Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
21/847/0 Okręgowe Zrzeszenie Przedsiębiorstw Technicznej Obsługi Rolnictwa w Kielcach 1981-1989 0 Unroll
1. Rada OZPTOR2. Prezydium Rady3. Narady dyrektorów4. Organizacja5. Bilanse6. Statystyka7. Realizacja zadań8. Kontrole9. Protokóły zdawczo – odbiorcze10. Wypadki przy pracy Number of units in the group: 34
21/848/0 Zjednoczenie Technicznej Obsługi Rolnictwa w Kielcach [1950] 1959-1982 0 Unroll
Posiedzenia Zarządzenia wewnętrzne Organizacja Plany wieloletnie Roczne plany pracy Programy działania Sprawozdania z działalności Bilanse Statystyka 11. Analizy ekonomiczne, oceny, informacje 12. Ewidencja zasobu archiwum zakładowego 13. Skargi i wnioski 14. Kroniki, monografie, wycinki prasowe 15. Kontrole 16. Spis kadrowy i zadań inwestycyjnych 17. Złota księga 18. Sekcja mechaników 19. Rada Zakładowa 20. Lokalizacja POM 21. Protokóły zdawczo – odbiorcze POM 22. Paszportyzacja obiektów POM 23. Sprawy własnościowe POM 24. Mapy Protokóły, postanowienia Protokóły z posiedzeń dyrektorów, z narad koordynacyjnych, narad i odpraw pracowniczych, Konferencji Samorządów Robotniczych Własnej jednostki i jednostek podległych, zakresy czynności, regulaminy pracy Plany pięcioletnie ogólne, działalności socjalnej, zatrudnienia Plany gospodarczo – finansowe, plany techniczno – ekonomiczne, plany inwestycyjne, usług, podziału zysku i akumulacji, plany produkcji, preliminarze, plany finansowe, plany zbiorcze Postępu technicznego, rozwoju sieci pomocniczej, usprawnienia działalności przedsiębiorstw, koncentracji transportu samochodowego, poprawy struktury zatrudnienia, kierunków rozwoju przedsiębiorstw Socjalnej, wykonania usług, postępu technicznego, warunków pracy Zjednoczenia i zbiorcze Zatrudnienia i funduszu płac, o czasie nie przepracowanym, z wypadków przy pracy, z wykonania planu nakładów na bhp, ze stanu zapasów, z produkcji, z przewozu ładunków, z wykonania usług, z produkcji części zamiennych Spisy zdawczo – odbiorcze Analizy Rys historyczny POM, kronika Zjednoczenia, monografia POM Zewnętrzne i jednostek podległych Plan pracy Preliminarze, sprawozdania finansowe Szkice, uzasadnienia, potrzeby Stan gruntów, rejestr pomiarowy Powiatów, województwa kieleckiego, radomskiego, tarnobrzeskiego Number of units in the group: 383
21/849/0 Delegatura Najwyższej Izby Kontroli - Wojewódzki Oddział do spraw Inspekcji Robotniczo-Chłopskiej w Kielcach 1985-1989 0 Unroll
Kwartalne plany pracy, sprawozdania kwartalne i roczne opisowe i statystyczne, informacje o wynikach kontroli, akta kontroli w zakresie przydziału mieszkań, stanu zaopatrzenia sklepów, funkcjonowania placówek służby zdrowia, warunków bhp, zezwoleń na handel prywatny, stanu sanitarnego, punktów skupu, wykorzystania transportu, remontu placówek kulturalno – oświatowych. Number of units in the group: 160
21/850/0 Hipoteka miasta Kielc 1813-1946 0 Unroll
księgi hipoteczne nieruchomości znajdujących się w granicach miasta z okresu dwudziestolecia międzywojennego Number of units in the group: 1247
21/851/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Bodzentynie [1945-1952] 1954-1972 [1974] 0 Unroll
1. Sesje2. Komisje: Mandatowa; Dróg i Mienia Gromadzkiego; Finansowo – Budżetowa; Kultury, Oświaty i Spraw Socjalnych; Rolnictwa, Leśnictwa i Zaopatrzenia Ludności3. Posiedzenia Prezydium4. Zebrania wiejskie. Sołtysi5. Wiejskie Komitety FJN6. Plany pracy GRN7. Budowa dróg i mostów8. Budżety9. Akta własnościowe gruntów po reformie rolnej, parcelacje 1. Sesje2. Posiedzenia Prezydium3. Komisja Finansowo – Budżetowa4. Zebrania wiejskie – wybory sołtysów5. Plan zagospodarowania przestrzennego osiedla Bodzentyn na lata 1966 – 19856. Protokół z badania miejscowych aktywizacji osady Bodzentyn7. Fotografie zabudowy wokół muru obronnego Number of units in the group: 67
21/852/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej we Wzdole Rządowym 1954-1972 0 Unroll
1. Sesje2. Komisje: Finansowo – Budżetowa; Planu i Budżetu Gromadzkiego; Mandatowa; Ochrony i Mienia Gromadzkiego; Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych; Rolnictwa i Leśnictwa; 3. Społeczny Fundusz Budowy Szkół i Internatów4. Posiedzenia Prezydium5. Zebrania wiejskie oraz programy rozwoju rolnictwa6. Plany gospodarcze7. Zadania gospodarcze8. Statystyka9. Kontrole10. Badania i klasyfikacja gruntów11. Przekazania akt przez PGRN w Leśnej12. Młyny gospodarcze13. Sprawy ogólno – administracyjne14. Budżety15. Bilanse16. Komisja Rolnictwa i Zaopatrzenia Ludności Number of units in the group: 87
21/853/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Psarach 1955-1959 0 Unroll
1. Sesje2. Posiedzenia Prezydium3. Wykaz indywidualnych gospodarstw rolnych Number of units in the group: 5
21/854/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Leśnej 1954-1961 0 Unroll
1. Sesje 2. Posiedzenia Prezydium 3. Zebrania wiejskie Number of units in the group: 8
21/855/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Bliżynie 1888-1917 0 Unroll
księgi UMZ i allegata Number of units in the group: 54
21/856/0 Świętokrzyska Gra Liczbowa "Przepióreczka" w Kielcach 1957-1977 0 Unroll
akta organizacyjne - regulaminy, uchwały, zarządzenia, plany finansowe, bilanse Number of units in the group: 3
21/857/0 Liga Kobiet Polskich - Zarząd Wojewódzki w Kielcach 1949-1985 0 Unroll
1. Krajowy i wojewódzkie zjazdy delegatów2. Posiedzenia plenarne Zarządu Wojewódzkiego3. Posiedzenia plenarne zarządów powiatowych i miejskich (układ geograficzny)4. Posiedzenia prezydium Zarządu Wojewódzkiego5. Zespół Historyczny6. Narady pracowników7. Rzeczowy wykaz akt8. Spisy zdawczo – odbiorcze9. Sprawozdania z działalności Zarządu Wojewódzkiego10. Sprawozdania finansowe Zarządu Wojewódzkiego11. Popularyzacja działalności Number of units in the group: 108
21/858/0 Ośrodek Szkolenia Zawodowego Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w Chęcinach 1953-1990 0 Unroll
Protokóły z kontroli, plany finansowe, sprawozdania GUS, bilanse, preliminarze budżetowe, akta organizacyjne Number of units in the group: 53
21/859/0 Gminna Rada Narodowa w Bielinach 1973-1990 0 Unroll
Protokóły sesji GRN w Bielinach, protokóły posiedzeń prezydium GRN, akta komisji, plany pracy, sprawozdania, uchwały GRN, działalność samorządu wiejskiego Number of units in the group: 78
21/860/0 Miejska Rada Narodowa w Kielcach 1973-1990 0 Unroll
Protokóły z sesji MRN, protokóły z posiedzeń prezydium MRN, komisje MRN, protokóły obwodowych komisji wyborczych Number of units in the group: 327
21/861/0 Regionalny Związek Spółdzielni Inwalidów w Kielcach 1952-1990 0 Unroll
Walne zjazdy delegatów, protokóły plenarnych posiedzeń, protokóły z posiedzeń prezydium, protokóły z posiedzeń zarządu, posiedzenia komisji, struktura organizacyjna, plany działalności i sprawozdania z ich wykonania, bilanse, protokóły z kontroli jednostek podległych, programy rozwoju, plany wieloletnie i sprawozdania z ich wykonania, plany techniczno – ekonomiczne, plany inwestycyjne, analizy ekonomiczne, skargi i wnioski. Number of units in the group: 862
21/862/0 Wojewódzka Spółdzielnia Spożywców "Społem" w Kielcach 1949-1991 0 Unroll
Protokóły z wojewódzkich zjazdów delegatów (oddziału i jednostek podległych), posiedzenia rady nadzorczej, posiedzenia plenum rady, posiedzenia prezydium rady, posiedzenia komisji stałych, posiedzenia prezydium zarządu, protokóły z narad i konferencji, materiały organizacyjne, zarządzenia wewnętrzne, plany finansowe, plany działalności gospodarczej, sprawozdania statystyczne i opisowe z działalności, bilanse, analizy ekonomiczne, biuletyny informacyjne, analizy skarg i wniosków, wycinki prasowe z działalności, protokóły i sprawozdania z rewizji jednostek podległych. Number of units in the group: 597
21/863/0 Wojewódzki Związek Gminnych Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Kielcach 1952-1989 0 Unroll
1. Kontrole kompleksowe Gminnych Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” przeprowadzone przez Centralny Związek Spółdzielni „SCH” – Terenowy Zespół Lustracji w Kielcach, informacje zbiorcze z lustracji, plany roczne, sprawozdania opisowe i statystyczne 2. Protokóły posiedzeń, sprawozdania z działalności Zarządu i Rady Nadzorczej, protokóły zjazdu delegatów, materiały z działalności Komisji – uchwały, posiedzenia zarządu, zarządzenia, struktura organizacyjna, oświadczenia o celowości zmian statutu spółdzielni, projekty zmian organizacyjnych, rejestry członków, plany roczne, kroniki i księgi pamiątkowe WZGS „SCH”, monografie gminnych spółdzielni, ewidencja pieczęci i pieczątek Number of units in the group: 442
21/864/0 Wojewódzki Związek Spółdzielni Mieszkaniowych w Kielcach 1952-1990 0 Unroll
Wojewódzkie zjazdy delegatów, walne zgromadzenia spółdzielni, posiedzenia rady oddziałowej, plenum i prezydium, posiedzenia komisji, posiedzenia zarządu, narady pracownicze, organizacja związku i podległych spółdzielni, plany gospodarczo – finansowe, plany inwestycyjne, sprawozdania z działalności, bilanse, sprawozdania statystyczne, kontrole zewnętrzne, kontrole jednostek podległych. Number of units in the group: 429
21/865/0 Komitet Wojewódzki Polskiej Partii Robotniczej w Kielcach i jednostki podległe 1944-1948 0 Unroll
Konferencje wyborcze, protokóły z posiedzeń plenum, protokóły z posiedzeń prezydium, materiały archiwalne komisji porozumiewawczej, protokóły z narad, podstawowe materiały archiwalne komitetów powiatowych. Number of units in the group: 1367
21/866/0 Wojewódzki Komitet Polskiej Partii Socjalistycznej w Kielcach 1945-1948 0 Unroll
konferencje sprawozdawczo wyborcze, protokoły z posiedzeń prezydium,protokoły z narad, podstawowe materiały archiwalne powiatowych komitetów Number of units in the group: 363
21/867/1 Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Kielcach 0 Unroll
Number of units in the group: 0
21/867/2 Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Kielcach - Wspomnienia 0 Unroll
Number of units in the group: 0
21/867/3 Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Kielcach - Albumy 0 Unroll
Number of units in the group: 0
21/867/4 Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Kielcach - Fotografie 0 Unroll
Number of units in the group: 0
21/867/5 Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Kielcach - Prasa 0 Unroll
Number of units in the group: 0
21/867/6 Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Kielcach - Plakaty 0 Unroll
Number of units in the group: 0
21/867/7 Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Kielcach - Eksponaty 0 Unroll
Number of units in the group: 0
21/868/0 Komitet Powiatowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Białobrzegach 1956-1975 0 Unroll
konferencje sprawozdawczo wyborcze, posiedzenia plenum, posiedzenia egzekutywy, ankiety statystyczne członków i kandydatów, komisja rewizyjna, reprezentatywne POP Number of units in the group: 261
21/869/0 Komitet Powiatowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Busku-Zdroju 1949-1975 0 Unroll
Konferencje sprawozdawczo – wyborcze, posiedzenia plenum, posiedzenia egzekutywy, akta Sekretarza KP, komisja porozumiewawcza partii i stronnictw politycznych, komisja rewizyjna, komisja kontroli partyjnej, reprezentatywne komitety gromadzkie i POP, ankiety statystyczne członków i kandydatów; Komitet Gromadzki PZPR w Solcu – Zdroju. Number of units in the group: 618
21/870/0 Komitet Powiatowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Chmielniku 1955-1961 0 Unroll
konferencje sprawozdawczo wyborcze, posiedzenia plenum, posiedzenia egzekutywy, ankiety statystyczne członków i kandydatów, reprezentatywne komitety POP Number of units in the group: 573
21/871/0 Komitet Powiatowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Częstochowie 1949-1950 0 Unroll
konferencja sprawozdawczo wyborcze, posiedzenia plenum, posiedzenia egzekutywy, Number of units in the group: 8
21/872/0 Komitet Powiatowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Jędrzejowie 1949-1975 0 Unroll
konferencje sprawozdawczo wyborcze posiedzenia plenum posiedzenia egzekutywy ankiety statystyczne członków i kandydatów komisja rewizyjna komisja porozumiewawcza stronnictw politycznych sekretarz (sekretariat) KP komisja kontroli partyjnej reprezentatywne komitety gromadzkie i POP 1949-1975 sygn 1-590 Akta POP PZPR wWierzbica Mokrsko Korytnica GS SCH Sobków Staniowice Sokołów Dolny Szczepanów Mzurowa Kotlice Sobków terenowa Choiny PGR Korytnica Brzegi Bizoręd Miąsowa Chomentów komitety gromadzkie PZPR w Chomentowie Sobkowie kontrola POP uchwały wytyczne i informacje KP i KW PZPR komisja ds. młodziezy sprawozdania o członkach i kandydatach spis członków i kandydatów 1961-1972 sygn 1-29 Number of units in the group: 619
21/873/0 Komitet Powiatowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Kazimierzy Wielkiej 1956-1975 0 Unroll
konferencje sprawozdawczo wyborcze, posiedzenia plenum, posiedzenia egzekutywy, narady i odprawy terenowe, komisja porozumiewawcza partii i stronnictw politycznych, sekretarz KP, ankiety statystyczne członków i kandydatów, komisja kontroli partyjnej, komisja rewizyjna, reprezentatywne komitety gromadzkie i POP Number of units in the group: 325
21/874/0 Komitet Powiatowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Kielcach 1949-1975 0 Unroll
konferencje sprawozdawczo wyborcze, posiedzenia plenum, posiedzenia egzekutywy, narady i odprawy terenowe, komisja porozumiewawcza partii i stronnictw politycznych, sekretarz KP, ankiety statystyczne członków i kandydatów, komisja kontroli partyjnej, komisja rewizyjna, reprezentatywne komitety gromadzkie i POP, materiały archiwalne komitetów zakładowych, protokoły zebrań, konferencja, protokoły z posiedzeń i plany pracy, akta POP, uchwały komitetu grom dzkiego PZPR w Morawicy Number of units in the group: 737
21/875/0 Komitet Powiatowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Końskich 1948-1975 0 Unroll
Konferencje sprawozdawczo – wyborcze; posiedzenia plenum; posiedzenia egzekutywy; komisja porozumiewawcza partii i stronnictw politycznych; komisja rewizyjna; komisja kontroli partyjnej; ankiety statystyczne członków i kandydatów; materiały archiwalne komitetów zakładowych i reprezentatywnych komitetów gromadzkich i POP1949 – 1975sygn1 – 734 Zebrania sprawozdawczo – wyborcze POP i OOP w Odlewni Żeliwa „Niekłań” w Stąporkowie1955 – 1959, 1963, 1966 sygn735 – 738 Konferencje sprawozdawczo – wyborcze KZ PZPR OŻ „Niekłań” w Stąporkowie1963, 1966sygn739 Posiedzenia Plenum KZ PZPR OŻ „Niekłań” w Stąporkowie1962 – 1967sygn-740 Posiedzenia Egzekutywy KZ PZPR OŻ „Niekłań” w Stąporkowie1961 – 1967sygn741 – 743 Konferencje partyjne i zebrania ogólne POP OŻ „Niekłań”1962 – 1967sygn744 Ocena działalności KZ PZPR OŻ „Niekłań” w Stąporkowie1967sygn. 745 Number of units in the group: 755
21/876/0 Komitet Powiatowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Kozienicach 1949-1975 0 Unroll
konferencje sprawozdawczo wyborcze, posiedzenia plenum, posiedzenia egzekutywy, ankiety statystyczne członków i kandydatów, komisja kontroli partyjnej, komisja rewizyjna, komisja porozumiewawcza partii i stronnictw politycznych Number of units in the group: 389
21/877/0 Komitet Powiatowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Lipsku 1956-1975 0 Unroll
konferencje sprawozdawczo wyborcze, posiedzenia plenum, posiedzenia egzekutywy, narady i odprawy, komisja porozumiewawcza partii i stronnictw politycznych, ankiety statystyczne członków i kandydatów, komisja kontroli partyjnej, komisja rewizyjna, reprezentatywne komitety gromadzkie i POP Number of units in the group: 318
21/878/0 Komitet Powiatowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Opatowie 1949-1975 0 Unroll
konferencje sprawozdawczo wyborcze, posiedzenia plenum, posiedzenia egzekutywy, narady i odprawy terenowe, komisja porozumiewawcza partii i stronnictw politycznych, sekretarz KP, ankiety statystyczne członków i kandydatów, komisja kontroli partyjnej, komisja rewizyjna, reprezentatywne komitety gromadzkie i POP Number of units in the group: 373
21/879/0 Komitet Powiatowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Opocznie 1949-1975 0 Unroll
konferencje sprawozdawczo wyborcze, posiedzenia plenum, posiedzenia egzekutywy, komisja porozumiewawcza partii i stronnictw politycznych, sekretarz KP, ankiety statystyczne członków i kandydatów, komisja kontroli partyjnej, komisja rewizyjna, reprezentatywne komitety gromadzkie i POP Number of units in the group: 588
21/880/0 Komitet Powiatowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Pińczowie 1948-1975 0 Unroll
Konferencje sprawozdawczo – wyborcze, posiedzenia plenum, posiedzenia egzekutywy, akta Sekretarza KP, komisja porozumiewawcza partii i stronnictw politycznych, komisja rewizyjna, komisja kontroli partyjnej, reprezentatywne komitety gromadzkie i POP, ankiety statystyczne członków i kandydatów.1948 – 1975sygn 1-688 Number of units in the group: 689
21/881/0 Komitet Powiatowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Przysusze 1956-1975 0 Unroll
konferencje sprawozdawczo wyborcze, posiedzenia plenum, posiedzenia egzekutywy, komisja porozumiewawcza partii i stronnictw politycznych, komisja rewizyjna, komisja kontroli partyjnej, reprezentatywne komitety gromadzkie i POP, ankiety statystyczne członków i kandydatów. Number of units in the group: 348
21/882/0 Komitet Powiatowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Radomiu 1949-1975 0 Unroll
Konferencje sprawozdawczo wyborcze posiedzenia plenum posiedzenia prezydium sekretarz KP komisja porozumiewawcza partii i stronnictw politycznych komisja rewizyjna komisja kontroli partyjnej ankiety statystyczne członków i kandydatów komitety zakładowe reprezentatywne komitety gromadzkie i POP Number of units in the group: 441
21/883/0 Komitet Powiatowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Sandomierzu 1949-1975 0 Unroll
Konferencje sprawozdawczo wyborcze posiedzenia plenum posiedzenia egzekutywy sekretarz KP komisja porozumiewawcza partii i stronnictw politycznych komisja rewizyjna komisja kontroli partyjnej reprezentatywne komitety gromadzkie i POP ankiety statystyczne członków i kandydatów Number of units in the group: 329
21/884/0 Komitet Powiatowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Starachowicach 1949-1975 0 Unroll
Konferencje sprawozdawczo wyborcze posiedzenia plenum posiedzenia egzekutywy sekretarz KP komisja porozumiewawcza partii i stronnictw politycznych komisja rewzyjna komisja kontroli partyjnej komitety zakładowe reprezentatywne komitety gromadzkie i POP ankiety statystyczne członków i kandydatów Number of units in the group: 488
21/885/0 Komitet Powiatowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Staszowie 1955-1975 0 Unroll
Konferencje sprawozdawczo wyborcze posiedzenia plenum posiedzenia egzekutywy sekretarz KP komisja porozumiewawcza partii i stronnictw politycznych komisja rewizyjna komisja kontroli partyjnej ankiety statystyczne członków i kandydatów reprezentatywne komitety gromadzkie i POP Number of units in the group: 300
Showing 901 to 945 of 3,447 entries.