Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
8/766/0 Prezydium Rady Narodowej Osiedla w Koszęcinie 1955-1972 0 Unroll
Protokoły z sesji GRN; Protokoły z sesji Rady Narodowej Osiedla; Protokoły z posiedzenia Prezydium GRN; Protokoły z posiedzenia prezydium Rady Narodowej Osiedla; Budżet Osiedla Number of units in the group: 109
8/767/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Lublińcu 1950-1973 0 Unroll
Protokoły z sesji MRN; Protokoły i materiały z Komisji: Finansowo-Budżetowej, Kulturalno-Oświatowej, Ochrony, Bezpieczeństwa Publicznego i Porządku, Rolnej, Zaopatrzenia Ludności, Urządzeń Osiedli i Drogowej, Zdrowia, Pracy i Pomocy Społecznej; Protokoły z posiedzeń Prezydium MRN; Plany gospodarcze; Program rozwoju gospodarczego dla miasta Lubliniec ; Sprawozdania z działalności MRN; Budżet miasta; Sprawozdania z wykonania budżetu MRN; Ankieteryzacja zbrodni hitlerowskich; Materiały dot. obchodó 700-lecia miasta Number of units in the group: 121
8/768/0 Miejska Rada Narodowa w Lublińcu 1974-1990 0 Unroll
Protokoły z sesji MRN; Protokoły z posiedzeń Komisji: Finansów, Rozwoju Społęczno-Gospodarczego i Finansów, Gospodarki Miejskiej i Rolnictwa, Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Zaopatrzenia, Rzemiosła, Handlu i Usług, Ładu i Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych, Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia i Spraw Socjalnych, Rozwoju Gospodarczego i Zaopatrzenia, Rozowoju Gospodarki, Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Komunikacji i Łączności, do spraw Samorządu, do spraw Samorządu i Czynów Społecznych; Protokoły z posiedzeń Miejskiego Komitetu Kontroli Społecznej; Materiały podkomisji do spraw Czynów Społecznych; Protokoły z posiedzeń podkomisji do spraw Zaopatrzenia i Handlu, Rozwoju Gospodarczego; Sprawozdania i Opinie dot. komisji stałych i ich działalności; Materiały Komisji do spraw Weryfikacji Ulic; Protokoły i materiały z posiedzeń Prezydium MRN; Obwodowe Komitety Samorządu Mieszkańców; Współdziałanie z organizacjami społecznymi, zawodowymi i administracyjnymi; Wystąpienia do organów wyższego stopnia; Miejska Komisja Odznaczeń; Zespół Opiniodawczy do spraw Odznaczeń Państwowych; Odznaczenia wojewódzkie Number of units in the group: 99
8/769/0 Spółdzielnia Rzemieślnicza "Rzemieślnik" w Częstochowie [1911]1912-2008 0 Unroll
Spis nr 1: Dokumenty rejestrowe; Statuty; Protokoły posiedzeń Zarządu Spółdzielni i Rady Nadzorczej; Protokoły posiedzeń Prezydium Rady Nadzorczej; Protokoły posiedzeń Rady Spółdzielni; Księgi udziałowców i udziałów; Protokoły posiedzeń Zarządu Pomocniczej Spółdzielni Wytwórców Galanterii i Instrumentów Musycznych w Częstochowie; Rejestry członków Spółdzielni; Ewidencja członkó Pomocniczej Spółdzielni Wytwórców Galanterii i Instrumentów Musycznych w Częstochow; Wydawnictwa własne; Książka kontroli Spółdzielni; Książka dochodów Izby Rzemieślniczej w Kielcach - Chrześcijański Cech Ślusarzy, Tokarzy i Pokrewnych Zawodów w Częstochowie; Jubileuszowy dyplom uznania dla upamiętnienia 50-lecia działalności. Spis nr 2: Wzór odznaki "Rzemiosło - za zasługi"; Wzór odznaki "Województwo częstochowskie - za zasługi"; Tablo - jublileusz 60-lecia Spółdzielni (1973 r., 27 fotografii); Tablo - zasłużeni 75 lat (1968 r., 32 fotografie); Zdjęcie władz Spółdzielni Number of units in the group: 81
8/770/0 Gminna Rada Narodowa w Nowej Brzeźnicy 1973-1990 0 Unroll
Sesje GRN (protokoły, uchwały, materiały na sesje); Składy osobowe GRN i jej organów oraz imienne kwestionariusze radnych; Posiedzenia Komisji: Planu, Budżetu i Finansów oraz Spraw Komunalnych i Zaopatrzenia, Rolnictwa i Zaopatrzenia Ludności, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych, Rozwoju Gospodarczego i Zaopatrzenia, Ładu i Porządku Publicznego, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego, Wychowawczej, Kultury, Oświaty i Spraw Socjalnych, Rolnictwa, Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego, Zaopatrzenia i handlu, do spraw Samorządu; Posiedzenia Prezydium GRN; Uchwały GRN; ; Postanowienia Prezydium GRN; Sprawozdania ststystyczne o zmianach w składach osobowych GRN i jej Prezydium, sprawozdania o społecznej działalności Rady i jej organów; Działalność samorządu mieszkańców wsi [wybory sołtysów i rad sołeckich, zebrania wiejskie]. Number of units in the group: 70
8/771/0 Urząd Gminy w Nowej Brzeźnicy [1972] 1973-1990 0 Unroll
Protokoły z posiedzeń Gminnego Społecznego Komitetu do spraw Kultury i Sztuki; Protokoły z posiedzeń Gminnego Zespołu Paszowego; Protokoły z posiedzeń Gminnego Komitetu Kontroli Społecznej; Kontrole przeprowadzone przez Gminny Komitet Kontroli Społecznej; Informacje i sprawozdania z działalności Gminnego Komitetu Kontroli Społecznej; Okresowe i roczne plany narad Naczelnika Gminy; Protokoły z narad pracowników; Protokoły z narad Gminnej Służby Rolnej; Protokoły z narad z sołtysami; Narady z kierownikami zakładów pracy; Statut UG; Regulamin UG; Zarządzenia Naczelnika Gminy; Decyzje Naczelnika Gminy; Plany pracy Urzędu; Analiza wyników spisu rolnego (1974 r.); II Powszechny Przegląd Gmin; Roczne sprawozdania statystyczne o stanie i ruchu zatrudnionych; Rejestr skarg i wniosków; Analizy i oceny skarg i wniosków; Kontrole zewnętrzne; Sprawozdania finansowe z wykonania budżetu; Budżet gminy; Perspektywiczny plan przestrzenno-gospodarczy gminy; Perspektywiczny plan społeczno-gospodarczego rozwoju gminy; Plany społeczno-gospodarczego rozwoju gminy; Sprawozdanie z wykonania planu społeczno-gospodarczego rozwoju gminy; Analizy z realizacji zadań społeczno-gospodarczych gminy; Plany czynów społecznych; Rejestr wykonanych czynów społecznych; Ewidencja miejsc walki i męczeństwa (3 fotografie); Gminny sejmik kultury fizycznej i sportu; Działalność Zarządu Gminnego oraz Kół Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej oraz protokoły z posiedzeń; Działalność Zarządu Gminnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci; Działalność Rady Gminnej Ludowych Zespołów Sportowych; Wykaz osób duchownych świeckich przebywających na terenie gminy wraz z wykazem obiektów kościelnych i sakralnych; Bilanse potrzeb i efektów pomocy społecznej; Sprawozdania z pośrednictwa pracy; Działalność rady Zakładowej Związku Zawodowego Pracowników Państwowych i Społecznych przy UG. Number of units in the group: 158
8/772/0 Miejskie Seminarium Nauczycielskie Żeńskie w Częstochowie 1922-1934 0 Unroll
Ksiązka kasowa Prywatnego Seminarium [Nauczycielskiego} Żeńskiego (sygn. 1); Protokół posiedzenia Komisji Rewizyjnej [prywatnego] Żeńskiego Seminarium Nauczycielskiego (sygn. 2); Świadectwa szkolne (sygn. 3-7); Akta osobowe uczennic (sygn. 8-201); Świadectwa szkolne Szkoły Ćwiczeń przy Prywatnym Seminarium Nayuczycielskim Żeńskim (sygn. 202). Number of units in the group: 202
8/773/0 Rada Gminna Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego w Nowej Brzeźnicy 1987 0 Unroll
Materiały na II Zjazd Gminnego Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego w Nowej Brzeźnicy Number of units in the group: 1
8/774/0 Gminny Komitet Frontu Jedności Narodu w Nowej Brzeźnicy 1973-1983 0 Unroll
Działalność Gminnego Frontu Jedności Narodu; Działalność Społecznej Komisji Pojednawczej w Nowej Brzeźnicy Number of units in the group: 2
8/775/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Zajączkach 1904-1913 0 Unroll
Duplikaty akt urodzeń, małżeństw, zgonów z lat 1904-1913 Number of units in the group: 10
8/776/0 Gminna Rada Narodowa w Radłowie 1973-1990 0 Unroll
Protokoły sesji GRN; Zespół radnych PZPr i bezpartyjnych - posiedzenia; Zespół radnych ZSL - posiedzenia; Sprawy osobowe radnych - ewidencja, kwestionariusze; Spotkania radnych z wyborcami; Wnioski, interpelacje i postulaty radnych; Sprawozdania z działalności GRN; Posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów, Ładu i Porządku Publicznego, Prawa i Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych, Rolnictwa, Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, do spraw Samorządu; Książki pracy Komisji; Wspólne posiedzenia Komisji Stałych GRN; Kontrole Komisji; Rejestr wniosków Komisji; Regulamin GRN; Posiedzenia Prezydium GRN - protokoły, postanowienia; Rejestr postanowień Prezydium GRN; Realizacja postanowień WRN; Realizacja postanowień Prezydium GRN; Plan pracy Gminnego Komitetu Kontroli Społecznej; Protokoły posiedzeń Gminnego Komitetu Kontroli Społecznej; Szkolenia sołtysów i podsołtysów; Rejestr uchwał GRN; Uchwały GRN; Plany pracy GRN oraz Prezydium GRN: Plany pracy Komisji; Protokoły posiedzeń Zespołu do spraw Odznaczeń Państwowych, Wnioski o nadanie odznaczeń Państwowych. Number of units in the group: 120
8/777/0 Urząd Gminy w Radłowie 1973-1990 0 Unroll
Wybory sołtysów i podsołtysów; Skład rad sołeckich; Sprawozdania z działalności sołtysów i rad sołeckich; Protokoły zebrań wiejskich; Narady koordynacyjne - protokoły; Narady pracowników własnej jednostki; Protokoły z znarad i szkoleń pracowników; Statut Urzędu Gminy; Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy; Zarządzenia terenowych organów addministracji państwowej - własne; Roczne plany pracy jednostek własnych; Programy realizacyjne i okresowe plany pracy jednostki własnej; Sprawozdania z realizacji planów pracy jednostki własnej; Narodowy spis powszechny 1978; Spisy rolne; Oceny i wnioski wynikające ze spisów; Analizy i oceny skarg i wniosków - sprawozdania; Rzeczowy wykaz akt; Protokoły kontroli, inspekcji, lustracji, zarządzenia pokontrolne i sprawozdania z ich realizacji w jednostkach własnych; Protokoły kontroli, inspekcji, lustracji, zarządzenia pokontrolne i sprawozdania z ich realizacji w jednostkachpodległych kontrolowanych przez Urząd Gminy; Dane statystyczne o pracownikach; Spis kadrowy; Plany i programyy szkolenia pracowników terenowych organów administracji państwowej i ich realizacja; Budżet gminy; Sprawozdania finansowe; Plany społeczno-gospodarczego rozwoju ; Projekty Gminnego Planu Rocznego; Realizacja planów społeczno-gospodarczych; Analizy ekonomiczne własne; Realizacja czynów społecznych - sprawozdawczość; Program czynów społecznych; Nadzór nad Stowarzyszeniami; Analizy, oceny i sprawozdania z działalności Kolegiów; Sprzedaż nieruchomości z Państwowego Funduszu Ziemi; Wykaz dzierżawców Państwowego Funduszu Ziemi; Sprawy uregulowania własności rolnych; Komunikaty o występowaniu chorób roślin i szkodników; Sprawozdawczość dotycząca zwalczania chorób roslin i szkodników; Ewidencja zakładów przemysłowych i rzemieślniczych; Budowa i konserwacja urządzeń komunalnych oraz ich ewidencja; Cmentarze i grobownictwo wojenne; Przekazanie gospodarstwa rolnego na Skarb Państwa; Akta wywłąszczeniowe; Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego; Programy prac urbanistycznych; Opinie i decyzje lokalizacji ogólnych i szczegółowych; Program rozwoju budownictwa wiejskiego; Analizy i oceny ruchu budowlanego; Analizy stanu zatrudnienia i skierowań do pracy. Number of units in the group: 218
8/778/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Pławnie [1939] 1954-1972 [1973] 0 Unroll
Number of units in the group: 163
8/779/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Gidlach 1954 - 1972 [1973] 0 Unroll
Number of units in the group: 148
8/780/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej we Włynicach 1955-1957 0 Unroll
Number of units in the group: 6
8/781/0 Gromadzki Komitet Frontu Jedności Narodu w Gidlach 1961-1966 0 Unroll
Number of units in the group: 2
8/782/0 Komitet Gromadzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Gidlach 1964-1965 0 Unroll
Protokoły posiedzeń Komitetu Gromadzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Gidlach z lat 1964 -1965 Number of units in the group: 1
8/783/0 Gminna Rada Narodowa w Gidlach 1978-1990 0 Unroll
Number of units in the group: 25
8/784/0 Gromadzki Komitet Frontu Jedności Narodu w Pławnie 1961-1972 0 Unroll
Number of units in the group: 3
8/785/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Gidlach 1980-1980 0 Unroll
wnioski i postulaty wyborców z 1980 roku Number of units in the group: 1
Showing 761 to 780 of 1,176 entries.