Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
11/592/0 Wydział Lustracji "Społem" Centralnego Związku Spółdzielczości Spożywców w Kaliszu 1983-1989 0 Unroll
Materiały z lustracji kompleksowych i problemowych. Number of units in the group: 17
11/593/0 Gminna Rada Narodowa w Cekowie-Kolonii 1973-1990 0 Unroll
1) Sesje GRN: protokoły, uchwały (sygn. 1-18; 1973-1990). 2) Radni: wybory do Rady, Zespoły Radnych, spotkania z wyborcami, ewidencja (sygn. 19-22; 1973-1983). 3) Komisje GRN: protokoły, plany pracy, kontrole, wnioski (sygn. 23-41; 1973-1989). 4) Prezydium GRN: protokoły, plany pracy, sprawozdania, postanowienia (sygn. 32-54; 1973-1990). 5) Samorząd wiejski: informacje z działalności (sygn. 55; 1978-1979). 6) Komitet Kontroli Społecznej: protokoły, kontrole, wnioski (sygn. 56-57; 1978-1983). Number of units in the group: 57
11/594/0 Urząd Gminy w Cekowie-Kolonii [1931] 1973-1986 0 Unroll
1) Zarządzanie: akta normatywne własne, plany pracy, zebrania wiejskie, plany społeczno-gospodarcze, statystyka, bilanse (sygn. 1-24; 1973-1986). 2) Rolnictwo: emerytury rolnicze, sprawy własnościowe (sygn. 25-60; 1978-1986). 3) Handel, usługi: sieć handlowa, gastronomiczna i usługowa, obrót towarowy, zezwolenia na wykonywanie rzemiosła (sygn. 61-64; [1931] 1973-1985). 4) Ewidencja ludności: rejestry mieszkańców wsi (sygn. 65-83, 88-91; [1967] 1973-1979). 5) Finanse: budżety (sygn. 84-87; [1972] 1973-1983). Number of units in the group: 91
11/595/0 Gminna Rada Narodowa w Blizanowie 1973-1990 0 Unroll
1) Wybory: wybory do Sejmu PRL i Senatu oraz GRN (sygn. 1-3; 1984-1989). 2) Sesje GRN: regulamin GRN, protokoły, uchwały i ich realizacja (sygn. 4-27; 1973-1990). 3) Prezydium GRN: protokoły z posiedzeń, postanowienia i ich realizacja (sygn. 28-42; 1973-1990). 4) Komisje GRN: protokoły z posiedzeń, opnie i wnioski (sygn. 43-78; 1973-1990). 5) Radni: rejestr wniosków i interpelacji radnych (sygn. 79; 1973-1989). 6) Sprawy organizacyjne: plan pracy Rady i jej Komisji, kadencyjne programy działania (sygn. 80-81; 1982-1990). Number of units in the group: 81
11/596/0 Urząd Gminy w Blizanowie [1951] 1973-1990 0 Unroll
1) Zarządzanie: plany finansowo-rzeczowe samorządu mieszkańców, protokoły z zebrań wiejskich, statystyka, współpraca z organizacjami politycznymi (sygn. 1-10; 1975-1990). 2) Kadry: szkolenia (sygn. 11; 1983-1985). 3) Finanse: budżety, ich zmiany i realizacja, sprawozdania finansowe (sygn. 12-31; 1973-1990). 4) Oświata: ustalanie sieci szkół publicznych (sygn. 32; [1958] 1973-1990). 5) Stowarzyszenia: nadzór (sygn. 33; 1977-1988). 6) Rolnictwo: PFZ, sprawy własnościowe, rejonizacja upraw i struktura zasiewów (sygn. 34-542; 1973-1989). 7) Dokumentacja dowodów osobistych (97 j.a.; [1951] 1973-1988). Number of units in the group: 639
11/597/0 Gminna Rada Narodowa w Dziadowej Kłodzie 1973-1990 0 Unroll
1) Sesje GRN: protokoły, uchwały (15 j.a.; 1973-1990). 2) Prezydium GRN: protokoły (11 j.a.; 1973-1990). 3) Komisje GRN: protokoły (14 j.a.; 1973-1990). Number of units in the group: 40
11/598/0 Urząd Gminy w Dziadowej Kłodzie [1957] 1973-1990 [1995] 0 Unroll
1) Zarządzanie: wybory, realizacja uchwał GRN i jej organów, zebrania wiejskie, sprawy organizacyjne, akta normatywne własne i władz nadrzędnych, plany pracy, sprawozdania, spisy rolne, spis powszechny, skargi i wnioski, kontrole zewnętrzne (sygn. 1-33; 94-119, 121-126, 190, 192-195; 1973-1990). 2) Kadry: szkolenia, dane statystyczne (sygn. 34, 127-131; 1976-1988). 3) Finanse: budżety zbiorcze, ich zmiany i realizacja (sygn. 35-57, 139-157, 196; 1973-1990 [1991]). 4) Plany społeczno-gospodarczego rozwoju: plany i sprawozdania z ich realizacji (sygn. 58-62, 159-160; 1976-1989). 5) Kultura: kronika i plany pracy Gminnego Ośrodka Kultury (sygn. 120, 158; 1987-1990 [1995]). 6) Sprawy wewnętrzne: nadzór nad stowarzyszeniami, działalność Kolegium ds. Wykroczeń, obrona cywilna (sygn. 63-69, 162-163; 1976-1986). 7) Rolnictwo: sprawy własnościowe i geodezyjne, kontraktacja roślinna, zadrzewianie wsi, wykorzystanie gruntów, (sygn. 70-78, 132-138, 161, 164-166, 181-185, [1957] 1973-1990). 8) Handel i usługi: ogólne zasady zaopatrzenia rynku, szczegółowe rozdzielniki artykułów żywnościowych i przemysłowych, Społeczna Komisja Pojednawcza, zakłady usługowe (sygn. 79-87, 167-180, 191; 1973-1988). 9) Gospodarka mieszkaniowa, budownictwo: gospodarka lokalami, programy budownictwa wiejskiego, założenia techniczno-ekonomiczne, dokumentacja terenowo-prawna, plan sytuacyjny linii energetycznej (sygn. 88-90, 186-188; [1967] 1973-1989). 10) Opieka społeczna: analiza potrzeb i efektów pomocy społecznej, Polski Komitet Pomocy Społecznej (sygn. 91-93; 1974-1988). 11) Zatrudnienie: analizy (sygn. 189; 1980-1982). 12) Ewidencja ludności: księgi meldunkowe (199-222 j.a.; 1965-1980). Number of units in the group: 222
11/599/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Czerminie [1950] 1954-1972 0 Unroll
1) Sesje GRN: protokoły, plany pracy, sprawozdania (sygn. 1; 1969-1970). 2) Wybory do Sejmu i rad narodowych: listy radnych, wyniki wyborów (sygn. 2; 1965-1969). 3) Komisje GRN: protokoły, regulaminy pracy, sprawozdania z działalności (sygn. 3-10; 1961-1972). 4) Prezydium GRN: protokoły (sygn. 11; 1969-1972). 5) Zebrania wiejskie: protokoły (sygn. 12-13; 1967-1972). 6) Plany gospodarcze (sygn. 14; 1961-1963). 7) Kontrole (sygn. 15; 1970). 8) Sprawozdawczość: działalność Rady (sygn. 16-17; 1969-1971). 9) Front Jedności Narodu: postulaty i wnioski wyborców (sygn. 18; 1969). 10) Rejestry wymiarowe dostaw obowiązkowych (sygn. 19; 1971). 11) Budżet (sygn. 20-21; 1969-1970). 12) Rolnictwo: pomoc gospodarstwom podupadłym, sprawy agrominium (sygn. 22-24; 1962-1972). 13) Sprawy wojskowe: ewidencja osób podlegających powszechnemu obowiązkowi wojskowemu (sygn. 25; 1955-1961). 14) Sport: plany pracy, sprawozdania, protokoły zebrań Ludowych Zespołów Sportowych (sygn. 26-33; 1960-1972). 15) Ewidencja ludności: książki meldunkowe (sygn. 34-51; [1950] 1954-1969). Number of units in the group: 51
11/600/0 Gminna Rada Narodowa w Czerminie 1973-1990 0 Unroll
1) Wybory: do rad narodowych i samorządu mieszkańców wsi (5 j.a.; 1980-1988). 2) Samorząd mieszkańców: protokoły z zebrań wiejskich (3 j.a.; [1971] 1973-1988). 3) Sesje GRN: materiały, protokoły, uchwały (10 j.a.; 1973-1988). 4) Prezydium GRN: protokoły z posiedzeń (3 j.a.; 1974-1990). 5) Przewodniczący GRN: reprezentacja, wystąpienia do organów wyższego stopnia (3 j.a.; 1979-1990). 6) Komisje GRN: materiały, protokoły z posiedzeń, kontrole i wnioski (18 j.a.; 1979-1990). 7) Plany pracy organów kolegialnych (2 j.a.; 1984-1990). 8) Radni: kwestionariusze, zestawienia (2 j.a.; 1978-1984). Number of units in the group: 46
11/601/0 Urząd Gminy w Czerminie [1957] 1973-1990 [1991] 0 Unroll
1) Zarządzanie: realizacja uchwał GRN i wniosków Komisji GRN, Gminna Komisja Czynów Społecznych, zebrania wiejskie, akta normatywne własne, plany pracy, szkolenia pracowników, kontrole zewnętrzne, monografia gminy (21 j.a.; 1973-1990). 2) Finanse: budżety, ich realizacja i zmiany, sprawozdania finansowe, dokumentacja księgowa (31 j.a.; 1974-1990 [1991]). 3) Plany społeczno-gospodarcze, czyny społeczne (4 j.a.; 1976-1989). 4) Sprawy wewnętrzne: Kolegium ds. Wykroczeń (2 j.a.; 1977-1982). 5) Sport: plany pracy i sprawozdania Ludowych Zespołów Sportowych (3 j.a.; [1959] 1973-1977). 6) Rolnictwo i leśnictwo: sprawy własnościowe, PFZ, klasyfikacja gruntów, mapy ewidencyjne, produkcja roślinna i hodowlana, rolnicze wykorzystanie gruntów, program zagospodarowania lasów w Żegocinie, spółki wodne (28 j.a.; [1957] 1973-1990). 7) Usługi: rzemiosło (3 j.a.; 1073-1989). 8) Geologia: bilans kopalin (1 j.a.; 1988). 9) Ochrona środowiska: analizy i oceny jakości środowiska (1 j.a.; 1984). 10) Budownictwo: sprawy ogólne, nadzór, gospodarka terenami i lokalami, ruch budowlany, opinie i decyzje lokalizacje ogólne i szczegółowe, polityka lokalowa (33 j.a.; 1973-1990). 11) Opieka społeczna i zatrudnienie: polityka w zakresie zakładowej pomocy społecznej, analiza potrzeb i efektów pomocy społecznej, wypadki przy pracy w gospodarstwach rolniczych, emerytury i renty społeczne, zasiłki dla dzieci rolników (46 j.a.; [1962] 1978-1990). Number of units in the group: 173
11/602/0 Gminna Rada Narodowa w Godzieszach Wielkich 1973-1990 [1992] 0 Unroll
1) Wybory: protokoły z wyborów do rad narodowych, Sejmu, ławników (10 j.a.; 1976-1988). 2) Zebrania wiejskie: protokoły i uchwały zebrań wiejskich, rady sołeckie (4 j.a.; 1981-1985). 3) Przepisy prawne: zarządzenia, interpretacje prawne, pisma okólne (4 j.a.; 1984-1989). 4) Organy wyższego stopnia: postanowienia WRN w Kaliszu (1 j.a.; 1986-1989). 5) Sesje GRN: protokoły i uchwały (21 j.a.; 1973-1990). 6) Prezydium GRN: protokoły (11 j.a.; 1975-1990). 7) Przewodniczący GRN (2 j.a.; 1984-1990). 8) Komisje GRN: protokoły z posiedzeń, wnioski i opinie (51 j.a.; 1973-1990). 9) Radni: interpelacje, ankiety i karty ewidencyjne (5 j.a; 1984-1990). 10) Plany pracy: GRN i jej organów (3 j.a.; 1984-1990). 11) Odznaczenia: korespondencja, rejestr (2 j.a.; 1979-1989) Number of units in the group: 113
11/603/0 Urząd Gminy w Godzieszach Wielkich [1972] 1973-1990 [1992] 0 Unroll
1) Zarządzanie i organizacja: postulaty przedwyborcze, realizacja uchwał GRN, Prezydium i Komisji, zebrania wiejskie, wybory sołtysów, narady pracowników jednostki własnej, regulaminy organizacyjne i podział pracy, akta normatywne własne, sprawozdawczość, długofalowe i roczne plany pracy jednostek własnych, skargi i wnioski (analizy, sprawozdania), wydawnictwa, kontrole zewnętrzne (sygn. 1-95, 162-164, 189-192, 194-197, 202, 209-210; [1972] 1973-1990). 2) Kadry: dane statystyczne, odznaczenia państwowe i resortowe, szkolenia (sygn. 96-103; 1977-1983). 3) Budżet: sprawozdania budżetowe (sygn. 104-105; 1976-1978). 4) Plany społeczno-gospodarczego rozwoju: materiały robocze, plany, analizy i sprawozdania z ich realizacji, konkursy, wystawy (sygn. 106-122, 165, 205-208; 1973-1989). 5) Kultura, ochrona zabytków: program rozwoju kultury w gminie, pomniki walki i męczeństwa (sygn. 182, 193; 1978-1986). 6) Sprawy wewnętrzne i bezpieczeństwa: nadzór nad stowarzyszeniami i USC, ochotnicze straże pożarne, działalność Kolegium ds. Wykroczeń, Obrona Cywilna, Gminny Komitet FJN, pozwolenia na zbiórki publiczne, uroczystości religijne i zabawy (sygn. 123-136, 166-168, 198-201; 1973-1990). 7) Przemysł i rzemiosło: ewidencja zakładów przemysłowych i rzemieślniczych (sygn. 137-139; 1978-1985). 8) Rolnictwo, leśnictwo: sprawy własnościowe (m.in. ewidencja gruntów, sprzedaż i dzierżawa PFZ) plany kontraktacji roślinnej i zwierzęcej oraz jej przebieg, sieć punktów skupu, spis rolny, program zagospodarowania lasów niepaństwowych, przekazywanie gospodarstw za rentę i spłaty, przegląd rolniczego użytkowania gruntów rolnych (sygn. 140-159, 169-181, 203-204; 1975-1990). 9) Gospodarka komunalna (183 j.a.; 1984-1990). 10) Gospodarka terenami i nieruchomościami: sprzedaż gruntów sołeckich, działki letniskowe i budowlane, zespół dworski w Żydowie (sygn. 184-188; 1974-1990 [1992]). 11) Budownictwo i urbanistyka: plan zagospodarowania przestrzennego, lokalizacje, budowa zbiornika wody dla celów przeciwpożarowych (sygn. 160-161, 211; 1974-1987). Number of units in the group: 211
11/604/0 Wojewódzka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kaliszu [1972] 1975-1982 0 Unroll
1) Organy kolegialne: materiały robocze, protokoły z Walnych Zgromadzeń, Rady Nadzorczej i Zarządu, uchwały i ich realizacja (sygn. 1-43; 1975-1982). 2) Sprawy organizacyjno-gospodarcze: plany gospodarcze i sprawozdania z ich wykonania, bilanse, statystyka, analiza skarg i wniosków, kontrole zewnętrzne, likwidacje spółdzielni (sygn. 44-180; [1972] 1976-1982). Number of units in the group: 180
11/605/0 Wojewódzki Związek Spółdzielni Mieszkaniowych w Kaliszu 1982-1991 0 Unroll
1) Organy kolegialne: materiały robocze, protokoły i uchwały Walnych Zebrań, Rady i Zarządu, statuty i regulaminy (sygn. 1-37; 1982-1989). 2) Sprawy organizacyjno-gospodarcze: kontrole zewnętrzne, statystyka, bilanse (sygn. 38-56; 1982-1991). Number of units in the group: 56
11/606/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Miechowie 1954-1961 0 Unroll
1) Sesje GRN: protokoły (sygn. 1-3; 1954-1961). 2) Komisje GRN: protokoły (sygn. 4-7; 1955-1960). 3) Prezydium GRN: protokoły, plany pracy (sygn. 8-12; 1955-1961). 4) Sprawy organizacyjne: kontrole zewnętrzne, oświata, wydzierżawianie majątku państwowego (sygn. 13-15; 1957-1961). Number of units in the group: 15
11/607/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Trębaczowie 1954-1961 0 Unroll
1) Sesje GRN: protokoły (sygn. 1-4, 30-32; 1954-1961). 2) Komisje GRN: protokoły (sygn. 5-18, 33-34; 1955-1961). 3) Prezydium GRN: protokoły, uchwały (sygn. 19-22; 1954-1961). 4) Zebrania wiejskie: protokoły (sygn. 23; 1956). 5) Organy kolegialne: sprawozdania z działalności (sygn. 24; 1961). 6) Rolnictwo: statystyka rolna, klasyfikacja gruntów, zagospodarowanie własności Skarbu Państwa (sygn. 25-29; 1956-1960). Number of units in the group: 34
11/608/0 Powiatowy Związek Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych w Krotoszynie 1952-1975 0 Unroll
Sprawozdania ze stanu organizacyjno-gospodarczego i finansowego spółdzielni. Number of units in the group: 16
11/609/0 Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Gospodarki Turystycznej "Prosnavia" w Kaliszu zs. w Ostrowie Wielkopolskim [1969] 1975-1993 0 Unroll
1) Zarządzanie: narady, związki zawodowe, sprawy organizacyjne, akta normatywne własne, plany pracy i działania, statystyka, kontrole zewnętrzne, ewidencja pieczątek (sygn. 1-60; [1974] 1976-1993). 2) Kadry: zatrudnienie i płace, regulaminy płacowe, bhp, wypadki przy pracy (sygn. 61-72; 1982-1991). 3) Środki rzeczowe: administracja nieruchomościami (m.in. sprawy własnościowe), wyposażenie hoteli i restauracji, wyprzedaż majątku, przetargi, inwestycje i remonty (m.in. dokumentacja kosztorysowo-techniczna), oceny stanu technicznego, sprawy pożarowo-techniczne (sygn. 73-186; [1969] 1976-1991). 4) Finanse: plany finansowe, analizy kosztów, bilanse, cenniki usług (sygn. 187-209; 1982-1992). Number of units in the group: 209
11/610/0 Naczelnik Wojenny Kaliski 1831-1861 [1866] 0 Unroll
1) Sprawy wojskowe: pobór rekrutów, werbunek ochotników, informacje o zmarłych wojskowych, wysyłanie żon żołnierskich do Rosji, przyjmowanie chłopców do szkół wojennych kantonistów i odsyłanie ich do batalionów, śledzenie wojennych kantonistów, dezercja, koszary w Kaliszu, szpitale cywilne (sygn. 1-36; 1838-1858). 2) Sprawy paszportowe: wydawanie paszportów: do Rosji, zagranicznych, 14-dniowych na wywóz zbożem, flisakom i włościanom do Prus, wizy, zbiory paszportów zdezaktualizowanych, fałszerstwa (sygn. 37-105; 1831-1857). 3) Sprawy pozostałe: lokalne sprawy graniczne, wykazy osób posiadających zezwolenie na broń, formularze urzędników państwowych (sygn. 106-109; 1850-1861 [1866]). Number of units in the group: 109
11/611/0 Związek Polskich Artystów Plastyków Oddział w Kaliszu 1972-1984 0 Unroll
1) Sprawy organizacyjne: protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, statut, regulaminy, pieczątki, plany działalności, sprawozdania z działalności, informatory, protokoły przekazania dokumentów, spisy i kwestionariusze członków, sprawy socjalno-bytowe (sygn. 1-6; 1972-1983). 2) Wystawy: protokoły zdawczo-odbiorcze i meldunki z wystaw, korespondencja z Biurem Wystaw Artystycznych w Kaliszu i Centralnym BWA w Warszawie, katalogi, ulotki, prasówka, fotografie, referaty i artykuły (sygn. 7-22; 1977-1984). Number of units in the group: 22
Showing 601 to 620 of 1,586 entries.