Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
21/656/0 Rzemieślnicza Spółdzielnia Pracy Kominiarzy "Zgoda" w Końskich 1951-1956 0 Unroll
1. Akta założycielskie -Statut Spółdzielni 2. Organa kolegialne - Protokóły walnych zgromadzeń, posiedzeń Rady Nadzorczej i Zarządu oraz narad roboczych 3. Organizacja - Struktura organizacyjna, instrukcja biurowa, regulamin wewnętrzny 4. Plany i sprawozdania - Projekty planów, plany roczne, bilanse 5. Kontrola - Protokóły z kontroli i zalecenia pokontrolne 6. Współzawodnictwo - protokóły z posiedzeń Komisji i Współzawodnictwa, zobowiązania i sprawozdania Number of units in the group: 39
21/657/0 Spółdzielnia Pracy Stolarskiej "Jedność" w Jeleniu 1953-1960 0 Unroll
Akta założycielskie, statut, deklaracje członków, likwidacja, Rada Nadzorcza, Walne Zgromadzenia, Zarząd, Komisja Rewizyjna, kontrole, regulamin pracy, plany: rozwoju techniki, kosztów własnych, zaopatrzenia, zatrudnienia i płac, zbytu masy towarowej, finansowe, programy produkcji, projekty inwestycyjne, plany techniczno – przemysłowo – finansowe, sprawozdania z wykonania planów, bilanse, przekazanie nieruchomości, wykaz pracowników, narady robocze, masa upadłościowa Number of units in the group: 38
21/658/0 Spółdzielcze Przedsiębiorstwo Budowlane w Opocznie 1948-1952 0 Unroll
Protokóły posiedzeń Zarządu, plany, sprawozdania, deklaracje członków, budżet likwidacyjny, protokóły porewizyjne, 1948-1952 sygn 1-8 Number of units in the group: 8
21/659/0 Rzemieślnicza Spółdzielnia Pracy Branży Drzewnej w Przysusze 1953-1958 0 Unroll
akta prawno organizacyjne, protokoły z Walnych Zebrań, rejestr i deklaracje członków, plany gospodarcze, bilanse 1953-1958 sygn 1-6 Number of units in the group: 6
21/660/0 Rzemieślnicza Spółdzielnia Pracy Krawców "Nożyce" w Radoszycach 1950-1956 0 Unroll
Plany operacyjne, bilanse, bilansówki, rejestr członków, książka udziałowców 1950-1956 sygn 1-13 Number of units in the group: 13
21/661/0 Spółdzielnia Pracy "Kamieniołom Żarnów" w Żarnowie 1950 - 1958 0 Unroll
Walne Zgromadzenia, Rada Nadzorcza, Zarząd, kontrole, plany: finansowo – gospodarcze, funduszu płac i zatrudnienia, produkcji, operatywne, ruchu Kopalni Kamienia Rusznice, sprawozdania z wykonania planów, sprawozdania GUS, analizy wykonania planów, bilanse, budowa hali produkcyjnej w Rzeszenicach, budowa Zakładu Przemiałowego w Końskich (dokumentacja inwestycyjna), sprawozdania zużycia paliw i olejów, reklamacje, akta osobowe pracowników, Spółdzielnia „Kamieniołom” w Testa – Wola, plan ruchu Kopalni Kamienia Tresta – Wesoła, akta założycielskie. Number of units in the group: 85
21/662/0 Suchedniowska Huta "Ludwików" w Kielcach 1908-1948 0 Unroll
Sprawozdania, bilanse, protokóły zdawczo – odbiorcze, akta związane z własnością gruntów, spisy maszyn i urządzeń Number of units in the group: 28
21/663/0 Towarzystwo Biblioteki Publicznej w Kielcach 1908-1948 0 Unroll
sprawy organizacyjne, statut, odezwa, ustawa, sprawozdania, akta finansowe, księgi darów, zamówienia, statystyka książek i katalogi Number of units in the group: 77
21/664/0 Zbiór Edmunda Massalskiego w Kielcach 1823-1975 0 Unroll
1. Odezwy, programy odbudowy państwa polskiego - protokóły z zebrań oddziału Towarzystwa Kultury Polskiej, Towarzystwa Polskiego Instytutu Narodowego, stronnictw politycznych, biuletyny, broszury, wycinki prasowe, banknoty 2. Korespondencja rodziny Massalskich - korespondencja prywatna - listy, pocztówki, korespondencja urzędowa 3. Referaty, artykuły, recenzje, pamiętniki I przyrodoznawstwo - m.in.. Prace Jana Czarnowskiego i Kazimierza Kaznowskiego II szkolnictwo - sprawozdania z działalności szkół w Kielcach III harcerstwo IV z zakresu archeologii, geologii, geografii - współpraca z towarzystwami naukowymi V turystyka, krajoznawstwo, etnografia - działalność oddziału PTTK, Państwowej Rady Ochrony Przyrody, Świętokrzyskiego Parku Narodowego, rejestry zabytków działalność Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kielcach VI opracowania historyczne i plany rozwoju, materiały metodyczne dla nauczycieli 6. Prasa - protokół Zjazdu Prasy prowincjonalnej -V 1918r. 7. Mapy - mapy sztabowe, turystyczne, samochodowe, dróg wodnych, kolei, geologiczne, wyznaniowe i językowe, plany miast, Świętokrzyskiego Parku Narodowego 8. Negatywy fotograficzne - roślinność Gór Świętokrzyskich, pejzaże, zabytki Kielecczyzny 9. listy i karty pocztowe pisane przez członków rodziny Massalskich z okresu I wojny światowej fotografie roślinności Gór Świętokrzyskich, zabytków, zwiedzanych miejsc, obozów harcerskich Number of units in the group: 2696
21/665/0 Zbiór rodziny Daszewskich 1820-1978 414 Unroll
akta osobiste Daszewskich, fotografie Number of units in the group: 54
21/666/0 Akta Komisji Wyborczych z Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z terenu województwa kieleckiego przeprowadzonych w dniach 25 listopada i 9 grudnia 1990 roku 1990 0 Unroll
akta Wojewódzkiej Komisji Wyborczej oraz Terenowych Komisji Wyborczych z terenu województwa kieleckiego // Protokoły głosowania o obwodach z terenu gminy Włoszczowa [I tura wyborów prezydenckich 25 listopada 1990 r.], Protokoły głosowania o obwodach [II tura wyborów prezydenckich 9 grudnia 1990 r.] Number of units in the group: 11
21/667/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Cząstkowie 1954-1961 0 Unroll
sesje GRN, prezydium GRN, zebrania wiejskie, kontrola finansowa Number of units in the group: 9
21/668/0 Kieleckie Towarzystwo Naukowe w Kielcach [1954] 1956-1996 0 Unroll
Rocznik Świętokrzyski, Studia Kieleckie, plany finansowe i sprawozdania, walne zebania członków, II Dekada Literatury Kieleckiej posiedzenia Zarządu 1974-1986 sygn 1-56 Teki wydawnicze, recenzje, Rocznik Świetokrzyski, Studia Kieleckie, posiedzenia Zarzą,du zarządzenia, konferencje, sesje,, sekcje kwestionariusze członków 1958-1996 sygn 1-142 Towarzystwo Przyjaciół Nauki i Oświaty w Kielcach, ewidencja członków i działaczy, walne zebrania sprawozdawczo wyborcze, posiedzenia Zarządu, Komisja Rewizyjna, Komisja Wydawnicza, działalność wydawnicza i populatryzatorska, opinie i recenzje wydawnicze, sekcje geologiczno gegraficzna, historyczna, medyczna, pedagogiczno psychologiczna, techniczna, techniczno ekonomiczna, filologiczna, przyrodnicza, biologiczna, społeczno filozoficzna ,chemiczno fizyczna, bibliologiczna, sesje naukowe organizacja biura, młodzieżowy klub naukowy , zakład badań regionalnych, regionalna rada społeczno programowa towarzystw naukowych, plany i sprawozdania finansowe, współpraca z władzami i towarzystwami naukowymi, informacje, sprawozdania i komunikaty, wycinki prasowe, kontrole problemowe, kolegoum redakcyjne, działanośc wyadwnicza, teki wydawnicze (1927) 1958-1996 sygn 1-76 Number of units in the group: 273
21/669/0 Inspektorat Pracy IV Okręgu w Kielcach 1945-1950 0 Unroll
akta dotyczące działalności Inspektora Pracy IV Okręgu w Kielcach sprawozdania ze zjazdów i konferencji obrazujące wznowienie pracy urzędu po wojnie, statuty zarejestrowanych związków zawodowych akta dotyczące działalności Inspektorów Pracy 21 , 22 i 23 obwodu w Kielcach sprawozdania z działalności wizytacyjnej zawierające dane dotyczące zarobków ,warunków BHP w zakładach pracy, stanu zdrowia pracowników i warunków leczenia, urlopów, układów zbiorowych spraw młodocianych dzałalności karno administracyjnej, zatargów zbiorowych i indywidualnych wypadków Number of units in the group: 49
21/670/0 vacat - Wojewódzka Komisja Związków Zawodowych w Kielcach - włączono do zespołu nr 361 - Wojewódzka Rada Związków Zawodowych 0 Unroll
Number of units in the group: 0
21/671/0 Towarzystwo Szkoły Świeckiej - Zarząd Wojewódzki w Kielcach 1957-1969 0 Unroll
statut TSŚ, uchwały, protokoły z posiedzeń, plany pracy i sprawozdania, plany kontroli, wydawnictwo, rejestr kół TSŚ w woj. Kielcekim i wykaz członków, kwestionariusze osobowe nauczycieli, projekty statutu Towarzystwa Krzewienia Kultury Świeckiej protokoły z posiedzeń komisji matki TKKŚ w Kielcach Number of units in the group: 66
21/672/0 Wydział Powiatowy w Opocznie [1944] 1945-1950 0 Unroll
Referat Organizacyjny Przepisy, zarządzenia, regulaminy Sprawy instytucji nadzorowanych Dane dotyczące powiatu opoczyńskiego Referat Inspekcji Samorządowej Sprawy funkcjonowania gminnych związków samorządowych Spis nieruchomości poniemieckich Lustracje zarządów gmin Sprawozdania sytuacyjne z gmin Posiedzenia Zarządów Gmin Podział administracyjny powiatu opoczyńskiego, zmiany granic Referat Administracji Samorządowej Lustracja Powiatowego Związku Samorządowego w Opocznie Sprawozdania z działalności Powiatowego Związku Samorządowego Wnioski Wydziału Powiatowego na posiedzenia PRN Referat Finansów Samorządowych Budżety i roczne sprawozdania finansowe Powiatowego Związku Samorządowego w Opocznie Budżety i roczne sprawozdania finansowe gmin Inne sprawy finansowe Referat Planowania Plany gospodarcze roczne i wieloletnie Referat Oświaty Sprawy oświaty pozaszkolnej Budowa i remonty szkół Referat Powiatowy Zarząd Drogowy Referat Opieki Społecznej Referat Spraw Osobowych Zarządzenia, przepisy, statuty, statystyka, Wykazy pracowników samorządowych Referat Podatkowy Wytyczne, odwołania, skargi Protokóły Protokóły Wykazy gmin i gromad, opinie i uchwały Protokóły, zalecenia, wykonanie Podatki, subwencje, pożyczki Sprawy dróg i komunikacji Przepisy, akcja socjalna Wykazy gmin Księgi biercze, rejestry i arkusze wymiarowe podatków Number of units in the group: 308
21/673/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Kalinie Wielkiej 1861-1915 274 Unroll
pełne akta urodzeń, małżeństw, zgonów, alegata Number of units in the group: 107
21/674/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Nasiechowicach 1862-1912 164 Unroll
pełne akta uroidzeń, małżeństw i zgonów oraz alegata Number of units in the group: 101
21/675/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Pałecznicy 1861-1926 0 Unroll
pełne akta urodzeń, małżeństw i zgonów oraz niekompletne alegata Number of units in the group: 83
21/676/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Racławicach 1861-1911 430 Unroll
pełne akta urodzeń, małżeństw i zgonów oraz niekompletne alegata Number of units in the group: 79
21/677/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Słaboszowie 1861-1916 483 Unroll
pełne akta urodzeń, małżeństw i zgonów, niekompletne alegata Number of units in the group: 110
21/678/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Sławicach 1828, 1862-1912 193 Unroll
pełne akta urodzeń, małżeństw i zgonów oraz alegata Number of units in the group: 99
21/679/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Tczycy 1862-1915 157 Unroll
pełne akta urodzeń, małżeństw i zgonów oraz alegata Number of units in the group: 67
21/680/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Uniejowie 1862-1915 41 Unroll
pełne akta urodzeń, małżeństw i zgonów oraz niekompletne alegata Number of units in the group: 105
21/681/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Wrocimowicach 1861-1914 0 Unroll
pełne akta urodzeń, małżeństw i zgonów oraz niekompletne alegata Number of units in the group: 100
21/682/0 Rejonowa Centrala Aprowizacyjna w Kielcach 1946-1949 0 Unroll
1. Wyydział Administracji Ogółnej - zarzadzenia zasadnicze i ogolne dotyczace spraw organizacyjnych, zakres czynnosci i schemat RCA, likwidacja RCA, sprawozdania z prac likwidacyjnych, protokółu zabran rady gospodarczej 2. Wydzial Zaopatrzenia - plany zaopatrzenia zakladow pracy, plany pracy urzedu i sprawozdania z ich wykonanaia, sprawozdania z wydanych artykułów spozywczych, zestawienia rozliczen artykułów spożywczych 3. Wydział Budżetowo - Finansowy - preliminarze budzetowe RCA w Kielcach i Delegatury w Czestochowie, bilanse RCA w Kielcach i Delegatury w Czestochowie. 4. Wydzial Inspekcji - protokóły z kontroli zewnętrznych protokóły z kontroli spółdzielni zamknietych, sprawozdania z kontroli spoldzielnu zamknietych 5. Samodzielny Referat Spółdzielczy - organizacji spoldzielni robotniczych, sprawozdania z dzilalnosci spoldzielni zamknietych, kurs dla organizatorow robotniczych spółdzielni spożywczych. Number of units in the group: 42
21/683/0 Gminna Rada Narodowa w Chlewiskach 1945-1954 0 Unroll
Zarządzenia i okólniki, sprawy organizacyjne, sprawy osobowe, członków organów gminy, posiedzenia GRN, posiedzenia Prezydium posiedzenia Komisji, Posiedzenia Zarządu Gminnego, zebrania ciał samorządowych, kontrole, majątek gminy i gromad, przedsiębiorstrwa gminne, budżety roczne, sprawozadania rachunkowe, obrót pieniężny, księgi biercze podatku gruntowego, sprawy ogólno gospodarcze, drogi i place publiczne, rolnictwo, weterynaria i hodowla, popieranie przemysłu i handlu, oświata, kultura i sztuka, zdrowie publiczne, opieka społeczna, sprawy ogólno administarcyjne, USC, ewidencja i kontrola ruchu ludności, bezpieczeństwo publiczne, szkody wojenne sprawy budowy i odbudowy, aprowizacja, sprawy karno administarcyjne, podział administarcyjny - 1945-1954 sygn 1- 104 Number of units in the group: 104
21/684/0 Gminna Rada Narodowa w Duraczowie 1945-1954 0 Unroll
Zarządzenia i okólniki, sprawy organizacyjne, sprawy osobowe, członków organów gminy, posiedzenia GRN, posiedzenia Prezydium posiedzenia Komisji, Posiedzenia Zarządu Gminnego, zebrania ciał samorządowych, kontrole, majątek gminy i gromad, przedsiębiorstrwa gminne, budżety roczne, sprawozadania rachunkowe, obrót pieniężny, księgi biercze podatku gruntowego, sprawy ogólno gospodarcze, drogi i place publiczne, rolnictwo, weterynaria i hodowla, popieranie przemysłu i handlu, oświata, kultura i sztuka, zdrowie publiczne, opieka społeczna, sprawy ogólno administarcyjne, USC, ewidencja i kontrola ruchu ludności, bezpieczeństwo publiczne, szkody wojenne sprawy budowy i odbudowy, aprowizacja, sprawy karno administarcyjne, podział administarcyjny - 1945-1954 sygn 1-87 Number of units in the group: 87
21/685/0 Gminna Rada Narodowa w Końskich 1945-1954 0 Unroll
Zarządzenia i okólniki, sprawy organizacyjne, sprawy osobowe członków organów gminy, posiedzenia GRN, posiedzenia Prezydium posiedzenia Komisji, Posiedzenia Zarządu Gminnego, zebrania ciał samorządowych, kontrole, majątek gminy i gromad, przedsiębiorstrwa gminne, budżety roczne, sprawozadania rachunkowe, obrót pieniężny, księgi biercze podatku gruntowego, sprawy ogólno gospodarcze, drogi i place publiczne, rolnictwo, weterynaria i hodowla, popieranie przemysłu i handlu, oświata, kultura i sztuka, zdrowie publiczne, opieka społeczna, sprawy ogólno administarcyjne, USC, ewidencja i kontrola ruchu ludności, bezpieczeństwo publiczne, szkody wojenne sprawy budowy i odbudowy, aprowizacja, sprawy karno administarcyjne, podział administarcyjny - 1945-1954 sygn 1-181 Number of units in the group: 181
21/686/0 Gminna Rada Narodowa w Odrowążu 1945-1954 0 Unroll
Zarządzenia i okólnik, sprawy organizacyjne, sprawy osobowe członków organów gminy, posiedzenia GRN, posiedzenia Prezydium i Komisji, posiedzenia Zarządu Gminnego, zebrania ciał samorządowyc, kontrole, majątek gmin i gromad, przedsiębiorstwa gminne, budżety roczne, sprawozdania rachunkowe, obrót pieniężny, księgi biercze podatku gruntowego, rejestry wymiarowe podatku gruntowego, sprawy ogólno gospodarcze, drogi i place publiczne, rolnictwo, weterynaria i hodowla, popieranie przemysłu i handlu, oświata, kultura i sztuka, zdrowie publiczne, opieka społeczna, sprawy ogólno administracyjne, USC, ewidencja i kontrola ruchu ludności, bezpieczeństwo publiczne, szkody wojenne, sprawy budowy i odbudowy, aprowizacja, sprawy karno administracyjne, podział administracyjny - 1945-1954 sygn 1-83 Number of units in the group: 83
21/687/0 Gminna Rada Narodowa w Białaczowie 1945-1954 0 Unroll
Protokóły posiedzeń Zarządu Gminnego GRN oraz Komisji przy GRN, lustarcje gminy, preliminarze, budżety, rejestry podatkowe, drogi , place publiczne, rolnictwo, hodowla, organizacja szkół, bibliotek, akcja sanitarno porządkowa, sprawy wojskowe, budowlane, ewidencja i kontrola ruchu ludności, protokoły posiedzeń GRN w Białaczowie i Prezydium, plany pracy, sprawozdania z działalności, protokoły kontroli finansowej, wyposażenia szkół, przedszkoli, opieka społeczna, programy prac na terenach zielonych, akta dotyczące produkcji roślinnej i zwierzęcej 1945-1954 sygn 1-74 Number of units in the group: 74
21/688/0 Wydział Powiatowy w Końskich 1945-1950 [1951] 0 Unroll
REF ADMINISTRACJI SAMORZADOWEJ 1 Protokoly z posiedzen Wydzialy Powiatowego w Konskich, Zarzadow Miejskich i Zarzadow Gminnych 2. Sprawozdania z dzialalnosci Wydzialu Powiatowego, zarzadow gminnycgh 3. Sprawozdania z wykonania planow oszczednosciowych 4. Statuty i ich uchwalenia 5. Dzialalnosc Powiatowego Zwiazku Samorzadowego w Konskich 6.Podzial administracyjny pow. Koneckiego 7. Majatek gminy pow. Koneckiego 8. Akta dot. Inwestycji w gminie Konskie 9. Wykazy analfabetow w poszczegolnych gminach 10. Swiadczenia na rzecz Armii Czerwonej w pow. Koneckim 11. Wybory sołtysów, podsoltysow, wojtow 12. Ksiega osob ubezpieczomnych w pow. Funduszu emerytalnym 13. Szkolenia pracownikow, konferencje, zjazdy 14. Sprawy osobowe REF FINANSOW SAMORZADOWYCH 1 Budzety oraz sprawozdania z wykonania budzetu wydz. Powiatowego oraz jedn. Samorz. 2. Subwencje, dotacje, zapomogi 3. Zatwierdzenie i kontrolowanie uchwal budzetowych i umow 4. Inne sprawy finansowe REF PODATKOWY 1 wymiar i pobor podatku 2 opracowanie statutow podatkowych 3 inne sprawy podatkowe REF INSPEKCJI SAMORZADOWEJ 1 protokoly z lustracji Zarzadow Gminnych i Zarzadow Miejskich 2 sprawozdania sytuacyjne gmin 3 akta dot. Aresztow gminnych 4 wykazy zniszczen wojennych 5 akta dot. Lasow, pastwisk, łąk w pow. Koneckim 6 akta dot mieszkancow REF POŻARNICTWA 1 sprawozdania z dzialanosci pow. Komendanta pozarnictwa 2 wnioski o zatwierdzenie naczelnikow pozarn. 3. Wytyczne dla dzialalnosci strazy 4 kontrola pracy strazy pozarnej w powiecie 5 inne sprawy dot. Pozarnictwa REF OSWIATY 1 Organizacja i rozwoj szkolnictwa w powiecie 2 subwencje, dotacje na remonty i budowy szkol 3 biblioteki gminne REF SZPITALNICTWA I OPIEKI SPOLECZNEJ 1 opieka spoleczna nad dziecmi i osobami chorymi REF ODBUDOWY 1 odbudowa domow, zaopatrzenie w materialy REF DROGOWY 1 Budowa drog w pow. Koneckiem Number of units in the group: 271
21/689/0 Urząd Powiatowy w Kielcach 1973-1976 0 Unroll
1. Sesje PRN 2. Uchwały PRN 3. Postanowienia Prezydium 4. Sprawy organizacyjne i ogólne PRN 5. Sesje Rad Narodowych instancji podległych odpisy protokółów 6. Nadzór nad radami narodowymi 7. Samorząd mieszkańców 8. Zespoły radnych 9. Posiedzenia Komisji: Gospodarki Komunalnej, Zdrowia i Ochrony Środowiska; Odznaczeń Państwowych; Produkcji Rolnej i Zaopatrzenia Ludności; Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego; Rozwoju Gospodarczego, Komunikacji i Łączności; Wychowania, Oświaty i Kultury 10. Posiedzenia Prezydium PRN 11. Zarządzenia, pisma okólne, decyzje, instrukcje 12. Organizacja UP i jednostek podległych 13. Podział administracyjny 14. Radni 15. Skargi i wnioski 16. Kontrole 17. Współpraca z organizacjami społecznymi i instytucjami 18. Plany roczne powiatu 19. Sprawozdania z wykonania planów gospodarczych powiatu 20. Charakterystyka i zadania rozwoju społeczno – gospodarczego 21. Wydział Finansowy 22. Wydział Oświaty, Wychowania, Kultury Fizycznej i Turystyki 23. Wydział Spraw Wewnętrznych 24. Wydział Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska 25. Wydział Handlu, Przemysłu i Usług 1. Wydział Spraw Wewnętrznych 2. Wydział Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska Number of units in the group: 207
21/690/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Zagnańsku 1955-1972 0 Unroll
Protokoły z sesji, posiedzeń Komisji stałych oraz posiedzeń Prezydium Rady, uchwały i ich realizacja, Budżety Gromady, Bilanse, Sprawozdania z realizacji czynów społecznych, plany gospodarcze i programy rozwoju, samorząd wiejski - zebrania, wybory sołtysów, kontrole, sprawy turystyki i wypoczynku na terenie gromady, akta komitetu Fronty Jedności Narody oraz dotyczące zagospodarowania mienia pożydowskiego w Kaniowie Number of units in the group: 50
21/691/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kucębowie [1949] 1955-1972 0 Unroll
protokoły z sesji GRN, komisje GRN, prezydium GRN zebrania wiejskie, sołtysi, plany gospodarcze, sprawozdawczość i statystyka, wiejskie programy rozwoju rolnictwa kontrole i inspekjce zewnętrzne, budżet i jego wykonanie , sprawozdania budżetowe i bilanse klasyfikacja gruntów gromady i protokoły przekazania znaków geodezyjnych Number of units in the group: 39
21/692/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Samsonowie 1955-1972 0 Unroll
protokoły z sesji GRN, komisje GRN, protokoły z posiedzeń PGRN, uchwały GRN i PGRN, zebrania wiejskie, sołtysi, programy i plany gospodarcze, sprawozdawczość i statystyka, kontrole i inspekjce zewnętrzne, budżety gromady, sprawozdanai budżetowe Number of units in the group: 41
21/693/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Bliżynie [1945] 1961-1972 [1973] 0 Unroll
sesje GRN, komisje, posiedzenia prezydium, zebrania wiejskie, sołtysi, program rozwoju gromady Bliżyn, plany gospodarcze, , kontrole i inspekcje, budżet i jego wykonanie, GK FJN, ankiety klasyfikacyjne sołectw, plan budowy młyna i dokumentacja, budowa dróg Number of units in the group: 33
21/694/0 Fundusz Aprowizacyjny w Kielcach 1946-1949 0 Unroll
akta normatywne, akta organizacyjne, protokoły z konferencji, plany i sprawozdania - plan operacyjny zaopatrzenia województwa, sprawozdania z przychodu i rozchodu węgla, skóry ,artykułów przemysłowych i zboża Number of units in the group: 12
21/695/0 Więzienie w Busku 1918-1925 0 Unroll
okólniki i rozkazy, książka rewizji, dane statystyczne sprawy gospodarcze i stan magazynów, akta rachunkowe i statystyczne, akta dotyczące personelu więziennego, utrzymania lokalu więzienia, księga inwentarzowa za lata 1919-1920, aprowizacja więzienna, wykazy liczby porcji i ilości produktów spożywczych, higiena i opieka lekarska, ucieczki głodówki i bunty książka kar dyscypilnarnych, akta osobowe więźniów Number of units in the group: 520
21/696/0 vacat - Więzienia z terenu województwa kieleckiego - przeniesiono do zespołów 1589-1591 0 Unroll
Number of units in the group: 0
21/697/0 Więzienie w Jędrzejowie 1919-1925 0 Unroll
rozkazy Kieleckiej Okręgowej Dyrekcji Więzienia , akta dotyczące wizytacji więzienia, korespondencja i raporty dot. spraw gospodarczych, personalnych i finansowych, raporty i sprawozdania gospodarcze i finansowe, wydatki budżetowe, rozchód produktów spożywczych, wykazy liczby porcji, wykazy obrotu odzieży więźniów, książka materiałów więzienia, dowody rachunkowe Działu Pracy Więźniów, zestawienia inwentarzowe, akta dot. stanu personelu, akta dotyczące liczby i ruchu więźniów, akta osobowe funkcjonariuszy więziennych, akta osobowe więźniów Number of units in the group: 1196
21/698/0 Więzienie w Olkuszu 1918-1927 0 Unroll
dzienniki korespondencyjne, korepondencja różna, okólniki ministerstwa sprawiedliwości, rozkazy Kieleckiej Dyrekcji Więziennej, dane statystyczne dotyczące więźniów i personelu więzienia, akta finansowe, sprawozdania gospodarcze, zaopatrzenie, transport więźniów, akta osobowe personelu, akta osobowe więźniów Number of units in the group: 1148
21/699/0 Związek Zawodowy Pracowników Handlu i Spółdzielczości - Zarząd Okręgowy w Kielcach 1953-1981 0 Unroll
Plenum; Prezydium; Komisje; kontrole Rad Zakładowych; statut; uchwały; instrukcje; regulaminy;organizacja Zarządu Okręgu; plany pracy; sprawozdania z działalności; preliminarze budżetowe; bilanse; plany pracy rad zakładowych; zjazdy; konfrerencje; sprawozdania rad zakładowych; statystyka; skargi i wnioski; kampania sprawozdawczo wyborcza; narady; zebrania; szkolenia; działalność kulturalno oświatowa; współzawodnictwo pracy; oceny pracy Brygad Pracy Socjalistycznej; Dzień Handlowca; zobowiązania; skargi komisji rozjemczych; wykazy rad zakładowych; akta personalne pracowników Zarządu Okręgu, Oddziału i Spójni 1953-1981 sygn 1-329 Number of units in the group: 329
21/700/0 Wydział Wojewódzki w Kielcach 1945-1950 0 Unroll
referat ogólny: księgi protokołów posiedzeń, regulamin obrad, sprawozdania z działalności , z wykonania uchwał, protokoły z konferencji, kontroli finansowej i gospodarczej, kwestionariusze członków, plany inwestycyjne, przejmowanie mienia opuszczonego i poniemieckiego sygn 1-20 referat gospodarki WZS budżety i sprawozdania finansowe z ich realizacji Wydziału Wojewódzkiego w Kielcach i przedsiębiorstw samorządowych, sprawozdania z działaności przedsiębiorstw samorządowych, dotacje na rzecz bibliotek, rolnictwa, szkół rolniczych i wykopalisk archeologicznych, zwalczanie analfabetyzmu, podatki sygn 21-315 Number of units in the group: 115
Showing 721 to 765 of 3,508 entries.