Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
13/951/0 Cech piekarzy w Milówce 1887-1934 0 Unroll
Księga uczniów z lat 1887-1934, sygn. 1. Number of units in the group: 1
13/952/0 Cech rzeźników i restauratorów w Suchej 1906-1940 0 Unroll
Rejestr uczniów, księga dochodów i rozchodów z lat 1906-1940, sygn. 1-2. Number of units in the group: 2
13/953/0 Cech rzemieślniczy zbiorowy w Suchej 1908-1946 0 Unroll
Księga uchwał z lat 1908-1946, sygn. 1. Number of units in the group: 1
13/954/0 Kongregacja kupiecka w Suchej 1945-1949 0 Unroll
Protokoły Walnych Zebrań, książka członków, książki kasowe z lat 1945-1949, sygn. 1-4. Number of units in the group: 4
13/955/0 Narodowy Bank Polski Oddział w Żywcu 1950-1972 0 Unroll
Organizacja Oddziału Narodowego Banku Polskiego w Żywcu z lat 1950-1971, sygn. 1-15, Korespondencja związana z organizacją banku, sprawy przejęcia agend Banku Rolnego i Banku Inwestycyjnego, sprawy pracownicze, skargi zażalenia i reklamacje. Planowanie i sprawozdawczość z lat 1959-1971, sygn. 16-20, Plany pracy, sprawozdania GUS Bilanse Oddziału Narodowego Banku Polskiego wraz z załącznikami z lat 1952-1968, sygn. 21-33, Kontrole Oddziału Narodowego Banku Polskiego w Żywcu z lat 1955-1970, sygn. 34-39, Protokoły kontroli i rewizji banku, sprawozdania z rewizji. Dokumentacja Wydziału Kredytów z lat 1951-1972, sygn. 40-269. Dokumentacja kredytów podmiotów gospodarki nieuspołecznionej, plany finansowe i techniczno-przemysłowo-finansowe podmiotów gospodarki uspołecznionej ubiegających się o kredyt. Number of units in the group: 269
13/957/0 Komunalna Kasa Oszczędności miasta Żywca 1901-1951 0 Unroll
Kasa Oszczędności miasta Żywca : sprawozdania roczne i zamknięcia rachunków z lat 1901-1915, sygn. 1-3. Komunalna Kasa Oszczędności miasta Żywca : korespondencja dot. nabycia nieruchomości i likwidacji Komunalnej Kasy Oszczędności, korespondencja w sprawie udzielania pożyczek hipotecznych, wekslowych, konwersyjnych z lat 1927-1951, sygn. 4-194. Stadtsparkasse Saybusch in Abwicklung : korespondencja dot. poszukiwania ewakuowanych i zaginionych akt Komunalnej Kasy Oszczeędności z lat 1940-1944, sygn. 195-196. Number of units in the group: 196
13/958/0 Zjednoczenie Przemysłu Odlewniczego w Krakowie 1945-1950 0 Unroll
Dyrektor Naczelny : zarządzenia wewnętrzne, sprawozdania z działalności Zjednoczenia, okólniki i zarządzenia władz, biuletyny informacyjne CZPM z lat 1945-1950, sygn. 1-24, 806-808,826,828,829,831,832,873-878,889,939-943. Samodzielny Oddział Personalny : plany pracy i sprawozdania, protokoły odpraw. sprawozdania z inspekcji, korespondencja ogólna w sprawach osobowych, wykazy personelu technicznego, wykazy statystyczno - osobowe z lat 1946-1949, sygn. 25-72,866-871, Komisarz Oszczędnościowy : sprawozdania z kontroli podległych zakładów z lat 1945-1949, sygn. 73-78,830,858-865,938. Inspektor Organizacji : korespondencja w sprawach organizacyjnych, schematy organizacyjne, protokoły przejmowania zakładów z lat 1945-1950. sygn. 79-105,809-810,827. Dyrektor Techniczny : protokoły narad wytwórczych, protokoły klubu wynalazców z lat 1946-1949, sygn. 106-110,835-838,840-844. Dzial Produkcji : wykresy produkcyjne, plany produkcyjne podległych zakładów z lat 1946-1950, sygn. 111-148,872,879,944-964. Sekcja Statystyki : sprawozdania statystyczne z wykonania planu produkcji i zatrudnienia z lat 1945-1950, sygn. 149-226,834,839,890-937. Samodzielna Sekcja Kontroli Obciążeń Obrabiarek : inwentaryzacja maszyn w podległych zakładach, raporty zatrudnienia i bezczynności maszyn, modele wyrobów z lat 1946-1950, sygn. 227-237. Oddział Techniki Produkcji : protokoły z konferencji technicznych, korespondencja z Instytutem Badawczym Odlewnictwa z lat 1947-1950, sygn. 238-247,845-857. Samodzielna Sekcja Planów Technicznych : plany techniczne podległych zakładów z lat 1948-1949, sygn. 248-260,833. Oddział Norm Technicznych : ustalanie norm produkcyjnych z lat 1946-1950, sygn. 261-269. Dział Inwestycji i Techniki Ruchu : korespondencja dot. inwestycji i gospodarki wodnej w podleglych zakładach, wnioski, plany inwestycyjne i ich analizy, sprawozdania i raporty z wykonania inwestycji, dokumentacja techniczna z lat 1949-1950, sygn. 273-338,880. Samodzielna Sekcja Gospodarki Obrabiarkami i Urządzeniami : korespondencja w sprawie importu maszyn, wykazy maszyn z lat 1947-1950, sygn. 339-347. Inspektor Energetyki : dane o gospodarce gazem w przemyśle z lat 1946, sygn. 348. Inspektor Bezpieczeństwa Pracy : korespondencja w sprawach BHP, sprawozdania z działalności BHP i organizacja kół BHP, sprawozdania z zebrań BHP, wykazy wypadków przy pracy, analiza strat materialnych spowodowanych wypadkami z lat 1945-1950, sygn. 349-380. Samodzielny Oddział Inspekcji Jakości Produkcji : korespondencja w sprawie stanu organizacji wydziałów, inspekcji technicznej w podległych zakładach, sprawozdania z jakości wykonania produkcji eksportowej i kontroli produkcji w podległych zakładach, badania i próby żeliwa, zestawienia reklamacji i sprawozdania braków z lat 1947-1950, sygn. 381-395. Dyrektor Finansowo-Admionistracyjny : protokoły Zjazdu dyrektorów Zjednoczenia i podległych zakładów, protokoły kontroli Zjednoczenia i kontroli finansowo-gospodarczej podległych zakładów z lat 1945-1950, sygn. 396-438. Sekcja prawna : korespondencja dot. upaństwowienia podległych zakładów -kupno i dzierżawy gruntów z lat 1945-1950, sygn. 439-472. Dział finansowy : protokoły narad głównych księgowych, plany kont, plany finansowo-gospodarcze, bilanse zbiorcze Zjednoczenia i podległych zakładów, zbiorcze zestawienia arkuszy rozliczeniowych z lat 1945-1950, sygn. 473-683,811-823,881-888,919. Oddział Księgowości Własnej : budżety administracyjne i bilanse zamknięcia Zjednoczenia z lat 1945-1950, sygn. 684-699. Oddział Kosztów Własnych : kalkulacje cen wyrobów, plany kosztów własnych, ceny rozliczeniowe fabryczne z lat 1945-1949, sygn. 700-720. Oddział Szkolnictwa Zawodowego : sprawozdania z działalności Oddziału, sprawozdania z inspekcji szkolnictwa zawodowego, plany finansowe i inwestycyjne oraz sprawozdania z działalności własnych szkół zawodowych z lat 1945-1950, sygn. 721-730. Samodzielny Oddział Administracyjny : korespondencja w sprawach administracyjnych, handlowych , instrukcje w sprawie obiegu korespondencji, spisy zdawczo - odbiorcze akt, kopiały korespondencji wychodzącej z lat 1945-1950, sygn. 731-779,824-825. Sekcja Socjalna : sprawozdania z działalności socjalnej Zjednoczenia i podległych zakładów, inwestycje socjalne z lat 1946-1950, sygn. 780-805. Kat.B.-B50 : akta osobowe z lat 1945-1950 Number of units in the group: 964
13/959/0 Odlewnia Żeliwa "Węgierska Górka" w Węgierskiej Górce 1945-1995 0 Unroll
Dział Kadr i Szkolenia : sprawozdania kierownika personalnego, szkolenie zawodowe, współzawodnictwo, statystyka, protokoły kontroli ZUS, z lat 1945-1956, sygn. 1-15. Dział Głównego Księgowego : oszacowanie strat po II wojnie światowej, plany finansowe, bilanse, protokoły kontroli finansowej z lat 1945-1970, sygn. 16-62. Szkoła Zawodowa : korespondencja organizacyjna szkoły, kursy, szkolenia z lat 1945-1951, sygn. 63-68. Dział Planowania i Analiz : analizy ekonomiczne, plany techniczno-przemysłowo-ekonomiczne, plany operatywne, sprawozdania z lat 1946-1971, sygn. 69-166, 455-458. Dział Organizacji, Zatrudnienia i Płac : zarządzenia wewnętrzne, polecenia służbowe, schematy organizacyjne, regulaminy organizacyjne, plany zatrudnienia i funduszu płac, statystyka zatrudnienia, sprawozdania z działalności Rady Zakładowej i Samorządu Robotniczego, Umowy zbiorowe, protokoły narad produkcyjnych, konferencji Rady Zakładowej, Samorządu Robotniczego, ZMP i ZZM oraz protokoły kontroli z lat 1945-1973, sygn. 167-275,410-447. Dział Inwestycji : plany nakładów inwestycyjnych, sprawozdania, dokumentacja techniczna pomieszczeń Odlewni, projekty techniczne modernizacji przedsiębiorstwa z lat 1947-1967, sygn. 276-339. Dział Rozwoju Technicznego : plany usprawnień organizacyjno-technicznych, wystaw, konkursów racjonalizatorskich, sprawozdania z działalności Klubu Racjonalizatorstwa z lat 1949-1965, sygn. 340-355. Dział BHP : plany pracy BHP, protokoły narad, protokoły kontroli, sprawozdania z lat 1946-1962, sygn. 356-365. Dział Szefa Produkcji : schematy organizacyjne przygotowania produkcji, sprawozdania produkcyjne z lat 1948-1971, sygn. 366-369,448-454. Dział Zbytu : plany i sprawozdania zbytu z lat 1951-1969, sygn. 370-382. Dział Zaopatrzenia : plany zaopatrzenia materiałowo-technicznego i sprawozdania z lat 1948-1959, sygn. 383-388. Dział Administracyjno - Socjalny: sprawozdania, protokoły posiedzeń Komisji Bytowo-Mieszkaniowej z lat 1948-1967, sygn. 389-404. Radca Prawny : dokumentacja prawna dot. nieruchomości Odlewni, kupna parcel, sporów, pretensji restytucyjnych z lat 1948-1952, sygn. 405-409 Number of units in the group: 657
13/960/0 Cech szewców w Jordanowie 1573-1755 0 Unroll
Dokument zatwierdzający statut cechu szewców w Jordanowie, jego kopie i tłumaczenie z lat 1573-1755, sygn. 1-4. Number of units in the group: 4
13/961/0 Dom Harcerza im. Janka Krasickiego w Żywcu 1951-1957 0 Unroll
Dział organizacyjny : korespondencja w sprawach organizacyjnych, sprawozdania z wykonania budżetu z lat 1951-1957, sygn. 1-17. Pracownia plastyczna:dzienniki zajęć z lat 1955-1957, sygn. 18-21. Pracownia muzyczna : dzienniki zajęć z lat 1954-1957, sygn. 22-30. Gry i zabawy taneczne oraz kółko dramatyczne : dzienniki zajęć kółka dramatycznego oraz zespołów tańców ludowych i zagranicznych z lat 1952-1957, sygn. 31-35. Pracownia tkacko - zabawkarska : dzienniki zajęć kółka kukiełkarskiego, trykotarsko - zabawkarskiego, tkackiego i haftu na tiulu z lat 1952-1957, sygn. 36-40. Pracownia przyrodnicza : dzienniki zajęć kółka ogrodniczego, przyrodniczego, hodowców królików z lat 1953-1956, sygn .41-43. Pracownia wychowania fizycznego : dzienniki zajęć kółka krajoznawczo - turystycznego, gier sportowych i piłki nożnej z lat 1953-1956, sygn. 44-47. Pracownia techniczna : dzienniki zajęć kółka lotniczego, fotograficznego, elektrycznego, elektrotechnicznego, budowy obrabiarek, młodego konstruktora, szkutniczego, dokumentacja zajęć i imprez z lat 1952-1957, sygn. 48-64 Number of units in the group: 64
13/962/0 Rada Narodowa Miasta i Gminy w Makowie Podhalańskim 1973-1990 0 Unroll
Number of units in the group: 137
13/963/0 Powiatowy Urząd Rozjemczy w Żywcu [1932] 1933-1939 0 Unroll
Akta prezydialne : korespondencja w sprawach organizacyjnych z lat 1935-1939, sygn. 1. Akta procesowe : rozprawy o ustalenie warunków spłaty długów rolniczych, dzienniki podawcze z lat [1932] 1933-1939, sygn. 2-169. Number of units in the group: 176
13/964/0 C.k. Sąd Powiatowy w Milówce [1706-1867] 1868-1949 0 Unroll
Number of units in the group: 3363
13/965/0 C.k. Sąd Powiatowy w Żywcu [1773-1867] 1867-1918 0 Unroll
Number of units in the group: 7164
13/966/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Łodygowicach [1949-1954] 1954-1972 0 Unroll
I. Gromadzka Rada Narodowa w Łodygowicach z lat 1955-1972 /Sygn. 1-38/ Protokoły sesji, uchwały GRN, komisje stałe GRN II. Prezydium GRN w Łodygowicach z lat 1955-1972 /Sygn. 39-55/ Protokoły posiedzeń i uchwały Prezydium GRN III. Sprawy ogólno-organizacyjno-administracyjne z lat [1949-1954] 1954-1969 /Sygn. 56-99/ Akta normatywne władz zwierzchnich, kontrole, organizacja wyborów, działalność radnych, sprawy kadrowe, zebrania wiejskie – sołtysi, skargi i zażalenia, organizacja pracy normatywy własne, sprawy prawne i administracyjne, współpraca – współdziałanie, sprawy opieki społecznej, gospodarka komunalna, ewidencja ludności, sprawy wojskowe i karno – administracyjne IV. Sprawozdania i statystyka z lat 1960-1970 /Sygn. 100-103/ Sprawozdania GUS i sprawozdania pozostałe V. Plany i programy gospodarcze z lat 1965-1972 /Sygn. 104-123/ Plany i programy gospodarcze, sprawozdania z wykonania planów gospodarczych VI. Budżety Gromady Łodygowice z lat 1955-1972 /Sygn. 124-135/ Budżety gromady, realizacja budżetów, sprawozdania budżetowe, korespondencja Number of units in the group: 135
13/967/0 Rejon Kontroli Akcyzowej w Żywcu 1945 - 1950 0 Unroll
Sprawy organizacyjne : korespondencja z lat 1945-1950, sygn. 1-6. Sprawy osobowe : korespondencja z lat 1945-1950, sygn. 7. Sprawy gospodarcze : korespondencja z lat 1945-1950, sygn. 8. Nadzór służbowy : lustracje, inspekcje, wykazy i sprawozdania periodyczne z lat 1945-1950, sygn. 9-15. Monopol spirytusowy : zarządzenia i korespondencja dot. produkcji i sprzedaży napojów alkoholowych, protokoły kontroli hurtowni z lat 1945-1950, sygn. 16-22. Opodatkowanie drożdży : korespondencja z lat 1945, sygn. 23. Opodatkowanie kwasu octowego : korespondencja z lat 1945-1947, sygn. 24. Monopol tytoniowy : zarządzenia dot. uprawy tytoniu z lat 1947-1950, sygn. 25. Monopol solny : przydział i sprzedaż soli z lat 1945-1948, sygn. 26. Monopol loterii : nadzór nad loteriami fantowymi z lat 1947-1948, sygn. 27. Monopol zapałczany : przydział i sprzedaż zapałek - zarządzenia i korespondencja z lat 1946-1949, sygn. 28. Opodatkowanie piwa : korespondencja z lat 1945-1950, sygn. 29. Karty do gry : nadzór nad sprzedażą z lat 1946-1947, sygn. 30. Walka z przestępczością akcyzowo- monopolową : korespondencja z lat 1945-1950, sygn. 31-35. Number of units in the group: 35
13/968/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Makowie Podhalańskim 1950-1973 0 Unroll
Number of units in the group: 272
13/969/0 Nadleśnictwo Dóbr Zawojskich Polskiej Akademii Umiejętności [1818 - 1924] 1924 - 1939 [1939 - 1945] 0 Unroll
Arcyksiążęcy Zarząd Lasów Zawoja. Sprawy organizacyjne: korespondencja organizacyjna Arcyksiążęcego Zarządu Lasów w Zawoi, dzienniki podawcze z lat 1899-1923, sygn. 1-2. Sprawy personalne: korespondencja dot. zatrudnienia,wynagradzania, ubezpieczeń oraz umundurowania pracowników z lat 1878-1920, sygn. 3-7. Sprawy własnościowe i budowlane: arkusze posiadłości gruntowej, protokół parcelowy, rejestr stanu posiadłości z lat 1889-1920 sygn. 8-11. Finanse: dzienniki kasowe, księgi przekazów pocztowych i rejestr depozytów, korespondencja dot. spraw finansowych z lat 1900-1923, sygn. 12-18 Gospodarka leśna księgi odbioru drewna z poszczególnych rewirów leśnych, korespondencja dot. handlu drewnem, rejestry szkód leśnych, doniesienia o wykroczeniach, a także plany cięć, zalesień i ochrony lasu z lat 1818-1921, sygn. 19-56. Nadleśnictwo Dóbr Zawojskich Polskiej Akademii Umiejętności. Sprawy organizacyjne: Pokwitowania datków na cele kościelne z lat 1929-1930, sygn. 57. Sprawy personalne: Listy płac, sprawy ubezpieczeń i emerytur pracowników sygn. sygn. 58-60. Sprawy własnościowe i budowlane: arkusze posiadłości gruntowej, kontrakty kupna-sprzedaży, umowy dzierżaw, korespondencja dot. budowy willi profesorskich z lat 1926-1945, sygn. 61-68. Finanse: rachunki, księgi dochodów i rozchodów, dzienniki kasowe, książki odbioru drewna z lat 1916-1939, sygn. 69-79. Gospodarka leśna: książki odbioru drewna, rejestry szkód leśnych, korespondencja dot. handlu drewnem, plany cięć z lat 1922-1939, sygn. 77-98. Forstverwaltung Zawoja Sprawy personalne: sprawy zatrudnienia i emerytur z lat 1941-1944, sygn. 99-100 Sprawy własnościowe i budowlane: umowy najmu i dzierżaw, spis inwentarza PAU w Zawoi z lat 1940-1945, sygn. 101-102. Finanse: książka kasowa, korespondencja z lat 1941-1944, sygn.103-104 Gospodarka leśna: organizacja oddziału leśnego, wnioski cięć, wykazy odbiorcze drewna z lat 1941-1944, sygn. 105-108 Number of units in the group: 108
13/970/0 Żywiecka Fabryka Maszyn w Żywcu. Odcinek I 1954-1991 0 Unroll
Dział Organizacji i Zarządzania: zarządzenia wewnętrzne i polecenia służbowe, protokół zdawczo-odbiorczy przejęcia Przedsiębiorstwa, zgłoszenie rejestracyjne, zmiany w rejestrze przedsiębiorstw państwowych, schematy organizacyjne, protokoły narad i kontroli z lat 1949-1970, sygn. 1-39, Dzial Księgowości: bilanse i załączniki do bilansów zamknięcia z lat 1952-1970, sygn. 40-56, Dzial Szkolenia Zawodowego i Kadr: korespondencja dot. szkolenia pracowników innych zakładów i uczniów szkół, imienne wykazy pracowników z lat 1958-1962, sygn. 57-62, Dział Planowania: plany 5-letnie, plany techniczno-przemysłowo-finansowe, roczne i kwartalne sprawozdania GUS z lat 1947-1970, sygn. 63-115, Dział Eksportu, Zbytu i Transportu: korespondencja dot. eksportu pras, obrabiarek i części zamiennych 1960, sygn. 116-117, Rada Robotnicza: statut i protokoły zebrań Rady Robotniczej, protokoły kontroli realizacji uchwał organów Samorządu Robotniczego z lat 1956-1970, sygn. 118-124. Dopływ nieopracowany zawiera: zarządzenia i polecenia służbowe dyrektora przedsiębiorstwa, protokoły Konferencji Samorządu Robotniczego, plany produkcji, sprzedaży, rozwoju techniki i finansowe oraz zatrudnienia i funduszu płac, sprawozdania GUS, bilanse, analizy ekonomiczne, biuletyny informacyjne przedsiębiorstwa, dokumentację dot. współpracy z zagranicą, protokoły kontroli zewnętrznych z lat 1954-1991. Number of units in the group: 309
13/971/0 Teatr Ziemi Żywieckiej w Żywcu 1956 - 1957 0 Unroll
Teatr Ziemi Żywieckiej w Żywcu : korespondencja w sprawach organizacyjnych, protokoły posiedzeń Zarządu, plany pracy i sprawozdania z lat 1956-1957, sygn. 1-5. Number of units in the group: 5
Showing 941 to 960 of 1,385 entries.