Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
12/730/0 Archiwum Rodziny Tiele - Wincklerów z Miechowic 1797-1925 0 Unroll
Akta familijne: rachunki prywatne, korespondencja z lat 1858-1877, sygn. 2-7 Akta dotyczące utworzenia fideikomisu: statut, odpis testamentu, wykaz członków rodziny z lat 1890-1894, sygn. 8-12 Akta dotyczące całości majątków: bilanse roczne, materiały inwentaryzacyjne, dane o stanie posiadania z lat 1839-1897, sygn. 13-23 Akta dotyczące posiadłości ziemskich: sprawy finansowe, dowody rachunkowe z lat 1797-1925, sygn. 24-35 Akta dotyczące kopalń i hut: przeglądy kopalń i hut, akta dyrekcji poszczególnych zakładów z lat 1826-1912, sygn. 36-56 Number of units in the group: 55
12/731/0 Bank Ludowy w Chorzowie 1901-1950 0 Unroll
Sprawy organizacyjne: statuty, regulaminy, protokoły, bilanse i sprawozdania, protokoły kontroli, sprawy likwidacji banku z lat 1901-1950, sygn. 1-8 Zastawy, kredyty, tytuły własności: zastawy nieruchomości, deklaracje-sprawy wierzytelności zabezpieczonych na hipotekach, procesy kredytowe, gwarancje z lat 1906-1949, sygn. 9-14 Number of units in the group: 14
12/732/0 Komunalna Kasa Oszczędności Miasta Chorzowa 1924-1953 0 Unroll
Number of units in the group: 32
12/733/0 Bytomskie Zjednoczenie Przemysłu Węglowego w Bytomiu [poł. XIX] 1945-1982 [1990] 0 Unroll
Number of units in the group: 20898
12/734/0 Chorzowskie Zjednoczenie Przemysłu Węglowego w Chorzowie 1945-1957 [1960] 0 Unroll
Organy kolegialne: komisje stałe, doraźne, narady wytwórcze, konferencje z lat 1945-1953, sygn. 1-24 Organizacja zarządzania: schematy organizacyjne kopalń i Zjednoczenia, zarządzenia, pisma okólne z lat 1945-1954, sygn. 25-113, brak sygn. 47, 65 Planowanie i sprawozdawczość: plany wieloletnie zjednoczenia i jednostek podległych, p lany roczne i sprawozdania z ich wykonania, roczne analizy ekonomiczne, sprawozdania z działalności gospodarczej Zjednoczenia z lat 1945-1956, sygn. 114-334, brak sygn. 251 Statystyka: statystyka techniczna kopalń, zarobków, zatrudnienia, obrotu materiałów, paliw, energii z lat 1948-1953, sygn. 335-421 Wydawnictwa i informacje: komunikaty z lat 1951, sygn. 422 Zatrudnienie: sprawy repatriacji górników z Francji i Belgii, raporty o stanie zatrudnionych pracowników z lat 1946-1950, sygn. 423-426 Ochrona pracy: analiza ankiet bezpieczeństwa pracy, analiza statystyczna wypadków z lat 1946-1948, sygn. 427-428 Inwestycje i budownictwo: projekty wstępne rozbudowy kopalń z lat 1950-1955, sygn. 429-447 Dyscyplina finansowa: wyniki finansowe, analizy z lat 1945-1950, sygn. 448-449 Postęp techniczny; pomysły racjonalizatorskie pracowników kopalń, komunikaty współzawodnictwa i racjonalizacji z lat 1947-1952, sygn. 450-455 Eksploatacja złóż: plany ruchu kopalń, dodatki do planu ruchu, paszporty kopalń, , bilanse zasobów z lat 1950-1956, sygn. 456-501, brak sygn. 493, 496 Number of units in the group: 597
12/735/0 Rudzkie Zjednoczenie Przemysłu Węglowego w Bytomiu 1945-1957 0 Unroll
Zarządzanie: protokoły narad , konferencji, schematy organizacyjne kopalń i zjednoczenia, zarządzenia, pisma okólne z lat 1945-1957, sygn. 1-86 Planowanie i sprawozdawczość: plany wieloletnie, roczne i sprawozdania z ich realizacji z lat 1947-1955, sygn. 87-175 Statystyka: techniczna, zarobków, zatrudnienia, bezpieczeństwa z lat 1945-1952, sygn. 176-358 Kontrola z lat 1946-1951, sygn. 359-399 Kadry: wykazy pracowników, spisy uczniów szkół przyzakładowych z lat 1947-1950, sygn. 400-416 Inwestycje: projekty płuczek, gospodarka materiałowa z lat 1950-1956, sygn. 417-428 Finanse i rachunkowość: protokoły z badania bilansów, sprawozdawczość finansowa z lat 1947-1950, sygn. 429-434 Współzawodnictwo pracy: biuletyny, regulaminy, wyniki współzawodnictwa z lat 1948-1957, sygn. 435-449 Eksploatacja złóż: palny ruchu dodatki do planów, sygn. 450-462 Mapy pokładów, sytuacyjne, wykresy głębinowe sprzed 1945-1950, sygn. 463-548 Number of units in the group: 551
12/736/0 Centralny Zarząd Robót Górniczych w Bytomiu [1945] 1955-1958 [1959] 0 Unroll
Zarządzanie: zarządzenia, okólniki, Centralnego Zarządu Robót Górniczych i jednostek podległych, organizacja przedsiębiorstw, przepisy dotyczące sporządzania bilansów i prowadzenia księgowości, protokoły z posiedzeń Komitetu Administracyjnego i Komisji Wynalazczości , narad wytwórczych, narad z dyrekcją i kierownictwem z lat 1945-1958, sygn. 1-60 Planowanie i sprawozdawczość: plany robót górniczych, wiertniczych, inwentaryzacyjnych, plany produkcyjno-fianansowe, sprawozdania podległych przedsiębiorstw, analizy ekonomiczne, finansowe, bilanse z lat 1945-1958, sygn. 61-146 Kontrole: podległych jednostek, sprawozdania dla Głównego Inspektora Przemysłowego CZPW z lat 1946-1955, sygn. 147-151 Kadry: sprawozdania z działalności komórek personalnych, wykazy imienne i statystyczne pracowników, krytyka prasowa z lat 1945-1958, sygn. 152-176 Środki trwałe, nieruchomości: zabezpieczenie mienia- sprawozdania, notatki, inwentarze mienia poniemieckiego, upaństwowienie przedsiębiorstw z lat 1945-1956, sygn. 177-190 Produkcja, roboty górnicze: plany i sprawozdania dotyczące przedsięwzięć techniczno-organizacyjnych poszczególnych przedsiębiorstw, mapa przeglądowa zawierająca szczegóły dotyczące rozmieszczenia otworów wiertniczych z lat 1946-1957, sygn. 191-204 Number of units in the group: 218
12/737/0 Kopalnia Węgla Kamiennego "Bytom" w Bytomiu [1926] 1945-1960 0 Unroll
Number of units in the group: 123
12/738/0 Kopalnia Węgla Kamiennego "Dymitrow" w Bytomiu 1945-1960 0 Unroll
Dyrektor do spraw Administracji: zarządzenia wewnętrzne, protokoły, okólniki z la t1945-1957, sygn. 1-10 Dział Naczelnego Inżyniera: książki kopalniane, plany , projekty, sprawozdania, wykazy graficzne z lat 1945-1958, sygn. 11-44 Dyrektor Naczelny: schematy organizacyjne, protokoły pokontrolne, dokumentacja techniczna z lat 192-1958, sygn. 45-64 Inspektor Działu Kadr: wykazy statystyczne, tabele zaszeregowań i płac, schematy organizacyjne z lat 1949-1956, sygn. 65-80 Dział Planowania: plany techniczno-przemysłowe, finansowe, analizy ekonomiczno-finansowe z lat 1945-1960, sygn. 81-103, 98a Dział Zatrudnienia i Spraw Socjalnych: statystyka zatrudnienia i zarobków z lat 1947-1949, sygn. 104-109 Główny Mechanik: sprawozdania, protokoły, schematy techniczne z lat 1949-1957, sygn. 110-116 Klub Techniki i Racjonalizacji: projekty racjonalizatorskie, protokoły z lat 1949-1958, sygn. 117-152 Rada Robotnica: protokoły z lat 1957-1958, sygn. 153 Inspektor Higieny i Bezpieczeństwa Pracy: zarządzenia, statystyki, plany i szkice wypadków z lat 1950-1959, sygn. 154-177 Normy Pracy i Płacy: tabele zaszeregowań, spisy pracowników, plany kwartalne z lat 1949-1958, sygn. 178-191 Dział Konstrukcyjno-Remontowy: schematy i rysunki techniczne z lat 1946-1948, sygn. 192-195 Number of units in the group: 199
12/739/0 Kopalnia Węgla Kamiennego "Chorzów" w Chorzowie 1945-1957 0 Unroll
Number of units in the group: 16
12/740/0 Kopalnia Węgla Kamiennego "Siemianowice" w Siemianowicach 1891-2003 0 Unroll
Zarządzanie, organy kolegialne: zarządzenia, przepisy dla poszczególnych działów z lat 1945-1953, sygn. 1-23 Narady i odprawy: protokoły z lat 1945-1951, sygn. 24-35 Planowanie i sprawozdawczość: wydobycie, korespondencja z Wyższym Urzędem Górniczym, plany, sprawozdania roczne i wieloletnie z lat 1948-1950, sygn. 36-55 Zasady pracy i płac: zestawienia, wykazy dotyczące zatrudnienia, płac, zestawienia współzawodnictwa pracy, obozy pracy z lat 1945-1951, sygn. 56-64, 56a Zatrudnienie: z lat 1945-1953, sygn. 65-113, 112a Wydawnictwa i informacje: biuletyny prasowe, gazeta kopalniana z lat 1948-1951, sygn. 114-118 Współpraca z organizacjami: POP, sprawozdania, protokoły Rady Zakładowej, Milicja Obywatelska, Służba Polsce z lat 1946-1951, sygn. 119-130 Plany roczne i sprawozdania, plany kwartalne, sprawozdania i plany okresowe z lat 1945-1953, sygn. 131-153, brak sygn. 143 Świadczenia: akcje socjalne, sprawy mieszkaniowe, szkoleniowe z lat 1947-1953, sygn. 154-162 Różne: straż przemysłowa, orkiestra kopalniana z lat 1948-1953, sygn. 163-168 Number of units in the group: 1415
12/741/0 Huta "Bobrek" w Bytomiu [1906] 1945-1995 0 Unroll
Number of units in the group: 914
12/742/0 Huta "Kościuszko" w Chorzowie [1882-1936] 1945-1988 0 Unroll
Sprawy organizacyjne: zarządzenia, okólniki z lat 1945-1950, sygn. 1-7 Sprawy bytowe załogi: zarządzenia, zestawienia statystyczne z lat 1945-1964, sygn. 8-12, 12a Narady produkcyjne: protokoły z lat 1947-1950, sygn. 13-14 Inwestycje: plany z lat 1945-1960, sygn. 15-17, 17a Sprawy finansowe: plany finansowe, sprawozdania, bilanse roczne z lat 1945-1960, sygn. 18-39 Dział Planowania: roczne analizy działalności gospodarczej z lat 1950-1964, sygn. 40-50 Dział Techniczny: rozwój techniki z lat 1882-1883, 1900-1931, 1956-1960, sygn. 51, 51a, 51b Biuletyny informacyjne z lat 1963-1964, sygn. 52 Skargi i zażalenia z lat 1965, sygn. 53-54 Number of units in the group: 3160
12/743/0 Centralny Zarząd Przemysłu Wyrobów Metalowych w Bytomiu 1945-1957 0 Unroll
Zarządzenia organizacyjne z lat 1945-1955, sygn. 1-10 Akta nacjonalizacji podległych zakładów pracy z lat 1945-1953, sygn. 11-26 Organizacja zakładów podległych z lat 1951-1954, sygn. 27-46 Kontrola zakładów podległych z lat 1945-1953, sygn. 47-100 Plan inwestycyjny z lat 1946-1957, sygn. 101-111 Normy pracy i normy zużycia materiałów z lat 1951-1956, sygn. 112-117 Sprawozdania z wykonania planu produkcji z lat 1950-1953, sygn. 118-127 Zbiorcza analiza działalności gospodarczej i finansowej (bilanse roczne) z lat 1945-1956, sygn. 128-168 Number of units in the group: 168
12/744/0 Bank Rzemiosła i Handlu w Chorzowie [1941] 1945-1950 0 Unroll
Sprawy organizacyjne i sprawozdawczość: protokoły i sprawy finansowe z lat [1941] 1945-1950, sygn. 1-8 Wnioski kredytowe z lat 1945-1950, sygn. 9-17 Skrypty dłużne i umowy przywłaszczeniowe z lat 1945-1950, sygn. 18-24 Cesje z lat 1945-1950, sygn. 25-26 Pożyczka narodowa z lat 1946, sygn. 27 Number of units in the group: 27
12/745/0 Przedsiębiorstwo Budowy Szybów w Bytomiu 1952-1960 0 Unroll
Dział księgowości: bilanse roczne z lat 1952-1960, sygn. 1-9 Number of units in the group: 9
12/746/0 Kopalnia Węgla Kamiennego "Łagiewniki" w Bytomiu [1926] 1945-1955 0 Unroll
Zarządzanie: zarządzenia, protokoły, statystyka, korespondencja z urzędami administracji państwowej z lat 1945-1950, sygn. 1-8 Kadry: przepisy, statystyka, zatrudnienie młodocianych, kobiet, więźniów, sprawy dyscyplinarne, sprawy socjalne z lat 1945-1951, sygn. 9-37, brak sygn. 20, 22, 25, 28, 31, 35, 36 Środki rzeczowe z lat 1946-1950, sygn. 38-39 Sprawy produkcyjno-techniczne: roboty górnicze, miernictwo, podsadzka płynna, ratownictwo z lat 1945-1951, sygn. 40-51, brak sygn. 50, 51 Number of units in the group: 46
12/747/0 Kopalnia Węgla Kamiennego "Bobrek" w Bytomiu 1943-1961 0 Unroll
Number of units in the group: 113
12/748/0 Spółdzielnia Pracy Przemysłu Artystycznego "Estetyka" w Bytomiu 1950-1974 0 Unroll
Number of units in the group: 243
12/749/0 Urząd Stanu Cywilnego w Bytomiu 1874-1937 0 Unroll
Księgi urodzeń z lat 1874-1917, sygn. 1-89, 228-243, 269-330 Księgi małżeństw z lat 1874-1937, sygn. 90-137, 244-251, 331-439 Księgi zgonów z lat 1874-1937, sygn. 138-215, 252-264, 440-557 Skorowidze do ksiąg z lat 1874-1903, sygn. 216-227, 265-268 Number of units in the group: 557
Showing 721 to 740 of 2,935 entries.