Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
13/937/0 Szkoła Ludowa w Zawoi 1852-1937 [1944] 0 Unroll
Organizacja i prawne podstawy funkcjonowania Szkoły Ludowej w Zawoi : protokoły konferencyjne, zbiory ustaw i rozporządzeń Rady Szkolnej Miejscowej , prawne akty fundacyjne z lat 1852-1925, sygn. 1-5. Protokoły klasyfikacyjne : katalogi główne wraz z wykazami klasyfikacyjnymi z lat 1854-1922, sygn. 6-81. Imienne wykazy i statystyka uczniów : wykazy dzieci w wieku szkolnym, metryka szkolna, statystyka uczęszczania uczniów do szkoły z lat 1884-1937, sygn. 82-86. Majątek szkoły : inwentarze z lat 1895-1925, sygn. 87-88. Świadectwa ukończenia szkoły : świadectwa, dziennik 7 klasowej Polskiej Szkoły Powszechnej w Zawoi z lat 1918-1936[1944], sygn. 89-92. Number of units in the group: 92
13/938/0 Cech kowali, blacharzy, ślusarzy i pilnikarzy w Żywcu 1884-1951 0 Unroll
Organizacja cechu: statut Wydziału Czeladników, księgi uchwał i protokołów posiedzeń Stowarzyszenia kowali, blacharzy, ślusarzy i pilnikarzy w Żywcu z lat 1885-1948, sygn. 1-6, Członkowie, uczniowie, czeladnicy i pomocnicy: rejestr członków, księgi członków, pryncypałów, czeladników, pomocników, uczni, księga umów o naukę i wyzwoleń czeladników, umowy o naukę, świadectwa nauki, korespondencja dotycząca wydawania kart przemysłowych, zawiadomienia o udzieleniu koncesji, wystąpienie z cechu, kwestionariusze rzemieślnicze, korespondencja o nieprawnym wykonywaniu rzemiosła z lat 1886-1951, sygn. 7-21, Kancelaria cechu: dziennik podawczy, korespondencja ze Starostwem Powiatowym w Żywcu, Izbą Rzemieślniczą w Krakowie, Ministerstwem Przemysłu i Handlu dla Stowarzyszeń przemysłowych z lat 1884-1939, sygn. 22-23, Buchalteria cechu: zamknięcia rachunkowe i preliminarze budżetowe, księgi dochodów i wydatków, księgi kasowe, działalność Komisji Rewizyjnej, korespondencja z Urzędem Podatków i Opłat Skarbowych w Żywcu, księgi i listy składek członków, udziały członków Pomocniczej Spółdzielni Cechu metalowego i budowlano-drzewnego w Żywcu z lat 1884-1951, sygn. 24-46, Wydawnictwa, dotacje, zaproszenia: księga pamiątkowa, prośby o subwencje, zaproszenia z lat 1922-1948, sygn. 47-49. Number of units in the group: 49
13/939/0 Cech krawców w Żywcu 1801-1951 0 Unroll
Organizacja cechu: statuty, księgi uchwał Stowarzyszenia krawieckiego, protokoły posiedzeń cechu krawców i krawczyń z lat 1885-1950, sygn. 1-5, Członkowie cechu, uczniowie, czeladnicy: spisy i rejestry członków, czeladników, uczniów, świadectwa nauki zawodu i potwierdzenia odbycia nauki zawodu, umowy o naukę, kwestionariusze rzemieślnicze z lat 1861-1951, sygn. 6-15, Kancelaria cechu: dzienniki podawcze Stowarzyszenia przemysłowego krawców z lat 1884-1939, sygn. 16-17, Buchalteria cechu: dziennik kasowy, księga kasowa, korespondencja dotycząca członkostwa i płacenia składek, korespondencja z Izbą Rzemieślniczą w Krakowie, cennik za usługi z lat 1909-1949, sygn. 18-22, Księga pamiątkowa, subwencje zaproszenia: prośby o subwencje, zaproszenia, podziękowanie dla cechu krawieckiego za ufundowanie chorągwi i sześćdziesięciu par świec, księga odnowienia ołtarza krawieckiego z lat 1801-1939, sygn. 23-26. Number of units in the group: 26
13/940/0 Cech szewców w Żywcu 1841-1950 0 Unroll
Organizacja i działalność cechu: statuty, księga protokołów, zaproszenie na posiedzenie nadzwyczajne Zarządu cechu, ustanowienie Komisarycznego Zarządu Cechu szewców i cholewkarzy w Żywcu, sprawozdania roczne zakładów rzemieślniczych z lat 1928-1950, sygn. 1-7, Członkowie, uczniowie, czeladnicy i pomocnicy: rejestr i księga członków Stowarzyszenia szewskiego w Żywcu, poświadczenie przynależności do cechu, katalog i księga przypowiedzeń i wyzwoleń, ewidencja czeladników i pomocników, księga wpisu i wypisu uczni, umowy o naukę, kwestionariusze rzemieślnicze z lat 1841-1949, sygn. 8-16, Buchalteria cechu: dziennik i księga kasowa, księga wkładkowa członków z lat 1908-1948, sygn. 17-19, Subwencje: prośby o subwencje 1929, sygn. 20. Number of units in the group: 20
13/941/0 Cech rzeźników w Żywcu 1908-1948 0 Unroll
Rejestr uczniów, księgi członków i składek, kwestionariusze rzemieślnicze, księga pamiątkowa z lat 1908-1948, sygn. 1-7. Number of units in the group: 7
13/942/0 Cech zbiorowy (zbieracki) rzemieślników w Żywcu 1829-1953 0 Unroll
Organizacja i działalność cechu: statut, księga protokołów, księga uchwał, protokoły Walnych Zgromadzeń, zawiadomienia i protokoły z posiedzeń zarządu, karty statystyczne z lat 1908-1948, sygn. 1-3, 8-12, Zamknięcia rachunkowe i preliminarze budżetowe z lat 1906-1930, sygn. 13-25, Członkowie cechu, uczniowie, czeladnicy: księgi wpisu i wypisu uczni, rozporządzenie magistratu miasta Żywca dotyczące zgody na wpis do księgi cechowej, umowy o naukę i świadectwa nauki zawodu, korespondencja dotycząca wydania kart przemysłowych, nieprawne wykonywanie zawodu, wykaz zarejestrowanych warsztatów, korespondencja dotycząca czasu trwania nauki, egzaminów na czeladników, kursów przysposobienia wojskowego i wychowania fizycznego dla członków cechu, korespondencja ze Szkołą Przemysłową w Żywcu z lat 1833-1953, sygn. 4-5, 26-39, Kancelaria cechu: korespondencja z C.K. Starostwem w Żywcu, Instruktorem C.K. Ministerstwa Handlu dla Stowarzyszeń przemysłowych w Krakowie, Urzędem Skarbowym, Izbą Rzemieślniczą w Krakowie, w sprawie organizacji wycieczki do Dębiny z lat 1889-1934, sygn. 40-44, Buchalteria cechu: książka kasowa, księga i listy członków i składek, cennik usług, zaległości w płaceniu składek, korespondencja dotycząca pożyczek, działalność Komisji Rewizyjnej, dowody księgowe i kasowe z lat 1829-1946, sygn. 6-7, 45-62, Subwencje, zaproszenia: prośby o subwencje, zaproszenia, zawiadomienia z lat 1916-1934, sygn. 63-64 Number of units in the group: 64
13/943/0 Cech płócienników i barchanniczników w Żywcu 1779-1883 0 Unroll
Księga wyzwoleń i wykupna majstrów i uczniów , korespondencja ogólna z lat 1779-1883, syg. 1-3. Number of units in the group: 3
13/944/0 Cech piekarzy, cukierników, młynarzy i piernikarzy w Żywcu 1880-1950 0 Unroll
Księga protokołów i uchwał, rejestry członków cechu, pomocników i uczniów, księgi finansowe z lat 1880-1950, sygn. 1-18. Number of units in the group: 18
13/945/0 Cech garbarzy w Żywcu 1875-1950 0 Unroll
Inwentarz majątku, korespondencja ogólna z lat 1875-1950, sygn. 1-2. Number of units in the group: 2
13/946/0 Cech murarzy w Żywcu 1866-1949 0 Unroll
Księgi uchwał i protokołów, kwestionariusze rzemieślnicze, księgi finansowe z lat 1866-1949, sygn. 1-7. Number of units in the group: 7
13/947/0 Cech kupców i handlarzy w Żywcu 1881-1950 0 Unroll
Spisy członków, pomocników i uczniów, korespondencja ogólna, księgi finansowe z lat 1881-1950, sygn. 1-18. Number of units in the group: 18
13/948/0 Cech szynkarzy i restauratorów w Żywcu 1908-1939 0 Unroll
Statut, księga protokołów Walnych Zebrań i księga Zarządu, rejestr uczniów, korespondencja ogólna z lat 1908-1939, sygn. 1-9. Number of units in the group: 9
13/949/0 Cech stolarzy w Żywcu 1921-1950 0 Unroll
Księga protokołów, rejestry majstrów, czeladników i uczniów, książka pamiątkowa, kwestionariusze rzemieślnicze, księgi finansowe z lat 1921-1950, sygn. 1-9. Number of units in the group: 9
13/950/0 Cech zbiorowy rzemieślników w Milówce 1884-1939 0 Unroll
Księga protokołów, spisy członków cechu z lat 1884-1939, sygn. 1-5. Number of units in the group: 5
13/951/0 Cech piekarzy w Milówce 1887-1934 0 Unroll
Księga uczniów z lat 1887-1934, sygn. 1. Number of units in the group: 1
13/952/0 Cech rzeźników i restauratorów w Suchej 1906-1940 0 Unroll
Rejestr uczniów, księga dochodów i rozchodów z lat 1906-1940, sygn. 1-2. Number of units in the group: 2
13/953/0 Cech rzemieślniczy zbiorowy w Suchej 1908-1946 0 Unroll
Księga uchwał z lat 1908-1946, sygn. 1. Number of units in the group: 1
13/954/0 Kongregacja kupiecka w Suchej 1945-1949 0 Unroll
Protokoły Walnych Zebrań, książka członków, książki kasowe z lat 1945-1949, sygn. 1-4. Number of units in the group: 4
13/955/0 Narodowy Bank Polski Oddział w Żywcu 1950-1972 0 Unroll
Organizacja Oddziału Narodowego Banku Polskiego w Żywcu z lat 1950-1971, sygn. 1-15, Korespondencja związana z organizacją banku, sprawy przejęcia agend Banku Rolnego i Banku Inwestycyjnego, sprawy pracownicze, skargi zażalenia i reklamacje. Planowanie i sprawozdawczość z lat 1959-1971, sygn. 16-20, Plany pracy, sprawozdania GUS Bilanse Oddziału Narodowego Banku Polskiego wraz z załącznikami z lat 1952-1968, sygn. 21-33, Kontrole Oddziału Narodowego Banku Polskiego w Żywcu z lat 1955-1970, sygn. 34-39, Protokoły kontroli i rewizji banku, sprawozdania z rewizji. Dokumentacja Wydziału Kredytów z lat 1951-1972, sygn. 40-269. Dokumentacja kredytów podmiotów gospodarki nieuspołecznionej, plany finansowe i techniczno-przemysłowo-finansowe podmiotów gospodarki uspołecznionej ubiegających się o kredyt. Number of units in the group: 269
13/957/0 Komunalna Kasa Oszczędności miasta Żywca 1901-1951 0 Unroll
Kasa Oszczędności miasta Żywca : sprawozdania roczne i zamknięcia rachunków z lat 1901-1915, sygn. 1-3. Komunalna Kasa Oszczędności miasta Żywca : korespondencja dot. nabycia nieruchomości i likwidacji Komunalnej Kasy Oszczędności, korespondencja w sprawie udzielania pożyczek hipotecznych, wekslowych, konwersyjnych z lat 1927-1951, sygn. 4-194. Stadtsparkasse Saybusch in Abwicklung : korespondencja dot. poszukiwania ewakuowanych i zaginionych akt Komunalnej Kasy Oszczeędności z lat 1940-1944, sygn. 195-196. Number of units in the group: 196
Showing 921 to 940 of 1,376 entries.