Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
24/1/0 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej i Urząd Powiatowy w Opatowie 1945, 1950-1975 0 Unroll
Wydział Organizacyjno-Prawny 1950-1975 Protokoły z sesji, komisji, posiedzeń, decyzje ,zarządzenia, analiza materiałów z sesji, plany pracy, sprawozdania sygn.1-734, 444a, 444b, Powiatowa Komisja Planowania Gospodarczego 1955–1974, Protokoły posiedzeń, plany, sprawozdania, analizy, informacje statystyczne sygn.735-827 Statystyk Powiatowy 1950-1961 Protokoły, sprawozdania i plany pracy, Sprawozdania sygn.828-895 Wydział Finansowy 1950-1975, Sprawozdania opisowe i statystyczne, inspekcje, komisje, budżety sygn.896-1254 Wydział Budżetowo-Gospodarczy 1959-1963, Plany i sprawozdania sygn.1255-1269,Wydział Oświaty, Kultury Fizycznej i Turystyki z lat 195-1975, Plany sprawozdania, analizy i oceny sygn.1270-1321 Powiatowy Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki lat 1952-1953,1955-1964 Protokoły z posiedzeń i narad, plany, Sprawozdania, protokoły pokontrolne sygn.1326-1355 Wydział Spraw Wewnętrznych 1953-1971 Sprawy wywłaszczeniowe, orzeczenia o odszkodowania, zmiana imion i nazwisk, poświadczenie obywatelstwa sygn.1356-1494 Powiatowa Komenda Straży Pożarnych 1952-1955,1957,1959-1973 Organizacja PKSP, sieć straży pożarnych, plany działalności i finansowe, budżety, uchwały, komisje problemowe, sprawozdania, kontrole sygn.1495-1666 Wydział Skupu 1958-1970, 1972-1974 Powiatowy Zespół Koordynacyjny, plany, sprawozdania, protokoły pokontrolne sygn. 1667-1708 Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Skupu 1950-1957, 1964-1975, Protokoły posiedzeń, narad, plany inwestycyjne, pracy, rozgraniczenia nieruchomości sygn. 1709-1835 Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe 1951-1961, 1970-1973 Plany roczne i wieloletnie, sprawozdawczość sygn.1836-1889 Wydział Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Komunikacji 1958-1965, 1967, 1971-1974 protokoły z narad, plany inwestycyjne, gospodarcze, sprawozdania, analizy ekonomiczne sygn. 1890-1928, Wydział Handlu, Przemysłu i Usług z lat 1950-1975, Sprawy organizacyjne wydziału, plany, sprawozdania statystyczne protokoły kontroli sygn. 1929-2089 Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej z lat 1951-1974 Plany, analizy, kontrole jednostek nadzorowanych sygn.2090-2253 Wydział Budownictwa Architektury i Urbanistyki z lat 1956-1975 Organizacja i zakres działań wydziału, sprawozdania, kontrole, rejestry wydanych zezwoleń na budowę sygn. 2254-2317 Number of units in the group: 2344
24/2/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Opatowie 1950-1972 0 Unroll
Sprawy organizacyjne, zarządzenia wewnętrzne z lat 1950-1968, protokoły z sesji MRN z lat 1950-1975, protokoły z posiedzeń Prezydium z lat 1951-1974, uchwały MRN i Prezydium oraz ich realizacja z lat 1964-1972, protokoły z posiedzeń Komisji z lat 1951-1975, sprawozdanie z działalności MRN z lat 1948-1951, sprawozdania finansowe z lat 1969-1970, sprawozdawczość z ruchu budowlanego z lat 1969-1969, sprawozdawczość GUS z roku 1972, protokoły z kontroli PMRN z lat 1952-1967, rejestry wniosków i postulatów z lat 1965-1966, plany gospodarcze rozwoju miasta Opatowa z lat 1961-1965, komitety osiedlowe i blokowe z lat 1955-1973, Miejski Komitet Opieki Społecznej z roku 1951, Komitet Rozbudowy Miasta Opatowa z lat 1955-1970, wykaz osób posiadających gospodarstwa rolne na terenie miasta Opatowa z lat 1951-1962, budżety z lat 1951-1972, utworzenie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej z roku 1961, majątek gminy z lat 1950-1961, wykaz nieruchomości w Opatowie z roku 1957,mienie opuszczone i państwowe z lat 1960-1962, wykaz urządzeń wodno-melioracyjnych w mieście Opatowie z roku 1956, budowa targowiska z roku 1957, sprawozdawczość i statystyka referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z lat 1957-1958, plan perspektywiczny zagospodarowania przestrzennego miasta Opatowa na lata 1961-1965, cmentarnictwo i grobownictwo z roku 1959, książki meldunkowe lat 1951-1963 Number of units in the group: 228
24/3/0 Starostwo Powiatowe Opatowskie 1927-1939, 1944-1950 0 Unroll
Anteriora z lat 1927, 1933 –1939: sprawozdania sytuacyjne starosty z lat 1933 - 1939, wykaz zabytków w powiecie opatowskim z 1927 r., akta scaleniowe gruntów wsi z lat 1935, 1937, rejestry pomiarowe wsi powiatu opatowskiego z lat 1928 – 1937; Akta z lat 1939 – 1944: ankiety personalne pracowników służby zdrowia z lat 1940 – 1943, rejestry pomiarowe wsi powiatu opatowskiego z roku 1942; Akta z lat 1945 – 1950: Referat Społeczno – Polityczny: sprawozdania sytuacyjne starosty z lat 1945 - 1950; zjazdy i konferencje, Referat Samorządowy: ewidencja wójtów i podwójcich z 1946 r., Referat Odszkodowań Wojennych: rejestry szkód Wojennych, Referat Przemysłu i Handlu: wykazy przemysłów niekoncesjonowanych i koncesjonowanych, dotyczące wiatraków i młynów, cechy, sprawozdania i statystyka, Referat Odbudowy: wykazy zniszczeń budynków, pozwolenia na budowy, Referat Pomiarów: sprawy organizacyjne referatu, rozgraniczenie nieruchomości, scalanie działek, aktualizacja map geodezyjnych, plany sytuacyjne, rejestry pomiarowe rozparcelowanych majątków. Number of units in the group: 212
24/4/0 Powiatowa Rada Narodowa i Wydział Powiatowy w Opatowie 1944-1950 0 Unroll
Powiatowej Rady Narodowej w Opatowie z lat 1944-1950 syg.1-9, protokoły z kontroli i dochody Powiatowego Związku Samorządowego z lat 1945-1950 sygn.10-25, roczne sprawozdania gmin, opisy stanu gospodarczego gmin z lat 1945-1950 sygn.26-196 Number of units in the group: 197
24/5/0 Akta miasta Kunowa 1786 - 1870 0 Unroll
I. Kancelaria polska Wydział administracyjny 1786-1866, targi, pomiary miasta, propinacja, opisy statystyczne, sprawy dozoru szkolnego, urzędników miejskich,ludnosci żydowskiej sygn.1-160; Wydział wojskowy 1811-1866 sprawy dot. spisu wojskowego, zabezpieczenia potrzeb dla wojska, wyłączeń od służby wojskowej syg. 61-83; Wydział policyjny 1810-1869 dot. chrób, cudzoziemców, narzędzi ogniowych, kominiarzy, przesiedleń, taksy wiktuałów, włóczęgów, zbiegów; sygn.84-123 Wydział skarbowy 1812-1866, etstay kasy ekonomicznej, sprawy dzierżaw, kupców, dochodów maista, rozkładu podatków, sprawy skarbowe sygn. 124-148 Kasa Ekonomiczna Miasta 1821-1867 Księgi przychodow i rozchodów sygn. 149-171; II. Kancelaria rosyjska Wydział administracyjny 1867-1869 sprawy dot. dobrowolnych składek, szkół, reperacji dróg i mostów sygn. 172-188 Wydział policyjno wojskowy 1867-1869 sprawy dostarczania kwater, poboru rekruta, chorób, taksy żwności, przesiedleń ygn. 189-205 Wdział skarbowy 1865-1869 sprawy ubezpieczeń, rewizji kasy, defraudacji leśnych, rachunki kasy sygn. 206-221 Akta Szkoły Elementarnej 1843-1844 sygn.222; sprawy woskowe 1839-1867 sygn. 223. Number of units in the group: 223
24/6/0 Akta miasta Opatowa 1890-1950 0 Unroll
I.Magistrat Miasta Opatowa 1890-1914 sygn.110 księgi ludności stałej II. Zarząd Miesjki powiatowego miasta Opatowa a/wydział Finansowo-Budżetowy 1938-1939 sygn.11,141 księga wymiaru podatku gruntowego b/Dział Administracyjny 1921-1939, sygn.12-27 Rejestry ludności i osób karanych III. Zarząd Miejski miasta Opatowa /Stadtvervatung der Stadt Opatow/ Dział Finansowo -Budżetowy 1939-1944 sygn.28-48 Budżety, księgi biercze podatku gruntowego Dział administracji społecznej 1940-1942, sygn,.49 sprawy grobów niemieckich. Dział Administracyjny 1939-1943 sygn. 50-65 spisy ludności polskiej i żydowskiej IV. Zarząd Miejski 1. Ział Ogólno-Organizacyjny 1945-1950 sygn.66-91, protokoły, kontrole, sprawy organizacyjne; 2.Dział Finansowo-Bdżetowy 1945-1950 sygn. 92-113 budżety roczne, sprawozdania rachunkowe 3.Dział Gospodarki Gminnej 1945-1946 syg.114-116 sprawy rolnictwa, ankiety zakładów przemysłowych 4.Dział Administracji Społecznej 1945-1949 sygn.117-122 szkoły, wysiedlenia, grobownictwo, pomiary miasta 5.Dział administracyjny 1945-1947 sygn. 123-130 pożyczki na odbudowę, wykazy strat wojennych Akta odziedziczone Akta aresztu miejskiego 1942-1944 sygn. 131-136 wykazy aresztowanych Akta Straży Pożarnej 1939-1945 sygn.137 Dopływy 1939-1945 sygn.138-145 wykazy taboru, warunki pracy i płacy, akta personalne strażników więziennhych, księga spadków, inwentaryzacja Ośrodka Zdrowia Kat B. Akta personalne lp.1-5 Number of units in the group: 145
24/7/0 Akta gminy Baćkowice 1919 - 1934, 1945-1950 0 Unroll
Akte z lat 1918-1939:Akta stanu cywilnego z lat1919-1934 Sygn.1 Rejestr i ewidencja urodzeń Akta z lat 1944-1954: Posiedzenia Gminnej Rady Narodowej z lat 1945-1949 Sygn.2 Protokoły z posiedzeń Gminnej Rady Narodowej w Baćkowicach;Protokoły z sesji z lat 1953-1954 Sygn.3-4 Protokoły z sesji Gminnej Rady Narodowej w Baćkowicach; Protokoły z posiedzeń Prezydium GRN z lat 1953-1954 sygn. 5-6 Protokoły z posiedzeń Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Baćkowicach Protokoły z zebrań w gromadach z lat 1954 sygn. 7 Protokoły z posiedzeń zbiorczych gromad gminy Baćkowice;Podział administracyjny z lat 1954 sygn.8 Teczka podziału administracyjnego gminy Baćkowice na nowe rady gromadzkie; Kontrole z lat 1954 sygn.9;Protokoły z przeprowadzonej kontroli POM; Budżety z lat 1946,1950-1954 sygn. 10-19:Budżety Gminnej Rady Narodowej w Baćkowicach; Rejestry wymiarowe podatku gruntowegoz lat 1944-1954 sygn.20-33 Number of units in the group: 33
24/8/0 Akta gminy Bodzechów 1888, 1890-1954 0 Unroll
Protokoły z sesji i posiedzeń Prezydium AKTA Z LAT 1888-1917, sygn. 1-286,792 zawierają: Protokoły i Zarządu Gminy, uchwały oraz materiały dot. granic i stan posiadania, nad instytucjami publicznymi i religijnymi w gminie. Materiały o ludności, zasiewach chorobach, szkołach. Sprawy wojskowe, związane z zaciągiem i spisem wojskowym. Materiały dot. ruchu ludności i księgi ludności, akta stanu cywilnego. Księgi finansowe. Protokoły i Zarządu Gminy, uchwały oraz materiały dot. granic i stan posiadania, nad instytucjami publicznymi i religijnymi w gminie. Materiały o ludności, zasiewach chorobach, szkołach. Sprawy wojskowe-związane z zaciągiem i spisem wojskowym. Materiały dot. ruchu ludności i księgi ludności, akta stanu cywilnego. Księgi finansowe AKTA Z LAT 1918-1939.Dział Ogólno-Organizacyjny z lat 1916-1938, sygn.287-356 zawierają: Przepisy, zarządzenia, okólniki Wybory Radnych, księgi uchwał, Kontrola wewnętrzna, nadzór, Majątek gminy i gromad, Przedsiębiorstwa gminne; Dział Finansowo-Budżetowy z lat 1917-1938 sygn.357-410 Budżety, sprawozdania rachunkowe, Księgi biercze, Kontrola podatków, Dział Gospodarki Gminnej z lat 1917-1938 sygn.411-459 Akta spraw drogowych i szarwarkowych, Rolnictwo, Zakłady przemysłowe i handlowe; Dział Administracji Społecznej z lat 1917-1938 sygn.460-507 Akta dot. ,spraw kościelnych spraw sanitarnych opieki społecznej, zakładów dobroczynnych, Dział Administracyjny z lat 1914-1938 sygn.508-688 Wybory do sejmu i senatu, wykazy urodzonych, zaślubionych i zmarłych, Dowody osobiste, księgi osób przesiedlonych z gminy, Akta dot. wydania paszportów, poszukiwania osób i majątków, Sprawy ogólno-wojskowy, rejestry poborowych. AKTA Z LAT 1945-1950. Dział ogolno Administracyjny z lat 1945-1951 sygn.689-693 Księgi protokołów posiedzeń Gminnej Rady Narodowej, księgi protokołów Zarządu Gminnego, Dział Budżetowo-Finansowy z lat 1945-1950 sygn.694-723 Budżety, Księgi biercze podatku od nieruchomości, Księga biercza Daniny Narodowej, Rejestr gospodarstw rolnych i wymiaru podatku gruntowego; Akta Stanu Cywilnego z lat 1948-1949: księgi kontroli ruchu ludności, AKTA Z LAT 1950-1953. Dział Ogólno Administracyjny z lat 1950-1953 sygn. 727-732 Protokoły z sesji i posiedzeń Prezydium, Protokoły z zebrań sołtysów, Plany pracy Rady, Komisji, prezydium GRN Dział Budżetowo Finansowy z lat 1951-1954 sygn. 733-771 Budżety, Księga biercza podatku gruntowego, rejestry wymiarowo podatku gruntowego, Akta stanu cywilnego z lat 1950-1953 sygn. 772-791 księgi meldunkowe. Number of units in the group: 796
24/9/0 Gminna Rada Narodowa w Boksycach z siedzibą w Mominie 1946 - 1954 0 Unroll
Protokoły z sesji z lat 1952-1953 Sygn. 1-2 Protokoły z sesji Gminnej Rady Narodowej;Akta komisji stałych z lat 1951-1954 sygn. 3-13 Protokoły z posiedzeń komisji stałych Gminnej Rady Narodowej w Boksycach, Posiedzenia Prezydium 1953 sygn.14 Protokoły z posiedzeń Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Boksycach, Konferencje, zebrania narady 1951-1954 sygn. 15-17 Protokoły zebrań Gromadzkich, konferencje sołtysów,Podział administracyjny 1947-1951 sygn. 18 Sprawy zmiany granic gminy, akta z lat 1954 sygn. 19dotyczące Sprawozdania z akcji siewno-omłotowej, sygn. 20 Sprawy bezpieczeństwa Publicznego sygn.21Wykaz osób, które wyjechały na tereny Ziem Odzyskanych, sygn. 22 Dot Spółdzielni produkcyjnych, Budżety i sprawozdania rachunkowe1946-1947,1949-1954 sygn. 23-31 Budżet gminny i sprawozdania rachunkowe,Podatki 1954 sygn.32-40Księgi biercze i rejestry wymiarowe podatku gruntowego Number of units in the group: 40
24/10/0 Akta gminy Ćmielów 1913-1954 0 Unroll
Akta z lat 1913-1939:książka uchwał 1914 -1936 Sygn.1 Książka uchwał zebrań miasteczka Ćmielowa, Komisja Drogowa Akta dot. szkolnictwa w Ćmielowie 1936-1938, 1913-1917 sygn. 2-3, Księga protokołów Komisji drogowej Akta dot. opłat i działalności szkół, Akta stanu cywilnego 1916-1932 sygn.5-29,304-305 Wykazy urodzonych, zaślubionych i zmarłych w gminie Ćmielów, Budżet 1925-1939 sygn.30-40-Budżet i sprawozdania rachunkowe gminy. AKTA Z LAT 1940-1945: Statystyka rolna 1939-1940 sygn.41-42 -Wykazy statystyczne dot. rolnictwa, Akta podatkowe z 1941-1942, sygn.43-45-wykazy podatku gruntowego. AKTA Z LAT 1945-1950: I. Dział Organizacyjny 1945-1950 sygn.43-56 Sprawozdania sytuacyjne, pieczęcie urzędowe, wybory radnych, sprawozdania z działalności gminy, protokoły z kontroli GRN, wykazy zniszczeń wojennych, majątek gminy, II. Dział Finansowo-Budżetowy 1945-1950 sygn.57-66-Budżet i sprawozdanie z jego wykonania, dochody gminy, III. Dział Gospodarki Gminnej 1945-1950 sygn. 67-72 -drogi i place publiczne, IV. Rolnictwo 1945-1950 sygn.73-80- Parcelacja majątków, wykazy wyjeżdżających na Ziemie Zachodnie. Akcja siewna (sygn.73), statystyka rolna, zestawienie powierzchni rolnej, wykazy gospodarstw. V. Weterynaria i hodowla 1947-1950 sygn.81-83, zestawienie zwierząt domowych, wykazy pogłowia. VI. Przemysł i handel 1945-1948 sygn.84-87 Wykazy przedsiębiorstw, warsztatów, młynów VI. Dział Administracji Społecznej 1945-1950 sygn. 88-104 Akta dot. kultury i sztuki, szkolnictwa, społecznej zdrowia publicznego, opieki społecznej, wykazy strat, wykazy poległych .VIII. Dział administracyjny 1945-1950 sygn.105-154 Wykazy USC, księgi meldunkowe i rejestry mieszkańców, Akta z lat 1950-1954: Organy kolegialne 1952-1954 sygn. 155-186,307-312, Protokoły z sesji Gminnej Rady Narodowej w Ćmielowie, protokoły z posiedzeń Prezydium, protokoły Komisji Gminnej Rady Narodowej, Dział Finansowo-Budżetowy 1950-1954 sygn.187-267,313-316, Budżet gminy i sprawozdania rachunkowe, rejestry wymiarowe podatku gruntowego, Dział Socjalno-kulturalny 1950-1954 sygn.268-275 Sprawy dot. szkół i placówek kulturalnych, Zdrowie Publiczne 1953-1954 sygn.276-277 Zdrowie publiczne i akcja sanitarno-porządkowa, Gospodarka Komunalna 1953-1954 sygn.278-285 Plany remontów, drogi, place, ulice, sprawozdania z zakresu GKiM, Rolnictwo 1951-1954 sygn.286-299, 306 Spisy użytków rolnych, spisy zwierząt, sprawy leśnictwa i wodno melioracyjne, Przemysł 1951-1954 sygn.300-302-Wykazy przedsiębiorstw, młynów, zakładów rzemieślniczych Number of units in the group: 316
24/11/0 Akta gminy Częstocice 1913-1954 0 Unroll
Akta rosyjskie Książki zapisów do szkoły wiejskiej z lat 1913-1938 sygn.1-5 Kniga postrojannago narodonaslanija sygn.6-16 Akta Zarządu Gminy 1920-1939 Protokoły z posiedzeń Rady Gminnej z lat 1916-1938 sygn.17 Księgi uchwał zebrań wiejskich z lat 1920-1937sygn.18-23 Kontrola nieruchomości gminy Częstocice z lat 1931 sygn.24 Akta Zarządu Gminy 1945-1954 Budżety gmin z lat1945-1946, 1950, 1952-1954 sygn.25-29 Księgi biercze podatku gruntowego z lat 1945-1949 sygn.30-38 Wykaz osób posiadających gospodarstwa rolne sygn.39 Rejestry gospodarstw rolnych i wymiaru podatku gruntowego z roku 1950 sygn.40-53 Zestawienie wyników wymiaru podatku gruntowego z roku 1948 sygn.54 Rejestry wymiarowe podatku gruntowego z lat1952-1954 sygn.55-84 dopływ: Protokoły z sesji GRN w Częstocicach z lat 1953 sygn.85, Budżet na rok 1946-1947 sygn. 86 Number of units in the group: 92
24/12/0 Gminna Rada Narodowa w Czyżowie Szlacheckim 1946-1954 0 Unroll
Budżety gmin i sprawozdania finansowe z lat 1947-1954 sygn.1-7, Rejestry gospodarstw rolnych i wymiaru podatku gruntowego 1948, 1950 sygn. 8-28, 104-106, Księgi biercze podatku gruntowego 1947-1954 sygn.29-48, Rejestry wymiarowe podatku gruntowego 1948-1949 dopływ 1952-1954 sygn. 49-81, Protokoły z posiedzeń GRN 1946-1950,1953-1954 sygn. 82-88 Protokoły z sesji GRN 1951-195 sygn.89-91 Protokoły z posiedzeń komisji 1950-1954 sygn. 92-96 8. Protokoły wyborów sołtysów GRN 1950-1951 sygn. 97 Sprawozdanie z działalności GRN 1948-1952 sygn. 98-99 10. Protokoły z kontroli 1948-1949 sygn. 100-101 Wykazy członków GRN 1951-1953 sygn. 102 Preliminarz budżetowy 1948 sygn. 103 Number of units in the group: 106
24/13/0 Gminna Rada Narodowa w Gęsicach 1946-1954 0 Unroll
Budżety gminy i sprawozdania finansowe 1950-1954 sygn.1-5; rejestry gospodarstw i wymiaru podatku gruntowego 1946-1950 sygn.6-10, 31-32, księgi biercze podatku gruntowego 1949-1954 sygn.11-17, zestawienia wyników podatku gruntowego 1947-1949 sygn.18-20; rejestry wymiarowe podatku grintowego 1949-1954 sygn.21-29, protokoły z sesji GRN /dopływ/ 1953 sygn.30 Number of units in the group: 32
24/14/0 Gminna Rada Narodowa w Grzegorzowicach 1946-1947, 1949-1954 0 Unroll
Akta z lat 1949 - 1954 Dział Finansowo-budżetowy , 1.Roczne sprawozdania rachunkowe 1949 sygn.1, 2.Budżety 1950- 1954 sygn. 2- 6, 3.Księgi biercze podatku gruntowego 1953- 1954 sygn.7- 10, 4. Rejestry wymiarowe podatku gruntowego 1954 sygn.11-15, DOPŁYW:Protokoły z sesji 1953sygn. 16, budżet, roczne sprawozdanie rachunkowe 1946- 1947 sygn. 17- 18 Number of units in the group: 18
24/15/0 Gminna Rada Narodowa w Iwaniskach 1945-1954 0 Unroll
Protokoły z sesji 1951,1953-1954 sygn.1-2,92, Plany pracy i sprawozdania Gminnej Rady; 1954 sygn.3, Protokoły z posiedzeń prezydium, plany pracy 1951-1952,1954 sygn.44-5, 93; Protokoły z posiedzeń sołtysów 1951-1954sygn. 6-11, .Budżety, sprawozdania rachunkowe 1945-1948, 1950-1954 sygn.12-17, 94-96, Rejestry gospodarstw rolnych i wymiaru podatku gruntowego 1950 sygn.18-35 Zestawienia wyników wymiaru podatku gruntowego 1946, 1948-1950 sygn.36-39, Księgi biercze podatku gruntowego 1946-1954 sygn.40-56, Rejestry wymiarowe podatku gruntowego 1952-1954 sygn.57-91 Number of units in the group: 95
24/16/0 Gminna Rada Narodowa w Julianowie 1946-1954 0 Unroll
1.Roczne sprawozdania rachunkowe 1949 sygn. 1 2.Budżety 1950-1954 sygn.2-7 3.Rejestry gospodarstw rolnych i wymiaru podatku gruntowego 1950, sygn.8-22 4.Księgi biercze podatku gruntowego 1947-1951 sygn. 23-30 5.Zestawienia wyników wymiaru podatku gruntowego 1948-1949 sygn. 31-32 6.Rejestry wymiarowe podatku gruntowego 1953-1954 sygn.33-46 Protokoły z sesji 1953 sygn.47 budżet, sprawozdanie rachunkowe 1946 sygn. 48-49 Number of units in the group: 49
24/17/0 Akta gminy Kunów 1845-1954 0 Unroll
Wójt Gminy Kunów :Wydział Administracyjny: 1845 - 1869 sygn.1-15-Katastry wsi, nominacje wójtów gmin, budowy i reperacje mostów, różne rozporządzenia i korespondencja, Wydział Administracyjny Sekcja Wyznali i Oświecenia 1857 - 1861 sygn.16-szkoła elementarna, Wydział Wojskowy 1843-1862 sygn.17-21dot.kwater wojskowych, zbiegłych rekrutów, kantonistów, Wydział Policyjny: 1856-1866 sygn. 22-31 dot. paszportów, emigrantów przestępców, cudzoziemców chorób epidemicznych, Wydział Skarbowy 1847-1870 sygn.32-41 Dzierżawa Dóbr Kunów, opłaty podatku skarbowego, Księga ludności gminy Kunów -wieś Małachów, URZĄD WÓJTA GMINY NIETULISKO: Wydział i sekcja Administracyjna 1864-1869 sygn.42-62 t.s. fundusz gminny, dróg i mostów, pogorzelców, urzędników, Wydział Administracyjny Sekcja Wyznań i Oświecenia 1857-1869 sygn. 63-65 szkoła elementarna w Nietulisku, Wydział i Sekcja Wojskowa 1864-1870 sygn.66-83 Dot. Zdymisjonowanych żołnierzy, żon i dzieci żołnierskich, dezerterów wojskowych, kontrybucja, Wydział Wojskowo-Policyjny Sekcja Policyjna 1864-1869 sygn.84-118 dot. cudzoziemców, emigrantów, księgi ludności, paszportów, spraw włościańskich, zakładów dobroczynnych, zbrodniarzy Wydział i Sekcja Skarbowa 1864-1869 sygn. 119-132 t.s. kontroli skarbowej, podatków skarbowych, Wydział Skarbowy-Sekcja Leśna 1864-1877 sygn.133-142 skorowidz alfabetyczny osób na stałe w Gm. Nietulisko, we wsi Krynki zamieszkałych, dot. l eśnych defraudacji, Kunovskoe Gminnoje Upravlenije z lat 1870-1915 sygn.143-897 dot. cerkwi, chorób zakaźnych, budżet dozoru Bozniczego, nadzoru wydawania paszportów, wyborów, dróg, mostów, Narjad Kunovkago Gminnago Upravlenija 1870-1888,1906-1914 sygn.898-934 dot. chorób zakaźnych, paszportów księgi ludności, ZARZĄD GMINY. Dział Ogólno-Organizacyjny 1916, 1920-1939 sygn. 935-956 księgi uchwał, sprawozdania roczne, dot. zmiany granic gminy, wyboru wójta gminy, ubezpieczenia, kas pożyczkowo-oszczędnościowych, licytacji, dział Finansowo-Budżetowy 1916,1918-1939 sygn. 957-982 budżety, dot. ściągania bożniczych składek poboru podatków i opłat skarbowych poboru podatku komunalnego. Dział Gospodarki Gminnej 1916,1920-1929 sygn. 983-1002 dot. budowy dróg, ochrony lasów, przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych i stowarzyszeń, wyborów do gminnej Komisji. Dział Administracji Społecznej 1916, 1918-1937 sygn.1003-1033 dot. szkół, instytucji kulturalno-oświatowych, chorób zakaźnych, spisu majątku po zmarłym, Dział Administracyjny: 1915-1938 sygn. 1034-1092 wykazy urodzonych, dot. wydawania dowodów osobistych straży obywatelskiej, list poborowych. szczątki akt gminnych z okresu okupacji: 1940-1942 sygn.1092-1101 Protokoły z zebrań sołtysów, budżety, dot. nadzoru policyjnego i gminnego, Prezydium Gminnej Rady narodowej w Kunowie. Wydział Ogólno-Administracyjny 1945-1954 sygn. 1102-1135 Protokoły z posiedzeń, zebrań gromadzkich, wyborów sołtysów, komisji rolnej, Wydział Budżetowo-Finansowy 1947-1954 sygn. 1107-1129 Budżety roczne sprawozdania rachunkowe, księgi biercze podatku gruntowego, rejestry wymiaru podatku gruntowego, Wydział Socjalno-Kulturalny 1949 sygn.1130 Protokół dot. podziału resztówki „Kunów” dla szkoły, Zarządu Gminnego Ośrodka Zdrowia, Klubu Sportowego, Ochotniczej Straży pożarnej, Wydział Gospodarki Komunalnej 1947-1950 sygn.1131 dot. remontu dróg, Wydział Rolnictwa 1949 sygn. 1132-1133dot.klasyfikacji gruntów, Urząd Stanu Cywilnego 1950, 1953 sygn. 1134-1135 książka meldunkowa-Bór Kunowski, spis mieszkańców-Nietulisko Duże. DOPŁYW z lat 1869,1937-1938, 1946-1947, 1953 sygn.1136-1140 Protokoły z sesji, budżet, roczne sprawozdanie rachunkowe, wykazy i sprawozdania dot. działalności instytucji i organizacji społecznych Number of units in the group: 1140
24/17/1 Akta gminy Nietulisko - sukcesja czynna 1865 - 1870 0 Unroll
Number of units in the group: 101
24/18/0 Gminna Rada Narodowa w Lasocinie 1946-1954 0 Unroll
l. Roczne sprawozdania rachunkowe Zarządu Gminy 1949 sygn.1 2.Budżety GRN 1950-1954 sygn.2-6 3.Rejestry gospodarstw rolnych 1949-1950 sygn.7-19 4.Księgi biercze podatku gruntowego 1946, 1950-1954 sygn. 20-32 5.Rejestry wymiarowe podatku gruntowego 1948-1949,1953-1954 sygn. 33-40 dopływ 6.Protokoły z sesji 1953 sygn.41 7.Budżet,roczne sprawozdanie rachunkowe 1946-1947 sygn.42-43 Number of units in the group: 43
24/19/0 Gminna Rada Narodowa w Łagowie 1946-1954 0 Unroll
Dział Administracyjny 1954 sygn.1 Podział terytorialny, Dział Finansowo Budżetowy 1947-1948, 1950-1954 sygn. 2-10 Roczne sprawozdania rachunke, budżety , 1951-1954 sygn.11-19 Księgi biercze podatku gruntowego, Urząd Stanu Cywilnego 1947, 1949-1954 sygn. 20-22 Dokumenty do księgi uzupełniające USC,akta zbiorcze urodzonych, Wykazy posiadanych ksiąg metrykalnych. Zarząd Gminy w Łagowie Protokoły z konferencji sołtysów sygn.23-24 1947-1948; księgi uzupełniające USC 1946-1948 sygn.25; roczne sprawozdania rachunkowe, budżet i sprawozdania z wykonania budżetu sygn.26-28 1946-1947;Gminna Rada Narodowa: protokoły z sesji sygn. 29-33 1951-1954, protokoły z posiedzeń Prezydium 1951,1953 sygn.34-35, protokoły z zebrań wiejskich 1951-1952 sygn.36-37, Akta zbiorcze USC 1949-1953 sygn.38-39, Budżety 40-47 Number of units in the group: 47
Showing 1 to 20 of 1,300 entries.