Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
21/275/0 Kasa Stefczyka w Zagnańsku 1927-1950 0 Unroll
Księgi protokółów Walnych Zebrań , Zarządu i Rady Nadzorczej sygn 1-3, sprawozdanie Kasy sygn 4, protokół rewizji Kasy sygn 5, sprawozdanie rewizji Kasy sygn. 6, rewizja Kasy sygn 7 sprawozdania z rewizji sygn. 8-10, korespondencja dot. rewizji sygn. 11, księga wkładów sygn. 12, księgi udziałów i pożyczek sygn. 13-19, bilanse Kasy sygn. 20, dzienniki główna sygn. 21-26 Number of units in the group: 26
21/276/0 Kasa Stefczyka w Tumlinie 1928-1948 0 Unroll
Księga protokółów zebrań ogólnych Zarządu i Rady Nadzorczej oraz Walnego Zgromadzenia sygn. 1-3, sprawozdania Kasy sygn. 4-20, protokół z rewizji sygn. 21, sprawozdania z rewizji sygn. 22- 26, wkłady sygn. 27, udziały sygn. 28, pożyczki sygn. 29, inwentarz wkładów sygn. 30, inwentarze pożyczek i udziałów sygn. 31, inwentarz pożyczek polskich sygn. 32, księgi wkładów sygn. 33-34, księgi udziałów i pożyczek sygn. 35-36, dzienniki główna sygn. 37-41 Number of units in the group: 41
21/277/0 Kasa Stefczyka w Bobrzy 1928-1950 0 Unroll
Księgi protokółów Zarządu sygn. 1-2, księgi protokółów Rady Nadzorczej i Komisji Rewizyjnej sygn. 3, księgi wkładów sygn. 4, księgi udziałów i pożyczek sygn. 5, dziennik główna sygn. 6 Number of units in the group: 6
21/278/0 vacat - Gminne Kasy Pożyczkowo - Oszczędnościowe powiatu kieleckiego -przeniesiono do zespołów 1551-1553 0 Unroll
Number of units in the group: 0
21/279/0 vacat - Akta Kas Spółdzielczych powiatu kieleckiego - przeniesiono do zespołów 1554-1556, 1544-1546 0 Unroll
Number of units in the group: 0
21/280/0 Towarzystwo Pożyczkowo - Oszczędnościowe w Kielcach 1909-1938 0 Unroll
Księgi protokółów Rady Towarzystwa, sprawozdania, księgi wkładów, księgi przychodu i rozchodu sygn 1- 13 Number of units in the group: 13
21/281/0 Kasa Pożyczkowo - Oszczędnościowa przy Kieleckim Kole Stowarzyszenia Urzędników Państwowych i Spółdzielczych z o.o. w Kielcach 1926-1936 0 Unroll
statut kasy, akta walnych zebrań Rady Nadzorczej, akta administracyjne, akta finansowo księgowe, księgi rejestrów i udziałów, księgi wkałdów i pożyczek, dzienniki główne, księgi kasowe i inwentarzowe sygn 1-47 Number of units in the group: 47
21/282/0 Kasa Pożyczkowo - Oszczędnościowa Pracowników Urzędu Gubernialnego 1880-1914 0 Unroll
sprawozdania okresowe, spis członków kasy, protokóły z posiedzeń zarządu, księgi przychodowe i rozchodowe, dowody kasowe, podania o pożyczkę Number of units in the group: 23
21/283/0 Towarzystwo Kredytowe Ziemskie w Warszawie. Wydział Hipoteczny Sądu Okręgowego w Kielcach 1825-1947 0 Unroll
akta dotyczące wpisania listów zastawnych do ksiąg sygn. 1-4, księgi listów zastawnych sygn. 5-31, księgi kontroli listów zastawnych sygn. 32-34 Kielecka Gubernialna Dyrekcja Tow. Kredytowego Ziemskiego - dokumenty dóbr ziemskich guberni kieleckiej do 1866 roku oraz gubernii kieleckiej z lat 1867-1902, akta rejestralne, podział majątku hr. Potockich, rejestry pomiarowe dóbr sygn. 35-59 Number of units in the group: 59
21/284/0 Towarzystwo Kredytowe Miejskie w Kielcach 1899-1940 0 Unroll
akta dotyczące udzielania pożyczek sygn 1-268, 283-285, księgi kontroli listów zastawnych sygn 269-272, księgi finansowe sygn 273-280, korespondencja i okólniki sygn 281-282. Number of units in the group: 285
21/285/0 Kielecki Kredyt Rękodzielniczy - Spółdzielnia z Ograniczoną Odpowiedzialnością 1928-1939 0 Unroll
akta administracyjne sygn. 1, dziennik główna sygn 2 Number of units in the group: 2
21/286/0 Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Kielcach 1928-1948 0 Unroll
sprawozdanie z działalności, korespondencja, dłużnicy, kredyty, dostawy, księgi towarów, kontrola zakupów, księgi sklepów sygn. 1-53 Number of units in the group: 53
21/287/0 Spółdzielcze Stowarzyszenie Mieszkaniowe Pracowników Umysłowych w Kielcach i okolicy "Kolonia Ogród" 1927-1948 0 Unroll
protokoły z obrad sygn. 1-3, akta organizacyjne spółdzielni sygn. 4-8 sprawozdania sygn. 9-10, akta dotyczące likwidacji sygn. 11, akata dokumentacji technicznej sygn. 12-13, akta finansowe sygn. 14-20 Number of units in the group: 20
21/288/0 Archiwum Ordynacji Myszkowskich 1404-1944 0 Unroll
Papiery rodzin Myszkowskich Komorowskich i Wielopolskich sygn. 1-40a, akta osobiste Aleksandra Wielopolskiego sygn. 41-83, działalność naukowa i literacka Aleksandra Wielopolskigo sygn. 84-118, zapis Konstantego Świdzńskiego sygn. 118a -158, pisma polityczne Aleksandra Wielopolskiego sygn. 159-202, akta osobiste Pauliny Wielopolskie jżony Aleksadra sygn. 203-219, akta osobiste Zygmunta Wielopolskiego sygn. 220-249, Archiwum Ordynacji Myszkowskiej czasy Aleksadra Wielopolskiego - interesy prawne sygn. 250-383, procesy sygn. 386-416, interesy Józefa Wielopolskiego, Dobra Niegradów, Przesławice, Wiśniowa, Dalowice sygn. 417-475, akta ogólne dóbr z czasów Aleksandra i Zygmunta Wieloposkiego sygn. 476-693, Dobra Książ Wielki sygn. 694-802a, Dobra Chroberz sygn. 803-885a, Dobra Kozubów sygn. 886-938, Dobra Przyłęczek sygn. 939-967a, Dobra Konary sygn. 968-981, Dobra Rudawa i Nieprowice sygn. 982-996a, Dobra Krzelów i Dębiny sygn. 997-1013, Dobra od rządu nabyte sygn. 1014 - 1060a, Dobra Pinczów sygn. 1061-1148, akta osobiste Aleksandra Wielopolskiego sygn. 1149-1176, rękopisy dzieł, kopie umów, uniwersałów, papiery bielańskich Soltyków sygn. 1177-1214, prasa i odezwy sygn. 1215-1217, skorowidz akt AOM, mowy sejmowe sygn. 1218-1219 dokumenty sygn. 1220-1286, mapy i plany sygn. 1287-1416 Number of units in the group: 1628
21/289/0 Archiwum Małachowskich z Białaczowa 1456-1889 0 Unroll
Archiwum Stanisława Małachowskiego składa się z papierów prawno majątkowych, akt osobistych i publicznych, korespondencji oraz akt dotyczących klucza białaczowskiego, czeremiernickiego, dobrskiego, akt dóbr Nowe Miasto, klucza sądeckiego, rękorajskiego, knyszyńskiego Archiuwm nałęczowskie to akta klucza nałęczowskiego, akta prawno majątkowe oraz akta dotyczące nieposłuszeństwa włościan Archiuwm Ludwika Małachowskiego akta prywatne, akta dóbr klucza białaczowskiego, nałęczowskiego rękorajskiego i dóbr Radonia ponadto w zespole znajdują się akt Jana Nepomucena i Władysława Małachowskich z Nowego Miasta, Jacka i Gustawa Małachowskich z Bodzechowa oraz akta dotyczące innych Małachowskich Number of units in the group: 593
21/290/0 Archiwum Dembińskich z Gór 1529-1935 0 Unroll
akta majątkowe i gospodarcze, instrukcje i zarządzenia, dane o administratorach, zarządcach, plenipotentach, służbie folwarcznej i innych pracownikach, rejestry przychodu i rozchodu, dzierżawy, przemysł, stosunki dworu ze wsią procesy rodzinno majątkowe, akta rodzinne to genealogia, listy, utwory wierszowane i muzyczne, oprócz tego zachowały się też kopie lustracji wsi klasztornych świadczących ciężary na rzecz zamku sandomierskiego z 1596 roku ,akta sprzedaży Opatowca z początku XIX oraz dokumety Marii i Jana Dembińskich, korespondencja, fragmenty akt prawnych, transakcji i rachunków Number of units in the group: 325
21/291/0 Archiwum Dóbr Staszowskich 1738-1905 0 Unroll
akta dotyczące miasta Staszowa, dóbr i okolic tj. inwentarz dóbr pacanowskich, opis historii miasta Staszowa, przywileje starozakonnych, kosciołów, granic dóbr , szkół, zakładów przemysłowych, gorzelni, młynów, huty szklanej, wapiennika, cukrowni, dzierżawy folwarków i gruntów, podupadające gospodarstwa wiejskie, powinności rolników. Number of units in the group: 324
21/292/0 Archiwum Platerów z Białaczowa 1889-1939 0 Unroll
Papiery osobiste Platerów - korespondencja prywatna i związana z działalnością publiczną, biblioteka, akta prawno majątkowe - wyciągi hipoteczne, dzierżawy, akta ogólne o stanie dóbr, parcelacja, zadłużenia, organizacja dóbr, korespondencja w sprawie dóbr, zagospodarowanie dóbr, korespondencja urzędowa i prywatna, akta dotyczące gospodarki dóbr - rejestry pomiarowe i plany dóbr ogrodów, wykazy produkcji rolnej, rachunki kasy, dóbr, rapoty gospodarcze, akta białaczowskich zakładów ceramicznych, działalność spółki, rachunki cegielni, akta dotyczące pracowników dóbr, listy płac, wykazy pracowników, akta finansowo księgowe, księgi kasowe wekslowe, dowody kasowe Number of units in the group: 216
21/293/0 Archiwum Raczyńskich ze Złotego Potoku 1815-1945 0 Unroll
akta administracyjne, umowy, sprawozdania gospodarcze, księgi dłużników i wierzycieli, inwentarze, dowody rozchodowe i przychodowe pieniędzy, książki przychodów i rozchodów produktów rolnych, ksiażki kontroli najmu ponadto fotografia mężczyzny i 4 plany budynku Number of units in the group: 249
21/294/0 Zbiór akt z Rdzowa 1442-1910 0 Unroll
Akta dotyczące zawartości zespołu tj zachowany spis akt. Akta prawne rodzin Bidzińskich, Bonieckich, Głębockich, Gołuchowskich, Lanckorońskich, Łyszkiewiczów, Olszyńskich, Ossowskich, Świdzińskich. Akta administracyjno gospodarcze dotyczące dóbr Chrzanów Gumienice, Ropocice, Rdzów, wsi Sroczków i Osmolice- inentarze i opisy gospodarstw wykazy intraty gospodarstw regestry kresencji rachunki tabele pańszczyzny, opisy techniczne urządzeń gospodarczych materialy genealogiczne i papiery prywatne Bidzińskich, Stadnickich, Granowskich, Rożnowskich, korespondencja prywatna Jana Stadnickiego i kasztelanowej Lanckorońskiej Number of units in the group: 60
Showing 281 to 300 of 3,510 entries.