Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
11/332/0 Akta parafialne z terenu województwa kaliskiego 1808-1946 0 Unroll
1) Blizanów - parafia rzymskokatolicka: alegata (1 j.a.; 1899). 2) Bolesławiec - okręg bożniczy: alegata (5 j.a.; 1855-1938). 3) Bolesławiec - parafia rzymsko-katolicka: alegata (2 j.a.; 1912-1938). 4) Brudzew - parafia rzymsko-katolicka: akta UMZ (1 j.a.; 1945). 5) Cieszęcin - parafia rzymsko-katolicka: alegata, akta urodzeń i zgonów (6 j.a.; 1811-12, 1873-75, 1898). 6) Dębe - parafia rzymsko-katolicka: alegata (47 j.a.; 1822-1932). 7) Dobrzec - parafia rzymskokatolicka: zapowiedzi (3 j.a.; 1822-1824). 8) Dzietrzkowice - parafia rzymsko-katolicka: alegata (15 j.a.; 1873-1886, 1905-1906). 9) Godziesze - parafia rzymskokatolicka: alegata (1 j.a.; 1886). 10) Goliszew - parafia rzymsko-katolicka: raptularz UMZ, alegata (6 j.a.; 1899-1892, 1933, 1945-46). 11) Goszczanów - parafia rzymskokatolicka: alegata (1 j.a.; 1893). 12) Grzymiszew - parafia rzymskokatolicka: alegata (2 j.a.; 1880, 1916). 13) Jastrzębniki - parafia rzymskokatolicka: alegata (1 j.a.; 1817). 14) Kalisz - parafia rzymskokatolicka św. Mikołaja: alegata (1 j.a.; 1888). 15) Kalinowa - parafia rzymskokatolicka: alegata i zapowiedzi (8 j.a.; 1808-1828) - przekazane do AP Poznań Oddział w Koninie 16) Kalisz - parafia ewangelicko-augsburska: alegata (2 j.a.; 1821, 1851). 17) Kosmów - parafia rzymskokatolicka: alegata, księgi UMZ (86 j.a.; 1811-1938). 18) Kościelec - parafia rzymskokatolicka: alegata (6 j.a.; 1827-1919). 19) Kościelna Wieś - parafia rzymskokatolicka: alegata (1 j.a.; 1822). 20) Koźminek - parafia rzymskokatolicka: alegata (1 j.a.; 1927). 21) Kraszewice - parafia rzymsko-katolicka: alegata (14 j.a.; 1866-1898). 22) Lisków - parafia rzymskokatolicka: alegata (1 j.a.; 1912). 23) Ochędzyn - parafia rzymsko-katolicka: alegata (10 j.a.; 1922-1937). 24) Przespolew - parafia rzymskokatolicka: alegata (51 j.a.; 1878-1938). 25) Rajsko - parafia rzymskokatolicka: alegata (3 j.a.; 1882, 1917, 1933). 26) Sokolniki - parafia rzymsko-katolicka: alegata (50 j.a.; 1864-1937). 27) Staw - parafia rzymsko-katolicka: alegata (2 j.a.; 1912-1914). 29) Walichnowy - parafia rzymsko-katolicka: alegata (48 j.a.; 1865-1938). 30) Wieruszów - parafia rzymsko-katolicka: alegata (5 j.a.; 1844, 1886-1887, 1888, 1897-1899). 31) Wieruszów - okręg bożniczy: alegata (2 j.a.; 1856-1857). 32) Wójcin - parafia rzymskokatolicka: alegata (5 j.a.; 1874, 1876-1877, 1905-1906). Number of units in the group: 376
11/333/0 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej i Urząd Powiatowy w Wieruszowie [1872] 1955-1975 0 Unroll
1) Wydział Organizacyjno-Prawny: postulaty i wnioski z kampanii wyborczych do Sejmu i rad narodowych, protokoły z Sesji, Prezydium i Komisji PRN, radni, sprawy organizacyjne, analizy skarg i wniosków, podział administracyjny, ustalanie nazw miejscowości i obiektów fizjograficznych, akta normatywne własne, protokoły z narad i konferencji, plany pracy organów kolegialnych i Wydziałów, sprawozdawczość, kontrole zewnętrzne i jednostek podległych, odznaczenia (422 j.a.; 1955-1975). 2) Powiatowa Komisja Planowania Gospodarczego: zarządzenia i wytyczne władz zwierzchnich, posiedzenia Komisji, plany gospodarcze i sprawozdania z ich wykonania, bilanse siły roboczej, dochodów i wydatków ludności, informacje i sprawozdania dot. handlu, przemysłu, rzemiosła, budownictwa, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, inwestycji itp., problemowe opracowania monograficzne, czyny społeczne (95 j.a.; 1955-1975). 3) Wydział Finansowy: sprawy organizacyjne Wydziału, preliminarze budżetowe, budżet powiatu, jego zmiany i wykonanie, budżety rad narodowych niższego stopnia, sprawozdawczość i statystyka, analizy ekonomiczne, kredyty, rewizje finansowe (142 j.a.; 1955-1975). 4) Wydział Oświaty: zarządzenia Wydziału, plany pracy, sprawozdania, sprawozdawczość i statystyka, wyniki nauczania i wychowania, egzaminy kwalifikacyjne, wizytacje szkół (16 j.a.; 1962-1975). 5) Powiatowy Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki: protokoły z posiedzeń i narad Komitetu, akta normatywne własne, plany pracy, sprawozdawczość i statystyka, kontrole zewnętrzne i jednostek podległych, działalność Powiatowego Ośrodka Wychowania Fizycznego, informacje i analizy działalności sportowej i turystycznej, imprezy i akcje masowe, inwestycje (60 j.a.; 1956-1974). 6) Wydział Spraw Wewnętrznych: sprawozdawczość i statystyka, Kolegium Karno-Administracyjne, wywłaszczenia, nadzór nad stowarzyszeniami, odtwarzanie aktów stanu cywilnego, budowa linii elektrycznej Podzamcze - Wieruszów (26 j.a.; [1948] 1955-1975). 7) Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Skupu: sprawy organizacyjne Wydziału, kontrole jednostek podległych, budżet i zmiany w budżecie, analiza skarg i wniosków, plany gospodarcze i sprawozdania z ich realizacji, analizy z zakresu rolnictwa, statystyka, spółdzielnie produkcyjne, podkłady geodezyjne, parcelacja majątków ziemskich i gospodarstw poniemieckich, sprawy własnościowe (141 j.a.; [1872] 1955-1975). 8) Wydział Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Komunikacji: akty normatywne PRN i własne, sprawy własnościowe, plany gospodarcze, sprawozdawczość, kontrole jednostek podległych, ewidencja gruntów (15 j.a.; 1958-1974). 9) Wydział Handlu, Przemysłu i Usług: sprawy organizacyjne Wydziału, plany gospodarcze, sprawozdawczość, handel prywatny i uspołeczniony, rzemiosło (karty rzemieślnicze i zezwolenia, likwidacja zakładów rzemieślniczych), inwestycje i kapitalne remonty, młyny (45 j.a.; [1945] 1955-1975). 10) Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej: sprawy organizacyjne Wydziału, współdziałanie z organami i jednostkami państwowymi, zarządzenia jednostek nadrzędnych, komisje opiniodawcze i doradcze własne, ewidencja pieczęci i pieczątek, plany gospodarcze, sprawozdawczość i analizy, preliminarze dochodów i wydatków, budżety, organizacja i nadzór nad jednostkami podległymi, higiena szkolna, szczepienia, inwestycje i kapitalne remonty, opiekunowie społeczni, orzecznictwa zakładów społecznych służby zdrowia, kursy i szkolenia, zatrudnianie inwalidów, zasady prowadzenia zakładów pomocy społecznej (137 j.a.; 1959-1974). 11) Wydział Zatrudnienia: plany pracy Wydziału i sprawozdania z ich wykonania, statystyka, kontrole zewnętrzne i zakładów pracy, bilanse siły roboczej, zasiłki dla młodocianych (27 j.a.; 1958-1973). 12) Powiatowy Zespół Urbanistyczny: program prac urbanistycznych, opinie i wskazania lokalizacyjne, plany zagospodarowania przestrzennego gmin, koncepcja sieci osadniczej woj. łódzkiego (14 j.a.; 1964-1975). Number of units in the group: 1140
11/334/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Baszkowie 1955-1958 0 Unroll
1) Sesje GRN: protokoły (sygn. 1-2; 1955-1958). 2) Komisje GRN: protokoły (sygn. 3-4; 1956-1959). 3) Prezydium GRN: protokoły (sygn. 5; 1956-1957). Number of units in the group: 5
11/335/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Zdunach 1954-1972 0 Unroll
1) Sesje GRN: protokoły (sygn. 1-12; 1954-1972). 2) Komisje GRN: protokoły (sygn. 13-22; 1960-1972). 3) Prezydium GRN: protokoły (sygn. 23-38; 1955-1972). 4) Plany gospodarcze (sygn. 39; 1968). 5) Kontrole zewnętrzne: protokoły, zarządzenia pokontrolne (sygn. 40; 1964-1966). 6) Budżety i plany funduszu gromadzkiego (sygn. 41-53; 1955-1966). Number of units in the group: 53
11/336/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Sośniach 1954-1972 0 Unroll
1) Sesje GRN: protokoły, uchwały (sygn. 1-13; 1954-1972). 2) Komisje GRN: protokoły (sygn. 14-18; 1955-1970). 3) Prezydium GRN: protokoły, uchwały (sygn. 19-23; 1955-1972). 4) Zebrania wiejskie: protokoły, sołtysi (sygn. 24-25; 1966-1971). 5) Plany gospodarcze (sygn. 26-31; 1961-1969). 6) Sprawozdawczość (sygn. 32; 1964-1970). 7) Archiwum zakładowe: ewidencja zasobu (sygn. 33; 1955-1971). 8) Sprawy gospodarcze: dokumentacja techniczno-kosztorysowa elektryfikacji (sygn. 34; 1957). 9) Budżety i plany funduszu gromadzkiego (sygn. 35-47; 1955-1972). Number of units in the group: 47
11/337/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Świbie 1954-1972 0 Unroll
1) Sesje GRN: protokoły, uchwały (sygn. 1-11; 1954-1972). 2) Komisje GRN: protokoły, plany pracy (sygn. 12-20; 1955-1972). 3) Prezydium GRN: protokoły (sygn. 21-30; 1955-1972). 4) Zebrania wiejskie: protokoły, sołtysi (sygn. 31-36; 1966-1972). 5) Sprawozdawczość: działalność organów kolegialnych, rolna, budżetowa, czyny społeczne (sygn. 37-45; 1965-1972). 6) Plany gospodarcze (sygn. 46-53; 1966-1970). 7) Kontrole zewnętrzne (sygn. 54-60; 1962-1971). 8) Gospodarka gromadzka (sygn. 61-66; 1966-1970). 9) Radni (sygn. 67; 1969-1971). 10) Finanse: budżety i sprawozdania z ich wykonania (sygn. 68-70; 1967-1971). Number of units in the group: 70
11/338/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Krążkowach 1954-1972 0 Unroll
1) Sesje GRN: protokoły, uchwały, plany pracy (sygn. 1-11; 1954-1972). 2) Radni: spotkania z wyborcami, realizacja wniosków z kampanii wyborczych, kwestionariusze (sygn. 12-16; 1965-1971). 3) Komisje GRN: protokoły, plany pracy, regulaminy pracy (sygn. 17-33, 73; 1955-1972). 4) Prezydium GRN: protokoły, uchwały, plany pracy (sygn. 34-44; 1955-1972). 5) Sprawozdawczość: działalność organów kolegialnych, finansowa, inwestycyjna, rolna, Narodowy Spis Powszechny (sygn. 45-46, 58-59, 64-67; 1954-1968). 6) Zebrania wiejskie: protokoły, sołtysi (sygn. 47-51; 1961-1972). 7) Plany gospodarcze (sygn. 52-57; 1961-1969). 8) Kontrole zewnętrzne (sygn. 60-63; 1963-1970). 9) Budżety i plany funduszu gromadzkiego (sygn. 68-72; 1962-1968). Number of units in the group: 73
11/339/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Kępnie 1950-1971 0 Unroll
1) Referat Ogólno-Administracyjny: sprawy organizacyjne, protokoły Sesji i posiedzeń Komisji MRN, Miejski Handel Detaliczny, plany pracy, sprawozdawczość, Komitet Obchodu 300-lecia miasta, radni (sygn. 1-54, 72-75; 1950-1959). 2) Referat Finansowy: spis powszechny, budżet i jego wykonanie, bilans likwidacyjny Zrzeszenia Prywatnych Właścicieli Nieruchomości (sygn. 55-71; 1962-1971). Number of units in the group: 75
11/340/0 Stowarzyszenie "Loża" w Krotoszynie 1905-1939 0 Unroll
Akta organizacyjno-majątkowe, finansowe i remontowo-budowlane: m.in. statut, wyciągi bankowe, spisy inwentarzowe, plany techniczne. Number of units in the group: 2
11/341/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Choczu [1952] 1954-1972 0 Unroll
1) Sesje GRN: protokoły, realizacja uchwał (sygn. 1-10; 1954-1972). 2) Komisje GRN: protokoły, rejestr wniosków (sygn. 11-13; 1958-1972). 3) Prezydium GRN: protokoły, realizacja uchwał (sygn. 15-23; 1955-1972). 4) Zebrania wiejskie: protokoły z zebrań, sprawozdania z działalności (sygn. 24-27; 1967-1972). 5) Radni: protokoły spotkań z wyborcami (sygn. 28; 1967-1972). 6) Testamenty (sygn. 29; 1962-1968). 7) Plany gospodarcze (sygn. 30-31; 1962-1971). 8) Sprawozdawczość: gospodarcza, finansowa (sygn. 32-36; 1965-1971). 9) Kontrole (sygn. 37-39; 1965-1972). 10) Budżet: plany, budżety, jego wykonania (sygn. 40-51; 1955-1972). 11) Kadry: zasady pracy i płacy (sygn. 52; 1971). 12) Sprawy wojskowe: ewidencja osób podlegających powszechnemu obowiązkowi wojskowemu (sygn. 53; 1955-1961).13) Ewidencja ludności: książki meldunkowe (sygn. 54-66; [1952] 1954-1958). Number of units in the group: 66
11/342/0 Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa "Prosna" w Bolesławcu 1959-1980 0 Unroll
1) Organy kolegialne: Walne Zgromadzenie członków (sygn. 1; 1979). 2) Sprawy organizacyjne: podstawy prawne, inspekcje i wizytacje branżowe (sygn. 2-3; 1980). 3) Finanse: sprawozdanie finansowe, kredyty bankowe, dowody księgowe (sygn. 4-6; 1980). Number of units in the group: 6
11/343/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Cielczy 1954-1959 0 Unroll
1) Budżety (sygn. 1-2; 1958-1959). 2) Ewidencja ludności: książki meldunkowe (sygn. 3-10; 1954-1959). Number of units in the group: 10
11/344/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Golinie [1954] 1962-1971 0 Unroll
1) Sesje GRN: protokoły i uchwały (sygn. 1-2; 1969-1971). 2) Komisje GRN: protokoły (sygn. 3; 1962-1971). 3) Prezydium GRN: protokoły z przeprowadzonych wyborów sołtysów, zebrań wiejskich, sprawozdania z Dni Ziemi Jarocińskiej, wykaz osobowy gromadzkiego Frontu Jedności Narodu (sygn. 4; 1971-1971). 4) Kontrole zewnętrzne (sygn. 5; 1971). 5) Budżety (sygn. 6-7; 1970-1971). 6) Ewidencja ludności: książki meldunkowe (sygn. 8-42; [1954] 1962-1971). Number of units in the group: 42
11/345/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Jarocinie [1951] 1960-1972 [1977] 0 Unroll
1) Wybory: postulaty i wnioski z kampanii wyborczej, spotkania posłów i radnych z wyborcami (sygn. 1-4; 1965-1971). 2) Sesje GRN: protokoły, sprawy organizacyjne, realizacja uchwał GRN, rejestr uchwał (sygn. 5-12; 1961-1972). 3) Komisje GRN: protokoły z posiedzeń, sprawozdania, rejestry uchwał (sygn. 13-20; 1965-1972). 4) Prezydium GRN: protokoły z posiedzeń, rejestry uchwał, sprawy organizacyjne (sygn. 21-26; [ 1955] 1960-1972). 5) Zebrania wiejskie (sygn. 27-28; 1967-1972). 6) Plany gospodarcze (sygn. 29-31; 1969-1971). 7) Sprawozdawczość (sygn. 32-34; 1969-1971). 8) Kontrole zewnętrzne (sygn. 35-38; 1969-1972 [1977]). 9) Budżety (sygn. 39-52; 1961-1972). 10) Ewidencja ludności: książki meldunkowe (sygn. 53-72; [1954] 1960-1972). Number of units in the group: 72
11/346/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Mieszkowie [1951] 1969-1971 0 Unroll
1) Wybory: postulaty i wnioski z kampanii wyborczej (sygn. 1; 1969-1971). 2) Sesje GRN: protokoły, sprawy organizacyjne, realizacja uchwał GRN, spotkania posłów i radnych z wyborcami (sygn. 2; 1971). 3) Komisje GRN: protokoły (sygn. 3-5; 1969-1971). 4) Prezydium GRN: protokoły z posiedzeń, sprawy organizacyjne (sygn. 6; 1971). 5) Zebrania wiejskie (sygn. 7; 1971). 6) Sprawy organizacyjne: normatywy kancelaryjne, zasady pracy i płacy (sygn. 8-9; 1969-1971). 7) Plany gospodarcze (sygn. 10; 1970-1971). 8) Sprawozdawczość (sygn. 11; 1969-1971). 9) Kontrole zewnętrzne (sygn. 12; 1971). 10) Budżety (sygn. 13-16; 1971). 11) Ochrona zabytków i opis punktów triangulacyjnych (sygn. 17; 1971). 12) Ewidencja ludności: książki meldunkowe (sygn. 18-53; [1951] 1954-1971). Number of units in the group: 53
11/347/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Wilkowyi [1951] 1954-1959 0 Unroll
1) Budżety (sygn. 1-6; 1955-1959). 2) Ewidencja ludności: książki meldunkowe (sygn. 7-11; [1951] 1954-1959). Number of units in the group: 11
11/348/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Witaszycach 1954-1972 [1975] 0 Unroll
1) Sesje GRN: protokoły, sprawy organizacyjne, realizacja uchwał GRN, spotkania posłów i radnych z wyborcami (sygn. 1-4; 1969-1972). 2) Komisje GRN: protokoły (sygn. 5-8; 1967-1972). 3) Prezydium GRN: protokoły, sprawy organizacyjne (sygn. 9-10; 1971-1972). 4) Plany gospodarcze (sygn. 11; 1970). 5) Ewidencja ludności: książki meldunkowe (sygn. 12-95; 1954-1972 [1975]). 6) Rejestr rowerów (sygn. 96; 1954-1959). Number of units in the group: 96
11/349/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Jarocinie [1948] 1950-1973 [1976] 0 Unroll
1) Referat Ogólno-Administracyjny: statut Urzędu Miejskiego, programy wyborcze, protokoły z Sesji, Komisji i Prezydium MRN, sprawozdawczość (53 j.a.; 1952-1973 [1976]). 2) Referat Finansowy: budżety miasta (12 j.a.; 1957-1973 [1976]). 3) Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej: plany gospodarcze, spis rolny (4 j.a.; 1956-1973). 4) Ewidencja ludności: książki meldunkowe (89 j.a.; [1948] 1950-1971). Number of units in the group: 158
11/350/0 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej i Urząd Powiatowy w Sycowie 1950-1975 0 Unroll
1) Wydział Organizacyjno-Prawny: wybory do rad narodowych i Sejmu, organy kolegialne (protokoły Sesji, posiedzeń Prezydium i Komisji PPR, uchwały i ich realizacja, interpelacje i ewidencja radnych), organizacja Wydziału, akta normatywne władz nadrzędnych i własne, sołtysi, plany pracy, sprawozdawczość i statystyka, ogólne zasady zatrudnienia, pracy i płacy, podział administracyjny, nadzór nad radami niższego szczebla, kontrole zewnętrzne (sygn. 1-446; 1951-1975). 2) Powiatowa Komisja Planowania Gospodarczego: komisje i zespoły specjalne, plany gospodarcze powiatu i sprawozdania oraz analizy z ich wykonania, czyny społeczne, sprawozdawczość i statystyka, inwestycje, opnie dot. lokalizacji szczegółowych (sygn. 447-531; 1951-1974). 3) Wydział Finansowy: budżety zbiorcze i jednostkowe, sprawozdawczość i statystyka (sygn. 532-586; 1950-1970). 4) Wydział Oświaty: sprawy organizacyjne Wydziału, plany gospodarcze i sprawozdania z ich wykonania, statystyka szkolna, walka z analfabetyzmem, budowa placówek oświatowych, konferencje i narady kierowników szkół, organizacja szkół i przedszkoli, wizytacje szkół i hospitacje (sygn. 587-691; 1950-1974). 5) Wydział Kultury: instrukcje i zarządzenia, plany pracy i sprawozdania, imprezy kulturalne, zabytki (sygn. 692-700; 1950-1974). 6) Powiatowy Komitet Kultury Fizycznej: plany pracy, sprawozdawczość, zawody i imprezy sportowe, wychowanie fizyczne, budowa basenu kąpielowego (sygn. 701-713; 1950-1974). 7) Wydział Spraw Wewnętrznych: sprawy organizacyjne, plany pracy własne i jednostek podległych, kontrole Wydziału i jednostek podległych, opieka nad ludnością autochtoniczną, ukraińską, cygańską, żydowską, emigracja (m.in. do Niemiec), sprawy obywatelstwa, stowarzyszenia, wywłaszczenia, odtwarzanie i ustalanie treści aktów stanu cywilnego, zmiany imion i nazwisk (sygn. 714-775; 1951-1975). 8) Wydział Rolnictwa i Leśnictwa: sprawy organizacyjne Wydziału, plany pracy, plany gospodarcze, sprawozdawczość i analizy z zakresu rolnictwa, kompleksowe uporządkowanie wsi, badania klasyfikacji gruntów, spółdzielnie produkcyjne, dokumentacja techniczna agronomówek, mapy glebowo-rolnicze (sygn. 776-837, 973-984; 1950-1974). 9) Wydział Skupu: posiedzenia Zespołu Koordynacyjnego Skupu, analizy skarg i wniosków dotyczących skupu, kontrole gromadzkich rad narodowych, zbiorcze zestawienia wymiaru obowiązkowych dostaw (sygn. 838-847; 1958-1975). 10) Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej: organizacja własna, kontrole Wydziału i podległych jednostek, plany gospodarcze i sprawozdania z ich wykonania, analizy ekonomiczne, statystyka, przekazywanie nieruchomości, cmentarze (sygn. 848-892, 985-986; 1954-1975). 11) Wydział Handlu, Przemysłu i Usług: sprawy organizacyjne Wydziału, plany gospodarcze i sprawozdania z ich wykonania, łączenie, likwidacja przedsiębiorstw i zakładów przemysłowych, usługowych, gastronomicznych oraz handlowych, koordynacja produkcji i usług, sieć handlu detalicznego i gastronomii, zezwolenia na sprzedaż alkoholu, okólniki i zarządzenia dotyczące walki ze spekulacją, protokoły Komisji do Walki ze Spekulacją (sygn. 893-936; 1951-1974). 12) Wydział Komunikacji: organizacja Wydziału, program budowy, przebudowy i utrzymania ulic, sprawozdawczość (sygn. 937-944; 1955-1972). 13) Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej: sprawozdawczość (sygn. 945-948; 1953-1955). 14) Wydział Zatrudnienia: współpraca z instytucjami i organizacjami, sprawozdawczość i analizy ekonomiczne, opinie i lokalizacje (sygn. 949-972; 1952-1975). Number of units in the group: 986
11/351/0 Wojewódzka Rada Związków Zawodowych w Kaliszu z/s w Ostrowie Wielkopolskim 1975-1980 0 Unroll
1) Rada Kultury Fizycznej i Turystyki: protokoły z Plenum i Prezydium Rady (2 j.a.; 1980). 2) Wojewódzki Inspektor Pracy: oceny wynalazczości, sprawozdawczość, analizy działalności, Komisja Społeczno-Zawodowa (4 j.a.; 1975-1979). 3) Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji: protokoły Zarządu (2 j.a.; 1976-1978). 4) Zespół instruktorów ds. organizacyjnych: protokoły Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczych, posiedzeń Plenum i Prezydium Rady, sprawozdawczość (22 j.a.; 1975-1980). 5) Zespół instruktorów ds. oświaty, kultury i wychowania: protokoły Komisji, imprezy kulturalne (7 j.a.; 1975-1980). 6) Zespół instruktorów ds. socjalno-bytowych: posiedzenia Komisji Socjalno-Bytowej i Komisji ds. Kobiet Pracujących (4 j.a.; 1975-1980). 7) Zespół instruktorów ds. społeczno-zawodowych: protokoły Komisji Społeczno-Zawodowej, Komisji ds. Kobiet Pracujących i Komisji ds. Młodzieży (6 j.a.; 1975-1980). 8) Szkolenia zawodowe: komisja Szkolenia Związkowego, programy szkoleń (2 j.a.; 1975-1979). 8) Księgowość: preliminarze budżetowe, protokoły Komisji Rewizyjnej (3 j.a.; 1979-1980). Number of units in the group: 52
Showing 341 to 360 of 1,586 entries.