Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
13/233/0 Patriotyczny Ruch Odrodzenia Narodowego Rada Wojewódzka w Bielsku-Białej 1983-1989 0 Unroll
I Zarządzenia: 1. Zjazdy wojewódzkie: protokoły, uchwały, rezolucje, informacje dotyczące stanu i programu działania, regulamin, kampania sprawozdawczo-wyborcze, ankiety delegatów, 1983, 1986-1987sygn. 1-4 2. Posiedzenia plenarne: protokoły posiedzeń plenarnych Rady Wojewódzkiej PRON, z lat 1984-1989, sygn. 5 3. Posiedzenia Komitetu Wykonawczego Rady Wojewódzkiej, z lat 1983-1986, sygn. 6 4. Posiedzenia Prezydium rady Wojewódzkiej: protokoły posiedzeń Prezydium RW, zgłoszenia kandydatów do rady, z lat 1983-1989, sygn. 7-8 5. Posiedzenia Komisji Stałych RW: protokoły posiedzeń Komisji Interwencji Społecznych, Drobnej Wytwórczości i Usług, Kultury, Oświaty i Nauki, ds. Młodzieży, Problemów Społeczno-Gospodarczych, Reformy Gospodarczej, rodziny i dziecka, Społecznych i Gospodarczych Problemów Miasta, Społecznych i Gospodarczych Problemów Wsi, Uczestnictwa Społecznego, Zdrowia i Ochrony Środowiska, ds. Społecznych Komisji Pojednawczych, z lat 1983-1989, sygn. 9-22 II Organizacja. Ewidencja archiwum: wykaz akt Biura rady wojewódzkiej PRON w Bielsku-Białej, z 1987 r., sygn. 23 III Planowanie. Sprawozdawczość. statystyka: sprawozdania statystyczne i opisowe: sprawozdania statystyczne i opisowe dotyczące stanu organizacyjnego oraz działalności PRON w Bielsku-Białej i województwie, z lat 1983-1989, sygn. 24-25 IV Baza Społeczna Ruchu: odznaczenia: sprawy odznaczeń państwowych, wnioski, wykaz osób wytypowanych do odznaczeń, z lat 1984-1989, sygn. 26 V Skargi i wnioski: skargi, wnioski, interwencje, skargi i zażalenia skierowane do Komisji Interwencji Społecznych, realizacja uchwał i wniosków, korespondencja, z lat 1983-1989, sygn. 27-33 VI Wydawnictwa: biuletyn: biuletyn Rady Wojewódzkiej PRON w Bielsku- Białej, koncepcja programowa i organizacja, z lat 1984-1986, sygn. 34 VII Współdziałanie krajowe: 1. Współdziałanie z WRN: porozumienia dotyczące zasad współdziałania, informacje, postanowienia, plany pracy, programy działania, z lat 1985-1986, sygn. 35 2. Współdziałanie z organizacjami politycznymi i innymi organami władzy: protokoły posiedzeń Komisji Współdziałania Partii i Stronnictw Politycznych w Bielsku- Białej, protokoły posiedzeń Wojewódzkiego Zespołu Poselskiego, harmonogram i protokoły spotkań poselskich, z lat 1983-1989, sygn. 36-37 Number of units in the group: 37
13/234/0 Bielsko-Bialskie Towarzystwo Upiększania Miasta i Popierania Rozwoju Obiektów Socjalno-Kulturalnych [1971] 1975-1983 0 Unroll
I Społeczny Komitet Budowy Urządzeń Socjalnych, Sportowych i Wypoczynkowych w Bielsku- Białej: 1. Zjazdy, posiedzenia, zebrania: protokoły posiedzeń zarządu Społecznego Komitetu, narady Zespołu Wykonawczego Społecznego Komitetu, z lat 1972-1975, sygn. 1-2 2. Organizacja Stowarzyszenia, podstawy prawne działania: Organizacja Społecznego Komitetu Akt Erekcyjny budowy hali Sport. Zarządzenia wewnętrzne, protokoły kontroli działalności i finanse, z lat 1972, 1974, sygn. 3-6 3. Plany i sprawozdania: roczne plany pracy, informacje, preliminarz budżetowy, sprawozdanie finansowe, bilanse roczne, bilans przekazania składników majątkowych, z lat 1972-1975, sygn. 7-11 II Bielsko- Bialskie Towarzystwo Upiększania Miasta i Popierania Rozwoju Obiektów Socjalno- Kulturalnych: 1. Zjazdy, posiedzenia, zebrania: protokoły posiedzeń Zarządu, protokoły narad roboczych, protokoły posiedzeń Komisji rewizyjnej, z lat 1975-1982, sygn. 12-14 2. Organizacja Stowarzyszenia, podstawy prawne działania: protokół zebrania organizacyjnego, protokoły posiedzeń Komisji do spraw likwidacji, ewidencja członków Towarzystwa, protokoły kontroli działalności, z lat 1975-1976, 1980-1983, sygn. 15-18 3. Plany i sprawozdania: roczne plany pracy, preliminarze budżetowe, bilans roczny, bilans przekazania agend finansowo- księgowych, bilans likwidacyjny, z lat 1975-1983, sygn. 19-24 Number of units in the group: 24
13/235/0 Bielskie Zakłady Podzespołów Lampowych "Mewa" w Bielsku-Białej [1939-1965] 1965-1969 0 Unroll
I. Fabryka Tub i Wyrobów Metalowych E. S. Sroczyński i Spółka w Warszawie z lat 1945-1952 /sygn. 1-6/ Bilanse, roczny plan techniczny, sprawozdania II. Zakłady Przemysłu Metalowego Staniola w Warszawie z lat 1951-1953 /sygn. 7-10/ Bilanse, protokół przejęcia przedsiębiorstwa na własność Państwa III. Śląska Fabryka Wyrobów Metalowych "Mewa" Leopold Serog w Bielsku z lat 1939-1943 /sygn. 11-12/ Spis i wycena maszyn, plan sytuacyjny przedsiebiorstwa IV. Śląska Fabryka Wyrobów Metalowych "Mewa" Leopold Serog Pod Zarządem Państwowym w Bielsku z lat 1945-1951 /sygn. 13-26/ Zarządzenia, protokół przejęcia przedsiębiorstwa na własność Państwa, spisy maszyn i urządzeń, bilanse, karty wypadkowe V. Fabryka Opakowań Blaszanych "Mewa" w Bielsku-Białej z lat 1952-1965 /sygn. 27-137/ Rejestr przedsiębiorstwa, dokumentacja organizacyjna, zarządzenia, plany techniczne i finansowe, analizy działalności, sprawozdania, bilanse VI. Bielskie Zakłady Podzespołów Lampowych "Mewa" w Bielsku-Białej z lat 1965-1969 /sygn. 138-167/ Zarządzenia, plany rozwoju techniki, plany finansowe, analizy, sprawozdania, bilanse Number of units in the group: 167
13/236/0 Urząd Gminy w Starym Bielsku 1973-1976 0 Unroll
Number of units in the group: 18
13/237/0 Urząd Gminy w Wapienicy 1973-1976 0 Unroll
Number of units in the group: 52
13/238/0 Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Włókienniczego - Południe w Bielsku-Białej [1953 - 1978] 1979-1994 0 Unroll
1. Zarządzanie: protokoły posiedzeń Rady Naukowo-Technicznej, protokoły posiedzeń: Branzowej Komisji Ocen Wzorów, Komisji Ocen Techniczno-Platycznych, Komisji Kolaudacyjnej; schematy organizacyjne, statuty, dokumentacja organizacyjno-prawna, zarządzenia, plany rozwoju nauki i techniki, plany prac, plany wzornictwa, plany finansowe, sprawozdania z działalności, sprawozdania finansowe, sprawozdania statystyczne, analizy działalności, akta kontroli zewnętrznych, z lat 1954-1994, sygn. 1-478 2. Kadry: instrukcje o systemie przepustkowym, regulamin premiowania pracowników, regulamin czasu pracy, katalogi norm zatrudnienia, z lat 1968-1993, sygn. 479-491 3. Środki rzeczowe: wyciągi z ksiąg wieczystych, korespondencja dotycząca użytkowanych budynków, akta dotyczące bezpieczeństwa przeciwpożarowego, wykaz zainstalowanych maszyn, akta o gospodarce wodno-ściekowej, normy maszynowe, z lat 1955-1989, sygn. 491-506 4. Księgowość: plan kont, wniosek o dofinansowanie działalności, kalkulacje cenowe, z lat 1970-1993, sygn. 507-510 5. Wydawnictwa: album z uroczystości zakładowych, informator z okazji 35-lecia, biuletyn informacyjny, z lat 1970-1981, sygn. 511-513 6. Działalność badawcza, naukowo-badawcza i badawczo-rozwojowa: oceny i analizy, karty tematyczne, prace tematyczne, z lat 1961-1993, sygn. 514-775 7. Dokumentacja techniczna: dokumentacja budynków przedsiebiorstwa, instalacja doświadzcalna wełny, urządzenia techniczne, z lat 1957-1984, sygn. 776-897 8. Dokumentacja techniczno-technologiczna: dokumentacja badanych tkanin, z lat 1953-1994, sygn. 898-1004 Number of units in the group: 1004
13/239/0 Urząd Miejski w Bielsku-Białej 1973-1990 [1990-1992] 0 Unroll
Number of units in the group: 502
13/240/0 Biuro Projektów Budownictwa Ogólnego "Miastoprojekt" w Bielsku-Białej 1969-1992 0 Unroll
Number of units in the group: 2574
13/241/0 Bielskie Zakłady Futrzarskie "Beskidiana" w Bielsku-Białej 1957-1999 0 Unroll
Number of units in the group: 570
13/242/0 Przedsiębiorstwo Doświadczalno-Produkcyjne Dźwigów Samochodowych "Bumar-Bedes" w Bielsku-Białej 1968-1997 0 Unroll
Number of units in the group: 246
13/243/0 Izba Skarbowa w Bielsku - Białej 1987-1992 0 Unroll
Number of units in the group: 437
13/244/0 Miejski Ośrodek Dokumnetacji Geozdezyjnej i Kartograficznej w Bielsku-Białej [1940] 1969-1990 0 Unroll
Number of units in the group: 657
13/245/0 Urząd Rejonowy w Bielsku-Białej 1990-1998 [1999] 0 Unroll
1. Oddział Organizacyjny: statuty i regulaminy organizacyjne, plany i programy zjazdów, narad i konferencji własnych, akty normatywne własne, kontrole zewnętrzne, regulaminy pracy, sprawozdania o stanie zatrudnienia, plany szkoleń pracowników i ich realizacja, skargi i wnioski, z lat 1990-1998, sygn. 1-74 2. Oddział Ogólny: sprawozdania i ocena zasad organizacji i techniki biurowej, sprawozdania statystyczne, sprawozdania finansowe, z lat 1990-1998, sygn. 75-99 3. Oddział Ochrony Środowiska: badania, analizy i oceny jakości środowiska, ustalanie kierunków rozwoju leśnictwa i zadrzewień, z lat 1992-1997, sygn. 100-106 4. Oddział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji: ewidencja gruntów rolnych, ewidencja gruntów i budynków, z lat 1991-1998, sygn. 107-120 Number of units in the group: 120
13/246/0 Aleksandrowickie Zakłady Przemysłu Lniarskiego "Allen" w Bielsku-Białej 1950-1999 0 Unroll
Number of units in the group: 926
13/247/0 Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bielsku-Białej 1975-1998 0 Unroll
Number of units in the group: 343
13/248/0 Urząd Statystyczny w Bielsku-Białej 1960-1998 0 Unroll
Number of units in the group: 2361
13/249/0 Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego "Beskid" w Bielsku-Białej [1925] 1949-2001 0 Unroll
Number of units in the group: 779
13/250/0 Zakłady Przemysłu Wełnianego FINEX w Bielsku-Białej [1904] 1950-1999 0 Unroll
Number of units in the group: 652
13/251/0 Urząd Gminy w Kozach 1973-1990 0 Unroll
Number of units in the group: 168
13/252/0 Gminna Rada Narodowa w Kozach 1973-1990 0 Unroll
Number of units in the group: 160
Showing 221 to 240 of 1,332 entries.