Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
13/21/0 Akta gminy Mikuszowice 1755-1954 0 Unroll
I. Gemeindevorstand Nikelsdorf (Naczelnik Gminy Mikuszowice) 1. Dział Ogólno-Organizacyjny: przepisy, zarządzenia, okólniki, obwieszczenia, informacje o charakterze normatywnym, wybory gminne, protokoły posiedzeń zarządu gminnego, z lat 1755-1919, sygn. 1-23 2. Dział Finansowo-Budżetowy: roczne sprawozdania rachunkowe, budżety, sprawy podatkowe i finansowe gminy, z lat 1863-1919, sygn. 24-48 3. Dział Gospodarki Gminnej: wykazy rolników w gminie Mikuszowice zobowiązanych do dostaw płodów rolnych, instalacje wodociągowe, spisy obowiązkowych dostaw rolnych, wojskowych i podatkowych, z lat 1770-1914, sygn. 49-57 4. Dział Administracji Społecznej, szkolnictwo: zarządzenia szkolne, statystyka, księga protokołów, sprawy szkolnictwa w Mikuszowicach, wykazy dzieci szkolnych, lecznictwo szpitalne, walka z epidemią cholery, sprawy spadkowe i opiekuńcze, z lat 1814-1910, sygn. 58-88 5. Dział Administracyjny: rejestr nieruchomości, księgi przynależności do gminy, kontrybucje wojenne, sprawy wojenne i wojskowe, majątkowe, budowlane, finansowe i handlowe, dzienniki korespondencyjne, z lat 1811-1918, sygn. 89-113 II. Zarząd Gminny w Mikuszowicach 1. Dział Ogólno-Organizacyjny: wybory gminne, spisy wyborców, wybory do Sejmu Śl., protokoły posiedzeń Wydziału Gminnego, z lat 1919-1939, sygn. 114-122 2. Dział Finansowo-Budżetowy: księga biercza podatku gruntowego, z lat 1937-1939, sygn. 123 3. Dział Administracyjny: księgi meldunkowe osób pobytu stałego, spisy poborowych i podlegających obowiązkowi wojskowemu, sprawy transportu wojskowego, zarządzenia w sprawie zaopatrzenia, dzienniki korespondencyjne, z lat 1925-1939, sygn. 124-139 III. Zarząd Gminny w Mikuszowicach 1. Dział Ogólno-Organizacyjny: organizacja samorządu gminnego, majątek gminny, protokoły posiedzeń rady i zarządu, z lat 1945-1950, sygn. 140-164 2. Dział Finansowo-Budżetowy: budżety, roczne sprawozdania finansowe, księgi podatkowe, księga inwentarzowa, z lat 1945-1950, sygn. 165-183 3. Dział Gospodarki Gminnej: statystyka rolna, wykaz dostaw zbóż, z lat 1948-1950, sygn. 184-187 4. Dział Administracyjny: sprawozdania sytuacyjne, opinie społeczno-polityczne, repatriacje, osadnictwo, z lat 1946-1949, sygn. 188-197 IV. Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Mikuszowicach 1. Dział Ogólno-Administracyjny: kontrola wewnętrzna, plany pracy, sprawozdania, protokoły posiedzeń rady i prezydium, protokoły posiedzeń komisji, z lat 1948-1954, sygn. 198-241 2. Dział Finansowo-Budżetowy: budżety, preliminarz budżetowy, podatek od nieruchomości, z lat 1950-1954, sygn. 242-246 3. Rolnictwo: instrukcje w sprawach rolnych, z roku 1952, sygn. 247 4. Biuro ewidencji i kontroli ruchu ludności: księgi kontroli ruchu ludności, z lat 1930-1951, sygn. 248-253 Number of units in the group: 253
13/22/0 Akta gminy Rudzica 1945-1954 0 Unroll
I. Zarząd Gminny w Rudzicy 1. Dział Ogólno-Organizacyjny: protokoły posiedzeń rady i zarządu, księgi uchwał, z lat 1945-1950, sygn. 1-7 2. Dział Finansowo-Budżetowy: budżety, roczne sprawozdania finansowe, księgi kasowe, z lat 1945-1950, sygn. 8-21 3. Rolnictwo: statystyka rolna, protokoły komisji rolnej, z lat 1945-1950, sygn. 22-27 4. Dział Administracji Społecznej: sprawy oświaty i kultury, statystyka stanu ludnościowego gminy, szkody wojenne, raporty sytuacyjne, opinie społeczne, planowanie przestrzenne, budowa szkoły, z lat 1945-1950, sygn. 28-36 II. Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Rudzicy 1. Dział Ogólno-Administracyjny: okólniki i zarządzenia, sprawozdanie i statystyka, protokoły posiedzeń rady i prezydium, komisje społeczne, statystyka ludnościowa, z lat 1950-1954, sygn. 37-71 2. Dział Finansowo-Budżetowy: plan finansowy, sprawozdania finansowe, z lat 1952-1953, sygn. 72-73 3. Dział Gospodarki Komunalnej: sprawy budowlane gminy, z lat 1950-1954, sygn. 74 4. Rolnictwo: protokoły posiedzeń aktywu rolnego w Rudzicy, z lat 1952-1953, sygn. 75-76 Number of units in the group: 76
13/23/0 Akta gminy Międzyrzecze 1939-1954 0 Unroll
I. Der Burgermeister der Gemeinde Kurzwald (Naczelnik Gminy Międzyrzecze) 1. Zarządzenia: zarządzenia w sprawach list narodowościowych, zarządzenia w sprawach ludności polskiej, z lat 1939-1944, sygn. 1-2 II. Zarządzenia Gminy Międzyrzecze 1. Dział Ogólno-Organizacyjny: księgi protokołów rady i zarządu kontrola gminy i majątek, z lat 1945-1950, sygn. 3-9 2. Dział Finansowo-Budżetowy: budżety i roczne sprawozdania finansowe, sprawy podatkowe, z lat 1945-1950, sygn. 10-24 3. Rolnictwo: spisy pogłowia i gospodarstw, statystyka rolna, z lat 1945-1949, sygn. 25-31 4. Dział Administracyjny: statystyka ludnościowa, sprawozdania sytuacyjne, wykaz stowarzyszeń, z lat 1945-1949, sygn. 32-37 III. Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Międzyrzeczu 1. Dział Ogólno-Administracyjny: sprawy organizacyjne, protokoły posiedzeń rady i prezydium, z lat 1950-1954, sygn. 38-49 2. Dział Finansowo-Budżetowy: budżety i sprawozdania finansowe, z lat 1951-1953, sygn. 50-56 Number of units in the group: 56
13/24/0 Akta gminy Stare Bielsko 1915-1954 0 Unroll
I. Zarząd Gminny Stare Bielsko 1. Dział Administracyjny: wyciągi z księgi posiadłości gruntowych, księgi meldunkowe, księgi kontroli ruchu ludności, ewidencja osób przybyłych na pobyt czasowy, księga inwentarzowa gminy, z lat 1915-1939, sygn. 1-6 II. Zarząd Gminny Stare Bielsko 1. Dział Ogólno-Organizacyjny: sprawy organizacyjne, protokoły posiedzeń rady i zarządu, protokoły posiedzeń komisji społecznych, z lat 1924-1950, sygn. 7-20 2. Dział Finansowo-Budżetowy: budżety, sprawozdania finansowe, podatki, z lat 1945-1950, sygn. 21-32 3. Dział Gospodarki Gminnej: statystyka rolna, spisy gospodarstw rolnych, przydziały z reformy rolnej, orzeczenia Komisji Ziemskiej, z lat 1945-1950, sygn. 33-44 4. Dział Administracji Społecznej: sprawy komisji szkolnej, kultura, oświata, opieka społeczna, z lat 1946-1949, sygn. 45-51 5. Dział Administracyjny: sprawozdania sytuacyjne, sprawy ewidencji kontroli ludności, książka meldunkowa, z lat 1945-1949, sygn. 52-58 III. Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Starym Bielsku 1. Dział Ogólno-Administracyjny: plany gospodarcze, sprawozdania i statystyka dotycząca działalności rady, protokoły posiedzeń rady i prezydium, komisje społeczne, z lat 1950-1954, sygn. 59-79 2. Dział Finansowo-Budżetowy: budżety, preliminarze środków socjalnych, podatki, z lat 1952-1954, sygn. 80-89 3. Dział Socjalno-Kulturalny: likwidacja analfabetyzmu, z roku 1951, sygn. 90 4. Dział Urzędu Stanu Cywilnego: protokoły kontroli USC, z roku 1953, księga małżeństw z 1952, sygn. 91-92 Number of units in the group: 92
13/25/0 Akta gminy Grodziec 1926-1954 0 Unroll
I. Zarząd Gminny w Świętoszówce 1. Protokoły posiedzeń i sprawy rolne: protokoły posiedzeń Wydziału Gminnego, Ochotniczej Straży Pożarnej, Kółka Rolniczego, projekt drenacji gruntów w Łazach, z lat 1926-1939, sygn. 1-5 II. Zarząd Gminny w Grodźcu 1. Dział Ogólno-Organizacyjny: Organizacja Zarządu, protokoły posiedzeń Zarządu, księga uchwał, sprawy majątkowe, z lat 1945-1950, sygn. 6-16 2. Dział Finansowo-Budżetowy: budżety, roczne sprawozdania, sprawy komisji finansowej, z lat 1948-1950, sygn. 17-23 3. Dział Gospodarki Gminnej: statystyka rolnictwa, protokoły komisji rolnej, z lat 1945-1950, sygn. 24-26 4. Dział Administracji Społecznej: protokoły i okólniki komisji oświatowej, z lat 1948-1950, sygn. 27-29 5. Dział Administracyjny: zarządzenia i korespondencja w sprawach politycznych i opiniodawczych, z roku 1949, sygn. 30 III. Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Grodźcu 1. Dział Ogólno-Administracyjny: protokoły kontroli, protokoły posiedzeń prezydium i rady, protokoły komisji, z lat 1948-1954, sygn. 31-43 2. Dział Finansowo-Budżetowy: budżety i sprawozdania rachunkowe, z lat 1951-1954, sygn. 44-53 3. Dział Socjalno-Kulturalny: sprawy oświaty, walka z analfabetyzmem, opieka społeczna, z lat 1949-1951, sygn. 54-58 4. Dział Gospodarki Komunalnej: sprawy organizacyjne i budowlane, z lat 1950-1951, sygn. 59-60 5. Dział Rolnictwa: protokoły dotyczące stanu rolnictwa, protokoły z zebrań zespołów rolnych, z lat 1951-1953, sygn. 61-62 Number of units in the group: 62
13/26/0 Akta gminy Szczyrk 1931-1954 [1955] 0 Unroll
I. Zarząd Gminny w Szczyrku 1. Statystyki produkcji rolnej: statystyka produkcji rolnej w gospodarstwach poniżej 50 ha, budżet administracyjny, z lat 1931-1932, sygn. 1-2 II. Zarząd Gminny w Szczyrku 1. Dział Ogólno-Organizacyjny: organizacja zarządu gminnego, protokoły posiedzeń rady i zarządu, protokoły komisji, protokół przyjęcia administracji gromady Szczyrk, z lat 1946-1950, sygn. 3-20 2. Dział Finansowo-Budżetowy: budżety, roczne sprawozdania finansowe, księgi dochodów i wydatków budżetowych, z lat 1946-1950, sygn. 21-40 3. Dział Gospodarki Gminnej: statystyka rolna, użytki i zasiewy rolne, z lat 1946-1950, sygn. 41-43 4. Dział Administracji Społecznej: sprawy szkolne, z lat 1948-1949, sygn. 44-46 5. Dział Administracyjny: spisy mieszkańców gminy Szczyrk, z lat 1946-1947, sygn. 47-50 III. Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Szczyrku 1. Dział Ogólno-Administracyjny: protokoły pokontrolne, protokoły posiedzeń rady i prezydium, protokoły posiedzeń komisji, skład osobowy rady i komisji, z lat 1950-1954[1955], sygn. 51-67 2. Dział Finansowo-Budżetowy: budżety, plany i sprawozdania finansowe, księga inwentarzowa, środków trwałych, ruchomości gminy Szczyrk, z lat 1951-1954, sygn. 68-76 3. Dział Socjalno-Kulturalny: sprawy oświaty dla dorosłych, z lat 1952-1953, sygn. 77 4. Rolnictwo: wykazy gospodarstw rolnych, protokoły zespołu rolnego, z lat 1952-1954, sygn. 78-80 5. Spis zdawczo-odbiorczy, nab. 1861/2019: sygn. 81-83 Number of units in the group: 83
13/27/0 Akta gminy Zabrzeg 1933-1954 0 Unroll
I. Zarząd Gminny w Zabrzegu 1. Budżet na lata 1933-1935, sygn. 1-2 II. Zarząd Gminny w Zabrzegu 1. Dział Ogólno-Administracyjny: protokoły posiedzeń rady narodowej, z lat 1946-1950, sygn. 3-7 2. Dział Finansowo-Budżetowy: budżety, preliminarz szkolny i robót drogowych, roczne sprawozdania finansowe, sprawy podatkowe, księga inwentarzowa stanu majątkowego gminy, z lat 1945-1950, sygn. 8-23 3. Dział Gospodarki Gminnej: sprawy drogowe, spis powszechny użytków i zwierząt, melioracje, z lat 1946-1950, sygn. 24-29 4. Dział Administracji Społecznej: walka z analfabetyzmem, z lat 1949-1950, sygn. 30 5. Dział Administracyjny: sprawy nabycia ziemi i majątków rolnych, z 1949 r. , sygn. 31 III. Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Zabrzegu 1. Dział Ogólno-Administracyjny: protokoły posiedzeń rady i prezydium, sprawozdania i protokoły posiedzeń komisji, z lat1950-1954, sygn. 32-46 2. Dział Finansowo-Budżetowy: budżety, zestawienia obrotów i sprawozdania finansowe, z lat 1950-1954, sygn.47-50 3. Dział Socjalno-Kulturalny: zestawienia wyników kontroli powszechności i nauczania, z lat 1950-1953, sygn. 51-52 4. Gospodarka Komunalna: rejestr wydanych zezwoleń budowlanych, z lat 1949-1952, sygn. 53 5. Rolnictwo: statystyka rolna, protokoły posiedzeń zespołu rolnego, z lat 1950-1954, sygn. 54-58 Number of units in the group: 58
13/28/0 vacat - Gminna Rada Narodowa w Bestwinie - włączony do zespołu nr 13/15 - Akta gminy Bestwina 0 Unroll
Number of units in the group: 0
13/29/0 vacat - Gminna Rada Narodowa w Białej Wsi - włączony do zespołu nr 13/16 - Akta gminy Biała 0 Unroll
Number of units in the group: 0
13/30/0 vacat - Gminna Rada Narodowa w Bystrej Śl. - włączony do zespołu nr 13/17 - Akta gminy Bystra 0 Unroll
Number of units in the group: 0
13/31/0 vacat - Gminna Rada Narodowa w Bystrej Wilkowicach - włączony do zespołu nr 13/18 - Akta gminy Bystra Wilkowice 0 Unroll
Number of units in the group: 0
13/32/0 vacat - Gminna Rada Narodowa w Grodźcu - włączony do zespołu nr 13/25 - Akta gminy Grodziec 0 Unroll
Number of units in the group: 0
13/33/0 vacat - Gminna Rada Narodowa w Jaworzu - włączony do zespołu nr 13/19 - Akta gminy Jaworze 0 Unroll
Number of units in the group: 0
13/34/0 vacat - Gminna Rada Narodowa w Międzyrzeczu - włączony do zespołu nr 13/23 - Akta gminy Międzyrzecze 0 Unroll
Number of units in the group: 0
13/35/0 vacat - Gminna Rada Narodowa w Mikuszowicach - włączony do zespołu nr 13/21 - Akta gminy Mikuszowice 0 Unroll
Number of units in the group: 0
13/36/0 vacat - Gminna Rada Narodowa w Rudzicy - włączony do zespołu nr 13/22 - Akta gminy Rudzica 0 Unroll
Number of units in the group: 0
13/37/0 vacat - Gminna Rada Narodowa w Starym Bielsku - włączony do zespołu nr 13/24 - Akta gminy Stare Bielsko 0 Unroll
Number of units in the group: 0
13/38/0 vacat - Gminna Rada Narodowa w Szczyrku - włączony do zespołu nr 13/26 - Akta gminy Szczyrk 0 Unroll
Number of units in the group: 0
13/39/0 vacat - Gminna Rada Narodowa w Zabrzegu - włączony do zespołu nr 13/27 - Akta gminy Zabrzeg 0 Unroll
Number of units in the group: 0
13/40/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Bestwinie [1948-1954] 1955-1972 [1973] 0 Unroll
1. Zarządzanie: protokoły sesji, uchwały, spotkania poselskie z wyborcami, działalność Komisji Dróg i Urządzeń Gromadzkich, Finansowo-Budżetowej, Mandatowej, Oświaty, Kultury i Zdrowia, Planowania Gospodarczego i Budżetu, Rolnictwa, Leśnictwa i Zaopatrzenia, Zdrowia i Pomocy Społecznej, protokoły posiedzeń Prezydium, zebrania wiejskie, plany gospodarcze, z lat 1955-1972, sygn. 1-67, 13a-e, 15a, 21a, 32a, 35a, 43a-b, 57a-e, 58a, 60a, 66a-c, 67a-e, 67g 2. Majątek własny: kościół parafialny w Bestwienie- biekt zabytkowy, zamek arcyksięcia Habsburga- ekspertyza zawilgocenia, użytkowanie, plan, z lat [1948-1954]1955-1966, sygn. 86b-c 3. Finanse i rachunkowość budżetowa: budżet gromady, sprawozdania budżetowe, z lat 1955-1972[1973], sygn. 68-86, 77a, 79a-c, 86a, 4. Gospodarka komunalna i mieszkaniowa: Obywatelski Komitet Czynów Społecznych, protokoły zebrań, z 1961 r., sygn. 67f Number of units in the group: 121
Showing 21 to 40 of 1,416 entries.