Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
13/921/0 Kasa Stefczyka w Kamesznicy 1938-1949 0 Unroll
Inwentarz dłużników, dziennik główna z lat 1938-1949, sygn. 1-2. Number of units in the group: 2
13/922/0 Kasa Stefczyka w Lipowej 1921-1950 0 Unroll
Statut, protokoły Walnych zebrań Rady Nadzorczej, Zarządu, księgi wkładów z lat 1921-1950, sygn. 1-7. Number of units in the group: 7
13/923/0 Kasa Stefczyka w Łodygowicach 1912-1949 0 Unroll
Protokoły Walnych zebrań Zarządu , Rady Nadzorczej , zarządzenia pokontrolne z lat 1912-1949, sygn. 1-7. Number of units in the group: 7
13/924/0 Kasa Stefczyka w Milówce 1910-1951 0 Unroll
Sprawozdania z rewizji , budżet, deklaracje członkowskie, księgi udziałów , inwentarze pożyczek z lat 1910-1951, sygn. 1-12. Number of units in the group: 12
13/925/0 Kasa Stefczyka w Pewli Małej 1912-1950 0 Unroll
Protokoły Walnych zebrań Zarządu, Rady Nadzorczej, rejestr członków, księgi finansowe z lat 1912-1950, sygn. 1-8. Number of units in the group: 8
13/926/0 Kasa Stefczyka w Pietrzykowicach 1909-1949 0 Unroll
Statut i rejestr handlowy, protokoły Walnych Zebrań Zarządu i Rady Nadzorczej z lat 1909-1949, sygn. 1-7. Number of units in the group: 7
13/927/0 Kasa Stefczyka w Radziechowach 1912-1950 0 Unroll
Rejestr handlowy , protokoły Walnych Zebrań Zarządu i Rady Nadzorczej, księgi pożyczek z lat 1912-1950, sygn. 1-9 Number of units in the group: 9
13/928/0 Kasa Stefczyka w Rychwałdzie 1939-1950 0 Unroll
Protokoły Walnych Zebrań Zarządu i Rady Nadzorczej , książki wkładów i księgi finansowe z lat 1939-1950, sygn. 1-7. Number of units in the group: 7
13/929/0 Spółka Oszczędności i Pożyczek w Sporyszu 1906-1924 0 Unroll
Statut, rejestr handlowy, protokoły Walnych Zebrań Zarządu i Rady Nadzorczej, deklaracje członkowskie, księgi udziałów, zamknięcia rachunków, księgi finansowe z lat 1906-1924, sygn. 1-40. Number of units in the group: 40
13/930/0 Kasa Stefczyka w Zadzielu 1939-1950 0 Unroll
Dziennik główna z lat 1939-1950, sygn. 1. Number of units in the group: 1
13/931/0 Kasa Stefczyka w Żabnicy 1919-1951 0 Unroll
Rejestry członków, księgi finansowe z lat 1919-1951, sygn. 1-6. Number of units in the group: 6
13/932/0 Robotnicza Spółdzielnia Spożywców "Jedność" w Węgierskiej Górce 1952-1958 0 Unroll
Samodzielne Stanowisko Planowania i Statystyki : sprawozdania z działalności produkcyjnej Spółdzielni, sprawozdania z wykonania planów zatrudnienia i funduszu płac z lat 1953-1955, sygn. 1-4. Samodzielne Stanowisko Organizacji, Zatrudnienia i Płac: zarządzenia wewnętrzne, dokumentacja organizacyjna, protokoły zebrań pracowników, protokoły kontroli z lat 1953-1958, sygn. 5-15. Samodzielne Stanowisko Społeczno - Samorządowe : sprawozdania z działalności Rady Zakładowej, protokoły zebrań Rady Zakładowej z lat 1955-1956, sygn. 16-19. Dział Księgowości : plany finansowe i bilanse z lat 1952-1957, sygn. 20-33 Number of units in the group: 33
13/933/0 Szkoła Szybowcowa Aeroklubu PRL "Żar" w Międzybrodziu Żywieckim 1947-1968 0 Unroll
Akta Dyrekcji Szkoły : statut, układ zbiorowy pracy , sprawozdania ze stanu sprzętu lotniczego, eksploatacji samolotów i szybowców oraz wykorzystania etatów i funduszu płac, sprawozdania personalne, protokoły inspekcji szkoły, protokoły zebrań załogi z lat 1949-1964, sygn. 1-22. Dział Administracyjno - Gospodarczy : porozumienie między Pocztą Specjalną PUB a Szkołą, dzienniki podawcze i instrukcje, wykazy personelu, karty inwentaryzacyjne obiektów i wykazy sprzętu lotniczego z lat 1947-1954, sygn. 23-46. Dział Szkoleń : plany szkoleń lotniczych i sprawozdania ze szkoleń pilotów z lat 1950-1967, sygn. 47-58. Dział Kontroli Lotów : plany lotów, księgi i zestawienia lotów, protokoły kontroli sprzętu lotniczego, instrukcje techniczne samolotów z lat 1951-1967, sygn. 59-71. Dział Bezpieczeństwa i Higieny Lotów : protokoły wypadków lotniczych i posiedzeń zespołu Bezpieczeństwa i Higieny Lotów z lat 1947-1968, sygn. 72-78. Zawody Szybowcowe : regulaminy sportowe, wyniki i sprawozdania z zawodów szybowcowych z lat 1962-1968, sygn. 79-84 Number of units in the group: 84
13/934/0 Arcyksiążęcy Zarząd Huty w Obszarze 1845-1910 0 Unroll
Sprawy personelu zatrudnionego w Arcyksiążęcym Zarządzie Huty : wykazy zatrudnionych robotników , majstrów i służących z lat [1845-1909], sygn. 1-4. Sprawy wynagrodzeń : rejestry wynagrodzeń i prowizji wypłacanych pracownikom z lat 1877-1910, sygn. 5-6. Sprawy finansowe : księga kasowa i miesięczne dzienniki rozliczeń z lat 1851-1910, sygn. 7-14. Number of units in the group: 14
13/935/0 Przedsiębiorstwo Budownictwa Terenowego w Żywcu 1950-1963 0 Unroll
Dział organizacji, planowania: zarządzenia wewnętrzne, korespondencja dot. przejęcia Budowlanego Przedsiębiorstwa Powiatowego w Oświęcimiu, plany, sprawozdania, analizy ekonomiczne z lat 1950-1963, sygn. 1-67, Dział finansowo - księgowy: bilanse, protokoły zdawczo - odbiorcze agend biurowych z lat 1950-1956, sygn. 68-76, Dział produkcyjno - techniczny: protokoły z narad technicznych, wnioski racjonalizatorskie, ustalanie norm pracy, sprawy wypadków przy pracy z lat 1950-1962, sygn. 77-93, Kierownictwo robót: dokumentacja techniczna remontów budynków zabytkowych z lat 1950-1957, sygn. 94-101. Dopływ nieopracowany zawiera: księgi ewidencyjne pracowników oraz ich zaszeregowań, umowy o pracę i szkolenie oraz naukę rzemiosła, plany szkoleń wewnątrzzakładowych, protokoły egzaminów oraz korespondencję dot. szkoleń, karty ewidencyjne osobowe robotników z lat 1951-1955. Number of units in the group: 126
13/937/0 Szkoła Ludowa w Zawoi 1852-1937 [1944] 0 Unroll
Organizacja i prawne podstawy funkcjonowania Szkoły Ludowej w Zawoi : protokoły konferencyjne, zbiory ustaw i rozporządzeń Rady Szkolnej Miejscowej , prawne akty fundacyjne z lat 1852-1925, sygn. 1-5. Protokoły klasyfikacyjne : katalogi główne wraz z wykazami klasyfikacyjnymi z lat 1854-1922, sygn. 6-81. Imienne wykazy i statystyka uczniów : wykazy dzieci w wieku szkolnym, metryka szkolna, statystyka uczęszczania uczniów do szkoły z lat 1884-1937, sygn. 82-86. Majątek szkoły : inwentarze z lat 1895-1925, sygn. 87-88. Świadectwa ukończenia szkoły : świadectwa, dziennik 7 klasowej Polskiej Szkoły Powszechnej w Zawoi z lat 1918-1936[1944], sygn. 89-92. Number of units in the group: 92
13/938/0 Cech kowali, blacharzy, ślusarzy i pilnikarzy w Żywcu 1884-1951 0 Unroll
Organizacja cechu: statut Wydziału Czeladników, księgi uchwał i protokołów posiedzeń Stowarzyszenia kowali, blacharzy, ślusarzy i pilnikarzy w Żywcu z lat 1885-1948, sygn. 1-6, Członkowie, uczniowie, czeladnicy i pomocnicy: rejestr członków, księgi członków, pryncypałów, czeladników, pomocników, uczni, księga umów o naukę i wyzwoleń czeladników, umowy o naukę, świadectwa nauki, korespondencja dotycząca wydawania kart przemysłowych, zawiadomienia o udzieleniu koncesji, wystąpienie z cechu, kwestionariusze rzemieślnicze, korespondencja o nieprawnym wykonywaniu rzemiosła z lat 1886-1951, sygn. 7-21, Kancelaria cechu: dziennik podawczy, korespondencja ze Starostwem Powiatowym w Żywcu, Izbą Rzemieślniczą w Krakowie, Ministerstwem Przemysłu i Handlu dla Stowarzyszeń przemysłowych z lat 1884-1939, sygn. 22-23, Buchalteria cechu: zamknięcia rachunkowe i preliminarze budżetowe, księgi dochodów i wydatków, księgi kasowe, działalność Komisji Rewizyjnej, korespondencja z Urzędem Podatków i Opłat Skarbowych w Żywcu, księgi i listy składek członków, udziały członków Pomocniczej Spółdzielni Cechu metalowego i budowlano-drzewnego w Żywcu z lat 1884-1951, sygn. 24-46, Wydawnictwa, dotacje, zaproszenia: księga pamiątkowa, prośby o subwencje, zaproszenia z lat 1922-1948, sygn. 47-49. Number of units in the group: 49
13/939/0 Cech krawców w Żywcu 1801-1951 0 Unroll
Organizacja cechu: statuty, księgi uchwał Stowarzyszenia krawieckiego, protokoły posiedzeń cechu krawców i krawczyń z lat 1885-1950, sygn. 1-5, Członkowie cechu, uczniowie, czeladnicy: spisy i rejestry członków, czeladników, uczniów, świadectwa nauki zawodu i potwierdzenia odbycia nauki zawodu, umowy o naukę, kwestionariusze rzemieślnicze z lat 1861-1951, sygn. 6-15, Kancelaria cechu: dzienniki podawcze Stowarzyszenia przemysłowego krawców z lat 1884-1939, sygn. 16-17, Buchalteria cechu: dziennik kasowy, księga kasowa, korespondencja dotycząca członkostwa i płacenia składek, korespondencja z Izbą Rzemieślniczą w Krakowie, cennik za usługi z lat 1909-1949, sygn. 18-22, Księga pamiątkowa, subwencje zaproszenia: prośby o subwencje, zaproszenia, podziękowanie dla cechu krawieckiego za ufundowanie chorągwi i sześćdziesięciu par świec, księga odnowienia ołtarza krawieckiego z lat 1801-1939, sygn. 23-26. Number of units in the group: 26
13/940/0 Cech szewców w Żywcu 1841-1950 0 Unroll
Organizacja i działalność cechu: statuty, księga protokołów, zaproszenie na posiedzenie nadzwyczajne Zarządu cechu, ustanowienie Komisarycznego Zarządu Cechu szewców i cholewkarzy w Żywcu, sprawozdania roczne zakładów rzemieślniczych z lat 1928-1950, sygn. 1-7, Członkowie, uczniowie, czeladnicy i pomocnicy: rejestr i księga członków Stowarzyszenia szewskiego w Żywcu, poświadczenie przynależności do cechu, katalog i księga przypowiedzeń i wyzwoleń, ewidencja czeladników i pomocników, księga wpisu i wypisu uczni, umowy o naukę, kwestionariusze rzemieślnicze z lat 1841-1949, sygn. 8-16, Buchalteria cechu: dziennik i księga kasowa, księga wkładkowa członków z lat 1908-1948, sygn. 17-19, Subwencje: prośby o subwencje 1929, sygn. 20. Number of units in the group: 20
13/941/0 Cech rzeźników w Żywcu 1908-1948 0 Unroll
Rejestr uczniów, księgi członków i składek, kwestionariusze rzemieślnicze, księga pamiątkowa z lat 1908-1948, sygn. 1-7. Number of units in the group: 7
Showing 921 to 940 of 1,416 entries.