Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
21/115/0 Urząd Rozjemczy do spraw Najmu Lokali Miasta Kielc 1921-1935 0 Unroll
akta spraw sygn 1-1787, 1790-1792, sprawy załatwiane przez zespoły orzekajace sygn 1787-1788, podania i wnioski sygn 1789 Number of units in the group: 1792
21/116/0 Urząd Szkolny Kielecki 1939-1945 0 Unroll
rozporządzenia i pisma Urzędu Wiedzy i Nauki Rządu GG sygn 1-4, pisma i rozporządzenia Urzędu Szkolnego sygn 5-10, 104-106, sprawozdanie ze stanu szkolnictwa sygn 11, projekt budżetu sygn 12-13, szkoły, organizacja i sieć szkolna sygn 14-17, organizacja przedszkoli sygn 18, dokształcanie sygn 19, nadzwyczajny egzamin w zakresie 7 klas szkoły powszechnej sygn 20 podania o zezwolenie na uczęszczanie do szkoły po ukończeniu wieku szkolnego sygn 21-26, 28, przyjęcia do szkoly sygn 27, niemieckie szkoly powszechne sygn 29, kary dla rodziców sygn 30, szkoly handlowe, techniczne, krawieckie, rolnicze, rzemieślnicze w pow kieleckim sygn 31-39, 101, 103, zamknięcie biblioteki publicznrj sygn 40, wykazy zebranych książek sygn 41, ankiety dot bibliotek sygn 42- 43, likwidacja książek i podreczników sygn 44-47, ankieta personalna radcy szkolnego Ottokara Strofa sygn 48, prenumerata Steru sygn 49-64, statystyka zestawieniasygn 65- 75, 98, szkolenie nauczycieli Niemców sygn 76, płace sygn 77, zezwolenia na prowadzenie prywatnych lekcji sygn 78, podania o pracę sygn 79-88, uposażenie zwolnionych nauczycieli sygn 89, dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli, płace sygn 90, 99, praca przymusowa nauczycieli, zaopatrzenie szkół, pomoce sygn 91-95, 100, zburzenie zamku chęcińskiego sygn 96, sprawy osobowe sygn 97-102 Number of units in the group: 106
21/117/0 Zbiór ankiet reichs i volksdeutsch'ów dystryktu Radom 1939-1944 0 Unroll
ankiety Number of units in the group: 2893
21/118/0 Starostwo Powiatowe w Kielcach 1940-1944 0 Unroll
gromadzkie księgi wytwórczości rolniczej sygn 1- 286, korespondencja sygn 287-288 Number of units in the group: 288
21/119/0 Biuro Techniczne w Kielcach 1940-1945 0 Unroll
Plan propozycji zagospodarowania terenu oraz obiektu używanego przez mleczarnie w Busku i Bodzentynie sygn. 1, plan części miasta Radomia sygn 2, akta osobowe sygn 3-49 Number of units in the group: 49
21/120/0 Wydział Powiatowy w Kielcach 1918-1939 0 Unroll
księgi protokółów z obrad Sejmiku Pow. akta referatów Ogólno Organizacyjnego - księgi protokołów Sejmiku Powiatowego, protokóły Wydziału Powiatowego, Sekretariat - okólniki, rozporządzenia i uchwały, Nadzoru nad Samorzadem Gminnym - sprawozdania rachunkowe z wykonania budżetu, księgi opisowe gmin , Kasowo Rachunkowego- dzienniki główna , Budowlanego - akta dot. rozbudowy szkół w pow. kieleckim a także projekty zagród wiejskich. Number of units in the group: 142
21/121/0 Akta miasta Chęcin 1787-1950 [1951] 0 Unroll
Księga wójtowska z lat 1787-1791 zawierająca dane o życiu mieszczan (brak lat 1792-1811) akta urzędu municypalnego i magistratu z lat 1818- 1866 dotyczą urzędników ubezpieczeń, zabudowań, podatków, szpitala, opieki nad nieletnimi, spadków. Akta Magistratu z lat 1867-1915 zawierają księgi kontroli ruchu ludności, dotyczą straży ziemskiej i innych urzędników, akta z lat 1916-1935 zawierają protokoły Rady Miejskiej dotyczą kontroli władz miejskich, rozbudowy miasta, przemysłu, oświaty, handlu, zdrowia (brak lat 1936-1939), z okresu 1941-1943 zachowały się budżety, sprawozdania rachunkowe, akta z lat 1945-1950 dotyczą głównie kontroli ruchu ludności, strat wojennych, składek emerytalnych, szpitali, elektryfiakcji sygn 1-175 Number of units in the group: 175
21/122/0 Akta miasta Kielc 1795-1796, 1803-1950 [1952] 0 Unroll
Akta z lat 1803-1867 to rachunki miasta , 3 ja dotyczą powstania listopadowego, z lat 1861-1862 zachowały się akta Rady Miejskiej, w aktach magistratu z lat 1867-1915 występują dane o dochodach i rozchodach miejskich, dzierżawach, stanie sanitarnym, ogrodach szkołach, rzemiosłach i przemyśle. W aktach z lat 1916-1939 występują protokoły i stenogramy posiedzeń Rady Miejskiej, spisy wyborców do Sejmu, Senatu oraz Rady Miejskiej, są też akta dotyczące obchodów rocznic, aprowizacji miasta, gospodarki, oświaty, kultury, zdrowia i opieki społecznej. W aktach z lat 1939-1944 znajdują się rozporządzenia władz niemieckich, rozkazy policji, wykaz zakładników żydowskich, akta schronisk dla dzieci, rejestry wydanych kart rozpoznawczych. Z lat 1945-1950 zachowały się protokoły posiedzeń Rady i Zarządu Miejskiego, akta dotyczące Komisji Opieki Spolecznej, aprowizacji i handlu, plany finansowe i sprawozdni a oraz projekty budynków w miejskich. Sygn 1-6370 Number of units in the group: 6450
21/123/0 vacat - Akta urzędów wójtowskich miast powiatu sandomierskiego - przeniesiony do zespołów 1482 - 1483 0 Unroll
Number of units in the group: 0
21/124/0 Akta gminy Bieliny 1886, 1907, 1915-1916, 1944-1954 0 Unroll
Sprawozdania z działalności, kontrole, protokóły z sesji GRN, akta komisji, budżety, dzienniki główna, sprawozdania rachunkowe, księgi biercze, księgi podatkowe, akta dotyczące elektryfikacji, budownictwa, rolnictwa, handlu i przemysłu sygn. 1-98, księgi urodzonych i zmarłych parafii Bieliny Number of units in the group: 103
21/125/0 Akta gminy Bliżyn 1899-1945 0 Unroll
Księgi uchwał sygn. 1-6, 9-10, księgi protokółów sygn. 7-8, 11-12, akta organizacyjne urzędu sygn. 13-18, 21, 23-27, 247, (w tym statystyka) akta dotyczące rolnictwa, statystyki rolnicze sygn.19-20, 22, sprawozadania rachunkowe sygn. 28-31, budżet sygn. 32-43, 45, dziennki główna sygn. 46, 29 0, 332, księgi biercze danin i podatków, gromadzkie księgi podatkowe sygn. 47-56, 291-331, rejestry, rozkłady podatkowe sygn. 57-101, 34, kontrole podatkowe sygn. 135-139, akta dotyczace rolnictwa sygn. 140-153, akta dotyczące szkolnictwa sygn. 154-162, 224, pomoc społeczna, zasiłki, bezrobocie, Fundusz Bezrobocia sygn. 163-179, księgi ludności stałej i niestałej, rejestry mieszkańców sygn 180-185, wykazy urodzonych, zaślubionych i zmarłych sygn. 186- 220, wykazy mieszkańców sygn. 221-223, budownictwo, odbudowa zniszczeń wojennych sygn. 225-231, plany budynków sygn. 232 - 246, nadzwyczajna danina państwowa sygn. 44, akta wyborcze, spisy wyborców, sygn. 248-287, księgi meldunkowe oficerów i rezerwistów sygn. 288-289 Number of units in the group: 332
21/126/0 Akta gminy Bodzentyn 1810-1945 [1950] 0 Unroll
Akta miasta Bodzentyna z lat 1810-1868, akta gminy Bodzentyn z lat 1868-1945, - akta generalia i akta specjalia zawierające akta urzędów gminnych i miejskich, akta personalne wójtów, kramarzy, akta dotyczące rolnictwa, akta poborowe, akta dotyczące ludności żydowskiej i katolickiej, akta dotyczące szkół gminnych, akta procesowe, akta instytucji gminnych i miejskich, akta dotyczące spraw różnych, akta grup wyznaniowych, księgi ludności, księgi przesiedlonych i wysiedlonych, rejestry mieszkańców, akta dotyczące odbudowy Bodzentyna, skorowidze, akta urodzeń, małżeństw i zgonów. Z okresu 1939-1945 brak akt spraw. Number of units in the group: 2589
21/127/0 Akta gminy Cisów 1882-1903, 1916, 1945-1950 0 Unroll
Akta dotyczące spisu mobilizacyjnego koni z lat 1882-1903, akta kontroli, protokóły z sesji GRN, akta komisji gminnych, akta budżetowe, dzienniki główna, księgi biercze, dokumentacja pomiarowo-scaleniowa,księga zmarłych wsi Makoszyn. Number of units in the group: 64
21/128/0 Akta gminy Dąbrowa 1892-1902, 1924, 1934-1954 0 Unroll
Księgi uchwał wiejskich wsi Dąbrowa, Szydłówek z lat 1892-1918, księgi uchwał gromad Brzezinki i Mąchocice, rozkład podatków oraz opis gminy z lat 1938-1939, akta kontroli, protokóły z sesji GRN, akta komisji gminnych, akta budżetowe, dzienniki główna, księgi biercze, spisy wyborców, rejestry osób przybywających i opuszczających gminę Number of units in the group: 179
21/129/0 Akta gminy Daleszyce 1890-1954 0 Unroll
Akta z lat 1890-1918 dot. ubezpieczenia budynków, spraw szkolnictwa, handlu, lecznictwa, spraw wyznaniowych, wojskowych, podatkowych, akta z lat 1918-1939 dotyczą wyborów wójtów, sołtysów, handlu, lecznictwa, szkód wojennych. Brak akt z lat 1939-1945, Z lat 1945 1954 pochodzą protokóły posiedzeń Prezydium GRN, sesji, rejestry mieszkańców, plany i sprawozdania, rachunkowe, spisy wyborców, rolnictwo, księgi kontroli zaślubionych i zmarłych wsi Belno, Napęków i Sieraków Number of units in the group: 273
21/130/0 Akta gminy Dyminy [1805] 1853-1954 0 Unroll
Akta z okresu zaborów do 1918 roku dotyczą spraw szkolnictwa, ubezpieczeń, budynków, lecznictwa, dobroczynności, wyznaniowych rolnictwa, handlu, majątku, gminy, utrzymania dróg, ludności, dozoru policyjnego, zesłańców, straży ziemskiej, zebrań wiejskich . Akta z lat 1918-1939 dot. oświaty, kultury, emigracji zarobkowej, opieki społecznej, podatków, urzędników gminy, Z lat 1940-1944 zachowały się protokoły posiedzeń, Prezydium GRN, zebrań gromadzkich, budżety, księgi podatkowe, biercze oraz akta dot. szkolnictwa, rolnictwa, kas oszczędnościowych, wyborów do sejmu, senatu , Związku Strzeleckiego. Number of units in the group: 1786
21/131/0 Gminna Rada Narodowa w Górnie 1945-1954 0 Unroll
kontrole wewnętrzne, sprawozdania sytuacyjne, księgi protokołów z posiedzeń z Sesji, Prezydium, podział terytorialny, majątek gminy, budżet i sprawozdania z budżetu, rejestry wymiarowy, podatku gruntowego, księgi biercze Number of units in the group: 147
21/132/0 Akta gminy Korzecko 1865-1954 0 Unroll
Tabele likwidacyjne wsi Bolechowice, Zagrody, akta dot. ruchu ludności, opis gminy z wykazem poległych żołnierzy z armii rosyjskiej z lat 1914-1915, z lat 1942-1945 zachowały się gromadzkie księgi podatkowe, natomiast z lat 1947-1954 protokoły posiedzeń Prezydium GRN, z sesji i komisji, część akt dotyczy ruchu ludności, szkolnictwa, budownictwa, zachowały się też rejestry domów, wykazy ludności, budżety, sprawozdania rachunkowe, księgi biercze, akta dotyczące parcelacji majątku Zgórsko Number of units in the group: 137
21/133/0 Akta gminy Łopuszno 1865-1903, 1945-1954 0 Unroll
Akta z lat 1865 -1903 - księgi ludności stałej wsi gminy, oraz spis koni w gminie Łopuszno do celów mobilizacyjnych. Brak akt z lat 1940-1944, natomiast akta z lat 1947-1954 to protokoły z posiedzeń Zarządu Gminnego i komisji, podział terytorialny gminy, majątek gminy plany i sprawozdania rachunkowe, księgi biercze podatku gruntowego, poszczególnych gromad gminy, sprawy osobowe sołtysów, podsołtysów członków organów gminy i pracowników gminnych. Number of units in the group: 79
21/134/0 Akta gminy Mniów 1865-1954 0 Unroll
Z okresu zaboru rosyjskiego zachowały się jedynie księgi ludności stałej poszczególnych wsi gminy Mniów z 1865 r. Jedna jednostka z 1931 roku to księga uchwał trzech wsi gminy Mniów z okresu dwudziestolecia międzywojennego natomiast z okresu 1941-1944 zachowały się tylko księgi biercze podatków komunalnych gminy z lat 1945-1954 przechowywane są protokoły posiedzeń Gminnej Rady Narodowej, protokoły z sesji, budżety, księgi biercze, podatków gruntowych, dzienniki główna, sprawy osobowe. Number of units in the group: 71
Showing 121 to 140 of 3,510 entries.