Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
8/829/0 Rada Miejsko-Gminna Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego w Dobrodzieniu 1987 0 Unroll
Wykaz członków Rady Miejsko – Gminnej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego w Dobrodzieniu Informacja z działalności Rady Miejsko – Gminnej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego w Dobrodzieniu za rok 1986 Number of units in the group: 15
8/830/0 Rada Gminna Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego w Ciasnej 1987 0 Unroll
Protokół zjazdu sprawozdawczo-wyborczego Rady Gminnej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego w Ciasnej, Informacje z działalności Rady Gminnej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego w Ciasnej Number of units in the group: 2
8/831/0 Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Lublińcu 1946-1949 0 Unroll
Regulamin Miejskiej Rady Narodowej w Lublińcu, Protokoły posiedzeń Miejskiej Rady Narodowej w Lublińcu, Protokoły posiedzeń Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Lublińcu, Regulamin Miejskiej Komisji Kontroli, Protokoły kontroli: Komisji Budżetowej, Komisji Kontroli Społecznej, Komisji Sanitarnej, Miejskiej Komisji Oświatowej w Lublińcu, Sprawozdanie z działalności Komisji Lokalowej za okres 02.04.1946 – 27.01.1947, Sprawozdanie z działalności Komisji Zdrowia przy Miejskiej Radzie Narodowej w Lublińcu, Sprawozdanie z wykonania budżetu administracyjnego za rok 1947. Number of units in the group: 11
8/832/0 Miejski Komitet Frontu Jedności Narodu w Lublińcu 1977-1980 0 Unroll
Protokoły posiedzeń Miejskiego Komitetu Frontu Jedności Narodu w Lublińcu, Protokoły posiedzeń Prezydium Miejskiego Komitetu Frontu Jedności Narodu w Lublińcu. Number of units in the group: 2
8/833/0 Powiatowy Komitet Frontu Jedności Narodu w Lublińcu 1965-1969 0 Unroll
Protokoły plenarnych posiedzeń Powiatowego Komitetu Frontu Jedności Narodu w Lublińcu, Protokoły posiedzeń Prezydium Powiatowego Komitetu Frontu Jedności Narodu w Lublińcu, Komisja Historyczno – Propagandowa Powiatowego Komitetu Frontu Jedności Narodu w Lublińcu (plan pracy na rok 1967, informacje z działalności), Protokoły narad Przewodniczących Miejskich, Osiedlowych i Gromadzkich Komitetów Frontu Jedności Narodu. Number of units in the group: 4
8/834/0 Rada Miejska Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego w Lublińcu 1982-1989 0 Unroll
Protokoły plenarnych posiedzeń Miejskiego Obywatelskiego Komitetu Ocalenia Narodowego w Lublińcu, Protokół posiedzenia Komisji Rolnej przy Miejskim Komitecie Ocalenia Narodowego w Lublińcu, Protokoły Zjazdów Miejskich Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego w Lublińcu, Protokoły plenarnych posiedzeń Rady Miejskiej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego w Lublińcu, Protokoły posiedzeń Prezydium Rady Miejskiej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego w Lublińcu, Uchwały Rady Miejskiej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego w Lublińcu, Plan pracy Rady Miejskiej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego w Lublińcu na rok 1986, Analiza działalności Rady Miejskiej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego w Lublińcu za rok 1986, Protokoły zebrań zakładowych ogniw Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego w Lublińcu, Protokoły narad rejonowych Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego. Number of units in the group: 10
8/835/0 Rada Miejska Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego w Kaletach 1983-1987 0 Unroll
Protokół plenarnego posiedzenia Prezydium Rady Miejskiej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego w Kaletach, Protokół II Zjazdu Miejskiego Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego w Kaletach, Protokół zebrania założycielskiego ogniwa Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego przy Urzędzie Miejskim w Kaletach, Protokół zebrania wyborczego delegata na krajowy kongres Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego. Number of units in the group: 4
8/836/0 Rada Gminna Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego w Kochanowicach 1987 0 Unroll
Wykaz członków Rady Gminnej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego w Kochanowicach. Number of units in the group: 1
8/837/0 Rada Gminna Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego w Koszęcinie 1987 0 Unroll
Wykaz członków Rady Gminnej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego w Koszęcinie, Protokół posiedzenia Prezydium Rady Gminnej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego w Koszęcinie. Number of units in the group: 2
8/838/0 Rada Gminna Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego w Pawonkowie 1987 0 Unroll
Wykaz członków Rady Gminnej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego w Pawonkowie. Number of units in the group: 1
8/839/0 Rada Miejsko-Gminna Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego w Woźnikach 1986-1987 0 Unroll
Wykaz członków Rady Miejsko – Gminnej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego w Woźnikach, Informacje z działalności Rady Miejsko – Gminnej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego w Woźnikach. Number of units in the group: 2
8/840/0 Akta gminy Dralin 1895-1936 0 Unroll
-podatkowa księga sumaryczna Gminy Dralin z lat 1895 – 1936, sygn. 1 Number of units in the group: 1
8/841/0 Akta gminy Solarnia 1895-1939 0 Unroll
- podatkowa księga sumaryczna Gminy Solarnia z lat 1895 – 1939 , sygn. 1 Number of units in the group: 1
8/842/0 Akta gminy Lisowice 1903-1939 0 Unroll
- podatkowa księga sumaryczna Gminy Lisowice z lat 1903 – 1939, sygn. 1 Number of units in the group: 1
8/843/0 Gromadzki Komitet Frontu Jedności Narodu w Lisowicach 1956-1957 0 Unroll
protokóły z zebrań Gromadzkiego Komitetu FJN, lata 1956 – 1957 (sygn. 1) Number of units in the group: 1
8/844/0 Zarząd Gminny Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej w Pawonkowie [1975] 1976-1984 0 Unroll
-III Gminna Konferencja sprawozdawczo – wyborcza ZG ZSMP z 1981 roku, sygn. 1 -plenarne posiedzenia ZG ZSMP (protokóły, uchwały, materiały na posiedzenia) z lat 1977 – 1980 i 1982 – 1983, sygn. 2 – 3 -posiedzenia prezydium ZG ZSMP (protokóły) z lat 1977 – 1982, sygn. 4 – 5 -Gminna Rada Oświaty i postępu Rolniczego przy ZG ZSMP (skład osobowy, plan pracy) z lat 1978- 1980, sygn. 6 -narady przewodniczących Kół ZSMP (protokóły) z lat 1978 – 1982, sygn. 7 -działalność Kół ZSMP działających na terenie gminy (protokóły z posiedzeń, ankiety statystyczne, plany pracy, sprawozdanie, deklaracje członkowskie) z lat [1975] 1976 – 1983, sygn. 8 – 20 -sprawozdania i informacje z przebiegu kampanii sprawozdawczo – wyborczej w Kołach ZSMP z 1977 roku, sygn. 21 -roczne plany pracy ZG ZSMP z lat 1980 – 1982, sygn. 22 -plany pracy Komisji Kształcenia Politycznego z lat 1977 – 1979, sygn. 23 -sprawozdania statystyczne z działalności i stanu organizacyjnego ZG ZSMP i Kół z lat 1976 – 1982, sygn. 24 -informacje ZG dotyczące organizacji i działalności ZSMP na terenie gminy z lat 1977 – 1984, sygn. 25 -protokóły z kontroli zewnętrznych Zarządu Gminy z lat 1980 – 1982, sygn. 26 -informacje o czynach społecznych z lat 1978 – 1980, sygn. 27 -Olimpiady Wiedzy Rolniczej i Społeczno – Politycznej (wyniki) z lat 1977 – 1981, sygn. 28 Number of units in the group: 28
8/845/0 Gminna Rada Narodowa w Pawonkowie 1974-1990 0 Unroll
Wystąpienie Naczelnika Gminy na I sesji GRN kadencji 1988 – 1990 z 1988 roku , sygn. 1 koreferaty i opinie Komisji Rozwoju Społecznego, Gospodarczego i Gospodarki Finansowej z lat 1986 – 1987, sygn. 2 protokół z posiedzenia Prezydium GRN z 1974 roku, sygn. 3 działalność samorządu mieszkańców wsi z lat 1978- 1990, sygn. 4 – 13 uchwały i rejestry uchwał GRN z lat 1979- 1990, sygn. 14- 17 plany pracy GRN z lat 1985 – 1988, sygn. 18 plany pracy Prezydium GRN z lat 1986 – 1987, sygn. 19 Number of units in the group: 19
8/846/0 Urząd Gminy w Pawonkowie 1973-1990 [1991] 0 Unroll
Posiedzenia Komitetu ds. Młodzieży z lat 1983 – 1987, sygn. 1, plany narad koordynacyjnych Naczelnika Gminy z lat 1975- 1987, sygn. 2 – 3, narady Naczelnika Gminy z sołtysami z lat 1975-1987, sygn. 4 – 5, narady Naczelnika Gminy z aktywem społeczno – gospodarczym gminy z 1973 roku sygn. 6 i narady koordynacyjne Naczelnika Gminy z lat 1975- 1989, sygn. 7 – 9, statut UG z roku 1976, 1988, sygn. 10 – 11, regulaminy organizacyjne UG z lat 1980, 1984, 1989, sygn. 12 – 14, zarządzenia Naczelnika Gminy z lat 1976 – 1990, sygn. 15, plany pracy UG z lat 1978 – 1989, sygn. 16 – 29, sprawozdania i informacje o realizacji zadań z zakresu spraw społeczno – administracyjnych z lat 1973- 1989, sygn. 30, NSP (zestawienia zbiorcze) z 1988 roku, sygn. 31, spisy rolne (zestawienia gminne) z lat 1974- 1988, sygn. 32 – 45, ankieta statystyczna „Badanie wyposażenia miejscowości wiejskich w podstawowe placówki i urządzenia” z 1978 roku, sygn. 46, sprawozdawczość statystyczna z zakresu zatrudnienia, wynagradzania, podatków, czynów społecznych, gospodarki komunalnej i budownictwa z lat 1975- 1990, sygn. 47 – 67, sprawozdania statystyczne z działalności Związku Zawodowego przy UG z lat 1977 – 1979, sygn. 68, analizy i oceny skarg i wniosków z lat 1975- 1990, sygn. 69, wykaz nieruchomości występujących na terenie gminy z 1974 roku, sygn. 70, ankieta „Monografia Gminy Pawonków” z 1980 roku, sygn. 71, charakterystyka gminy (informacja gospodarczo – społeczna) z 1988 roku, sygn. 72, kontrole zewnętrzne UG z lat 1973- 1990, sygn. 72 – 81, wykazy etatów i stanu zatrudnienia z lat 1976- 1989, sygn. 82, budżety ich zmiany i sprawozdania z wykonania z lat 1974 – 1990, sygn. 83 – 107, wieloletnie i roczne plany społeczno – gospodarczego rozwoju gminy z lat 1975 – 1988, sygn. 108 – 120, analizy wykonania planu społeczno – gospodarczego gminy z lat 1976 – 1989, sygn. 121 – 133, udział w konkursie „Gmina Mistrz Gospodarności” z lat 1973 – 1989, sygn. 134 – 135, plany czynów społecznych z lat 1981 – 1983, sygn. 136, informacje i meldunki z realizacji czynów społecznych z lat 1979- 1983, 1989, sygn. 137 – 138, karty zabytkowych cmentarzy powstałych przed 1939 r z 1988 roku, sygn. 139, opieka nad miejscami walk i męczeństwa z lat 1982- 1988, sygn. 140, księgi ewidencji stowarzyszeń z lat 1973 – 1989, sygn. 141 – 142, rejestr Kółek Rolniczych z 1976 roku, sygn. 143, teczki stowarzyszeń działających na terenie gminy – PCK, TPD, ZBOWID, Związek Hodowców Gołębi, LOK, TPPR, PKPS, LZS, SITR, Społeczny Komitet Przeciwalkoholowy z lat 1974 – 1989, sygn. 144 – 153, nadzór nad stowarzyszeniami z lat 1980- 1989, sygn. 154, sprawy wyznaniowe z lat 1976 – 1987, sygn. 155, scalenie gruntów wsi Pawonki z lat 1989- 1990, sygn. 156, mapy bonitacyjne i wyniki badań gleb z lat 1989 – 1990, sygn. 157, gminny plan odnowienia materiału siewnego z 1981 roku, sygn. 158, informacje o przebiegu skupu i kontraktacji produktów rolnych na terenie gminy z 1978 roku, sygn. 159, plany i wykonanie kontraktacji roślinnej i zwierzęcej z lat 1983- 1985, sygn. 160, rejestr gospodarstw specjalistycznych z lat 1977 – 1988, sygn. 161, wykazy gruntów na terenie gminy z lat 1977 – 1989, sygn. 162, informacje z realizacji gminnego planu upowszechniania postępu rolniczego z lat 1980- 1981, sygn. 163, gminne plany upowszechniania postępu rolniczego z lat 1980 – 1982 i 1986 roku, sygn. 164- 165, wykaz zakładów pracy znajdujących się na terenie gminy oraz ilości zatrudnionych pracowników z 1983 roku, sygn. 166, program rozwoju drobnej wytwórczości i usług bytowych z lat 1986- 1990, sygn. 167, sprawozdania z przejmowania na własność Państwa gruntów z gospodarstw indywidualnych z lat 1978 – 1979, sygn. 168, przejmowanie na własność Państwa gospodarstw rolnych z lat 1973 – 1988, sygn. 169 – 174, protokół wprowadzenia w użytkowanie na rzecz RSP w Gwoździanach nieruchomości rolnej z 1976 roku, sygn. 175, akta spraw wywłaszczeniowych na rzecz Państwa nieruchomości gruntowych z lat 1976 – 1990 [1991], sygn. 176 – 188, plany budownictwa wiejskiego z lat 1975 – 1989, sygn. 189- 190, sprawozdania z wykonania planu budownictwa z lat 1976- 1980 i 1985- 1988, sygn. 191 – 192 ankieta dotycząca charakterystyki osiedli wiejskich gminy z 1983 roku, sygn. 193 protokół przekazania znaków geodezyjnych pod ochronę i mapy ich rozmieszczenia z lat 1984- 1985, sygn. 194. Number of units in the group: 200
8/847/0 Państwowy Dom Dziecka w Nakle 1955-1990 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Państwowy Dom Dziecka w Nakle obejmują takie akta jak: protokoły posiedzeń rad pedagogicznych, plany pracy własnej jednostki, program rozwoju oraz projekty organizacji PDDz, sprawozdawczość statystyczna, sprawozdania z działalności, imprezy własne, sprawy sądowe, kontrole zewnętrzne własnej jednostki, wykazy pracowników, rejestry wychowanków, rejestr ucieczek wychowanków, przekazywanie gruntów, budżet i jego wykonanie. Number of units in the group: 116
8/848/0 Gminny Komitet Frontu Jedności Narodu w Lelowie 1978-1984 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Gminny Komitet Front Jedności Narodu w Lelowie stanowi dokumentacja spotkań kandydatów na radnych z wyborcami Number of units in the group: 2
Showing 821 to 840 of 1,176 entries.