ( 1874-1907) Number of units in the group: 603
7/7/0 Wydział Powiatowy w Mogilnie 1887 - 1919 [1932] 0 Unroll
Statuty spółek wodno-melioracyjnych, korespondencja, wyciągi z akt katastralnych, korespondencja ( budowa mostów, funkcjonowanie urzędów stanu cywilnego) Number of units in the group: 21
7/8/0 Wydział Powiatowy w Mogilnie [1900]1919 - 1939 0 Unroll
Protokoły z posiedzeń Wydziału Powiatowego, wykazy sołtysów, budżety i sprawozdania rachunkowe gmin, lustracje, budżety Powiatowego Związku Samorządowego Number of units in the group: 25
7/9/0 Landratura w Strzelnie 1816 - 1919[1923] 0 Unroll
Akta tajne (1853-1918) 5 j.a.: wychodźstwo agentów, korespondencja tajna Registratura I Sprawy ogólno-organizacyjne (1837-1918) 121 j.a.: spisy ludności, migracje, policja państwowa, sekretarz powiatowy, pożyczka wojenna, kasa komunalna, wykazy miejscowości, komunalna kasa, opieka społecz-na, urzędy stanu cywilnego Registratura II Sprawy administracyjne (1837-191) 44 j.a.: związki młynarzy i transportowców, handel, łowiec-two, spółki drenarskie, gry i loterie, jarmarki, przestępczość Registratura III Sprawy miejskie (1853-1914) 3 j.a.: wybory miejskich rad, przepisy porządkowe w mieście Registratura IV Sprawy odszkodowań wojennych (1893-1922) 34 j.a.: szkody wojenne, straty w rolnictwie, opieka nad wdowami i inwalidami wojennymi, zapomogi Registratura V Sprawy podatkowe (1852-1919) 33 j.a.: podatki: od nieruchomości, przemysłowy, gruntowy, komunalny Registratura VI Sprawy szkolne (1816-1909) 8 j.a.: działalność szkół, budowy szkoły ewangelickiej w Broniewicach i szkoły w Kruszwicy Registratura VII Sprawy towarzystw ubezpieczeń ogniowych (1886-1919) 3 j.a.: korespondencja Number of units in the group: 251
7/10/0 Starostwo Powiatowe Strzelińskie w Strzelnie [1881]1919 - 1932[1938] 0 Unroll
Referat Organizacyjny (1919-1932) 41 j.a.: władze i urzędy państwowe i samorządowe, urzędnicy starostwa, podział administracyjno-terytorialny na gminy i obszary dworskie, likwidacja niemieckich bibliotek, instrukcja biurowa, podział rzeczowy spraw w starostwie Referat Bezpieczeństwa Publicznego (1919-1932) 118 j.a.: wybory do Sejmu i Senatu w 1922 i 1928 r., propaganda, wykaz wyborców, komisje obwodowe, kontrola spisów wyborczych, stowarzyszenia i związki niemieckie, gminy żydowskie, sprawy policyjne Referat Prawno-Administracyjny (1919-1932) 59 j.a.: stan organizacyjny powiatu, spis ludnośc, wykazy optantów, poświadczenia obywatelstwa polskiego, statystyka Referat Prawno-Administracyjny II (1900-1938) 75 j.a.: towarzystwa i związki, ochrona lasów, lasy prywatne, polowania, przedsiębiorstwa rolno-przemysłowe, aprowizacja, zapasy zbóż, spółki wodne i drenarskie, sprawy wodne, robotnicy rolni, jarmarki Referat Rolny (1919-1931) 35 j.a.: wykonanie reformy rolnej, opisy majątków, orzeczenia urzędu ziemskiego, przekazania, przejęcia i dzierżawa działek, "Neugarten" w Strzelnie, plan działek Referat Wojskowy (1881-1932) 44 j.a.: pobór, wykazy poborowych, świadczenia na rzecz wojska, rejestr zwierząt pociągowych i gołębi pocztowych, organizacja komitetów WF i PW Referat Karno-Administracyjny (1919-1928) 1j.a.: przekazanie pruskiej władzy sądowej, sprawy karne, roki sądowe, mężowie zaufania Referat Opieki Społecznej (1919-1932) 9 j.a.: weterani z 1863 r., listy poległych i rannych, inwalidzi, towarzystwa kombatantów i weteranów, cmentarze Referat Sanitarny (1919-1932) 12 j.a.: statystyka lekarska, wykazy lekarzy, zwalczanie chorób zakaźnych Number of units in the group: 428
7/11/0 Wydział Powiatowy w Strzelnie 1891 - 1919 [1940] 0 Unroll
Sprawy spółek wodno-melioracyjnych (1891-1940), statuty, członkowie, wyciągi z katastru, pomiary wysokościowe sprawy osadnictwa (1905-1917), podziały majątków i folwarków, korespondencja z Komisją Kolonizacyjną Number of units in the group: 22
7/12/0 Wydział Powiatowy w Strzelnie [1894]1919-1932[1934] 0 Unroll
Referat Ogólny (1921-1932): posiedzenia sejmiku powiatowego Referat Samorządu Gminnego (1926-1932): wybory sołtysów, budżety administracyjne, lustracje gmin Kasa (1919-1932): budżety administracyjne Powiatowego Związku Komunalnego, wykonanie budżetów Referat Drogowy (1894-1937): narady, budżety, spółki drenarskie, członkowie Number of units in the group: 55
7/13/0 vacat - połączono z zespołem nr 549 0 Unroll
Number of units in the group: 0
7/14/0 Sąd Obwodowy w Inowrocławiu [1720]1879 - 1919[1972] 0 Unroll
Generalia, akta gruntowe, akta hipoteczne, testamenty, sprawy spadkowe, opieka nad nieletnimi dziećmi, księgi parcel, depozyty Number of units in the group: 16770
7/15/0 vacat - Sąd Powiatowy w Trzemesznie - połączono z zespołem nr 563 0 Unroll
Number of units in the group: 0
7/16/0 Sąd Obwodowy w Trzemesznie [1732]1879 - 1919[1985] 0 Unroll
Akta ogólne (generalia), gruntowe, hipoteczne, testamentowe, opieka nad nieletnim dzieckiem, regulacja sukcesji Number of units in the group: 2716
7/17/0 Sąd Obwodowy w Żninie [1818]1879-1919[2011] 0 Unroll
Rejestry handlowo-członkowskie, opieka nad nieletnimi dziećmi, udziałowcy banków, administrowanie budynkiem, księgi gruntowe, akta do ksiąg gruntowych. Number of units in the group: 16561
7/19/0 Notariusz Adolf Grünberg w Inowrocławiu 1906 - 1919 0 Unroll
Księgi i rejestry notarialne Number of units in the group: 48
7/20/0 Notariusz Sammuel Höniger w Inowrocławiu 1863 - 1901 0 Unroll
Księgi i rejestry notarialne Number of units in the group: 80
7/21/0 Notariusz Johann Janisch w Inowrocławiu 1861 - 1874 0 Unroll
Księgi i rejestry Number of units in the group: 38
7/22/0 Notariusz Heinrich Kleine w Inowrocławiu 1869 - 1905 0 Unroll
Księgi, rejestry i depozyty Number of units in the group: 61
7/23/0 vacat 0 Unroll
Number of units in the group: 0
7/24/0 Notariusz Max Latte w Inowrocławiu 1895 - 1913 0 Unroll
Księgi notarialne, rejestry, depozyty Number of units in the group: 56
7/25/0 Notariusz Wiktor Miernicki w Inowrocławiu 1891 - 1902 0 Unroll
Księgi notarialne, rejestry, depozyty Number of units in the group: 26
7/26/0 Notariusz Joseph Panieński w Inowrocławiu 1901 - 1906 0 Unroll
Księgi notarialne, rejestry, depozyt notarialny Number of units in the group: 29
7/27/0 Notariusz Achilles Platz w Inowrocławiu 1848 - 1856; 1907 - 1918 0 Unroll
Księgi, rejestr notarialny Number of units in the group: 14
7/28/0 vacat - akat notariusza Emila Senfa przekazano do AP Bydgoszcz 0 Unroll
Number of units in the group: 0
7/29/0 Notariusz Emil Stiege w Inowrocławiu 1904 - 1914 0 Unroll
Księgi notarialne, rejestry, depozyty Number of units in the group: 25
7/30/0 Notariusz Max Austen w Mogilnie 1910 - 1916 0 Unroll
Księgi, rejestry notarialne, depozyt Number of units in the group: 16
7/31/0 Notariusz Oskar Boltz w Mogilnie 1903 - 1913 0 Unroll
Księgi, rejestry Number of units in the group: 47
7/32/0 Notariusz Bernard Diense w Mogilnie 1913 - 1918 0 Unroll
Księgi Number of units in the group: 5
7/33/0 Notariusz Emil Froessewite w Mogilnie 1916 - 1920 0 Unroll
Księgi,depozyt notarialny Number of units in the group: 17
7/34/0 Notariusz Johann Tonn w Mogilnie , Trzemesznie 1878 - 1918 0 Unroll
Księgi, rejestry notarialne Number of units in the group: 179
7/35/0 Notariusz Paul Bandel w Strzelnie 1905 - 1921 0 Unroll
Księgi notarialne, repertorium, rejestry notarialne, korespoondencja z Sądem Ziemskim w Bydgoszczy Number of units in the group: 90
7/36/0 Notariusz Arthur Deysing w Strzelnie 1910 - 1919 0 Unroll
Księgi, rejestry notarialne Number of units in the group: 20
7/37/0 Notariusz Johann Kwieciński w Strzelnie 1885 - 1905 0 Unroll
Księgi, rejestry notarialne Number of units in the group: 84
7/38/0 Notariusz Werner Blum w Trzemesznie 1911 - 1919 0 Unroll
Księgi notarialne Number of units in the group: 8
7/39/0 Notariusz Maksymilian Gromadziński w Trzemesznie 1883 - 1893 0 Unroll
Księgi, rejestry notarialne Number of units in the group: 30
7/40/0 Notariusz Herman Holst w Trzemesznie 1854- 1854 0 Unroll
Księgi notarialne Number of units in the group: 2
7/41/0 Notariusz Lewin Albert w Mogilnie 1886 - 1890 0 Unroll
Księgi, rejestry notarialne Number of units in the group: 3
7/42/0 vacat 0 Unroll
Number of units in the group: 0
7/43/0 vacat 0 Unroll
Number of units in the group: 0
7/44/0 Notariusz Fryderyk Reintzch w Trzemesznie 1865 - 1872 0 Unroll
Księgi notarialne Number of units in the group: 12
7/45/0 Notariusz Wilhelm Reymann w Trzemesznie 1846 - 1867 0 Unroll
Księgi notarialne Number of units in the group: 13
7/46/0 Notariusz Theodor Warschauer w Trzemesznie 1897 - 1919 0 Unroll
Księgi, rejestry notarialne Number of units in the group: 88
7/47/0 Notariusz Ludwig W.A. Zółtowski w Trzemesznie 1864 - 1878 0 Unroll
Księgi, rejestry notarialne Number of units in the group: 36
Showing 1 to 45 of 796 entries.