Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
8/993/0 Nadleśnictwo Julianka 1953 - 1972 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Nadleśnictwo Julianka stanowią: okólniki, zarządzenia, wytyczne władz nadrzędnych, narady, informacje, meldunki i sprawozdania jednostkowe dla jednostek nadrzędnych, sprawozdawczość statystyczna, kontrole zewnętrzne, środki trwałe, przekazywanie nieruchomości leśnych, sieć pasów przeciwpożarowych, księgi stanu posiadania, plany i sprawozdania finansowe, prowadzenie rachunku bankowego, zagospodarowanie lasu, plany urządzeń gospodarstw leśnych, wnioski cięć, wnioski ochrony lasu, wnioski ochrony przeciwpożarowej, wnioski ochrony przyrody, wnioski odnowienia i pielęgnowania lasu, wnioski pozyskania żywicy, wniosek pozyskania choinek, plany i wnioski remontów, konserwacji, budowy, wnioski melioracji, wnioski rybackie, wnioski zadrzewień, wnioski zagospodarowania i użytkowania łąk i gruntów ornych, wnioski zagospodarowania łowieckiego i pozyskania zwierzyny, mapy przeglądowe wg stanu na 1 X 1970 r. Number of units in the group: 218
8/994/0 Nadleśnictwo Olsztyn 1947- 1972 [1973] 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Nadleśnictwo Olsztyn stanowią: informacje, meldunki i sprawozdania jednostkowe dla jednostek nadrzędnych, plany i sprawozdania z zatrudnienia i funduszu płac, analizy skarg i wniosków, współdziałanie z innymi jednostkami, kontrole zewnętrzne, rejestr pomiarowy Nadleśnictwa Olsztyn, operat techniczny nadleśnictwa Olsztyn, księga ewidencji gruntów, gospodarka gruntami, wykazy powierzchni leśnej zalesione i zwolnione od podatku, powszechna inwentaryzacja środków trwałych, środki trwałe, elaborat w sprawie wprowadzenia stref zagrożenia lasów oraz szacowania rozmiaru szkód i kosztów przebudowy drzewostanów, opracowanie taksacyjne powierzchni leśnej we wprowadzonych strefach zagrożenia, przekazanie znaków punktów geodezyjnych pod ochronę, plany i sprawozdania finansowe, plany urządzeń gospodarstw leśnych, wytyczne do opracowań wniosków gospodarczych, wnioski odnowienia i pielęgnowania lasu, wnioski ochrony lasu, wnioski cięć, wnioski zadrzewień, wnioski zagospodarowania i użytkowania łąk i gruntów ornych, wnioski ochrony przeciwpożarowej, wnioski ochrony przyrody, wnioski remontów dróg leśnych, wnioski zagospodarowania łowieckiego i pozyskania zwierzyny Number of units in the group: 152
8/995/0 Nadleśnictwo Rzeniszów 1963 - 1973[1974] 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Nadleśnictwo Rzeniszów stanowią: uproszczone plany urządzeń gospodarstw leśnych na terenie wsi: Będusz, Hucisko, Huta Szklana, Kostkowice, Kroczyce Okupne, Kroczyce Stare, Lgota Murowana, Lgotka, Łutowiec, Piaseczno, Podlesice, Pradła, Przyłubsko, Rzędkowice, Siamoszyce, Siedliszowice, Siemierzyce i Szypowice z lat 1963-1970, operat pomiaru uzupełniającego – wydzielenie z Lasów Państwowych parkingu samochodowego w Romanowie z 1969 roku, wniosek ochrony lasu na rok 1974, wniosek ochrony przeciwpożarowej na rok 1974, wniosek zadrzewień na rok 1974, mapy przeglądowe – stan na 1.X.1966 r. Posteriora – rok 1974 dotyczy wniosku zadrzewień na rok 1974 dotyczącego Nadleśnictwa Rzeniszów, który był opracowany w 1974 roku. Number of units in the group: 23
8/996/0 Nadleśnictwo Złoty Potok 1945 - 1972 [1973] 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Nadleśnictwo Złoty Potok stanowią: plany finansowe i bilanse, sprawozdawczość statystyczna, analizy działalności gospodarczej, dokumentacja kontroli terenowych, ewidencje budynków, opisy taksacyjne lasów, rejestr powierzchniowy, dokumentacja gospodarowania nieruchomościami, inwentaryzacja powszechna środków trwałych, plany urządzenia gospodarstwa leśnego, plany i wnioski cięć, wnioski odnowienia i pielęgnowania lasu, wnioski zadrzewienia, wnioski ochrony przyrody, wnioski ochrony lasu, wnioski łowieckie i wnioski zagospodarowania łowieckiego i pozyskania zwierzyny, wnioski zagospodarowania i użytkowania łąk i gruntów ornych, wnioski pozyskania żywicy, wnioski żywicowania, wnioski remontów bieżących i konserwacji dróg leśnych, wnioski remontowe na środki transportu, maszyny i urządzenia i pozostałe środki trwałe, wnioski ochrony przeciwpożarowej, uzgodnienia dostaw, mapy przeglądowe Nadleśnictwa Złoty Potok. Number of units in the group: 183
8/997/0 Nadleśnictwo Złoty Potok [1971]1972 - 1998 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Nadleśnictwo Złoty Potok stanowią: protokoły narad, organizacja jednostki nadrzędnej, organizacja własnej jednostki, ramowe postanowienia regulaminu organizacyjnego, zarządzenia wewnętrzne, współzawodnictwo między leśnictwami, plany i sprawozdania z działalności, analizy działalności gospodarczej, programy w zakresie poprawy ładu, porządku i dyscypliny, ochrony mienia, zwalczania nadużyć oraz zapobiegania zjawiskom niegospodarności i marnotrawstwa, plany oraz sprawozdania z remontów i inwestycji, przepisy własne i ich interpretacja w sprawach załatwiania skarg i wniosków, rozpatrywanie skarg i wniosków, analizy skarg i wniosków, ewidencja skarg i wniosków, regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania i premiowania, analiza struktury zatrudnienia, akta Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, przekazywanie powierzchni leśnej, nieruchomości leśnych, przekazywanie w zarząd i użytkowanie gruntów leśnych, zmiany upraw leśnych na inny rodzaj użytkowania, czasowe zmiany uprawy leśnej na inny rodzaj użytkowania w związku z planami inwestycyjnymi – w tym także innych jednostek, przejmowanie powierzchni zrekultywowanej po wyrobiskach, przekazywanie lasów Państwowego Funduszu Ziemi w administrację lasów państwowych, rejestry pomiarowo-klasyfikacyjne, rejestry powierzchniowe, protokoły zmian powierzchniowych w obrocie wewnętrznym, operaty pomiarowe, księgi ewidencji gruntów, wykazy gruntów, wykazy działek deputatowych i dzierżawionych przez pracowników poszczególnych leśnictw, wykazy użytkowników gruntów rolnych, plany urządzania gospodarstwa leśnego Nadleśnictwa Złoty Potok obręb Rzeniszów, programy zagospodarowania lasów położonych na terenie poszczególnych wsi w gminach Janów, Kamienica Polska, Kroczyce, Mstów, Olsztyn, Poczesna, Przyrów, Rędziny należących do indywidualnych właścicieli, Spółdzielni Kółek Rolniczych oraz Państwowego Funduszu Ziemi, wnioski cięć, wnioski hodowli lasu, wnioski zadrzewień, sprawozdania o postępie zalesień, sprawozdania o postępie prac hodowlanych, informacje i sprawozdania o produkcji szkółkarskiej dla zalesień i zadrzewień, oceny próbek nasion przesłanych do oceny, ekspertyzy glebowo-nawożeniowe szkółek leśnych, sprawozdania o zagrożeniu i ochronie środowiska leśnego, zagrożenia drzewostanów, informacje o stanie zdrowotnym drzewostanów, zwalczanie szkodnictwa leśnego, programy i plany porządkowania stanu sanitarnego drzewostanów, wnioski ochrony przeciwpożarowej, wnioski ochrony lasu, decyzje nakazujące wykonanie określonych czynności związanych z pielęgnowaniem drzewostanów w lasach nadzorowanych, decyzje nakazujące wykonanie określonych czynności związanych z odnowieniem gruntów rolnych, wnioski gospodarki łowieckiej, wnioski gospodarki rybackiej, wnioski gospodarki rolnej, operatywne plany pozyskania drewna, wnioski żywicowania, cenniki na nasiona i sadzonki, sprawozdania ze zbioru i łuszczenia szyszek oraz pozyskania nasion, plany zbioru szyszek i nasion drzew i krzewów, zestawienia drzewa liściastego i iglastego według asortymentu projektowanych do pozyskania sporządzone w oparciu o terenowe szacunki brakarskie, sprawozdania z pozyskania i obrotu produktów, sprawozdania z dostaw towarów z produkcji krajowej na zaopatrzenie rynku, inwentaryzacja halizn, płazowizn, drzewostanów negatywnych i młodników, inwentaryzacja powierzchni do uproduktywnienia i do zabiegów pielęgnacyjnych w aspekcie potrzeb hodowlanych oraz posuszu, złomów i wywrotów w lasach niepaństowywch, mapy przeglądowe, mapy tematyczne, mapy gruntów, przekazywanie majątku i agend byłego Nadleśnictwa Olsztyn. Anteriora – rok 1971 dotyczy dokumentacji przejmowanego majątku i agend byłego Nadleśnictwa Olsztyn. Number of units in the group: 475
8/998/0 Gminna Rada Narodowa w Gnaszynie Dolnym 1973 - 1976 0 Unroll
Number of units in the group: 18
8/999/0 Urząd Gminy w Gnaszynie Dolnym 1973-1976 0 Unroll
Number of units in the group: 32
8/1000/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Gnaszynie Dolnym 1973-1974 0 Unroll
Number of units in the group: 3
8/1001/0 Wojewódzki Szpital Zespolony im. prof. dr Witolda Orłowskiego w Częstochowie 1970 - 2000 0 Unroll
Number of units in the group: 153
8/1002/0 Kuratorium Oświaty w Częstochowie [1977] 1990 - 1998 [2005] 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole stanowią: Uczniowskie Kolegium przy Kuratorze Oświaty i Wychowania, Kolegium Kuratora Oświaty, zespoły i komisje stałe i doraźne, konferencje, zjazdy, narady organizowane przez jednostkę i udział w organizowanych przez inne podmioty, podstawy prawne dotyczące jednostek podległych i nadzorowanych, przekazywanie realizacji zadań innym podmiotom, likwidacja Delegatur Zamiejscowych, statuty, regulaminy, organizacja podległych jednostek administracji szkolnej, przekazywanie szkół gminom, przejmowanie szkół przez Kuratorium Oświaty, akty powołania, przekształcania, zmiany nazwy, znoszenia szkół i placówek oświatowo-wychowawczych, wykazy szkół i placówek oświatowo-wychowawczych, rejestr organizatorów prowadzących indywidualną działalność oświatową, ewidencja zarejestrowanych placówek pozaszkolnych forma kształcenia, rejestry i akta rejestrowe niepublicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych, sieć szkolna i placówek oświatowo-wychowawczych, akty nadania imion patronów szkołom i placówkom, przyznawanie prawa posiadania sztandaru, niepubliczne sezonowe placówki wypoczynku dzieci i młodzieży, organizacja gospodarstw pomocniczych i warsztatów szkolnych, przepisy kancelaryjne i archiwalne, pieczęcie i pieczątki – ewidencje i likwidacje, akty normatywne, instrukcje, wytyczne władz nadrzędnych, zarządzenia, decyzje, wytyczne i instrukcje Kuratora, interpretacje przepisów prawnych, opiniowanie aktów prawnych, opinie prawne, opiniowanie uchwał organów samorządu terytorialnego, sprawy cywilne, karne i karno-administracyjne, zasady i metody planowania i sprawozdawczości, plany pracy i programy działania, budżet własnej jednostki oraz budżety jednostek podległych, ich zmiany i realizacja, sprawozdania i informacje o działalności szkół i placówek oświatowo-wychowawczych, sprawozdania statystyczne własne i jednostek bezpośrednio podległych, rejestry skarg i wniosków, rejestr interesantów, rozpatrywanie oraz analizy skarg i wniosków, wydawnictwa własne i obce, informacje i wycinki prasowe o działalności własnej jednostki i jednostek podległych, informacje własne dla środków masowego przekazu, współdziałanie z Ministerstwem Edukacji Narodowej, z Urzędem Wojewódzkim i jednostkami administracji terenowej, z Zarządem i Samorządem Miasta Częstochowy, z burmistrzami, wójtami i samorządem terytorialnym, z Sejmikiem Samorządowym Województwa Częstochowskiego, z organizacjami politycznymi, z organizacjami społecznymi i młodzieżowymi, ze związkami zawodowymi, z kościołami i związkami wyznaniowymi, z innymi podmiotami, współpraca w zakresie organizacji VI Światowego Dnia Młodzieży w Częstochowie, nadzór nad placówkami oświatowymi, kontakty zagraniczne, kontrole zewnętrzne, kontrole i wizytacje jednostek podległych, plany kontroli i wizytacji jednostek podległych i ich realizacja, regulamin pracy, zasady wynagradzania i premiowania, powoływanie i odwoływanie Kuratora Oświaty, powierzanie i odwoływanie z funkcji dyrektora szkoły, konkursy na stanowisko dyrektora, zatrudnianie nauczycieli języków obcych i katechetów, opinie i oceny pracowników jednostki własnej, jednostek podległych i nadzorowanych, wykazy pracowników jednostek podległych i nadzorowanych, nagrody i odznaczenia, Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli, EWIKAN – sprawy związane z ewidencją kadr, wypadki uczniów i pracowników, organizacja szkolenia i doskonalenia zawodowego pracowników i nauczycieli, inwestycje i remonty szkół i placówek oświatowo-wychowawczych, usuwanie skutków powodzi w placówkach oświatowych, nabywanie i zbywanie nieruchomości, najem nieruchomości i lokali na potrzeby własne i jednostek podległych, ewidencje i wykazy nieruchomości, organizacja rachunkowości, plan kont, fundusze społeczne i dotacje, księgi inwentarzowe, organizacja pracy w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych, nauczanie indywidualne uczniów, organizacja roku szkolnego w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych, eksperymenty dydaktyczno-wychowawcze, programowe i organizacyjne w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych, programy i plany nauczania i wychowania, organizacja i przebieg egzaminów wstępnych, dojrzałości, sprawdzających, nauki zawodu i przygotowania zawodowego, eksternistycznych, dyplomowych, na tytuły kwalifikacyjne, weryfikacyjne, kształcenie praktyczne młodzieży w warsztatach szkolnych i zakładach pracy, organizacja i przebieg kursów pedagogicznych, wyniki nauczania, wyniki egzaminów, promowanie, klasyfikacja, praktyki zawodowe uczniów, studentów i uczniów szkół pedagogicznych w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych, zajęcia pozalekcyjne, imprezy, sport, turystyka, konkursy, olimpiady, młodzieżowe domy kultury, ogniska pracy pozaszkolnej, ogrody jordanowskie, organizacje społeczne w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych, obowiązek szkolny, obowiązek dokształcania młodocianych, obowiązek kształcenia zawodowego młodzieży, rekrutacja i przyjmowanie do szkół i placówek oświatowo-wychowawczych, kierowanie do placówek oświatowo-wychowawczych, świadczenia dla uczniów i wychowanków, internaty, bursy, państwowe domy dziecka, pogotowia opiekuńcze, rodzinne środowiska zastępcze, rodzinne domy dziecka, ogniska wychowawcze,, ośrodki i zakłady specjalne, szkoły podstawowe specjalne, nauczanie zintegrowane, poradnictwo zawodowo-wychowawcze, przestępczość dzieci i młodzieży, profilaktyka społeczna i resocjalizacyjna, opieka higieniczno-lekarska, bezpieczeństwo uczniów, wychowanie fizyczne i turystyka, organizacja obozów i kolonii, organizacja letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży, nauczanie zawodu, nauczanie na kursach, pomoce naukowe, środki nauczania – podręczniki. Number of units in the group: 1465
8/1003/0 Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Częstochowa [1957] 1989 - 2008 0 Unroll
Number of units in the group: 168
8/1004/0 Młodzieżowy Dom Kultury w Częstochowie 1954 - 1992 0 Unroll
Number of units in the group: 18
8/1005/0 Nadleśnictwo Panki 1947 - 1972 [1973] 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Nadleśnictwo Panki stanowią: sprawozdania statystyczne, księgi ewidencji gruntów, protokoły przekazania znaków geodezyjnych pod ochronę, plany gospodarcze urządzenia Nadleśnictwa Panki, plany urządzania gospodarstwa leśnego Nadleśnictwa Panki, ekspertyzy przyrodnicze i projekty rolniczego zagospodarowania łąk, wnioski odnowienia i pielęgnowania lasu oraz wykaz wykonywanych prac okresy gospodarcze, plan zadrzewień. Number of units in the group: 29
8/1006/0 Nadleśnictwo Herby 1922 - 1929 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Nadleśnictwo Herby stanowią: plany gospodarcze Nadleśnictwa Herby (obręb Blachownia i Herby), operat urządzeniowy obrębu Konopiska. Number of units in the group: 3
8/1007/0 Nadleśnictwo Herby 1954 - 1972[1973] 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Nadleśnictwo Herby stanowią: akta dotyczące organizacji jednostki, zarządzenia wewnętrzne Nadleśniczego, sprawozdania statystyczne, współpraca z organami administracji terytorialnej, akta wypadku śmiertelnego, współzawodnictwo pracy, wykazy wywłaszczonych nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa, aktualizacja wizur triangulacyjnych, plan ochrony przeciwpożarowej, operat taksacyjny lasów, plany urządzeniowe gospodarstwa leśnego, plany hodowli lasów, plany cięć, plany żywicowania, plany gospodarki łowieckiej, wykazy zagrożeń drzewostanów, ustalenia w zakresie ochrony środowiska, uproszczone plany urządzania lasów położonych na terenie wsi w gromadach: Hutki, Konopiska, Krzepice, Ługi Radły, Panki, Przystajń, Starokrzepice. Number of units in the group: 77
8/1008/0 Nadleśnictwo Herby 1972 - 1990 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Nadleśnictwo Herby stanowią: konferencja ekonomiczna, protokoły z narad wytwórczych, konferencje Samorządu Robotniczego, regulaminy organizacyjne, akta dotyczące organizacji jednostki, zarządzenia wewnętrzne Nadleśniczego, plany i programy działania, plany techniczno-ekonomiczne, sprawozdania finansowe i bilanse, sprawozdania statystyczne, analizy, współpraca z Urzędem Gminy, organizacjami społecznymi i politycznymi, kontrole wewnętrzne, kontrole zewnętrzne, taryfikatory kwalifikacyjne, akta wypadków śmiertelnych i powodujących czasową niezdolność do pracy, współzawodnictwo pracy, księgi ewidencji gruntów i mapy gospodarcze, protokoły przekazania znaków punktów geodezyjnych pod ochronę, plany ochrony przeciwpożarowej, ekspertyzy gleboznawczo-siedliskowe i gleboznawczo-nawożeniowe, plany urządzenia lasu, szczegółowe plany zagospodarowania lasów, wnioski cięć z wykonaniem, plany hodowli lasu z wykonaniem, plany ochrony lasu z wykonaniem, wykazy zagrożeń drzewostanów, plany gospodarki łowieckiej, plany gospodarki rolnej z wykonaniem, programy zagospodarowania lasów należących do indywidualnych właścicieli, Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych, Spółdzielni Kółek Rolniczych, Inspektoratu Oświaty oraz Państwowego Funduszu Ziemi położonych na terenie wsi w gminach: Blachownia, Borki Wielkie, Herby, Kochanowice, Konopiska, Przystajń. Number of units in the group: 401
8/1009/0 Publiczna Szkoła Podstawowa w Wojnowicach 1916 - 2007 0 Unroll
Number of units in the group: 35
8/1010/0 Gminna Rada Narodowa w Borkach Wielkich 1973 - 1975 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole obejmują takie akta jak: protokoły i materiały z sesji Gminnej Rady Narodowej, rejestr realizacji uchwał Gminnej Rady Narodowej, spotkania posłów i radnych z wyborcami, protokoły posiedzeń, plany pracy, książki pracy, sprawozdania i opinie komisji, informacje o działalności komisji, protokoły i materiały z posiedzeń Prezydium Gminnej Rady Narodowej, protokoły zebrań wiejskich. Number of units in the group: 13
8/1011/0 Urząd Gminy w Borkach Wielkich 1974-1976 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole obejmują takie akta jak: sprawozdania z wykonania budżetu oraz uproszczony plan zagospodarowania przestrzennego. Number of units in the group: 2
8/1012/0 Gminna Rada Narodowa w Oleśnie 1973-1975 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole obejmują takie akta jak: protokoły i materiały z sesji Gminnej Rady Narodowej, ewidencje radnych, rejestr interpelacji radnych, protokoły posiedzeń, plany pracy, książki pracy i wnioski komisji, protokoły i materiały z posiedzeń Prezydium Gminnej Rady Narodowej, rejestr postanowień Prezydium Gminnej Rady Narodowej, rejestr uchwał Gminnej Rady Narodowej, protokoły zebrań wiejskich. Number of units in the group: 12
Showing 981 to 1,000 of 1,176 entries.