Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
8/849/0 Rada Gminna Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego w Lelowie 1985-1989 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Rada Gminna Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego w Lelowie obejmują takie akta jak: protokoły posiedzeń Rady Gminnej oraz Prezydium Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego w Lelowie, skład osobowy Rady Gminnej, informacja z działalności Rady Gminnej, protokoły spotkań przedwyborczych. Number of units in the group: 6
8/850/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Lelowie 1974-1984 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Lelowie obejmują takie akta jak: ewidencja władz partyjnych, protokoły zebrań Podstawowych Organizacji Partyjnych wsi z terenu gminy, ocena funkcjonowania Gminnej Rady Narodowej w Lelowie, opiniowanie wniosków odznaczeniowych, ewidencja wniosków o nadanie odznaczeń zatwierdzonych na posiedzeniach Egzekutywy. Number of units in the group: 5
8/851/0 Gminna Rada Narodowa w Lelowie 1973-1990 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Gminna Rada Narodowa w Lelowie obejmują takie akta jak: protokoły sesji Gminnej Rady Narodowej, regulamin zespołu radnych PZPR, protokoły posiedzeń zespołu radnych PZPR i bezpartyjnych, sprawy osobowe radnych, spotkania posłów i radnych z wyborcami, realizacja wniosków, postulatów i interpelacji radnych, rejestry wniosków i interpelacji radnych, składy Prezydium oraz komisji stałych, sprawozdania statystyczne, sprawozdania z działalności, protokoły posiedzeń i kontroli komisji, posiedzenia Prezydium Gminnej Rady Narodowej, rejestr postanowień Prezydium i Przewodniczącego Gminnej Rady Narodowej, wybory organów samorządu wsi, protokoły zebrań wiejskich, rejestr wniosków, postulatów i uchwał samorządów wiejskich, informacje z działalności Rad Sołeckich, protokoły posiedzeń i kontroli, plany pracy, informacje z działalności Gminnego Komitetu Kontroli Społecznej, wybory ławników sądowych i członków kolegium ds. wykroczeń, rejestr uchwał Gminnej Rady Narodowej, plany pracy Gminnej Rady Narodowej, Prezydium oraz komisji, kontrole zewnętrzne, rejestr wniosków odznaczeniowych. Number of units in the group: 142
8/852/0 Urząd Gminy w Lelowie [1969] 1973-1990 [1993] 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Urząd Gminy w Lelowie obejmują takie akta jak: realizacja wniosków zgłaszanych w kampanii wyborczej do Sejmu PRL, realizacja programu wyborczego w kampanii wyborczej do rad narodowych, wykaz sołectw Gminy Lelów, realizacja uchwał i wniosków zebrań wiejskich, nadzór nad działalnością samorządu mieszkańców wsi, działalność Społecznej Komisji Pojednawczej, narady pracowników, narady gospodarcze i koordynacyjne, narady z sołtysami, statuty i regulaminy Urzędu Gminy w Lelowie, zarządzenia i decyzje Naczelnika Gminy, realizacja uchwał instancji partyjnych, plany pracy własnej jednostki i sprawozdania z ich realizacji, spisy rolne, opracowania statystyczne, zmiany granic gminy, skargi i wnioski, rejestr artykułów i notatek prasowych, wycinki prasowe dotyczące działalności własnej jednostki, informacja o Państwowym Domu Dziecka w Nakle, instrukcja obiegu dokumentów księgowych, zasady organizacji i techniki pracy biurowej, kontrole zewnętrzne własnej jednostki, kontrole w jednostkach podległych, informacje sygnalne, ogólna charakterystyka Gminy Lelów, udział Gminy Lelów w konkursie „Gmina – Mistrz Gospodarności”, spis kadrowy, dane statystyczne o pracownikach, plany i programy szkolenia pracowników, plany inwestycyjne i remontowe, sprawozdania z realizacji inwestycji, budżet gminy i plan funduszu gminnego, sprawozdania finansowe gminy, program żywnościowy, program rozwoju produkcji rolnej, program oszczędnościowy, program zapobiegania i zwalczania patologii społecznej i przestępczości, plany społeczno – gospodarczego rozwoju i ich realizacja, plany czynów społecznych i ich realizacja, dowóz uczniów do szkół, działalność Społecznego Komitetu Przeciwalkoholowego oraz Związku Bojowników o Wolność i Demokrację, nadzór nad stowarzyszeniami, analizy, oceny i sprawozdania z działalności Kolegium ds. Wykroczeń, nadzór nad działalnością Urzędu Stanu Cywilnego, plany ochrony przeciwpożarowej, gminny plan odnowienia materiału siewnego, program uprawy zbóż, programy ochrony roślin, nadzór nad działalnością gospodarstw specjalistycznych, plany przekształceń produkcji wielokierunkowej w gospodarstwach indywidualnych w produkcję specjalistyczną, ogólne zasady zaopatrzenia rynku, rejestry zakładów rzemieślniczych, likwidacja zakładów rzemieślniczych, przejmowanie terenów na własność Skarbu Państwa, analizy potrzeb i efektów pomocy społecznej, analizy stanu zatrudnienia, skierowań do pracy. Number of units in the group: 313
8/853/0 Huta Częstochowa [1939] 1949-2005 [2008] 0 Unroll
Number of units in the group: 3656
8/854/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Przystajni 1976-1986 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Komitetu Gminnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Przystajni stanowią: - Plenarne posiedzenie Komitetu Gminnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Przystajni odbyte w dniu 24.01.1980 r - Działalność Zespołu Kontroli Partyjnej przy Komitecie Gminnym Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Przystajni w latach 1976-1981 - Posiedzenia Komisji Współdziałania Stronnictw Politycznych z lat 1981-1982 Number of units in the group: 4
8/855/0 Gminna Rada Narodowa w Pankach 1973-1976, 1982-1989 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Gminna Rada Narodowa w Pankach stanowią: -Materiały na sesje Gminnej Rady Narodowej w Pankach z 1976 roku -Protokoły sesji Gminnej Rady Narodowej w Pankach z lat 1982-1989 -Realizacja wniosków i interpelacji radnych z lat 1982-1984 -Kontrole Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Zaopatrzenia Gminnej Rady Narodowej w Pankach z lat 1983 roku -Realizacja wniosków Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Zaopatrzenia Gminnej Rady Narodowej w Pankach z 1983 roku -Posiedzenia Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Pankach z 1983 roku -Wybory sołtysów i podsołtysów, ewidencja z lat 1974-1975 -Składy osobowe Rad Sołeckich z 1984 roku -Protokoły zebrań wiejskich wsi Aleksandrów, Cyganka, Jaciska, Janiki, Kałmuki, Kawki, Konieczki, Kostrzyna, Panki, Praszczyki, Zwierzyniec III, Żerdzina z 1974 roku -Protokoły zebrań wiejskich wsi Aleksandrów, Janiki, Praszczyki, Żerdzina z 1983 roku -Protokoły zebrań wiejskich wsi Aleksandrów, Kałmuki, Kawki, Konieczki, Kostrzyna, Panki, Praszczyki, Zwierzyniec III, Żerdzina z 1984 roku -Uchwały Gminnej Rady Narodowej w Pankach z 1975 roku -Ewidencja pieczęci sołtysów z lat 1973-1974 -Wnioski odznaczeniowe z 1986 roku Number of units in the group: 27
8/856/0 Rada Gminna Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego w Pankach 1983 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Rada Gminna Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego w Pankach stanowi protokół posiedzenia Rady Gminnej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego w Pankach z 1983 r. Number of units in the group: 1
8/857/0 Akta Stanu Cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Blachowni 1910 - 1913 454 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Blachowni stanowią duplikaty akt urodzeń, małżeństw i zgonów z lat 1910 -1913 Number of units in the group: 4
8/858/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Wiewcu 1959-1968 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Wiewcu obejmują takie akta jak: sesje Gromadzkiej Rady Narodowej, sprawy organizacyjne, posiedzenia i kontrole poszczególnych komisji, plany pracy komisji rolnictwa, posiedzenia Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej, zebrania wiejskie, plany gospodarcze gromady, program rozwoju gromady, sprawozdania z wykonania zadań w ramach funduszu gromadzkiego na drogach lokalnych, sumaryczny spis zasobów mieszkaniowych, kontrole i inspekcje zewnętrzne, budżet gromady, jego zmiany i wykonanie, protokoły przekazania znaków geodezyjnych pod ochronę, wyznaczanie terenów budowlanych. Number of units in the group: 58
8/859/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Zamościu 1954-1972 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Zamościu obejmują takie akta jak: organizacja wyborów do Sejmu PRL i rad narodowych, sesje Gromadzkiej Rady Narodowej, rejestry uchwał Gromadzkiej Rady Narodowej, sprawy organizacyjne, ewidencja radnych, informacje z działalności zespołów radnych, spotkania radnych z wyborcami, wnioski i postulaty wyborów oraz ich realizacja, dokumentacja poszczególnych komisji (protokoły posiedzeń, kontroli, plany pracy, składy osobowe, informacje z działalności), posiedzenia Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej, rejestry uchwał Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej, zebrania wiejskie, sołtysi, narady pracownicze, osiągnięcia gromady Zamoście w okresie 10-lecia istnienia powiatu pajęczańskiego, normatywy kancelaryjne, pomoce i materiały biurowe, podział pracy pomiędzy pracowników), podział administracyjny gromady, plany gospodarcze gromady, programy rozwoju gromady, skargi i wnioski, kontrole i inspekcje zewnętrzne, zasady pracy i płacy, szkolenia pracowników, budżet gromady, jego zmiany i wykonanie, budownictwo, konserwacja, wykorzystanie urządzeń komunalnych i ich ewidencja, gospodarka mieszkaniowa, czyny społeczne, ogólne sprawy rolnictwa, obowiązkowe dostawy, rejestry wymiarowe, spisy rolne, sprawy sanitarno – epidemiologiczne. Number of units in the group: 159
8/860/0 Gromadzki Komitet Frontu Jedności Narodu w Zamościu 1965-1970 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Gromadzki Komitet Frontu Jedności Narodu w Zamościu obejmują takie akta jak: program wyborczy, skład komitetów gromadzkich i wiejskich. Number of units in the group: 2
8/861/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej św. Józefa w Częstochowie 1910 - 1914, 1938 [1946 - 1997] 1142 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Św. Józefa w Częstochowie stanowią: księga duplikatów akt urodzeń, małżeństw i zgonów z lat 1910 - 1914, odpisy aktów urodzeń z roku 1910 z lat 1950-1953 oraz akta zbiorowe do aktów urodzeń i małżeństw Number of units in the group: 18
8/862/0 Zakład Sztucznego Unasieniania w Częstochowie 1958 - 1961 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Zakład Sztucznego Unasieniania w Częstochowie stanowią: -Preliminarz budżetowy na 1958 rok -Ankieta i informacja o Zakładzie Unasieniania w Częstochowie dla Ministerstwa Rolnictwa, Produkcji Zwierzęcej w Warszawie za lata 1958-1960 oraz kwartalne sprawozdania z działalności inseminacyjnej -Bilans roczny za 1959 rok -Preliminarz budżetowy na 1960 rok -Bilans roczny za 1960 rok Number of units in the group: 5
8/863/0 Państwowy Zakład Uniasieniania Zwierząt w Częstochowie 1961 - 1975 [1976] 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Państwowy Zakład Unasieniania Zwierząt w Częstochowie stanowią: -Regulamin Pracy z 1962 roku -Dokumentacja nadania Państwowemu Zakładowi Unasieniania Zwierząt w Częstochowie – Zakładu Pracy Socjalistycznej z 1969 roku -Preliminarz budżetowy na 1961 rok -Bilans roczny za 1961 rok -Bilans roczny za 1962 rok -Bilans roczny za 1963 rok -Bilans roczny za 1965 rok -Bilans roczny za 1968 rok -Bilans roczny za 1975 rok -Bilans na 30.06.1976 roku -Sprawozdania GUS o stanie i ruchu zatrudnionych oraz z akcji unasieniania zwierząt w latach 1971-1972 Number of units in the group: 11
8/864/0 Wojewódzki Państwowy Zakład Unasieniania Zwierząt w Częstochowie 1962 - 1975 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Wojewódzki Państwowy Zakład Unasieniania Zwierząt w Częstochowie stanowią: -Bilanse roczne za lata 1961-1967, 1969-1973 -Preliminarze budżetowe na lata 1962-1963, 1965-1973 -Sprawozdania z wykonania wybranych działalności za lata 1969-1971 -Sprawozdania ZK o stanie i ruchu zatrudnionych w latach 1970-1974 Number of units in the group: 25
8/865/0 Stacja Hodowli i Unasieniania Zwierząt im. Wiesława Pilarczyka w Częstochowie [1967]1975 -1991 [1992 - 2003] 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Wojewódzki Państwowy Zakład Unasieniania Zwierząt w Częstochowie stanowią: struktura organizacyjna i zakres działania – regulaminy organizacyjne z lat 1979-1992, instrukcja kancelaryjna z 1977 roku, zarządzenia wewnętrzne Dyrektora z lat 1984-1987, zarządzenia wewnętrzne Kierownika z lat 1990-1998, dokumentacja dotycząca nadania Stacji Hodowli i Unasieniania Zwierząt w Częstochowie imienia mgr inż. Wiesława Pilarczyka z 1980 roku, księga pamiątkowa z lat 1967-1993, dokumentacją związana z organizacją 40-lecia Zakładu Unasieniania Zwierząt w Częstochowie z 1995 roku, wycinki prasowe dotyczące inseminacji z 1993 roku, wytyczne instancji partyjnej dotyczące upowszechniania postępu i oświaty w rolnictwie w województwie częstochowskim z 1987 roku, plany roczne na lata 1978-1998, plan usług dla rolnictwa oraz poprawy warunków bhp na lata 1981-1985, plan realizacji programu edukacji ekonomiczno-prawnej na 1986-1988, plany unasieniania na lata 1992-2001, plan unasieniania krów i loch na 1992 rok, zbiorcze zestawienie planów unasieniania krów i loch na 1993 rok, program poprawy skuteczności ochrony mienia społecznego, sprawozdania GUS z realizacji inwestycji za lata 1980-1984, sprawozdania GUS o stanie pogłowia zwierząt oraz produkcji zwierzęcej za lata 1982-1999, sprawozdania GUS – wykazy gruntów wg stanu na 15 maja w latach 1982-1988 oraz użytkowania gruntów i powierzchni zasiewów w latach 1984-1989 i 1993-1994, sprawozdania GUS o zasobach mieszkaniowych za lata 1986-1997, sprawozdania GUS o obiektach noclegowych turystyki za lata 1988-1999, Sprawozdania GUS o stwierdzonych chorobach zawodowych w 1989 roku, sprawozdania GUS o budynkach mieszkalnych oraz przydziałach mieszkań za lata 1985-1989, sprawozdania GUS o warunkach pracy za lata 1991-1999, sprawozdania GUS o zatrudnieniu, wynagrodzeniach i czasie pracy za lata 1998-1999, sprawozdania roczne Stacji Hodowli i Unasieniania Zwierząt za lata 1990-2000, sprawozdanie o stanie zatrudnienia Z-01 za lata 1978-1987 i 1991-1998, sprawozdania z wyników unasieniania bydła i loch w 1997 i 1998 roku, sprawozdania z unasieniania bydła i loch za lata 1998-2001, Sprawozdania o środkach pozabudżetowych, zatrudnieniu i wynagrodzeniach za lata 1996-1999, materiały pomocnicze do sprawozdań Z-07, Z-03 i do bilansu z lat 1993-1997, raporty, sprawozdania i informacje o zatrudnieniu w 1996 roku, informacje z wykonania zadań i dotacji z Centralnej Stacji Hodowli Zwierząt w Warszawie w 1997 i 1998 roku, regulaminy kontroli wewnętrznej z lat 1981 i 1985-1986, regulamin pracy z lat 1976-1996, regulamin premiowania z lat 1981-1989, regulaminy tworzenia, podziału i korzystania z funduszu socjalnego z lat 1982-1999, regulamin korzystania z zakładowego funduszu socjalnego z lat 1992-1996, regulamin wydawania środków do mycia oraz ekwiwalent za pranie dla pracowników z lat 1990-1994, regulamin ochrony przeciwpożarowej z 1986 roku, regulamin rozliczania pracowników działu usług z zadań rzeczowych z 1991 roku, normy własne i tabele przydziału ochron osobistych, odzieży i obuwia roboczego dla pracowników z lat 1983-1985, normy własne i kryteria otrzymania dodatku terenowego dla organizatorów ds. oceny i rozrodu oraz inseminatorów z lat 1986-1992, instrukcje i normy własne, dodatki za prace w warunkach szkodliwych, uciążliwych i niebezpiecznych z lat 1990-1996, dokumentacja powypadkowa wypadku ciężkiego z 1978 roku, dokumentacja dotycząca choroby zawodowej z 1985 roku, dokumentacja powypadkowa wypadku śmiertelnego z 1989 roku, ocena stanu bhp za 1990-1997 oraz plan poprawy warunków bhp na 1990 rok, wykaz kont syntetycznych i analitycznych z lat 1992-1994, bilanse roczne za lata 1976-1998, instrukcja magazynowa z 1986 roku, instrukcja inwentaryzacyjna z 1976 roku, rejestry produkcji nasienia z lat 1994-1999, rejestr dystrybucji nasienia buhajów z lat 1992-2000, rejestr badań knurów z lat 1994-2003. Number of units in the group: 119
8/866/0 Spuścizna Bronisławy Dąbrowskiej [1887]1895 - 1973[2007] 0 Unroll
·materiały biograficzne z lat 1904 - 1973, zawierające m.in. autobiografię, zachowane dokumenty dotyczące przebiegu nauki szkolnej (świadectwa szkolne), dokumenty dotyczące pracy i działalności społecznej, dyplomy, podziękowania, legitymacje, materiały majątkowe, materiały dotyczące stanu zdrowia, świadectwo zgonu – w układzie chronologicznym w poszczególnych grupach oraz fotografie dokumentujące poszczególne fakty biograficzne ·korespondencja przychodząca z lat 1915 - 1968, zawierająca zarówno korespondencję urzędową z różnymi instytucjami jak i korespondencję prywatną – w układzie alfabetycznym według nazwisk i nazw własnych nadawców korespondencji ·korespondencja wychodząca, zawierająca korespondencje z redakcja „Głosu Nauczycielskiego” z roku 1959 ·materiały o twórcy zespołu z lat 1993 - 2005 - w układzie chronologicznym ·materiały rodzinne z lat 1887 - 1963, zawierające akta Marianny z Braszczyńskich Banaś, matki Bronisławy Dąbrowskiej ( odpis aktu ślubu, nekrolog ), akta Bogdana Stefana Dąbrowskiego, syna Bronisławy Dąbrowskiej ( świadectwa szkolne ), akta Zygmunta Dąbrowskiego, męża Bronisławy Dąbrowskiej (odpisy aktów metrykalnych, świadectwa szkolne, materiały dotyczące pracy i działalności) - w układzie alfabetycznym nazwisk członków rodziny a także korespondencję do członków rodziny, bilety wizytowe oraz fotografie dokumentujące różne rodzinne bądź państwowe wydarzenia ·materiały osób obcych z lat 1928 – 1976, zawierające m.in. życiorys Jana Prüffera, akta Janiny i Stefanii Kwoka, nekrolog Stefana Wojnar-Byczyńskiego ·załączniki, zawierające fotografie niezidentyfikowane. Number of units in the group: 73
8/867/0 Urząd Miasta i Gminy w Dobrodzieniu 1973 - 1990 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Urząd Miasta i Gminy w Dobrodzieniu obejmują takie akta jak: narady pracowników, narady z sołtysami, regulaminy Urzędu Miasta i Gminy w Dobrodzieniu, zarządzenia i decyzje Naczelnika Miasta i Gminy, realizacja uchwał instancji partyjnych, plany pracy własnej jednostki i sprawozdania z ich realizacji, spis powszechny, opracowania statystyczne, wykazy miejscowości wchodzących w skład gminy, analizy skarg i wniosków, kontrole zewnętrzne własnej jednostki, spis kadrowy, dane statystyczne o pracownikach, plany i programy szkolenia pracowników, dokumentacja Powszechnego Przeglądu Gmin, budżet miasta i gminy oraz plan funduszu gminnego, sprawozdania finansowe miasta i gminy, plany społeczno – gospodarczego rozwoju i ich realizacja, plany gminne upowszechniania postępu rolniczego i ich realizacja, analiza ekonomiczna, plany i sprawozdania z działalności inwestycyjnej, realizacja czynów społecznych, zmiany w rejestrze gruntów, gminny plan odnowienia materiału siewnego, rejestry gospodarstw specjalistycznych, przejmowanie gospodarstw na własność Skarbu Państwa, wskazania lokalizacyjne dla budownictwa uspołecznionego, informacje o terenie, opinie i decyzje lokalizacji ogólnych i szczegółowych, podziały nieruchomości, sprawozdania dotyczące budownictwa mieszkaniowego, ewidencja ruchu budowlanego w gospodarce nieuspołecznionej, analizy potrzeb i efektów pomocy społecznej, analizy stanu zatrudnienia, sprawozdania z pośrednictwa pracy, plan zagospodarowania przestrzennego. Number of units in the group: 267
8/868/0 Rada Narodowa Miasta i Gminy w Dobrodzieniu 1973 - 1990 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Rada Narodowa Miasta i Gminy w Dobrodzieniu obejmują takie akta jak: regulamin Rady Narodowej, protokoły sesji Rady Narodowej, sprawy osobowe radnych, wnioski, postulaty i interpelacje radnych, rejestry wniosków i interpelacji radnych, rejestr postulatów wyborczych, realizacja wniosków i postulatów wyborczych, organizacja i rejestr wniosków Komitetu Kontroli Społecznej, protokoły posiedzeń i kontroli komisji, rejestry wniosków komisji, realizacja wniosków komisji, posiedzenia i postanowienia Prezydium Rady Narodowej, protokoły zebrań, rejestr wniosków oraz informacje z działalności samorządów mieszkańców miasta i gminy, informacje o sołtysach, realizacja uchwał zebrań wiejskich, uchwały Rady Narodowej, plany pracy Rady Narodowej, Prezydium oraz komisji, współdziałanie Rady Narodowej z urzędami, instytucjami i innymi jednostkami, protokół wizytacji składnicy akt. Number of units in the group: 203
Showing 841 to 860 of 1,176 entries.