Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
13/1/0 Urząd Powiatowy w Bielsku [1815-1854] 1855-1868 0 Unroll
1. Zarządzenia, okólniki, z lat 1855-1868, sygn. 1-11 2. Sprawy organizacyjne i osobowe: inwentarze biurowe, sprawozdania z działalności, zestawienia dochodów z opłat od 1860 r., prenumerata czasopism, z lat 1855-1868, sygn. 12-20 3. Sprawy wojskowe: kwaterunek wojska, odbycie służby wojskowej, zapomogi, utworzenie Wolnego Korpusu, korespondencja z komendą uzupełnień, szkody wojenne, z lat 1856-1868, sygn. 21-27 4. Sprawy wyznaniowe i szkolne: lokale szkolne, fundusze szkolne, personel nauczycielski, podatek szkolny, spisy dzieci, komitety szkolne, sprawy kościelne z lat [1852] 1855-1868, sygn. 28-43 5. Sprawy sanitarne i weterynaryjne: zawiadomienia o chorobach zakaźnych, koszty leczenia szpitalnego, personel lekarski, szczepienia ochronne, nadzór sanitarny nad handlem i bydłem, z lat 1855-1868, sygn. 44-61 6. Sprawy rolne i leśne: przebudowa młyna na przędzalnię, pozwolenia na poszukiwanie minerałów, statystyka rolna, szkody rolne i leśne, z lat [1815-1827] 1855-1868, sygn. 62-72 7. Sprawy przemysłu i handlu, z lat 1855-1868, sygn. 73-86 8. Sprawy budowlane, wodne, drogowe: budowa i naprawa dróg, plan części gminy Jaworza, budowa strażnicy w Kamienicy, plany budowlane, z lat [1854] 1855-1867, sygn. 87-100 9. Sprawy policyjne: poszukiwanie osób, spisy placówek żandarmerii, sprawy organizacyjne i gospodarcze żandarmerii, sprawy przynależności gminnej, zwalczanie włóczęgostwa, z lat 1855-1867, sygn. 101-113 10. Sprawy gminne, wyborcze, ewidencja ludność: wybory gminne, z lat 1857-1862, sygn. 114-118 11. Sprawy podatkowe i finansowe: prenumeraty, oferty, pożyczka narodowa, loteria, z lat 1856-1860, sygn. 119-122 12. Dzienniki korespondencyjne, indeksy, z lat 1857-1865, sygn. 123-141 Number of units in the group: 141
13/2/0 Starostwo Powiatowe w Bielsku [1784-1849] 1850-1918 [1919-1924] 0 Unroll
1. Akta prezydialne: wskazówki w sprawie zachowania się władz lokalnych w wypadku strajków, rozruchów robotniczych, z 1911 r. sygn. 1 2. Zarządzenia, okólniki, z lat 1850-1918, sygn. 2-41,35a 3. Sprawy organizacyjne i osobowe: sprawozdanie tygodniowe starosty, organizacja urzędów okręgowych, pełnomocnictwa, mianowania, odznaczenia, wykazy urzędników starostwa, sprawozdania roczne, statystyka z 1888, budowa pomnika Franciszka Józefa, nadania obywatelstwa austriackiego, z lat [1849]1850-1918, sygn. 42-83 4. Sprawy wojskowe: sprawy poborowych, poszukiwania, zwolnienia, reklamacje, ogłoszenia komisji poborowych, raporty posterunków żandarmerii, świąteczna pomoc dla walczących żołnierzy, z lat 1875-1917, sygn. 84-103, 95a 5. Sprawy wyznaniowe i szkolne: szkoły gminne, budowy i utrzymanie, uposażenie nauczycieli, opłaty szkolne, programy, spisy dzieci, sprawy finansowe, statut, sprawozdania roczne szkół, kursy, sprawy kościelne i wyznaniowe, budowy, remonty i utrzymania kościołów, wybory do Komitetów Kościelnych, z lat [1815-1849]1850-1918[1919-1924], sygn. 104-206, 152a 6. Sprawy sanitarne i weterynaryjne: akty normatywne, zwalczanie epidemii, personel lekarski, raporty chorobowe i szpitalne, opieka społeczna, sprawozdania. sanitarne, statystyka zachorowań, medyczne kursy uzupełniające, z lat [1831-1849]1850-1918, sygn. 207-316, 284a 7. Sprawy rolne i leśne: polowania, szkody leśne, klasyfikacja gruntów, spisy domów i właścicieli gospodarstw, kupna, dzierżawy, sprawozdania komisarza leśnego, pożary lasów, z lat 1855-1918, sygn. 317-373, 364a 8. Sprawy przemysłu i handlu: opis przywileju z 1482 r., koncesje, rozbudowa przemysłu i warsztatów, wybory do Sądu Przemysłowego, statuty stowarzyszeń handlowych, sprawy cechów, wypadki przy pracy, ubezpieczenia, komisje kontroli cen, regulaminy pracy, z lat 1851-1918[1919-1922], sygn. 374-581, 478a 9. Sprawy budowlane, wodne, drogowe: sprawozdania ze stanu budownictwa w powiecie bielskim, wykaz budynków szkolnych, warunki mieszkaniowe robotników, elektryfikacja, utrzymanie mostów, regulacja rzek, konserwacja dróg i budowy, protokoły posiedzeń wydziału dróg okręgowych, z lat 1851-1917, sygn. 582-741, 717a-c 10. Sprawy policyjne: sprawy bezpieczeństwa, nadzór nad zebraniami i widowiskami, rejestracje stowarzyszeń, sprawy paszportowe, wykaz posterunków żandarmerii i ich liczebność, stowarzyszenia i organizacje na terenie powiatu, zebrania, statystyka zebrań, walka o język polski, wykaz ilości członków stowarzyszeń, zawiadomienia o zebraniach, m.in. o zebraniu strajkujących górników, z lat [1808]1851-1918[1922], sygn. 742-870 11. Sprawy wyborcze, ewidencja ludności: wybory do Rady Państwa, wybory do Sejmu, wybory gminne, sprawozdania ruchu, ludności, spis ludności w 1890 r. w gminach powiatu bialskiego, arkusze spisowe do obliczania ludności i najważniejszych zwierząt użytkowych domowych wg. stanu 31 XII 1900 r., spis miejscowości i domów, z lat 1850-1918[1919-1922], sygn. 871-1052 12. Sprawy finansowe: sprawy podatkowe, opodatkowanie na utrzymanie szkół, podatek konsumpcyjny, wykazy i ściąganie zaległych opłat i podatków, zestawienia dochodów i wydatków gminy, pobór podatków, wymiana bilonu na banknoty, z lat 1869-1919[1920-1922], sygn. 1053-1065 13. Sprawy administracyjne i społeczne: wykazy urodzeń z 1868 r., dane statystyczne dotyczące małżeństw, zgonów dzieci, przyznania tytułów szlacheckich, ceny czasopism, sprawozdania Kasy Oszczędności w Opawie, statystyka rolna i ceny produktów rolnych, klęski żywiołowe, żądanie prowadzenia korespondencji w języku polskim, spisy gmin, kościołów, właścicieli większych obszarów leśnych, zabytków, czasopism, z lat 1869-1899, sygn. 1066-1099, 1069a, 1069b, 1069c, 1069d 14. Dzienniki korespondencyjne, indeksy, z lat 1850-1912, sygn. 1100-1197 Number of units in the group: 1210
13/3/0 Starostwo w Bielsku [1858-1917] 1918-1939 0 Unroll
1. Odznaczenia państwowe, zarządzenia, sprawy osobowe: zarządzenia Śląskiego Rządu Krajowego w sprawach organizacyjnych i Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego, sprawy osobowe pracowników Starostwa, z lat 1918-1922, sygn. 1-4 2. Nadawanie obywatelstwa polskiego, język urzędowy, sprawy organizacyjne wydziałów gminnych, drogi powiatowe: wywłaszczenia gruntów pod budowę drogi, zmiany terytorialne, rozwiązanie wydziałów gminnych, z lat [1915]1918-1939, sygn. 5-12 3. Szkody wojenne: zeznania, protokoły, ocena zarekwirowanych przedmiotów, odszkodowania, z lat [1914-1915]1918-1918, sygn. 13-15 4. Sprawy wyznaniowe: wystąpienia z kościoła, sprawy urzędu stanu cywilnego, Katolicki Komitet Kościelny w Strumieniu, z lat 1919-1932, sygn. 16-20 5. Sprawy sanitarne: powiatowe komisje higieny lekarskiej, zawiadomienia o chorobach zakaźnych, szczepienia, doniesienia o wypadkach, ewidencja poległych w czasie powstań narodowych, z 1922 r., sygn. 21-23 6. Sprawy weterynaryjne, z lat 1919-1922, sygn. 24 7. Sprawy rolne i leśne: polowania gminne, wykazy lasów w powiecie bielskim, z lat [1858-1917]1918-1939, sygn. 25-30,25a, 141 8. Komunikacja, sprawy wodne: budowa i utrzymanie dróg i mostów, regulacja rzek, połączenia elektryczne, telefoniczne, kolejowe, ruch pociągów, budowa bocznic, z lat 1919-1924, sygn. 31-39, 31a 9. Sprawy ubezpieczeniowe i kredytowe, z lat 1922-1925, sygn.40 10. Sprawy przemysłowe: rozbudowa zakładów przemysłowych, koncesje, stowarzyszenia przemysłowe, sprawy robotnicze, sprawy handlu, przemysłu, karty zgłoszeń bezrobotnych, z lat [1865-1905] 1918-1936, sygn. 41-73, 42a, 42b 11. Ubezpieczenia społeczne: kasy chorych, wykazy statystyczne, statuty i korespondencja dotycząca założenia kas chorych w zakładach przemysłowych, działalność towarzystw ubezpieczeniowych, z lat 1919-1927, sygn. 74-79 12. Sprawy policyjne: sprawy karne, kontrola czasopism wychodzących na terenie miasta i powiatu, cenzura filmów, pozwolenia na przedstawienia amatorskie, strajki, zaburzenia, inwigilacja podejrzanych osób, żandarmeria, sprawy personalne i organizacyjne, przepisy o zgromadzeniach, stosunki po rozpadnięciu się Austrii, z lat 1918-1925, sygn. 80-122 13. Ruch ludności: powszechny spis ludności, statystyka ruchu ludności, zmiana nazwiska, zawarcie małżeństwa, z lat 1920-1934, sygn. 123-127, 142 14. Opieka społeczna, aprowizacja: sprawy mieszkaniowe, kredyty dla gmin na cele opieki społecznej, przydziały żywności, z lat 1918-1923, sygn. 130-133, 137-140 15. Sprawy walutowe: wymiana pieniędzy, sprawy waluty, z lat 1920 r., sygn. 134 16. Powiatowa Rada Szkolna: wybory członków, z lat [1913]1921-1925, sygn. 135 17. Materiały ewidencyjne Kancelarii, z lat 1927-1939, sygn. 128-129, 136 18. Indeks i skorowidz do dzienników podawczych z lat 1925, 1930 (przesunięcie z 2016 r.), sygn. 147-148 Number of units in the group: 148
13/4/0 Starosta Powiatu Bielskiego [1903-1929,1937-1938] 1939-1945 0 Unroll
1. Sprawy organizacyjne: wykaz gmin z terenu rejencji katowickiej, powierzchnia, ilość mieszkańców, sprawy dyscyplinarne dotyczące żandarmów, ankiety osobowe, sprawy karne i cywilne ludności, podatki od wynagrodzeń, z lat 1939-1944, sygn. 1-7 2. Niemiecka lista narodowościowa: wnioski o nadanie niemieckiej listy narodowościowej, ankiety, korespondencja, z lat 1940-1944, sygn. 8-27 3. Przesiedleńcy niemieccy z Rumunii: wykazy przesiedleńców, opieka finansowa, zapomogi, starania o prawo obywatelstwa miejskiego, z lat 1940-1944, sygn. 28-34 4. Karty rozpoznawcze dla ludności polskiej: wnioski o karty rozpoznawcze dla ludności polskiej, z lat 1940-1945, sygn. 35-50 5. Ruch graniczny: przepisy dotyczące ruchu granicznego, korespondencja dotycząca pracy robotników wschodnich, sprawy paszportowe robotników, obcokrajowców, sprawy dotyczące przepustek granicznych, z lat 1940-1945, sygn. 51-93 6. Działalność landrata jako władzy porządkowo-policyjnej: zarządzenia dotyczące Żydów, dochodzenia przeciwko szmuglerom i osobom przekraczającym granicę bez paszportu, wnioski i zezwolenia na prowadzenie drobnego przemysłu handlu i usług przez ludność żydowską, korespondencja w sprawach przestępstw gospodarczych, wykazy właścicieli ziemi i obszaru ziemi zajętej na potrzeby obozu w Oświęcimiu, sprawozdanie finansowe kamieniołomu w Kozach, budżet Okręgu Urzędowego w Oświęcimiu, z lat [1903-1929,1938]1939-1945, sygn. 94-116 Number of units in the group: 199
13/5/0 Starostwo Powiatowe w Bielsku [1939-1944] 1945-1950 [1951-1964] 0 Unroll
1. Referat Ogólno-Organizacyjny: zarządzenia, okólniki, sprawy organizacyjne, sprawozdania sytuacyjne, protokoły zebrań wójtów i burmistrzów, podział administracyjny powiatu, zarządzenia poinspekcyjne władz zwierzchnich, z lat 1945-1950 [1951], sygn. 1-63 2. Referat Rachunkowo-Gospodarczy: preliminarze budżetowe, rozliczenia finansowe podległych instytucji (Domy Dziecka, szkoły), rozliczenia z Funduszu Państwowego Planu Inwestycyjnego, z lat 1945-1950, sygn. 64-83 3. Referat Społeczno-Polityczny: okólniki i zarządzenia, sprawy polityczne i ogólno-administracyjne, sprawy opiniodawcze, narodowościowe, repatriacyjne, sprawy nabywania nieruchomości w pasie granicznym, sprawy rehabilitacyjne, stowarzyszenia społeczno-kulturalne, z lat [1939-1944]1945-1950 [1951-1952], sygn. 84-278, 154a, 274a-274b 4. Referat Administracyjno-Prawny: zarządzenia i okólniki w sprawach porządku publicznego, sprawy wodne i melioracyjne, szkody wojenne, zestawienia liczbowe ludności, z lat [1942] 1945-1950, sygn. 279-331, 301a-301b,324a, 326a-326b, 328a 5. Referat Karno-Administracyjny: sprawozdania i statystyka karno-administracyjna, rejestry spraw karnych, protokoły rozpraw karno-administracyjnych, z lat 1945-1950 [1957-1958], sygn. 332-345 6. Referat Wojskowy: organizacja referatu, raporty kontrolne, rozminowywanie terenu, wykazy zrzeszeń uprawiających wychowanie fizyczne, z lat 1947-1949, sygn. 346-352 7. Referat Osiedleńczy: sprawozdania i statystyka dotycząca osadnictwa, sprawy przesiedleńcze, wykazy osiedlonych repatriantów i przesiedleńców, osadnictwo miejskie, protokoły przekazania repatriantom gospodarstw i użytkowania przez Państwowy Urząd Repatriacyjny, pomoc finansowa dla osadników, korespondencja, z lat [1936, 1939] 1945-1947, sygn. 353-369 8. Referat Przemysłu i Handlu: zarządzenia, planowanie, sprawozdania i statystyka, wykazy warsztatów rzemieślniczych, organizacje rzemieślnicze, rejestry przemysłów i rzemiosł, aprowizacja, z lat 1945-1950 [1951], sygn. 370-412, 388a 9. Referat Świadczeń Rzeczowych: zarządzenia, raporty i sprawozdania, statystyka, protokoły, z lat 1945-1947, sygn. 413-417 10. Referat Zdrowia: zarządzenia, sprawozdania ze stanu nasilenia chorób zakaźnych, statystyka sanitarna, sprawy organizacji personelu sanitarnego, z lat 1945-1949, sygn. 418-428 11. Referat Opieki Społecznej: statystyka i sprawozdania, zaopatrzenie byłych więźniów politycznych, rozliczenia z subwencji, opieka nad repatriantami i młodzieżą, z lat 1945-1950 [1953], sygn. 429-453 12. Referat Kultury i Sztuki: sprawozdania, akta dotyczące działalności teatru na terenie Bielska, statut Domu Kultury, sprawy dotyczące Tygodnia Książki Polskiej, sprawy ochrony zabytków, z lat 1945-1949, sygn. 454-469 13. Referat Budowlany: sprawozdania finansowe, raporty o stanie zatrudnienia, plany inwestycyjne, ustalenia szkód wojennych, grobownictwo wojenne, z lat 1945-1950, sygn. 470-482 14. Referat Pomiarów: zarządzenia, sprawy organizacyjno-administracyjne, utrzymanie i wznawianie znaków pomiarowych, aktualizacja aparatu pomiarowego, opracowanie geodezyjne lokalnych planów zabudowania, z lat 1945-1950, sygn. 483-495 15. Oddział Rolnictwa i Reform Rolnych: zarządzenia, wykazy gospodarstw poniemieckich przejętych na cele reformy rolnej, rejestr pomiarowo-szacunkowy gruntów, sprawozdania ze stanu rolnictwa, oszacowanie i przydziały inwentarza żywego, osadnictwo rolne, z lat 1945-1950 [1951-1964], sygn. 496-665, 498a, 500a, 513a, 517a, 527a, 617a, 637a 16. Referat Weterynaryjny: zarządzenia, sprawozdania z czynności Powiatowego Lekarza Weterynarii, statystyka zakaźnych chorób zwierzęcych, opieka weterynaryjna, służba weterynaryjna, kolportaż z zakresu weterynarii, z lat 1945-1950, sygn. 666-681, 666a 16. Referat Oświaty Rolniczej: sprawozdania i statystyka rolna, szkolnictwo rolnicze, plany gospodarcze w zakresie szkolenia i nauki, oświata rolnicza, kontrola gospodarstw szkolnych, doświadczalnictwo, z lat 1945-1950, sygn. 682-699 17. Sprawy obywatelstwa i konsularne, pozbawienia obywatelstwa, deklaracje wierności, koncesje, z lat 1945-1954, sygn. 700-1013 Number of units in the group: 1063
13/6/0 Powiatowa Rada Narodowa w Bielsku 1945-1950 0 Unroll
I. Powiatowa Rada Narodowa w Bielsku 1. Protokoły posiedzeń Powiatowej Rady Narodowej, z lat 1945-1949, sygn. 1-6 2. Protokoły posiedzeń Gminnych Rad Narodowych, z lat 1949-1950, sygn. 7-19 3. Komisje Powiatowej Rady Narodowej: protokoły posiedzeń, z 1949 r., sygn. 20-24 4. Okólniki, instrukcje, sprawozdania, korespondencja organizacyjno-administracyjna, z 1949 r., sygn. 25-43 II. Wydział Powiatowy w Bielsku 1. Referat Ogólno-Samorządowy: protokoły posiedzeń Wydziału Powiatowego w Bielsku i terytorialnych Rad Narodowych, sprawy ogólno-administracyjne Wydziału Powiatowego, sprawy organizacyjne Działu Samorządowego, kontrola władz nadzorczych, sprawy ustrojowe samorządu gminnego, organizacja zjazdów i konferencji gminnych, z lat 1947-1950, sygn. 44-65 2. Referat Nadzoru nad gminami: protokoły i sprawozdania z kontroli działalności Zarządów Gminnych, zalecenia pokontrolne dla gminnych rad narodowych powiatu bielskiego, z lat 1946-1950, sygn. 66-116 3. Referat Budżetowo-Finansowy: sprawy budżetowe Wydziału Powiatowego w Bielsku, Powiatowego Związku Samorządowego w Bielsku, Zarządów Gminnych oraz sprawy finansowo-rachunkowe inwestycji powiatowych i wnioski o dotacje z Samorządowego Funduszu Wyrównawczego dla poszczególnych gmin, z lat 1945-1950, sygn. 117-193 Number of units in the group: 193
13/7/0 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Bielsku-Białej [1946-1949] 1950-1973 [1974-1975] 0 Unroll
1. Wydział Organizacyjno-Prawny: zarządzenia, okólniki, protokoły z sesji PRN, sprawozdania z wykonania uchwał, spotkania posłów i radnych z wyborcami, sprawozdania z działalności Komisji PRN, protokoły posiedzeń Rady Seniorów, protokoły posiedzeń Prezydium PRN, konferencje i narady, podział administracyjny, plany, sprawozdania Prezydium Powiatowej Rady Narodowej i jej organów oraz Gromadzkich Rad Narodowych, sprawozdania statystyczne, analiza skarg i wniosków, kontrola jednostek podległych, protokoły kontrolne, z lat [1947-1949]1950-1973 , sygn. 1-520 2. Powiatowa Komisja Planowania Gospodarczego: charakterystyka powiatu bielskiego, plany, sprawozdania oraz analizy i oceny dotyczące planów gospodarczych wieloletnich, roczne plany gospodarcze, sprawozdania z ich wykonania oraz analizy, inwestycje spółdzielni produkcyjnych, analizy planów rocznych gospodarczych, finansowych i pomocy społecznej, sprawy rozwoju turystyki i sportu, analizy dochodów i wydatków ludności miasta Bielska- Białej, bilans siły roboczej, statystyka zatrudnienia, protokoły posiedzeń Kolegium Powiatowej Komisji Planowania Gospodarczego, protokoły posiedzeń Powiatowego Społecznego Zespołu Koordynacji Poziomej i sprawozdania z ich działalności, wykazy obiektów oddanych do użytku, protokoły oceny realizacji czynów społecznych, z lat 1951-1973, sygn. 521-750 3. Wydział Finansowy: plany budżetu i budżety roczne, plany jednostkowe dochodów i wydatków budżetowych, projekty planów gospodarczych, uchwały Prezydium PRN w sprawach budżetowych, sprawozdanie opisowe z działalności Wydziału, sprawozdanie z wykonania planu gospodarczego i budżetu terenowego i zbiorczego, sprawozdania z inspekcji Wydziału Finansowego, z lat 1951-1973, sygn. 751-777 4. Wydział Rolnictwa i Leśnictwa: informacje o stanie gospodarczo-organizacyjnym spółdzielni produkcyjnych, protokoły narad i odpraw, protokoły posiedzeń zespołów i komisji rolnych, plany wieloletnie i roczne produkcji rolnej i powierzchni zasiewu, plany inwestycyjne w rolnictwie, plany gospodarcze wieloletnie i roczne, rozwój ogrodnictwa, sprawozdania z realizacji inwestycji w spółdzielniach produkcyjnych, sprawozdania Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa z realizacji ochrony roślin i produkcji ogrodniczej, rozwoju produkcji zwierzęcej, informacje o wynikach produkcyjnych w rolnictwie, plany i sprawozdania roczne jednostek podległych, plany gospodarcze spółdzielni produkcyjnych, plany gospodarstw państwowych, spółdzielni chłopskich, uzasadnienia opisowe planów inwestycyjnych w spółdzielniach produkcyjnych, działalność Kółek Rolniczych, sprawozdania z użytkowania gruntów, gospodarki rolnej, leśnej, zootechniki, produkcji zwierzęcej, statystyka powierzchni gospodarstw rolnych, produkcji ogrodniczej, inwentarza żywego, struktura gospodarstw rolnych gromad powiatu bielskiego, analizy z zakresu sytuacji w rolnictwie, spisy rolne w gminach powiatu bielskiego, kontrola zewnętrzna Wydziału Rolnictwa, szkolenia rolnicze, inwestycje w elektryfikacji gromad i gmin, finanse i księgowość rolna, preliminarz dochodów i wydatków, sprawozdania opisowe z wykonania budżetu Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa, kwartalne sprawozdania z wykonania budżetu terenowego i centralna gospodarka nieruchomościami, działalność Kół Łowieckich w powiecie bielskim, z lat 1950-1973[1974-1975], sygn. 778-999 5. Wydział Spraw Wewnętrznych: zakres działania, organizacja wewnętrzna, sprawozdania i ocena działalności Wydziału, działalność stowarzyszeń i instytucji społecznych, sprawy obywatelstwa, zmiany imion i nazwisk, korespondencja konsularna, poświadczenia obywatelstwa, z lat 1951-1973, sygn. 1000-1049 6. Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej: zarządzenia wewnętrzne, wykazy budowli sakralnych, sprawy organizacyjne, protokoły narad, plany perspektywiczne i sprawozdania, budownictwo mieszkaniowe, zadania inwestycyjne, plany i sprawozdania roczne, analiza planu gospodarczego, statystyka o stanie finansowym inwestycji i liczbowym urządzeń komunalnych, protokoły kontroli gospodarki finansowo-budżetowej, sprawozdania z nadzoru i kontroli, plany i projekty techniczne, budżet, plany, preliminarze i sprawozdania finansowe, z lat 1950-1972, sygn. 1050-1140 7. Wydział Przemysłu i Handlu: plany wieloletnie i roczne w zakresie rozwoju drobnej wytwórczości, w zakresie handlu, rozwój działalności usługowej, plany zaopatrzenia i sprzedaży produkcji i towarów, sprawozdania z realizacji planów i działalności wydziału przemysłu, analizy i informacje dotyczące działalności handlowej, inwestycyjnej i zaopatrzenia oraz kontraktacji i skupu wolnorynkowych produktów rolnych, protokoły posiedzeń w sprawach rozwoju usług, plany techniczno-przemysłowo-finansowe byłych zakładów i spółdzielni produkcyjno-usługowych, z lat 1951-1973, sygn. 1141-1248 8. Wydział Kultury i Oświaty: projekty, plany i sprawozdania z działalności kulturalno-oświatowej, plany pracy, wykazy placówek kulturalno-oświatowych w powiecie, uchwały i sprawozdania z ich wykonania, sprawozdania z działalności przedszkoli, bibliotek, świetlic, domów kultury i harcerstwa w powiecie bielskim, z lat [1946-1949]1950-1966 , sygn. 1249-1275 9. Wydział Budżetowo-Gospodarczy: budżety i sprawozdania z ich wykonania, plany finansowe i gospodarcze oraz sprawozdania z ich wykonania, sprawozdania o dochodach i wydatkach budżetowych, z lat 1953-1972, sygn. 1276-1285 10. Wydział Kultury Fizycznej i Turystyki: utworzenie Miejskiego i Powiatowego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki, protokoły zebrań i ocena działalności, plany perspektywicznego zagospodarowania turystycznego i sportowego, plany gospodarcze, preliminarze i analizy budżetowe, roczne plany i sprawozdania z działalności turystyczno-krajoznawczej i sportu, uchwały w sprawie rozwoju turystyki i zagospodarowania turystycznego, wykaz obiektów turystycznych, krótka charakterystyka miejscowości turystycznych, z lat 1959-1973, sygn. 1286-1341 11. Powiatowy Zarząd Dróg Lokalnych: plan sfinansowania inwestycji, sprawozdania z wykonania budżetu, analizy projektu planu gospodarczego, sprawozdania z wykonania planu gospodarczego w zakresie transportu, łączności i dróg lokalnych, z lat 1955-1960, sygn. 1342-1345 12. Wydział Budownictwa i Architektury: wytyczne urbanistyczne dla rejonu podgórskiego powiatu bielskiego, sprawy budownictwa, kontrola i zwalczanie nadużyć gospodarczych, z lat 1958-1961, sygn. 1346-1348 13. Terenowy Zespół Usług Projektowych: rozpoczęcie działalności Terenowego Zespołu Usług Projektowych, regulamin, wykaz osób, sprawozdanie z jego działalności, z lat 1965-1968, sygn. 1349-1350 14. Wydział Skupu: protokoły posiedzeń Powiatowego Zespołu Koordynacyjnego Skupu, sprawozdania z wykonania obowiązkowych dostaw rolnych, z lat 1960-1964, sygn. 1351 15. Akta rekwalifikowane w 2017 r.: wykaz zatrudnionych pod względem wykształcenia, lokalizacja ogólna budynków gospodarczych i przemysłowych, plany, mapy, nieruchomości rolne, przejmowanie nieruchomości na cele reformy rolnej i oddawanie do użytku, karty rzemieślnicze, budownictwo indywidualne, plany terenu, wyciągi hipoteczne, z lat 1947-1973, poz. 1353-1494 16. Dopływ z 2014 r., nab. 642/2014: zarządzenia wewnętrzne kierownika Powiatowego Zarządu Dróg Lokalnych, plany pracy, programy działania, sprawozdania, protokoły kontroli, z lat 1965-1973, sygn. 1495-1533 Number of units in the group: 1532
13/8/0 Akta miasta Bielska 1587-1945 0 Unroll
Number of units in the group: 3931
13/9/0 Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Bielsku 1945-1950 [1951] 0 Unroll
1. Oddział Organizacyjny: zarządzenia i okólniki, materiały dotyczące połączenia miast Bielska i Białej, protokoły posiedzeń Miejskiej Rady Narodowej w Bielsku, protokoły odpraw społecznych, protokoły posiedzeń plenarnych MRN w Bielsku, uchwały i wypisy protokołów oraz protokoły posiedzeń Zarządu Miejskiego z lat 1945-1950, sygn. 1-19, 12a-d, 13a-b, 14a-w 2. Oddział Planowania i Kontroli: plany pracy i sprawozdania z działalności Rady, sprawozdania z działalności Zarządu Miejskiego, sprawozdanie z kontroli Zarządu, z lat 1945-1950, sygn. 20-29 3. Odział Finansowy: zarządzenia wewnętrzne i okólniki, preliminarze budżetowe, budżety rezerwowe, sprawozdania z kontroli budżetu, z lat 1945-1950, sygn. 30-35, 32a, 34a-d 4. Oddział Administracyjny: sprawozdanie z działalności gospodarczej miasta Bielska, wykazy związków, organizacji, stowarzyszeń politycznych, społecznych i kulturalnych działających na terenie Bielska, dane liczbowe z osadnictwa miejskiego i wiejskiego zarejestrowane przez Państwowy Urząd Repatriacyjny, sprawozdania z działalności Wydziału Aprowizacji i Handlu, sprawozdania Wydziału Mieszkaniowego, z lat 1945-1950, sygn. 36-86 8. Oddział Zdrowia: sprawozdania z działalności służby zdrowia, z lat 1945-1947, sygn. 87-89 9. Oddział Opieki Społecznej: sprawozdania z działalności, z lat 1945-1950, sygn. 90-91 10. Oddział Oświaty, Kultury i Sztuki: sprawy kulturalno-oświatowe, sprawozdania z działalności kulturalnych, m.in. Biblioteki Miejskiej, Państwowego Teatru Lalek "Banialuka", Państwowego Teatru Polskiego, Komitetów Rodzicielskich i Muzeum Miejskiego, z lat 1945-1950, sygn. 92-108 11. Oddział Techniczny: sprawozdania z działalności Wydziału Technicznego, Komisji Komunikacji i Miejskich Zakładów Ogrodniczych w Bielsku, z lat 1945-1950, sygn. 109-111 12. Odział Majątku i Przedsiębiorstw: wykazy zakładów przemysłowych miasta Bielska i Białej, spis zakładów rzemieślniczych, przedsiębiorstw hurtowych, sprawy administracyjne i finansowe przedsiębiorstw i związków samorządowych, sprawozdania z działalności jednostek podległych, z lat 1945-1950, sygn. 112-125 13. Dopływ z 1991 r., nab. 502/1991: protokoły posiedzeń i uchwały Zarządu Miejskiego w Bielsku i Miejskiej Rady Narodowej w Bielsku, budżet miasta, z lat 1945-1949, sygn. 126-158 14. Rekwalifikacja 2017 r.: zmiany imion i nazwisk, deklaracje wierności, sprawy obywatelstwa, kwestionariusze rejestracyjne Niemców podlegających wyjazdom do Niemiec, z lat 1945-1950, sygn. 159-198 15, Nabytek z 2019 r. z lat 1945-1951, Rejestry poświadczeń obywatelstwa, sprawy pozbawienia obywatelstwa. Number of units in the group: 203
13/10/0 Akta miasta Białej 1778-1939 0 Unroll
1. Księga wpisów przywilejów miejskich. 2. Protokoły posiedzeń rady i magistratu. 3. Korespondencja w sprawach ogólnoadministracyjnych: sprawy kasy miejskiej, podatkowe teryfy, cen rynkowych, sprawy budowlane, sprawy mieszkaniowe, szkolne, opieki społecznej, fundacje, rzemiosło, leśnictwo, sprawy osobowe. 4. I Oddział Organizacyjno-Prawny: statut organizacyjny, instrukcje, regulaminy, sprawy pracownicze, wyborcze, prasowe. 5. Przemysł i handel: rejestry handlowe i przemysł. 6. Rolnictwo i Leśnictwo: pomoc rolna, sprawy leśne, polowe, łowieckie. 7. Wybory, organizacja, administracja: wybory do sejmu, spisy wyborców, przynależność obywateli do gminy, zmiany granic, podział administracyjny miasta Bielska i Białej, aprowizacja. 8. Bezpieczeństwo i porządek publiczny: okólniki, sprawy pożarnictwa, ewidencja ludności, sprawy wojskowe, poborowe, transportowe, wychowanie fizyczne, sprawy karno-administracyjne. 9. Oddział II Finansowo-Gospodarczy: budżet, sprawozdanie rachunkowe, pożyczki, kredyt, zobowiązania. 10. Budowa i utrzymanie dróg i mostów, budownictwo mieszkaniowe, komunalne, elektryfikacja: plany zabudowy, pomiary, regulacja rzek, parcelacja miasta, nadzór bud. statystyka, elektryfikacja. 11. Oddział Sanitarny: sprawy sanitarno-porządkowe, choroby zakaźne, spraw. sanitarne lekarza miejskiego, higiena publiczna. 12. Dzienniki korespondencyjne i indeksy. 13. Nabytek z 2019 r. z lat 1901-1935 (sygn. 1221, 1222). Przynależność do gminy m. Biała. 14. Przesunięcie z 2020 z lat 1932-1939 (sygn. 1223). Rejestr mieszkańców, Lipnik. Number of units in the group: 1223
13/11/0 Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Białej Krakowskiej [1938-1944] 1945-1950 [1951] 0 Unroll
1. Oddział Organizacyjny: okólniki, zarządzenia wewnętrzne, protokoły posiedzeń Miejskiej Rady Narodowej, Prezydium Miejskiej Rady Narodowej i Zarządu Miejskiego oraz protokoły posiedzeń Komisji Społeczno-Gospodarczych i Kulturalnych, z lat 1945-1950[1951], sygn. 1-56 2. Oddział Planowania i Kontroli: plany pracy i sprawozdania z działalności, sprawozdania poinspekcyjne Inspektoratu Kontroli Zarządu Miejskiego i protokoły kontroli gospodarki miasta, z lat 1945-1950, sygn. 57-70 3. Oddzial Finansowy: okólniki, budżety i preliminarze budżetowe, roczne sprawozdania rachunkowe, z lat 1945-1949, sygn. 71-83 4. Oddział Administracyjny: rejestr specjalistów i cudzoziemców, sprawy przynależności państwowej, sprawy dzierżawy i najmu lokali użyteczności publicznej, sprawy mieszkaniowe, remonty i wyposażenia szkół, z lat [1938-1944]1945-1949, sygn. 84-95 5. Oddział Oświaty, Kultury i Sztuki: sprawozdanie z działalności za IV kwartał 1949 r., powołanie i działalność Społecznej Komisji do walki z analfabetyzmem, z lat 1949-1950, sygn. 96-98 6. Oddział Techniczny: budowa wodociągów miejskich, doprowadzenie wody do zakładów przemysłowych, z lat 1946-1949, sygn. 99-100 7. Oddział Majątku i Przedsiębiorstw: wykaz przedsiębiorstw samorządowych,wykaz nieruchomości przejętych na rzecz Skarbu Państwa, z lat 1945-1950, sygn. 101-103 8. Rekwalifikacja 2017: sprawy osobowe, poborowe, obywatelstwa, przynależności, rejestry, z lat 1945-1950, sygn. 104-166 9. Nabytek z 2019 r. z lat 1945-1951 (sygn. 167-171) sprawy przynależności i obywatelstwa Number of units in the group: 171
13/12/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Bielsku-Białej [1945-1949] 1950-1973 0 Unroll
1. Wydział Organizacyjno-Prawny: protokoły sesji, uchwały MRN i sprawozdania z ich wykonania, protokoły spotkań radnych z wyborcami, postulaty wyborców, interpelacje radnych, regulamin, ewidencja radnych, akta dotyczące całokształtu działalności wszystkich komisji działających przy MRN, protokoły posiedzeń i uchwały Prezydium MRN oraz sprawozdania z ich wykonania, sprawozdania z działalności Prezydium, działalności komitetów blokowych, protokoły narad kierowników wydziałów i pracowników oraz dyrektorów jednostek podległych Prezydium, zarządzenia przewodniczącego Prezydium MRN oraz zarządzenia wewnętrzne, sprawy organizacyjne organów Prezydium MRN, sprawozdania z działalności wydziałów, sprawy połączenia miast Bielska i Białej, zmiany nazw ulic, sprawozdania i analizy skarg i wniosków, wycinki prasowe Bielska-Białej, protokoły kontroli działalności wydziałów Prezydium MRN, z lat 1950-1973, sygn. 1-386 2. Miejska Komisja Planowania Gospodarczego: wieloletnie i roczne plany gospodarcze i inwestycyjne oraz sprawozdania z ich wykonania, bilanse siły roboczej miasta Bielska-Białej, bilans pieniężny dochodów i wydatków ludności, sprawy gospodarki wodnej miasta, sprawozdania i analizy czynów społecznych, sprawozdanie o stanie zatrudnienia, sprawozdania z realizacji programu Frontu Jedności Narodu, protokoły posiedzeń, plany pracy, opinie, informacje i sprawozdania Społecznego Zespołu Koordynacji Poziomej, lokalizacja ogólna przemysłu i rzemiosła, rolnictwa i leśnictwa, budownictwa, komunikacji, łączności urządzeń socjalnych, kulturalnych i komunalnych, z lat 1951-1973, sygn. 387-456 3. Wydział Finansowy: roczne budżety miasta Bielska-Białej, uchwały i decyzje zmian w budżecie, sprawozdania z wykonania budżetu, z lat 1952-1973, sygn. 457-486 4. Wydział Oświaty: okólniki Inspektoratu Oświaty, sprawozdania z działalności Wydziału Oświaty, organizowanie szkół na terenie miasta i ich działalność, inspekcje i wizytacje szkół, sprawozdania z pracy dydaktyczno-wychowawczej, walka z analfabetyzmem, kultura fizyczna w szkołach, współpraca szkoły z ZHP, działalność Powiatowej Komisji Spółdzielni Uczniowskiej, z lat 1951-1967, sygn. 487-501 5. Wydział Kultury: sprawozdania z działalności Wydziału Kultury, ocena stanu kultury, nauki i twórczości artystycznej w mieście, działalność Muzeum w Bielsku-Białej, Państwowego Teatru Polskiego, Teatru Banialuka, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Domu Kultury Włókniarzy, działalność szkół artystycznych, świetlic, klubów i towarzystw kulturalnych, wykaz zabytków miast pomniki walki i męczeństwa, z lat 1951-1973, sygn. 502-515 6. Miejski Komitet Kultury Fizycznej: protokoły zebrań, utworzenie Miejskiego Komitetu Kultury Fizycznej w Bielsku-Białej, plany pracy, sprawozdania i kontrola działalności, sprawy osobowości prawnej klubów sportowych, wykaz obiektów, umowy dzierżawne, z lat 1956-1961, sygn. 516-524 7. Wydział Spraw Wewnętrznych: sprawozdania z działalności Wydziału Społeczno-Administracyjnego, sprawozdania z działalności referatów Wydziału Spraw Wewnętrznych, Kolegium Orzekającego, wykazy działalności, sprawy rejestracji i likwidacji związków, stowarzyszeń, organizacji, zrzeszeń i towarzystw, sprawy ludności cygańskiej, program obchodów 700-lecia Bielska-Białej, z lat [1945-1949]1950-1964, sygn. 525-577 8. Wydział Rolnictwa i Leśnictwa: plan gospodarczy i sprawozdanie z wykonania planu, akcja sanitarno-porządkowa, ocena działalności kółek rolniczych, wywłaszczenia i przejęcia nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa, z lat 1950-1961, sygn. 578-581, 577a, 581a-i 9. Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej: protokoły narad dyrektorów przedsiębiorstw komunalnych miast, analizy działalności miejskich przedsiębiorstw podległych wydziałowi, analizy działalności Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych, Miejskiej Gazowni, Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania, Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, Zarządu Zieleni Miejskiej, protokoły kontroli działalności miejskich przedsiębiorstw komunalnych, sprawy zaopatrzenia ludności i przemysłu w wodę, wykazy gruntów miasta, z lat 1951-1967, sygn. 582-595 10. Wydział Handlu, Przemysłu i Usług: protokoły narad w sprawach handlowych, sprawozdanie z działalności wydziału handlu, wieloletnie plany dotyczące rozwoju handlu, obrotu towarowego i usług, drobnej wytwórczości, rozwoju sieci zakładów gastronomicznych, program organizacyjno-technicznej rekonstrukcji usług, sprawozdawczość dotycząca działalności handlu, przemysłu i usług, analizy ekonomiczne, protokoły kontroli oraz odpowiedzi i wyjaśnienia prasowe w sprawach skarg i wniosków, z lat 1952-1973, sygn. 596-654, 637a 11. Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej: sprawozdania z działalności - Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej, jednostek lecznictwa i służb sanitarnych, opieki lekarsko-higienicznej, wychowania i szpitali, domów opieki społecznej, sprawozdania statystyczne o czasowej niezdolności do pracy wg grup zawodowych, protokoły kontroli działalności lecznictwa, ocena stanu sanitarnego miasta, stanu zdrowotnego ludności, akcja sanitarno-porządkowa, sprawozdania jednostek podległych Wydziałowi, z lat 1958-1968, sygn. 655-668 12. Wydział Zatrudnienia i Spraw Socjalnych: sprawozdania referatu spraw socjalnych z zakresu pomocy społecznej, sprawozdania GUS dotyczące zatrudnienia, werbunku i napływu siły roboczej, protokoły kontroli, z lat 1953-1963, sygn. 669-673 13. Dopływ 2016 r.: wykazy uchwał Prezydium MRN, radiowęzły zakładowe, sprawozdania z realizacji programu wyborczego, z lat 1952-1973, sygn. 685-706 14. Dopływ 2019 r. (sygn. 707-709) świadectwa przynależności do gminy Number of units in the group: 709
13/13/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Czechowicach-Dziedzicach [1948-1949] 1950-1974 [1975] 0 Unroll
I. Wydział Ogólno-Administracyjny 1. MRN: rys historyczny z dziejów Czechowic-Dziedzic i Żebraczy, charakterystyka miasta, zarządzenia wewnętrzne, regulamin obrad, skład osobowy, uchwały i protokoły sesji, sprawozdania z realizacji uchwał, spotkania z wyborcami, interpelacje, wnioski i sprawozdania z ich realizacji, działalność Komisji stałych MRN- Budownictwa i Gospodarki Komunalnej, Budżetu i Planu Gospodarki Drogowej, Finansowo-Budżetowej, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Kultury Fizycznej i Wypoczynku, Mandatowej, Mieszkaniowej, Ochrony Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Oświaty i Kultury, Rolnictwa i Leśnictwa, Pracy i Pomocy Społecznej, Obywatelskiej Komisji Podatkowej Urządzeń Osiedli, analizy pracy komisji, protokoły posiedzeń Konwentu Seniorów. 2. Prezydium Miejskiej Rady Narodowej: protokoły posiedzeń, sprawozdania z realizacji uchwał, działalność Miejskiego Zespołu Koordynacji Poziomej, Komitetu Upiększania Miasta, komitetów blokowych, narady i zebrania pracownicze i aktywu społecznego, wykaz ulic, plany gospodarcze, sprawozdania z działalności Prezydium, sprawozdania z działalności przedszkoli, szkół, bibliotek, ZBOWiD, czyny społecznej działalności OHP, Komunalne Przedsiębiorstwo Budowlano-Remontowe, działalność Kolegium Karno-Administracyjnego, skargi i zażalenia, protokoły kontroli kompleksowych, z lat [1947-1948] 1950-1973, sygn. 1-291 II. Wydział Finansowy: budżety i sprawozdania z ich wykonania, kontrole finansowe, z lat 1950-1974, sygn. 292-339 III. Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej: plan gospodarczy GKM, sprawozdania z działalności, akcje sanitarne porządkowe, higienizacja miasta, opieka nad grobami żołnierzy radzieckich, ekshumacje, budowa Pomnika Wdzięczności- projekt, wydatki, Komitet Budowy Szpitala w Czechowicach, budowa szkoły podstawowej, plany sytuacyjne urządzeń komunalnych, sprawozdania z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej, rozwój społeczno- gospodarczy miasta, analizy, działalność Miejskiej Służby Drogowej z lat [1948-1949]1950-1973[1975], sygn. 340-385 IV. Wydział Spraw Socjalnych i Kulturalnych: sprawozdania z działalności Wydziału Oświaty Kultury i Spraw Socjalnych, powszechność nauczania w szkołach podstawowych, szkody powodziowe, wykaz urządzeń kulturalnych i zabytków, z lat 1951-1973, sygn. 386-392 V. Wydział Przemysłu i Handlu: ankieta o stanie gospodarczym oraz potrzeby ludności w zakresie usług, działalność handlu, z lat 1960-1968, sygn. 393-395 Dopływ 2017 z lat 1954-1973, sygn. 396-409 Rejestr uchwał PMRN , obchody i uroczystości, program rozwoju miasta, działalność rady zakładowej Number of units in the group: 409
13/14/0 Akta gminy Aleksandrowice 1855-1938 0 Unroll
I. Gemeindevorstand Alexanderfeld 1. Dział Organizacyjny: akta wyborcze do Rady Gminnej i Zarządu, z lat 1880-1912, sygn. 1-4 2. Dział Finansowo-Budżetowy: sprawozdania finansowe i podatkowe, z lat 1855-1917, sygn. 5-13 3. Oświata: normatywy w sprawach szkolnych, z lat 1906-1918, sygn. 14 4. Dział administracji społecznej: poświadczenia przynależności gminnej, z lat 1880-1911, sygn. 15 II. Zarząd Gminy w Aleksandrowicach 1. Dział Ogólno-Inwentaryzacyjny: zarządzenia i okólniki, akta wyborcze do wydziału gminnego, sprawy organizacyjno-administracyjne, z lat 1924-1938, sygn. 16-25 2. Dział Finansowo-Budżetowy: budżety i sprawozdania finansowe, sprawy podatkowe, z lat 1924-1937, sygn. 26-52 3. Dział Gospodarki Gminnej: gospodarka gminna, elektryfikacja, sprawy rolnictwa, przemysłu, handlu, z lat 1922-1938, sygn. 57-75 4. Dział Administracji Społecznej: sprawy szkolnictwa, Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły, opieka zdrowotna i społeczna, bezrobocia, z lat 1922-1938, sygn. 57-75 5. Dział Administracyjny: związki, dane statystyczne dotyczące liczby ludności, wypisy z akt metrykalnych, sprawy budowlane, z lat 1920-1938, sygn. 76-91 Number of units in the group: 91
13/15/0 Akta gminy Bestwina 1940-1954 0 Unroll
I. Der Bürgermeister der Gemeinde Bestwin (Naczelnik gminy Bestwina), z roku 1940, sygn. 1 II. Zarząd Gminy w Bestwinie 1. Dział Ogólno-Inwentaryzacyjny: okólniki i zarządzenia normatywne, sprawy organizacyjne Zarządu, wykaz gromad i stan prawny, protokoły posiedzeń Rady Gminnej i Zarządu oraz komisji, sprawozdanie z sytuacji politycznej, z lat 1945-1949, sygn. 2-23 2. Dział Finansowo-Budżetowy: akta normatywne w sprawach budżetowych i finansowych, budżety gminne, roczne sprawozdania rachunkowe, księgi podatku gruntowego i świadczeń w naturze, z lat 1945-1950, sygn. 24-65 3. Dział Gospodarki Gminnej: sprawy przemysłowo-handlowe, szkolnictwa i oświaty rolniczej, opieki społecznej i zdrowia publicznego, budowy i odbudowy, szkody wojenne, z lat 1945-1949, sygn. 66-75 III. Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Bestwinie 1. Dział Ogólno-Inwentaryzacyjny: protokoły posiedzeń Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej i Gminnej Rady Narodowej, sprawozdania i uchwały, sprawy gospodarcze, akta spisu powszechnego 1950, z lat 1950-1954, sygn. 76-96 2. Dział Finansowo-Budżetowy: budżety, plan finansowy, dziennik główny, z lat 1950-1953, sygn. 97-102 3. Dział Socjalny i Kulturalny: sprawy oświaty, kultury, korespondencja w sprawach socjalnych, z lat 1951-1954, sygn. 103-106 4. Dział Gospodarki Komunalnej: utrzymywanie dróg i mostów, budownictwo, z lat 1951-1954, sygn.107-115 5. Rolnictwo: ośrodek maszynowy, hodowla, weterynaria, melioracja, z lat 1950-1954, sygn. 116-126 6. Handel i aprowizacja: sprawy przemysłowo-handlowe i zaopatrzeniowe, z lat 1950-1954, sygn. 127-131 Number of units in the group: 131
Showing 1 to 15 of 1,416 entries.