Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
8/818/0 Komitet Miejski Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Myszkowie 1985-1985 0 Unroll
Number of units in the group: 1
8/819/0 Miejski Komitet Frontu Jedności Narodu w Myszkowie 1970-1983 0 Unroll
Akta zachowane w omawianym zespole aktowym obejmują następującą dokumentację: -Protokoły posiedzeń Miejskiego Komitetu Frontu Jedności Narodu w Myszkowie z lat 1970 – 1979 (sygn. 1 – 3); -Protokoły posiedzeń Prezydium Miejskiego Komitetu Frontu Jedności Narodu w Myszkowie z lat 1970 – 1978 (sygn. 4 – 5); -Plany pracy, sprawozdania Komisji ds. Kultury Moralnej i Obyczajowości Obywatelskiej z lat 1977 – 1979 (sygn. 6); -Skład osobowy Miejskiego Komitetu Frontu Jedności Narodu w Myszkowie oraz komisji stałych z roku 1980 (sygn. 7); -Plany pracy Miejskiego Komitetu Frontu Jedności Narodu w Myszkowie na lata 1978 – 1979 (sygn. 8); -Spotkania kandydatów na radnych z wyborcami z lat 1977 – 1978 (sygn. 9); -Ewidencja wniosków i postulatów wyborców z roku 1978 (sygn. 10); -Protokoły zebrań mieszkańców z roku 1980 (sygn. 11); -Sprawozdanie z działalności Miejskiego Komitetu Frontu Jedności Narodu w Myszkowie za rok 1975 (sygn. 12); -Likwidacja Miejskiego Komitetu Frontu Jedności Narodu w Myszkowie w 1983 roku (sygn. 13). Number of units in the group: 13
8/820/0 Rada Miejska Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego w Myszkowie 1982-1989 0 Unroll
Akta zachowane w omawianym zespole aktowym obejmują następującą dokumentację: -Protokoły posiedzeń Obywatelskiego Komitetu Odrodzenia Narodowego w Myszkowie z roku 1982 (sygn. 1); -Protokoły posiedzeń Rady Miejskiej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego w Myszkowie z lat 1987 – 1989 (sygn. 2); -Protokoły posiedzeń Prezydium Rady Miejskiej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego w Myszkowie z lat 1986 – 1987 (sygn. 3); -Informacja z działalności Miejskiej Rady Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego w Myszkowie za rok 1986 (sygn. 4); -Protokoły narad rejonowych Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego z lat 1986 – 1987 (sygn. 5); -Spotkania kandydatów na radnych z wyborcami z roku 1988 (sygn. 6). Number of units in the group: 6
8/821/0 Gminny Komitet Frontu Jedności Narodu w Kamienicy Polskiej 1973 - 1978 0 Unroll
Number of units in the group: 4
8/822/0 Akta Stanu Cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Cykarzewie 1909-1918 0 Unroll
duplikaty ksiąg stanu cywilnego z lat 1909-1918, alegata do ksiąg małżeństw z lat 1912-1918 Number of units in the group: 17
8/823/0 Częstochowskie Towarzystwo Ogrodnicze 1906-1933 0 Unroll
Statut Towarzystwa Ogrodniczego w Częstochowie, księga protokołów walnych zebrań członków Towarzystwa i Zarządu Towarzystwa z lat 1906-1913, księga protokółów zebrań ogólnych członków Towarzystwa z lat 1911-1913, sprawozdanie z działalności za rok 1918. Number of units in the group: 8
8/825/0 Urząd Gminy w Ciasnej 1973-1990 0 Unroll
-narady pracowników własnej jednostki, narady koordynacyjne, narady z sołtysami z lat 1982-1990, regulamin organizacyjny z 1975 r., zarządzenia i decyzje naczelnika Gminy z lat 1973-1978, plany pracy jednostki własnej na lata 1975-1989, zarządzenia i decyzje Naczelnika Gminy z lat 1973-1978, plany pracy jednostki własnej na lata 1975-1989, spis rolny z lat 1975-1985, sprawozdania statystyczne z lat 1973-1990, sprawy skarg i wniosków z lat 1976-1985, informacje prasowe z lat 1978-1984, kontrole zewnętrzne własnej jednostki z lat 1973-1979, dane statystyczne o pracownikach z lat 1973-1983, plany szkoleń dla pracowników z lat 1978-1980, budżety gminy, ich zmiany i sprawozdania z wykonania z lat 1973-1988, plany społeczno-gospodarcze rozwoju gminy i sprawozdania z ich realizacji z lat 1976-1988, analizy ekonomiczne z 1977, realizacja czynów społecznych, sprawozdawczość z lat 1977-1983, koordynacja organizowania imprez kulturalnych z 1977 r, nadzór nad towarzyszeniami z lat 1981-1982, analizy oceny i sprawozdania z działalności Kolegium ds. wykroczeń z lat 1976-1983, ewidencja dróg i mostów z lat 1977-1978, produkcja i kontraktacja roślinna, zwalczanie chorób roślin i szkodników z lat 1976-1985, ewidencja zakładów przemysłowych i rzemieślniczych z lat 1976-1980, ewidencja urządzeń komunalnych z lat 1977-1978, cmentarze i grobownictwo z lat 1977-1979, miejscowe planowanie przestrzenne z 1980 r., lokalizacja ogólna i szczegółowa inwestycji z lat 1976-1978, analiza i ocena ruchu budowlanego z lat 1975-1978, numeracja nieruchomości z lat 1983-1990, nazewnictwo ulic, placów, parków z 1976 r., analiza potrzeb i efektów pomocy społecznej z lat 1977-1989. Number of units in the group: 120
8/826/0 Gminna Rada Narodowa w Ciasnej 1973-1990 0 Unroll
Zachowane materiały archiwalne obejmują następującą dokumentację: Protokoły sesji Gminnej Rady Narodowej w Ciasnej, zmiany w składzie osobowym Gminnej Rady Narodowej w Ciasnej, realizacja wniosków i postulatów wyborczych, rejestr interpelacji i wniosków radnych Gminnej Rady Narodowej w Ciasnej, realizacja interpelacji radnych Gminnej Rady Narodowej w Ciasnej, sprawozdania z działalności rady narodowej, posiedzenia Komisji Gminnej Rady Narodowej w Ciasnej, kontrole komisji Gminnej Rady Narodowej w Ciasnej, realizacja wniosków Gminnej Rady Narodowej w Ciasnej, posiedzenia Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Ciasnej, rejestr postanowień Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Ciasnej, wybory sołtysów i podsołtysów, ewidencja z 1974 r., Protokoły zebrań wiejskich, realizacja uchwał i wniosków zebrań wiejskich, realizacja uchwał i wniosków Rad Sołeckich, działalność Gminnego Komitetu Kontroli Społecznej w Ciasnej, działalność Gminnej Komisji Czynów Społecznych, działalność Społecznej Komisji Pojednawczej przy Gminnej Radzie Narodowej, rejestr uchwał Gminnej Rady Narodowej w Ciasnej, wykaz uchwał Gminnej Rady Narodowej w Ciasnej, uchwały Gminnej Rady Narodowej w Ciasnej, plany pracy Gminnej Rady Narodowej w Ciasnej, plany pracy Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Ciasnej, plany pracy Komisji Gminnej Rady Narodowej w Ciasnej, plany kontroli Komisji Gminnej Rady Narodowej w Ciasnej. Number of units in the group: 103
8/827/0 Gromadzki Komitet Frontu Jedności Narodu w Ciasnej 1965-1968 0 Unroll
Sygn. 1 – Program wyborczy Gromadzkiego Komitetu Frontu Jedności Narodu w Ciasnej na lata 1966-1970 z 1965 roku Sygn. 2 – Realizacja programu Frontu Jedności Narodu i postulatów wyborczych z 1968 roku. Number of units in the group: 2
8/828/0 Gromadzki Komitet Frontu Jedności Narodu w Zborowskim 1961 0 Unroll
Sygn. 1 – Protokół spotkania kandydatów na posłów z wyborcami, wykaz postulatów przedwyborczych z 1961 roku. Number of units in the group: 1
8/829/0 Rada Miejsko-Gminna Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego w Dobrodzieniu 1987 0 Unroll
Wykaz członków Rady Miejsko – Gminnej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego w Dobrodzieniu Informacja z działalności Rady Miejsko – Gminnej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego w Dobrodzieniu za rok 1986 Number of units in the group: 15
8/830/0 Rada Gminna Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego w Ciasnej 1987 0 Unroll
Protokół zjazdu sprawozdawczo-wyborczego Rady Gminnej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego w Ciasnej, Informacje z działalności Rady Gminnej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego w Ciasnej Number of units in the group: 2
8/831/0 Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Lublińcu 1946-1949 0 Unroll
Regulamin Miejskiej Rady Narodowej w Lublińcu, Protokoły posiedzeń Miejskiej Rady Narodowej w Lublińcu, Protokoły posiedzeń Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Lublińcu, Regulamin Miejskiej Komisji Kontroli, Protokoły kontroli: Komisji Budżetowej, Komisji Kontroli Społecznej, Komisji Sanitarnej, Miejskiej Komisji Oświatowej w Lublińcu, Sprawozdanie z działalności Komisji Lokalowej za okres 02.04.1946 – 27.01.1947, Sprawozdanie z działalności Komisji Zdrowia przy Miejskiej Radzie Narodowej w Lublińcu, Sprawozdanie z wykonania budżetu administracyjnego za rok 1947. Number of units in the group: 11
8/832/0 Miejski Komitet Frontu Jedności Narodu w Lublińcu 1977-1980 0 Unroll
Protokoły posiedzeń Miejskiego Komitetu Frontu Jedności Narodu w Lublińcu, Protokoły posiedzeń Prezydium Miejskiego Komitetu Frontu Jedności Narodu w Lublińcu. Number of units in the group: 2
8/833/0 Powiatowy Komitet Frontu Jedności Narodu w Lublińcu 1965-1969 0 Unroll
Protokoły plenarnych posiedzeń Powiatowego Komitetu Frontu Jedności Narodu w Lublińcu, Protokoły posiedzeń Prezydium Powiatowego Komitetu Frontu Jedności Narodu w Lublińcu, Komisja Historyczno – Propagandowa Powiatowego Komitetu Frontu Jedności Narodu w Lublińcu (plan pracy na rok 1967, informacje z działalności), Protokoły narad Przewodniczących Miejskich, Osiedlowych i Gromadzkich Komitetów Frontu Jedności Narodu. Number of units in the group: 4
8/834/0 Rada Miejska Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego w Lublińcu 1982-1989 0 Unroll
Protokoły plenarnych posiedzeń Miejskiego Obywatelskiego Komitetu Ocalenia Narodowego w Lublińcu, Protokół posiedzenia Komisji Rolnej przy Miejskim Komitecie Ocalenia Narodowego w Lublińcu, Protokoły Zjazdów Miejskich Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego w Lublińcu, Protokoły plenarnych posiedzeń Rady Miejskiej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego w Lublińcu, Protokoły posiedzeń Prezydium Rady Miejskiej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego w Lublińcu, Uchwały Rady Miejskiej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego w Lublińcu, Plan pracy Rady Miejskiej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego w Lublińcu na rok 1986, Analiza działalności Rady Miejskiej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego w Lublińcu za rok 1986, Protokoły zebrań zakładowych ogniw Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego w Lublińcu, Protokoły narad rejonowych Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego. Number of units in the group: 10
8/835/0 Rada Miejska Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego w Kaletach 1983-1987 0 Unroll
Protokół plenarnego posiedzenia Prezydium Rady Miejskiej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego w Kaletach, Protokół II Zjazdu Miejskiego Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego w Kaletach, Protokół zebrania założycielskiego ogniwa Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego przy Urzędzie Miejskim w Kaletach, Protokół zebrania wyborczego delegata na krajowy kongres Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego. Number of units in the group: 4
8/836/0 Rada Gminna Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego w Kochanowicach 1987 0 Unroll
Wykaz członków Rady Gminnej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego w Kochanowicach. Number of units in the group: 1
8/837/0 Rada Gminna Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego w Koszęcinie 1987 0 Unroll
Wykaz członków Rady Gminnej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego w Koszęcinie, Protokół posiedzenia Prezydium Rady Gminnej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego w Koszęcinie. Number of units in the group: 2
8/838/0 Rada Gminna Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego w Pawonkowie 1987 0 Unroll
Wykaz członków Rady Gminnej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego w Pawonkowie. Number of units in the group: 1
8/839/0 Rada Miejsko-Gminna Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego w Woźnikach 1986-1987 0 Unroll
Wykaz członków Rady Miejsko – Gminnej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego w Woźnikach, Informacje z działalności Rady Miejsko – Gminnej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego w Woźnikach. Number of units in the group: 2
8/840/0 Akta gminy Dralin 1895-1936 0 Unroll
-podatkowa księga sumaryczna Gminy Dralin z lat 1895 – 1936, sygn. 1 Number of units in the group: 1
8/841/0 Akta gminy Solarnia 1895-1939 0 Unroll
- podatkowa księga sumaryczna Gminy Solarnia z lat 1895 – 1939 , sygn. 1 Number of units in the group: 1
8/842/0 Akta gminy Lisowice 1903-1939 0 Unroll
- podatkowa księga sumaryczna Gminy Lisowice z lat 1903 – 1939, sygn. 1 Number of units in the group: 1
8/843/0 Gromadzki Komitet Frontu Jedności Narodu w Lisowicach 1956-1957 0 Unroll
protokóły z zebrań Gromadzkiego Komitetu FJN, lata 1956 – 1957 (sygn. 1) Number of units in the group: 1
8/844/0 Zarząd Gminny Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej w Pawonkowie [1975] 1976-1984 0 Unroll
-III Gminna Konferencja sprawozdawczo – wyborcza ZG ZSMP z 1981 roku, sygn. 1 -plenarne posiedzenia ZG ZSMP (protokóły, uchwały, materiały na posiedzenia) z lat 1977 – 1980 i 1982 – 1983, sygn. 2 – 3 -posiedzenia prezydium ZG ZSMP (protokóły) z lat 1977 – 1982, sygn. 4 – 5 -Gminna Rada Oświaty i postępu Rolniczego przy ZG ZSMP (skład osobowy, plan pracy) z lat 1978- 1980, sygn. 6 -narady przewodniczących Kół ZSMP (protokóły) z lat 1978 – 1982, sygn. 7 -działalność Kół ZSMP działających na terenie gminy (protokóły z posiedzeń, ankiety statystyczne, plany pracy, sprawozdanie, deklaracje członkowskie) z lat [1975] 1976 – 1983, sygn. 8 – 20 -sprawozdania i informacje z przebiegu kampanii sprawozdawczo – wyborczej w Kołach ZSMP z 1977 roku, sygn. 21 -roczne plany pracy ZG ZSMP z lat 1980 – 1982, sygn. 22 -plany pracy Komisji Kształcenia Politycznego z lat 1977 – 1979, sygn. 23 -sprawozdania statystyczne z działalności i stanu organizacyjnego ZG ZSMP i Kół z lat 1976 – 1982, sygn. 24 -informacje ZG dotyczące organizacji i działalności ZSMP na terenie gminy z lat 1977 – 1984, sygn. 25 -protokóły z kontroli zewnętrznych Zarządu Gminy z lat 1980 – 1982, sygn. 26 -informacje o czynach społecznych z lat 1978 – 1980, sygn. 27 -Olimpiady Wiedzy Rolniczej i Społeczno – Politycznej (wyniki) z lat 1977 – 1981, sygn. 28 Number of units in the group: 28
8/845/0 Gminna Rada Narodowa w Pawonkowie 1974-1990 0 Unroll
Wystąpienie Naczelnika Gminy na I sesji GRN kadencji 1988 – 1990 z 1988 roku , sygn. 1 koreferaty i opinie Komisji Rozwoju Społecznego, Gospodarczego i Gospodarki Finansowej z lat 1986 – 1987, sygn. 2 protokół z posiedzenia Prezydium GRN z 1974 roku, sygn. 3 działalność samorządu mieszkańców wsi z lat 1978- 1990, sygn. 4 – 13 uchwały i rejestry uchwał GRN z lat 1979- 1990, sygn. 14- 17 plany pracy GRN z lat 1985 – 1988, sygn. 18 plany pracy Prezydium GRN z lat 1986 – 1987, sygn. 19 Number of units in the group: 19
8/846/0 Urząd Gminy w Pawonkowie 1973-1990 [1991] 0 Unroll
Posiedzenia Komitetu ds. Młodzieży z lat 1983 – 1987, sygn. 1, plany narad koordynacyjnych Naczelnika Gminy z lat 1975- 1987, sygn. 2 – 3, narady Naczelnika Gminy z sołtysami z lat 1975-1987, sygn. 4 – 5, narady Naczelnika Gminy z aktywem społeczno – gospodarczym gminy z 1973 roku sygn. 6 i narady koordynacyjne Naczelnika Gminy z lat 1975- 1989, sygn. 7 – 9, statut UG z roku 1976, 1988, sygn. 10 – 11, regulaminy organizacyjne UG z lat 1980, 1984, 1989, sygn. 12 – 14, zarządzenia Naczelnika Gminy z lat 1976 – 1990, sygn. 15, plany pracy UG z lat 1978 – 1989, sygn. 16 – 29, sprawozdania i informacje o realizacji zadań z zakresu spraw społeczno – administracyjnych z lat 1973- 1989, sygn. 30, NSP (zestawienia zbiorcze) z 1988 roku, sygn. 31, spisy rolne (zestawienia gminne) z lat 1974- 1988, sygn. 32 – 45, ankieta statystyczna „Badanie wyposażenia miejscowości wiejskich w podstawowe placówki i urządzenia” z 1978 roku, sygn. 46, sprawozdawczość statystyczna z zakresu zatrudnienia, wynagradzania, podatków, czynów społecznych, gospodarki komunalnej i budownictwa z lat 1975- 1990, sygn. 47 – 67, sprawozdania statystyczne z działalności Związku Zawodowego przy UG z lat 1977 – 1979, sygn. 68, analizy i oceny skarg i wniosków z lat 1975- 1990, sygn. 69, wykaz nieruchomości występujących na terenie gminy z 1974 roku, sygn. 70, ankieta „Monografia Gminy Pawonków” z 1980 roku, sygn. 71, charakterystyka gminy (informacja gospodarczo – społeczna) z 1988 roku, sygn. 72, kontrole zewnętrzne UG z lat 1973- 1990, sygn. 72 – 81, wykazy etatów i stanu zatrudnienia z lat 1976- 1989, sygn. 82, budżety ich zmiany i sprawozdania z wykonania z lat 1974 – 1990, sygn. 83 – 107, wieloletnie i roczne plany społeczno – gospodarczego rozwoju gminy z lat 1975 – 1988, sygn. 108 – 120, analizy wykonania planu społeczno – gospodarczego gminy z lat 1976 – 1989, sygn. 121 – 133, udział w konkursie „Gmina Mistrz Gospodarności” z lat 1973 – 1989, sygn. 134 – 135, plany czynów społecznych z lat 1981 – 1983, sygn. 136, informacje i meldunki z realizacji czynów społecznych z lat 1979- 1983, 1989, sygn. 137 – 138, karty zabytkowych cmentarzy powstałych przed 1939 r z 1988 roku, sygn. 139, opieka nad miejscami walk i męczeństwa z lat 1982- 1988, sygn. 140, księgi ewidencji stowarzyszeń z lat 1973 – 1989, sygn. 141 – 142, rejestr Kółek Rolniczych z 1976 roku, sygn. 143, teczki stowarzyszeń działających na terenie gminy – PCK, TPD, ZBOWID, Związek Hodowców Gołębi, LOK, TPPR, PKPS, LZS, SITR, Społeczny Komitet Przeciwalkoholowy z lat 1974 – 1989, sygn. 144 – 153, nadzór nad stowarzyszeniami z lat 1980- 1989, sygn. 154, sprawy wyznaniowe z lat 1976 – 1987, sygn. 155, scalenie gruntów wsi Pawonki z lat 1989- 1990, sygn. 156, mapy bonitacyjne i wyniki badań gleb z lat 1989 – 1990, sygn. 157, gminny plan odnowienia materiału siewnego z 1981 roku, sygn. 158, informacje o przebiegu skupu i kontraktacji produktów rolnych na terenie gminy z 1978 roku, sygn. 159, plany i wykonanie kontraktacji roślinnej i zwierzęcej z lat 1983- 1985, sygn. 160, rejestr gospodarstw specjalistycznych z lat 1977 – 1988, sygn. 161, wykazy gruntów na terenie gminy z lat 1977 – 1989, sygn. 162, informacje z realizacji gminnego planu upowszechniania postępu rolniczego z lat 1980- 1981, sygn. 163, gminne plany upowszechniania postępu rolniczego z lat 1980 – 1982 i 1986 roku, sygn. 164- 165, wykaz zakładów pracy znajdujących się na terenie gminy oraz ilości zatrudnionych pracowników z 1983 roku, sygn. 166, program rozwoju drobnej wytwórczości i usług bytowych z lat 1986- 1990, sygn. 167, sprawozdania z przejmowania na własność Państwa gruntów z gospodarstw indywidualnych z lat 1978 – 1979, sygn. 168, przejmowanie na własność Państwa gospodarstw rolnych z lat 1973 – 1988, sygn. 169 – 174, protokół wprowadzenia w użytkowanie na rzecz RSP w Gwoździanach nieruchomości rolnej z 1976 roku, sygn. 175, akta spraw wywłaszczeniowych na rzecz Państwa nieruchomości gruntowych z lat 1976 – 1990 [1991], sygn. 176 – 188, plany budownictwa wiejskiego z lat 1975 – 1989, sygn. 189- 190, sprawozdania z wykonania planu budownictwa z lat 1976- 1980 i 1985- 1988, sygn. 191 – 192 ankieta dotycząca charakterystyki osiedli wiejskich gminy z 1983 roku, sygn. 193 protokół przekazania znaków geodezyjnych pod ochronę i mapy ich rozmieszczenia z lat 1984- 1985, sygn. 194. Number of units in the group: 200
8/847/0 Państwowy Dom Dziecka w Nakle 1955-1990 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Państwowy Dom Dziecka w Nakle obejmują takie akta jak: protokoły posiedzeń rad pedagogicznych, plany pracy własnej jednostki, program rozwoju oraz projekty organizacji PDDz, sprawozdawczość statystyczna, sprawozdania z działalności, imprezy własne, sprawy sądowe, kontrole zewnętrzne własnej jednostki, wykazy pracowników, rejestry wychowanków, rejestr ucieczek wychowanków, przekazywanie gruntów, budżet i jego wykonanie. Number of units in the group: 116
8/848/0 Gminny Komitet Frontu Jedności Narodu w Lelowie 1978-1984 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Gminny Komitet Front Jedności Narodu w Lelowie stanowi dokumentacja spotkań kandydatów na radnych z wyborcami Number of units in the group: 2
8/849/0 Rada Gminna Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego w Lelowie 1985-1989 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Rada Gminna Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego w Lelowie obejmują takie akta jak: protokoły posiedzeń Rady Gminnej oraz Prezydium Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego w Lelowie, skład osobowy Rady Gminnej, informacja z działalności Rady Gminnej, protokoły spotkań przedwyborczych. Number of units in the group: 6
8/850/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Lelowie 1974-1984 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Lelowie obejmują takie akta jak: ewidencja władz partyjnych, protokoły zebrań Podstawowych Organizacji Partyjnych wsi z terenu gminy, ocena funkcjonowania Gminnej Rady Narodowej w Lelowie, opiniowanie wniosków odznaczeniowych, ewidencja wniosków o nadanie odznaczeń zatwierdzonych na posiedzeniach Egzekutywy. Number of units in the group: 5
8/851/0 Gminna Rada Narodowa w Lelowie 1973-1990 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Gminna Rada Narodowa w Lelowie obejmują takie akta jak: protokoły sesji Gminnej Rady Narodowej, regulamin zespołu radnych PZPR, protokoły posiedzeń zespołu radnych PZPR i bezpartyjnych, sprawy osobowe radnych, spotkania posłów i radnych z wyborcami, realizacja wniosków, postulatów i interpelacji radnych, rejestry wniosków i interpelacji radnych, składy Prezydium oraz komisji stałych, sprawozdania statystyczne, sprawozdania z działalności, protokoły posiedzeń i kontroli komisji, posiedzenia Prezydium Gminnej Rady Narodowej, rejestr postanowień Prezydium i Przewodniczącego Gminnej Rady Narodowej, wybory organów samorządu wsi, protokoły zebrań wiejskich, rejestr wniosków, postulatów i uchwał samorządów wiejskich, informacje z działalności Rad Sołeckich, protokoły posiedzeń i kontroli, plany pracy, informacje z działalności Gminnego Komitetu Kontroli Społecznej, wybory ławników sądowych i członków kolegium ds. wykroczeń, rejestr uchwał Gminnej Rady Narodowej, plany pracy Gminnej Rady Narodowej, Prezydium oraz komisji, kontrole zewnętrzne, rejestr wniosków odznaczeniowych. Number of units in the group: 142
8/852/0 Urząd Gminy w Lelowie [1969] 1973-1990 [1993] 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Urząd Gminy w Lelowie obejmują takie akta jak: realizacja wniosków zgłaszanych w kampanii wyborczej do Sejmu PRL, realizacja programu wyborczego w kampanii wyborczej do rad narodowych, wykaz sołectw Gminy Lelów, realizacja uchwał i wniosków zebrań wiejskich, nadzór nad działalnością samorządu mieszkańców wsi, działalność Społecznej Komisji Pojednawczej, narady pracowników, narady gospodarcze i koordynacyjne, narady z sołtysami, statuty i regulaminy Urzędu Gminy w Lelowie, zarządzenia i decyzje Naczelnika Gminy, realizacja uchwał instancji partyjnych, plany pracy własnej jednostki i sprawozdania z ich realizacji, spisy rolne, opracowania statystyczne, zmiany granic gminy, skargi i wnioski, rejestr artykułów i notatek prasowych, wycinki prasowe dotyczące działalności własnej jednostki, informacja o Państwowym Domu Dziecka w Nakle, instrukcja obiegu dokumentów księgowych, zasady organizacji i techniki pracy biurowej, kontrole zewnętrzne własnej jednostki, kontrole w jednostkach podległych, informacje sygnalne, ogólna charakterystyka Gminy Lelów, udział Gminy Lelów w konkursie „Gmina – Mistrz Gospodarności”, spis kadrowy, dane statystyczne o pracownikach, plany i programy szkolenia pracowników, plany inwestycyjne i remontowe, sprawozdania z realizacji inwestycji, budżet gminy i plan funduszu gminnego, sprawozdania finansowe gminy, program żywnościowy, program rozwoju produkcji rolnej, program oszczędnościowy, program zapobiegania i zwalczania patologii społecznej i przestępczości, plany społeczno – gospodarczego rozwoju i ich realizacja, plany czynów społecznych i ich realizacja, dowóz uczniów do szkół, działalność Społecznego Komitetu Przeciwalkoholowego oraz Związku Bojowników o Wolność i Demokrację, nadzór nad stowarzyszeniami, analizy, oceny i sprawozdania z działalności Kolegium ds. Wykroczeń, nadzór nad działalnością Urzędu Stanu Cywilnego, plany ochrony przeciwpożarowej, gminny plan odnowienia materiału siewnego, program uprawy zbóż, programy ochrony roślin, nadzór nad działalnością gospodarstw specjalistycznych, plany przekształceń produkcji wielokierunkowej w gospodarstwach indywidualnych w produkcję specjalistyczną, ogólne zasady zaopatrzenia rynku, rejestry zakładów rzemieślniczych, likwidacja zakładów rzemieślniczych, przejmowanie terenów na własność Skarbu Państwa, analizy potrzeb i efektów pomocy społecznej, analizy stanu zatrudnienia, skierowań do pracy. Number of units in the group: 313
8/853/0 Huta Częstochowa [1939] 1949-2005 [2008] 0 Unroll
Number of units in the group: 3656
8/854/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Przystajni 1976-1986 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Komitetu Gminnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Przystajni stanowią: - Plenarne posiedzenie Komitetu Gminnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Przystajni odbyte w dniu 24.01.1980 r - Działalność Zespołu Kontroli Partyjnej przy Komitecie Gminnym Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Przystajni w latach 1976-1981 - Posiedzenia Komisji Współdziałania Stronnictw Politycznych z lat 1981-1982 Number of units in the group: 4
8/855/0 Gminna Rada Narodowa w Pankach 1973-1976, 1982-1989 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Gminna Rada Narodowa w Pankach stanowią: -Materiały na sesje Gminnej Rady Narodowej w Pankach z 1976 roku -Protokoły sesji Gminnej Rady Narodowej w Pankach z lat 1982-1989 -Realizacja wniosków i interpelacji radnych z lat 1982-1984 -Kontrole Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Zaopatrzenia Gminnej Rady Narodowej w Pankach z lat 1983 roku -Realizacja wniosków Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Zaopatrzenia Gminnej Rady Narodowej w Pankach z 1983 roku -Posiedzenia Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Pankach z 1983 roku -Wybory sołtysów i podsołtysów, ewidencja z lat 1974-1975 -Składy osobowe Rad Sołeckich z 1984 roku -Protokoły zebrań wiejskich wsi Aleksandrów, Cyganka, Jaciska, Janiki, Kałmuki, Kawki, Konieczki, Kostrzyna, Panki, Praszczyki, Zwierzyniec III, Żerdzina z 1974 roku -Protokoły zebrań wiejskich wsi Aleksandrów, Janiki, Praszczyki, Żerdzina z 1983 roku -Protokoły zebrań wiejskich wsi Aleksandrów, Kałmuki, Kawki, Konieczki, Kostrzyna, Panki, Praszczyki, Zwierzyniec III, Żerdzina z 1984 roku -Uchwały Gminnej Rady Narodowej w Pankach z 1975 roku -Ewidencja pieczęci sołtysów z lat 1973-1974 -Wnioski odznaczeniowe z 1986 roku Number of units in the group: 27
8/856/0 Rada Gminna Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego w Pankach 1983 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Rada Gminna Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego w Pankach stanowi protokół posiedzenia Rady Gminnej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego w Pankach z 1983 r. Number of units in the group: 1
8/857/0 Akta Stanu Cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Blachowni 1910 - 1913 454 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Blachowni stanowią duplikaty akt urodzeń, małżeństw i zgonów z lat 1910 -1913 Number of units in the group: 4
8/858/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Wiewcu 1959-1968 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Wiewcu obejmują takie akta jak: sesje Gromadzkiej Rady Narodowej, sprawy organizacyjne, posiedzenia i kontrole poszczególnych komisji, plany pracy komisji rolnictwa, posiedzenia Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej, zebrania wiejskie, plany gospodarcze gromady, program rozwoju gromady, sprawozdania z wykonania zadań w ramach funduszu gromadzkiego na drogach lokalnych, sumaryczny spis zasobów mieszkaniowych, kontrole i inspekcje zewnętrzne, budżet gromady, jego zmiany i wykonanie, protokoły przekazania znaków geodezyjnych pod ochronę, wyznaczanie terenów budowlanych. Number of units in the group: 58
8/859/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Zamościu 1954-1972 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Zamościu obejmują takie akta jak: organizacja wyborów do Sejmu PRL i rad narodowych, sesje Gromadzkiej Rady Narodowej, rejestry uchwał Gromadzkiej Rady Narodowej, sprawy organizacyjne, ewidencja radnych, informacje z działalności zespołów radnych, spotkania radnych z wyborcami, wnioski i postulaty wyborów oraz ich realizacja, dokumentacja poszczególnych komisji (protokoły posiedzeń, kontroli, plany pracy, składy osobowe, informacje z działalności), posiedzenia Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej, rejestry uchwał Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej, zebrania wiejskie, sołtysi, narady pracownicze, osiągnięcia gromady Zamoście w okresie 10-lecia istnienia powiatu pajęczańskiego, normatywy kancelaryjne, pomoce i materiały biurowe, podział pracy pomiędzy pracowników), podział administracyjny gromady, plany gospodarcze gromady, programy rozwoju gromady, skargi i wnioski, kontrole i inspekcje zewnętrzne, zasady pracy i płacy, szkolenia pracowników, budżet gromady, jego zmiany i wykonanie, budownictwo, konserwacja, wykorzystanie urządzeń komunalnych i ich ewidencja, gospodarka mieszkaniowa, czyny społeczne, ogólne sprawy rolnictwa, obowiązkowe dostawy, rejestry wymiarowe, spisy rolne, sprawy sanitarno – epidemiologiczne. Number of units in the group: 159
8/860/0 Gromadzki Komitet Frontu Jedności Narodu w Zamościu 1965-1970 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Gromadzki Komitet Frontu Jedności Narodu w Zamościu obejmują takie akta jak: program wyborczy, skład komitetów gromadzkich i wiejskich. Number of units in the group: 2
8/861/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej św. Józefa w Częstochowie 1910-1914, 1938 [1946 - 1997] 1142 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Św. Józefa w Częstochowie stanowią: księga duplikatów akt urodzeń, małżeństw i zgonów z lat 1910 - 1918, odpisy aktów urodzeń z roku 1910 z lat 1950-1953 oraz akta zbiorowe do aktów urodzeń i małżeństw Number of units in the group: 33
8/862/0 Zakład Sztucznego Unasieniania w Częstochowie 1958 - 1961 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Zakład Sztucznego Unasieniania w Częstochowie stanowią: -Preliminarz budżetowy na 1958 rok -Ankieta i informacja o Zakładzie Unasieniania w Częstochowie dla Ministerstwa Rolnictwa, Produkcji Zwierzęcej w Warszawie za lata 1958-1960 oraz kwartalne sprawozdania z działalności inseminacyjnej -Bilans roczny za 1959 rok -Preliminarz budżetowy na 1960 rok -Bilans roczny za 1960 rok Number of units in the group: 5
8/863/0 Państwowy Zakład Uniasieniania Zwierząt w Częstochowie 1961 - 1975 [1976] 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Państwowy Zakład Unasieniania Zwierząt w Częstochowie stanowią: -Regulamin Pracy z 1962 roku -Dokumentacja nadania Państwowemu Zakładowi Unasieniania Zwierząt w Częstochowie – Zakładu Pracy Socjalistycznej z 1969 roku -Preliminarz budżetowy na 1961 rok -Bilans roczny za 1961 rok -Bilans roczny za 1962 rok -Bilans roczny za 1963 rok -Bilans roczny za 1965 rok -Bilans roczny za 1968 rok -Bilans roczny za 1975 rok -Bilans na 30.06.1976 roku -Sprawozdania GUS o stanie i ruchu zatrudnionych oraz z akcji unasieniania zwierząt w latach 1971-1972 Number of units in the group: 11
Showing 811 to 855 of 1,179 entries.