Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
8/808/0 Rada Gminnego Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego w Poczesnej 1986 - 1988 0 Unroll
-Protokoły posiedzeń grupy Inicjatywnej oraz Zarządu Rady Wiejskiej w Korwinowie, 1986 rok (sygn. 1) - Protokoły przedwyborczych spotkań konsultacyjnych ( sygn. 2) Number of units in the group: 2
8/809/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Poczesnej 1982 - 1982 0 Unroll
Number of units in the group: 1
8/810/0 Gromadzki Komitet Frontu Jedności Narodu w Poczesnej 1969 - 1971 0 Unroll
-Wnioski i postulaty wyborców zgłoszonych w kampanii wyborczej do Sejmu PRL i rad narodowych w 1969 roku zaplanowane do realizacji w latach 1969- 1973 (sygn. 1) Number of units in the group: 1
8/811/0 Urząd Gminy w Poczesnej 1973 - 1990 0 Unroll
-posiedzenia Terenowej Komisji ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi przy Naczelniku Gminy, protokóły, materiały na posiedzenia z lat 1983- 1990 (sygn. 1) -narady pracowników własnej jednostki z lat 1977 – 1990 (sygn. 2 – 4) -narady z kierownikami referatów UG z lat 1985- 1989 (sygn. 5) -narady Naczelnika Gminy z sołtysami z lat 1973- 1977 (sygn. 6) -narady koordynacyjne Naczelnika Gminy z Kierownikami zakładów pracy z terenu gminy z lat 1977 – 1989 (sygn. 7 – 14) -działalność Rady Pracowniczej przy UG z lat 1983 – 1989 (sygn. 15) -statuty organizacyjne Urzędu Gminy z 1975 i 1989 (sygn. 16- 17) -regulaminy organizacyjne Urzędu Gminy z lat 1973- 1974 i 1989 (sygn. 18- 19) -porozumienie Naczelnika Gminy z Urzędem Miejskim w Częstochowie w sprawie powierzenia prowadzenia spraw z zakresu zatrudnienia z 1988 roku (sygn. 20) -zarządzenia Naczelnika Gminy z lat 1973- 1977 i 1979 – 1986 (sygn. 21- 24) -plan pracy jednostki własnej na 1976 rok (sygn. 25) -roczne plany pracy Naczelnika Gminy z lat 1977, 1980 – 1990 (sygn. 26- 37) -okresowe plany pracy komórek organizacyjnych jednostki własnej z lat 1983 – 1990 (sygn. 41) -Narodowy Spis Powszechny – zestawienia zbiorcze dla gmin z 1978 (sygn. 42) -spis rolny, zbiorcze zestawienia gminne z lat 1974, 1977- 1981 i 1984 (sygn. 43- 49) -roczne i okresowe sprawozdania statystyczne o zatrudnieniu i wynagrodzeniu z lat 1973- 1976, 1982- 1989 (sygn. 50- 51) -sprawozdania statystyczne z działalności inwestycyjnej, remontów i czynów społecznych z 1975 roku (sygn. 52) -sprawozdania statystyczne placówek społeczno – kulturalnych z 1975 roku (sygn. 53) -roczne i okresowe sprawozdania statystyczne z obrotu gruntami PFZ z lat 1981 – 1984 (sygn. 54) -roczne i okresowe sprawozdania statystyczne o ruchu budowlanym z lat 1975- 1976 i 1981 – 1989 (sygn. 55- 56) -miesięczne sprawozdania statystyczne z pośrednictwa pracy z lat 1976 – 1982 (sygn. 57- 58) -rejestr skarg i wniosków z lat 1981 – 1989 (sygn. 59) -rozpatrywanie skarg z lat 1977 – 1986 (sygn. 60) -analizy i oceny skarg i wniosków z lat 1976 – 1989 (sygn. 61- 62) -wycinki prasowe dotyczące działalności jednostki własnej i terenu gminy z lat 1977 – 1983 i 1989 – 1990 (sygn. 63- 65) -współdziałanie z Komisjami Powiatowej Rady Narodowej w Częstochowie z lat 1974 – 1975 (sygn. 66) -informacje o realizacji decyzji Wojewody w sprawie doskonalenia pracy t.o.a.p. z 1977 roku (sygn. 67) -ewidencja pieczęci z lat 1973- 1981 (sygn. 68) -zewnętrzne kontrole Urzędu Gminy, protokóły, zalecenia i ich realizacja, z lat 1973- 1990 (sygn. 69 – 81) -regulamin pracy i czas pracy pracowników urzędu własnego z lat 1982- 1983 (sygn. 83) -roczne plany szkoleń wewnętrznych pracowników urzędu własnego z lat 1979 – 1981 i 1984- 1985 (sygn. 84) -powołanie rzecznika dyscyplinarnego w urzędzie własnym z lat 1987- 1988 (sygn. 85) -budżety gminy, jego zmiany i sprawozdania z wykonania z lat 1973- 1978, 1981- 1989 (sygn. 86 – 100) -wieloletnie plany społeczno – gospodarczego rozwoju gminy na okresy 1976- 1980, 1983- 1985,1986- 1990 (sygn. 101- 103) -roczne plany społeczno – gospodarczego rozwoju gminy z lat 1974- 1990 (sygn. 104- 113) -analizy wykonania planu społeczno – gospodarczego gminy z lat 1974- 1989 (sygn. 114- 129) -udział gminy w konkursie „Mistrz Gospodarności”, zgłoszenia, arkusze sprawozdawcze i oceny z lat 1975- 1978, 1984- 1988 (sygn. 130- 132) -wieloletnie i roczne plany czynów społecznych z lat 1986- 1990 (sygn. 133) -realizacja czynów społecznych z lat 1975- 1989 (sygn. 134- 135) -I i II Powszechny Przegląd Gminy w zakresie wykorzystania rezerw z lat 1976- 1977 (sygn. 136) -koordynacja organizowanych imprez kulturalnych z lat 1975- 1976 (sygn. 137) -ewidencja miejsc walki i męczeństwa z lat 1982- 1988 (sygn.138) -kierunki i programy rozwoju kultury fizycznej z lat 1986- 1987 (sygn. 139) -analizy i oceny przebiegu imprez sportowych z lat 1986- 1989 (sygn. 140) -plany zagospodarowania turystycznego z lat 1977- 1990 (sygn. 141) -działalność Gminnego Zarządu Towarzystwa Przyjaźni Polsko – Radzieckiej z lat 1976- 1978 (sygn. 142) -analizy, oceny i sprawozdania z działalności kolegiów ds. Wykroczeń z lat 1976- 1982 (sygn. 143) -miesięczne sprawozdania statystyczne z ruchu naturalnego ludności z lat 1975, 1977- 1985, 1989 (sygn. 144 – 146) -akta dotyczące spraw wyznaniowych z lat 1981- 1982 (sygn. 147) -wykaz zakładów pracy na terenie gminy z 1986 roku (sygn. 148) -miesięczne informacje dotyczące liczby zarejestrowanych podmiotów gospodarczych na terenie gminy z lat 1989- 1990 (sygn. 149) -ewidencja cmentarzy komunalnych i wyznaniowych z lat 1979- 1984 (sygn. 150) -opieka nad cmentarzami i grobami poległych w czasie działań wojennych, plany pracy, sprawozdania z lat 1978- 1985 (sygn.151) -miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego gminy, kopia uchwały Gminnej Rady Narodowej z 1980 roku (sygn. 152) -przeznaczenie na cele nierolnicze i nieleśne gruntów rolnych i leśnych z lat 1980 – 1981, 1984- 1985 (sygn. 153- 154) -akta lokalizacji cmentarza rzymsko – katolickiego z Niegowie z 1980 -materiały dotyczące ustalenia lokalizacji wysypiska śmieci w miejscowości Sobuczyna – Młynek oraz przygotowania wywłaszczeń dla potrzeb tej inwestycji z lat 1978- 1980 (sygn. 162) -roczne plany budownictwa indywidualnego z lat 1978, 1981- 1982 (sygn. 156) -osnowy geodezyjne, opisy topograficzne punktów geodezyjnych z 1986 roku (sygn. 157) -inwentaryzacja zlikwidowanych szybów Kopalni Rudy Żelaza „Osiny” z 1975 roku (sygn. 158) -wykaz szkód górniczych na terenie gminy z 1983 roku (sygn. 159) -inwentaryzacja złóż kopalin stałych gminy Poczesna z 1978 roku (sygn. 160) -analiza potrzeb i efektów pomocy społecznej z lat 1975- 1979 (sygn. 161) -analiza sytuacji na rynku pracy w gminie z 1980 roku (sygn. 162) Number of units in the group: 172
8/812/0 Gminna Rada Narodowa w Poczesnej 1973 - 1990 0 Unroll
-sesje Gminnej Rady Narodowej, protokóły, uchwały, materiały na sesje z lat 1973- 1990 (sygn. 1 – 24) -zespoły radnych, protokóły z posiedzeń z lat 1973- 1988 (sygn. 25 – 34), składy osobowe GRN kadencji 1984- 1988 (sygn. 35) -kwestionariusze radnych GRN kadencji 1988 – 1990 (sygn. 36) -posiedzenia Komisji GRN, protokóły, materiały na posiedzenia z lat 1973- 1990 (sygn. 37 – 53) -protokóły z kontroli przeprowadzonych przez Komisje GRN z lat 1974- 1977 i 1984- 1990 (sygn. 54- 67) -wnioski Komisji GRN i ich realizacja z lat 1974- 1977, 1984- 1989 (sygn. 68 - 78) -działalność Gminnego Komitetu Kontroli Społecznej, powołanie, regulamin, protokóły z posiedzeń 1978- 1983 (sygn. 79- 80) -informacje o działalności Komisji GRN z lat 1974- 1975 (sygn. 81) -posiedzenia Prezydium GRN, protokóły, postanowienia, materiały na posiedzenia z lat 1973- 1990 (sygn. 82 -103) -realizacja postanowień Prezydium GRN z lat 1978- 1984, (sygn. 104 – 105) -wybory samorządu mieszkańców osiedli z lat 1973- 1988 (sygn. 106 – 110) -protokóły z zebrań mieszkańców osiedli i komitetów osiedlowych z lat 1974- 1990 (sygn. 111 – 113) -wybory sołtysów i podsołtysów z lat 1974- 1978 (sygn. 114 – 116) -wybory sołtysów i rad sołeckich z lat 1984- 1988 (sygn. 117 – 119) -protokóły z zebrań wiejskich z lat 1973- 1986 (sygn. 120 – 126) -ewidencja postulatów i wniosków zgłoszonych na przedwyborczych zebraniach wiejskich z 1974 roku (sygn. 127) -realizacja uchwał i wniosków z zebrań wiejskich z 1980 roku (sygn. 128) -rejestry uchwał Gminnej Rady Narodowej z lat 1973- 1977 i 1982- 1988 (sygn. 129 – 130) -zbiór uchwał Gminnej Rady Narodowej z lat 1973- 1990 (sygn. 131 – 136) -zbiór uchwał Prezydium GRN z lat 1976 – 1977 (sygn. 137) -zbiór postanowień Przewodniczącego GRN i Prezydium GRN z lat 1974- 1977, 1984- 1990 (sygn. 138- 140) -sprawozdania statystyczne o zmianach w składzie osobowym GRN i jej organów (sygn. 141 – 144) -odznaczenia, wnioski do Wojewódzkiej Rady narodowej z lat 1978- 1990, (sygn. 145 – 148) -ramowy program działalności GRN na okres kadencji 1988 – 1992 z 1988 roku (sygn. 149) -sprawozdania i informacje o działalności GRN w kadencji 1984- 1988 z lat 1985- 1988 (sygn. 150) Number of units in the group: 153
8/813/0 Sąd Pokoju w Mstowie [1915 - 1917] 1918-1921 0 Unroll
- repertoria procesów cywilnych i spraw działowych - repertoria sparw opiekuńczych - skorowidze Number of units in the group: 6
8/814/0 Sąd Gminny VI Okręgu Powiatu Częstochowskiego w Janowie 1876-1914 0 Unroll
- kopie prywatnych aktów wniesionych przez strony - skorowidz akt spadkowych z lat 1876 - 1914 - skorowidz spraw cywilnych z lat 1915 - 1916 Number of units in the group: 3
8/815/0 Akta stanu cywilnego Koziegłowskiej Parafii Mariawitów w Gniazdowie 1908-1919 0 Unroll
duplikaty ksiąg stanu cywilnego z lat 1908 -1919 Number of units in the group: 12
8/816/0 Miejska Rada Narodowa w Myszkowie 1973 - 1990 0 Unroll
-protokoły sesji Miejskiej Rady Narodowej z lat 1973 – 1974, 1978 – 1990 (sygn. 1-19); -materiały na sesje Miejskiej Rady Narodowej z lat 1975 – 1976 (sygn. 20 – 21); -posiedzenia zespołu radnych PZPR i bezpartyjnych z lat 1974 – 1983 (sygn.. 22 – 23); -dokumentacja zakładowych zespołów radnych z lat 1975 – 1989 (sygn. 24 – 28); -sprawy osobowe radnych z roku 1988 (sygn. 29); -interpelacje, wnioski, postulaty radnych i obywateli z lat 1974 – 1990 (sygn. 30 – 31); -posiedzenia komisji Miejskiej Rady Narodowej z lat 1978 – 1990 (sygn. 32 – 47); -materiały na posiedzenia komisji Miejskiej Rady Narodowej z lat 1975 – 1976 (sygn. 48 – 49); -kontrole komisji Miejskiej Rady Narodowej z lat 1974 – 1990 (sygn. 50 – 65); -realizacja wniosków komisji Miejskiej Rady Narodowej z lat 1978 – 1990(sygn. 66 – 80); -posiedzenia prezydium rady narodowej z lat 1974 – 1975, 1978 – 1990 (sygn. 81 – 103); -dokumentacja samorządu mieszkańców z lat 1974 – 1989 (sygn. 104 – 119); -dokumentacja Miejskiego Komitetu Kontroli Społecznej (posiedzenia, kontrole) z lat 1981 – 1983 (sygn. 120 – 121); -uchwały Miejskiej Rady Narodowej w Myszkowie z lat 1975 – 1976 (sygn. 122); -plany pracy Miejskiej Rady Narodowej i komisji z lat 1975 – 1976 (sygn. 123 – 124); -dokumentacja związana z nadawaniem odznaczeń państwowych i resortowych z lat 1977 – 1989 (sygn.125). Number of units in the group: 125
8/817/0 Urząd Miejski w Myszkowie 1973-1990 0 Unroll
-protokoły z narad koordynacyjnych (sygn. 1) -statuty i regulaminy organizacyjne (sygn. 2-5) -akty normatywne własnej jednostki (sygn. 6-29) -realizacja uchwał instancji partyjnych (sygn. 30) -plany i programy działania (sygn. 31-45) -realizacja planów i programów działania, sprawozdawczość (sygn. 46-52) -podział administracyjny – przyłączenie gminy Mrzygłód (sygn. 53) -skargi i wnioski, rozpatrywanie, analizy (sygn. 54-57) -wycinki prasowe dotyczące działalności własnej jednostki, interwencje prasowe (sygn. 58) -pieczęcie urzędowe, ewidencja, zamawianie (sygn. 59) -kontrole zewnętrzne własnej jednostki (sygn. 60-66) -kontrole jednostek podległych (sygn. 67-68) -taryfikatory kwalifikacyjne, siatki płac (sygn. 69-70) -dane statystyczne o pracownikach (sygn. 71) -ewidencja i wykazy pracowników odznaczonych (sygn. 72-75) -plany i programy szkolenia pracowników (sygn. 76) -budżety zbiorcze miasta Myszkowa, zmiany i realizacja (sygn. 77-105) -sprawozdania z wykonania budżetu miasta Myszkowa (sygn. 106-119) -plany społeczno-gospodarczego rozwoju miasta Myszkowa i sprawozdania z ich realizacji (sygn. 120-143) -realizacja czynów społecznych, sprawozdawczość (sygn. 144) -informacje o życiu kulturalnym na terenie miasta Myszkowa (sygn. 145) -działalność Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej Zarząd Miejski w Myszkowie (sygn. 146-147) -analizy, oceny i sprawozdania z działalności Kolegium ds. wykroczeń przy Naczelniku Miasta w Myszkowie (sygn. 148-151) -meldunki o sytuacji społeczno-polityczno-gospodarczej (sygn. 152-156) -rejestry gruntów (sygn. 157-168) -numeracja domów i nieruchomości (sygn. 169-181) -sprawy pośrednictwa pracy - porozumienia, analizy (sygn. 182-194) -przegląd gospodarki energetycznej w jednostkach gospodarki uspołecznionej na terenie Miasta Myszkowa (sygn. 195) -zestawienie spraw, wyposażenia, etatów do przekazania z Gminy Włodowice dla Wydziału Planowania Zatrudnienia, Handlu i Usług Urzędu Miejskiego w Myszkowie (sygn. 196) Number of units in the group: 195
8/818/0 Komitet Miejski Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Myszkowie 1985-1985 0 Unroll
Number of units in the group: 1
8/819/0 Miejski Komitet Frontu Jedności Narodu w Myszkowie 1970-1983 0 Unroll
Akta zachowane w omawianym zespole aktowym obejmują następującą dokumentację: -Protokoły posiedzeń Miejskiego Komitetu Frontu Jedności Narodu w Myszkowie z lat 1970 – 1979 (sygn. 1 – 3); -Protokoły posiedzeń Prezydium Miejskiego Komitetu Frontu Jedności Narodu w Myszkowie z lat 1970 – 1978 (sygn. 4 – 5); -Plany pracy, sprawozdania Komisji ds. Kultury Moralnej i Obyczajowości Obywatelskiej z lat 1977 – 1979 (sygn. 6); -Skład osobowy Miejskiego Komitetu Frontu Jedności Narodu w Myszkowie oraz komisji stałych z roku 1980 (sygn. 7); -Plany pracy Miejskiego Komitetu Frontu Jedności Narodu w Myszkowie na lata 1978 – 1979 (sygn. 8); -Spotkania kandydatów na radnych z wyborcami z lat 1977 – 1978 (sygn. 9); -Ewidencja wniosków i postulatów wyborców z roku 1978 (sygn. 10); -Protokoły zebrań mieszkańców z roku 1980 (sygn. 11); -Sprawozdanie z działalności Miejskiego Komitetu Frontu Jedności Narodu w Myszkowie za rok 1975 (sygn. 12); -Likwidacja Miejskiego Komitetu Frontu Jedności Narodu w Myszkowie w 1983 roku (sygn. 13). Number of units in the group: 13
8/820/0 Rada Miejska Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego w Myszkowie 1982-1989 0 Unroll
Akta zachowane w omawianym zespole aktowym obejmują następującą dokumentację: -Protokoły posiedzeń Obywatelskiego Komitetu Odrodzenia Narodowego w Myszkowie z roku 1982 (sygn. 1); -Protokoły posiedzeń Rady Miejskiej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego w Myszkowie z lat 1987 – 1989 (sygn. 2); -Protokoły posiedzeń Prezydium Rady Miejskiej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego w Myszkowie z lat 1986 – 1987 (sygn. 3); -Informacja z działalności Miejskiej Rady Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego w Myszkowie za rok 1986 (sygn. 4); -Protokoły narad rejonowych Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego z lat 1986 – 1987 (sygn. 5); -Spotkania kandydatów na radnych z wyborcami z roku 1988 (sygn. 6). Number of units in the group: 6
8/821/0 Gminny Komitet Frontu Jedności Narodu w Kamienicy Polskiej 1973 - 1978 0 Unroll
Number of units in the group: 4
8/822/0 Akta Stanu Cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Cykarzewie 1909-1918 0 Unroll
duplikaty ksiąg stanu cywilnego z lat 1909-1918, alegata do ksiąg małżeństw z lat 1912-1918 Number of units in the group: 17
8/823/0 Częstochowskie Towarzystwo Ogrodnicze 1906-1933 0 Unroll
Statut Towarzystwa Ogrodniczego w Częstochowie, księga protokołów walnych zebrań członków Towarzystwa i Zarządu Towarzystwa z lat 1906-1913, księga protokółów zebrań ogólnych członków Towarzystwa z lat 1911-1913, sprawozdanie z działalności za rok 1918. Number of units in the group: 8
8/825/0 Urząd Gminy w Ciasnej 1973-1990 0 Unroll
-narady pracowników własnej jednostki, narady koordynacyjne, narady z sołtysami z lat 1982-1990, regulamin organizacyjny z 1975 r., zarządzenia i decyzje naczelnika Gminy z lat 1973-1978, plany pracy jednostki własnej na lata 1975-1989, zarządzenia i decyzje Naczelnika Gminy z lat 1973-1978, plany pracy jednostki własnej na lata 1975-1989, spis rolny z lat 1975-1985, sprawozdania statystyczne z lat 1973-1990, sprawy skarg i wniosków z lat 1976-1985, informacje prasowe z lat 1978-1984, kontrole zewnętrzne własnej jednostki z lat 1973-1979, dane statystyczne o pracownikach z lat 1973-1983, plany szkoleń dla pracowników z lat 1978-1980, budżety gminy, ich zmiany i sprawozdania z wykonania z lat 1973-1988, plany społeczno-gospodarcze rozwoju gminy i sprawozdania z ich realizacji z lat 1976-1988, analizy ekonomiczne z 1977, realizacja czynów społecznych, sprawozdawczość z lat 1977-1983, koordynacja organizowania imprez kulturalnych z 1977 r, nadzór nad towarzyszeniami z lat 1981-1982, analizy oceny i sprawozdania z działalności Kolegium ds. wykroczeń z lat 1976-1983, ewidencja dróg i mostów z lat 1977-1978, produkcja i kontraktacja roślinna, zwalczanie chorób roślin i szkodników z lat 1976-1985, ewidencja zakładów przemysłowych i rzemieślniczych z lat 1976-1980, ewidencja urządzeń komunalnych z lat 1977-1978, cmentarze i grobownictwo z lat 1977-1979, miejscowe planowanie przestrzenne z 1980 r., lokalizacja ogólna i szczegółowa inwestycji z lat 1976-1978, analiza i ocena ruchu budowlanego z lat 1975-1978, numeracja nieruchomości z lat 1983-1990, nazewnictwo ulic, placów, parków z 1976 r., analiza potrzeb i efektów pomocy społecznej z lat 1977-1989. Number of units in the group: 120
8/826/0 Gminna Rada Narodowa w Ciasnej 1973-1990 0 Unroll
Zachowane materiały archiwalne obejmują następującą dokumentację: Protokoły sesji Gminnej Rady Narodowej w Ciasnej, zmiany w składzie osobowym Gminnej Rady Narodowej w Ciasnej, realizacja wniosków i postulatów wyborczych, rejestr interpelacji i wniosków radnych Gminnej Rady Narodowej w Ciasnej, realizacja interpelacji radnych Gminnej Rady Narodowej w Ciasnej, sprawozdania z działalności rady narodowej, posiedzenia Komisji Gminnej Rady Narodowej w Ciasnej, kontrole komisji Gminnej Rady Narodowej w Ciasnej, realizacja wniosków Gminnej Rady Narodowej w Ciasnej, posiedzenia Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Ciasnej, rejestr postanowień Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Ciasnej, wybory sołtysów i podsołtysów, ewidencja z 1974 r., Protokoły zebrań wiejskich, realizacja uchwał i wniosków zebrań wiejskich, realizacja uchwał i wniosków Rad Sołeckich, działalność Gminnego Komitetu Kontroli Społecznej w Ciasnej, działalność Gminnej Komisji Czynów Społecznych, działalność Społecznej Komisji Pojednawczej przy Gminnej Radzie Narodowej, rejestr uchwał Gminnej Rady Narodowej w Ciasnej, wykaz uchwał Gminnej Rady Narodowej w Ciasnej, uchwały Gminnej Rady Narodowej w Ciasnej, plany pracy Gminnej Rady Narodowej w Ciasnej, plany pracy Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Ciasnej, plany pracy Komisji Gminnej Rady Narodowej w Ciasnej, plany kontroli Komisji Gminnej Rady Narodowej w Ciasnej. Number of units in the group: 103
8/827/0 Gromadzki Komitet Frontu Jedności Narodu w Ciasnej 1965-1968 0 Unroll
Sygn. 1 – Program wyborczy Gromadzkiego Komitetu Frontu Jedności Narodu w Ciasnej na lata 1966-1970 z 1965 roku Sygn. 2 – Realizacja programu Frontu Jedności Narodu i postulatów wyborczych z 1968 roku. Number of units in the group: 2
8/828/0 Gromadzki Komitet Frontu Jedności Narodu w Zborowskim 1961 0 Unroll
Sygn. 1 – Protokół spotkania kandydatów na posłów z wyborcami, wykaz postulatów przedwyborczych z 1961 roku. Number of units in the group: 1
Showing 801 to 820 of 1,179 entries.