Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
8/1003/0 Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Częstochowa [1957] 1989 - 2008 0 Unroll
Number of units in the group: 168
8/1004/0 Młodzieżowy Dom Kultury w Częstochowie 1954 - 1992 0 Unroll
Number of units in the group: 18
8/1005/0 Nadleśnictwo Panki 1947 - 1972 [1973] 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Nadleśnictwo Panki stanowią: sprawozdania statystyczne, księgi ewidencji gruntów, protokoły przekazania znaków geodezyjnych pod ochronę, plany gospodarcze urządzenia Nadleśnictwa Panki, plany urządzania gospodarstwa leśnego Nadleśnictwa Panki, ekspertyzy przyrodnicze i projekty rolniczego zagospodarowania łąk, wnioski odnowienia i pielęgnowania lasu oraz wykaz wykonywanych prac okresy gospodarcze, plan zadrzewień. Number of units in the group: 29
8/1006/0 Nadleśnictwo Herby 1922 - 1929 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Nadleśnictwo Herby stanowią: plany gospodarcze Nadleśnictwa Herby (obręb Blachownia i Herby), operat urządzeniowy obrębu Konopiska. Number of units in the group: 3
8/1007/0 Nadleśnictwo Herby 1954 - 1972[1973] 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Nadleśnictwo Herby stanowią: akta dotyczące organizacji jednostki, zarządzenia wewnętrzne Nadleśniczego, sprawozdania statystyczne, współpraca z organami administracji terytorialnej, akta wypadku śmiertelnego, współzawodnictwo pracy, wykazy wywłaszczonych nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa, aktualizacja wizur triangulacyjnych, plan ochrony przeciwpożarowej, operat taksacyjny lasów, plany urządzeniowe gospodarstwa leśnego, plany hodowli lasów, plany cięć, plany żywicowania, plany gospodarki łowieckiej, wykazy zagrożeń drzewostanów, ustalenia w zakresie ochrony środowiska, uproszczone plany urządzania lasów położonych na terenie wsi w gromadach: Hutki, Konopiska, Krzepice, Ługi Radły, Panki, Przystajń, Starokrzepice. Number of units in the group: 77
8/1008/0 Nadleśnictwo Herby 1972 - 1990 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Nadleśnictwo Herby stanowią: konferencja ekonomiczna, protokoły z narad wytwórczych, konferencje Samorządu Robotniczego, regulaminy organizacyjne, akta dotyczące organizacji jednostki, zarządzenia wewnętrzne Nadleśniczego, plany i programy działania, plany techniczno-ekonomiczne, sprawozdania finansowe i bilanse, sprawozdania statystyczne, analizy, współpraca z Urzędem Gminy, organizacjami społecznymi i politycznymi, kontrole wewnętrzne, kontrole zewnętrzne, taryfikatory kwalifikacyjne, akta wypadków śmiertelnych i powodujących czasową niezdolność do pracy, współzawodnictwo pracy, księgi ewidencji gruntów i mapy gospodarcze, protokoły przekazania znaków punktów geodezyjnych pod ochronę, plany ochrony przeciwpożarowej, ekspertyzy gleboznawczo-siedliskowe i gleboznawczo-nawożeniowe, plany urządzenia lasu, szczegółowe plany zagospodarowania lasów, wnioski cięć z wykonaniem, plany hodowli lasu z wykonaniem, plany ochrony lasu z wykonaniem, wykazy zagrożeń drzewostanów, plany gospodarki łowieckiej, plany gospodarki rolnej z wykonaniem, programy zagospodarowania lasów należących do indywidualnych właścicieli, Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych, Spółdzielni Kółek Rolniczych, Inspektoratu Oświaty oraz Państwowego Funduszu Ziemi położonych na terenie wsi w gminach: Blachownia, Borki Wielkie, Herby, Kochanowice, Konopiska, Przystajń. Number of units in the group: 401
8/1009/0 Publiczna Szkoła Podstawowa w Wojnowicach 1916 - 2007 0 Unroll
Number of units in the group: 35
8/1010/0 Gminna Rada Narodowa w Borkach Wielkich 1973 - 1975 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole obejmują takie akta jak: protokoły i materiały z sesji Gminnej Rady Narodowej, rejestr realizacji uchwał Gminnej Rady Narodowej, spotkania posłów i radnych z wyborcami, protokoły posiedzeń, plany pracy, książki pracy, sprawozdania i opinie komisji, informacje o działalności komisji, protokoły i materiały z posiedzeń Prezydium Gminnej Rady Narodowej, protokoły zebrań wiejskich. Number of units in the group: 13
8/1011/0 Urząd Gminy w Borkach Wielkich 1974-1976 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole obejmują takie akta jak: sprawozdania z wykonania budżetu oraz uproszczony plan zagospodarowania przestrzennego. Number of units in the group: 2
8/1012/0 Gminna Rada Narodowa w Oleśnie 1973-1975 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole obejmują takie akta jak: protokoły i materiały z sesji Gminnej Rady Narodowej, ewidencje radnych, rejestr interpelacji radnych, protokoły posiedzeń, plany pracy, książki pracy i wnioski komisji, protokoły i materiały z posiedzeń Prezydium Gminnej Rady Narodowej, rejestr postanowień Prezydium Gminnej Rady Narodowej, rejestr uchwał Gminnej Rady Narodowej, protokoły zebrań wiejskich. Number of units in the group: 12
8/1013/0 Urząd Gminy w Oleśnie 1973 - 1976 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole obejmują takie akta jak: zarządzenia Naczelnika Gminy, sprawozdania statystyczne GUS, budżet gminy i jego zmiany, sprawozdania z wykonania budżetu oraz uproszczony plan zagospodarowania przestrzennego. Number of units in the group: 8
8/1014/0 Urząd Miejski w Oleśnie 1974 - 1976 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole obejmują takie akta jak: zarządzenia Naczelnika, sprawozdawczość statystyczna oraz sprawozdania z wykonania budżetu. Number of units in the group: 4
8/1015/0 Rada Narodowa Miasta i Gminy w Oleśnie [1973] 1976 - 1990 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole obejmują takie akta jak: protokoły i materiały sesji Rady Narodowej, protokoły posiedzeń zespołów radnych, sprawy osobowe radnych, rejestry wniosków i interpelacji radnych, dokumentacja komisji (protokoły posiedzeń i kontroli, plany pracy, wnioski, opinie, książki pracy, informacje), posiedzenia Prezydium Rady Narodowej, rejestry postanowień Prezydium i ich realizacja, dokumentacja samorządu mieszkańców, protokoły zebrań wiejskich, protokoły zebrań sołtysów, rejestry uchwał Rady Narodowej oraz Prezydium, realizacja uchwał Rady Narodowej, plany pracy Rady Narodowej oraz Prezydium. Number of units in the group: 131
8/1016/0 Urząd Miasta i Gminy w Oleśnie 1976 - 1990 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole obejmują takie akta jak: narady pracowników, statuty i regulaminy organizacyjne, plany pracy jednostki własnej, plany i programy badań i opracowań statystycznych, opracowania statystyczne, podział administracyjny, analizy i oceny skarg i wniosków, wycinki prasowe, kontrole zewnętrzne, dane statystyczne o pracownikach, budżet jego zmiany i realizacja, sprawozdania z wykonania budżetu, plany finansowania inwestycji własnych i ich realizacja, plany społeczno – gospodarczego rozwoju, analizy ekonomiczne, wykaz zadań inwestycyjnych, dokumentacja czynów społecznych, opieka nad miejscami walk i męczeństwa, komunikaty o występowaniu chorób roślin i szkodników, sieć placówek handlowych i zakładów gastronomicznych, ewidencja zakładów przemysłowych i rzemieślniczych, program rozwoju usług bytowych dla ludności, cmentarze i grobownictwo wojenne, ewidencja nieruchomości, domów i lokali, raport o stanie gospodarki komunalnej, działalność Terenowej Grupy Operacyjnej. Number of units in the group: 125
8/1017/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Zawadzie 1955 - 1972[1973] 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Zawadzie stanowią: sesje Gromadzkiej Rady Narodowej, spotkania posłów i radnych z wyborcami, ewidencja postulatów i wniosków, posiedzenia komisji, rejestr podjętych opinii i wydanych zaleceń przez komisje Gromadzkiej Rady Narodowej, posiedzenia oraz regulaminy pracy Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej, sprawozdania z działalności komisji i Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej, zebrania wiejskie, posiedzenia zespołów i sprawy organizacyjne, akta dotyczące postępowania kancelaryjnego i techniki pracy biurowej, protokoły przekazania akt do Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim, plany gospodarcze i programy rozwoju rolnictwa, narodowy spis powszechny, kontrole zewnętrzne, budżet gromady i jego wykonanie, mienie Gromadzkiej Rady Narodowej, mapy gleboznawcze, ewidencja gruntów Gromady, protokoły przekazania znaków geodezyjnych pod ochronę, podziały administracyjne, straty i szkody wojenne, dokumentacja związana z obsługą oświaty. Number of units in the group: 93
8/1018/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kłomnicach 1955 - 1972[1973-1974] 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kłomnicach stanowią: sesje Gromadzkiej Rady Narodowej, plany pracy Gromadzkiej Rady Narodowej, posiedzenia i plany pracy komisji, posiedzenia oraz regulaminy, plany pracy i sprawozdania Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej, zebrania wiejskie, plany gospodarcze i programy rozwoju rolnictwa, akta dotyczące podziału administracyjnego, sprawozdawczość gospodarcza ogólna, narodowy spis powszechny, kontrole zewnętrzne, budżet gromady i jego wykonanie, uproszczone plany urządzenia gospodarstw leśnych. Number of units in the group: 97
8/1019/0 Miejsko - Gminny Komitet Frontu Jedności Narodu w Oleśnie 1978 - 1980 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Miejsko-Gminny Komitet Front Jedności Narodu w Oleśnie obejmują takie akta jak: protokół posiedzenia plenarnego, protokół posiedzenia prezydium, informacje, meldunki i sprawozdania jednostkowe. Number of units in the group: 3
8/1020/0 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Pajęcznie [1954]1956 - 1975 0 Unroll
Number of units in the group: 3157
8/1021/0 Nadleśnictwo Dobrodzień 1946- 1972 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Nadleśnictwo Dobrodzień stanowią: akta dotyczące organizacji jednostki, kontrole, księgi stanu posiadania, plany urządzania gospodarstwa leśnego. Number of units in the group: 15
8/1022/0 Nadleśnictwo Kośmidry 1951 - 1972 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Nadleśnictwo Kośmidry stanowią: protokoły z narad, akta dotyczące organizacji jednostki, księgi stanu posiadania, plany urządzania gospodarstwa leśnego. Number of units in the group: 11
8/1023/0 Nadleśnictwo Patoka 1945-1972 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Nadleśnictwo Patoka stanowią: akta dotyczące organizacji jednostki, księgi stanu posiadania, plany urządzania gospodarstwa leśnego. Number of units in the group: 15
8/1024/0 Nadleśnictwo Lubliniec 1947 - 1970 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Nadleśnictwo Lubliniec stanowią: księga stanu posiadania, plany urządzania gospodarstwa leśnego. Number of units in the group: 11
8/1025/0 Nadleśnictwo Lubliniec [1960] 1972 - 1990 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Nadleśnictwo Lubliniec stanowią: akta dotyczące organizacji jednostki, plany techniczno-ekonomiczne, sprawozdania finansowe roczne, sprawozdania statystyczne, analizy działalności gospodarczej, rejestr skarg i wniosków, kontrole zewnętrzne, książka uwag i zaleceń, książka ewidencyjna wypadków przy pracy, księgi ewidencyjne i wykazy gruntów, rejestry powierzchniowe, plany urządzania gospodarstwa leśnego, wnioski i wyniki cięć, plan i wnioski hodowli, plany zadrzewień, programy zagospodarowania lasów właścicieli indywidualnych położonych na terenie wsi w gminach: Ciasna, Dobrodzień, Pawonków oraz miasta Lubliniec. Anteriora stanowią: - rejestr skarg i wniosków prowadzony od roku 1971 (poz. 41) - książka uwag i zaleceń prowadzona od roku 1960 (poz. 52) - książka ewidencyjna wypadków przy pracy prowadzona od roku 1960 (poz. 53). Number of units in the group: 128
8/1026/0 Komitet Plebiscytowy na Okręg Częstochowa 1919 -1922 1553 Unroll
Number of units in the group: 7
8/1027/0 Polski Biały Krzyż Koło w Częstochowie 1929 - 1939 0 Unroll
Number of units in the group: 6
8/1028/0 Towarzystwo Przyjaciół Francji w Częstochowie 1933 - 1937 0 Unroll
Number of units in the group: 4
8/1029/0 Komisarz do Spraw Włościańskich Powiatu Częstochowskiego 1869 - 1912 0 Unroll
Number of units in the group: 1
8/1030/0 Sąd Grodzki w Krzepicach 1929-1945 0 Unroll
Number of units in the group: 7
8/1031/0 Sąd Grodzki w Żarkach 1930 - 1945 0 Unroll
Number of units in the group: 349
8/1032/0 Starostwo Powiatowe w Blachowni 1940 - 1945 0 Unroll
Number of units in the group: 8
8/1033/0 Komitet Opieki nad Dziećmi Repartiantów w Częstochowie 1922 - 1924 0 Unroll
Number of units in the group: 2
8/1034/0 Teki Henryka Roli (Zbiór relacji, notatek i innych materiałów dotyczących Huty "Częstochowa" XX w.) 1955 - 1959 0 Unroll
Number of units in the group: 6
8/1035/0 Żeńska Szkoła Średnia Marii Słowikowskiej w Częstochowie 1911 - 1926 0 Unroll
Number of units in the group: 13
8/1036/0 Prywatna 6-klasowa Koedukacyjna Szkoła Powszechna Heleny Zielińskiej w Częstochowie 1933 - 1938 0 Unroll
Number of units in the group: 4
8/1037/0 Prywatne Gimnazjum Żeńskie Stowarzyszenia "Nauka i Praca" w Częstochowie 1945 0 Unroll
Number of units in the group: 1
8/1038/0 Samorządowe Gimnazjum Koedukacyjne w Mstowie 1945 - 1947 0 Unroll
Number of units in the group: 6
8/1039/0 Parafia w Mrzygłodzie 1711 - 1910 0 Unroll
Number of units in the group: 23
8/1040/0 Komisariat Policji Polskiej w Częstochowie 1942 - 1943 0 Unroll
Number of units in the group: 1
8/1041/0 Obóz w Częstochowie 1943 0 Unroll
Number of units in the group: 1
8/1042/0 Narodowo - Socjalistyczna Niemiecka Partia Robotnicza Oddział w Częstochowie 1940 - 1945 0 Unroll
Number of units in the group: 21
8/1043/0 Naczelnik Powiatu Częstochowskiego 1867 0 Unroll
Number of units in the group: 1
8/1044/0 Akta miasta Mrzygłodu 1865 - 1869 0 Unroll
Number of units in the group: 1
8/1045/0 Teki Ignacego Sowały (Zbiór notatek, relacji itp. dotyczących klubów sportowych w Częstochowie) 1922 - 1986 0 Unroll
Number of units in the group: 28
8/1046/0 Sekcja Wsparcia Niezamożnej Młodzieży Szkolnej w Częstochowie przy Towarzystwie Szerzenia Oświaty wśród Żydów 1916 - 1924 0 Unroll
Number of units in the group: 6
8/1047/0 Prywatna Męska Szkoła Powszechna im. św. Stanisława Kostki w Częstochowie 1938 - 1945 0 Unroll
Number of units in the group: 1
Showing 991 to 1,035 of 1,176 entries.