Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
13/86/0 Państwowe Gimnazjum z niemieckim językiem nauczania w Bielsku [1860-1921] 1922-1939 0 Unroll
1. Państwowa Szkoła Realna w Bielsku: zarządzenia władz szkolnych, sprawozdania, szkoły, spisy uczniów, protokoły konferencji nauczycieli, z lat [1860-1921], sygn. 1-22 2. Gimnazjum Państwowe w Bielsku: zarządzenia władz szkolnych, sprawozdania, szkoły, spisy uczniów, protokoły konferencji nauczycieli, z lat [1871-1921], sygn. 23-50 3. Państwowe Gimnazjum z niemieckim językiem nauczania w Bielsku: protokoły wizytacji szkoły, spisy uczniów, korespondencja w sprawie funkcjonowania szkoły, z lat 1922-1939, sygn. 51-73 Number of units in the group: 73
13/87/0 Liceum Pedagogiczne im.G. Piramowicza w Bielsku-Białej 1945-1969 0 Unroll
1. Sprawy organizacyjne szkoły: Kronika i Księga Pamiątkowa Liceum, orzeczenia organizacyjne, księgi ogłoszeń i zarządzeń dyrekcji, analiza pracy Rady Pedagogicznej, z lat 1945-1969, sygn. 1-16 2. Sprawy nauczania i wychowania: protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej, księga protokołów Komitetu Rodzicielskiego, sprawozdania z działalności i preliminarze budżetowe Komitetu Rodzicielskiego, sprawozdania z pracy dydaktyczno-wychowawczej, z wyników egzaminów wstępnych, promocyjnych i dojrzałości, z lat 1945-1969, sygn. 17-37 3. Sprawozdawczość i statystyka: sprawozdania ze stanu kadr, z wykonania planu zatrudnienia i funduszu płac, sprawozdania z liczby i pochodzenia społecznego uczniów, stypendia, internaty, z lat 1953-1968, sygn. 38-47 4. Komitet Rodzicielski i inne towarzystwa, z lat 1949-1969, sygn. 48-55 5. Rekwalifikacja 2015 z lat 1945-1969, sygn. 56-305 Akta osobowe nauczycieli listy płac, świadectwa ukończenia Wyższego Kursu Nauczycielskiego, wykazy absolwentów, dzienniki lekcyjne. Number of units in the group: 305
13/88/0 Państwowa Szkoła Przemysłowa w Bielsku 1895-1951 0 Unroll
Number of units in the group: 143
13/89/0 Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Sprzętu Elektrotechnicznego i Urządzeń Technologicznych "Elgos" w Czechowicach-Dziedzicach [1964-1967] 1968-1992 0 Unroll
1. Dyrektor Naczelny: schematy organizacyjne, materiały dotyczące organizacji zakładu oraz jego oddziałów zamiejscowych, struktura zarządzania, zarządzenie wewnętrzne Dyrektora, pisma okólne i polecenia Dyrektora zakładu, protokoły z obrad międzynarodowych z udziałem OBR, z lat [1964-1967]1968-1992, sygn. 1-75 2. Dział Planowania i Zbytu: roczne plany pracy przedsiębiorstw, plany rozwoju nauki i techniki, plany pracy naukowo- badawczej, plany pracy rocznej oddziałów, sprawozdania ze sprzedaży i wykonania zadań planowych, sprawozdania roczne GUS dot. wykonania podstawowych wyników i wskaźników przedstawiających rozwój postępu technicznego, analizy działalności przedsiębiorstwa jako placówki naukowo- badawczej, z lat [1964-1967]1968-1992, sygn. 76-145 3. Dział Służb Pracowniczych: regulaminy wewnątrzzakładowe, taryfikatory płac, protokoły pokontrolne z kontroli zewnętrznych, materiały dotyczące zatrudnienia i funduszu płac, sprawozdanie z działalności socjalnej, z lat [1966-1967]1968-1990, sygn. 146-183 4. Wydział Budowy Maszyn: analiza gospodarki narzędziowej, roczne plany produkcji, program w zakresie konstrukcji technologii i mechanizacji produkcji, z lat 1968-1972,sygn. 184-193 5. Dział Zaopatrzenia: sprawozdania roczne GUS dotyczące zaopatrzenia, z lat 1968-1970, sygn.194 6. Dział Kontroli Jakości: program poprawy jakości produkcji, sprawozdanie z badań wyrobów i oceny jakości, z lat [1966-1967]1968-1976, sygn. 195-215 7. Dział Postępu Technicznego: plany postępu technicznego i ich realizacja, Rada Naukowo-Techniczna, z lat 1971-1988, sygn. 216-222 8. Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy: materiały dotyczące poprawy stanu BHP, protokoły pokontrolne, zestawienie wyników badania środowiska pracy, sprawozdania GUS dotyczące wypadków przy pracy, z lat 1969-1988, sygn. 223-226 9. Dział Księgowości: bilanse roczne, plany i sprawozdania finansowe, z lat 1968-1990, sygn. 227-252 10. Rada Zakładowa: protokoły z posiedzeń, sprawozdania z działalności, uchwały i zarządzenia, dokumentacja związków zawodowych, z lat 1969-1991, sygn. 253-260 Number of units in the group: 260
13/90/0 Ewangelicki Urząd Parafialny w Bielsku 1782-1944 0 Unroll
1. Sprawy organizacyjne: statuty kościelne gminy ewangelickiej, księgi protokołów Prezbiterium, spis członków gminy ewangelickiej z końca XVIII w., porządki nabożeństw, korespondencja z różnymi instytucjami na terenie miasta, z lat 1784-1944, sygn. 1-27 2. Sprawy budowlane: materiały dotyczące budowy kościoła i szkół ewangelickich na terenia Bielska, z lat 1782-1794, sygn. 28-31 3. Sprawy finansowe, fundacje, pomoc dla ubogich: materiały dotyczące spraw finansowych parafii, materiały dotyczące pomocy dla ubogich oraz różnych fundacji, z lat 1801-1938, sygn.32-55 4. Sprawy szkolne: materiały na temat szkolnictwa ewangelickiego, m.in. finansowanie szkół oraz pomocy niezamożnym uczniom, a także materiały na temat organizacji szkolnictwa, z lat 1782-1931 sygn. 56-74 5. Sprawy własnościowe, dokumentacja obiektów: materiały dotyczące budynków i terenów będących własnością gminy ewangelickiej w Bielsku (wyciągi z ksiąg gruntowych, szkice, plany), z lat 1836-1937, sygn. 75-80 Number of units in the group: 80
13/91/0 Archiwum Książąt Sułkowskich w Bielsku 1583-1942 0 Unroll
Number of units in the group: 3508
13/92/0 Cech Fryzjerów w Bielsku 1898-1944 0 Unroll
1.Księgi protokołów, z lat 1907-1938, sygn. 1-4 2. Rejestr egzaminów czeladniczych, z lat 1908-1924, sygn. 5 3. Rejestry uczniów, czeladników i pomocników fryzjerskich, z lat 1898-1939, sygn. 6-8,11 4. Stowarzyszenia Fryzjerów, Golarzy i Perukarzy, z lat 1925-1939, sygn. 9-10,15-16 5. Umowy o naukę fryzjerstwa z lat 1915-1944, sygn. 12-14 Number of units in the group: 16
13/93/0 Cech Garncarzy w Bielsku 1639-1639 0 Unroll
1. Statut dla Cechu Garncarzy, z 1639 r., sygn. 1 Number of units in the group: 1
13/94/0 Cech Kołodziejów w Bielsku 1814-1814 0 Unroll
1. Świadectwo ukończenia nauki, z 1814 r., sygn. 1 Number of units in the group: 1
13/95/0 Cech Kowali w Bielsku 1815-1867 0 Unroll
1. Odpis przywileju Cechu Kowali, księga kasowa, świadectwo ukończenia nauki, z lat 1815-1867, sygn. 1-3 Number of units in the group: 3
13/96/0 Cech Krawców w Bielsku 1562-1839 0 Unroll
1. Przepisy dotyczące Cechu Krawców, odpisy przywilejów, z lat 1562-1839, sygn. 1-4 Number of units in the group: 4
13/97/0 Cech Kuśnierzy w Bielsku 1733-1841 0 Unroll
1. Odpisy przepisów cechowych, dokumenty wyzwolenia czeladników, książeczka kasowa, z lat 1733-1841, sygn. 1-6 Number of units in the group: 6
13/98/0 Cech Młynarzy w Bielsku 1801-1861 0 Unroll
1. Księga założenia cechu, księga mistrzów, czeladników i uczniów, z lat 1801-1861, sygn. 1-2 Number of units in the group: 2
13/99/0 Cech Piekarzy w Bielsku 1600-1950 0 Unroll
1. Dokument pergaminowy, listy czeladnicze, umowy o naukę, protokoły egzaminacyjne, dziennik rejestracyjny uczniów, dzienniki podawcze, z lat 1600-1950, sygn. 1-11 Number of units in the group: 11
13/100/0 Cech Postrzygaczy Sukna w Bielsku 1748-1855 0 Unroll
1. Księga wpisów spraw załatwionych, protokoły przyjęć do nauki i wyzwoleń, dyplomy czeladnicze, protokoły wpływów do kasy, z lat 1748-1855, sygn. 1-6 Number of units in the group: 6
13/101/0 Cech Rymarzy w Bielsku 1790-1790 0 Unroll
1. List czeladniczy, z 1790 r., sygn. 1 Number of units in the group: 1
13/102/0 Cech Rzemiosł Budowlanych w Bielsku 1764-1943 0 Unroll
1. Księga protokołów, listy czeladnicze, rejestry uczniów, pomocników i cieśli, Związek Stowarzyszeń Budowniczych i Kierowników Budowy, sprawy organizacyjno-administracyjne, sprawozdania rachunkowe, księga kasowa, umowy o naukę, świadectwa czeladnicze, z lat 1764-1943, sygn. 1-37 Number of units in the group: 37
13/103/0 Cech Rzemiosł Różnych w Bielsku 1936-1938 0 Unroll
1. Ewidencja mistrzów Cechu Rzemiosł Różnych, z lat 1936-1938, sygn. 1 Number of units in the group: 1
13/104/0 Cech Stolarzy i Rzemiosł Pokrewnych w Bielsku 1780-1937 0 Unroll
1. Księgi mistrzów, świadectwa nauki, statut stolarzy i pokrewnych zawodów, z lat 1780-1937, sygn. 1-5 Number of units in the group: 5
13/105/0 Cech Sukienników w Bielsku 1576-1896 0 Unroll
1. Regulamin dotyczący organizacji produkcji i zbytu, księga cechowa Cechu Sukienników, protokoły posiedzeń, dyplomy i świadectwa czeladnicze, księgi główne, księgi kasowe, z lat 1576-1896, sygn.1-18 Number of units in the group: 18
Showing 81 to 100 of 1,333 entries.