Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
13/101/0 Cech Rymarzy w Bielsku 1790-1790 0 Unroll
1. List czeladniczy, z 1790 r., sygn. 1 Number of units in the group: 1
13/102/0 Cech Rzemiosł Budowlanych w Bielsku 1764-1943 0 Unroll
1. Księga protokołów, listy czeladnicze, rejestry uczniów, pomocników i cieśli, Związek Stowarzyszeń Budowniczych i Kierowników Budowy, sprawy organizacyjno-administracyjne, sprawozdania rachunkowe, księga kasowa, umowy o naukę, świadectwa czeladnicze, z lat 1764-1943, sygn. 1-37 Number of units in the group: 37
13/103/0 Cech Rzemiosł Różnych w Bielsku 1936-1938 0 Unroll
1. Ewidencja mistrzów Cechu Rzemiosł Różnych, z lat 1936-1938, sygn. 1 Number of units in the group: 1
13/104/0 Cech Stolarzy i Rzemiosł Pokrewnych w Bielsku 1780-1937 0 Unroll
1. Księgi mistrzów, świadectwa nauki, statut stolarzy i pokrewnych zawodów, z lat 1780-1937, sygn. 1-5 Number of units in the group: 5
13/105/0 Cech Sukienników w Bielsku 1576-1896 0 Unroll
1. Regulamin dotyczący organizacji produkcji i zbytu, księga cechowa Cechu Sukienników, protokoły posiedzeń, dyplomy i świadectwa czeladnicze, księgi główne, księgi kasowe, z lat 1576-1896, sygn.1-18 Number of units in the group: 18
13/106/0 Cech Szewców w Bielsku 1835-1842 0 Unroll
1. Księga wędrowna czeladnika, z lat 1835-1842, sygn. 1 Number of units in the group: 1
13/107/0 Cech Ślusarzy w Bielsku 1791-1871 0 Unroll
1. Księga Cechu Ślusarzy, odpis uprawnień cechu, księga wydatków, z lat 1791-1871, sygn. 1-3 Number of units in the group: 3
13/108/0 Cech Kowali w Białej 1797-1869 0 Unroll
1. Księgi przyjęć i wyzwoleń uczniów, z lat 1797-1869, sygn. 1-2 Number of units in the group: 2
13/109/0 Cech Piekarzy w Białej 1888-1949 0 Unroll
1. Księga protokołów posiedzeń, lista członków, wykaz uczniów, księga kasowa, umowy o naukę, świadectwa wyzwolenia, korespondencja, z lat 1888-1949, sygn. 1-6 Number of units in the group: 6
13/110/0 Cech Rzemiosł Różnych w Białej 1774-1947 0 Unroll
1. Księga przyjęć mistrzów do Cechu, przysięgi mistrzów, rejestr uczniów przyjętych do nauki, dziennik podawczy, z lat 1774-1947, sygn. 1-4 Number of units in the group: 4
13/111/0 Cech Rzeźników w Białej 1793-1843 0 Unroll
1. Księga protokołów, księga wpływów i wydatków, z lat 1793-1843, sygn. 1-2 Number of units in the group: 2
13/112/0 Cech Sukienników w Białej 1707-1906 0 Unroll
1. Księga protokołów, księga mistrzów, protokoły przyjęć i wyzwoleń czeladniczych, księgi rachunkowe, korespondencja, z lat 1707-1906, sygn. 1-11 Number of units in the group: 11
13/113/0 Cech Szewców w Białej 1747-1950 0 Unroll
1. Statut, spis mistrzów, protokoły posiedzeń, księga protokołów, księga egzaminów czeladniczych, spisy członków, list czeladniczy, świadectwa, księga pamiątkowa, księga rachunkowa, dziennik podawczy, z lat 1747-1950, sygn. 1-13 Number of units in the group: 13
13/114/0 Zjednoczenie Przemysłu Wełnianego Okręgu Śląskiego w Bielsku 1945-1947 [1948] 0 Unroll
1. Dyrektor Naczelny: protokoły i sprawozdania w sprawach organizacyjnych i produkcyjnych, z lat 1945-1947, sygn. 1-4 2. Dyrektor Produkcji: protokoły i korespondencja w sprawach organizacyjno-administracyjnych i produkcyjnych fabryk sukienniczych, z lat 1945-1946, sygn. 5 3. Dyrektor Administracyjno- Handlowy: korespondencja dotycząca spraw administracyjnych i handlowych oraz organizacyjnych Zjednoczonego Przemysłu Wełnianego Okręgu Śląsk, z lat 1946-1947, sygn. 6-7 4. Wydział Ogólny: zarządzenia, okólniki, sprawozdania z sytuacji gospodarczej fabryk sukna, z lat 1945-1947[1948], sygn. 8-26 5. Radca Prawny: korespondencja dotycząca upaństwowienia fabryk, z lat 1945-1947, sygn. 27 6. Wydział Personalny: sprawozdania statystyczne dotyczące przyjęć i zwolnień pracowników, korespondencja dotycząca patronatu nad Fabrykami Sukna na Ziemiach Zachodnich, sprawozdania polityczno-społeczne, z lat 1945-1947[1948], sygn. 28-34 7. Wydział Wytwórczy: korespondencja w sprawach produkcyjnych, zestawienie ilościowe produkcji, z lat 1945-1947, sygn. 35-38 8. Wydział Planowania: plany finansowo-gospodarcze, sprawozdania z wykonania planów, zestawienia jakości produkcji, z lat 1945-1947[1948], sygn. 39-70 9. Wydział Inwestycji: wnioski fabryk o włączenie do Państwowego Planu Inwestycyjnego na rok 1946, plany inwestycyjne, z lat 1945-1946, sygn. 71-72 10. Wydział Techniczny: sprawy racjonalizacji, cenniki, korespondencja, z lat 1945-1947, sygn. 73-75 11. Wydział Pracy i Płacy: sprawozdania dotyczące zatrudnienia i płac oraz wykonania norm produkcyjnych w Fabrykach Sukna, z lat 1945-1947[1948], sygn. 76-177 12. Wydział Zaopatrzenia i Zbytu: wykazy zbytu towarów gotowych, ruch surowca, z lat 1945, 1947, sygn. 178-179 13. Wydział Księgowości: preliminarze i sprawozdania kosztów produkcji, plany finansowe, bilanse, z lat 1945-1947[1948], sygn. 180-502 14. Aprowizacja: sprawozdania i korespondencje w sprawach finansowych i aprowizacyjnych, z lat 1945-1946, sygn. 503-505 15. Straż Przeciwpożarowa: zabezpieczenie p-poż. i organizacja straży pożarnej w zakładach, z lat 1946-1947, sygn. 506 Number of units in the group: 506
13/115/0 Państwowe Zakłady Przemysłu Wełnianego Nr 14 w Bielsku 1948-1949 [1952] 0 Unroll
1. Wydział Ogólny: zarządzenia, okólniki, instrukcje, sprawy organizacyjne, protokoły zebrań, z lat 1948-1949[1950], sygn. 1-23 2. Radca Prawny: upaństwowienia fabryk, sprawy majątkowe, z lat 1948-1949, sygn. 24-28 3. Wydział Personalny: miesięczne sprawozdania z pracy, z lat 1948-1949, sygn. 29-34 4. Dyrektor Produkcji: sprawozdania produkcyjne, z 1948 r., sygn. 35 5. Wydział Wytwórczy: zestawienia ilościowe produkcji eksportowej, korespondencja, z lat 1948-1949, sygn. 36-37 6. Wydział Planowania: plany i sprawozdania produkcyjne, z lat 1948-1949[1950], sygn. 38-49 7. Wydział Statystyczny: miesięczne plany i zestawienia produkcyjne, z lat 1948-1949, sygn. 50-60 8. Wydział Technologiczny: wskaźniki techniczno-ekonomiczne, protokoły narad wytwórczo-technicznych, z lat 1948-1949[1950], sygn. 61-71 9. Inspektorat Kontroli Technicznej; plany i sprawozdania z jakości produkcji, z lat 1948-1949[1950], sygn. 72-76 10. Dyrektor techniczny: wykaz fabryk PZPW z terenu bielskiego i krakowskiego, z lat 1948-1949, sygn. 77-78 11. Wydział Inwestycji: plany i sprawozdania inwestycyjne i remontowe, z lat 1948-1949[1950], sygn. 79-87 12. Wydział Pracy i Płacy: zbiorowy układ pracy, plany i sprawozdania z funduszu płac i zatrudnienia, z wydajności pracy i wykonania norm produkcyjnych, z lat 1948-1949, sygn. 88-139 13. Wydział Mechaniczny: współzawodnictwo, miesięczne sprawozdania, z lat 1948-1949, sygn. 140-142 14. Dyrektor Administracyjno-Handlowy: zarządzenia organizacyjne, instrukcje, protokoły narad wytwórczych, korespondencja dotycząca Wyścigu Pracy, z lat 1948-1949, sygn. 143-147 15. Wydział Zaopatrzenia i Zbytu: schemat organizacyjny Wydziału Zaopatrzenia i Zbytu, zestawienia przychodu i rozchodu surowców i półfabrykatów, z lat 1948-1949, sygn. 148-149 16. Wydział Socjalny: sprawozdanie z działalności Wydziału, z lat 1948-1949, sygn. 150-151 17. Wydział Finansowy: plany, sprawozdania i bilanse finansowe, z lat 1948-1949[1950-1952], sygn. 152-209 Number of units in the group: 209
13/116/0 Centralny Zarząd Przemysłu Wełnianego Południe w Bielsku Białej [1950-1952] 1953-1958 [1959] 0 Unroll
1. Naczelny Dyrektor: zarządzenia, protokoły z narad produkcyjnych i pokontrolne, analizy techniczno-ekonomiczne, z lat [1950-1952]1953-1958[1959], sygn. 1-63 2. Dział Planowania: plany zakładowe techniczne, ekonomiczne, roczne i wieloletnie, analizy, z lat[1950]1953-1958[1959] sygn. 64-129 3. Dział Księgowości: plany finansowe, sprawozdania, bilanse, analizy ekonomiczne, protokoły kontroli, z lat [1951-1952]1953-1958[1959] sygn. 130-526 4. Dział Zatrudnienia i Płac: regulamin wynagrodzeń, plany zatrudnienia i płac, umowy zbiorowe, z lat 1953-1958, sygn. 527-553 5. Dział Kadr: zbiorczy wykaz obsad kadrowych, protokoły zebrań Rady Miejscowej, z lat 1953-1958, sygn. 554-560 6. Dział Organizacji: plany prac organizacyjnych, protokoły kontrolne, z lat [1951-1952]1953-1955 sygn. 561-563 7. Dział Głównego Mechanika: charakterystyka majątku trwałego zakładów, zestawienia obiektów, z lat 1954,1956, sygn. 564-565 8. Dział Inwestycji: plany nakładów inwestycyjnych, zestawienia zbiorcze nakładów inwestycyjnych, sprawozdania inwestycyjne, z lat 1953-1958[1959], sygn. 566-588 9. Dział Przędzalni: analizy zdolności produkcyjnej przędzalń w zakładach podległych, z lat 1954-1957, sygn. 589-593 10. Dział Tkalni: plany i sprawozdania ze stanu wykorzystania zdolności produkcji maszyn, z lat 1953,1955-1957, sygn. 594-601 11. Dział Postępu Technicznego: normy, plany i sprawozdanie z wykonania postępu technicznego, z lat [1952]1953-1958, sygn. 602-637 12. Dział Kontroli technicznej: normy branżowe i sprawozdania z kontroli jakości, z lat 1955, 1957, sygn. 638-639 13. Dział BHP: doniesienia i sprawozdania wypadkowe, z lat 1954-1958, sygn. 640-646 14. Inspektor Ochrony Przeciwpożarowej: protokoły pokontrolne, z lat [1952]1953-1957, sygn. 647-648 15. Dział Zbytu: plany i sprawozdania ze zbytu produkcji, z lat [1952]1953-1958[1959], sygn. 649-692 16. Sekcja Eksportu: plany i sprawozdania z dostaw eksportowych, z lat 1954-1955,1957-1958, sygn. 693-705 17. Laboratorium: sprawozdania z wyników laboratoryjnych, z lat 1953-1958[1959], sygn. 706-724 Number of units in the group: 724
13/117/0 Zjednoczenie Przemysłu Wełnianego Południe w Bielsku-Białej 1958-1962 0 Unroll
Number of units in the group: 27
13/118/0 Plutzar i Brüll Wytwórnia i Wykańczalnia Towarów Tekstylnych Spółka Komandytowa w Mikuszowicach [1920] 1931-1945 0 Unroll
1. Nieruchomości: plany sytuacyjne, zabudowań fabrycznych, z lat [1922-1928], sygn. 1 2. Sprawy finansowe i rachunkowe: bilanse, inwentury roczne, polisy ubezpieczeniowe, oszacowania maszyn i urządzeń firmy, należności i zobowiązania, księgi obliczeń zarobków za produkcję tkanin dla obcych firm, z lat [1924,1930]1931-1945 ,sygn. 2-25, 4a 3. Sprawozdania z działalności przedsiębiorstwa: sprawozdania z prac organizacyjnych firmy, z 1940 r., sygn. 26-28 4. Sprawy płacy i pracy: księga imienna robotników w wieku przed 18 lat, książki pracy, księgi obliczeń zarobków niciarni, tkalni, księgi wypłat wykończalni, przędzalni, tkalni, podatki od wynagrodzeń, fundusz pracy, fundusz bezrobocia, z lat [1920-1930]1931-1945, sygn. 29-116 5. Ubezpieczenia i wypadki: wpłaty, podatki dla ZUS, korespondencja, ewidencja i zgłoszenia wypadków, z lat [1927-1928]1931-1944, sygn. 117-122 6. Produkcja: dzienniki tkalni, księga przebiegu produkcji, księga przędzalnicza tkalni, książka techniczna, katalogi wzorów i deseni, z lat [1923-1930]1931-1944, sygn. 123-184 7. Gospodarka magazynowa: księgi przędzy zgrzebnej, księgi odbioru przędzy, księgi farbiarskie, z lat [1922-1930]1931-1942 ,sygn. 185-250 8. Zaopatrzenie i Zbyt: księga zamówień przędzy, księga wysyłkowa, korespondencja dotycząca zaopatrzenia i spraw handlowych, z lat [1928-1929]1931-1944, sygn. 251-255 Akta kat. B-50: książki ubezpieczeń i karty inwalidzkie, z lat 1939-1944, poz. 1-7 Number of units in the group: 698
13/119/0 Zakłady Przemysłu Wełnianego im. Ludwika Gawlika w Bielsku-Białej 1950-1960 [1961] 0 Unroll
1. Organizacja: protokoły zdawczo-odbiorcze majątku trwałego przedsiębiorstw, z których utworzono ZPW Gawlika w B-B, zarządzenia wewnętrzne Naczelnego Dyrektora, instrukcje i zarządzenia własne dotyczące kosztów produkcji, z lat 1950-1960[1961], sygn. 1-9 2. Planowanie: plan sześcioletni, plan 5- letni, plany finansowe, sprawozdanie opisowe z działalności, sprawozdania z wykonania planów produkcji, analiza ekonomiczno-finansowa, bilanse roczne, plany i analizy kosztów, z lat 1950-1960[1961], sygn. 10-45 3. Kontrole zewnętrzne: protokoły kontroli przeprowadzonych przez jednostkę nadrzędną, przez ZUS., zarządzenia poinspekcyjne organów kontrolnych, protokół z kontroli finansowych, z lat 1950-1960 sygn. 46-59 4. Kadry: plan zatrudnienia i funduszu płac, plany i analizy szkolenia wewnątrzzakładowego, protokoły posiedzeń Zakładowej Komisji Norm Pracy, normy pracy dla poszczególnych działów produkcyjnych, protokoły posiedzeń Komisji Kwalifikacyjnej oraz Komisji Techniczno-Metodycznej przy ZPW im. L. Gawlika w Bielsku- Białej, z lat 1950-1959, sygn. 60-71 5. Postęp Techniczny: plany postępu technicznego, wdrożenia wniosków racjonalizatorskich, protokoły narad wewnętrznych i technicznych oraz aktywu technicznego, 1950-1956, sygn. 72-80 6. Produkcja: plany produkcji i ich wykonanie, plan zdolności produkcyjnych, sprawozdania ze sprzedaży wyrobów produkcji przemysłowej, katalog wytwarzanych wyrobów wełnianych, sprawozdania z działalności Laboratorium Przemysłu Wełnianego, sprawozdania z działalności oraz protokoły narad rady Oddziałowej, z lat 1951-1960, sygn. 81-88 Number of units in the group: 88
13/120/0 Zakłady Przemysłu Wełnianego im.Stefana Okrzei w Bielsku-Białej [1945-1949] 1950-1952 [1953] 0 Unroll
1. Dział Organizacji: zarządzenie Ministra Przemysłu Lekkiego o utworzeniu przedsiębiorstwa, schemat organizacyjny, ogólna charakterystyka, plany zakładu, zarządzenia wewnętrzne dyrekcji, sprawozdania straży przemysłowej, protokoły likwidacji zakładu, z lat [1945-1949]1950-1952, sygn. 1-11 2. Dział Planowania: plany produkcyjne, sprawozdania z wykonania planów, sprawozdania z jakości produkcji, 6- letni plan produkcyjny, katalogi wzorów tkanin, z lat [1945-1949]1950-1952, sygn. 12-22 3. Dział Kontroli: protokoły kontroli zewnętrznych i wewnętrznych, z lat [1948-1949]1951-1952, sygn. 23-26 4. Dział Postępu Technicznego: protokoły narad technicznych, z lat [1949]1950-1951, sygn. 27-29 5. Dział Produkcji: normy produkcyjne, wydajność, sprawozdania z realizacji współzawodnictwa pracy, z lat [1945-1949]1950-1951, sygn. 30-34 6. Dział Księgowości: zasady prowadzenia rachunkowości, bilanse, cenniki artykułów produkcyjnych, z lat [1949]1950-1952[1953], sygn. 35-38 7. Rada Zakładowa: protokoły posiedzeń Rady Zakładowej, informacje o zebraniach, z lat [1948-1949]1950-1950, sygn. 39-40 Number of units in the group: 40
Showing 101 to 120 of 1,416 entries.