Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
11/312/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Pogorzeli 1955-1972 0 Unroll
1) Sesje GRN: protokoły (sygn. 1-18; 1955-1972). 2) Komisje GRN: protokoły (sygn. 19-43; 1958-1972). 3) Prezydium GRN: protokoły (sygn. 44-62; 1955-1972). 4) Plany gospodarcze (sygn. 63-72; 1963-1969). 5) Kontrole zewnętrzne: protokoły, zarządzenia pokontrolne (sygn. 73-75; 1968-1971). 6) Gospodarka gromadzka (sygn. 76; 1970). 7) Spis Powszechny: wykaz nieruchomości i gospodarstw rolnych (sygn. 77; 1960). 8) Budżety i plany funduszu gromadzkiego (sygn. 78-90; 1955-1970). Number of units in the group: 90
11/313/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Staniewie 1955-1957 0 Unroll
1) Sesje GRN: protokoły (sygn. 1-3; 1955-1957). 2) Prezydium GRN: protokoły (sygn. 4-6; 1955-1957). Number of units in the group: 6
11/314/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Wałkowie 1955-1960 0 Unroll
1) Sesje GRN: protokoły (sygn. 1-2; 1955-1959). 2) Komisje GRN: protokoły (sygn. 3-6; 1958-1959). 3) Prezydium GRN: protokoły (sygn. 7-8; 1955-1959). 4) Budżety (sygn. 9-14; 1955-1960). Number of units in the group: 14
11/315/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Koźminie 1951-1973 0 Unroll
1) Referat Ogólno-Administracyjny: sprawy ustrojowe i organizacyjne, protokoły z Sesji, Prezydium i Komisji MRN, organizacja pracy, kontrole zewnętrzne i wewnętrzne, interpelacje i wnioski radnych, statystyka, bilans zatrudnienia, Powiatowa Wystawa Rolnicza w Koźminie (sygn. 1-82, 101-134; 1951-1973). 2) Referat Finansowo-Budżetowy: budżety (sygn. 83-100; 1951-1972). Number of units in the group: 134
11/316/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Pogorzeli 1951-1972 0 Unroll
1) Referat Ogólno-Administracyjny: protokoły z Sesji, Prezydium i Komisji MRN, kontrola i nadzór, Front Jedności Narodowej, spotkania radnych z wyborcami, plan gospodarczy, statystyka (sygn. 1-100, 113; 1951-1969). 2) Referat Finansowo-Budżetowy: budżety (sygn. 101-112, 114; 1956-1972). Number of units in the group: 115
11/317/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Ostrowie Wielkopolskim [1945] 1950-1973 [1974] 0 Unroll
1) Wydział Organizacyjno-Prawny: protokoły Sesji i posiedzeń Prezydium oraz Komisji, uchwały i sprawozdania z ich wykonania, przepisy i zarządzenia, sprawy organizacyjne, zarządzenia pokontrolne, konferencje i zjazdy, plany pracy, wybory, sprawozdawczość i statystyka, radiowęzeł Ostrów (581 j.a.; 1950-1973). 2) Miejska Komisja Planowania Gospodarczego: sprawy organizacyjne, protokoły z posiedzeń Komisji, plany gospodarcze roczne i 5-letnie, bilanse siły robotniczej, sprawy obrotu towarowego, usług, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, inwestycji, budownictwa, przemysłu, rzemiosła, oświaty i kultury, sprawy lokalizacji, aktywizacja gospodarcza miasta (163 j.a.; 1951-1974). 3) Wydział Finansowy: instrukcje i zarządzenia, sprzedaż nieruchomości, sprawy podatkowe, statystyka i sprawozdawczość (19 j.a.; 1945-1968). 4) Wydział Budżetowo-Gospodarczy: przepisy i zarządzenia, sprawy organizacyjne, archiwum zakładowe, preliminarze, budżety i sprawozdania finansowe (46 j.a.; 1951-1972). 5) Wydział Spraw Wewnętrznych: rejestry spraw karno-administracyjnych, poświadczenia obywatelstwa, sprawy konsularne, stowarzyszenia, zmiana imion, nazwisk, sprawy organizacyjne USC, sprawy repatriacji, wywłaszczenia i przewłaszczenia, plany pracy i sprawozdania, wykonawstwo uchwał i wniosków MRN, zbrodnie hitlerowskie w mieście i powiecie (95 j.a.; 1951-1970). 6) Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej: plany finansowe, uchwały MRN, przepisy i zarządzenia, kontrole, komitety blokowe (15 j.a.; 1952-1973). 7) Wydział Komunikacji: zarządzenia normatywne, sprawy organizacyjne, komisja komunikacji, rejestracja pojazdów (5 j.a.; 1951-1961). 8) Wydział Przemysłu i Handlu: zarządzenia, komisje przemysłu i handlu, plany obrotu towarowego, sieć placówek handlowych, cechy, plany pracy i sprawozdania (27 j.a.; 1954-1962). 9) Wydział Przemysłu, Handlu i Usług: plan obrotu towarowego, sieć handlowa i gastronomiczna - plany i lokalizacja (16 j.a.; 1961-1969). 10) Wydział Zatrudnienia i Spraw Socjalnych: przepisy i zarządzenia, plany pracy, statystyka (3 j.a.; 1959-1960). 11) Wydział Zatrudnienia: zarządzenia i rozporządzenia, uchwały, narady i odprawy, analizy ekonomiczne, plany pracy, sprawozdania, bilans siły roboczej, kontrola zewnętrzna i wewnętrzna, nadzór (36 j.a.; 1961-1975). 12) Wydział Zatrudnienia i Opieki Społecznej: budżety jednostkowe i zbiorcze (2 j.a.; 1963-1964). Number of units in the group: 1008
11/318/0 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej i Urząd Powiatowy w Ostrzeszowie [1939] 1955-1975 0 Unroll
I. Prezydium Powiatowej Rady Narodowej i Urząd Powiatowy 1) Wydział Organizacyjny: protokoły z Sesji, posiedzeń Prezydium, Komisji PRN, sprawy organizacyjne, program działania dla Powiatowej Organizacji Partyjnej, protokoły zebrań wiejskich wsi Głuszyna i Kuźnica Grabowska, związki zawodowe w urzędzie (308 j.a.; 1955-1973). 2) Powiatowa Komisja Planowania Gospodarczego: roczne i wieloletnie plany gospodarcze powiatu, bilanse siły roboczej, inwestycje, analizy ekonomiczne, monografia powiatu (137 j.a.; 1955-1975). 3) Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Skupu: plany i sprawozdania z zakresu rolnictwa (m.in. dostaw obowiązkowych), plany urządzenia gospodarstw leśnych, klasyfikacja gruntów m. Ostrzeszowa, spółdzielnie produkcyjne (58 j.a.; 1955-1974). 4) Wydział Oświaty, Wychowania i Kultury: plany i sprawozdania z zakresu oświaty i bibliotek, obwody szkolne (8 j.a.; 1961-1975). 5) Wydział Finansowy: budżety powiatu i gromad, sprawozdania opisowo-analityczne z wykonania budżetu, podatek od wzbogacenia wojennego, sprawy spadkowe w gm. Grabów, czyny społeczne (137 j.a.; [1939] 1955-1974). 6) Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej: sprawy organizacyjne, sprawozdania GUS, zmiany granicy miasta, sprawy prawne młynów i rzeźni w Ostrzeszowie i Grabowie, wodociągi, ewidencja gruntów, podział i pomiar terenów (20 j.a.; [1951] 1955-1975). 7) Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej: podział na rejony lekarskie, wykaz opiekunów społecznych, sprawozdawczość (3 j.a.; 1964-1973). 8) Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury: analizy i sprawozdania dotyczące ruchu budowlanego, plany, zagospodarowania przestrzennego, decyzje lokalizacyjne ogólne i szczegółowe (23 j.a.; 1956-1972). II Prezydium Powiatowej Rady Narodowej 1) Biuro Rady Narodowej: sprawy organizacyjne, protokoły z Sesji, Prezydium i Komisji, ewidencja i interpelacje radnych, spotkania z wyborcami, nadzór nad organami niższych szczebli, odznaczenia (33 j.a.; 1973-1975). III. Urząd Powiatowy 1) Wydział Organizacyjny: sprawy organizacyjne, protokoły posiedzeń kierownictwa, zarządzenia i decyzje Naczelnika Powiatu (7 j.a.; 1973-1975). 2) Powiatowa Komisja Planowania Gospodarczego: plany społeczno-gospodarczego rozwoju (1 j.a.; 1969-1975). 3) Wydział Finansowy: sprawozdania budżetowe, budżety miast i gmin (4 j.a.; 1966-1975). 4) Wydział Rolnictwa i Leśnictwa: sprawozdawczość, plany urządzenia gospodarstw leśnych (8 j.a.; 1965-1975). 5) Wydział Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Ochrony Środowiska: programy inwestycyjne w zakresie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, sprawozdania, plany zagospodarowania przestrzennego gm. Ostrzeszów i wsi Siedlików (5 j.a.; 1966-1975). Number of units in the group: 752
11/319/0 Narodowy Bank Polski Oddział w Krotoszynie 1951-1963 0 Unroll
Bilanse roczne. Number of units in the group: 13
11/320/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Kaliszu [1946] 1950-1975 [1976] 0 Unroll
1) Wydział Organizacyjno-Prawny: sprawy organizacyjne, protokoły Sesji, posiedzeń Prezydium i Komisji MRN, uchwały i ich realizacja, sprawozdania z działalności, obchody i uroczystości, klub radnych, analizy skarg i wniosków, sprawy kadrowe (sygn. 1-312; 1950-1973). 2) Miejska Komisja Planowania Gospodarczego: przepisy i zarządzenia władz nadrzędnych oraz własne, protokoły z posiedzeń Kolegium MKPG, plany pracy i sprawozdania z ich wykonania, plany gospodarcze miasta i sprawozdania z ich wykonania, statystyka, analizy ekonomiczne, plany inwestycyjne, lokalizacje, bilanse siły roboczej, spisy rolne (sygn. 313-497; [1947] 1950-1975). 3) Wydział Budżetowo-Gospodarczy: przepisy i zarządzenia normatywne, budżety miasta i sprawozdania z ich wykonania, protokoły z kontroli i rewizji, preliminarze budżetowe, bilanse (sygn. 498-561; 1951-1973). 4) Wydział Oświaty: sprawozdawczość i statystyka, protokoły z konferencji, preliminarze budżetowe (sygn. 562-566; 1951-1957). 5) Wydział Kultury: plany gospodarcze, plany pracy i sprawozdania z ich wykonania, statystyka, domy kultury, Stacja Archeologiczna, kluby i świetlice, muzeum, szkoła muzyczna, teatr, Kaliskie Spotkania Teatralne, kina, wystawy, obchody i uroczystości, stowarzyszenia społeczno-kulturalne (sygn. 567-615; [1947] 1950-1973). 6) Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki: zarządzenia władz nadrzędnych, protokoły z Plenum Komitetu, sprawy finansowe, kontrola organizacji sportowych i jednostek podległych, sprawozdawczość, imprezy i zawody sportowe, turystyka, dokumentacja techniczna obiektów sportowych, szkolenia, odznaczenia państwowe i resortowe (sygn. 616-800; 1958-1975 [1976]). 7) Wydział Spraw Wewnętrznych: ustalanie i odtwarzanie aktów stanu cywilnego, stowarzyszenia, wywłaszczenia (sygn. 801-810; 1953-1972). 8) Wydział Rolnictwa i Leśnictwa: plany, sprawozdania, statystyka (sygn. 811-814; 1952-1959). 9) Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej: plany roczne przedsiębiorstw, roczne sprawozdania finansowe, analizy i bilanse (sygn. 815-820; 1957-1972). 10) Wydział Spraw Lokalowych: protokoły kontroli w jednostkach własnych (sygn. 821; 1963-1966). 11) Wydział Przemysłu i Handlu: zarządzenia i przepisy, plany gospodarczo-finansowe, budżety jednostek podległych i sprawozdania z ich wykonania, statystyka, sieć handlowo-usługowa, protokoły z narad, rejestr zakładów rzemieślniczych (sygn. 822-875, 1974-1976; [1946] 1950-1970). 12) Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury: plan zagospodarowania przestrzennego miasta, sprawozdania dotyczące ruchu budowlanego (sygn. 876-881; 1962-1969). 13) Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej: plany gospodarcze, sprawozdawczość i statystyka, analizy ekonomiczne, budżety własne i jednostek podległych (sygn. 882-908; 1951-1972). 14) Wydział Zatrudnienia: sprawy organizacyjne, planowanie, sprawozdania, statystyka (sygn. 909-913; 1955-1962). 15) Dokumentacja techniczna budynków instytucji użyteczności publicznej i handlowej (sygn. 920-941; 1953-1959). 15) Ewidencja ludności: księgi meldunkowe (sygn. 942-1973; 1950-1972). 16) Operaty ewidencji gruntów (sygn. 1977-2126; 1963-1975). Number of units in the group: 2126
11/321/0 Kaliski Zarząd Powiatowy [1864] 1867-1914 0 Unroll
1) Wydział Ogólny: ogłaszanie praw, nominowanie i zwalnianie pracowników, sprawozdania roczne, statystyka, kontrole gmin, sprawy wyżywienia, zezwolenia na zakłamie organizacji społecznych, ucieczki z więzień i aresztów (sygn. 1-229, 991-1002 i 1002-1007; [1864] 1867-1913). 2) Wydział Administracyjny: nadzór nad duchowieństwem i jego majątkami, kontrola wydzierżawionych gruntów oraz wydatków na budowę i remonty obiektów kościelnych, reforma administracja (przekształcenie miast: Błaszki, Chocz, Opatówek i Stawiszyn w osady, tworzenie gmin wiejskich) (sygn. 230-304; 1867-1903). 3) Wydział Miejski: sprawy wyznaniowe i kościelne, statystka ludnościowa i przemysłowa, szkolnictwo podstawowe, sieć dróg i mostów (sygn. 305-473; 1875-1913). 4) Wydział Finansowy: podatki, emerytury (sygn. 474-552; 1867-1914). 5) Wydział Policyjny: nadzór nad ludnością, poszukiwania osób za przestępstwa polityczne, nadzór nad powracającymi z zsyłki, spisy powstańców styczniowych, opinie o duchownych, emigracja, kontrabanda, przestępstwa pospolite, emigracja, przesiedlenia do Rosji, wykazy aresztantów (sygn. 553-759 i 1008-1012; [1866] 1867-1914). 6) Wydział Policyjny (Tajny): jw. (sygn. 760-779; 1876-1908). 7) Wydział Naczelnika Ziemskiej Straży: jw. (sygn. 780-835; 1868-1914). 8) Wydział Naczelnika Ziemskiej Straży (Tajny): jw. (sygn. 836-872; 1868-1914). 9) Wydział Lekarski: sprawozdawczość sanitarna, prywatna praktyka lekarska, akuszerki, prostytucja (sygn. 873-890; 1867-1902). 10) Wydział Budowlany: budowa i utrzymanie dróg, ceny materiałów budowlanych i robocizny (sygn. 891-897; 1868-1884). 11) Wydział Ubezpieczeń: transport drogowy i wodny (sygn. 898-899; 1868-1871). 12) Wydział Ludności Stałej: księgi ludności (sygn. 900-990; 1872-1974). Number of units in the group: 1012
11/322/0 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej i Urząd Powiatowy w Jarocinie [1947] 1950-1975 0 Unroll
1) Wydział Prezydialny: wybory, organy kolegialne (protokoły z posiedzeń, uchwały, wnioski, plany pracy, radni, sprawozdania z działalności), sprawy organizacyjne Wydziału, zarządzenia i normatywy, narady i konferencje, podział administracyjny, plany pracy i sprawozdania z ich realizacji, sprawozdawczość, skargi i wnioski, kontrole zewnętrzne, nadzór nad jednostkami niższego szczebla, radiowęzeł lokalny, konkurs "Wzorowa wieś - wzorowy sołtys", budżet powiatu i sprawozdania z ich realizacji (271 j.a.; 1950-1975). 2) Wydział Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Komunikacji: Powiatowa Komisja Lokalowa, inwestycje mieszkaniowe i kapitalne remonty budynków mieszkalnych, plany gospodarcze, budżety i plany finansowo-rzeczowe zbiorcze i jednostkowe, bilanse, sprzedaż nieruchomości, wywłaszczenia (67 j.a.; 1955-1971). 3) Wydział Oświaty, Wychowania i Kultury: przepisy i zarządzenia, sprawy organizacyjne, plany pracy, sprawozdawczość i statystyka, preliminarze budżetowe, budżety i sprawozdania finansowe (Wydziału i jednostek podległych), budynki i nieruchomości szkolne, odprawy kierowników szkół i konferencje problemowe nauczycieli, Komitety Rodzicielskie i Opiekuńcze, programy i podręczniki, wizytacje szkół, inwestycje, działalność kulturalno-oświatowa, biblioteki i czytelnictwo, kina, zabytki, Powiatowy Komitet Obchodu Roku Mickiewiczowskiego (108 j.a.; 1950-1974). 4) Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Skupu: sprawy organizacyjne Wydziału, Powiatowy Zespół Koordynacyjny, narady i konferencje, plany gospodarcze i sprawozdania z ich realizacji, kontrole zewnętrzne i jednostek podległych, analizy ekonomiczne, skup produktów rolnych, rejestry gruntów, gminna służba rolna, sprzęt rolniczy, sprawy geodezyjne (67 j.a.; 1954-1975). 5) Wydział Spraw Wewnętrznych: sprawy organizacyjne Wydziału, zarządzenia, instrukcje i wytyczne organów nadrzędnych i własnych, plany pracy, sprawozdawczość, kontrole jednostek podległych, ewidencja ludności, sprawy konsularne i obywatelstwa, odtwarzanie i ustalanie treści aktów stanu cywilnego, zmiana imion i nazwisk, orzeczenia o wyłączeniu ze społeczeństwa polskiego osób narodowości niemieckiej, rejestry karno-administracyjne, ewidencja stowarzyszeń i organizacji społecznych, Kolegium Karno-Administracyjne (46 j.a.; [1947] 1950-1975). 6) Wydział Statystyki: opracowania statystyczne (gł. z zakresu rolnictwa) (11 j.a.; [1949] 1950-1957). 7) Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej: przepisy i zarządzenia, narady robocze, organizacja i zakres działania podległych jednostek, sprawozdawczość, budżety jednostkowe i zbiorcze (8 j.a.; 1952-1965). 8) Powiatowa Komisja Planowania Gospodarczego: przepisy i zarządzenia władz nadrzędnych oraz własne, uchwały organów kolegialnych, sprawy organizacyjne, Kolegium PKPG i Komisja Oceny Projektów Inwestycyjnych, plany gospodarcze powiatu i gromad, sprawozdania i analizy ich wykonania, bilanse siły roboczej, statystyka, inwestycje, kapitalne remonty, czyny społeczne, opinie lokalizacyjne, statystyka (192 j.a.; 1951-1975). 9) Powiatowy Komitet Kultury Fizycznej: szkolenia działaczy sportowych, sprawozdawczość, imprezy sportowe, nadzór nad organizacjami sportowymi i turystycznymi (27 j.a.; 1953-1974). 10) Wydział Budżetowo-Gospodarczy: sprawozdania finansowe (3 j.a.; 1962-1965). Number of units in the group: 800
11/323/0 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej i Urząd Powiatowy w Pleszewie [1945] 1955-1975 [1978] 0 Unroll
1) Wydział Organizacyjno-Prawny: wybory do Sejmu i rad narodowych, protokoły, uchwały, postanowienia i wnioski Sesji, Komisji i Prezydium PPR, radni PRN i rad gromadzkich, sprawy organizacyjne urzędu, akta normatywne własne, podział administracyjny, plany pracy Wydziałów i sprawozdania z ich wykonania, statystyka, skargi i wnioski, wydawnictwa, kontrole jednostek podległych i nadzorowanych, ogólne zasady pracy i płac (sygn. 1-243, 910-953, 1052; [1945] 1955-1975). 2) Powiatowa Komisja Planowania Gospodarczego: przepisy, zarządzenia, wytyczne władz nadrzędnych oraz własne, sprawy organizacyjne, Kolegium PKPG, kontrole i inspekcje, przepisy kancelaryjno-archiwalne, bilanse siły roboczej, plany gospodarcze i sprawozdania z ich wykonania (powiatu i gromad), inwestycje, czyny społeczne, sprawy z zakresu lokalizacji i ogólne inwestycji, akcja "20- i 30- miliardów" (sygn. 244-384, 954-974, 1053-1056; 1956-1975). 3) Wydział Oświaty i Kultury: przepisy i zarządzenia, sprawy organizacyjne Wydziału, konferencje i narady pracowników, nadzoru pedagogicznego i kierowników szkół, plany pracy i sprawozdania, organizacja, sieć oraz wizytacje szkół, wyniki nauczania (sygn. 385-430, 999-1002; [1945] 1955-1975). 4) Wydział Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Komunikacji: sprawy organizacyjne Wydziału, statystyka, kontrole jednostek podległych, sprzedaże nieruchomości, wywłaszczenia, fundusz mieszkaniowy, plany gospodarcze i inwestycyjne, cmentarze i grobownictwo wojenne, ogólne i szczegółowe plany zagospodarowania przestrzennego (sygn. 431-531, 1021-1025, 1057-1058, 1084-1090; 1957-1975). 5) Wydział Spraw Wewnętrznych: zarządzenia i normatywy, sprawy organizacyjne Wydziału, prasówka, plany pracy i sprawozdania z ich wykonania, sprawy pożarowe (Powiatowa Komenda Straży Pożarnych, stan ochrony przeciwpożarowej powiatu, statystyka, osp) kontrole jednostek podległych, sprawy organizacyjne usc, ustalanie i odtwarzanie aktów stanu cywilnego, zmiana imion i nazwisk, sprawy obywatelstwa, wywłaszczeń, nadzór nad stowarzyszeniami (sygn. 532-603, 1003-1016; 1956-1975). 6) Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Skupu: organizacja i zakres działania Wydziału, protokoły Powiatowego Zespołu Koordynacyjnego, uchwały PRN, zarządzenia władz zwierzchnich, kontrole zewnętrzne, skargi i wnioski, plany pracy jednostki oraz plany gospodarcze z zakresu rolnictwa i sprawozdania z ich wykonania, sprawozdawczość, informacje, analizy i statystyka rolna, nadzór nad jednostkami podległymi, inwestycje, agronomówki, bazy maszynowe, gorzelnie, melioracja, dokumentacja hydrogeologiczna, państwowe gospodarstwa rolne i spółdzielnie produkcyjne, zadania agrominimum, elektryfikacja wsi (sygn. 604-753, 1017-1020, 1045-1051; [1954] 1955-1975). 7) Wydział Handlu, Przemysłu i Usług: sprawy organizacyjne Wydziału, plany gospodarcze, analizy i sprawozdania z ich wykonania, zezwolenia na działalność przemysłową i rzemieślniczą, sieć handlowa i usługowa, ewidencja zakładów przemysłowych i rzemieślniczych, praca nakładcza, obrót towarowy (sygn. 754-773, 1037-1044, 1083; [1945] 1956-1975 [1976]). 8) Wydział Zatrudnienia i Spraw Socjalnych: sprawy organizacyjne, plany pracy Wydziału i sprawozdania z ich wykonania, kontrole zewnętrzne oraz jednostek podległych, protokoły Powiatowego Komitetu Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia, analizy ekonomiczne (sygn. 774-789, 1026-1033; 1957-1975). 9) Wydział Finansowy: plany finansowe, budżety powiatu i gromad, sprawozdania z ich wykonania, nadzór jednostek podległych (kontrole, rewizje, inspekcje), opracowania statystyczne i analityczne (sygn. 790-884, 975-998; 1956-1975). 10) Powiatowy Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki: materiały i protokoły posiedzeń Komitetu, zarządzenia własne, narady i konferencje, kontrole zewnętrzne i jednostek podległych, plany pracy i sprawozdania z ich wykonania (sygn. 885-909; 1960-1975). 11) Wydział Komunikacji: budżet, sprawozdawczość finansowa (sygn. 1034-1036; 1959-1962). 12) Powiatowa Komenta Straży Pożarnych: kontrole stanu bezpieczeństwa pożarowego, dochodzenia popożarowe (sygn. 1059-1078; 1955-1975). 13) Kartoteka ewidencyjno-adresowa mieszkańców powiatu (sygn. 1084-1161; 1956-1975 [1978]). Number of units in the group: 1173
11/324/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Krotoszynie 1951-1974 0 Unroll
1) Sesje MRN: protokoły (sygn. 1-22, 47; 1951-1974). 2) Prezydium MRN: protokoły (sygn. 23-46; 1951-1974). Number of units in the group: 47
11/325/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Mikstacie 1951-1972 0 Unroll
1) Referat Ogólno-Administracyjny: protokoły z Sesji, Komisji i Prezydium MRN (sygn. 1-42; 1951-1972). 2) Referat Finansowo-Budżetowy: budżety i plany funduszu miejskiego (sygn. 43-59; 1951-1971). Number of units in the group: 59
11/326/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Grabowie 1951-1972 0 Unroll
1) Referat Ogólno-Administracyjny: protokoły z Sesji, Komisji i Prezydium MRN, kontrole zewnętrzne, sprawozdania z działalności, plany gospodarcze (sygn. 1-43, 61-75; 1952-1972). 2) Referat Finansowo-Budżetowy: budżety i plany funduszu miejskiego (sygn. 44-60, 76-77; 1951-1972). 3) Ewidencja ludności: książki meldunkowe (sygn. 78-90; 1954-1972). Number of units in the group: 90
11/327/0 Akta wyborcze do rad narodowych województwa poznańskiego 1973 0 Unroll
Materiały z wyborów do rad narodowych (obwodowe komisje wyborcze, listy kandydatów, protokoły wyborów, obwieszczenia): powiaty: Jarocin (GRN Jaraczewo i Kotlin), Kalisz (GRN Blizanów, Brzeziny, Dobrzec, Godziesze, Koźminek, Lisków, Opatówek, Szczytniki, Żelazków; RNMiP Kalisz; WRN Poznań), Kępno (GRN Baranów, Bralin, Perzów, Rychtal, Trzcinica), Krotoszyn (GRN Rozdrażew; RNMiG Kobylin, Pogorzela; PRN Krotoszyn), Ostrzeszów (MRN Ostrzeszów; GRN Doruchów, Kobyla Góra; RNMiG Mikstat), Ostrów (GRN Ostrów, Przygodzice, Sieroszewice; RNMiG Odolanów, Nowe Skalmierzyce) oraz Pleszew (GRN Czermin, Dobrzyca, Gizałki; PRN Pleszew). Number of units in the group: 57
11/328/0 Akta komisji wyborczych do Sejmu PRL 1972 0 Unroll
1) Sprawy organizacyjne (sygn. 1; 1972). 2) Protokoły Obwodowych Komisji Wyborczych z Kalisza i powiatu kaliskiego (sygn. 2-3; 1972). Number of units in the group: 3
11/329/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Laskach [1951] 1954-1961 0 Unroll
1) Sesje GRN: protokoły, uchwały, sprawy radnych (sygn. 1-8; 1954-1961). 2) Komisje GRN: protokoły, plany pracy (sygn. 9-11; [1951] 1954-1961). 3) Prezydium GRN: protokoły, uchwały, plany pracy (sygn. 12-20; 1955-1961). 4) Plany gospodarcze (sygn. 21; 1959-1960). 5) Sprawozdawczość: działalność organów kolegialnych (sygn. 22-24; 1956-1961). Number of units in the group: 24
11/330/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Trzcinicy 1954-1972 [1973] 0 Unroll
1) Sesje GRN: protokoły, uchwały (sygn. 1-10, 77; 1954-1972). 2) Radni: ewidencja, kwestionariusze, interpelacje (sygn. 11-13; 1965-1972). 3) Komisje GRN: protokoły, ewidencja wniosków (sygn. 14-32; 1955-1972). 4) Prezydium GRN: protokoły, uchwały, sprawy organizacyjne (sygn. 33-44; 1955-1972). 5) Sprawy organizacyjne: organy kolegialne, zebrania wiejskie, sołtysi (sygn. 45-47; 1954-1969). 6) Plany gospodarcze (sygn. 48-51; 1961-1970). 7) Sprawozdawczość: działalność organów kolegialnych, spis powszechny i rolny (sygn. 52-63; 1959-1970). 8) Finanse: budżety i plany funduszu gromadzkiego, sprawozdania finansowe (sygn. 64-76; 1963-1972 [1973]). Number of units in the group: 77
11/331/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Wodzicznej 1955-1959 0 Unroll
1) Sesje GRN: protokoły, uchwały (sygn. 1-7; 1955-1959). 2) Komisje GRN: protokoły (sygn. 8; 1955-1959). 3) Prezydium GRN: protokoły (sygn. 9-15; 1955-1959). Number of units in the group: 15
Showing 321 to 340 of 1,581 entries.