Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
21/265/0 Zakłady Starachowickie w Starachowicach 1835-1856, 1870 - 1903 0 Unroll
akta dotyczące budowy nowych Zakładów Starachowickich, dane o zarobkach robotników, dostawy drewna i innych materiałów, budowy pieców pod Łagowem i w Starachowicach, budowy kanału na rzece Kamiennej, budowy domów mieszkalnych przy nowych zakładach, księgi bilansowe, raport z działalności wielkich pieców, lista górników i hutników, korespondencja budowlana. Number of units in the group: 40
21/266/0 Kielecka Fabryka Pomp "Białogon" w Białogonie 1816-1997[1998] 0 Unroll
Akta huty Aleksandra, Zakłady Rządowe Machin w Białogonie i Oddziału w Białogonie akta Kasy Zakładu, akta magazynu, warsztatów, pieca kupelowego, wapienni, cegielni, walcowni, akta Ekonomii Kieleckiej, akta osobowe, korespondencja, akty notarialne, ogloszenia, komunikaty, akta kasy, księgi służb, produkcji, zarządzenia, plany, sprawozdania, bilanse, plany, projekty techniczne. Number of units in the group: 1037
21/267/0 Elektrownia w Kielcach 1925-1952 0 Unroll
sprawozdania z działalności, protokoły z posiedzeń, umowy, wyciągi z aktów notarialnych, korespondencja dotycząca spraw organizacyjnych, budowa nowej elektrowni, projekty techniczne, akta dot. nierucbomości elektrowni, korespondencja z firmami i towarzystwami zagranicznymi, bilanse, sprawozdania Number of units in the group: 103
21/268/0 Bank Związku Spółek Zarobkowych - Oddział w Kielcach 1920-1949 0 Unroll
protokóly z kontroli, akta poinspekcyjne, okólniki, sprawozdania BZSZ w Poznaniu, akta zjazdów kierowników oddziału, instrukcje polskiego towarzystwa kompensacyjnego, korespondencja, bilanse, wypisy hipoteczne Number of units in the group: 36
21/269/0 Bank Spółdzielczy Właścicieli Nieruchomości z ograniczoną odpowiedzialnością w Kielcach 1928-1942 0 Unroll
akta organizacyjne i protokoły z posiedzeń, wykazy członków, księgi rejestrów, wkładów, udzialów, akta finansowe Number of units in the group: 17
21/270/0 vacat - Akta banków powiatu kieleckiego - przeniesiono do zespołów 1547-1550 0 Unroll
Number of units in the group: 0
21/271/0 Komunalna Kasa Oszczędności powiatu kieleckiego w Kielcach 1927-1949 0 Unroll
protokóły z obrad zarządu i rady, sprawozdania, akta finansowe, okólniki i zarządzenia, akta personalne Number of units in the group: 23
21/272/0 Kasa Stefczyka w Białogonie 1913-1944 0 Unroll
Księga protokółów Zarządu i Rady sygn. 1, księga rejestru członków sygn. 2, deklaracje członkowskie sygn. 3, skoroszyt aktów administracyjnych sygn. 4, księga wkładów Towarzystwa Kredytowego w Białogonie sygn. 5, dziennik główna sygn. 6, księga kasowa sygn. 7, asygnatariusz sygn. 8, skoroszyt dowodów kasowych i dokumentów rachunkowych sygn. 9 Number of units in the group: 9
21/273/0 Kasa Stefczyka w Łopusznie 1926-1942 0 Unroll
księga uchwał Zgromadzenia Rady Nadzorczej i Zarządu Kasy sygn. 1, deklaracje członków sygn. 2, skoroszyt aktów Kasy sygn. 3, księga wkładów sygn. 4, księga udziałów i pożyczek sygn. 5, dziennik główna sygn. 6 Number of units in the group: 6
21/274/0 Kasa Stefczyka w Niewachlowie 1912-1943 0 Unroll
księga protokółów Walnych Zebrań sygn. 1, księga protokółów Zarządu Towarzystwa Kredytowego sygn. 2, skoroszyt aktów administracyjnych sygn. 3-4, księga wkładów sygn. 5, księgi rachunków pożyczek sygn. 6-7, dziennik główna sygn. 8, dowody kasowo memoriałowe i bilansowe sygn. 9, księgi kasowe sygn. 10 -11, Number of units in the group: 11
21/275/0 Kasa Stefczyka w Zagnańsku 1927-1950 0 Unroll
Księgi protokółów Walnych Zebrań , Zarządu i Rady Nadzorczej sygn 1-3, sprawozdanie Kasy sygn 4, protokół rewizji Kasy sygn 5, sprawozdanie rewizji Kasy sygn. 6, rewizja Kasy sygn 7 sprawozdania z rewizji sygn. 8-10, korespondencja dot. rewizji sygn. 11, księga wkładów sygn. 12, księgi udziałów i pożyczek sygn. 13-19, bilanse Kasy sygn. 20, dzienniki główna sygn. 21-26 Number of units in the group: 26
21/276/0 Kasa Stefczyka w Tumlinie 1928-1948 0 Unroll
Księga protokółów zebrań ogólnych Zarządu i Rady Nadzorczej oraz Walnego Zgromadzenia sygn. 1-3, sprawozdania Kasy sygn. 4-20, protokół z rewizji sygn. 21, sprawozdania z rewizji sygn. 22- 26, wkłady sygn. 27, udziały sygn. 28, pożyczki sygn. 29, inwentarz wkładów sygn. 30, inwentarze pożyczek i udziałów sygn. 31, inwentarz pożyczek polskich sygn. 32, księgi wkładów sygn. 33-34, księgi udziałów i pożyczek sygn. 35-36, dzienniki główna sygn. 37-41 Number of units in the group: 41
21/277/0 Kasa Stefczyka w Bobrzy 1928-1950 0 Unroll
Księgi protokółów Zarządu sygn. 1-2, księgi protokółów Rady Nadzorczej i Komisji Rewizyjnej sygn. 3, księgi wkładów sygn. 4, księgi udziałów i pożyczek sygn. 5, dziennik główna sygn. 6 Number of units in the group: 6
21/278/0 vacat - Gminne Kasy Pożyczkowo - Oszczędnościowe powiatu kieleckiego -przeniesiono do zespołów 1551-1553 0 Unroll
Number of units in the group: 0
21/279/0 vacat - Akta Kas Spółdzielczych powiatu kieleckiego - przeniesiono do zespołów 1554-1556, 1544-1546 0 Unroll
Number of units in the group: 0
21/280/0 Towarzystwo Pożyczkowo - Oszczędnościowe w Kielcach 1909-1938 0 Unroll
Księgi protokółów Rady Towarzystwa, sprawozdania, księgi wkładów, księgi przychodu i rozchodu sygn 1- 13 Number of units in the group: 13
21/281/0 Kasa Pożyczkowo - Oszczędnościowa przy Kieleckim Kole Stowarzyszenia Urzędników Państwowych i Spółdzielczych z o.o. w Kielcach 1926-1936 0 Unroll
statut kasy, akta walnych zebrań Rady Nadzorczej, akta administracyjne, akta finansowo księgowe, księgi rejestrów i udziałów, księgi wkałdów i pożyczek, dzienniki główne, księgi kasowe i inwentarzowe sygn 1-47 Number of units in the group: 47
21/282/0 Kasa Pożyczkowo - Oszczędnościowa Pracowników Urzędu Gubernialnego 1880-1914 0 Unroll
sprawozdania okresowe, spis członków kasy, protokóły z posiedzeń zarządu, księgi przychodowe i rozchodowe, dowody kasowe, podania o pożyczkę Number of units in the group: 23
21/283/0 Towarzystwo Kredytowe Ziemskie w Warszawie. Wydział Hipoteczny Sądu Okręgowego w Kielcach 1825-1947 0 Unroll
akta dotyczące wpisania listów zastawnych do ksiąg sygn. 1-4, księgi listów zastawnych sygn. 5-31, księgi kontroli listów zastawnych sygn. 32-34 Kielecka Gubernialna Dyrekcja Tow. Kredytowego Ziemskiego - dokumenty dóbr ziemskich guberni kieleckiej do 1866 roku oraz gubernii kieleckiej z lat 1867-1902, akta rejestralne, podział majątku hr. Potockich, rejestry pomiarowe dóbr sygn. 35-59 Number of units in the group: 59
21/284/0 Towarzystwo Kredytowe Miejskie w Kielcach 1899-1940 0 Unroll
akta dotyczące udzielania pożyczek sygn 1-268, 283-285, księgi kontroli listów zastawnych sygn 269-272, księgi finansowe sygn 273-280, korespondencja i okólniki sygn 281-282. Number of units in the group: 285
21/285/0 Kielecki Kredyt Rękodzielniczy - Spółdzielnia z Ograniczoną Odpowiedzialnością 1928-1939 0 Unroll
akta administracyjne sygn. 1, dziennik główna sygn 2 Number of units in the group: 2
21/286/0 Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Kielcach 1928-1948 0 Unroll
sprawozdanie z działalności, korespondencja, dłużnicy, kredyty, dostawy, księgi towarów, kontrola zakupów, księgi sklepów sygn. 1-53 Number of units in the group: 53
21/287/0 Spółdzielcze Stowarzyszenie Mieszkaniowe Pracowników Umysłowych w Kielcach i okolicy "Kolonia Ogród" 1927-1948 0 Unroll
protokoły z obrad sygn. 1-3, akta organizacyjne spółdzielni sygn. 4-8 sprawozdania sygn. 9-10, akta dotyczące likwidacji sygn. 11, akata dokumentacji technicznej sygn. 12-13, akta finansowe sygn. 14-20 Number of units in the group: 20
21/288/0 Archiwum Ordynacji Myszkowskich 1404-1944 193181 Unroll
Papiery rodzin Myszkowskich Komorowskich i Wielopolskich sygn. 1-40a, akta osobiste Aleksandra Wielopolskiego sygn. 41-83, działalność naukowa i literacka Aleksandra Wielopolskigo sygn. 84-118, zapis Konstantego Świdzńskiego sygn. 118a -158, pisma polityczne Aleksandra Wielopolskiego sygn. 159-202, akta osobiste Pauliny Wielopolskie jżony Aleksadra sygn. 203-219, akta osobiste Zygmunta Wielopolskiego sygn. 220-249, Archiwum Ordynacji Myszkowskiej czasy Aleksadra Wielopolskiego - interesy prawne sygn. 250-383, procesy sygn. 386-416, interesy Józefa Wielopolskiego, Dobra Niegradów, Przesławice, Wiśniowa, Dalowice sygn. 417-475, akta ogólne dóbr z czasów Aleksandra i Zygmunta Wieloposkiego sygn. 476-693, Dobra Książ Wielki sygn. 694-802a, Dobra Chroberz sygn. 803-885a, Dobra Kozubów sygn. 886-938, Dobra Przyłęczek sygn. 939-967a, Dobra Konary sygn. 968-981, Dobra Rudawa i Nieprowice sygn. 982-996a, Dobra Krzelów i Dębiny sygn. 997-1013, Dobra od rządu nabyte sygn. 1014 - 1060a, Dobra Pinczów sygn. 1061-1148, akta osobiste Aleksandra Wielopolskiego sygn. 1149-1176, rękopisy dzieł, kopie umów, uniwersałów, papiery bielańskich Soltyków sygn. 1177-1214, prasa i odezwy sygn. 1215-1217, skorowidz akt AOM, mowy sejmowe sygn. 1218-1219 dokumenty sygn. 1220-1286, mapy i plany sygn. 1287-1416 Number of units in the group: 1628
21/289/0 Archiwum Małachowskich z Białaczowa 1456-1889 0 Unroll
Archiwum Stanisława Małachowskiego składa się z papierów prawno majątkowych, akt osobistych i publicznych, korespondencji oraz akt dotyczących klucza białaczowskiego, czeremiernickiego, dobrskiego, akt dóbr Nowe Miasto, klucza sądeckiego, rękorajskiego, knyszyńskiego Archiuwm nałęczowskie to akta klucza nałęczowskiego, akta prawno majątkowe oraz akta dotyczące nieposłuszeństwa włościan Archiuwm Ludwika Małachowskiego akta prywatne, akta dóbr klucza białaczowskiego, nałęczowskiego rękorajskiego i dóbr Radonia ponadto w zespole znajdują się akt Jana Nepomucena i Władysława Małachowskich z Nowego Miasta, Jacka i Gustawa Małachowskich z Bodzechowa oraz akta dotyczące innych Małachowskich Number of units in the group: 593
21/290/0 Archiwum Dembińskich z Gór 1529-1935 0 Unroll
akta majątkowe i gospodarcze, instrukcje i zarządzenia, dane o administratorach, zarządcach, plenipotentach, służbie folwarcznej i innych pracownikach, rejestry przychodu i rozchodu, dzierżawy, przemysł, stosunki dworu ze wsią procesy rodzinno majątkowe, akta rodzinne to genealogia, listy, utwory wierszowane i muzyczne, oprócz tego zachowały się też kopie lustracji wsi klasztornych świadczących ciężary na rzecz zamku sandomierskiego z 1596 roku ,akta sprzedaży Opatowca z początku XIX oraz dokumety Marii i Jana Dembińskich, korespondencja, fragmenty akt prawnych, transakcji i rachunków Number of units in the group: 325
21/291/0 Archiwum Dóbr Staszowskich 1738-1905 0 Unroll
akta dotyczące miasta Staszowa, dóbr i okolic tj. inwentarz dóbr pacanowskich, opis historii miasta Staszowa, przywileje starozakonnych, kosciołów, granic dóbr , szkół, zakładów przemysłowych, gorzelni, młynów, huty szklanej, wapiennika, cukrowni, dzierżawy folwarków i gruntów, podupadające gospodarstwa wiejskie, powinności rolników. Number of units in the group: 324
21/292/0 Archiwum Platerów z Białaczowa 1889-1939 0 Unroll
Papiery osobiste Platerów - korespondencja prywatna i związana z działalnością publiczną, biblioteka, akta prawno majątkowe - wyciągi hipoteczne, dzierżawy, akta ogólne o stanie dóbr, parcelacja, zadłużenia, organizacja dóbr, korespondencja w sprawie dóbr, zagospodarowanie dóbr, korespondencja urzędowa i prywatna, akta dotyczące gospodarki dóbr - rejestry pomiarowe i plany dóbr ogrodów, wykazy produkcji rolnej, rachunki kasy, dóbr, rapoty gospodarcze, akta białaczowskich zakładów ceramicznych, działalność spółki, rachunki cegielni, akta dotyczące pracowników dóbr, listy płac, wykazy pracowników, akta finansowo księgowe, księgi kasowe wekslowe, dowody kasowe Number of units in the group: 216
21/293/0 Archiwum Raczyńskich ze Złotego Potoku 1815-1945 0 Unroll
akta administracyjne, umowy, sprawozdania gospodarcze, księgi dłużników i wierzycieli, inwentarze, dowody rozchodowe i przychodowe pieniędzy, książki przychodów i rozchodów produktów rolnych, ksiażki kontroli najmu ponadto fotografia mężczyzny i 4 plany budynku Number of units in the group: 249
21/294/0 Zbiór akt z Rdzowa 1442-1910 0 Unroll
Akta dotyczące zawartości zespołu tj zachowany spis akt. Akta prawne rodzin Bidzińskich, Bonieckich, Głębockich, Gołuchowskich, Lanckorońskich, Łyszkiewiczów, Olszyńskich, Ossowskich, Świdzińskich. Akta administracyjno gospodarcze dotyczące dóbr Chrzanów Gumienice, Ropocice, Rdzów, wsi Sroczków i Osmolice- inentarze i opisy gospodarstw wykazy intraty gospodarstw regestry kresencji rachunki tabele pańszczyzny, opisy techniczne urządzeń gospodarczych materialy genealogiczne i papiery prywatne Bidzińskich, Stadnickich, Granowskich, Rożnowskich, korespondencja prywatna Jana Stadnickiego i kasztelanowej Lanckorońskiej Number of units in the group: 60
21/295/0 Akta Radziwiłłów z Nagłowic 1806-1941 13028 Unroll
akta prywatne Radziwiłłów, korespondencja zgrupowana według odbiorców i nadawców oraz dokumety osobiste, akta administracyjno gospodarcze dotyczące dóbr Oksa, Chycza, Pawęzów i Nagłowice Number of units in the group: 98
21/296/0 Archiwum Skórkowskich z Wielkiej Woli 1504-1878 0 Unroll
sumariusze papierów prawnych akta dot. tytułów prawnych - spory graniczne, kupno, sprzedaż dóbr, spadkobranie, dzierżawy, procesy, akta administracyjno gospodarcze gospodarstwa rolne ,propinacja, obciążenia majątku, podatki, dziesięciny, sprawy kasowe rachunkowe, służba folwarczna, rzemieślnicy, szarwarki i roboty drogowe, kursy walut akta osobowe Skórkowskich spadki, opieka społeczna, opieka nad nieletnimi ,korespondencja prywatna akta dotyczące działalności publicznej, mowa cesarza na otwarcie sejmu w 1820 roku, mowy sejmowe, Statut Organiczny Królestwa Polskiego, różne druki, fragmenty gazet, akty nadań, kart inwentarzowe Number of units in the group: 119
21/297/0 Akta Walchnowskich i Gedefroi z Nizin 1626-1883 0 Unroll
akta prawno majątkowe dotyczące dóbr Zborów ,Niziny ,Kików, Włoszczowice ,akta gospodarcze, imwentarze miasta Pilicy i dóbr klucza pilickiego, dóbr Kikowa i Zborowa, opis Nizin, korespondencja gospodarcza i rachunki , akta prywatne Walchnowskich i Godefroi, rachunki, korespondencja, druki np. manifest Aleksandra I, mowy sejmowe, projekt Kodeksu Karnego Number of units in the group: 35
21/298/0 Akta Stadnickich i Grabowskich z Osmolic i Iżyc 1779-1871 0 Unroll
akta dóbr Osmolice, Iżyce, Rudawiec, Rdzów , akta administracyjno gospodarcze, inwentarze, rachunki, kwity, spłat,y akta osobowe listy, rachunki z podróży, odznaczenia, swiadectwo przyznania szlachectwa dziedzicznego, służba wojskowa i inne Number of units in the group: 35
21/299/0 Akta Olszowskich i Borkowskich z Jaronowic 1782-1921 0 Unroll
akta prawno majątkowe i gospodarcze dotyczące dóbr Ropocice, Jaskrów, Dziepłuć, Jaronowice, Ogrodzona, Radziejów i Biała kontrakty dzierzawne korespondencja gospodarcza rachunki akta osobiste Olszowskich i Borkowskich akta dotyczące działalności publicznej St Borkowskiego ,druki, notatki Stanisława Borkowskiego na temat pogody i codziennych wydarzeń w majtku Lipno Number of units in the group: 36
21/300/0 Akta Linowskich ze Zdanowic i Staniowic 1773-1864 0 Unroll
akta prywatne Linowskich akta administracyjno gospodarcze dzierżawa dóbr Zdanowice i Staniowice oraz varia Number of units in the group: 31
21/301/0 Zbiór Seweryna Borkiewicza z Kielc 1633-1919 0 Unroll
akta dotyczące wsi Nagłowice - prawno majątkowe oraz korespondencja urzędowa, pisma, odezwy polityczne akta dotyczące rodziny Adamskich, Dembińskich i Kozłowskich akta prawno majątkowe, spadkowe oraz prywatne Number of units in the group: 25
21/302/0 vacat - Akta podworskie dóbr województwa kieleckiego - przeniesiono do zespołow 1557-1565, 1567-1574,1618 0 Unroll
Number of units in the group: 0
21/303/0 Mapy i plany podworskie 1862-1912 0 Unroll
plany majątków podworskich, szkice sytuacyjne osad Number of units in the group: 48
21/304/0 Zbiór Kieleckiego Towarzystwa Naukowego 1449-1965 1678 Unroll
Dokument Kazimierza Jagielończyka z 1479 roku nadający miastu Pińczów przywilej na doroczne targi, dokument o sprzedaży Chrobrza, Mozgawy i Krukawy, mowa na obronę ks. Orzechowskiego, przywilej cechu w Łagowie, mowy sądowe," Opisanie polskich żelaza fabryk", pismo Stanisława Augusta do Stanisława Kochanowskiego miecznika radomskiego, instrukcja w sprawie negocjacji z dworami zagranicznymi, kwit z ofiary dziesiątego grosza, orta sekretarza pospolitego ruszenia w pow radomskim, w okresie zaborów oraz Księstwa Warszwskiewgo - Nomiacje na wójtów, wiersz na cześć Aleksandra I, dyskusja w szkole wojewódzkiej na temat "z czyjej winy czy królów czy narodu Polska upadła...", plan I piętra pałacu biskupiego, pamiętnik Podczaszyńskiego, raport kasowy fryszerki Kuźniaki wiersz na śmierc Konarskiego, fotografie urzędników zakładów i kopalń rządowych, wiersz na śmierć płk Trzecieskiego inwentarz wsi Korytków instrukcja dla nauczycieli i profesorów szkół publicznych, okres międzywojenny - uroczystości związane z wmurowaniem tablicy pamiątkowej z okazji 25 rocznicy strajku szkolnego w Kielcach, dokumentacja Sekcji Ochrony Zabytków Sztuki Inżynierskiej w Zagłębiu Staropolskim okres PRL - demografia regionu dokumentacja prac geologicznych, wykaz majątków ziemskich, lasy regionu świętokrzyskiego, dokumentacja Polskiego Zwiazku Zielarskiego, inwentarze geologiczne, runo leśne na kielecczyźnie, rys Gór Świętokrzyskich, dokumentacja z działalności PTTK w Kielcach inwentarze zbiorów geologicznych Muzeum Świętokrzyskiego dokumetacja geologiczna regionu kieleckiego, indeks geograficzy Koło Kielczan zapiski B Markowskiego Number of units in the group: 57
21/305/0 Urząd Wojewódzki Kielecki II [1925] 1944-1950 0 Unroll
Wydział Ogólny z lat 1945-1950: akta dotyczące uroczystości państwowych, organizacji starostw, zakresu czynności i wykazu akt poszczególnych wydziałów UWK, sprawozdania ze zjazdów starostów, wojewodów, naczelników, urzędów niezespolonych oraz naczelników wydziału UWK, materiały dotyczące podziału terytorialnego, sprawozdania wydziałów UWK, inspekcja starostw, akta Zarządu Nieruchomości Państwowej, sprawy dotyczące organizacji zarządu, ewidencji nieruchomości państwowych oraz poszczególnych terenów i budynków państwowych (sygn.1-284). Wydział Administracyjny z lat 1945-1959: wywłaszczenia gruntów, rejestry szkód wojennych, statystyka ruchu ludności, stwierdzeie obywatelstwa, zmiany nazwisk, oganizacja USC (sygn. 285-338). Wydział Samorządowy z lat 1945-1950: akta dotyczące organizacji i zakresu czynności Wydziału Samorządowego, sprawozdania statystyczne z działalności związków samorządowych i Wydziału Samorządowego, dane statystyczne i opisowe dotyczące stanu gospodarczego powiatów, akta dotyczące nadania praw miejskich gminom, protokóły z odpraw prezydentów i burmistrzów, protokóły z posiedzeń miejskich rad narodowych, zarządów miejskich, prezydiów powiatowych rad narodowych, powiatowych rad narodowych, wydziałów powiatowych, preliminarze budżetowe i sprawozdania z wykonania budżetów powiatowych związków samorządowych, budżety i sprawozdania miast, zestawienie wydatków i dochodów budżetowych gmin wiejskich, kontrole powiatowych związków samorządowych, wydziałów powieatowych i zarządów miejskich, plany i sprawozdania z inspekcji zarządów gminnych, akta dotyczące działalności Wydziału Wojewódzkiego Związku Samorządowego w Kielcach, plany inwestycji samorządowych, plany elektryfikacji wsi, akta dotyczące akcji społecznej w 1950r., akta dotyczące kas oszczędnościowych, wykazy przedsiębiostw samorządowych, plany i sprawozdania z wykonania planów inwestycyjnych (sygn. 339-1206). Wydział Społeczno-Polityczny z lat 1945-1950: akta spraw wewnętrznych Wydziału i referatów społeczno-politycznych w starostwach, materiały dotyczące referenum ludowego z 1946 r., akta dotyczące działalności stronnictw politycznych, sytuacji na wsi, akcji osiedleńczej na ziemiach zachodnich, meldunki o przestępstwach politycznych, sprawozdania sytuacyjne wojewodów, starostów, zarządów miejskich i wydziałów UWK, obchody świąt państwowych, wykazy ludności wyznań niekatolickich, statystyka mniejszości narodowych, styatystyka cudzoziemców, spisy czasopism wydawanych w woj.. Kieleckim oraz sprawy stowarzyszeń (sygn. 1207-1637). Wydział Opieki Społecznej z lat 1945-1949: sprawozdania z działalności Wydziału, statut organizacyjny Wydziału, protokóły posiedzeń Wojewódzkiego Komitetu Opieki Społecznej, sprawy kredytów, preliminarze budżetowe wydatków na cele opieki społecznej, sprawy zapomóg (sygn. 1676-1675). Wydział Zdrowia z lat 1945-1949: plan pracy, sprawozdania z działalności Wydziały i lekarzy powiatowych, akta finansowo-budżetowe, wykazy lekarzy i dentystów, sprawy ośrodków zdrowia, opieki lekarskiej nad matką i dzieckiem, opieki nad młodzieżą, akta dotyczące walki z chorobami społecznymi i zakaźnymi oraz sprawy szpitali, zakładów leczniczych i aptek w woj.. Kieleckim (sygn. 1676-2051). Wydział Kultury i Sztuki z lat 1944-1950: sprawozdania z działalności Wydziału, sprawozdania referatów kultury oraz starostwach, sprawy bibliotek powiatowych, sprawy organizacji Wydziału Kultury i Sztuki, akta dotyczące zabezpieczenia majątków podworskich, kroniki bestialstw niemieckich, materiały odnośnie do imprez artystycznych, działalności teatrów, szkół muzycznych i muzeów (sygn. 2052-2186). Wydział Aprowizacji z lat 1944-1949: sprawy organizacjyjne Wydziału, sprawozdania z działalności Wydziału i podległych mu referatów aprowizacji z terenu woj.. Kielceckiego, meldunki o sytuacji aprowizacyjnej, protokóły z konferencji i posiedzeń kierowników Wydziału Aprowizacji, protokóły i sprawozdania poinspekcyjne Oddziału Inspekcji oraz referatów aprowizacji w powiatach, wykazy przedsiębiostw handlowych, protokóły i sprawozdania Wojewódzkiej Komisji Cen, akta dotyczące spraw administracyjno-handlowych (sygn. 2187-2321). Wydział Handlu z lat 1946-1950: sprawy organizacyjne Wydziału, sprawozdania z działalności Wydziału i referatów powiatowych, protokóły ze zjazdów, konferencji, zebrań kierowników i pracowników Wydziału Handlu z terenu całego województwa, sprawozdania o stanie i ruchu przedsiębiorstw handlowych z terenu województwa, sprawozdania o inspekcji, protokóły z posiedzeń miejskich i powiatowych komiscji cen (sygn. 2322-2405). Wydział Przemysłowych z lat 1944-1950: sprawy organizacji Wydziału, sprawozdania z działalności Wydziału Przemysłowego i referatów podległych w powiatach, pożyczki udzielane przedsiębiorstwu, projekty urzadzeń zakładów przemysłowych z terenu województwa kielceckiego, sprawozdania ststystyczne z produkcji i stanu zatrudnienia zakładów przemysłowych z woj… Kielceckiego, wykazy ststystyczne przedsiębiorstw, spisy zakładów przemysłowych w powiatach, sprawy upaństwowienia przedsiębiorstw, projekty techniczne linii elektrycznych (sygn. 2406-3463). Wydział Komunikacji z lat 1945-1950: protokóły ze zjazdów i konferencji, protokóły z inspekcji biur pomiarowych, wykazy biur mierniczychprzysięgłych w poszczególnych województwach, ogólniki, plany inwestycyjne, sprawozdania z prac pomiarowych miast i osad oraz zakładów przemysłowych, matreriały dotyczące scalania działek budowlanych osad, ewidencja punktów triangulacyjnych w powiatach, wykazy osiesli objętych programem prac pomiarowych, plany obszarów pomiarowych miast i osad (sygn. 3623-3776). Wydział Odbudowy z lat 1945-1950: sprawozdania z odbudowy zniszczeń wojennych w miastach i wsiach woj.. Kieleckiego, akta dotyczące działalności władz i urzędów terenowych w zakresie odbudowy, akta dotyczące organizacji Wydziału i referatów odbudowy, projekty techniczne obiektów budowlanych (sygn. 3777-3994). Wydział Gospodarki Komunalnej z lat 1948-1950: wykazy zakładów komunalnych, cegielni, wpienników, kamieniołomów, wykazy miast i gmin objętych planem gospodarki mieszkaniowej, analizy planów gospodarczych budowy dróg, sprawozdania z osiągnięćprodukcyjnych gospodarstw rolnych, ocena projektów wodociągów i kanalizacji, realizacja planu inwestycyjnego (sygn. 3995-4022). Wydział Budżetowo-Gospodarczy z lat 1945-1949: preliminarze budżetowe resortowe oraz Urzędu (sygn. 4023-4039). Wydział Personalny z lat 1948-1950:resortowe wykazy etatów osobowych, zestawienia statystyczne obsady personalnej wydziałow, starostw (sygn. 4040-4045). Wydział Rolnictwa z lat 1945-1949: plany produkji rolnej województwa, gospodartstw władania publicznego, spółdzielni produkcyjnych, wykazy ośrodków maszynowych (sygn. 4046-4062). Wydział Urządzeń Rolnych w latach 1945-1950: akta dotyczące zapasów ziemi przejętej na podst. Dekretu z 1944 r. o reformie rolnej, parcelacji majątków ziemskich,scalenie gruntów wsi, sprawy przydziału gospodarstw poniemieckich, sprawy inspekcji referatów powiatowych (sygn. 4063-4240). Wydziałów Pomiarów Rolnych z lat 1947-1948: akta dotyczące kontroli wydziału,plan prac scaleniowo-regulacyjnych i parcelacyjnych, współpraca z Dyrekcją Regionalną Planowania Przestrzennego i powiatowymi komisjami odbudowy, inspekcje i rewizje prac pomiarowo-scaleniowych (sygn. 4241-4255). Wydział Wodno-Melioracyjny z lat 1945-1950: sprawy organizacyjne, inspekcje Wydziału, sprawozdania z działalności Wydziału, sprawy przydziału gruntów na potrzeby wodno-melioracyjne, preliminarze budżetowe i kredyty, plany robót, sprawy powodziowe, sprawy zaopatrzenia ludności osiedli miejskich w wodę (sygn. 4256-4299). Wydział Weterynarii z lat 1945-1948: sprawozdania z działalności służby weterynaryjnej w woj… Kieleckim oraz z działalności Wydziału i lekarzy powiatowych, protkóły i zarządzenia poinspekcyjne, spisy lekarzy weterynarii, preliminarze budżetowe, akta dotyczace zwalczania zaraźliwych chorób zwierzęcych, sprawy nadzoru nad ubojem zwierząt (sygn. 4300-4376). Wydział Finansów Rolnych z roku 1949: prelimenarz budżetowy na 1950 r. (sygn. 4377). Number of units in the group: 4823
21/306/0 Wojewódzka Rada Narodowa w Kielcach 1944-1950 0 Unroll
Wydział Ogólny - oddział ogólny, referat prezydialny - protokóły z posiedzeń WRN wybory do sejmu ustawodawczego wnioski na odznaczenia sprawozdanie z działalności WRN protokoły i sprawozdania z działałalnośći wydzialu wojewódzkiego i komisji - referat organizacyjny materiały z konferencji przewodniczących rad narodowych sprawy organizacyjne - referat kadr zawodowych sprawy personalne pracowników WRN i ewidencja członków sprawy uposażenia pracowników oddział personalny referat członków organów kolegialnych organizacja WRN i ewidencja członków sprawy personalne komisji WRN referat szkolenia sprawy kursów specjalnych i kancelaryjnych - wydział rad oddzial rad powiatowych i miejskich referat organizacyjny - protokoły posiedzeń miejskich i powiatowych rad narodowych wykazy imienne członków PMRN PPRN PGRN organizacja biur rad narodowych zmiany nazw ulic i placów zmiany granic miast powiatów gmin wywłaszczenia nieruchomości prywatnych sprawy odbudowy i remontów wykazy miejsc straceń z okresu okupacji referat personalny - skład personalny prezydiów rad narodowych sprawy dyscyplinarne i personalne czlonków i pracowników rad narodowych referat finansów - budzety i sprawozdania z wykonania budżetów miejskich rad narodowych budżety powiatowych związków samorządowych zestawienia statystyczne budżetów uchwały w sprawach podatkowych pokrycie niedoborów budzetowych dotacje akcja poprawy warunków komunalnych klasy robotniczej oddział inspekcji referat inspekcji sprawozdanie z działalnosci miejskich i powiatowych rad narodowych protokoły kontroli referat szkolenia sprawozdanie z działalnosci miejskich i powiatowch rad narodowych i dzialaczy samorządowych wydział gospodarki oddzial gospodarczy referat budzetowy - budżety biura PWRN sprawzdania budzetowe woj. związku samorządowego budzety jednostek podleglych referat rachunkowy pisma okólne referat gospodarczy sprawy gospodarcze przedsiebiorstw i zakładów WZS lokalne biura WRN sprawy aprowizacyjne i świadczeń rzeczowych wojennych oddzial planowania referat planowania przestarznnego plany inwestycznyjen woj. kieleckiego utworzonego w kielcach biura regionalnego centralnego urzędu planownia i protokoły z konferencji analizy planów gospodarcznych pionu slużby zdrowia i dyrekcji lasów państwowych refarat planowania gospodarczego sprawy zakładów i przedsiębiorstw woj. związku zawodowego zaopatrzenie w węgiel plany gospodarcze plan sześcioletni plan produkcji rolnej woj. kieleckiego wydział administracyjno prawny oddział ogólny referat PWRN z okresu administracji państwowej sprawy administracyjne bezpieczeństwa publicznego komunikacji kultury i sztuki leśnictwa odbudowy oświaty i szkolnictwa przemysłu i handlu rolnictwa sądownictwa skarbowości wojskowej opieki społecznej i zdrowia oddzial publiczny refert publiczny gospodarki lokalami protokóły posiedzeń woj. komisji lokalowej zarządzenia Number of units in the group: 861
21/307/0 Powiatowa Rada Narodowa w Kielcach 1945-1950 0 Unroll
Referat Ogólny: protokóly z posiedzeń i sprwozdani z dzialalnosci PRN w Kielcach charakterystyka gospodarcza powiatu . Referat Rad Narodowych: protokoly z posiedzeń miejskich i gminnych rad narodowych z terenu powiatu. Referat kontoli społecznej: sprawozdania i protkóły z działalności powiatowych, miejskich i gminnych komisji kontorli społecznej. Referat administracyjny: tydzień oświaty, prasy i książki - sprawozdania, powołanie komitetów opieki szkolnej Referat Ogólnoorganizacyjny: sprawy zakładów i urządzeń Samorządu Powiatowego, protokóły z posiedzeń Wydziału Powiatowego, miesięczne sprawozdania sytuacyjne Związku Samorządowego. Referat Budżetowo-Gospodarczy: sprawozdania z wykonania planu gospodarczego, budżetu Powiatowego Związku Samorządowego w Kielcach, księgi biercze podatków obrotowego i dochodowego Referat Nadzoru nad Samorządem Gminnym: kontrola pracy zarządów gminnych, budżety i roczne sprawozdania rachunkowe gmin, akta dotyczące dróg w poszczególnych gminach. Referat Oświaty i Kultury: kursy oświatowe, wystawa przemysłowa w Częstochowie. Powiatowy Komitet Elektryfikacji Wsi: plany elektryfikacji, plany pracy i sprawozdania Komitetu. Miejscowy Urząd Planowania Przestrzennego przy Wydziale: przepisy i zarządzenia, plany i wyniki kontroli planów inwestycyjnych, zagospodarowanie przestrzenne powiatu, ogródki działkowe. Number of units in the group: 83
21/308/0 Starostwo Powiatowe Kieleckie II [1941] 1945-1950 0 Unroll
Referat Ogólny z lat 1945-1950: sprawozdania z działalności Referatu i zjazdów starościańskich, protokóły z konferencji. Referat Społeczno - Polityczny z lta 1945-1950: ewidencja i działalność organizacji MO, organizacja komitetów przeciwpowodziowych. Referat Administracyjny z lat 1945-1950: nadawanie, pozbawianie obywatelstwa, zmiana imion i nazwisk, ruch ludności, działalność urzędów stanu cywilnego. Referat Kultury i Sztuki z lta 1945-1947: nadzór nad szkolnictwem artystycznym, rejestry teatrów amatorskich, zespołów i chórów, wykazy teatrów i domów kultury, sprawy literackie, ochrona i konserwacja zabytków ruchomych i nieruchomych. Referat Przemysłu: ewidencja rzemielśników i zakładów przemysłowych, karty rzemielśnicze, zatwierdzenie projektów technicznych budowy i urządzeń zakładów przemysłu państwowego i prywatnego, sprawozdania z produkcji i zatrudnienia. Referat Aprowizacji: dane o obrocie produktami rolnymi,sprawozdania z obowiązkowych dostaw, kontrola Referatu Aprowizacji. Referat Spraw Inwalidzkich i Opieki Społczenej z lat 1945-1948: wykazy poległych funkcjonariuszy MO, pomoc dla rodzin ofiar wypadków politycznych, sprawozdania z działalności zakładów opieki, sprawozdania z lustracji zakładów opiek€ńczych. Referat Odbudowy z lat 1945-1948: protokóły z posiedzeń Powiatowej Komisji Odbudowy Wsi: użytkowanie budynków państwowych, plany zabudowy wsi i rejestry pomiarowe. Referat Rolnictwa i Reform Rolnych 1946-1950: plany produkcji rolnej, wykazy obszarów upraw, organizacje społeczno-rolnicze i młodzieżowe, rozdział kredytów na rolnictwo, spisy zwierząt gospodarskich, doświadczalnictwo. Referat Przesiedleńczy z lat 1946-1949: karty przesiedleńcze, sprawozdania z przebiegu akcji przesiedleńczej. Number of units in the group: 332
21/309/0 Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach [1934] 1950-1973 [2006] 0 Unroll
1.Wydział Organizacyjno – Prawny 2.Wojewódzka Komisja Planowania Gospodarczego 3.Wydział Finansowy 4.Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury 5.Wydział Budżetowo – Gospodarczy 6.Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 7.Wydział Gospodarki Wodnej i Ochrony Powietrza 8.Wydział Kultury 9.Kuratorium Okręgu Szkolnego 10.Wydział Pracy i Pomocy Społecznej 11.Wydział Przemysłu 12.Wydział Rolnictwa i Leśnictwa 13.Wydział Skupu 14.Urząd Spraw Wewnętrznych 15.Wydział Zatrudnienia 16.Wydział Zdrowia Number of units in the group: 17825
Showing 271 to 315 of 3,509 entries.