Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
21/356/0 Komenda Wojewódzka Powszechnej Organizacji "Służba Polsce" w Kielcach 1946-1955 0 Unroll
Kierownictwo - komendant, wydział kadr, wydział finansowy - sprawozdania, plany pracy, zestawienia statystyczne, protokoły meldunki, umowy o pracę, korespondencja dotycząca spisów personalnych wnioski księgi obrotów pieniężnych oddział propagandy szkolenia i sportu , wydział organizacyjny , wydział propagandy, szkolenia i sportu, wydział uzbrojenia - programy szkolenia, korespondencja w sprawach organizacyjnych, sprawozdania rozkazy plany pracy wykazy uzbrojenia samodzielny wydział ogólny - kancelaria ogólna , kwatermistrzostwo przysposobienie rolne zarządzenia, instrukcje kancelaryjne protokoły zarządzenia kwatermistrzowskie przydziały żywnosci brygady - wykazy dezerterów programy szkoleniowe wzory pieczęci księga ewidencyjna pieczęci kursy i szkolenia - sprawozdania dyslokacja brygad hufce "Służby Polskce"- sprawozdania ewidencja junaków rozliczenia finansowe biuletyn informacyjny Number of units in the group: 584
21/357/0 Komendy Powiatowe Powszechnej Organizacji "Służba Polsce" województwa kieleckiego 1948-1955 0 Unroll
komendy powiatowe w Busku, Jędrzejowie, Kielcach, Końskich, Kozienicach, Opocznie, Pińczowie, Radomiu, Sandomierzu, Szydłowie, Włoszczowie, Zwoleniu - sprawozdania i plany pracy protokoly z posiedzeń zestawienia statystyczne Number of units in the group: 71
21/357/1 Komenda Powiatowa Powszechnej Organizacji "Służba Polsce" w Busku-Zdroju 1954 - 1955 0 Unroll
Number of units in the group: 2
21/357/2 Komenda Powiatowa Powszechnej Organizacji "Służba Polsce" w Jędrzejowie 1951 0 Unroll
Number of units in the group: 2
21/357/3 Komenda Powiatowa Powszechnej Organizacji "Służba Polsce" w Kielcach 1948 - 1952 0 Unroll
Number of units in the group: 3
21/357/4 Komenda Powiatowa Powszechnej Organizacji "Służba Polsce" w Końskich 1948 - 1955 0 Unroll
Number of units in the group: 21
21/357/5 Komenda Powiatowa Powszechnej Organizacji "Służba Polsce" w Kozienicach 1949 - 1950 0 Unroll
Number of units in the group: 1
21/357/6 Komenda Powiatowa Powszechnej Organizacji "Służba Polsce" w Opocznie 1953 - 1954 0 Unroll
Number of units in the group: 3
21/357/7 Komenda Powiatowa Powszechnej Organizacji "Służba Polsce" w Pińczowie 1949 - 1954 0 Unroll
Number of units in the group: 7
21/357/8 Komenda Powiatowa Powszechnej Organizacji "Służba Polsce" w Radomiu 1949 - 1955 0 Unroll
Number of units in the group: 11
21/357/9 Komenda Powiatowa Powszechnej Organizacji "Służba Polsce" w Sandomierzu 1955 0 Unroll
Number of units in the group: 1
21/357/10 Komenda Powiatowa Powszechnej Organizacji "Służba Polsce" w Szydłowcu 1956 0 Unroll
Number of units in the group: 4
21/357/11 Komenda Powiatowa Powszechnej Organizacji "Służba Polsce" we Włoszczowie 1949 - 1954 0 Unroll
Number of units in the group: 7
21/357/12 Komenda Powiatowa Powszechnej Organizacji "Służba Polsce" w Zwoleniu 1955 0 Unroll
Number of units in the group: 9
21/358/0 Społeczny Komitet Radiofonizacji Kraju - Zarząd Okręgu w Kielcach 1948-1953 0 Unroll
dzial organizacyjny , radiofonizacji, oddziałow powiatowych, finansowy - protokoły sprawozdania , korespondencja, wykazy zradiofonizowanych szkół akta dot likwidacji zarządu okręgowego SKRK. Number of units in the group: 58
21/359/0 Wojewódzki Zespół Poselski w Kielcach [1947] 1953-1989 [1991] 0 Unroll
akta organizacyjne Wojewódzkiego Zespołu Poselskiego , protokoly z posiedzeń Zespolu, plany i sprawozdania z działalnosci , wnioski poselskie interpelacje poselskie akta dot. róznych akcji poselskich mów itp. akta poszczególnych posłów Organizacja Wojewódzkiego Zespolu Poselskiego ; protokóły z posiedzeń; plany pracy i sprawozdania z ich realizacji; interpelacje i wystąpienia poselskie; wnioski załatwiane przez Wojewódzki Zespół Poselski; interwencje poselskie; ewidencja posłów; sprawozdania statystyczne; realizacja wniosków i postulatów zgłoszonych w czasie spotkań poselskich [1947]1965-1989[1991] sygn 1-52 - dopływ Number of units in the group: 129
21/360/0 Wojewódzki Komitet Frontu Jedności Narodu w Kielcach [1949] 1951-1983 0 Unroll
Akta Wojewódzkiego Komitetu Obrońców Pokoju 1949-1953 sygn 1-3 protokóły z posiedzeń, ankiety członków Akta Wojewódzkiego Komitetu FJN 1958-1970 4-13 protokóły z posiedzeń sprawozdania z działaności Akta powiatowych komitetów FJN1953-1975sygn 14-42 protokóly z zpsiedzeń sprawozdania z dzialności Akta wyborcze 1954-1961 sygn 43-49 programy wyborcze sprawozdania ze spotkań z wyborcami Wojewódzki Zespoł Poselski 1957-1969 sygn 50-89 sprawozdania, akta posłów, interwencje poselskie Inne komisje WK FJN 1958-1970 sygn 90-112 Narady robocze, zebrania plenarne WK, prezydium WK, plany, sprawozdania WK FJN, plany i sprawozdania powiatowych i miejskich komitetów FJN, oceny spotkań posłów i radnych z wyborcami, informacje z przebiegu wyborów kandydatów na ławników sądowych 1966-1982 sygn 1-49 Gminny Komitet FJN w Łagowie 1973-1980 sygn 1 protokóły z posiedzeń Gromadzki Komitet FJN w Rudkach, Gminny Komitet FJN w Nowej Słupi 1957-1965, 1974-1980 protokóły z zebrań, materialy propagandowe protokóły posiedzeń, skład osobowy, plany pracy Gminny Komitet FJN w Zagnańsku 1978-1981 sygn 1 protokóły z posiedzeń skład osobowy, informacje Gromadzki Komitet FJN w Psarach, Gromadzki Komitet FJN w Bodzentynie, Gminny Komitet FJN w Bodzentynie 1954,1962-1963,1974-1978 sygn 1-3 protokóły z zebrań posiedzeń materiały propagandowe postanowienia Gromadzki Komitet FJN w Gowarczowie 1961-1970 sugn 1-2 protokóły z posiedzeń Gminny Komitet FJN w Strawczynie 1973-1981 sygn 1-2 protokóły z zebrań, rejestr działaności Gminny Komitet FJN w Łagowie 1973-1982sygn 1-3 protokóły z posiedzeń Number of units in the group: 178
21/361/0 Wojewódzka Rada Związków Zawodowych w Kielcach 1945-1981 0 Unroll
I konferencje sprawozdawczo - wyborcze II plenum III prezydium IV komisje, zespoły, rady 1 Wojewódzka Komisja Rewizyjna 2 Komisja Historyczna 3 Komisja Kobiet Pracujących 4 Komisja Kultury 5 Komisja Młodzieżowa 6 Komisja Ochrony Pracy 7 Zespół Prawny Ochrony Pracy 8 Komisja Ochrony Srodowiska 9 Komisja Oświaty i Kształcenia Zawodowego 10 Komisja/Rada/Racjonalizacji i Wynalazczości 11 Komisja Rolna 12 Komisja Samorządu Robotniczego 13 Komisja Socjalno-Bytowa 14 Komisja Społeczno-Zawodowa 15 Komisja Szkoleniowa 16 Komisja Zdrowia 17 Klub Wiedzy o Pracy Ludzkiej 18 Komisja problemowa wspolpracy handlu z przemysłem 19 Woj. Komisja Opieki nad Szkołami 20 Komisje Rozjemcze 21 Rady Ubezpieczen Spolecznych 22 Zespół ds. Wykorzystania czasu pracy maszyk 23 Zespół ds. przeglądu poziomu i struktury zatrudnienia 24 Woj. Zespół Kontroli Społecznej 25 Rada Kultury Fizycznej i Turystyki Protokóły, uchwały, sprawozdania kadencyjne, protokóły z prac komisji, wykazy i listy delegatów, referaty, protokóły z posiedzeń Komisji Porozumiewawczej Związków Zawodowych w Kielcach, wnioski, informacje, referaty, apele, rezolucje, analizy, oceny, składy personalne. V Kongresy Z.Z. - info. O zobowiązaniach, plany spotkań z delegatami, wykazy deleg., realizacje uchwał VI Kampania sprawozdawczo - wyborcza - sprawozdania zarzadow okregow. Informacje WRZZ , oceny VII Terenowe Zespoły Zwiazków Zawodowych - powołanie, składy osobowe, plany pracy, protokóły z posiedzeń, sprawozdania statystyczne, info.,analizy, sprawozdania z wyborów zakładowych organów zwiazkowych VIII Sekretariat - protokóły z posiedzeń, program przedsiewzieć WRZZ IX Narady i odprawy - sprawozdania z konferencji PRZZ, konferencja w sprawie wyboru rad kobiecych, narada aktywu zwiazkowego X Plany pracy XI Budżet - Bilanse XII Statystyka Roczne i kwartalne w tym również w spr. Fin. Inwest. Z dzial. Zwiazkow zawodowych, Funduszu Wczasow Pracowniczych, stanu czlonkow, placowek kulturalnych, delegatow zwiazkowych, rad zakladowych, łacznością fabryk ze wsią XIII. Ewidencja zasobu archiwum zakładowego XIV Wzory odciskowe pieczeci XV Działalności zwiazków Spisy zdawczo - odbiorcze PRZZ-ów i MRZZ -ów, dzieje związkowego ruchu zawodowego w latach 1944 - 1949, 1945-1960, 1944-1964, formy i metody pracy instancji związkowych, inicjatywy społ .- produkcyjne, oceny, wnioski, informacje XVI Rady zakładowe - działalności rady zakł. Przy WRZZ, zmiany strukt. Org. Instancji związk., wykazy rad zakładowych, wykazy zakładów objętych opieka KC i KW PZPR XVII K S R -y - informacje WRZZ i Z.O., oceny działalności XVIII Współpraca międzynarodowa - wizyty delegacji z Rumunii, z Winnicy, z Magdeburga z radami narodowymi XIX Wspolpraca z instytucjami krajowymi XX Wydawnictwa - wlasne biuletyny informacyjne załatwiane we własnych zakresie oraz analizy, oceny, informacje XXI Skragi i wnioski XXII Realizacja uchwał instancji partyjnych - plenum RZZ, III,IV,V,VII zjazdu PZPR XXIII Rocznice XX I XXX - lecie powst. PPR XX - XXX- lecie Polski Ludowej, 1000-lecie Państwa Polskiego, XXX-lecie wojny domowej w Hiszpanii, obchody 49, 50, 60 rocznicy Rewolucji Październikowej, szlakiem powstania styczniowego 100-rocznica urodzin Lenina, 50- rocznica powst ZSRR, miedzynarodowy Dzień Dziecka, Święto 1 -go Maja, XXXV - lecie Związków Zawodowych XXIV Wybory do Sejmu i rad narodowych - plany działalności, oceny, informacje XXV Kontrole - jednostek podległych XXVI Wspózawodnictwo pracy - narady, referaty, apele, wykazy przodowników, informacje, oceny, ksiega pamiatkowa XXVII Zobowiazania produkcyjne i czyny - z okazji III Zjazdu Number of units in the group: 624
21/362/0 Hufce Budowlane "Świt" w Kielcach 1946-1955 0 Unroll
Komenda Główna i Komenda Wojewódzka Wydział Ogólny Wydział Finansowo Gospodarczy - dział finansowy, dział gospodarczy Wydział Techniczno Szkoleniowy - dział techniczny, dział szkoleniowy akta kompanii i batalionów akta komisji likwidacyjnej Rozkazy, meldunki, okólniki, instrukcje, protokoły, sprawozdania, preliminarze budżetowe, bilanse, księgi kontowe, księgi inwentarzowe, akta dotyczące pracy hufców Świt, szkolenia, księgi ocen, wykazy świtowców. Number of units in the group: 204
21/363/0 Polski Czerwony Krzyż - Zarząd Wojewódzki w Kielcach 1921-1968 0 Unroll
okres międzywojenny - instrukcje i biuletyny Zarządu Głównego, protokoły i sprawozdania z działalności , sprawozdania z działałności komisji, sprawozdania z działalności drużyn ratowniczych, kursy sióstr pogotowia sanitarnego, preliminarze budżetowe, sprawozdania z dochodów i wydatków, papiery wartościowe złożone w PCK, ulotki, afisze i wycinki prasowe. okres okupacji - wytyczne i pisma okólne, organizacja i działalność PCK w Kielcach, sprawozdania z działalności PCK w Kielcach, protokoły z posiedzeń Zarządu Okręgu, korespondencja dotycząca działalności PCK w Kielcach, zaświadczenia i przepustki, korespondencja dotycząca opieki społecznej, wykazy poleglych żołnierzy i osób cywilnych, podczas działań wojennych 1939 roku, wykazy mogił wojennych, wykazy ofiar zbrodni hitlerowskich i strat wojennych, pomoc PCK dla jeńców wojennych, wykaz honorowego i płatnego personelu, preliminarze budżetowe, sprawozdania z dochodów i wydatków, afisze i wycinki prasowe, okres PRL - okólniki i wytyczne ZG PCK, sprawozdania z działalności, sprawozdania z działalności kół młodzieżowych i osób dorosłych, sprawozdania z działalności puktów lekarskich PCK, wybory i protokoły z posiedzeń i kontroli, wykazy szkód wojennych, poniesionych przez okręg kielecki PCK, cmentarze i mogiły żolnierzy oraz miejsca straceń na terenie m. Kielc i pow. kieleckiego z lat 1941-1945, wykazy osób wywiezionych przez Niemców do obozów koncetracyjnych i na roboty przymusowe, rejestracja i ewidencja osób powracających do kraju, protokoły z posiedzeń rad pedagogicznych i zebrań rodziców w ośrodkach szkolenia pielęgniare , ewidencja uczennic kursów PCK, preliminarze budżetowe, bilanse i sprawozdania finansowe, ulotki, afisze i wycinki prasowe, wykazy zarejestrowanych w PCK rodzin b. wojskowych i ich stosunków majątkowych z terenu Kielc Number of units in the group: 272
21/364/0 Społeczny Fundusz Odbudowy Kraju i Stolicy - Komitet Wojewódzki w Kielcach 1951-1956 [1966] 0 Unroll
statut i regulaminy , protokoly ze zjazdów i konferencji, protokoły z posiedzeń prezydium i komisji , plany pracy i sprawozdania, inwestycje - korespondencja, wnioski inwestycyjne obiektów zabytkowych i kulturalno-oświatowych, kontrola NIK, składnica akt, akta osobowe, fotografie - fotografie obiektów zabytkowych i kulturalno oświatowych, jak również pomników poleglych, finansowanych przez SFOS, zdjęcia z konferencji i uroczystości. Number of units in the group: 134
21/365/0 Państwowy Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach 1949-1998 0 Unroll
Programy i afisze z przedstawień teatralnych 1949 – 1990 sygn 1-352; zarządzenia wewnetrzne Dyrektora,plany repertuarowe, plany działalności sprawozdania z działalności 1964-1980, sygn. 353-362, plany finansowe 1955-1982, sygn. 363-384, bilanse roczne i kwartalne 1953-1980, sygn. 385-412, roczne sprawozdania finansowo-rachunkowe1958-1969, sygn. 413-414, sprawozdania statystyczne 1968-1981, sygn. 415-418, korespondencja z różnymi instytucjami i ZAIKS-em 1971-1998, scenariusze sztuk niegranych Number of units in the group: 1228
21/366/0 Muzeum Narodowe w Kielcach 1945-1999 0 Unroll
Dział ogólno administracyjny: akta Towarzystwa Muzeum Świętokrzyskiego, zarządzenia, okólniki, regulaminy, akta dotyczące rewindykacji mienia podworskiego, sprawozdania z działalności, plany pracy, dział naukowy: akta o działalności kulturalno naukowej, działalność wystwiennicza, prace działów Muzeum, archeologii, przyrodniczego, sztuki, etnografii, Księgowość, preliminarze i sprawozdania finansowe, Dział Muzea podopieczne akta dotyczące muzeów w Radomiu, Sandomierzu, Oblęgorku, rada programowa muzeum, zespół redakcyjny MŚ, narady kierowników i pracowników, sprawy organizacyjno statutowe, organizacja sieci muzealnej w woj. kieleckim, klasyfikacja muzealiow muzeów woj. kieleckiego, zarządzenia dyrektora, wieloletnie plany działalności muzeów, plany perspektywiczne, plany i sprawozdania z działaności, akta dotyczace działalności działów naukowo oświatowego, etnografii, sztuki archeologii, historii, przyrody, obchody 1000 lecia Państwa Polskiego, rocznice PPR, setnych urodzin Stefana Żeromskiego, XX lecia PRL, dni oświaty, ksiażki, pracy, sprawodania statystyczne, akta dotyczące działalnosci Muzeum w Szydłowie, Muzeum w Jedrzejowie, Muzeum Jana Kochanowskiego, w Czarnolesie, Muzeum w Ostrowcu Świętokrzyskim, Muzeum w Pińczowie, Muzeum w Wiślicy, Muzeum w Szydłowcu, Muzeum lat szkolnych Stefana Żeromskiego, Muzeum Ziemi Opoczyńskiej w Opocznie, Kontrole zewnętrzne i jednostek podległych, akta osobowe Anny Apanowicz i Władysława Kosterskiego, rozbudowa Muzeum przy placu Partyzantów, zagospodarowanie wnętrz Pałacu Biskupów Krakowskich, zakupy darowizny, ewidencja i inwentaryzacyjna muzealiów, dokumentacja fotograficzna z wystaw i ekspozycji, scenariusze, katalogi i przewodniki wystaw, dokumentacja wypożyczeń, muzealiów, konferencje naukowe, muzealne przeglądy filmów, konserwacja zabytków etnograficznych, zabezpieczenie zbiorów muzealnych przed kradzieżą i pożarem, roczniki Muzeum Świętokrzyskiego, opracowania naukowe, kronika muzealna, recenzje wydawnicze, umowy wydawnicze, wycinki prasowe dotyczące działalności Muzeum, dotacja SFOS na cele muzealne, działalność Oddziału Stowarzyszenia Historyków Sztuki w Kielcach, dzierżawa lokalu od Z. Nowakowskiego.Katalogi wystaw, dokumentacja dotycząca konserwacji strojów o odzieży oraz Roczniki Muzeum Narodowego z fotografiami, fotografie do katalogów Number of units in the group: 780
21/367/0 Państwowa Filharmonia im. Oskara Kolberga w Kielcach 1945-1991 0 Unroll
sprawozdania finansowe - bilanse, plany roczne w zakresie usług i finansów , programy koncertów symfonicznych, akta finansowe protokoły WOS, wycinki prasowe, upaństwowienie orkiestry, dziennik pracy artystycznej, afisze koncertowe, wydawnictwo XX lecia Państwowej Orkiestry Symfonicznej w Kielcach, fotografie Number of units in the group: 186
21/368/0 Okręgowy Zarząd Kin w Kielcach 1951-1955 0 Unroll
Sprawozdania finansowe Number of units in the group: 5
21/369/0 Państwowe Gimnazjum i Liceum im. Stefana Żeromskiego w Kielcach 1918-1995 0 Unroll
Akta z lat 1918-1939 katalogi główne i okresowe, odpisy świadectw dojrzałości, protokoły egzaminów dojrzałości, protokoły egzaminów dojrzałości dla eksternów, świadectwa ukończenia gimnazjum wydane przez inne szkoły, dokumenty pozostawione przez uczniów. Akta gimnazjalnych i licealnych klas przyspieszonych oraz kursów wieczorowych - okólniki, sprawozdania z inspekcji , katalogi ocen, protokoły i duplikaty egzaminów dojrzałości , protokoły i świadectwa ukończenia gimnazjum, protokół komisji egzaminacyjnej dla prowadzenia małej i dużej matury, akta kursów wieczorowych Akta Państwowego Gimnazjum i Liceum im. Stefana Żeromskiego - katalogi główne i okresowe, protokoły egzaminów dojrzałości, odpisy świadectw, odpisy dyplomów, wykazy uczniów, księgi protokołów Rady Pedagogicznej, księgi inwentarzowe. 23 sztuki fotografii uczniów i nauczycieli z l. 1921-1939. Number of units in the group: 537
21/370/0 Trzyletnia Szkoła Średnia Ogólnokształcąca - Gimnazjum i Liceum dla Młodzieży Starszej Zrzeszenia Dyrektorów w Kielcach 1945-1946 0 Unroll
Umowa spółki zawartej między dyrektorami szkół, katalogi ocen, protokoły komisji egzaminacyjnych, protokoły egzaminu i świadectwa ukończenia gimnazjum ogólnokształcącego świadectwa i metryki uczniów 3 letniej szkoły średniej dla młodzieży starszej, protokoly i świadectwa egzaminu dojrzałości Number of units in the group: 45
21/371/0 Gimnazjum Miejskie w Chęcinach 1945-1946 0 Unroll
księga ocen, akta szkolne, protokoły Koła Rodziców, dokumenty uczniów 1945-1946 sygn 1-3 Number of units in the group: 3
21/372/0 Państwowa Trzyletnia Szkoła Pielęgniarska w Kielcach 1953-1959 0 Unroll
książki protokołów posiedzeń Rady Pedagogicznej, książki ocen, dzienniki lekcyjne, dyplomowe protokoły egzaminacyjne, ewidencja uczniów, ewidencja wydanych dyplomów ukończenia 3 letniej Szkoły Pielęgniarstwa w Kielcach, książka inwentarzowa nr 1, protokoły z wizytacji szkoły. Number of units in the group: 39
21/373/0 Dwuletnia Państwowa Szkoła Felczerska w Kielcach 1951-1953 0 Unroll
Protokoły z posiedzeń Komisji Kwalifikacyjnej Komisji Stypendialnej, Rady Pedagogicznej, protokoły kontroli szkoły przez inspektora Biura Kontroli Ministerstwa Zdrowia, protokoły egzaminu dyplomowego, bilans, dokumenty osobiste uczniów. Number of units in the group: 5
21/374/0 VIII Państwowy Ośrodek Szkolenia Zawodowego Ministerstwa Odbudowy w Kielcach 1947-1952 0 Unroll
akta ogólne - książka protokołów Rady Pedagogicznej, programy Półtoraroczna Szkoła Techników Budowlanych - katalogi ocen, odpisy świadectw i protokołów egzaminów Dwuletnia Średnia Szkoła Rzemiosł Budowlanych - katalogi ocen, protokoły egzaminów i odpisy świadectw, świadectwa kwalifikacyjne Dwuletnia Szkoła Budowlana Pomoc Techników - katalogi ocen okresowych, odpisy wydanych świadectw Szkoła Mistrzów Budowlanych - wykazy wykładanych przedmiotów i wykazy wykładowców, księgi ocen, protokoły egzaminów końcowych Kurs Instruktorów Budownictwa Wiejskiego -akta dotyczące organizacji kursów, odpisy świadectw ukończenia kursu i protokoly egzaminu końcowego Number of units in the group: 38
21/375/0 Państwowa Szkoła Przemysłowa w Kielcach 1946-1950 0 Unroll
katalogi klasyfikacyjne Number of units in the group: 31
21/376/0 Zasadnicza Szkoła Budowlana w Kielcach 1951-1955 0 Unroll
katalogi klasyfikacyjne - wydziały- hydrauliczny , stolarstwa budowlanego, kamieniarski akta personalne uczniów Number of units in the group: 7
21/377/0 Państwowe Liceum Pedagogiczne w Kielcach 1945-1962 0 Unroll
Państwowe Pedagogium w Kielcach - księgi protokołów Kronika Bratniej Pomocy Młodzieży, katalogi ocen Państwowego Gimnazjum Przyspieszonego, Gimnazjum Żeńskiego, Kursów Pedagogicznych, protokoły egzaminów dojrzałości Państwowe Liceum Pedagogiczne w Kielcach protokoły z posiedzeń Rady Pedagogicznej, programy działania, plany pracy, sprawozdania z całokształtu pracy, kursy przedmiotowe dla nauczycieli, katalogi i księgi ocen PLP oraz kursów semestralnych, protokoły egzaminów dojrzałości, świadectwa Państwowy Wyższy Kurs Nauczycielski, księgi protokołów Rady Pedagogicznej, plany pracy dydaktyczno wychowaczej, księgi kolokwialne, świadectwa, protokoły egzaminacyjne Komisja Rejonowa Kształcenia Nauczycieli Niewykwalifikowych księgi protokołów Rady Wychowaczej, Komisji Rejonowej, świadectwa, protokoły egzaminacyjne, zaświadczenia o o ukończeniu kursów, akta finasowe, preliminarze budzetowe, bilanse, protokoły z kontroli sprawy pracownicze - wykazy imienne, umowy, akta osobowe nauczycieli Number of units in the group: 331
21/378/0 Państwowe Korespondencyjne Liceum Pedagogiczne w Kielcach [1941] 1954-1962 [1967] 0 Unroll
Państwowe Korespondencyjne Liceum Pedagogiczne w Kielcach - protokoły z posiedzeń Rady Pedagogicznej sprawozdania z zakończenia prac dydaktyczno wychowawczych, arkusze i księgi ocen, świadectwa ukończenia szkoły, protokoły egzaminacyjne indeksy, dokumenty ( nie odebrane) Państwowy Kurs Nauczycielski - karty przebiegu nauki, świadectwa ,protokoły egzaminów dojrzałości, indeksy, arkusze ocen i świadectwa uczniów którzy nie zdali egzaminów dojrzałości, indeksy, arkusze ocen i świadectwa uczniów Number of units in the group: 137
21/379/0 Studium Nauczycielskie w Kielcach 1954-1970 0 Unroll
akta organizacyjne - instrukcja programowa dla SN, projekty organizacji SN, plany pracy i plany dydaktyczno wychowacze SN, uwagi i propozycje odnosniei projektu nauczania sprawozdania z działalności - akta dotyczące rekrutacji studentów, sprawozdania z egzaminów dyplomowych oraz analizy i oceny pracy dydaktyczno wychowaczej w SN rada studium - protokoły z posiedzeń sprawozdania GUS i sprawozdania finansowe, budżet - sprawozdania z akcji rekrutacyjnej, wykazy nauczycieli zatrudnionych w SN, analiza sytuacji kadrowej preliminarze budżetowe i bilanse, analiza opisowa do sprwozdania finansowego księgi pamiątkowe i albumy akta osobowe słuchaczy (studia stacjonarne zaoczne wieczowe eksternistyczne ) - karty przebiegu studiów słuchaczy, protokoły egzaminów dyplomowych dyplomy i odpisy dyplomów dokumenty niodebrane SN studia uproszczone - protokoły egzaminów dyplomowych z zakresu SN kurs bibliotekarski - karty słuchaczy, dzinnik zajęć dokumenty osób które zrezygnowały roczne studium pedagogiczne przy SN - akta osobowe słuchaczy, protokoły egzaminów końcowych świadectwa ukończenia RSP prace dyplomowe Grabczak Danuty, Gatkowskiej Marii, Orzykowskiej Marianny Number of units in the group: 374
21/380/0 Uniwersytet Powszechny Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego w Kielcach 1946-1948 0 Unroll
katalogi, korespondencja 1946-1948 sygn 1-6 Number of units in the group: 8
21/381/0 Kielecka Fabryka Kwasu Siarkowego w Kielcach 1944-1967 0 Unroll
Zaświadczenie Zarządzenia Ministerstwa Przemysłu zarządzenia wewnętrzne Dyrekcji Fabryki i Materiały dotyczące jej likwidacji 1944-1967 sygn. 1-4, akta dotyczące działalaności Samorządu Robotniczego 1957-1962 sygn 5-7, plany techniczno przemysłowo finansowe 1950-1964 sygn 8-28, preliminarz i bilanse 1948-1965 sygn 29-44, 65-72, sprawozdania analizy, instrukcje, projekty 1950-1963 sygn 45-53, 64, wnioski racjonalizatorskie 1956-1960 sygn. 54-58, akta dotyczące działalności Rady Zakładowej 1955-1965 sygn 59-63, akta personalne wybranych pracowników 1944-1954 sygn 1-58 Number of units in the group: 130
21/382/0 Kielecka Baza Remontowa Terenowego Przemysłu Materiałów Budowlanych w Kielcach 1952-1956 0 Unroll
akta organizacyjne - zarządzenia wewnętrzne, protokoły z odbytych narad, protokoły zdawczo odbiorcze, zalecenia i wnioski z narad technicznych i narad partyjno ekonomicznych akta merytoryczne - plany pracy i sprawozdania z wykonania planu produkcji, planu zatrudnienia i funduszu płac Number of units in the group: 41
21/383/0 Kieleckie Zjednoczenie Budownictwa w Kielcach [1950] 1962-1982 0 Unroll
plany produkcyjno finansowe jednostek podległych, sprawozdania finansowe jednostek podległych, kontrole, plany techniczno ekonomiczne, zarządzenia KZB, konferencje samorządu robotniczego, wynalazczość, inwestycje, budżety, bilanse, plany kosztów, analizy, sprawozdania GUS, wskaźniki ekonomiczne, orzeczenia z badań bilansów, organizacja KZB i jednostek podleglych, statut, regulaminy, kolegium KZB, narady, zarządzenia dyrektora, okólniki i polecenia, ewidencja zasobu archiwum zakładowego bezpieczeństwo i higiena pracy, wypadki przy pracy Number of units in the group: 2871
21/384/0 Przedsiębiorstwa Budowlane w Kielcach [1949] 1950-1956 0 Unroll
Budowlane Przedsiębiorstwo Powiatowe w Kielcach akta organizacyjne - rejestry materiały dot przejęcia zakładów, zarządzenia i uchwały odgórne, zarządzenia wewnętrzne, potokoły z kontroli, posiedzeń Rady Zakładowej i narad roboczych, wyniki współzawodnictwa, plany robocze, sprawozdania, analizy, bilanse robocze Kielecki Zespół Budownictwa Przemysłu Drobnego sprawy organizacyjne - akta rejestracji, zarządzenia wewnętrzne, protokóły z kontroli i posiedzeń, materiały dot. Inwestycji, plany sprawozdania i analizy, bilanse roczne. Number of units in the group: 39
21/384/1 Budowlane Przedsiębiorstwo Powiatowe w Kielcach [1949] 1950 - 1956 0 Unroll
Number of units in the group: 23
21/384/2 Kielecki Zespół Budownictwa Przemysłu Drobnego w Kielcach 1951 - 1956 0 Unroll
Number of units in the group: 16
21/385/0 Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Hurtu Spożywczego w Kielcach 1950-1953 0 Unroll
akty normatywne- przepisy wewnętrzne w sprawie zabezpieczenia ochrony tajemnicy państwowej i służbowej oraz w sprawie zasad odpowiedzialności materialnej pracowników organy kolegialne- protokóły z zebrań i narad rady zakładowej protokoły z narad gospodarczych z narad inspektorów z narad i zebrań aktywu planowanie - plany finansowe hurtowni, plany zakupu i sprzedaży, plany zaopatrzenia materiałowego sprawozdawczość - sprawozdania GUS z wykonania planu sprawozdania z wykonania planu funduszu płac, bilanse roczne Number of units in the group: 51
21/387/0 Narodowy Bank Polski - I Oddział Miejski w Kielcach 1950-1967 0 Unroll
Akta organizacyjne 1950-1967 sygn 1-6,185-187 schematy organizacyjne protokoły z posiedzeń i kontroli Bilanse 1951-1961 sygn 7-16 Plany bilanse i analizy ekonomiczne działalności jednostek finansowych 1955-1967 sygn 17 -184, 188-194 Zakłady przemysłu ciężkiego i maszynowego chemicznego budowlanego instytucji kulturalnych, przedsiębiorstw gospodarki komunalnej Rewizje problemowe i pełne 1953-1976 sygn 195-196 sprawozdania Number of units in the group: 196
Showing 406 to 450 of 3,509 entries.