Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
11/1/0 Naczelnik Powiatu Kaliskiego 1817-1866 [1867] 0 Unroll
I. Komisarz Obwodu Kaliskiego 1) Wydział Administracyjny: zarządzenia, okólniki, szacunki dóbr, spory graniczne, listy kupców, inżynierów i geometrów, podział administracyjny, sprawy wojskowe, park w Kaliszu, urzędnicy powiatowi i gminni, domy pocztowe, cudzoziemcy, sprawy ogólne rolnictwa, rzemiosła i handlu, cenzura, propinacja, drogi (sygn. 1-75; 1831-1865). 2) Wydział Miast: przywileje, urzędnicy miejscy, regulacja hipoteki, organizacja urzędów municypalnych, listy szynkarzy, szpitale, budżety, budowle, regulacje, wydzierżawianie dochodów miejskich (sygn. 76-117; 1823-1866). 3) Wydział Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego: nominacje dla osób duchownych, beneficja i uposażenia kościołów, opłaty jura stolae, konwertyci, sprawy organizacyjne kościołów rzymskokatolickich i ewangelickich oraz parafii prawosławnej w Kaliszu, dobra pojezuickie, rachunki szkolne, szkoły elementarne (sygn. 118-194; 1817-1864). 4) Wydział Wojskowy: ustanawianie Komendantów Placu, listy uczestników powstania, zaopatrzenie, kantoniści, Korpus Kadetów, uchylanie się od poboru (sygn. 195-205; 1831-1862). 5) Wydział Policyjny: przepisy i zarządzenia, atesty zejść, cenzura, cudzoziemcy, rewizje aptek, szpitale, dozór policyjny, nadzór nad lekarzami i akuszerkami (sygn. 206-235; 1821-1864). 6) Wydział Skarbowy: słupy graniczne, podatki, opłaty skarbowe, raporty tygodniowe (sygn. 236-246; 1817-1857). 7) Kasa Obwodu Kaliskiego: asygnacje, podatek rewolucyjny, rachunki (sygn. 247-256; 1817-1866). 8) Starszy Lekarz Obwodu Kaliskiego: służba lekarska, szczepienia przeciwko ospie, wyposażenie Starszego Lekarza Obwodu (sygn. 257-259; 1839-1853). II. Naczelnik Powiatu Kaliskiego 1) Wydział Ogólny: akta osobowe urzędników, nominacje wójtów (sygn. 260-329; 1831-1866). 2) Wydział Administracyjny: sprawy organizacyjne urzędu (m.in. spis akt) i gmin, rozporządzenia władz zwierzchnich, urzędnicy gminni, spory graniczne, podział administracyjny, sprawy szlachectwa, Rada Powiatowa, rady gminne, sołtysi, cudzoziemcy, pańszczyzna, choroby zwierząt, administracja dóbr i lasów państwowych, sprawozdawczość i statystyka, koncesje gospodarcze, kontrybucja po powstaniu styczniowym, sprawy miejskie (finanse miast, urzędnicy, sprawy własnościowe), organizacje rzemieślnicze, budowa ratusza w Kaliszu, działalność gospodarcza Żydów, sprawy wyznaniowe i oświatowe, pomiar dóbr, tabele prestacyjne, sprawy przemysłu i handlu, poczta, budowa dróg, żegluga rzeczna (sygn. 330-623, 960, 964-965; 1831-1866). 3) Wydział Miast: okólniki i instrukcje, przywileje miejskie, koncesje gospodarcze, lasy miejskie, administracja majątkiem miejskim, pożyczki budowlane, podatki, dochody i wydatki, regulacje, teatr kaliski, targi, ochrona ppoż. (sygn. 624-679, 962-963, 966-967; 1830-1866). 4) Wydział Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego: przepisy i zarządzenia, parafie rzymskokatolickie i ewangelickie (m.in. sprawy finansowe), szkoły elementarne (sygn. 680-725a, 961, 968; 1841-1866). 5) Wydział Wojskowy: zarządzenia, pobór, zaopatrzenie oddziałów wojskowych, budowle wojskowe, kantoniści, składki na obrońców Sewastopola, spis wojskowy, sprawozdawczość, transport (sygn. 726-754; 1831-1865). 6) Wydział Policyjny: rozporządzenia, pozwolenia na imprezy kulturalne, choroby zakaźne, klęski żywiołowe, cenzura, dozór policyjny, cudzoziemcy, śledztwa, areszty i więzienie w Kaliszu, jarmarki i targi, cmentarnictwo, zwalczanie chorób, emigracja i reemigracja, stadnina w Janowie, legaty, bezpieczeństwo, transport, włóczęgostwo (sygn. 755-822; 1831-1866). 7) Wydział Skarbowy: sprawy organizacyjne, podatki i koncesje gospodarcze (m.in. wiatraki), wydzierżawianie własności państwowej, ściąganie należności, dobra poduchowne, propinacja, kontrole, konfiskaty (sygn. 823-857; 1841-1866). 8) Wydział Ubezpieczeń: ubezpieczenia budynków od ognia (sygn. 858-881; 1834-1866 [1867]). 9) Kasa Powiatu Kaliskiego: kontrole i rewizje, pożyczki Banku Polskiego, podatki, zapomogi (sygn. 882-890; 1838-1866 [1867]). 10) Lekarz Powiatu Kaliskiego: apteki, choroby epidemiczne, szczepienia, sprawy personalne, policja lekarska, świadectwa zdrowia, felczerzy (sygn. 891-902; 1843-1866 [1867]). 11) Inżynier Powiatu Kaliskiego: służba techniczna, budowa i reparacja dróg, mostów, grobel itp., sprawozdawczość, sadzenie drzew (sygn. 903-915; 1837-1866). 12) Księgi Ludności (sygn. 916-959; 1841-1865). Number of units in the group: 951
11/2/0 Naczelnik Powiatu Kaliskiego 1915-1918 [1919] 0 Unroll
1) Administracja ogólna: spis akt, sprawy organizacyjne i personalne, urzędnicy gminni (sygn. 1-17; 1915-1918). 2) Sejmik Powiatowy: wybory, protokoły z posiedzeń (sygn. 18-26; 1916-1918). 3) Sprawy finansowe: budżety, posiedzenia z Komisji Finansowej, fundacje (sygn. 27-42; 1915-1918). 4) Sprawy zdrowia: sprawy ogólne, personalne, apteki, służba zdrowia, zakłady lecznicze, choroby zakaźne i weneryczne, sprawy higieny, oględziny zwłok, kontrole sanitarne, komitety żywnościowe (sygn. 43-92; 1915-1918). 5) Opieka społeczna: legioniści, wsparcie dla ubogich, zakłady opiekuńcze (sygn. 93-108; 1915-1918). 6) Handel i przemysł: sprawozdania, statystyka (sygn. 109-115; 1915-1918). 7) Szkody wojenne: statystyka, odbudowa Kalisza (sygn. 116-118a; 1915-1918). 8) Budowa dróg: protokoły Komisji Budowy Dróg, budowa dróg, śluzy rzeczne (sygn. 119-129; 1915-1918). 9) Kolej i poczta: protokoły Komisji Kolejowej, budowa linii (szeroko- i wąskotorowych) i dworców kolejowych, żegluga rzeczna, elektrownia w Turku, sprawy pocztowe (sygn. 130-150; 1915-1918). 10) Sprawy sądowe: sprawy organizacyjne i personalne (sygn. 151-158; 1915-1918). 11) Sprawy policyjne: sprawy organizacyjne, posterunki policyjne, cenzura, areszt, nielegalny handel, dywersja, nadzór nad drukarniami, organizacjami społecznymi i gospodarczymi, sprawy bezpieczeństwa, straże pożarne, policja sanitarna (sygn. 159-280; 1915-1918). 12) Ubezpieczenie od ognia (sygn. 281-282; 1915-1918). 13) Sprawy wojskowe: statystyka, rekwizycje, reglamentacja (sygn. 283-290; 1915-1918). 14) Sprawy kościelne i szkolne: protokoły Komisji Oświatowej, rady szkolne, kościoły ewangelickie, gmina żydowska (sygn. 291-298; 1915-1918). 15) Sprawy kultury: teatr, kino, biblioteki (sygn. 299-301; 1915-1918). 16) Rolnictwo: protokoły Komisji Rolnej, statystyka (sygn. 302-306; 1916-1918). 17) Leśnictwo: plany gospodarcze, myślistwo, rybołówstwo (sygn. 307-312; 1915-1918). 18) Kasy oszczędności: działalność kas, dane statystyczne (sygn. 313-327; 1915-1918). 19) Nabytki ziemi: posiedzenia komisji, kredyty bankowe na zakup ziemi (sygn. 328-334; 1916-1918). 20) Zarządzenia: zarządzenia własne i władz zwierzchnich (m.in. afisze) (sygn. 335-346; 1915-1918). Number of units in the group: 347
11/3/0 Starostwo Powiatowe w Kaliszu 1918-1939 0 Unroll
1) Referat Ogólny: przejęcie majątku skarbowego od władz niemieckich, przepisy i zarządzenia ogólne, reprezentacja rządu, udział starosty w uroczystościach, zebrania periodyczne, współpraca z administracją niezespoloną, akcje społeczne kierowane i popierane przez starostę, zarządzenia wewnętrzne, odznaczenia i ordery, inwentarz Starostwa (sygn. 1-26; 1918-1939). 2) Referat Organizacyjny: przepisy i zarządzenia ogólne, podział administracyjny, ogólne dane o powiecie, roki urzędowe, organizacja Starostwa, wykaz darów premiera Feliksa Sławoj Składkowskiego dla powiatu (sygn. 27-52; 1919-1939). 3) Referat Bezpieczeństwa: przepisy i okólniki w przedmiocie bezpieczeństwa i porządku publicznego, wybory Sejmu i Senatu, sprawozdania sytuacyjne starosty, nadzór nad organizacjami politycznymi, społecznymi i zawodowymi, strajki, nadzór nad prasą i drukarniami, zebrania publiczne, Straż Obywatelska, przestępczość kryminalna, cudzoziemcy, policja budowlana, zezwolenia na broń, włóczęgostwo (sygn. 53-190, 567-587, 589-599; 1918-1939). 4) Referat Administracyjny: nadania i utrata obywatelstwa polskiego, wybory do samorządu terytorialnego, spisy ludności, statystyka ruchu naturalnego, zmiana nazwisk, sprawy wyznaniowe, gmina żydowska, kultura i sztuka, sprawy wodne, przemysłowe i rzemieślnicze, statystyka przemysłowa oraz rolna, aprowizacja, transport (sygn. 191-269; 1919-1939). 5) Referat Wojskowy: przepisy i zarządzenia ogólne, statystyka poborowa, straż graniczna, wychowanie fizyczne i przysposobienie wojskowe (sygn. 270-280; 1921-1937). 6) Referat Karno-Administracyjny: zarządzenia, statystyka wykroczeń administracyjnych (sygn. 281-282; 1931-1938). 7) Referat Opieki Społecznej: przepisy i zarządzenia ogólne, nadzór nad stowarzyszeniami, związkami i zakładami opieki społecznej, fundacje i darowizny, opieka nad dziećmi, emigrantami i reemigrantami, walka z nielegalnym pośrednictwem pracy, pomoc dla bezrobotnych, sprawozdania aprowizacyjne (sygn. 283-304; 1920-1939). 8) Referat Budowlany: plany techniczne budynków (sygn. 305; 1922-1924). 9) Referat Sanitarny: sprawy lekarza powiatowego, zarządzenia sanitarne, zakłady lecznicze i ośrodki zdrowia, higiena szkolna i zakładów leczniczych, Komisja Sanitarno-Obyczajowa, prostytucja, statystyka sanitarna (sygn. 306-327; 1919-1938). 10) Referat Weterynaryjny: sprawozdania lekarza weterynaryjnego (sygn. 328; 1919-1924). 11) Referat Ochrony Lasów: plany i programy gospodarcze lasów prywatnych i miasta Kalisza, sprawozdania i statystyka (sygn. 329-392; 1919-1929). 12) Referat Inwalidów Wojennych: sprawozdania opisowe i statystyczne (sygn. 393-400; 1925-1938). 13) Referat Rolnictwa i Reform Rolnych: sprawy organizacyjne referatu, przepisy i zarządzenia, wykonanie reformy rolnej (głównie parcelacje), obrót ziemią, sprawozdawczość i statystyka rolna, sprawy własnościowe (sygn. 401-566, 588; 1920-1939). Number of units in the group: 599
11/4/0 Starostwo Powiatowe w Kępnie 1919-1939 0 Unroll
1) Referat Ogólny: spis akt, sprawy reprezentacyjne, uroczystości, odznaczenia (sygn. 1-6; 1920-1937). 2) Referat Organizacyjny: sprawy organizacyjno-kancelaryjne, zjazdy starostów, sprawy samorządowe, nadzór nad urzędowaniem podległych urzędów i organów, podziały administracyjne, nazwy miejscowości, wybory sołtysów i przełożonych obszarów dworskich, sprawy budżetowe, przepisy i zarządzenia ogólne (sygn. 7-23; 1920-1934). 3) Referat Bezpieczeństwa: okólniki i sprawozdania sytuacyjne Wojewody Poznańskiego, spisy wyborców do Sejmu i Senatu, mniejszość niemiecka, sprawy wyznaniowe i szkolne, cenzura, prasa, nadzór nad organizacjami politycznymi, społecznymi i związkami zawodowymi, sprawy ogniowe, pocztowe i kolejowe, cudzoziemcy, amnestia, sprawy graniczne (ustanowienie i ochrona granicy, ruch graniczny), sprawy opcji, zbiórki publiczne, turystyka, sprawozdania sytuacyjne starosty, sprawy policyjne, bezpieczeństwo publiczne (sygn. 24-57, 224-234, 236-342; 1919-1938). 4) Referat Administracyjny: nabywanie i utrata obywatelstwa, spis ludności, zmiana nazwisk, sprawy małżeńskie, kultura, sztuki i ochrona zabytków, nadzór na oświatą szkolną i pozaszkolną, punkty trygonometryczne, handel, przemysł, cechy rzemieślnicze, statystyka, sprawy drogowe, księga wodna, plany młyna "Zamiejskiego" nad Prosną, rybołówstwo, leśnictwo i łowiectwo, policja wodna (sygn. 58-96, 235, 343; 1920-1939). 5) Referat Wojskowy: reklamacje w sprawie służby wojskowej, sprawy poborowe, zasiłki wojenne i renty dla wdów i sierot, dezercje, zakłady wojskowe, organizacje paramilitarne, mobilizacja i demobilizacja, urzędnicy intendentury (sygn. 97-107; 1920-1930). 6) Referat Karno-Administracyjny: postępowania karno-administracyjne (sygn. 108; 1929-1930). 7) Referat Opieki Społecznej: opieka nad ubogimi i sierotami, kapitalizacja rent wojskowych, wpłaty na Fundusz Pracy, korespondencja z pracodawcami, pośrednictwo pracy, emigracja i reemigracja, bezrobocie, statystyka z rynku pracy, sprawy taryfowe, komunikaty klearingowe, Komitet gminy Strzyżew (sygn. 109-149; 1920-1936). 8) Referat Sanitarny: przepisy i zarządzenia (sygn. 150-151; 1925-1932). 9) Referat Weterynaryjny: zarządzenia, sprawozdania, służba weterynaryjna (sygn. 152-155; 1920-1933). 10) Referat Ochrony Lasów: programy gospodarcze lasów prywatnych i samorządowych, sprawozdawczość i statystyka, ewidencja lasów w powiecie (sygn. 156-171; 1927-1939). 11) Referat Rolnictwa i Reform Rolnych: parcelacja dóbr państwowych i prywatnych, rejestry pomiarowe, gospodarstwa rolne i leśne, statystyka produkcji rolnej (sygn. 172-221; 1922-1939). 12) Referat Melioracji: sprawy i spółki wodne (sygn. 222-223; 1931-1938). Number of units in the group: 341
11/5/0 Starostwo Powiatowe w Koźminie [1897] 1919-1932 0 Unroll
1) Pomoce archiwalne: instrukcje kancelaryjne i spisy akt (sygn. 1-2; 1931). 2) Referat Ogólny: przepisy, zarządzenia i okólniki, sprawy reprezentacyjne starosty, święta państwowe i kościelne, odznaczenia (sygn. 3-15; 1921-1931). 3) Referat Organizacyjny: sprawy organizacyjno-kancelaryjne, konferencje, sprawy personalne (sygn. 16-25; 1920-1930). 4) Referat Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego: wybory do Sejmu, Senatu, i władz samorządowych, interwencje poselskie, sprawozdania sytuacyjne, sprawy wyznaniowe, święta narodowe i kościelne, sprawy żydowskie, język urzędowy, "Orędownik Powiatowy", bezpieczeństwo i porządek publiczny, stan wyjątkowy, zebrania i wiece, strajki, straże obywatelskie, nadzór nad organizacjami politycznymi, społecznymi i związkami zawodowymi, mniejszość niemiecka, cudzoziemcy, Izba Rzemieślnicza, cechy rzemieślnicze, policja drogowa, punkty trygonometryczne, sprawy graniczne, Powiatowa Komenda Policji Państwowej, sprawy konsularne, straż celna, eksport (sygn. 26-102, 252-267; [1903] 1920-1931). 5) Referat Administracyjny: sprawy administracyjne, pożyczka państwowa, sprawy opcji, nabywanie i utrata obywatelstwa polskiego, plebiscyt, statystyka ludnościowa, zmiany nazwisk, oświata i stowarzyszenia oświatowe, biblioteki ludowe, sprawy przemysłowo-handlowe, statystyka przemysłowa, spółki drenarskie i wodne, myślistwo, rybołówstwo, walka ze spekulacją i lichwą, sprawy własnościowe i ubezpieczeniowe, pożary i staże pożarne (sygn. 103-158; [1897] 1920-1930). 6) Sprawy wojskowe i opieki społecznej: ochotnicy, sądownictwo wojskowe, organizacje wojskowo-wychowawcze, opieka nad inwalidami i pozostałymi po poległych, sprawy weteranów, grobownictwo, uchodźcy, jeńcy wojenni i internowani, fundacje, inspekcja pracy, pośrednictwo pracy, płace, bezrobocie, emigracja i reemigracja, ławnicy (sygn. 159-192; 1921-1930). 7) Referat Sanitarny: stan zdrowotny powiatu, lekarze, sprawozdania z zakresu higieny (sygn. 193-198, 268-269; 1918-1931). 8) Referat Ochrony Lasów: leśnictwo, administracja lasów państwowych, ochrona lasów (sygn. 199-201; 1920-1930). 9) Referat Rolnictwa i Reform Rolnych: Urząd Likwidacyjny, sprawy samorządowe i gminne, Okręgowy i Powiatowy Urząd Ziemski, rejestracja majątków niemieckich, reforma rolna i parcelacja, obrót nieruchomościami, urzędy rozjemcze, klęski żywiołowe, robotnicy rolni, statystyka rolna (sygn. 202-251; 1919-1930). Number of units in the group: 269
11/6/0 Starostwo Powiatowe w Krotoszynie 1919-1939 0 Unroll
1) Referat Ogólny: okólniki Wojewody Poznańskiego, popieranie inicjatyw społecznych, odznaczenia, zmiany nazwisk, doniesienia w sprawach nadzwyczajnych (sygn. 1-7; 1920-1938). 2) Referat Organizacyjny: zjazdy starostów, sprawy organizacyjne Starostwa, miast, wójtostw i sołectw, obchody rocznicowe, akta personalne pracowników starostwa i komisariatów, spisy zdawczo-odbiorcze akt (sygn. 8-30; 1919-1936). 3) Referat Bezpieczeństwa: sprawy plebiscytowe, opcje na rzecz Polski i Niemiec, sprawy graniczne (przekraczanie, nabywanie ziemi, zajścia itp.), jeńcy wojenni, pobyt i ewidencja cudzoziemców, wybory do rad miejskich i gromadzkich, nadzór nad mniejszością niemiecką, organizacjami politycznymi, społecznymi oraz związkami zawodowymi, sprawy wyznaniowe, klęski żywiołowe, strajki, sprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego, policja państwowa, sprawy konsularno-paszportowe, statystyka (m.in. narodowościowa), walka z alkoholizmem, sprawozdania sytuacyjne Starosty, przepisy i okólniki, przysposobienie wojskowe, pozwolenia na broń, podania o tymczasowe dowody osobiste (sygn. 31-119, 197-263; 1919-1939). 4) Referat Administracyjny: protokoły obywatelstwa, przepisy dla usc, spisy ludności, akta przemysłowe i koncesyjne, sędziowie polubowni, ochrona zabytków, jarmarki, komunikacja, statystyka przemysłowa, likwidacja spraw majątkowych, sprawy wodne, myślistwo, rybołówstwo, ochrona przeciwpożarowa, ubezpieczenia, walka z lichwą, pożyczka państwowa (sygn. 120-148; 1921-1934). 5) Referat Opieki Społecznej: przepisy, renty inwalidzkie i wojenne, zapomogi, organizacje charytatywne, zakłady opieki społeczne, emigracja zarobkowa i opieka nad wychodźstwem, sprawy robotnicze, walka z bezrobociem, inwalidzi, Powiatowy Komitet Funduszu Pracy (sygn. 149-178; 1920-1939). 6) Referat Sanitarny: okólniki, choroby zakaźne i weneryczne, prostytucja, epidemie, szczepienia, opieka zdrowotna, kontrole sanitarne, akta osobowe, sprawozdawczość (sygn. 179-184, 264-266; 1919-1937). 7) Referat Budowlany: policja drogowa i budowlana (sygn. 185-187; 1920-1930). 8) Referat Rolnictwa i Reform Rolnych: spis akt referatu, parcelacje, składki na rzecz Izby Rolniczej, licencjonowanie ogierów, zarazy roślinne, spis rolny, statystyka, spółki drenarskie (sygn. 188-196; 1920-1931). Number of units in the group: 266
11/7/0 Starostwo Powiatowe w Odolanowie [1910] 1919-1932 0 Unroll
1) Sprawy prezydialne (sygn. 1-18; [1918] 1919-1931). 2) Sprawy administracyjne: zarządzenia i okólniki, sprawy organizacyjno-kancelaryjne, komisariat i wójtostwa obwodowe, sieroctwo, Prokuratoria, ławnicy i przysięgli sądowi, testamenty, sprawy organizacyjne usc, kultura i sztuka, archiwa, biblioteki i muzea, pomniki przyrody (sygn. 19-38; 1918-1930). 3) Sprawy budżetowo-gospodarcze: kasowość administracyjna (sygn. 39; 1923-1930). 4) Sprawy policyjne a) Akta porządku i bezpieczeństwa publicznego: organizacja policji państwowej, strajki, bezpieczeństwo państwa, stan wyjątkowy, prasa, cenzura, raporty policyjne, sprawy obywatelskie, nazwy miejscowości, uchodźcy, pośrednictwo pracy, straż pograniczna, cechy rzemieślnicze, sprawy handlowe, Komisja Zdrowia, policja sanitarna, grobownictwo wojskowe, fundacje i darowizny (sygn. 40-83; [1910] 1919-1930). b) Akta rolne, leśne i melioracyjne: reforma rolna, parcelacja, inspekcja pracy w rolnictwie, statystyka produkcji rolnej, leśnictwo, łowiectwo, sprawy wodne, księga wodna, spółki drenarskie, turystyka (sygn. 84-108; 1919-1930). 5) Sprawy ogniowe: przepisy przeciwpożarowe, straże pożarne, statystyka pożarów (sygn. 109-112; 1920-1931). 6) Sprawy wojskowe: przepisy, inwalidzi wojenni i weterani, jeńcy wojenni i uchodźcy, punkt trygonometryczne, wojskowe zakłady naukowe i wychowawcze, Czerwony Krzyż, organizacje paramilitarne, Powiatowy Komitet Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego (sygn. 113-133; 1919-1930). 7) Sprawy szkolne: sprawy ogólne, konferencje, nadzór nad szkołami powszechnymi, nauczyciele, oświata zawodowa, szkolnictwo wyższe (sygn. 134-148; 1919-1931). 8) Sprawy kościelne: sprawy ogólne, sprawy organizacyjno-własnościowe parafii rzymskokatolickich, ewangelickich i gminy żydowskiej, sekty wyznaniowe (sygn. 149-172; 1919-1931). 9) Sprawy samorządowe i gminne: gminy wiejskie i miejskie, obszary dworskie (sygn. 173-175; 1919-1931). 10) Sprawy statystyczne: statystyka ludnościowa, klęsk żywiołowych, samobójstw, własnościowa, produkcji rolnej (sygn. 176-185; 1919-1931). 11) Sprawy obywatelstwa i opcji: plebiscyt, opcje na rzecz Polski i Niemiec (sygn. 186-195; 1919-1930). 12) Sprawy paszportowe: robotnicy sezonowi, emigracja i reemigracja, cudzoziemcy (sygn. 196-203; 1919-1932). 13) Sprawy urzędu ubezpieczeń: ubezpieczenia społeczne, nieruchomości i ruchomości, organizacja Urzędu Ubezpieczeń, statystyka ubezpieczeniowa, przepisy Kas Chorych, bezrobocie (sygn. 204-214; [1914] 1919-1931). Number of units in the group: 213
11/8/0 Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim [1910] 1919-1939 0 Unroll
1) Referat Ogólny: sprawy reprezentacyjne, uroczystości państwowe, współpraca z władzami niezespolonymi, akcje społeczne kierowane przez starostę, odznaczenia (sygn. 1-18; 1919-1938). 2) Referat Organizacyjny: okólniki, biurowość, podział czynności, nadzór nad jednostkami podległymi, wybory do organów samorządowych i Wielkopolskiej Izby Rolniczej (sygn. 19-42; 1921-1939). 3) Referat Bezpieczeństwa: utrzymanie spokoju i porządku publicznego, wybory do Sejmu i Senatu, sprawy wyznaniowe, gmina żydowska, szpiegostwo, nadzór nad organizacjami politycznymi i społecznymi, propaganda bolszewicka, prasa i wydawnictwa, strajki, służba bezpieczeństwa, policja państwowa, sprawy przygraniczne, plebiscyt, sprawy wojskowe (m.in. pobór), sprawozdania sytuacyjne starosty (sygn. 43-110a, 305; 1921-1939). 4) Referat Administracyjny: sprawy obywatelstwa, optanci, statystyka ludnościowa, zabytki, zakłady rzemieślnicze i przemysłowe, organizacje rzemieślnicze, księga wodna, melioracje, spółki wodne, myślistwo, przewłaszczenia nieruchomości, podział administracyjny, pomiar kartowy kraju (sygn. 111-177; 1921-1939). 5) Referat Opieki Społecznej: bezrobocie, pośrednictwo pracy, emigracja sezonowa, ewidencja grobów i cmentarzy, stan zdrowotny i działalność w dziedzinie zdrowia publicznego, choroby zakaźne, Kasa Chorych (sygn. 178-196, 304; 1921-1936). 6) Referat Ochrony Lasów: sprawy ogólne, okólniki i rozporządzenia, lasy prywatne, zalesienia (sygn. 197-225; 1921-1939). 7) Referat Budowlany: cmentarze (m.in. jeńców wojennych), zamek i park w Krotoszynie, rysunki i plany budowlane (sygn. 226-229; [1910] 1919-1935). 8) Referat Rolnictwa i Reform Rolnych: instrukcje i okólniki, plany przebudowy ustroju rolnego, parcelacja majątków prywatnych, operaty parcelacyjne, rejestry pomiarowe, osady rentowe, przewłaszczenia nieruchomości, statystyka produkcji rolnej i roślinnej, związki rolnicze, szkoły rolnicze (sygn. 230-303; 1920-1939). Number of units in the group: 305
11/9/0 Starostwo Powiatowe w Ostrzeszowie [1912] 1919-1932 0 Unroll
1) Pomoce archiwalne: repertorium akt (sygn. 1; b.d.). 2) Oddział Prezydialny: wybory do Sejmu i Senatu, organizacja starostwa, stanowisko starosty i sekretarza, akta personalne, okólniki władz nadrzędnych (wojewódzkich i ministerialnych), druki urzędowe (Dziennik Ustaw RP, Dziennik Urzędowy Województwa Poznańskiego, "Orędownik Urzędowy" i "Gazeta Powiatowa"), straż ludowa, przepisy kancelaryjne i tryb urzędowania, zjazdy starostów, inwentarz starostwa, sprawy sądowe, plebiscyt na Górnym Śląsku, Warmii i Mazurach, organizacja komisariatów obwodowych, sprawozdania sytuacyjne starosty (sygn. 2-36, 204-219; 1919-1932). 3) Oddział Administracyjny: pożyczki państwowe, urzędy rozjemcze, parcelacja gruntów rolnych i tworzenie drobnych osad, opieka nad zabytkami historycznymi, poszukiwania surowców mineralnych, przewłaszczenia, nabywanie nieruchomości przez obcokrajowców, rejestracja gruntów, udzielanie zasiłków z powodu klęsk żywiołowych, spółdzielczość, oświata i organizacje rolnicze, opieka społeczna i zdrowotna (wykazy lekarzy, stan zdrowotny), lotnictwo, radiostacja, komunikacja kolejowa i drogowa (sygn. 37-76; 1919-1930). 4) Oddział Budżetowo-Gospodarczy: preliminarze budżetowe i sprawozdania finansowe (sygn. 77-79; 1923-1930). 5) Oddział Policyjny: przepisy policyjno-porządkowe (m.in. sanitarne), sprawy paszportowe, cudzoziemcy, emigracja i reemigracja, sprawy meldunkowe, punkty trygonometryczne, zwalczanie włóczęgostwa, nadzór nad stowarzyszeniami i prasą, ochrona lasów, rybołówstwo, młyny wodne, sprawy wodne, melioracja, zażalenia na policjantów (sygn. 80-120; 1919-1931). 6) Oddział Ogniowy: pożary w obwodzie mikstackim (sygn. 121; 1919-1927). 7) Oddział Wojskowy: mobilizacja, kontrola rezerwistów, rekwizycje, cenzura prewencyjna, jeńcy wojenni i repatrianci, szacowanie szkód wojennych, opcja poborowych, likwidacja b. armii niemieckiej, dezercje (sygn. 122-136; 1920-1930). 8) Oddział Szkolny i Kościelny: sprawy szkolne ogólnie, kościół katolicki, ewangelicki, sprawy żydowskie, kultura i sztuka (sygn. 137-145; 1919-1931). 9) Oddział Samorządowy i Gminny: organizacja wójtostwa, spis i zmiany nazw miejscowości, administracja Mikstatu i Ostrzeszowa (sygn. 146-152; 1919-1930). 10) Oddział Statystyczny: ogólny spis ludności, sprawozdania prasowe, statystyka pożarów, chorób zakaźnych, z zakresu opieki społecznej i rolnictwa, tabele urodzeń, małżeństw i zgonów (sygn. 153-161; 1919-1930). 11) Oddział Obywatelsko-Opcyjny: świadectwa swojeszczyzny, przynależności gminnej oraz państwowej (sygn. 162-163; 1919-1929). 12) Oddział Paszportowy: naturalizacja, emigracja i reemigracja, wysiedlenia z pasa granicznego, ustalenie i ochrona granicy państwa (sygn. 164-168; [1914] 1919-1930). 13) Oddział Ubezpieczeń: sprawy organizacyjno-personalne Urzędu Ubezpieczeń, przepisy ubezpieczeniowe, przyznawanie rent i emerytur, statystyka, ustalanie przeciętnych zarobków, Powiatowa Kasa Chorych (sygn. 169-203; [1912] 1919-1930). Number of units in the group: 220
11/10/0 Starostwo Powiatowe w Pleszewie [1824] 1919-1932 [1934] 0 Unroll
1) Sprawy ogólne: Sejmik Powiatowy, redukcje komisariatów obwodowych, Tydzień Dziecka, ewidencja mogił powstańców i żołnierzy polskich (sygn. 1-4; [1891] 1919-1932 [1934]). 2) Sprawy budżetowo-kasowe: sprawy organizacyjno-osobowe, rozporządzenia i okólniki, budżety gminne, pożyczki, kolejka Krotoszyn-Pleszew (sygn. 5-9; 1923-1931). 3) Sprawy policyjne: okólniki dotyczące spraw wojskowych i policyjnych, podział administracyjny, ochrona granic, nadzór nad organizacjami politycznymi i społecznymi, cudzoziemcy, optanci, rybołówstwo, klęski żywiołowe, epidemie, policja budowlana, konflikt z burmistrzem Pleszewa, sprawozdania sytuacyjne starosty i Komisariatu Obwodowego, sprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego, wybory do Sejmu i Senatu (czynności przygotowawcze, spisy wyborców, wyniki), okólniki, działalność antypaństwowa, mniejszość niemiecka, wykaz osób wyjeżdżających zagranicę (sygn. 10-28, 78-110; [1893] 1919-1931). 4) Sprawy szkolne i kościelne: sprawy organizacyjno-finansowe szkół w powiecie, sprawy wyznaniowe (sygn. 29-39; [1824] 1919-1931). 5) Sprawy opieki społecznej: nadzór nad działalnością instytucji opiekuńczych, sprawy administracyjno-prawne robót publicznych, emigracja i reemigracja, orzeczenia Urzędu Ubezpieczeń (sygn. 40-47; 1923-1931). 6) Sprawy rolne: okólniki, zasiewy, robotnicy rolni i leśni, gmina Skrzypno, majątek Czermin (sygn. 48-53; [1832] 1919-1930). 7) Sprawy melioracyjne: sprawy administracyjno-prawne, spółki drenarskie, kolegium wodne, Państwowy Bank Rolny, młyn wodny w Przedpadłem, księga wodna, ochrona przeciwpowodziowa (sygn. 54-70; [1913] 1920-1930). 8) Statystyka: rolna, katastralno-hipoteczna, budowlana, śmiertelności, spis mleczarń i miejscowości powiatu (sygn. 71-77; [1886] 1919-1931). Number of units in the group: 110
11/11/0 Wydział Powiatowy w Kaliszu 1918-1939 0 Unroll
1) Referat Organizacyjny: przepisy i zarządzenia władz zwierzchnich i własne, okólniki, statuty i regulaminy, sprawy personalne i emerytalne, urzędnicy komunalni, sprawozdawczość (sygn. 1-22; 1919-1938). 2) Referat Ogólny: przepisy i zarządzenia, wybory członków i protokoły z posiedzeń Sejmiku, Wydziału Powiatowego i Komisji, sprawy prasowe, sprawozdania finansowe, szpital powiatowy, kolejka powiatowa, elektryfikacja, Powiatowa Komunalna Kasa Oszczędności, przemysł i handel, oświata, sprawy bezpieczeństwa publicznego, sprawy wyznaniowe, organizacje społeczne, korespondencja z gminami, likwidacja Archiwum Państwowego w Kaliszu (sygn. 23-130; 1918-1939). 3) Referat Gospodarczy: majątek powiatu, straty wojenne (sygn. 131-133; 1918-1930). 4) Rachuba: przepisy i zarządzenia, pożyczki sejmikowe, oddłużenie Wydziału Powiatowego, budżety, sprawozdania finansowe, fundusz emerytalny pracowników, statystyka (sygn. 134-165; 1922-1937). 5) Referat Podatkowy: statuty podatkowe, podatki, nadzór nad gminami (sygn. 166-173; 1922-1935). 6) Referat Spraw Gminnych: nadzór nad gminami wiejskimi i miejskim (okólniki, budżety, korespondencja, konferencje) (sygn. 174-427; 1918-1939). 7) Referat Drogowy: przepisy i zarządzenia, posiedzenia Komisji Drogowej, budowa i utrzymanie dróg, spółki drogowe, Fundusz Pracy, budżety Powiatowego Zarządu Drogowego (sygn. 428-460; 1922-1939). 8) Referat Oświaty i Kultury: przepisy i zarządzenia ogólne, Rada Szkolna Powiatowa, Komisja Oświatowa, sprawozdawczość, stowarzyszenia oświatowe, domy ludowe, biblioteki, Stacja Meteorologiczna, szkolnictwo powszechne i zawodowe, stypendia i zapomogi, dotacje dla instytucji kulturalno-oświatowych, akcje oświatowe (sygn. 461-488; 1919-1937). 9) Referat Zdrowia Publicznego: posiedzenia Komisji Zdrowotnej, placówki służby zdrowia (ośrodki, szpitale, przychodnie, ambulatoria), Międzykomunalny Związek Szpitalny (sygn. 489-500; 1918-1938). 10) Referat Opieki Społecznej: przytułki i sierocińce, ochrona i pośrednictwo pracy, zakłady opieki społecznej własne, instytucje i stowarzyszenia opieki społecznej, gminne komisje opieki społecznej, opiekunowie społeczni, zapomogi, bezrobocie (sygn. 501-527; 1918-1937). 11) Referat Rolny: sprawy organizacyjne, posiedzenia Komisji Rolnej, instrukcje i zarządzenia, oświata rolnicza, rolnictwo, leśnictwo, ogrodnictwo i hodowla, melioracje, statystyka (sygn. 528-554; 1919-1936). 12) Referat Budowlany: przepisy i zarządzenia ogólne, sprzedaż gruntów, inspekcja budowlana, pomnik ks. Kordeckiego w Szczytnikach (sygn. 555-561; 1927-1938). 13) Referat Funduszu Pracy: Fundusz Bezrobocia, roboty publiczne, statystyka (sygn. 562-577; 1918-1939). Number of units in the group: 577
11/12/0 Wydział Powiatowy w Kępnie 1919-1939 0 Unroll
1) Referat Organizacyjny: przepisy i zarządzenia władz zwierzchnich i własne, okólniki, sprawy organizacyjne, statuty i regulaminy, sprawy pracownicze, akta personalne, sprawozdawczość, spisy akt (sygn. 1-15, 516-538; 1919-1939). 2) Referat Ogólny: przepisy i zarządzenia, wybory do Sejmiku Powiatowego i Wojewódzkiego, spisy wyborców, posiedzenia Sejmiku, Wydziału i Komisji, organizacje społeczne i zawodowe, kasy oszczędności, podział administracyjny, sędziowie polubowni (sygn. 16-58, 539-542; 1920-1939). 3) Referat Spraw Gospodarczych: budżety powiatowe, budowa domu mieszkalnego dla starosty (sygn. 59-67; 1921-1939). 4) Rachuba: przepisy i zarządzenia, pożyczki sejmikowe, nadzór finansowy (sygn. 68-74; 1926-1939). 5) Referat Podatkowy: okólniki, podatki (sygn. 75-77; 1921-1935). 6) Referat Spraw Gminnych: nadzór nad gminami wiejskimi i miejskim (okólniki, wybory, kontrole, podział administracyjny, budżety, sprawozdawczość, korespondencja), elektryfikacja (sygn. 78-460, 544-558; 1919-1939). 7) Referat Drogowy: budowa dróg, sprawozdawczość (sygn. 461-462; 1924-1935). 8) Referat Oświaty i Kultury: Powiatowa Rada Szkolna, kursy dokształcające, Związek Młodzieży Wiejskiej, stowarzyszenia oświatowe, domy ludowe (sygn. 463-466; 1930-1938). 9) Referat Zdrowia Publicznego: przepisy i zarządzenia, posiedzenia Komisji Zdrowia Publicznego, placówki służby zdrowia (ośrodki, szpitale), sprawozdawczość (sygn. 467-475; 1921-1938). 10) Referat Opieki Społecznej: posiedzenia Komisji Opieki Społecznej, pomoc biednym i bezrobotnym, opiekunowie społeczni, zakłady opieki społecznej (sygn. 476-498; 1921-1938). 11) Referat Rolny: przepisy i zarządzenia, posiedzenia Komisji Rolnej, organizacje rolnicze, oświata rolnicza, klęski żywiołowe, statystyka, rejestr pomiarowy Przytocznicy (sygn. 499-515, 543; 1920-1939). Number of units in the group: 551
11/13/0 Wydział Powiatowy w Koźminie 1920-1932 0 Unroll
1) Pomoce archiwalne: protokoły zdawczo-odbiorcze akt (sygn. 1; 1932). 2) Sprawy ogólno-organizacyjne: organizacja i okólniki urzędu, likwidacja powiatu, wybory samorządowe, konferencje, posiedzenia Sejmiku i Wydziału, sprawy personalne, organizacja gmin, oświata, ewidencja grobów i cmentarzy wojennych, szkoły powszechne, sprawy organizacyjne usc (sygn. 2-39; 1920-1932). 3) Sprawy finansowe: okólniki, budżety powiatu, gminne i miejskie, Powiatowa Komunalna Kasa Oszczędności (rewizje, statystyka) (sygn. 40-60, 158; 1920-1932). 4) Sprawy kolei żelaznej: budowa i utrzymanie, wyboru do Państwowej Rady Kolejowej (sygn. 61-62; 1920-1928). 5) Zakłady dobroczynne: szpital powiatowy, opieka społeczna, organizacje dobroczynne, zasiłki (sygn. 63-67; 1920-1932). 6) Sprawy drogowe i bezrobocia: Powiatowa Komisja Drogowa, budowa i utrzymanie dróg, bezrobocie, prace doraźne (sygn. 68-71; 1920-1931 ). 7) Sprawy wodne i budowlane: spółki drenarskie, nadzór budowlany (sygn. 72-86; 1920-1931). 8) Rolnictwo: organizacje rolnicze, oświata rolnicza, pszczelarstwo, myślistwo, wybór rzeczoznawców, weterynarze (sygn. 87-99; 1920-1932). 9) Sprawy ogniowe: organizacje strażackie (sygn. 100-101; 1921-1932). 10) Sprawy gminne: podział administracyjny, nadzór nad gminami wiejskimi i miejskimi (kontrole i rewizje finansowe, wybory samorządowe, spisy wyborców, budżety, sprawozdania finansowe, przewłaszczenia nieruchomości (sygn. 102-157; 1920-1932). Number of units in the group: 158
11/14/0 Wydział Powiatowy w Krotoszynie 1919-1939 0 Unroll
1) Referat Organizacyjny: przepisy i zarządzenia, okólniki, dokształcanie pracowników, akta personalne (sygn. 1-5; 1920-1939). 2) Referat Ogólny: przepisy i zarządzenia, wybory do Sejmiku Powiatowego i Wojewódzkiego, przewłaszczenia nieruchomości, (sygn. 6-271; 1920-1939). 3) Rachuba: budżety powiatowe, sprawozdania finansowe (sygn. 272-275; 1928-1938). 4) Referat Spraw Gminnych: wybory samorządowe, nadzór nad gminami wiejskimi i miejskim (protokoły organów kolegialnych, budżety, sprawozdania rachunkowe) (sygn. 276-317; 1919-1939). 5) Referat Oświatowo-Kulturalny: oświata i kultura, biblioteki (sygn. 318-320; 1921-1938). 6) Referat Opieki Społecznej: posiedzenia Powiatowego Komitetu Dobroczynności, zapomogi dla ubogich, bezrobocie, Fundusz Pracy (sygn. 321-328; 1921-1938). Number of units in the group: 327
11/15/0 Wydział Powiatowy w Odolanowie 1921-1932 0 Unroll
1) Referat Ogólny: wybory, posiedzenia Sejmiku i Wydziału, Powiatowa Kasa Komunalna, podział administracyjny, sprawy graniczne, ewidencja mostów, związki komunalne, zmiany granic administracyjnych (sygn. 1-14, 39; 1921-1932). 2) Referat Rachuby: budżety powiatowe i gminne, sprawozdania finansowe (sygn. 15-34; 1927-1932). 3) Referat Opieki Społecznej: posiedzenia Komisji Opieki Społecznej, bezrobocie, ubezpieczenia rolnicze, Państwowy Fundusz Drogowy (sygn. 35-38; 1927-1932). Number of units in the group: 39
11/16/0 Wydział Powiatowy w Ostrowie Wielkopolskim 1919-1939 0 Unroll
1) Referat Ogólny: przepisy i zarządzenia, organizacje związków komunalnych, Powiatowa Kasa Oszczędności, wybory i posiedzenia Sejmiku, Wydziału i Komisji, podział administracyjny (sygn. 1-26; 1919-1938). 2) Referat Spraw Gospodarczych: budżety powiatowe i jednostek podległych, sprawozdania rachunkowe, inwestycje, majątek powiatu (sygn. 27-49; 1919-1939). 3) Rachuba: odszkodowania wojenne, sprawozdania rachunkowe powiatu i gmin (sygn. 50-66; 1924-1936). 4) Referat Podatkowy: przepisy i zarządzenia, dochody Państwowego Funduszu Drogowego, podatki komunalne i gminne (sygn. 67-70; 1920-1939). 5) Referat Spraw Gminnych: przepisy i zarządzenia, okólniki Starostwa i Wydziału Powiatowego, nadzór nad gminami wiejskimi i miejskim (budżety, sprawozdania rachunkowe), sprawozdawczość, zmiany podziału administracyjnego (sygn. 71-236; 1920-1939). 6) Referat Drogowy: posiedzenia Komisji Drogowej, elektryfikacja powiatu, mosty (sygn. 237-240; 1923-1934). 7) Referat Zdrowia Publicznego i Opieki Społecznej: przepisy i zarządzenia, posiedzenia Powiatowej Komisji Szpitalnej, sprawozdawczość i statystyka, ubezpieczenia od wypadków w rolnictwie (sygn. 241-246; 1919-1938). 8) Referat Rolnictwa i Budowlany: organizacje rolnicze i pożarnicze, melioracje, gospodarka rolna i leśna, plany parcelacyjne, konferencje budowniczych, policja budowlana, Komisja Rozbudowy Miasta Ostrowa (sygn. 247-259; 1920-1939). Number of units in the group: 258
11/17/0 Wydział Powiatowy w Ostrzeszowie 1919-1932 0 Unroll
1) Sprawy ogólno-organizacyjne: przepisy i okólniki, wybory i posiedzenia Sejmiku i Wydziału, sprawy personalne, akta osobowe pracowników, związki międzykomunalne, biblioteka powiatowa (sygn. 1-30; 1919-1932). 2) Sprawy finansowe: przepisy, budżety powiatowe, sprawozdania rachunkowe (sygn. 31-35; 1919-1932). 3) Sprawy instytucji komunalnych: majątek powiatu, park starościński, Komunalna Kasa Oszczędności, szpital powiatowy (sygn. 36-41; 1919-1932). 4) Sprawy pożyczek, subwencji i dotacji (sygn. 42-48; 1919-1932). 5) Sprawy szkolne: szkolnictwo powszechne i średnie, oświata pozaszkolna, Seminarium Nauczycielskie, opieka lekarska w szkołach (sygn. 49-54; 1919-1932). 6) Sprawy kultury i sztuki: sprawy ogólne, krajoznawstwo, wystawy naukowe (sygn. 55-58; 1921-1931). 7) Sprawy sanitarne: sprawy ogólne, położnictwo, wychowanie fizyczne (sygn. 59-63; 1919-1932). 8) Sprawy opieki społecznej: przepisy, sprawy bezrobocia i funduszu pracy, walka z żebractwem i włóczęgostwem, opieka nad matką i dzieckiem, sierotami i optantami, emigracja, zakłady opieki społecznej (sygn. 64-82; 1919-1932). 9) Sprawy rolnicze: oświata rolna, wystawy rolnicze, Izba Rolnicza, sprawy wodne, sądy rozjemcze, statystyka (sygn. 83-90; 1919-1932). 10) Sprawy policyjne: policja państwowa, pożarnictwo, ochrona przeciwgazowa i przeciwlotnicza (sygn. 91-94; 1923-1931). 11) Sprawy podatkowe: podatki państwowe i komunalne, koncesje, utrzymanie szkół, ulgi podatkowe (sygn. 95-104; 1919-1932). 12) Sprawy Urzędu Stanu Cywilnego: sprawy organizacyjne, podział administracyjny, kontrole urzędów (sygn. 105-107; 1919-1932). 13) Sprawy Inspektora Samorządu Powiatowego: nadzór nad gminami wiejskimi i miejskimi (budżety, sprawozdania finansowe), wybory, organizacja wójtostw, inwestycje, sprawy personalne, utrzymanie dróg, majątek gmin, oświata (sygn. 108-186; 1919-1932). Number of units in the group: 185
11/18/0 Akta miasta Grabowa 1796-1950 0 Unroll
I. Okres Księstwa Warszawskiego: sprawy budowlane, rachunki kasy miejskiej (sygn. 1-2; [1796] 1807-1810). II. Okres zaboru pruskiego: majątek miasta, rachunki kasy miejskiej, opieka społeczna, sprawy budowlane, rzemiosło, szkolnictwo, Straż Pożarna, sprawy wyznaniowe i policyjne (sygn. 3-46; 1815-1919). III. Okres międzywojenny: zarządzenia i przepisy, wybory do Rady Miejskiej, Sejmu i Senatu, sprawy organizacyjne, kontrola wewnętrzna, majątek miejski, budżety, opieka społeczna, bezrobocie, komunikacja, handel, przemysł i rzemiosło, szkolnictwo, gmina żydowska, odznaczenia, bezpieczeństwo publiczne, rejestry mieszkańców (sygn. 47-88; [1915] 1919-1939). IV. Okres okupacji hitlerowskiej: sprawy organizacyjne (sygn. 89; 1941-1942). V. Okres 1945-1950: przepisy i zarządzenia, sprawy osobowe radnych i pracowników urzędu, protokoły z posiedzeń MRN, Prezydium i Zarządu Miejskiego, kontrola i nadzór, budżety miasta i zakładów miejskich, Komisja Opieki Społecznej, rolnictwo, statystyka, sprawy wyznaniowe, bezpieczeństwo (sygn. 90-114; 1945-1950). Number of units in the group: 117
11/19/0 Akta miasta Kalisza [1783] 1809-1950 [1998] 0 Unroll
I. Okres zaborów 1) Kancelaria magistratu: dzienniki podawcze, korespondencja (13 j.a.; 1832-1918). 2) Akta personalne (1 j.a.; 1864-1867). 3) Fundusze szpitala miejskiego (58 j.a.; [1783] 1809-1934). II. Okres międzywojenny 1) Wydział Prezydialny i Kancelaria Główna: akta personalne, akta stowarzyszeń i związków (20 j.a.; 1919-1939). 2) Wydział Finansowy: preliminarze budżetowe, roczne sprawozdania rachunkowe, wykaz nieruchomości miejskich z 1937 r. (22 j.a.; 1928-1939). 3) Wydział Szpitalnictwa i Opieki Społecznej: szpital miejski, pomoc dzieciom szkolnym (2 j.a.; 1910-1939). 4) Wydział Gospodarczy: park i zieleńce miejskie (1 j.a.; 1925-1930). III. Okres okupacji hitlerowskiej: akta Nadprezydenta Miasta Kalisza jako Zwierzchnika Policji Miejscowej (zarządzenia dotyczące poruszania się Polaków i Żydów, ograniczenia godzin handlu w sklepach, pobytu Polaków w hotelach, zakazu wstępu do parków dla Polaków itp.) (9 j.a.; 1939-1934). IV. Okres 1945-1950 1) Wydział Ogólny: okólniki i zarządzenia, protokoły z posiedzeń Miejskiej Rady Narodowej, Prezydium i Zarządu, plany gospodarcze, sprawozdawczość i statystyka, obchody i uroczystości, władze sowieckie (59 j.a.; 1922-1950). 2) Wydział Administracyjny: sprawy obywatelstwa, organizacje społeczne i zawodowe, cechy rzemieślnicze (30 j.a.; 1945-1950). 3) Wydział Finansowy: budżety, sprawozdania finansowe (22 j.a.; 1945-1950). 4) Wydział Gospodarczy: nacjonalizacja zakładów przemysłowych, kolejka kalisko-turecka, powódź (11 j.a.; 1945-1950). 5) Wydział Oświaty, Kultury i Sztuki: organizacja szkolnictwa, teatr miejski (4 j.a.; 1946-1950). 6) Wydział Zdrowia: szpital miejski (2 j.a.; 1950). 7) Wydział Opieki Społecznej: opiekunowie społeczni (1 j.a.; 1948-1950). 8) Wydział Gospodarki Komunalnej: zakłady komunalne, lasy miejskie (10 j.a.; 1945-1950). 9) Wydział Przemysłu i Handlu: akta znacjonalizowanych przedsiębiorstw i spółdzielni (54 j.a.; 1945-1950 [1969]). V. Wydział Techniczno-Budowlany 1) Nieruchomości i obiekty użyteczności publicznej: akta budowlane, Komitet Rozbudowy m. Kalisza, regulacja i rozbudowa miasta w okresie międzywojennym (399 j.a.; 1878-1950 [1971]). 2) Nieruchomości prywatne: akta budowlane (2451 j.a.; 1851-1950 [1998]). 3) Plany miasta (19 j.a.; 1878-1940). VI. Ewidencja ludności 1) Książki meldunkowe (1143 j.a.; 1918-1950 [1952]). 2) Kartoteka meldunkowa (310 j.a.; 1931-1950 [1951]). VII. Okres staropolski Dokumentu z 1568 r. wystawiony przez Radę Miejską w Kaliszu dla bractwa kramarskiego w Kaliszu z pieczęcią lakową. Number of units in the group: 4682
11/20/0 Akta miasta Kępna 1811-1950 0 Unroll
I. Okres zaboru pruskiego: sprawy ustroju miasta i praw miejskich, majątek i kasa miejska, podatki państwowe i komunalne, przedsiębiorstwa miejskie (gazownia, rzeźnia, wodociągi, kanalizacja), budowa dróg i mostów, instytucje oszczędnościowo-pożyczkowe, opieka społeczna, zakłady dobroczynne, sprawy kościelne i szkolne, szkolnictwo podstawowe i średnie, sprawy policyjne, nadzór nad ludnością, prasą i organizacjami społecznymi, rolnictwo, leśnictwo, nadzór budowlany, komunikacja, rzemiosło, handel, stan sanitarny (sygn. 1-404; [1811] 1815-1918 [1930]). II. Okres międzywojenny: wybory do Sejmu i Senatu, sprawy plebiscytu, organizacja władz miasta, wybory do Rady Miejskiej, protokoły z posiedzeń Rady i Zarządu Miejskiego, sprawy pracownicze, zarząd posiadłościami miejskimi, budżety, rewizje, podatki państwowe i komunalne, przedsiębiorstwa miejskie (gazownia, wodociągi, kanalizacja, rzeźnia), budowa i utrzymanie budynków, dróg i mostów, opieka społeczna (m.in. zakłady opiekuńcze, Fundusz Pracy, bezrobocie), szkolnictwo podstawowe i zawodowe, statystyka ludnościowa, sprawy policyjne (ogólne, nadzór nad ruchem ludności i cudzoziemcami, prasą, organizacjami społecznymi, rolnictwem i leśnictwem, rzemiosłem, przemysłem i handlem, komunikacją i pocztą), sprawy higieny i zdrowia publicznego, cmentarze, nadzór budowlany, sprawy przeciwpożarowe, ubezpieczenia, sprawy wojskowe (sygn. 405-646, 723; 1919-1939). III. Okres okupacji hitlerowskiej: kanalizacja, budowla osiedla mieszkaniowego (sygn. 647-654; 1941). IV. Okres 1945-1950 1) Referat Ogólno-Organizacyjny: przepisy i zarządzenia, sprawy organizacyjne Rady Miejskiej i urzędu, protokoły z posiedzeń MRN, Prezydium i Zarządu Miejskiego, kontrola wewnętrzna, spis powszechny, statystyka ludnościowa, kronika miasta i powiatu, protokólarze cechowe (sygn. 655-685, 713-722; [1923] 1945-1950). 2) Referat Finansowo-Budżetowy: przepisy i zarządzenia, budżety miejski, plany finansowo-gospodarcze i budżety zakładów komunalnych, sprawozdania finansowe (sygn. 686-709; 1945-1950). 3) Referat Gospodarki Miejskiej: sprawozdawczość i statystyka (sygn. 710-712; 1945-1948). Number of units in the group: 722
11/21/0 Akta miasta Kobylina 1810-1950 [1951] 0 Unroll
I. Okres zaboru pruskiego: prawa miejskie, wybory do władz, kronika miasta, protokoły z posiedzeń władz miejskich, statystyka demograficzna i rolna, kasa miejska, długi, kasa oszczędnościowa, majątek miejski, procesy, podatki, sprawy wyznaniowe i kościelne, organizacje społeczne, nadzór policyjny (ruch ludności, cenzura, komunikacja, zdrowie, przestępczość), szpital, szczepienia, weterynaria, legaty, pomoc ubogim, budowa kolei, dróg i mostów, opisy budynków, straż pożarna, ubezpieczenia, cechy, rzemiosło, handel, przemysł, sprawy meldunkowe i wojskowe (sygn. 4-201; [1810] 1815-1918 [1928]). II. Okres międzywojenny: organizacja i protokoły z posiedzeń władz miejskich, wybory, spis powszechny, sprawy personalne, budżety, sprawozdania rachunkowe, przedsiębiorstwa miejski, spółki drenarskie, klasztor franciszkanów, szkoły, nadzór policyjny (stowarzyszenia, budownictwo) (sygn. 202-275, 289-290; [1875] 1919-1939). II. Okres okupacji hitlerowskiej: budżety, sprawy budowlane (sygn. 276-278; 1940-1943). IV. Okres 1945-1950: sprawy organizacyjne, protokoły z posiedzeń władz miejskich, budżety i sprawozdania finansowe, statystyka rolna, oświata (sygn. 279-288, 291-313; 1945-1950 [1951]). Number of units in the group: 313
11/22/0 Akta miasta Koźmina 1793-1950 0 Unroll
I. Okres Księstwa Warszawskiego: ustrój miasta, organizacja władz miejskich, kasa miejska, rzemiosło, handel, sprawy wojskowe (sygn. 1-80; [1793] 1807-1815 [1816]). II. Okres zaboru pruskiego: ustrój miasta, prawa miejskie, działalność władz miejskich, majątek miasta, finanse (wydatki, dochody, długi), podatki, opieka społeczna, zakłady dobroczynne, gospodarka komunalna (budownictwo, ulice i drogi, wodociągi, kanalizacja, gazowania, rzeźnia), przemysł, rzemiosło, handel, rolnictwo, sprawy wyznaniowe, szkolnictwo, sprawy wojskowe i policyjne (nadzór nad ludnością, organizacjami społecznymi), Wiosna Ludów, kronika i wykaz obywateli miasta (sygn. 81-385a, 545-548; [1795] 1815-1918 [1927]). III. Okres międzywojenny: protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej, Zarządu, majątek miejski, budżety, budowa i utrzymanie dróg, zakłady komunalne, szpital powiatowy, opieka społeczna, szkolnictwo, sprawy wodne i przeciwpożarowe (sygn. 386-421; 1919-1939 [1940]). IV. Okres okupacji hitlerowskiej: opieka społeczna, zdrowie publiczne, budownictwo, osadnictwo niemieckie, rolnictwo, rzemiosło, gospodarka komunalna (sygn. 422-491; 1939-1945). V. Okres 1945-1950 1) Referat Ogólno-Organizacyjny: zarządzenia i okólniki, sprawy organizacyjne, protokoły z posiedzeń MRN, Prezydium, Komisji i Zarządu Miejskiego, kontrole wewnętrzne i zewnętrzne, plan 6-letni, szkody wojenne, sprawozdania sytuacyjne (sygn. 492-523; 1945-1950). 2) Referat Finansowo-Budżetowy: przepisy i zarządzenia, Danina Narodowa, budżety miejskie i zakładów komunalnych (sygn. 524-529; 1945-1948). 3) Referat Gospodarki Miejskiej: gazownia, drogi i place publiczne, czyny społeczne, rolnictwo (sygn. 530-536; 1945-1950). 4) Referat Administracyjno-Społeczny: szkolnictwo, opieka społeczna, sprawy narodowościowe, sprawy wojskowe (sygn. 537-544; 1945-1949). Number of units in the group: 549
11/23/0 Akta miasta Krotoszyna 1807-1950 0 Unroll
I. Okres Księstwa Warszawskiego: pożyczki, kontrybucje wojskowe, handel (sygn. 1-3; 1807-1812). II. Okres zaboru pruskiego: wykazy akt, prawa miejskie, organizacja i posiedzenia władz miejskich, procesy sądowe, finanse (wydatki, dochody długi), kasa oszczędnościowa, podatki, nadzór policyjny nad ludnością i organizacjami społecznymi, cechy, Straż Pożarna, przemysł, handel, rolnictwo, budowa i utrzymanie dróg, kościoły, sprawy wyznaniowe, szkolnictwo (ludowe, średnie i zawodowe), opieka społeczna, organizacje dobroczynne, legaty, szpital, sprawy wojskowe, zakłady komunalne (elektrownia, gazownia, rzeźnia, kanalizacja, wodociągi), lasy miejskie (sygn. 4-422; [1807] 1815-1918 [1931]). III. Okres międzywojenny: instrukcje kancelaryjne, spisy akt, złożenie akt miejskich w archiwum, przepisy i okólniki, uroczystości, wybory do Rady Miejskiej, Sejmu i Senatu, protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej, Komisji i Zarządu Miejskiego, sprawy personalne, współpraca z organami samorządowymi, rozbudowa miasta, sprawy majątkowe, spis powszechny, budżety miejskie i jednostek podległych, sprawozdania finansowe, pożyczki, kasa oszczędnościowa, policja państwowa, nazwy ulic, sprawy wyznaniowe, nadzór nad organizacjami społecznymi i politycznymi, pożarnictwo, przemysł i handel, szkolnictwo powszechne, średnie i zawodowe, opieka społeczna, bezrobocie (m.in. Miejski Komitet ds. Bezrobocia), instytucje opiekuńcze, legaty i zapisy, opieka zdrowotna (m.in. szpital, lekarze), sprawy wojskowe, zakłady komunalne (elektrownia, gazownia,, wodociągi, rzeźnia), lasy miejskie, myślistwo, sprawy rolne (sygn. 423-709, 735-748, 750-751; [1898] 1919-1939). IV. Okres 1945-1950: protokoły z posiedzeń Miejskiej Rady Narodowej, Komisji i Zarządu Miejskiego, budżety, organizacje rzemieślnicze, oświata (sygn. 710-734, 749; 1945-1950). V. Ewidencja ludności: księgi meldunkowe, skorowidze (sygn. 752-829; 1888-1938). Number of units in the group: 821
11/24/0 Akta miasta Mikstatu 1791-1950 0 Unroll
I. Okres zaboru pruskiego: wykaz obywateli miasta (sygn. 40; [1791] 1815-1856). II. Okres międzywojenny: protokoły Rady Miejskiej, budżety (sygn. 1-2; 1918-1939). III. Okres 1945-1950 1) Referat Ogólno-Organizacyjny: przepisy i zarządzenia, protokoły z posiedzeń MRN, Komisji i Zarządu, kontrola i nadzór, majątek i przedsiębiorstwa miejskie, akta tajne (sygn. 3-20; 1945-1950). 2) Referat Finansowo-Budżetowy: plany finansowo-gospodarcze, budżety miejski i zakładów komunalnych, sprawozdania finansowe (sygn. 21-36; 1945-1950). 3) Referat Gospodarki Miejskiej: statystyka rolna (sygn. 37-38; 1947-1950). 4) Referat Administracyjno-Społeczny: sprawy oświaty, kultury i sztuki (sygn. 39; 1945-1947). Number of units in the group: 39
11/25/0 Akta miasta Odolanowa 1854-1950 [1961] 0 Unroll
1) Dział Ogólno-Organizacyjny: okólniki i zarządzenia własne, protokoły z posiedzeń Miejskiej Rady Narodowej, Prezydium i Zarządu Miejskiego, majątek miasta, sprawy wyznaniowe i narodowościowe, referendum ludowe, Straż Pożarna, szkody wojenne, sprawy budowlane, matrykuły katastralne, cmentarz ewangelicki, sprawy wodne (sygn. 1-38, 84-102; [1854] 1945-1950). 2) Dział Finansowo-Budżetowy: budżety miejskie i zakładów komunalnych, sprawozdania finansowe, Komunalna Kasa Oszczędności, podatki (sygn. 39-66, 103-118; [1938] 1945-50 [1961]). 3) Dział Gospodarki Komunalnej: sprawy lokalowe, drogowe i wodne, zakłady miejskie (elektrownia, rzeźnia), targowisko miejskie (sygn. 67-78, 119-121; 1945-1950). 4) Dział Spraw Socjalno-Kulturalnych: szkolnictwo podstawowe i średnie, Dom Kultury, opieka społeczna (sygn. 79-83; 1945-1950). 5) Ewidencja ludności: księgi meldunkowe (5 j.a.; 1931-1950). Number of units in the group: 126
11/26/0 Akta miasta Ostrowa Wielkopolskiego 1875-1950 0 Unroll
I. Okres międzywojenny: budżety, cech fryzjerów (sygn. 1-2, 69-70; 1930-1939 [1940]). II. Okres okupacji hitlerowskiej: podział administracyjny, statystyka ruchu ludności, budżety (sygn. 3-6; 1941-1944). III. Okres 1945-1950 1) Wydział Organizacyjno-Administracyjny: okólniki i zarządzenia, sprawy organizacyjno-prawne, plany pracy, wybory, protokoły z posiedzeń organów kolegialnych, wykaz osób zmarłych za granicą, danina narodowa, rejestry karno-administracyjne (sygn. 7-40; 1945-1950). 2) Wydział Finansowy: preliminarze budżetowe, budżety, sprawozdania z jego wykonania (sygn. 41-55, 71; 1945-1950). 3) Wydział Socjalno-Kulturalny: Komitet Biblioteczny, PCK (sygn. 56-57; 1945-1950). 4) Wydział Handlowo-Przemysłowy: browar, cech krawiecko-kuśnierski i fotografów (sygn. 58-59; 1945-1947). 5) Wydział Gospodarki Komunalnej: przedsiębiorstwa miejskie, plany inwestycyjne, wodociągi, kanalizacja, umowy kupna i sprzedaż, grobownictwo i ekshumacje (sygn. 60-68; 1945-1950). IV. Ewidencja ludności miasta: skorowidze do ksiąg meldunkowych (sygn. 72-105; 1875-1945). Number of units in the group: 104
11/27/0 Akta miasta Ostrzeszowa 1812-1950 0 Unroll
I. Okres zaboru pruskiego: wykaz akt, prawa miejskie, organizacja władz miejskich, urzędnicy, majątek miasta, budowa ulic i dróg, wodociągi, kanalizacja, gazownia, rzeźnia, szkoły, nadzór policyjny (ludność miasta, organizacje społeczne, prasa, budownictwo, komunikacja, przemysł, handel, rolnictwo) (sygn. 1-98; [1812] 1815-1918 [1923]). II. Okres międzywojenny: okólniki i instrukcje, organizacja władz miejskich, wybory samorządowe, do Sejmu i Senatu, urzędnicy, Związek Miast Polskich, likwidacja pow. ostrzeszowskiego, budżety i sprawozdania rachunkowe, majątek miejski, gazownia, kanalizacja, rzeźnia, długi, subwencje, dotacje, budowa ulic i dróg, kultura, zdrowie publiczne i opieka społeczna, bezrobocie, rolnictwo, handel nadzór policyjny (sygn. 99-360; [1913] 1919-1939). III. Okres 1945-1950: organizacja i posiedzenia władz miejskich, budżety i sprawozdania rachunkowe, plany zabudowy miasta, Narodowy Spis Powszechny (instrukcje), sprawy repatriacji, VD, stowarzyszeń, wysiedleń Niemców (m.in. spisy osobowe) (sygn. 361-372, 819-823; [1923] 1945-1950). IV. Nadzór budowlany: korespondencja, pozwolenia na budowę, dokumentacja kosztorysowo-techniczna (sygn. 373-818; 1924-1950). Number of units in the group: 823
11/28/0 Akta miasta Pleszewa 1816-1950 [1954] 0 Unroll
I. Okres zaboru pruskiego: przepisy i zarządzenia, ludność miasta, organizacja władz miejskich, urzędnicy miejscy, wybory i posiedzenia Rady Miejskiej i Zarządu, majątek miasta, podatki, kasa miejska, kasa oszczędności, oświetlenie ulic, kasa zapomogowa, sprawy miar i wag, budowa i utrzymanie ulic, urządzenia komunalne, budowa kolei, opieka społeczna (pomoc ubogim, zakłady dobroczynne, legaty), szpital miejski, handel, sprawy celne, rzemiosło, cechy, przemysł, sprawy państwowe, wybory, emigracja, organizacja sądownictwa (sygn. 1-726; 1816-1918 [1927]). II. Okres międzywojenny: protokoły Rady Miejskiej i Zarządu, sprawy organizacyjne i ustrojowe, sprawy kadrowe, przemysł i handel, rzemiosło, cechy rzemieślnicze, sprawy przeciwpożarowe i sanitarne, majątek miejski, podatki państwowe i komunalne, kasa miejska, Komunalna Kasa Oszczędności, sprawy budowlane, przedsiębiorstwa i urządzenia miejskie (m.in. wodociągi, elektrownia), szkolnictwo (podstawowe, średnie, zawodowe i wyznaniowe), sprawy wyznaniowe i opieki społecznej (m.in. zakłady dobroczynne, fundacje), opieka zdrowotna, sprawy ogólnopaństwowe, wybory do Sejmu i Senatu, sprawy obywatelstwa i wojska, przewłaszczenia, podatki, sprawy sądowe, statystyka, bezrobocie, nadzór policyjny (policja, bezpieczeństwo i porządek publiczny, policja obyczajowa, emigracja, ruch ludności, zdrowie publiczne, sprawy sanitarne, weterynaria, nadzór budowlany, pożarnictwo, drogi, sprawy wodne, gospodarka rolna, leśna i hodowlana, sprawy przemysłowo-handlowe, ubezpieczenia zdrowotne) (sygn. 727-1701, 1756-1941, 1943-1950; [1876] 1919-1939 [1943]). III. Okres okupacji hitlerowskiej: budżet, urządzenia komunalne, jeńcy wojenni (sygn. 1920, 1963-1966, 1979-1981, 1986 i 1990; 1939-1943) IV. Okres 1945-1950 1) Referat Ogólno-Organizacyjny: protokoły z posiedzeń Miejskiej Rady Narodowej, Zarządu i Komisji, majątek poniemiecki, sprawy wyznaniowe, plan gospodarczy miasta, szkody wojenne (sygn. 1702-1727, 1942; 1945-1950). 2) Referat Finansowo-Budżetowy: plany finansowo-gospodarcze, budżety, sprawozdania finansowe, inwestycje, podatek od lokali (sygn. 1728-1745, 1989; 1945-1950). 3) Referat Gospodarki Miejskiej: zakłady komunalne, kolej wąskotorowa, układ zbiorowy (sygn. 1746-1751; 1945-1950). 4) Referat Administracyjno-Społeczny: sprawy kultury i sztuki, walka z analfabetyzmem, statystyka (sygn. 1752-1755; 1945-1949). V Nadzór budowlany: akta budowlane nieruchomości (sygn. 1943-1950; 1889-1939). IV. Ewidencja ludności: karty meldunkowe, księgi kontroli ruchu ludności (sygn. 1951-1988, 1991-2023; 1898-1950 [1954]). Number of units in the group: 2024
11/29/0 Akta miasta Pogorzeli 1825-1950 [1954] 0 Unroll
I. Okres zaboru pruskiego 1) Sprawy komunalne: prawa miejskie, organizacja i posiedzenia władz miejskich, majątek i kasa miejska, szkoły, opieka społeczna, sprawy budowlane, rzemiosło, cechy, rolnictwo, sprawy wojskowe, podatki (sygn. 1-191; 1825-1918 [1921]). 2) Sprawy policyjne: paszporty, więzienie, przestępstwa, ruch ludności, organizacje społeczne, prasa, handel, komunikacja, pożarnictwo, przemysł, rzemiosło, rolnictwo (sygn. 192-346; 1849-1918 [1921]). II. Okres międzywojenny 1) Sprawy komunalne: przepisy i zarządzenia, wybory do Sejmu, Senatu i Rady Miejskiej, posiedzenia Rady i Zarządu Miejskiego, sprawy personalne, zakłady komunalne, podatki państwowe i komunalne, budżety, sprawozdania rachunkowe, opieka społeczna, przemysł, rzemiosło i handel (sygn. 347-439, 627-628; 1919-1939). 2) Sprawy policyjne: przepisy i zarządzenia, sprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego, organizacje społeczne i polityczne, cenzura, stan sanitarny, pożarnictwo, policja budowlana, leśna i polna, rolnictwo i melioracja, przemysł i handel, rzemiosło i organizacje rzemieślnicze, bezrobocie (sygn. 440-553; 1919-1939). III. Okres okupacji hitlerowskiej: zarządzenia, sprawy wyznaniowe, zakłady komunalne, budżety, rolnictwo (sygn. 554-626; 1939-1944). IV. Okres 1945-1950 1) Referat Ogólno-Administracyjny: sprawy organizacyjne, posiedzenia MRN, Prezydium, Komisji i Zarządu (sygn. 629-645; 1945-1950). 2) Referat Rolny: statystka (sygn. 646-648; 1945-1948). 3) Referat Gospodarki Komunalnej: analiza placówek handlowych i usługowych (sygn. 649; 1945-1950). V. Ewidencja ludności: książki ludowe, listy dusz, rejestry mieszkańców, księgi kontroli ruchu ludności, skorowidze (sygn. 650-681; 1865-1950 [1954]). Number of units in the group: 681
11/30/0 Akta miasta Raszkowa 1815-1950 [1951] 0 Unroll
I. Okres zaboru pruskiego 1) Sprawy komunalne: prawa miasta i mieszczan, wybory radnych, kasa miejska, sprawy sanitarne, szkoły, kościoły, sprawy wyznaniowe, procesy sądowe (sygn. 1-49, 119-122; 1816-1918). 2) Sprawy policyjne: bezpieczeństwo i porządek publiczny, pożary, ruch ludności, opieka społeczna, cenzura, organizacje społeczne, rzemiosło i handel (sygn. 50-91; 1815-1890). II. Okres międzywojenny: protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej (sygn. 92; 1926-1934). III. Okres 1945-1950: protokoły z posiedzeń MRN i Prezydium, ewidencja i kontrola ruchu ludności, budżety, inwestycje, sprawozdania rachunkowe, (sygn. 93-118; 1945-1950). IV. Ewidencja ludności: księgi meldunkowe (sygn. 123-131; 1913-1945). Number of units in the group: 131
11/31/0 Akta miasta Rychtala 1787-1933 0 Unroll
I. Okres zaboru pruskiego 1) Sprawy komunalne: prawa miasta, wybory radnych, kasa miejska, szkoły, sprawy wyznaniowe, budownictwo, linia kolejowa Namysłów-Kępno, spisy ludności (sygn. 1-19; [1801] 1815-1913). 2) Sprawy policyjne: nadzór policyjny (przepisy i okólniki, paszporty, bezpieczeństwo publiczne, zdrowie, przemysł, rzemiosło, organizacje) kataster (imienne wykazy podatników) (sygn. 20-40, 61-66; [1787] 1815-1919 [1924]). II. Okres międzywojenny: ruch graniczny, paszporty, organizacje społeczne, wybory do Rady Miejskiej, Sejmu i Senatu, sprawy budowlane, opieka społeczna, szkoły, podatki, reforma rolna, sprawy polityczne, matrykuła podatku gruntowego (sygn. 41-60, 67-70; [1895] 1918-1933). III. Ewidencja ludności: rejestr mieszkańców (sygn. 71; 1922-1931). Number of units in the group: 71
11/32/0 Akta miasta Stawiszyna [1527] 1816-1950 0 Unroll
I. Okres zaboru rosyjskiego i międzywojenny 1) Dział Ogólno-Organizacyjny: dokument pergaminowy z 1527, przepisy i zarządzenia, okólniki, sprawy organizacyjne, urzędnicy miejscy, posiedzenia Rady Miejskiej, Zarządu i Komisji, uroczystości, wybory do Sejmu i Senatu, opieka społeczna, zakłady komunalne, rejestr pomiarowy miasta z 1824 r. (sygn. 1-117, 250-251; [1527] 1841-1939). 2) Dział Finansowo-Budżetowy: budżety miejskie, pożyczki, kasa oszczędności, podatki (sygn. 118-138; 1920-1937). 3) Dział Gospodarki Miejskiej: szkoły, analfabeci, oświata pozaszkolna, kultura i sztuka, ośrodek zdrowia, klęski żywiołowe, roboty publiczne, regulacja miasta, bezrobocie i pośrednictwo pracy, emigracja sezonowa, rolnictwo (m.in. statystyka) zakłady przemysłowe, rzemiosło (sygn. 139-204; 1917-1939). 4) Dział Administracyjny: sprawy wyznaniowe, ruch naturalny ludności, sprawy organizacyjne usc, gmina żydowska, ewidencja ludności, bezpieczeństwo i porządek publiczny, pobór, aprowizacja, ceny żywności, wykazy akt (sygn. 205-249; 1917-1939). 5) Akta cechowe: akta wyzwolenia na czeladnika bednarskiego, sprawy organizacyjne i finansowe cechu młynarskiego (sygn. 252-269, 300-308; 1816-1940). II. Okres 1945-1950 1) Referat Ogólno-Organizacyjny: przepisy i zarządzenia, wybory do Sejmu i MRN, protokoły z posiedzeń MRN, Prezydium i Komisji, kontrole wewnętrzne (sygn. 270-279, 296-298; 1945-1950). 2) Referat Finansowo-Budżetowy: budżety, sprawozdania rachunkowe (sygn. 282-295; 1945-1950). 3) Referat Gospodarki Gminnej: rolnictwo (sygn. 299; 1947-1950). 4) Referat Społeczno-Administracyjny: oświata i kultura, ewidencja i kontrola ruchu ludności (sygn. 280-281; 1949-1950). Number of units in the group: 308
11/33/0 Akta miasta Sulmierzyce 1819-1950 [1951] 0 Unroll
I. Okres zaboru pruskiego: prawa miejskie, organizacja władz, urzędnicy miejscy, kasa i rachunki, majątek miasta, budowa dróg i mostów, targi i jarmarki, straż pożarna i pożary, kasa oszczędności, sprawy wyznaniowe i kościelne, szkoły, pożyczki miejskie, opieka społeczna, zakłady dobroczynne, legaty, szpital, choroby zakaźne, nadzór policyjny (bezpieczeństwo publiczne, obyczaje, ruch ludności, zdrowie publiczne, budownictwo, ubezpieczenia, komunikacja, rolnictwo, przemysł, rzemiosło, handel, bezrobocie), wybory, kolej, poczta, procesy, sprawy wojskowe, podatki (m.in. spisy podatników) (sygn. 1-737, 998-1002, 1008-1009; 1819-1918 [1928]). II. Okres międzywojenny: prawa miejskie, organizacja władz, urzędnicy miejscy, budżety, sprawozdania rachunkowe, kasa oszczędności, podatki, długi, majątek miasta, granice miasta, opieka społeczna, nadzór policyjny (bezpieczeństwo publiczne, obyczaje, ruch ludności, zdrowie publiczne, budownictwo, ubezpieczenia, komunikacja, rolnictwo, przemysł, rzemiosło, handel, bezrobocie), wybory do Sejmu i Senatu, procesy, statystyka, sprawy wojskowe, przedsiębiorstwa miejskie (sygn. 738-989; 1919-1939). III. Okres 1945-1950: protokoły władz miejskich, budżety, sprawozdania rachunkowe (sygn. 990-997, 1003-1005; 1945-1950). IV. Ewidencja ludności: księgi meldunkowe (sygn. 1006-1007; 1908-1931). Number of units in the group: 1006
11/34/0 Akta miasta Zduny 1718-1950 0 Unroll
I. Okres Księstwa Warszawskiego: organizacje władz miejskich, sprawy celne, handel, parafia ewangelicka, księga rachunkowa budowy kościoła i organistówki (sygn. 1-3, 747, 769; [1718] 1807-1815). II. Okres zaboru pruskiego: organizacja władz miejskich, urzędnicy miejscy, wybory radnych, posiedzenia Rady Miejskiej, ratusz miejski, posiadłości miejskie, sprawy celne, budowa ulic i dróg, długi miejskie, podatki, kasa miejska, kasa oszczędności, ubezpieczenia chorobowe i ogniowe, targi i jarmarki, cechy, sprawy wyznaniowe i oświatowe, sprawy wojskowe, opieka społeczna, zakłady dobroczynne, nadzór policyjny (organizacje, zebrania, prasa), zdrowie, miary i wagi, pożarnictwo, komunikacja, budownictwo, handel, rzemiosło, rolnictwo (sygn. 4-531, 748-749, 759-768; [1811] 1815-1918 [1924]). III. Okres międzywojenny: organizacja władz miejskich (przepisy i zarządzenia, wybory, protokoły z posiedzeń organów kolegialnych), drogi i place publiczne, biblioteka, nazewnictwo ulic, opieka społeczna (Komisja Ubogich, zapomogi, ubezpieczenia społeczne, inwalidzi), bezrobocie (przepisy, Fundusz Pracy, statystyka, sprawozdawczość, zasiłki), sprawy policyjne (okólniki i zarządzenia, wybory do Sejmu i Senatu, żandarmeria wojskowa, bezpieczeństwa państwa, sprawy graniczne, organizacje społeczne, sprawy meldunkowe, optanci, cudzoziemcy, obywatelstwo, nadzór policyjny, przestępstwa, statystyka, alkoholizm, sieroty, prostytucja, sprawy wyznaniowe i przeciwpożarowe), rzemiosło (statuty, związki zawodowe i cechowe), zakłady przemysłowe, finanse (przepisy, budżety, podatki miejskie, pożyczki), zakłady komunalne, sprawy budowlane i rolne (m.in. statystyka), wykazy poległych powstańców (sygn. 532-736, 742-743, 747; 1919-1939). IV. Okres okupacji hitlerowskiej: cmentarze, wodociągi i kanalizacja (sygn. 744-745; 1940-1944). V. Okres 1945-1950: przepisy i zarządzenia, akta tajne, protokoły z posiedzeń organów samorządowych, majątek miasta, zakłady komunalne (sygn. 737-741, 746, 750-758; 1945-1950). Number of units in the group: 769
11/35/0 Akta gminy Błaszki 1935-1954 0 Unroll
I. Zarząd Gminy (do 1939 r.): protokoły z posiedzeń Rady Gminy (sygn. 12; 1935-1939). II. Zarząd Gminy (po 1945 r.) 1) Oddział Ogólno-Organizacyjny: przepisy i zarządzenia ogólne, sprawy organizacyjne, sprawy osobowe radnych protokoły z posiedzeń GRN i Zarządu Gminnego, kontrola wewnętrzna i nadzór, majątek gminy i gromad, statystyka rolna (sygn. 1-11, 13-25; 1945-1950). 2) Oddział Finansowo-Budżetowy: budżety, sprawozdania finansowe (sygn. 26-32; 1946-1950). 3) Oddział Gospodarki Gminnej: rolnictwo (sygn. 33-35; 1947-1950). 4) Oddział Administracyjno-Społeczny: oświata i kultura, sprawy wyznaniowe (sygn. 36-40; 1945-1950). II. Prezydium Gminnej Rady Narodowej 1) Referat Ogólno-Administracyjny: sprawy wyborcze, przepisy i zarządzenia ogólne, sprawy ustrojowe i organizacyjne, sołtysi, podział administracyjny, protokoły z Sesji, Prezydium i Komisji GRN, zebrania gromadzkie i sołtysów, organizacja pracy, skargi i zażalenia, realizacja akcji państwowych (sygn. 41-74; 1951-1954). 2) Referat Finansowy: budżety (sygn. 75-76; 1951-1952). 3) Referat Socjalno-Kulturalny: oświata i kultura, zwalczanie żebractwa i włóczęgostwa (sygn. 77-79; 1951-1952). 4) Referat Rolny: sprawy akcji wiosenno-siewnej (sygn. 80; 1954). Number of units in the group: 80
11/36/0 Akta gminy Brudzew 1945-1954 0 Unroll
I. Zarząd Gminy 1) Oddział Ogólno-Organizacyjny: zebrania i urzędowanie organów samorządowych, kontrole wewnętrzne (sygn. 1-3; 1946-1950). 2) Oddział Finansowo-Budżetowy: budżety, sprawozdania finansowe, dokumentacja księgowa (sygn. 4-15; 1945-1950). II. Prezydium Gminnej Rady Narodowej 1) Referat Ogólno-Administracyjny: przepisy i zarządzenia ogólne, sprawy ustrojowe i organizacyjne, sprawy osobowe radnych i pracowników gminnych, zebrania i konferencje, protokoły z Sesji, Prezydium i Komisji GRN, skargi i zażalenia, przemysł i rzemiosło (sygn. 16-32; 1951-1954). 2) Referat Finansowy: budżety gminne i przedsiębiorstw, sprawozdania finansowe, dokumentacja księgowa (sygn. 33-41; 1951-1954). 3) Referat Rolny: sprawozdania i statystyka, spółdzielczość produkcyjna, przebudowa ustroju rolnego, osadnictwo (sygn. 42-55; 1951-1954). Number of units in the group: 55
11/37/0 Akta gminy Ceków 1867-1954 0 Unroll
I. Zarząd Gminy (do 1939 r.): protokoły z posiedzeń Rady Gminy i Dozoru Szkolnego, uchwały zebrań gminnych, Zarządu i Gminnej Kasy Pożyczkowo-Oszczędnościowej, tabela likwidacyjna i rejestr pomiarowy wsi Bugaj (sygn. 1-6, 95; 1867-1904, 1918-1939). II. Zarząd Gminy (po 1945 r.) 1) Oddział Ogólno-Organizacyjny: wybory do Sejmu, przepisy i zarządzenia ogólne, sprawy organizacyjne, protokoły z posiedzeń GRN, Prezydium, Komisji i Zarządu Gminnego, zebrania sołtysów, kontrola wewnętrzna i nadzór (sygn. 7-24; 1945-1950). 2) Oddział Finansowo-Budżetowy: budżety gminy i przedsiębiorstw, sprawozdania finansowe, dokumentacja księgowa (sygn. 25-45; 1945-1950). 3) Oddział Gospodarki Gminnej: osadnictwo rolne, klasyfikacja gruntów, statystyka rolna, spis powszechny, oświata rolnicza (sygn. 46-50; 1945-1950). 4) Oddział Administracyjno-Społeczny: oświata (sygn. 51; 1945-1946). III. Prezydium Gminnej Rady Narodowej 1) Referat Ogólno-Administracyjny: sprawy wyborcze, przepisy i zarządzenia ogólne, sprawy ustrojowe i organizacyjne, sołtysi, podział administracyjny, opis gminy, protokoły z Sesji, Prezydium i Komisji GRN, zebrania gromadzkie i sołtysów, kontrole, stowarzyszenia i organizacje społeczne, raptularz zmarłych, sprawy organizacyjne usc (sygn. 52-80, 96-98; 1951-1954). 2) Referat Finansowy: budżety gminy i zakładów, sprawozdania finansowe, dokumentacja księgowa (sygn. 81-88; 1951-1954). 3) Referat Socjalno-Kulturalny: oświata i kultura (sygn. 89; 1951-1953). 4) Referat Rolny: sprawozdania i statystyka, planowanie i inwestycje, przebudowa ustroju rolnego (sygn. 90-94; 1951-1954). Number of units in the group: 98
11/38/0 Akta gminy Chocz 1945-1954 0 Unroll
I. Zarząd Gminy 1) Oddział Ogólno-Organizacyjny: sprawy organizacyjne, sprawy osobowe radnych i pracowników gminnych, protokoły z posiedzeń GRN, kontrola wewnętrzna i nadzór (sygn. 1-8; 1945-1950). 2) Oddział Finansowo-Budżetowy: budżety, sprawozdania finansowe, dokumentacja księgowa (sygn. 9-24; 1945-1950). 3) Oddział Administracyjno-Społeczny: ewidencja i kontrola ruchu ludności (sygn. 25-26; 1949-1950). II. Prezydium Gminnej Rady Narodowej 1) Referat Ogólno-Administracyjny: sprawy wyborcze, sprawy organizacyjne, sołtysi, podział administracyjny, protokoły z Sesji, Prezydium i Komisji GRN, majątek gminy i gromad, kontrole (sygn. 27-37; 1951-1954). 2) Referat Finansowy: budżety, sprawozdania finansowe, dokumentacja księgowa (sygn. 38-46; 1951-1954). 3) Referat Spraw Socjalno-Kulturalne: oświata i kultura (sygn. 47; 1954). 4) Referat Rolny: sprawozdania i statystyka, spółdzielczość produkcyjna (sygn. 48-52; 1950-1953). Number of units in the group: 52
11/39/0 Akta gminy Godziesze 1923-1954 0 Unroll
I. Zarząd Gminy (do 1939 r.): protokoły z posiedzeń Rady Gminy, uchwały Rady i Zarządu (sygn. 1-5; 1923-1937). II. Zarząd Gminy (po 1945 r.) 1) Oddział Ogólno-Organizacyjny: protokoły z posiedzeń GRN, Prezydium, Komisji i Zarządu Gminnego, zebrania sołtysów, majątek gminy i gromad (sygn. 6-17; 1945-1950). 2) Oddział Finansowo-Budżetowy: budżety gminy i przedsiębiorstw, sprawozdania finansowe, dokumentacja księgowa (sygn. 18-36; 1945-1950). 3, Oddział Administracyjno-Społeczny: oświata i kultura (sygn. 37-38; 1947-1950). III. Prezydium Gminnej Rady Narodowej 1) Referat Ogólno-Administracyjny: sprawy organizacyjne, protokoły z Sesji, Prezydium i Komisji GRN, zebrania sołtysów, skargi i zażalenia, kontrole i nadzór (sygn. 39-57; 1950-1954). 2) Referat Finansowy: budżety, dokumentacja księgowa (sygn. 58-60; 1952-1954). 3) Referat Socjalno-Kulturalny: oświata i kultura (sygn. 61-62; 1951-1954). 4) Referat Rolny: rolnictwo i leśnictwo, spółdzielczość produkcyjna, akcja osiedleńcza (sygn. 63-65; 1951-1953). Number of units in the group: 64
11/40/0 Akta gminy Iwanowice 1945-1954 0 Unroll
I. Zarząd Gminy 1) Oddział Ogólno-Organizacyjny: przepisy i zarządzenia ogólne, sprawy organizacyjne, sprawy osobowe radnych, protokoły z posiedzeń GRN, Komisji Kontroli Społecznej i Zarządu Gminnego, kontrola wewnętrzna i nadzór (sygn. 1-11; 1945-1950). 2) Oddział Finansowo-Budżetowy: budżety gminy i zakładów, sprawozdania finansowe, dokumentacja księgowa (sygn. 12-21; 1947-1950). 3) Oddział Gospodarki Gminnej: rolnictwo (sygn. 22-24; 1946-1950). 4) Oddział Administracyjno-Społeczny: oświata i kultura (sygn. 25; 1947-1950). II. Prezydium Gminnej Rady Narodowej 1) Referat Ogólno-Administracyjny: sprawy wyborcze, przepisy i zarządzenia ogólne, sprawy ustrojowe i organizacyjne, sołtysi, protokoły z Sesji, Prezydium i Komisji GRN, radni, skargi i zażalenia, zespoły gromadzkie, kontrole i nadzór (sygn. 26-68; 1950-1954). 2) Referat Finansowy: przepisy i okólniki, budżety gminy i zakładów, sprawozdawczość finansowa (sygn. 69-74; 1951-1953). 3) Referat Socjalno-Kulturalny: oświata i kultura, czytelnictwo (sygn. 75-76; 1951-1953). 4) Referat Rolny: zarządzenia i okólniki, sprawozdawczość i statystyka, spółdzielczość produkcyjna, osadnictwo (sygn. 77-82; 1952-1954). Number of units in the group: 82
11/41/0 Akta gminy Kamień 1945-1954 0 Unroll
I. Zarząd Gminy 1) Oddział Ogólno-Organizacyjny: przepisy i zarządzenia ogólne, sprawy wyborcze, protokoły z posiedzeń GRN, Komisji i Zarządu Gminnego, sprawozdawczość, zebrania sołtysów, majątek gminy i gromad (sygn. 1-23; 1945-1950). 2) Oddział Gospodarki Gminnej: rolnictwo, statystyka (sygn. 24-26; 1946-1949). 4) Oddział Administracyjno-Społeczny: oświata i kultura (sygn. 27; 1945). II. Prezydium Gminnej Rady Narodowej 1) Referat Ogólno-Administracyjny: przepisy i zarządzenia ogólne, sprawy organizacyjne, plany pracy, protokoły z Sesji i Komisji GRN (sygn. 28-41; 1951-1954). 2) Referat Rolny: statystyka, spółdzielczość produkcyjna, leśnictwo (sygn. 42-44; 1951-1954). Number of units in the group: 44
11/42/0 Akta gminy Kościelec 1945-1954 0 Unroll
I. Zarząd Gminy 1) Oddział Ogólno-Organizacyjny: przepisy i zarządzenia ogólne, podział terytorialny, protokoły z posiedzeń GRN i Prezydium, zebrania sołtysów (sygn. 1-6; 1945-1950). 2) Oddział Finansowo-Budżetowy: budżety, sprawozdania finansowe, dokumentacja księgowa (sygn. 7-24; 1945-1950). 3) Oddział Administracyjno-Społeczny: oświata i kultura (sygn. 25-28; 1945-1950). II. Prezydium Gminnej Rady Narodowej 1) Referat Ogólno-Administracyjny: przepisy i zarządzenia ogólne, sprawy ustrojowe i organizacyjne, protokoły z Sesji, Prezydium i Komisji GRN, plany pracy, sprawozdania, skargi i zażalenia (sygn. 29-40; 1951-1954). 2) Referat Finansowy: budżety, kontrole zewnętrzne (sygn. 41-45; 1951-1954). 3) Referat Socjalno-Kulturalny: walka z analfabetyzmem (sygn. 46; 1949-1952). 4) Referat Rolny: sprawozdawczość i statystyka, osadnictwo rolne (sygn. 47-50; 1951-1952). Number of units in the group: 50
11/43/0 Akta gminy Koźminek 1905-1954 0 Unroll
I. Zarząd Gminy (do 1939 r.): protokoły z posiedzeń Rady Gminy i Rady Gromadzkiej, uchwały Zarządu (sygn. 1-8; 1905-1939). II. Zarząd Gminy (po 1945 r.) 1) Oddział Ogólno-Organizacyjny: przepisy i zarządzenia ogólne, sprawy organizacyjne, protokoły z posiedzeń ciał samorządowych, kontrole wewnętrzne i zewnętrzne, majątek gminy i gromad (sygn. 9-19; 1945-1950). 2) Oddział Finansowo-Budżetowy: budżety gminy i zakładów, sprawozdania finansowe, dokumentacja księgowa (sygn. 20-36; 1945-1950). 3) Oddział Gospodarki Gminnej: rolnictwo, przemysł i handel, oświata i kultura, statystyka (sygn. 37-41; 1945-1950). III. Prezydium Gminnej Rady Narodowej 1) Referat Ogólno-Administracyjny: przepisy i zarządzenia ogólne, protokoły z Sesji, Prezydium i Komisji GRN, zebrania sołtysów, organizacja pracy, sprawy kadrowe, przemysłowe i rzemieślnicze, statystyka USC (sygn. 42-54; 1949-1954). 2) Referat Finansowy: budżety, sprawozdawczość finansowa (sygn. 55-57; 1951-1952). 3) Referat Socjalno-Kulturalny: oświata i kultura (sygn. 58-59; 1952-1954). 4) Referat Rolny: zebrania i odprawy, sprawozdawczość i statystyka, planowanie i inwestycje, spółdzielczość produkcyjna, przebudowa ustroju rolnego, leśnictwo (sygn. 60-65; 1952-1954). Number of units in the group: 65
11/44/0 Akta gminy Marchwacz 1945-1954 0 Unroll
I. Zarząd Gminy 1) Oddział Ogólno-Organizacyjny: przepisy i zarządzenia ogólne, sprawy organizacyjne, protokoły z posiedzeń GRN i Zarządu Gminnego, kontrola wewnętrzna i nadzór, majątek gminy i gromad, kasa pożyczkowa (sygn. 1-18; 1945-1950). 2) Oddział Finansowo-Budżetowy: budżety gminy i zakładów, sprawozdania finansowe, dokumentacja księgowa (sygn. 19-37; 1945-1950). 3) Oddział Gospodarki Gminnej: rolnictwo, oświata, bezpieczeństwo i porządek publiczny (sygn. 38-40; 1946-1948). II. Prezydium Gminnej Rady Narodowej 1) Referat Ogólno-Administracyjny: sprawy wyborcze, przepisy i zarządzenia ogólne, sprawy ustrojowe i organizacyjne, protokoły z Sesji i Komisji GRN, zebrania gromadzkie, sołtysi (sygn. 41-53; 1951-1954). 2) Referat Finansowy: budżety, sprawozdawczość finansowa, dokumentacja księgowa (sygn. 54-58; 1951-1953). 3) Referat Rolny: sprawozdawczość i statystyka, pomoc sąsiedzka (sygn. 59-63; 1951-1954). Number of units in the group: 63
11/45/0 Akta gminy Opatówek 1945-1954 0 Unroll
I. Zarząd Gminy 1) Oddział Ogólno-Organizacyjny: przepisy i zarządzenia ogólne, sprawy osobowe radnych protokoły z posiedzeń GRN, i Prezydium, kontrola wewnętrzna i nadzór, majątek gmin i gromad (m.in. poniemiecki), wykazy nieruchomości i gospodarstw rolnych (sygn. 1-15; 1945-1950). 2) Oddział Finansowo-Budżetowy: budżety, dokumentacja księgowa (sygn. 16-26; 1945-1950). 3) Oddział Gospodarki Gminnej: rolnictwo (sygn. 27-32; 1945-1950). 4) Oddział Administracyjno-Społeczny: oświata i kultura, USC (sygn. 33-35; 1946-1949). II. Prezydium Gminnej Rady Narodowej 1) Referat Ogólno-Administracyjny: wybory do Sejmu, przepisy i zarządzenia ogólne, sprawy ustrojowe i organizacyjne, radni, protokoły z Sesji i Prezydium GRN, sołtysi, skargi i zażalenia, kontrole i nadzór, Komitet Obrońców Pokoju, sprawozdania budowlane (sygn. 36-50; 1945-1954). 2) Referat Finansowy: przepisy i okólniki, budżety, sprawozdawczość finansowa (sygn. 51-54; 1951-1953). 3) Referat Socjalno-Kulturalny: przepisy i zarządzenia, oświata i kultura, gospodarka komunalna (sygn. 55-58; 1951-1954). 4) Referat Rolny: sprawozdawczość i statystyka (sygn. 59; 1954). Number of units in the group: 59
11/46/0 Akta gminy Ostrów Kaliski 1945-1954 0 Unroll
I. Zarząd Gminy 1) Oddział Ogólno-Organizacyjny: sprawy organizacyjne i kadrowe, radni, protokoły z posiedzeń Komisji i Prezydium GRN, Zarządu Gminnego, kontrole zewnętrzne, majątek gmin i gromad, egzekucje masowe, sprawy volksdeutschów, sprawozdania, sołtysi (sygn. 1-15; 1945-1950). 2) Oddział Finansowo-Budżetowy: zarządzenia, preliminarze, budżety, sprawozdania finansowe, dokumentacja księgowa (sygn. 16-34; 1945-1950). II. Prezydium Gminnej Rady Narodowej 1) Referat Ogólno-Administracyjny: przepisy i zarządzenia ogólne, sprawy ustrojowe i organizacyjne, radni, protokoły z posiedzeń organów samorządowych, kontrola wewnętrzna i nadzór, przemysł i rzemiosło (sygn. 35-48; 1951-1954). 2) Referat Finansowy: przepisy i okólniki, budżety, sprawozdawczość finansowa (sygn. 49-56; 1951-1953). 3) Referat Rolny: konferencje i odprawy, sprawozdawczość i statystyka, leśnictwo (sygn. 57-62; 1949-1954). Number of units in the group: 62
11/47/0 Akta gminy Pamięcin 1945-1954 0 Unroll
I. Zarząd Gminy 1) Oddział Ogólno-Organizacyjny: sprawy kadrowe, zebrania ciał samorządowych, kontrola wewnętrzna, sprawozdawczość, majątek gminy i gromad, spis powszechny (sygn. 1-8; 1945-1950). 2) Oddział Finansowo-Budżetowy: budżety, dokumentacja księgowa (sygn. 9-16; 1945-1950). 3) Oddział Gospodarki Gminnej: rolnictwo (sygn. 17; 1949). 4) Oddział Administracyjno-Społeczny: oświata i kultura (sygn. 18; 1946). II. Prezydium Gminnej Rady Narodowej 1) Referat Ogólno-Administracyjny: sprawy wyborcze, organizacyjne i kadrowe, radni, protokoły z Sesji, Komisji i Prezydium GRN, zebrania gromadzkie i sołtysów, kontrola wewnętrzna, skargi i zażalenia (sygn. 19-40; 1945-1954). 2) Referat Finansowy: budżety, dokumentacja księgowa (sygn. 41-42; 1951-1952). 3) Referat Socjalno-Kulturalny: oświata i kultura, walka z analfabetyzmem (sygn. 43-44; 1951-1953). 4) Referat Rolny: statystyka, przebudowa ustroju rolnego, zobowiązania (sygn. 45-47; 1953-1954). Number of units in the group: 47
11/48/0 Akta gminy Podgrodzie Kaliskie 1945-1954 0 Unroll
I. Zarząd Gminy 1) Oddział Ogólno-Organizacyjny: przepisy i zarządzenia ogólne, sprawy kadrowe, samorząd pracowniczy, radni, protokoły z GRN, Komisji, Prezydium i Zarządu Gminnego, kontrola wewnętrzna i nadzór, podział terytorialny (sygn. 1-38; 1945-1950). 2) Oddział Finansowo-Budżetowy: budżety, sprawozdania finansowe, dokumentacja księgowa (sygn. 39-58; 1945-1950). 3) Oddział Gospodarki Gminnej: rolnictwo (m.in. reforma rolna, klasyfikacja gruntów), przemysł i handel (sygn. 59-64; 1945-1950). 4) Oddział Administracyjno-Społeczny: oświata i kultura, sprawy wojenne (więźniowie obozów koncentracyjnych, ekshumacje zwłok), ewidencja i kontrola ruchu ludności, spis powszechny, przysposobienie wojskowe i wychowanie fizyczne (sygn. 65-76; 1945-1950). II. Prezydium Gminnej Rady Narodowej 1) Referat Ogólno-Administracyjny: sprawy wyborcze, organizacyjne i kadrowe, radni, protokoły z Sesji, Komisji i Prezydium GRN, zebrania gromadzkie i sołtysów, współzawodnictwo, kontrola wewnętrzna, skargi i zażalenia (sygn. 77-111; 1948-1954). 2) Referat Finansowy: fundusz płac, plany i sprawozdania finansowe, budżety, dokumentacja księgowa (sygn. 112-122; 1951-1954). 3) Referat Socjalno-Kulturalny: walka z analfabetyzmem (sygn. 123-126; 1951). 4) Referat Rolny: zebrania i odprawy, statystyka, przebudowa ustroju rolnego, leśnictwo, współzawodnictwo, pomoc sąsiedzka (sygn. 127-136; 1951-1954). Number of units in the group: 136
11/49/0 Akta gminy Staw 1945-1954 0 Unroll
I. Zarząd Gminy 1) Oddział Ogólno-Organizacyjny: sprawy organizacyjne, protokoły z GRN, Komisji i Prezydium, kontrola wewnętrzna, roki starościńskie, majątek gminy i gromad (sygn. 1-15; 1945-1950). 2) Oddział Finansowo-Budżetowy: budżety gminy i zakładów, sprawozdania finansowe, dokumentacja księgowa (sygn. 16-34; 1945-1950). 3) Oddział Gospodarki Gminnej: rolnictwo i leśnictwo, oświata i kultura (sygn. 35-40; 1945-1950). II. Prezydium Gminnej Rady Narodowej 1) Referat Ogólno-Administracyjny: sprawy wyborcze, organizacyjne, protokoły z Sesji, Komisji i Prezydium GRN, zebrania gromadzkie i 1-Majowe, zobowiązania, skargi i zażalenia (sygn. 41-63; 1951-1954). 2) Referat Finansowy: budżety, sprawozdania finansowe (sygn. 64-71; 1950-1954). 4) Referat Rolny: sprawozdawczość i statystyka (sygn. 72-76; 1951-1954). Number of units in the group: 76
11/50/0 Akta gminy Strzałków 1945-1954 0 Unroll
I. Zarząd Gminy 1) Oddział Ogólno-Organizacyjny: protokoły z posiedzeń GRN i Prezydium, uchwały Zarządu Gminnego, zebrania sołtysów (sygn. 1-4; 1945-1950). 2) Oddział Finansowo-Budżetowy: budżety, dokumentacja księgowa (sygn. 5-9; 1949-1950). 3) Oddział Gospodarki Gminnej: statystyka rolna (sygn. 10-11; 1950). II. Prezydium Gminnej Rady Narodowej 1) Referat Ogólno-Administracyjny: przepisy i zarządzenia ogólne, sprawy organizacyjne, protokoły z Sesji, Komisji i Prezydium GRN oraz aktywu gminnego, skargi i zażalenia (sygn. 12-32; 1951-1954). 2) Referat Finansowy: budżety, sprawozdania finansowe, dokumentacja księgowa (sygn. 33-36; 1952-1953). 3) Referat Socjalno-Kulturalny: walka z analfabetyzmem (sygn. 37; 1949-1952). 4) Referat Rolny: sprawozdawczość i statystyka (sygn. 38-40; 1952-1954). Number of units in the group: 40
11/51/0 Akta gminy Zbiersk 1945-1954 0 Unroll
I. Zarząd Gminy 1) Oddział Ogólno-Organizacyjny: sprawy organizacyjne, protokoły z posiedzeń GRN, Prezydium i Komisji, kontrola wewnętrzna, majątek gminy, spis powszechny, wykazy gospodarstw rolnych (sygn. 1-25; 1945-1950). 2) Oddział Finansowo-Budżetowy: budżety, sprawozdania finansowe (sygn. 26-34; 1945-1950). 3) Oddział Gospodarki Gminnej: okólniki i zarządzenia, rolnictwo (sygn. 35-38; 1945-1950). II. Prezydium Gminnej Rady Narodowej 1) Referat Ogólno-Administracyjny: sprawy wyborcze i organizacyjne, protokoły z Sesji, Komisji i Prezydium GRN, zebrania gromadzkie, kontrole zewnętrzne, skargi i zażalenia (sygn. 39-54; 1950-1954). 2) Referat Finansowy: przepisy i zarządzenia ogólne, preliminarze, budżety gminy i zakładów pracy, dokumentacja księgowa (sygn. 55-65; 1951-1952). 3) Referat Socjalno-Kulturalny: walka z analfabetyzmem (sygn. 66-67; 1950-1952). 4) Referat Rolny: sprawozdawczość i statystyka, spółdzielczość produkcyjna, współzawodnictwo (sygn. 68-75; 1951-1954). Number of units in the group: 75
11/52/0 Akta gminy Zborów 1947-1954 0 Unroll
I. Zarząd Gminy 1) Oddział Ogólno-Organizacyjny: zarządzenia i okólniki, protokoły z posiedzeń GRN i Komisji Kontroli Społecznej, majątek gminy (sygn. 1-6; 1947-1950). 2) Oddział Finansowo-Budżetowy: budżety (sygn. 7-8; 1948-1950). 3) Oddział Administracyjno-Społeczny: sprawy wyznaniowe i USC (sygn. 9-11; 1947-1948). II. Prezydium Gminnej Rady Narodowej 1) Referat Ogólno-Administracyjny: sprawy wyborcze i organizacyjne, protokoły z Sesji, Komisji i Prezydium GRN, zebrania gromadzkie, skargi i zażalenia (sygn. 12-24; 1952-1954). 2) Referat Finansowy: przepisy i zarządzenia ogólne, plany finansowe (sygn. 25-27; 1952-1953). Number of units in the group: 27
11/53/0 Księgi ludności stałej, rejestry mieszkańców i księgi kontroli ruchu ludności powiatu kaliskiego 1841-1951 0 Unroll
Księgi ludności stałej, rejestry mieszkańców, księgi kontroli ruchu ludności, skorowidze. Number of units in the group: 758
11/54/0 Akta gminy Bralin 1945-1954 [1957] 0 Unroll
I. Zarząd Gminy 1) Oddział Organizacyjny: sprawy organizacyjne, protokoły z posiedzeń GRN i Zarządu, majątek poniemiecki (sygn. 1-9, 35; 1945-1950). 2) Oddział Finansowo-Budżetowy: budżety i sprawozdania finansowe (sygn. 10-18; 1945-1950). 3) Oddział Gospodarki Gminnej: osadnictwo, rolnictwo (sygn. 19-22; 1945-1950). 4) Oddział Administracyjno-Społeczny: sprawy oświatowe i kultury, sprawy narodowościowe i rehabilitacji (sygn. 23-25; 1945-1950). II. Prezydium Gminnej Rady Narodowej 1) Referat Ogólno-Administracyjny: sprawy organizacyjne, protokoły z posiedzeń organów kolegialnych, uchwały GRN, przekazanie budynku milicji, USC (sygn. 26-28, 36-39; [1949] 1951-1954 [1957]). 2) Referat Finansowy: budżety i sprawozdania finansowe (sygn. 29-32; 1951-1954). 3) Referat Socjalno-Kulturalny: sprawy oświatowe i kultury (sygn. 33; 1951). 4) Referat Rolny: spółdzielczość produkcyjna (sygn. 44; 1952). 5) Ewidencja mieszkańców: wykazy mieszkańców gromad (sygn. 40-47; 1953). Number of units in the group: 47
11/55/0 Akta gminy Kępno - Północ 1945-1954 [1959] 0 Unroll
I. Zarząd Gminy 1) Oddział Organizacyjny: sprawy organizacyjne, protokoły z posiedzeń GRN, Zarządu i Komisji, kontrola wewnętrzna, sprawy majątkowe, elektryfikacja (sygn. 1-23; 1945-1950). 2) Oddział Finansowo-Budżetowy: budżety i sprawozdania finansowe, kredyty, akcja odbudowy Warszawy (sygn. 24-42; 1945-1950). 3) Oddział Gospodarki Gminnej: sprawy wodno-melioracyjne, plany inwestycyjne, drogi i place publiczne, sprawy rolne (sygn. 43-51; 1945-1950). 4) Oddział Administracyjno-Społeczny: sprawy oświatowe i kultury, sprawy budowlane i sądowe (sygn. 52-63; 1945-1950). 5) Oddział Ogólno-Administracyjny: sprawy ogólne, USC, kontrola ruchu ludności (sygn. 64-74; 1945-1950). II. Prezydium Gminnej Rady Narodowej 1) Referat Ogólno-Administracyjny: protokoły z posiedzeń organów kolegialnych, wybory do rad narodowych i Sejmu, skargi i zażalenia, sprawy osobowe pracowników i radnych, USC, ruch ludności, akcje społeczne, składnica akt, majątek gromadzki (sygn. 75-99, 128-130; [1947] 1951-1954 [1959]). 2) Referat Socjalno-Kulturalny: sprawy oświatowe, kultura, drogi, budownictwo i odbudowa, elektryfikacja (sygn. 100-109; 1948-1951). 3) Referat Finansowy: budżety i sprawozdania finansowe (sygn. 110-117; 1951-1954). 4) Referat Rolny: zebrania i konferencje, planowanie i inwestycyjne, spółdzielczość, przebudowa ustroju rolnego, osadnictwo rolne (sygn. 118-127; 1950-1954). Number of units in the group: 130
11/56/0 Akta gminy Kępno - Południe 1935-1954 0 Unroll
I. Zarząd Gminy 1) Oddział Ogólno-Organizacyjny: przepisy i zarządzenia, sprawy organizacyjne, protokoły z zebrań ciał samorządowych, kontrola wewnętrzna, sprawy majątkowe (sygn. 1-30; 1945-1950). 2) Oddział Finansowo-Budżetowy: budżety i sprawozdania finansowe, księgi inwentarzowe (sygn. 31-43, 116-130; [1935] 1945-1950). 3) Oddział Gospodarki Gminnej: drogi i place publiczne, sprawy rolne (sygn. 44-54; 1945-1950). 4) Oddział Administracyjno-Społeczny: sprawy oświatowe i kultury, akcje społeczne (m.in. odbudowa Warszawy) (sygn. 55-66; 1946-1950). II. Prezydium Gminnej Rady Narodowej 1) Referat Ogólno-Administracyjny: przepisy i okólniki, sprawy organizacyjne gminy i gromad, protokoły z posiedzeń organów kolegialnych, kontrola wewnętrzna, wybory do rad narodowych i Sejmu, budownictwo i odbudowa, drogi i place publiczne, sprawy przemysłowe i rzemieślnicze (sygn. 67-98, 132; 1951-1954). 2) Referat Finansowy: budżety i sprawozdania finansowe (sygn. 99-106, 133; 1950-1954). 3) Referat Socjalno-Kulturalny: sprawy oświatowe (sygn. 107-109; 1949-1954). 4) Referat Rolny: sprawozdawczość i statystyka, spółdzielczość, przebudowa ustroju rolnego, klasyfikacja gruntów (sygn. 110-115, 131; 1950-1954). Number of units in the group: 133
11/57/0 Akta gminy Laski 1928-1954 0 Unroll
I. Zarząd Gminy (do 1939 r.): sprawy organizacyjne, księgi uchwał (sygn. 1-3; 1928-1935). II. Zarząd Gminy (po 1945 r.) 1) Oddział Ogólno-Organizacyjny: przepisy i zarządzenia, sprawy organizacyjne, zebrania sołtysów, kontrola wewnętrzna, sprawy majątkowe (sygn. 4-25; 1945-1950). 2) Oddział Finansowo-Budżetowy: budżety i sprawozdania finansowe, kredyty (sygn. 26-44; 1945-1950). 3) Oddział Gospodarki Gminnej: drogi i place publiczne, sprawy rolne (m.in. klasyfikacja gruntów) (sygn. 45-54, 101; 1945-1950). 4) Oddział Administracyjno-Społeczny: sprawy oświatowe i kultury, sprawy rehabilitacyjne, ewidencja i kontrola ruchu ludności (sygn. 55-65; 1946-1950). III. Prezydium Gminnej Rady Narodowej 1) Referat Ogólno-Administracyjny: przepisy i okólniki, sprawy organizacyjne gminy i gromad, wybory do rad gminnych, protokoły z posiedzeń organów kolegialnych, kontrole zewnętrzne, stowarzyszenia, plany pracy, podział administracyjny, Związek Zawodowy Pracowników Państwowych i Społecznych, sprawy tajne (sygn. 66-79, 88-100, 103-104; 1951-1954). 2) Referat Finansowy: budżety (sygn. 80-81; 1951-1952). 3) Referat Socjalno-Kulturalny: sprawy oświatowe (sygn. 82; 1951-1954). 4) Referat Rolny: sprawozdawczość i statystyka, spółdzielczość, klasyfikacja gruntów (sygn. 83-87, 102; 1951-1954). IV. Ewidencja ludności: księgi meldunkowe, wykazy podatkowe, wykazy zmarłych (sygn. 105-188; 1859-1952). Number of units in the group: 188
11/58/0 Akta gminy Opatów 1945-1954 0 Unroll
I. Zarząd Gminy 1) Oddział Ogólno-Organizacyjny: przepisy i zarządzenia, sprawy organizacyjne, protokoły z posiedzeń GRN i zebrań sołtysów, sprawy majątkowe, wybory do rad narodowych i Sejmu (sygn. 1-24; 1945-1950). 2) Oddział Finansowo-Budżetowy: budżety i sprawozdania finansowe (sygn. 25-40; 1945-1950). 3) Oddział Gospodarki Gminnej: drogi i place publiczne, sprawy rolne (m.in. osadnictwo), elektryfikacja (sygn. 41-49; 1945-1950). 4) Oddział Administracyjno-Społeczny: sprawy oświatowy i kultury, akcje społeczne (m.in. odbudowa Warszawy), ewidencja i kontrola ruchu ludności, statystyka ludnościowa, sprawy budowlane i odbudowa (sygn. 50-60; 1945-1950). II. Prezydium Gminnej Rady Narodowej 1) Referat Ogólno-Administracyjny: wybory do rad narodowych, plany pracy, zebrania ciał samorządowych, Komisja Budowlana, skargi i zażalenia (sygn. 61-71, 88; [1945] 1950-1954). 2) Referat Finansowy: budżety i sprawozdania finansowe (sygn. 72-75; 1951-1953). 3) Referat Socjalno-Kulturalny: sprawy oświatowe (sygn. 76-78; 1951-1954). 4) Referat Rolny: przepisy, spółdzielczość, osadnictwo rolne, współzawodnictwo (sygn. 79-87; 1951-1954). Number of units in the group: 88
11/59/0 Akta gminy Perzów 1945-1954 0 Unroll
I. Zarząd Gminy 1) Oddział Ogólno-Organizacyjny: przepisy i zarządzenia, sprawy organizacyjne, radni, protokoły z posiedzeń organów samorządowych, kontrola wewnętrzna (sygn. 1-16; 1945-1950). 2) Oddział Finansowo-Budżetowy: budżety i sprawozdania finansowe (sygn. 17-33; 1945-1950). 3) Oddział Gospodarki Gminnej: przebudowa ustroju rolnego, ewidencja i kontrola ruchu (sygn. 34-39; 1945-1950). II. Prezydium Gminnej Rady Narodowej 1) Referat Ogólno-Administracyjny: przepisy i zarządzenia, sprawy organizacyjne, ewidencja radnych, protokoły z posiedzeń organów kolegialnych, biurowość, skargi i zażalenia, wybory do Sejmu (sygn. 40-71, 83; 1948-1954). 2) Referat Finansowy: budżety i sprawozdania finansowe (sygn. 72-75; 1951-1953). 3) Referat Socjalno-Kulturalny: sprawy oświatowe (sygn. 76; 1951-1953). 4) Referat Rolny: sprawozdawczość i statystyka, przebudowa ustroju gminnego, leśnictwo i łowiectwo (sygn. 77-82; 1951-1954). Number of units in the group: 83
11/60/0 Akta gminy Rychtal [1895] 1935-1954 [1955] 0 Unroll
I. Zarząd Gminy 1) Oddział Ogólno-Organizacyjny: przepisy i zarządzenia, sprawy organizacyjne, protokoły z posiedzeń organów samorządowych, kontrola wewnętrzna, sprawy majątkowe, sprawy osobowe radnych i pracowników gminnych (sygn. 1-25, 80-82, 130; 1935-1939, 1945-1950). 2) Oddział Finansowo-Budżetowy: budżety i sprawozdania finansowe (sygn. 26-33; 1945-1950). 3) Oddział Gospodarki Gminnej: drogi i place publiczne, przemysł i handel (sygn. 34-37, 109; 1945-1949). 4) Oddział Administracyjno-Społeczny: sprawy oświaty i kultury, ewidencja i kontrola ruchu ludności, nadzór budowlany, ubezpieczenia, kataster, wykazy bezrobotnych (sygn. 38-41, 131-143, 213-215; 1895-1950). II. Prezydium Gminnej Rady Narodowej 1) Referat Ogólno-Administracyjny: przepisy i zarządzenia, sprawy organizacyjne, protokoły i uchwały organów kolegialnych, narady pracownicze, biurowość, skargi i zażalenia, współzawodnictwo, wybory do Sejmu, drogi i place społeczne, sprawy rzemieślnicze i przemysłowe, sprawy personalne radnych i sołtysów, spis powszechny (sygn. 42-72, 83-103, 105-108, 110-115; [1948] 1950-1954). 2) Referat Finansowy: budżety i sprawozdania finansowe, dokumentacja księgowa (sygn. 73-79, 104, 128-129; 1951-1954). 3) Rolnictwo: klasyfikacja gruntów, nadania gospodarstw poniemieckich (sygn. 116-127; [1945] 1950-1954 [1955]). III. Ewidencja ludności: księgi meldunkowe, kartoteki (sygn. 144-212, 216-226; [1894] 1945-1954). Number of units in the group: 226
Showing 1 to 60 of 1,586 entries.