Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
8/161/0 Komunalna Kasa Oszczędności Powiatu Częstochowskiego 1927-1942 [1944] 0 Unroll
Dział administracyjny z lat 1927 - 1939, sygn. 1 - 14, w tym: statut, rozporządzenia, regulaminy, protokoły posiedzeń Rady i Zarządu Kasy, sprawozdania, protokoły kontroli, sprawy personalne; Dział Finansowy z lat 1931 - 1944, sygn. 15 - 24, w tym: bilanse inwentarze. Number of units in the group: 24
8/162/0 Częstochowskie Towarzystwo Kredytowe Miejskie w Częstochowie [1899-1937]1937-1950 0 Unroll
Akta władz Towarzystwa z lat 1899 - 1939, sygn. 1 - 13, w tym: księgi uchwał i postanowień Komitetu Naczelnego, Dyrekcji oraz protokoły zebrań Reprezentantów Towarzystwa; Akta finansowo - księgowe z lat 1923 - 1942, 1945 - 1948, sygn. 14 - 21, w tym: dzienniki księgowe, bilanse i preliminarze budżetowe; Akta udzielonych pożyczek z lat 1899 - 1950, sygn. 22 - 788, w tym: sprawy pożyczek udzielanych na budowę domów lub ich wykończenie, prowadzenie lub rozbudowę zakładów, akta pożyczek odrzuconych przez Dyrekcję lub nie przyjętych przez osoby składające deklaracje. Number of units in the group: 788
8/163/0 Bank Handlowy w Warszawie S.A. Oddział w Częstochowie 1897-1938 0 Unroll
Akta dyrekcji z lat 1897 - 1938, sygn. 1 - 9, w tym: protokoły kontroli, protokoły posiedzeń Komitetu Opiniodawczego, listy płacy; Akta księgowości z lat 1930 - 1935, sygn. 10 - 74, w tym: bilanse brutto, księgi główne, dzienniki, procenty, prowizje, sprawy sądowe dłużników, odpisy aktów notarialnych, wypisy z ksiąg hipotecznych, dokumentacja dotyczaca stacji elektrycznej w gmachu Banku. Number of units in the group: 74
8/164/0 Narodowy Bank Polski Oddział w Częstochowie [1937]1945-1956 0 Unroll
Number of units in the group: 43
8/165/0 Bank Państwowy Oddział w Częstochowie 1901-1914[1921] 0 Unroll
Akta dotyczące operacji finansowych w układzie rzeczowym z lat 1901 - 1921, sygn. 1 - 46, w tym; okólniki dotyczące drobnego kredytu, sprawozdania i bilanse Banku i towarzystw oszczędnościowo - pożyczkowych, księgi dochodów i wydatków, rachunki osobiste dłużników. Number of units in the group: 46
8/166/0 Bank Rolny Oddział Powiatowy w Częstochowie 1945-1975[1976] 0 Unroll
Akta własne Banku Rolnego z lat 1945 - 1958, sygn. 1 - 22, w tym: bilanse, sprawozdania ekonomiczne, sumy przechodnie, korespondencja dotycząca spraw budżetowych, administracja gmachu, lokale biurowe; Akta instytucji kredytowanych przez Bank z lat 1945 - 1959, sygn. 23 - 55, w tym: plany finansowo - kredytowe, roczne plany gospodarcze, bilanse roczne, akta kredytowe; Akta Koła Związku Zawodowego Pracowników Finansów działającego przy Oddziale Powiatowym Banku Rolnego w Częstochowie z lat 1948 - 1951, sygn. 56 - 57, w tym: korespondencja, akta Referatu Kobiecego Przy Związku Zawodowym Pracowników Finansów. Number of units in the group: 119
8/167/0 Społem Związek Gospodarczy Spółdzielni RP Oddział w Częstochowie 1934-1951 0 Unroll
Number of units in the group: 28
8/168/0 Spółdzielnia Pracy „Współpraca Księgowych” w Częstochowie 1947-1956 0 Unroll
Number of units in the group: 35
8/169/0 Spółdzielnia Pracy Mierniczych „Pomiar” w Częstochowie 1946-1956 0 Unroll
Number of units in the group: 43
8/170/0 Rzemieślnicza Spółdzielnia Pracy Fotografów w Częstochowie 1951-1957 0 Unroll
Akta dotyczące Walnych Zgromadzeń z lat 1951 - 1955, sygn. 1 - 4, w tym: protokoły Walnych Zgromadzeń, sprawy organizacyjne Spółdzielni, statuty, odpisy z rejestru spółdzielni, zarządzenia, instrukcje; Akta dotyczące Rady Nadzorczej z lat 1951 - 1956, sygn. 5 - 11, w tym: protokoły posiedzeń Rady Nadzorczej, deklaracje członkowskie, rejestr członków, księga udziałów, korespondencja; Akta Zarządu z lat 1951 - 1957, sygn. 12 - 48, w tym: protokoły zebrań Zarządu, korespondencja, wykazy zatrudnionych, plany, sprawozdania, bilanse, protokoły z narad robotniczych, sprawy socjalne; Akta kategorii B-50 z lat 1951 - 1957, sygn. 1 - 310, w tym akta osobowe pracowników Spółdzielni. Number of units in the group: 48
8/171/0 Powszechny Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych Inspektorat Powiatowy w Częstochowie 1928-1944, 1946 0 Unroll
Number of units in the group: 33
8/172/0 Ubezpieczalnia Społeczna w Częstochowie [1922] 1934-1950 0 Unroll
Dokumentacja w zespole „Ubezpieczalnia Społeczna w Częstochowie” zachowana jest fragmentarycznie. Akta zachowane w zespole to księgi i poszyty zawierające wykazy stanu zatrudnienia pracowników zgłoszonych do ubezpieczenia społecznego. W każdym roku kalendarzowym prowadzono dwie księgi – jedna księga obejmowała miesiące parzyste, druga – nieparzyste. W przypadku dużych przedsiębiorstw sporządzane były osobne wykazy dla poszczególnych oddziałów. W/w wykazy zawierają imię i nazwisko pracownika, liczbę dni pracy oraz wysokość zarobków tygodniowych i miesięcznych. Dotyczą pracowników następujących zakładów i instytucji: - Modrzejów – Hantke Zjednoczone Zakłady Górniczo – Hutnicze S.A. Huta Częstochowa - Zjednoczenie Kopalnictwa Rud Żelaza w Częstochowie - „Metalurgja” Towarzystwo Częstochowskiej Fabryki Odlewów i Emaljernii ul. Krótka 16 - Union Textille Spółka Akcyjna w Częstochowie - Spółdzielnia Robotnicza dla Eksploatacji Huty Szkła „Stradom” w Częstochowie - Fabryka Papieru i Młyny w Częstochowie. A. Kohn i J. Markusfeld. Spółka Komandytowa. - Spółka Akcyjna do Eksploatacji Państwowego Monopolu Zapałczanego w Polsce. Fabryka Zapałek w Częstochowie - Zakłady Wapienne „Wapnorud” w Rudnikach S.A. - Częstochowska Fabryka Guzików, dawniej Jan i Stanisław Grosman Spółka Akcyjna - Klasztor oo. Paulinów na Jasnej Górze - Przędzalnia i Tkalnia Juty i Lnu „Warta” S.A W zespole nie zachowały się akta administracyjne. Number of units in the group: 1536
8/173/0 Gnaszyńska Manufaktura S.A. w Gnaszynie 1927-1945 0 Unroll
Akta dotyczące sprawozdawczości i spraw personalnych z lat 1927 - 1944, sygn. 1 -10, 47 - 48, w tym: sprawozdawczość, badanie bilansów, korespondencja w sprawach osobowych, księga wypadków, protokoły Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy, protokoły posiedzeń Zarządu, odpisy aktów notarialnych; Akta dotyczące księgowości i spraw finansowych z lat 1931 - 1944, sygn. 11 - 42, w tym: inwentarze oszacowanie budynków, dostawcy, odbiorcy, koszty, księgi wypłat; Akta dotyczące produkcji oraz maszyn i urządzeń z lat 1939 - 1944, sygn. 43 - 46, 49 - 50, w tym: raporty z produkcji, umowy dotyczące sprzedaży wyrobów ,plany maszyn i urządzeń akta dotyczące rozbudowy zakładu. Number of units in the group: 50
8/174/0 Gnaszyńskie Zakłady Przemysłu Lniarskiego w Gnaszynie 1945-1956 0 Unroll
Akta władz przedsiębiorstwa z lat 1945 - 1956, sygn. 1 - 24, w tym: protokoły posiedzeń Zarządu Zakładu, protokoły posiedzeń Rady Zakładowej, okólniki i zarządzenia wewnętrzne i władz nadrzędnych, akta dotyczące szkód i zniszczeń wojennych, planu odbudowy Zakładu, protokoły dotyczące wymiany pieniędzy, korespondencja dotycząca obchodów świąt państwowych, spraw personalnych, dojazdu do pracy, bhp, zaopatrzenia, orkiestry fabrycznej, nagród; Akta dotyczące produkcji z lat 1946 - 1956, sygn. 25 - 55, w tym: plany produkcyjne, sprawozdania, protokoły z narad i odpraw w sprawach produkcji, normy pracy, cenniki, zarządzenia dotyczące płac i premiowania, okólniki i zarządzenia dotyczące zaopatrzenia, praktyki studenckie; Akta współzawodnictwa i racjonalizacji z lat 1948 - 1955, sygn. 56 - 70, w tym: zarządzenia, regulaminy dotyczące współzawodnictwa, sprawozdania ze współzawodnictwa, Zakładowa Komisja Usprawnień, wnioski racjonalizatorskie, Klub Racjonalizacji i Techniki; Akta dotyczące załogi z lat 1946 - 1955, sygn. 71 - 91, w tym: korespondencja dotycząca spraw personalnych i zatrudnienia, sprawozdania Działu Socjalnego, szkolenie zawodowe, sprawozdania z bhp, protokoły z zebrań Koła Bhp, protokoły kontroli bhp, korespondencja dotycząca ubezpieczeń, nakazy Inspektora Pracy, doniesienia o wypadkach, statystyki zbiorcze z nieszczęśliwych wypadków; Organizacje przyzakładowe i inne z lat 1945 - 1953, sygn. 92 - 94, w tym: akta dotyczące klubu sportowego, orkiestry fabrycznej, szkód spowodowanych przez pożar; Listy płac, dzienniki podawcze z roku 1945, sygn. 95 - 104, w tym: listy płac: Szwalni, Oddziału Mechanicznego, Oddziału Gospodarczego, folwarku, dziennik podawczy. Number of units in the group: 104
8/175/0 Fabryka Przetworów Chemicznych „Rędziny” S.A. Rudniki-Rędziny k/Częstochowy 1899-1945[1947] 0 Unroll
Akta władz przedsiębiorstwa z lat 1924 - 1942, sygn. 1 -29, w tym: protokoły walnych zebrań akcjonariuszy, sprawozdania Zarządu, protokoły badania ksiąg handlowych, odpisy z rejestru handlowego, świadectwa przemysłowe, informacje wywiadowni handlowych o firmach, akta sądowe dłużników Fabryki; Akta księgowe i handlowe z lat 1899 - 1947, sygn. 30 - 137, 143 - 144, w tym: bilanse, inwentarze, księgi główne, dzienniki specyfikacja silników elektrycznych, akta dotyczące dostaw, księga wekslowa, księgi magazynowe i kasowe, raporty nocne, korespondencja handlowa; Akta dotyczące załogi z lat 1927 - 1939, sygn. 138 - 142, w tym: listy płac personelu biurowego i technicznego. Number of units in the group: 144
8/176/0 Fabryka Przetworów Ziemniaczanych „Złoty Potok” S.A. w Złotym Potoku, powiat częstochowski 1912-1940 0 Unroll
Akta władz przedsiębiorstwa z lat 1928 - 1940, sygn. 1- 2, w tym: protokoły kontroli Izby Skarbowej i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych; Akta księgowości z lat 1912 - 1939, sygn. 3 - 35, w tym: bilanse, księgi główne, dzienniki; Akta dotyczące załogi z lat 1926 - 1940, sygn. 36 - 41, w tym: księgi wypłat, księga kar. Number of units in the group: 41
8/177/0 Knorr i Brehmse S.A. Fabryka Naczyń w Myszkowie 1924-1945 0 Unroll
Number of units in the group: 2177
8/178/0 Myszkowska Przędzalnia „August Schmelzer” Spółka Akcyjna w Myszkowie 1884-1944 0 Unroll
Akta władz przedsiębiorstwa z lat 1886 - 1943, sygn. 1 - 24, 176 - 179, w tym: statuty, protokoły walnych zgromadzeń akcjonariuszy, sprawozdania, statystyka, protokoły badania ksiąg handlowych, odpisy rejestru handlowego, świadectwa przemysłowe, ubezpieczenia fabryki, akcje; Akta księgowe i handlowe z lat 1884 - 1944, sygn. 25 - 136, 169 - 175, w tym: bilanse, inwentarze, księgi główne, memoriały, dzienniki, odbiorcy, dłużnicy i wierzyciele, kasa, korespondencja handlowa; Akta dotyczące załogi z lat 1908 - 1943, sygn. 137 - 168, w tym: książki paszportowe robotników, listy płac, nieszczęśliwe wypadki, ubezpieczenia, opieka nad matka i dzieckiem; Number of units in the group: 179
8/179/0 Steinhagen i Saenger Fabryki Papieru i Celulozy S.A. Fabryka Papieru w Myszkowie 1896-1944 0 Unroll
Akta władz przedsiębiorstwa z lat 1903 - 1944, sygn. 1 - 49, w tym: statuty, protokoły zebrań ogólnych, protokoły posiedzeń zarządu, odpisy rejestru handlowego, regulaminy pracy, ogłoszenia fabryczne, statystyka, korespondencja z instytucjami i towarzystwami; Akta księgowe i handlowe z lat 1896 - 1944, sygn. 50 - 160, w tym: bilanse, szacunki budynków i maszyn, koszty produkcji, podatki, kontrola ksiąg handlowych, korespondencja handlowa; Akta administracyjno - gospodarcze z lat 1919 - 1944, sygn. 161 - 179, w tym: układy pojednawcze o uszkodzenie łąk, mieszkania dla urzędników, normy płac robotników, sprawy wodne i drogowe, statystyka obrotu wagonów, szkoła i ochronka przy fabryce, praktyki studentów; Akta dotyczące załogi z lat 1896 - 1944, sygn. 180 - 211, w tym: statystyka dotycząca robotników, potrącenia na Fundusz Bezrobocia, wypadki przy pracy, kary nakładane na robotników, rejestry zatrudnionych; Akta instytucji przyzakładowych z lat 1910 - 1941, sygn. 212 - 222, w tym: Ochotnicza Straż Pożarna, Kasa Przezorności Urzędników, Koleżeńska Kasa Oszczędnościowa Pracowników Umysłowych, Kasyno Urzędnicze - statuty, księgi handlowe, korespondencja. Number of units in the group: 222
8/180/0 Nadleśnictwo Rzeniszów [1915]1928-1944 0 Unroll
Nadleśnictwo Rzeniszów, w tym: Stan posiadania z lat 1920 - 1939, sygn. 1 - 15, w tym: akta dotyczące nieruchomości, sprawy serwitutów; Urządzenie lasów z lat 1929 - 1932, sygn. 16 - 20, w tym: akta dotyczące pomiarów, podziały lasów; Melioracje z lat 1928 - 1932, sygn. 21, w tym: korespondencja dotycząca melioracji łąk; Drogi i środki komunikacyjne z lat 1928, sygn. 22, w tym: akta dotyczące budowy dróg, mostów i studni; Zakłady przemysłowa z lat 1915 - 1929, sygn. 23 - 28, w tym: akta dotyczące Kopalni Węgla "Teodor", eksploatacji węgla i rudy żelaza; Pozyskiwanie i zbyt użytków głównych z lat 1920 - 1938, sygn. 29 - 48, w tym: wnioski cięć, cenniki drewna; Użytki uboczne z lat 1920 - 1931, sygn. 49 - 65, w tym: akta dotyczące wypasu bydła w lasach, dzierżawy łąk, łowiectwa, rybołówstwa; Odnawianie i pielęgnacja lasów z lat 1920 - 1932, sygn. 66 - 74, w tym: akta dotyczące zagospodarowania i uprawy lasu; Ochrona lasu z lat 1921 - 1932, sygn. 75 - 88, w tym: akta dotyczące szkód leśnych, kradzieży drewna; Budowle z lat 1920 - 1932, sygn. 89 - 92, w tym: akta dotyczące budowy i remontów budynków; Sprawy osobowe z lat 1922 - 1928, sygn. 93 - 100, w tym: listy płac, wykazy pracowników; Plany finansowo-gospodarcze, rachunkowość z lat 1922 - 1938, sygn. 101 - 114, w tym: budżety roczne i sprawozdania; Organizacja urzędu z lat 1922 - 1932, sygn. 115 - 120, w tym: rozporządzenia władz nadrzędnych dotyczące działalności służby leśnej; Lustracja lasów z lat 1928 - 1932, sygn. 121 - 122, w tym: protokoły rewizji kasy; Różne sprawy nieujęte w pozostałych działach z lat 1920 - 1932, sygn. 123 - 127, w tym: akta dotyczące spraw administracyjno-gospodarczych. Forstamt Rzeniszow, w tym: Zarząd, stan posiadania z lat 1940 - 1944, sygn. 128 - 132, w tym: wykazy powierzchni lasów, spis inwentarza; Sprawy finansowe z lat 1941 - 1944, sygn. 133 - 138, w tym: akta dotyczące spraw budżetowych i kasowych; Gospodarka leśna użytki uboczne z lat 1940 - 1944, sygn. 139 - 146, w tym: akta dotyczące przewozu drewna, przydziałów, dzierżawy łąk, rybołówstwa; Ochrona lasu z lat 1941 - 1943, sygn. 147 - 149, w tym: wykaz drużyn ratowniczych, kradzieże leśne, kłusownictwo; Sprawy osobowe z lat 1940 - 1944, sygn. 150 - 156, w tym: zatrudnienie i zaopatrzenie robotników, wykazy poborów personelu; Dzienniki podawcze z lat 1942 - 1943, sygn. 157 - 158. Number of units in the group: 160
Showing 161 to 180 of 1,179 entries.