Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
8/622/0 Gminna Rada Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego w Miedźnie 1984 0 Unroll
Number of units in the group: 2
8/623/0 Komitet Miejsko-Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Blachowni 1975-1989 0 Unroll
Number of units in the group: 90
8/624/0 Gminna Rada Narodowa w Janowie [1943]1944-1954 0 Unroll
Zarząd Gminy i Gminna Rada Narodowa: Dział Ogólno - Organizacyjny z lat 1945 - 1950, sygn. 1 - 23, w tym: przepisy i zarządzenia, dokumentacja wyborcza, akta dotyczące spraw organizacyjnych, podziału administracyjnego, spraw osobowych, sprawozdania, protokoły posiedzeń Gminnej Rady Narodowej, jej Prezydium i komisji, protokoły posiedzeń Zarządu Gminnego, protokoły zebrań sołtysów, dokumentacja kontroli, akta dotyczące majątku gminy; Dział Finansowo - Budżetowy z lat 1943 - 1950, sygn. 24 - 79, w tym: budżety, sprawozdania, księga inwentarzowa, księgi główne, dochodów i wydatków budżetowych, rozkłady podatków, księgi biercze, dokumentacja podatku gruntowego, ubezpieczeń; Dział Gospodarki Gminnej z lat 1947 - 1950, sygn. 80 - 109, w tym: dokumentacja dotycząca reperacji dróg, rolnictwa, wykazy gospodarstw rolnych; Dział Administracji Społecznej z lat 1945 - 1950, sygn. 110 - 116, w tym: akta dotyczące oświaty, kultury i sztuki, obchodów uroczystości, pomocy społecznej, gospodarki lokalowo - mieszkaniowej; Dział Administracyjny z lat 1945 - 1950, sygn. 117 - 130, w tym: dokumentacja ewidencji ludności, bezpieczeństwa, rejestracji szkód wojennych, spisy pomordowanych w okresie II wojny światowej, akta dotyczące spraw wojskowych, rejestracji koni i środków transportu, budownictwa i odbudowy, mienia opuszczonego i porzuconego, aprowizacji. Prezydium Gminnej Rady Narodowej: Referat Ogólno - Administracyjny z lat 1943 - 1954, sygn. 131 - 197, w tym: przepisy i zarządzenia ogólne, akta spraw organizacyjnych, obchodów uroczystości, podziału administracyjnego, spraw osobowych, sprawozdania, protokoły sesji Gminnej Rady Narodowej, posiedzeń jej Prezydium i komisji, zebrań gromadzkich i innych, dokumentacja kontroli Prezydium, ewidencji ludności, Urzędu Stanu Cywilnego, spisu powszechnego, wyborów; Referat Finansowy z lat 1950 - 1954, sygn. 198 - 220, w tym: sprawozdania, protokoły kontroli, budżety, księga inwentarzowa, księgi główne, dochodów i wydatków budżetowych; Referat Spraw Socjalnych i Kultury z lat 1950 - 1951, 1954, sygn. 221 - 227, w tym: akta dotyczące oświaty, kultury i sztuki, gospodarki gminnej, komunalnej i mieszkaniowej, dokumentacja techniczna budynków gminnych, elektryfikacji; Referat Rolny z lat 1950 - 1954, sygn. 228 - 230, w tym: sprawozdania i statystyka rolna, dokumentacja akcji siewnej i żniwno-omłotowej, skupu zboża, klasyfikacji gruntów; Koło Polskiego Czerwonego Krzyża w Janowie z 1946 roku, sygn. 231; Gminne Koło Towarzystwa Przyjaźni Polsko - Radzieckiej w Janowie z lat 1950 - 1951, sygn. 232. Number of units in the group: 232
8/625/0 Gminna Rada Narodowa w Olsztynie [1932]1945-1954[1958] 0 Unroll
Zarząd Gminny i Gminna Rada Narodowa: Dział Ogólno-Organizacyjny z lat 1945 - 1950, sygn. 1 - 20, w tym: akta organizacyjne, akta dotyczące spraw pracowniczych, protokoły GRN, Prezydium GRN, Zarządu Gminy, Komisji GRN, zebrania sołtysów, kontrole, akta dotyczące majątku gminy; Dział Finansowo-Budżetowy z lat 1945 - 1949, sygn. 21 - 46, w tym: budżety, sprawozdania, dzienniki główna, księgi biercze daniny narodowej, podatku gruntowego, obowiązkowych dostaw; Dział Gospodarki Gminnej z lat 1945 - 1950, sygn. 47 - 57, w tym: akta dotyczące placów, dróg, oświaty, kultury i sztuki, rolnictwa, przemysłu; Dział Administracji Społecznej z lat 1945 - 1948, sygn. 58 - 59, w tym: akta dotyczące opieki społecznej, gospodarki lokalowo-mieszkaniowej; Dział Administracyjny z lat 1932 - 1950, sygn. 60 -79 , w tym: ewidencja ludności, rejestry mieszkańców, akta dotyczące spraw wojskowych, bezpieczeństwa, budownictwa, odbudowy, aprowizacji, akta karno-administracyjne; Prezydium Gminnej Rady Narodowej: Referat Ogólno-Administracyjny z lat 1947 - 1958, sygn. 80 - 92, w tym: akta organizacyjne, akta dotyczące spraw pracowniczych, protokoły posiedzeń GRN, Prezydium GRN, księga uchwał gminy Olsztyn, protokoły posiedzeń Zespołu Gminnego, akta dotyczące kontroli Prezydium GRN, bezpieczeństwa, księga inwentarzowa Prezydium GRN; Referat Spraw Socjalnych i Kultury z lat 1950 - 1953, sygn. 93 - 97, w tym: akta dotyczące oświaty, kultury, gospodarki komunalnej; Referat Rolny z lat 1950 - 1952, sygn. 98 - 100, w tym: akta dotyczące statystyki rolnej i inne; Punkt Opieki nad Matką i Dzieckiem w Olsztynie z lat 1947 - 1950, syg. 101, w tym: wytyczne, sprawozdania, wykazy osób, którym udzielono pomocy. Number of units in the group: 101
8/628/0 Gminna Rada Narodowa w Konopiskach 1974-1989 0 Unroll
Organizacja Gminnej Rady Narodowej z lat 1975 - 1989, sygn. 1 - 2, 99 - 102, w tym: regulaminy Gminnej Rady, organizacja sesji, składy osobowe, ewidencja radnych, kwestionariusze radnych, szkolenia radnych; Protokoły sesji Gminnej Rady Narodowej z lat 1973 - 1989, sygn. 3 - 66, 159, 167, w tym: protokoły sesji, materiały na sesje, rejestry uchwał, akta dotyczące realizacji uchwał; Komisje Gminnej Rady Narodowej z lat 1974 - 1990, sygn. 67 - 94, 103 - 110, 149 - 151, w tym: protokoły posiedzeń i kontroli, regulaminy, plany pracy, wnioski i postanowienia i ich realizacja komisji Gminnej Rady Narodowej, w tym Komisji: Ochrony Środowiska, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego, Rolnictwa, Rolnictwa, Leśnictwa i Zaopatrzenia, Rozwoju Gospodarczego Przestrzennego i Finansów, Samorządu, Wychowania, Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych; Sprawozdania z działalności Gminnej Rady Narodowej z lat 1978 -1982, sygn. 95; Wybory sołtysów z lat 1974 - 1978, sygn. 96 - 97, 134, 135; Wnioski i interpelacje radnych z lat 1978 - 1988, sygn. 113 - 115, w tym: rejestr wniosków i interpelacji radnych; Plany pracy Gminnej Rady Narodowej i jej Prezydium z lat 1975 - 1989, sygn. 116 - 119; Protokoły posiedzeń Prezydium Gminnej Rady Narodowej z lat 1973 - 1990, sygn. 98, 120 - 131, 141 - 148, 168 - 169, w tym: protokoły posiedzeń Prezydium, materiały i informacje na posiedzenia, postanowienia Prezydium i ich realizacja; Spotkania radnych z wyborcami z lat 1976 - 1988, sygn. 133, 140, 170 - 171, w tym : spotkania radnych z wyborcami, realizacja postulatów i wniosków wyborców; Samorząd wiejski z lat 1977 - 1988, sygn. 136 - 139, w tym: sprawozdania z działalności samorządu wiejskiego, protokoły zebrań wiejskich. Number of units in the group: 176
8/629/0 Urząd Gminy w Konopiskach [1957]1973-1990 0 Unroll
Zjazdy, narady, konferencje z lat 1976 - 1985, sygn. 1 - 5, w tym: organizacja, plany i programy zjazdów, narad i konferencji, narady koordynacyjne, Gminny Zespół Koordynacyjny ds. Profilaktyki Dzieci i Młodzieży; Organizacja Urzędu Gminy z lat 1973 - 1978, sygn. 6 - 8, w tym: akta dotyczące organizacji pracy, struktura organizacyjna Urzędu, powoływanie i organizacja jednostek podległych; Zarządzenia Naczelnika Gminy z lat 1974 - 1987, sygn. 9 - 12, w tym: zarządzenia, rejestry zarządzeń; Statuty, regulaminy z lat 1974 - 1989, sygn. 13 - 18, w tym: statuty gminy, regulaminy organizacyjne Urzędu, regulaminy pracy, regulaminy Zarządu Gminy, regulaminy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wysypiska Śmieci; Plany pracy Naczelnika Gminy z lat 1982 - 1989, sygn. 19 - 21, 54; Powszechne przeglądy gmin z lat 1976 - 1977, sygn. 22, 25; Plany i programy społeczno-gospodarcze z lat 1974 - 1989, sygn. 23 -24, 26 -28, 92, 113 - 128, 144, 163, w tym: plany i programy społeczno-gospodarcze rozwoju gminy, sprawozdania i analizy z ich wykonania, plany rozwoju jednostek podległych, plany dotyczące rozwoju usług; Sprawozdawczość i statystyka z lat 1974 - 1989, sygn. 29 - 52, 108 - 112, w tym: statystyka dotycząca zatrudnienia, funduszu płac, podnoszenia kwalifikacji zawodowych, statystyka rolna dotycząca zaopatrzenia gospodarstw w materiał siewny, budowy silosów i konserwacji pasz, produkcji roślinnej, działalności zespołów rolnych i gospodarstw specjalistycznych, hodowli zwierząt futerkowych, sprawozdania statystyczne dotyczące wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz podatków; Rejestr skarg i wniosków z lat 1980 - 1983, sygn. 53; Zebrania wiejskie z lat 1979 - 1989, sygn. 55 - 62, 165, w tym: protokoły zebrań wiejskich z miejscowości: Aleksandria, Walaszczyki, Kopalnia, Rększowice, Jamki, Korzonek-Leśniaki, Łaziec, Wąsosz, Wygoda, Konopiska; Godła i pieczęcie urzędowe z lat 1979 - 1983, sygn. 63 - 65, w tym: ewidencja godeł i pieczęci urzędowych; Kontrole zewnętrzne z lat 1973 - 1988, sygn. 66 - 71; Budżety, sprawozdania budżetowe z lat 1970 - 1990, sygn. 72 - 91, 93 - 107, w tym: budżety i ich zmiany, plany finansowe inwestycji, planowanie budżetu, sprawozdania budżetowe; Czyny społeczne z lat 1978 - 1989, sygn. 129 - 132, w tym: księga pamiątkowa czynów społecznych, wieloletnie i roczne plany czynów społecznych i ich realizacja; Sprawy rolnictwa z lat 1971 - 1989, sygn. 133 - 142, w tym: zagospodarowanie gruntów na terenie gminy, protokoły komisji ds.. Rozdziału sprzętu rolniczego, rejestr gospodarstw specjalistycznych, protokoły narad gminnej służby rolnej, akta dotyczące kontraktacji produkcji roślinnej i zwierzęcej, sprawozdania o powierzchni leśnej; Gminny Komitet Przeciwpowodziowy z roku 1980, sygn. 143; Budownictwo z lat 1972 - 1989, sygn. 145 - 162, w tym: ewidencja urządzeń komunalnych, analizy ruchu budowlanego, opinie i decyzje lokalizacyjne, wskazania lokalizacyjne, programy rozwoju budownictwa; Koło Gospodyń Wiejskich z roku 1978, sygn. 164; Statuty i rejestry stowarzyszonych kółek rolniczych z lat 1957 - 1975, sygn. 166 - 170, w tym: Kółka Rolnicze w Konopiskach, Jamkach, Wąsoszu, Rększowicach, Łaźcu. Number of units in the group: 172
8/630/0 vacat - Gminna Komisja Wyborcza w Konopiskach - włączono do zespołu nr 196 - Akta komisji wyborczych do rad narodowych wszystkich stopni z terenu powiatu częstochowskiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 9 grudnia 1973 roku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
8/631/0 vacat - Gminna Komisja Wyborcza w Konopiskach - włączono do zespołu nr 208 - Akta komisji wyborczych do Sejmu PRL i rad narodowych stopnia wojewódzkiego z terenu województwa częstochowskiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 21 kwietnia 1976 roku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
8/632/0 vacat - Gminna Komisja Wyborcza w Konopiskach - właczono do zespołu nr 317 - Akta komisji wyborczych do rad narodowych stopnia podstawowego z terenu województwa częstochowskiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 5 lutego 1978 roku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
8/633/0 Akta komisji wyborczych do Sejmu PRL i do rad narodowych stopnia wojewódzkiego z terenu województwa częstochowskiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 23 marca 1980 roku 1980 0 Unroll
Number of units in the group: 4
8/634/0 vacat - Gminna Komisja Wyborcza w Konopiskach - włączono do zespołu nr 388 - Akta komisji wyborczych do Sejmu PRL z terenu województwa częstochowskiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 13 października 1985 roku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
8/635/0 vacat - Gminna Komisja Wyborcza w Konopiskach - włączono do zesppłu nr 361- Akta komisji wyborczych do rad narodowych stopnia podstawowego i wojewódzkiego z terenu województwa częstochowskiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 19 czerwca 1988 roku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
8/636/0 Komitet Gminny Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego w Konopiskach 1972-1989 0 Unroll
Number of units in the group: 40
8/637/0 Gminna Rada Narodowa w Mstowie 1973-1990 0 Unroll
Gminna Rada Narodowa w Mstowie z lat 1973 - 1990, sygn. 1 -82, w tym: protokoły sesji Gminnej Rady Narodowej w Mstowie, rejestry uchwał, realizacja uchwał, wnioski i interpelacje radnych, zespoły radnych ZSL i PZPR, protokoły posiedzeń, postanowienia, plany pracy, Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej, protokoły posiedzeń opinie, wnioski komisji Gminnej Rady Narodowej, w tym Komisji: Ładu i Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych, Planu, Budżetu, Spraw Komunalnych i Zaopatrzenia, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego, Rolnictwa, Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Rozwoju Gospodarczego, Zaopatrzenia i Usług, Samorządu, Wychowania, Oświaty i Spraw Socjalnych, protokoły posiedzeń komisji niestałych. Number of units in the group: 82
8/638/0 Urząd Gminy w Mstowie 1973-1990 0 Unroll
Urząd Gminy w Mstowie z lat 1973 - 1990, sygn. 1 -99, w tym: protokoły zebrań wiejskich i narad pracowników jednostki własnej; zarządzenia i decyzje naczelnika gminy; regulaminy pracy, statuy organizacyjne; rejestr skarg i wniosków, analizy skarg i wniosków; obsadzanie stanowisk kościelnych i duchownych; nadzór nad stowarzyszeniami; budżety gminy ich zmiany i realizacja; sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania dotyczące rolnictwa, podatków, sprawozdania dotyczące zwalczania chorób roślin i szkodników, sprawozdania i analizy z realizacji planów; analizy ekonomiczne, analizy dotyczące pomocy społecznej; plany pracy, plany i programy szkoleń pracowników, plany społeczno - gospodarcze rozwoju i ich realizacja; protokoły kontroli zewnętrznych; podział gminy na sołectw;: uregulowanie własności gospodarstw rolnych, ochrona gruntów rolnych i leśnych; ewidencja zabytków nieruchomych; ewidencja miejsc walki i męczeństwa; opinie i decyzje lokalizacji ogólnych; program rozwoju budownictwa; plan zagospodarowania przestrzennego gminy Mstów; realizacja czynów społecznych Number of units in the group: 99
8/639/0 Sejmik Samorządowy Województwa Częstochowskiego 1990-1998 0 Unroll
Number of units in the group: 151
8/640/0 Gminna Rada Narodowa w Dźbowie 1945-1954 0 Unroll
Zarząd Gminny i Gminna Rada Narodowa w Dźbowie, w tym: Dział Ogólno - Organizacyjny z lat 1945 - 1950, sygn. 1 - 27, w tym: przepisy i zarządzenia, sprawozdania, sprawy organizacyjne i osobowe, wybory sołtysów, protokoły posiedzeń: Gminnej Rady Narodowej, Prezydium GRN, Zarządu Gminy, komisji GRN, protokoły kontroli i lustracji zewnętrznych, akta dotyczące majątku gminy i przedsiębiorstw gminnych; Dział Finansowo - Budżetowy z lat 1945 - 1950, sygn. 28 - 83, w tym: budżety, sprawozdania rachunkowe, dzienniki główne, księgi dochodów i wydatków budżetowych oraz pozabudżetowych, księgi biercze podatku wojskowego i gruntowego, księgi biercze obowiązkowych dostaw, akta dotyczące inwentaryzacji; Dział Gospodarki Gminnej z lat 1945 - 1950, sygn. 84 - 93, w tym: plany gospodarcze, akta dotyczące placów i dróg publicznych, rolnictwa i weterynarii, przemysłu i handlu; Dział Administracji Społecznej z lat 1945 - 1950, sygn. 94 - 100, w tym: akta dotyczące oświaty, kultury i sztuki, zdrowia i opieki społecznej, gospodarki lokalowo - mieszkaniowej; Dział Administracyjny z lat 1945 - 1950, sygn. 101 - 114, w tym: akta dotyczące głosowania ludowego, zameldowań, bezpieczeństwa, szkód wojennych, odbudowy, aprowizacji, walki z drożyzną. Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Dźbowie, w tym: Referat Ogólno - Administracyjny z lat 1949 - 1952, sygn. 115 - 181, w tym; sprawozdania z działalności, akta dotyczące zmiany granic gminy, spraw osobowych, protokoły sesji Gminnej Rady Narodowej, posiedzeń: Prezydium i komisji GRN, protokoły posiedzeń aktywu gminnego i sołtysów, akta dotyczące kontroli Prezydium, ewidencji ludności, rejestry mieszkańców, materiały dotyczące narodowego spisu powszechnego, obchodów świąt; Referat Finansowy z lat 1950 - 1954, sygn. 182 - 199, w tym: sprawozdania, budżety, dzienniki główne, księgi dochodów i wydatków budżetowych i pozabudżetowych, księgi biercze, akta inwentaryzacji; Referat Spraw Socjalnych i Kultury z lat 1950 - 1952, sygn. 200 - 205, w tym: akta dotyczące szkół, gospodarki komunalnej, dróg, placów i mostów, akta wywłaszczeniowe; Referat Rolny z lat 1950 - 1952, sygn. 206 - 213, w tym: plany i sprawozdania, statystyka rolna, akta dotyczące kontraktacji, ochrony roślin i zwierząt, spraw leśnictwa. Gminny Komitet Opieki Społecznej w Dźbowie z lat 1945 - 1949, sygn. 214 - 215, w tym: akta dotyczące pomocy zimowej, przychodu i rozchodu artykułów żywnościowych, księgi kasowe. Gminny Komitet Obrońców Pokoju w gminie Dźbów z lat 1950 - 1951, sygn. 216. Punkt Opieki nad Matka i Dzieckiem w Blachowni z lat 1949 - 1951, sygn. 217. Number of units in the group: 217
8/641/0 Teki Stefana Krakowskiego (notatki i materiały do historii Częstochowy XIV-XIX w) 1947-1960 0 Unroll
Teki Stefana Krakowskiego z lat 1947 - 1960, sygn. 1 - 46, w tym kopie, regesty lub krótkie wypiski z dokumentów przechowywanych w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie (rewizje woj. krakowskiego z lat: 1564, 1630/31, lustracje woj. krakowskiego z lat: 1569, 1620, 1660, 1765, 1789, lustracja łanów wybranieckich z 1778 r.), Archiwum Jasnogórskim (katalog dochodów i wydatków nowicjatu – l. 1650-61, dokumenty z XVI-XVIII w.), Archiwum Państwowym w Piotrkowie Trybunalskim (dokumenty dotyczące połączenia Starej i Nowej Częstochowy z lat 1818-1866), Archiwum Państwowym w Częstochowie (dokumenty dotyczące budowy mostów, reparacji dróg, spisy ludności – XIX w.) oraz Archiwum Parafii Św. Zygmunta (wizytacje z lat: 1598, 1675, 1782, opisy i inwentarze z lat: 1821, 1833, protokoły tradycyjne z l. 1866 i 1879, sumariusze dokumentów), regesty dokumentów poddanych edytorstwu źródłowemu, noty bibliograficzne dotyczące dziejów Częstochowy i rejonu, fiszki bibliograficzne dotyczące Częstochowy i Jasnej Góry, fiszki bibliograficzne dotyczące miast małopolskich, referat: „Ze studiów nad dziejami Częstochowy i jej okolic w wiekach XV- XVIII” oraz opracowane prze przez Krakowskiego uwagi dotyczące pochodzenia materiałów zebranych w Tekach i sposobu z nich korzystania. Number of units in the group: 46
8/642/0 Gminna Rada Narodowa w Hutkach [1932]1945-1954 0 Unroll
Zarząd Gminy i Gminna Rada Narodowa, w tym: Dział Ogólno - Administracyjny z lat 1945 - 1950, sygn. 1 - 7, w tym: dokumentacja spraw osobowych, protokoły posiedzeń Gminnej Rady Narodowej i jej Prezydium, protokoły posiedzeń Zarządu Gminy, protokoły zebrań sołtysów, przodowników gromadzkich i nauczycieli, akta dotyczące granic gminy; Dział Finansowo - Budżetowy z lat 1945 - 1949, sygn. 8 - 28, w tym: budżety, księgi główne, księgi dochodów i wydatków budżetowych, sum przechodnich, akta dotyczące podatku gruntowego; Dział Gospodarki Gminnej z lat 1946, 1949 - 1950, sygn. 29 - 32, w tym: materiały dotyczące rolnictwa i hodowli, klasyfikacja gruntów, ewidencja gospodarstw osób wyjeżdżających na tak zw. Ziemie Odzyskane; Dział Administracji Społecznej z lat 1945, 1949, sygn. 33 - 34, w tym: akta dotyczące obchodów świąt i rocznic, opieki społecznej; Dział Administracyjny z lat 1932 - 1950, sygn. 35 - 53, w tym: dokumentacja dotycząca ewidencji ludności. Prezydium Gminnej Rady Narodowej, w tym: Referat Ogólno - Administracyjny z lat 1950 - 1954, sygn. 54 - 79, w tym: dokumentacja spraw organizacyjnych, podziału gminy, spraw osobowych, protokoły sesji Gminnej Rady Narodowej, protokoły posiedzeń Prezydium GRN i komisji GRN, protokoły zebrań aktywu gminnego, protokoły kontroli, akta dotyczące obchodów świąt i ewidencji ludności; Referat Finansowy z lat 1950 - 1953, sygn. 80 - 93, w tym: budżety, księgi główne, księgi biercze i wymiaru świadczeń w naturze; Referat Spraw Socjalnych i Kulturalnych z lat 1948 - 1950, sygn. 94, w tym: księga ruchu budowlanego; Referat Rolny z lat 1950 - 1952, sygn. 95 - 97, w tym: dokumentacja dotycząca produkcji zwierzęcej, roślinnej, pomiaru gruntów rolnych. Number of units in the group: 97
8/643/0 Gminna Rada Narodowa w Węglowicach 1973-1975 0 Unroll
Gminna Rada Narodowa w Węglowicach z lat 1973 - 1975, sygn. 1 - 21, w tym: wnioski, interpelacje i postulaty radnych, plany pracy Gminnej Rady Narodowej, jej Prezydium i komisji, protokoły posiedzeń: Zespołu Klubu Radnych Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i Bezpartyjnych GRN, Zespołu Klubu Radnych Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego GRN, protokoły sesji Gminnej Rady Narodowej, protokoły posiedzeń Prezydium Gminnej Rady Narodowej, protokoły posiedzeń komisji Gminnej Rady Narodowej, w tym: Komisji Ładu i Porządku Publicznego, Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych, Komisji Rolnictwa, Komisji Rozwoju Gospodarczego i Zaopatrzenia, spotkania posłów i radnych z wyborcami. Number of units in the group: 21
Showing 621 to 640 of 1,176 entries.