Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
13/221/0 Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne w Katowicach Oddział Terenowy w Bielsku-Białej 1974-1974 0 Unroll
Number of units in the group: 87
13/222/0 Zakład Gazowniczy w Bielsku-Białej 1861-1981 0 Unroll
Number of units in the group: 2
13/223/0 Powiatowe Archiwum Państwowe w Bielsku-Białej 1952-1975 0 Unroll
1. Zarządzanie: zarządzenia i okólniki, zarządzenia organizacyjne, z lat 1952-1975, sygn. 1-5 2. Planowanie i sprawozdawczość: wytyczne, dotyczące planowania i sprawozdawczości, plany wieloletnie i roczne, sprawozdania z wykonania planów, z lat 1959-1975, sygn. 6-12 3. Narastający zasób archiwalny: wytyczne dla archiwów zakładowych w sprawach przygotowania akt do przekazania archiwom państwowym, normatywy kancelaryjne, z lat 1961-1975, sygn. 13-14 4. Gromadzenie i przekazywanie materiałów archiwalnych: przejmowanie akt z urzędów i instytucji oraz przekazywanie akt do innych archiwów. Korespondencja i informacje w sprawach popularyzacji archiwum, z lat 1956-1975, sygn. 15-16 Number of units in the group: 16
13/224/0 Akta gminy Czechowice 1886-1939 0 Unroll
1. Dział ogólno-organizacyjny: pragmatyka służbowa dla pracowników Urzędu, protokoły posiedzeń Komisji Rewizyjnej, z lat 1929-1938, sygn. 1-2 2. Dział finansowo-budżetowy: budżet gminy, preliminarz budżetowy, księgi rozchodów gminnych, z lat 1886-1939, sygn. 3-9 3. Dział gospodarki gminnej: wykaz osiedli gminy, statut specjalnych opłat dróg gminy, z lat 1931, 1937-1938, sygn. 10-11 4. Dział administracji społecznej: sprawy wykupu budynku szkolnego, powołanie gminnych organów opieki społecznej, zatrudnienie obcokrajowców, sprawy osiedleńcze, działalność charytatywna, Komitet Funduszu Pracy- sprawy zatrudnienia bezrobotnych, sprawozdanie z działalności Gminnego Komitetu do Spraw Bezrobocia, protokoły wydanych certyfikatów przynależności, z lat 1930-1939, sygn. 12-22 5. Dział administracyjny: statystyczne wykazy przestępczości i sprawozdania ze stanu bezpieczeństwa publicznego, uchwały Wydziału Gminnego w sprawach opłat na cele wychowania fizycznego, budowa Domu Ludowego, ogródka jordanowskiego, rekonstrukcja Kanału Iłownickiego, z lat 1906-1939, sygn. 23-28 Number of units in the group: 32
13/225/0 Urząd Miasta i Gminy w Szczyrku 1976-1990 0 Unroll
Number of units in the group: 169
13/226/0 Wojewódzki Komitet Frontu Jedności Narodu w Bielsku-Białej [1961] 1975-1983 0 Unroll
I. Zjazdy, posiedzenia, zebrania: 1. Posiedzenie plenum: protokoły posiedzeń plenarnych Wojewódzkiego, Miejskiego, Miejsko-Gminnych i Gminnych Komitetów FJN, Miejskiej Rady Kobiet, z lat 1971-1982, sygn. 1-11 2. Posiedzenia prezydium: protokoły posiedzeń prezydium Wojewódzkiego, miejskiego, Miejsko- Gminnych i Gminnych Komitetów FJN, z lat 1972-1982, sygn. 12-22 3. Posiedzenie Sekretariatu: protokoły posiedzeń Sekretariatu Miejskiego Komitetu FJN w Bielsku-Białej, z lat 1978-1979, sygn. 23 4. Posiedzenie komitetów: protokoły posiedzeń gminnych, gromadzkich i wiejskich Komitetów FJN, z lat 1962-1982, sygn. 24-46 5. Komisje: działalność Komisji d/s Czynów Społecznych, Indywidualnej Profilaktyki Społecznej, Kultury Moralnej i Obyczajowości Obywatelskiej, Ochrony środowiska i Zadrzewień, Wychowania Dzieci i Młodzieży przy WK FJN, z lat 1975-1981, sygn. 47-50 6. Udział w innych zebraniach: protokoły posiedzeń Wojewódzkiej i Miejsko-Gminnej Rady Kobiet, spotkania radnych a wyborcami, posiedzenia Komitetów Osiedlowych, wybory kandydatów na ławników, z lat 1972-1982, sygn. 51-60 II. Organizacja i podstawy prawne działania: 1. Organizacja i struktura: składy osobowe Wojewódzkiego, Miejskich, Miejsko-Gminnych i Gminnych Komitetów FJN i ich organów, z lat 1973-1981, sygn. 61-65 2. Pieczęcie urzędowe i stemple: odciski pieczęci Wojewódzkiego Komitetu FJN, Miejskich, Miejsko- Gminnych i Gminnych Komitetów., z 1982 r., sygn. 66 III. Plany pracy i sprawozdania: plany pracy i programy działania Wojewódzkiego, Miejskiego, Miejsko- Gminnych, Gminnych, Wiejskich Komitetów FJN i ich organów. Sprawozdania z działalności, informacje i oceny, z lat 1961-1983, sygn. 67-85 IV. Współdziałanie (w kraju): programy obchodów rocznic, wydarzeń politycznych oraz świąt państwowych organizowanych przez komitet FJN, z lat 1973-1983, sygn. 86-87 Number of units in the group: 87
13/227/0 Akta gminy Czechowice-Dziedzice [1944] 1945-1950 [1951] 0 Unroll
Zarząd Gminy Czechowice- Dziedzice 1. Dział Ogólny: dekret PKWN, charakterystyka gminy, protokoły posiedzeń Gminnej Rady Narodowej, Zarządu Gminy, uchwały. Działalność Komisji Drogowej, Finansowo- Budżetowej, Kontroli Społecznej, Oświatowej, Planowania, Współdziałania. Protokoły posiedzeń Prez. MRN, protokoły odpraw pracowników Zarządu i referentów. Organizacja Urzędu Gminnego, podział czynności w Urzędzie Gminnym, statut organizacyjny. Wykaz członków Zarządu Gminy, Rady Narodowej i Komisji. Protokół lustracji Zarządu Gminnego, wykaz majątku ruchomego i nieruchomego Urzędu Gminnego Czechowice- Dziedzice. Oszacowanie zniszczeń wojennych zakładów, plany koncesyjne Fabryki WATY, z lat 1944-1950, sygn. 1-38 2. Dział Finansów i Gospodarki miejskiej: budżety Gminy, roczne sprawozdania rachunków, zestawienia dochodów i wydatków, księga dochodów i wydatków, z lat 1945-1950, sygn. 39-57 3. Dział Społeczny: Protokoły zebrań Gminnego Komitetu Opieki Społecznej, działalność Domu Opieki dla Dorosłych, raporty statystyczne GKOS, sprawozdania finansowo- gospodarcze, akcja pomocy dla powracających z obozów, sprawozdania sytuacyjne, kwestionariusz o egzekucjach masowych i obozach zagłady, sprawy osadnictwa, ekshumacja zwłok żołnierzy radzieckich, z lat 1945-1950, sygn. 58-75 4. Dział Techniczny: sprawozdania Oddziału Technicznego Zarządu Gminy, z lat 1945, 1948, sygn. 76-78 5. Dział Administracyjny: likwidacja śladów niemczyzny, sprawy bezpieczeństwa publicznego, wykazy i sprawozdania działających związków i stowarzyszeń, kościoły i związki religijne, wykazy Polaków zabranych do obozów pracy z gminy Czechowice- Dziedzice- ewidencja ludności i repatriacja, wydatki na rzecz Armii Czerwonej, z lat 1945-1951, sygn. 79-90 Number of units in the group: 90
13/228/0 Związek Polskich Artystów Plastyków Zarząd Okręgu w Bielsku-Białej 1977-1983 0 Unroll
I. Władze i ciała kolegialne Związku: 1. Walne zebrania Okręgu: protokoły walnych zebrań członków Związku, księga protokołów zebrań Zarządu, z lat 1977-1983, sygn. 1-5 2. Komisja Rewizyjna: protokoły zebrań Komisji, sprawozdania z działalności, protokół posiedzenia Komisji dot. rozpatrzenia votum nieufności wobec prezesa Związku, z lat 1977-1983, sygn. 6-9 3. Rada Artystyczna: protokoły posiedzeń Rady Artystycznej, z lat 1977-1981, sygn. 10 4. Sekcje twórcze: walne zgromadzenia, protokoły zebrań Sekcji Malarskiej, Sekcji Grafiki, Sekcji Zbiorczej, sprawozdania, z lat 1977-1983, sygn. 11-19 II. Organizacja i podstawy prawne działania: 1. Organizacja i struktura ZPAP: statut, regulamin przyznawania nagród, z 1980 r., sygn. 20-21 2. Kontrola: protokoły kontroli działalności gospodarczej, protokoły kontroli działalności Zarządu, Rady Artystycznej i Sekcji, z lat 1978-1983, sygn. 22-24 III. Plany i Sprawozdania: preliminarze budżetowe, bilanse roczne, plany wystaw artystycznych, sprawozdania z działalności stowarzyszenia ZPAP i Klubu Absolwentów, z lat 1977-1983, sygn. 25-31 IV. Wydawnictwa, Popularyzacja, Dokumentacja: biuletyn Zarządu, zarys działalności ZPAP w Bielsku- Białej, z lat 1977-1980, sygn. 32-33 V. Sprawy artystyczno-zawodowe: ocena stanu potrzeb środowiska plastyków, z 1977 r., sygn. 34 VI. Imprezy artystyczne: protokoły posiedzeń Jury Konkursu na "Obraz kwartału", z 1978 r., sygn. 35 Number of units in the group: 35
13/229/0 Związek Polskich Artystów Plastyków Zarząd Oddziału w Bielsku-Białej 1945-1977 0 Unroll
I. Władze i ciała kolegialne Związku 1. Walne zebrania Oddziału: protokoły walnych zebrań członków ZPAP Oddział w Bielsku-Białej, z lat 1954-1974, sygn. 1-5 2. Zarząd Oddziału, delegatura: protokoły zebrań członków i Zarządu Oddziału, zebrania ZPAP Delegatura w Bielsku-Białej, z lat 1952-1973, sygn. 6-10 II. Organizacja i podstawy prawne działania 1. Organizacja i struktura ZPAP: statut, projekt statutu ZPAP, statut Społecznego Komitetu ds. Plastyki, regulaminy przyjęć członków, regulaminy konkursów, zakres obowiązków, z lat 1948-1964, sygn. 11-19 2. Kontrola: protokoły kontroli działalności ZPAP Oddział w Bielsku-Białej, z lat 1967-1974, sygn. 20 III. Plany i sprawozdania: plany pracy i programy działania, plany pracy Pawilonu Wystawowego, sprawozdania i zestawienia działalności stowarzyszenia, działalności artystycznej, analizy działalności, z lat 1946-1977, sygn. 21-33 IV. Współdziałanie (w kraju): współpraca ZPAP Oddział w Bielsku- Białej z Wojewódzkim Ośrodkiem Kulturalno-Oświatowym w Katowicach, z 1962 r., sygn. 34 V. Wydawnictwa, Popularyzacja, Dokumentacja: artykuły do czasopism, karty działalności artystycznej, zarys historii ZPAP Oddział w Bielsku- Białej, wycinki prasowe, z lat 1945-1978, sygn. 35-39 VI. Sprawy artystyczno-zawodowe: sprawy opieki nad dziełami sztuki, sprawy przedsiębiorstw i pracowni sztuk plastycznych, z lat 1951-1963, sygn. 40-43 VII. Imprezy artystyczne: protokoły dotyczące weryfikacji obrazu, posiedzenia Komisji Artystycznej w sprawach wystaw i konkursów, księgi pamiątkowe wystaw, afisze, z lat 1946-1977, sygn. 44-61 Number of units in the group: 61
13/230/0 Urząd Gminy w Wilkowicach 1973-1976 0 Unroll
Number of units in the group: 178
13/231/0 Państwowy Teatr Polski w Bielsku-Białej 1949-1980 [1981] 0 Unroll
1. Dział Administracyjno-Gospodarczy: protokół przekazania Teatru Ministerstwu Kultury i Sztuki, sprawy organizacyjne, schemat organizacyjny, sprawozdania statystyczne z działalności teatru, roczne sprawozdania z realizacji inwestycji, inwentaryzacja architektoniczno-budowlana obiektu teatru, z lat 1949-1981,sygn. 1-14 2. Dział Finansowo- Księgowy: plan gospodarczy, plany finansowo-usługowe, plany i sprawozdania funduszu płac, bilanse roczne, sprawozdania finansowe, z lat 1950-1980[1981], sygn. 15-59 3. Dział Artystyczny: programy sztuk wystawianych za kadencji kolejnych dyrektorów teatru, afisze teatralne, z lat 1950-1980[1981], sygn. 60-71 Number of units in the group: 71
13/232/0 Urząd Gminy w Jasienicy 1973-1990 [1991] 0 Unroll
Number of units in the group: 268
13/233/0 Patriotyczny Ruch Odrodzenia Narodowego Rada Wojewódzka w Bielsku-Białej 1983-1989 0 Unroll
I Zarządzenia: 1. Zjazdy wojewódzkie: protokoły, uchwały, rezolucje, informacje dotyczące stanu i programu działania, regulamin, kampania sprawozdawczo-wyborcze, ankiety delegatów, 1983, 1986-1987sygn. 1-4 2. Posiedzenia plenarne: protokoły posiedzeń plenarnych Rady Wojewódzkiej PRON, z lat 1984-1989, sygn. 5 3. Posiedzenia Komitetu Wykonawczego Rady Wojewódzkiej, z lat 1983-1986, sygn. 6 4. Posiedzenia Prezydium rady Wojewódzkiej: protokoły posiedzeń Prezydium RW, zgłoszenia kandydatów do rady, z lat 1983-1989, sygn. 7-8 5. Posiedzenia Komisji Stałych RW: protokoły posiedzeń Komisji Interwencji Społecznych, Drobnej Wytwórczości i Usług, Kultury, Oświaty i Nauki, ds. Młodzieży, Problemów Społeczno-Gospodarczych, Reformy Gospodarczej, rodziny i dziecka, Społecznych i Gospodarczych Problemów Miasta, Społecznych i Gospodarczych Problemów Wsi, Uczestnictwa Społecznego, Zdrowia i Ochrony Środowiska, ds. Społecznych Komisji Pojednawczych, z lat 1983-1989, sygn. 9-22 II Organizacja. Ewidencja archiwum: wykaz akt Biura rady wojewódzkiej PRON w Bielsku-Białej, z 1987 r., sygn. 23 III Planowanie. Sprawozdawczość. statystyka: sprawozdania statystyczne i opisowe: sprawozdania statystyczne i opisowe dotyczące stanu organizacyjnego oraz działalności PRON w Bielsku-Białej i województwie, z lat 1983-1989, sygn. 24-25 IV Baza Społeczna Ruchu: odznaczenia: sprawy odznaczeń państwowych, wnioski, wykaz osób wytypowanych do odznaczeń, z lat 1984-1989, sygn. 26 V Skargi i wnioski: skargi, wnioski, interwencje, skargi i zażalenia skierowane do Komisji Interwencji Społecznych, realizacja uchwał i wniosków, korespondencja, z lat 1983-1989, sygn. 27-33 VI Wydawnictwa: biuletyn: biuletyn Rady Wojewódzkiej PRON w Bielsku- Białej, koncepcja programowa i organizacja, z lat 1984-1986, sygn. 34 VII Współdziałanie krajowe: 1. Współdziałanie z WRN: porozumienia dotyczące zasad współdziałania, informacje, postanowienia, plany pracy, programy działania, z lat 1985-1986, sygn. 35 2. Współdziałanie z organizacjami politycznymi i innymi organami władzy: protokoły posiedzeń Komisji Współdziałania Partii i Stronnictw Politycznych w Bielsku- Białej, protokoły posiedzeń Wojewódzkiego Zespołu Poselskiego, harmonogram i protokoły spotkań poselskich, z lat 1983-1989, sygn. 36-37 Number of units in the group: 37
13/234/0 Bielsko-Bialskie Towarzystwo Upiększania Miasta i Popierania Rozwoju Obiektów Socjalno-Kulturalnych [1971] 1975-1983 0 Unroll
I Społeczny Komitet Budowy Urządzeń Socjalnych, Sportowych i Wypoczynkowych w Bielsku- Białej: 1. Zjazdy, posiedzenia, zebrania: protokoły posiedzeń zarządu Społecznego Komitetu, narady Zespołu Wykonawczego Społecznego Komitetu, z lat 1972-1975, sygn. 1-2 2. Organizacja Stowarzyszenia, podstawy prawne działania: Organizacja Społecznego Komitetu Akt Erekcyjny budowy hali Sport. Zarządzenia wewnętrzne, protokoły kontroli działalności i finanse, z lat 1972, 1974, sygn. 3-6 3. Plany i sprawozdania: roczne plany pracy, informacje, preliminarz budżetowy, sprawozdanie finansowe, bilanse roczne, bilans przekazania składników majątkowych, z lat 1972-1975, sygn. 7-11 II Bielsko- Bialskie Towarzystwo Upiększania Miasta i Popierania Rozwoju Obiektów Socjalno- Kulturalnych: 1. Zjazdy, posiedzenia, zebrania: protokoły posiedzeń Zarządu, protokoły narad roboczych, protokoły posiedzeń Komisji rewizyjnej, z lat 1975-1982, sygn. 12-14 2. Organizacja Stowarzyszenia, podstawy prawne działania: protokół zebrania organizacyjnego, protokoły posiedzeń Komisji do spraw likwidacji, ewidencja członków Towarzystwa, protokoły kontroli działalności, z lat 1975-1976, 1980-1983, sygn. 15-18 3. Plany i sprawozdania: roczne plany pracy, preliminarze budżetowe, bilans roczny, bilans przekazania agend finansowo- księgowych, bilans likwidacyjny, z lat 1975-1983, sygn. 19-24 Number of units in the group: 24
13/235/0 Bielskie Zakłady Podzespołów Lampowych "Mewa" w Bielsku-Białej [1939-1965] 1965-1969 0 Unroll
I. Fabryka Tub i Wyrobów Metalowych E. S. Sroczyński i Spółka w Warszawie z lat 1945-1952 /sygn. 1-6/ Bilanse, roczny plan techniczny, sprawozdania II. Zakłady Przemysłu Metalowego Staniola w Warszawie z lat 1951-1953 /sygn. 7-10/ Bilanse, protokół przejęcia przedsiębiorstwa na własność Państwa III. Śląska Fabryka Wyrobów Metalowych "Mewa" Leopold Serog w Bielsku z lat 1939-1943 /sygn. 11-12/ Spis i wycena maszyn, plan sytuacyjny przedsiebiorstwa IV. Śląska Fabryka Wyrobów Metalowych "Mewa" Leopold Serog Pod Zarządem Państwowym w Bielsku z lat 1945-1951 /sygn. 13-26/ Zarządzenia, protokół przejęcia przedsiębiorstwa na własność Państwa, spisy maszyn i urządzeń, bilanse, karty wypadkowe V. Fabryka Opakowań Blaszanych "Mewa" w Bielsku-Białej z lat 1952-1965 /sygn. 27-137/ Rejestr przedsiębiorstwa, dokumentacja organizacyjna, zarządzenia, plany techniczne i finansowe, analizy działalności, sprawozdania, bilanse VI. Bielskie Zakłady Podzespołów Lampowych "Mewa" w Bielsku-Białej z lat 1965-1969 /sygn. 138-167/ Zarządzenia, plany rozwoju techniki, plany finansowe, analizy, sprawozdania, bilanse Number of units in the group: 167
13/236/0 Urząd Gminy w Starym Bielsku 1973-1976 0 Unroll
Number of units in the group: 18
13/237/0 Urząd Gminy w Wapienicy 1973-1976 0 Unroll
Number of units in the group: 52
13/238/0 Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Włókienniczego - Południe w Bielsku-Białej [1953 - 1978] 1979-1994 0 Unroll
1. Zarządzanie: protokoły posiedzeń Rady Naukowo-Technicznej, protokoły posiedzeń: Branzowej Komisji Ocen Wzorów, Komisji Ocen Techniczno-Platycznych, Komisji Kolaudacyjnej; schematy organizacyjne, statuty, dokumentacja organizacyjno-prawna, zarządzenia, plany rozwoju nauki i techniki, plany prac, plany wzornictwa, plany finansowe, sprawozdania z działalności, sprawozdania finansowe, sprawozdania statystyczne, analizy działalności, akta kontroli zewnętrznych, z lat 1954-1994, sygn. 1-478 2. Kadry: instrukcje o systemie przepustkowym, regulamin premiowania pracowników, regulamin czasu pracy, katalogi norm zatrudnienia, z lat 1968-1993, sygn. 479-491 3. Środki rzeczowe: wyciągi z ksiąg wieczystych, korespondencja dotycząca użytkowanych budynków, akta dotyczące bezpieczeństwa przeciwpożarowego, wykaz zainstalowanych maszyn, akta o gospodarce wodno-ściekowej, normy maszynowe, z lat 1955-1989, sygn. 491-506 4. Księgowość: plan kont, wniosek o dofinansowanie działalności, kalkulacje cenowe, z lat 1970-1993, sygn. 507-510 5. Wydawnictwa: album z uroczystości zakładowych, informator z okazji 35-lecia, biuletyn informacyjny, z lat 1970-1981, sygn. 511-513 6. Działalność badawcza, naukowo-badawcza i badawczo-rozwojowa: oceny i analizy, karty tematyczne, prace tematyczne, z lat 1961-1993, sygn. 514-775 7. Dokumentacja techniczna: dokumentacja budynków przedsiebiorstwa, instalacja doświadzcalna wełny, urządzenia techniczne, z lat 1957-1984, sygn. 776-897 8. Dokumentacja techniczno-technologiczna: dokumentacja badanych tkanin, z lat 1953-1994, sygn. 898-1004 Number of units in the group: 1004
13/239/0 Urząd Miejski w Bielsku-Białej 1973-1990 [1990-1992] 0 Unroll
Number of units in the group: 502
13/240/0 Biuro Projektów Budownictwa Ogólnego "Miastoprojekt" w Bielsku-Białej 1969-1992 0 Unroll
Number of units in the group: 2574
Showing 221 to 240 of 1,416 entries.