Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
21/3326/0 Prokuratura Królewsko-Polskiego Sądu Okręgowego w Kielcach 1917-1918 0 Unroll
Number of units in the group: 4
21/3327/0 Gmina Słaboszów 1990-1992 0 Unroll
1. Protokoły sesji Rady Gminy 2. Protokoły posiedzeń Zarządu Gminy 3. Protokoły z zebrań wiejskich i narad sołtysów i przewodniczących rad sołeckich 4. Protokoły z posiedzeń komisji doraźnej gminy 5. Budżet gminy, jego zmiany i realizacja 6. Sprawozdania finansowe 7. Plany obrony cywilnej 8. Ewidencja zatwierdzonych zmian w planach zagospodarowania przestrzennego gminy Number of units in the group: 22
21/3328/0 Wojewódzki Zarząd Ubezpieczeń Społecznych w Kielcach 1927-1959 [1994] 0 Unroll
Akta osobowe pracowników, sprawozdania finansowe Number of units in the group: 97
21/3329/0 Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach 1976-1993 0 Unroll
Zespół zawiera materiały dotyczące przepisów i regulaminów płacowych, wykazu etatów, zarządzeń Dyrektora, planów działalności ośrodka i sprawozdań z jego działalności, sądu pracy. W aktach znajduje się również instrukcja sporządzania, obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów. Number of units in the group: 14
21/3330/0 Gmina Górno [1988] 1990-1994 0 Unroll
Sesje Rady Gminy, posiedzenia komisji, posiedzenia Zarządu Gminy, rejestr uchwał Rady Gminy, kontrolne zewnętrzne, sprawozdania roczne, bilanse i analizy z wykonania budżetu, akta dotyczące przekazywania gospodarstw rolnych na Skarb Państwa, zebrania wiejskie Number of units in the group: 34
21/3331/0 Gmina Bałtów 1990-1992 0 Unroll
protokoły z sesji Rady Gminy, budżety gminy, sprawozdania finansowe z realizacji budżetu i bilanse, raport o stanie ochrony zabytków wraz z wykazem zabytków znajdujących się na terenie gminy Number of units in the group: 8
21/3332/0 Sejmik Samorządowy Województwa Kieleckiego w Kielcach 1990-1998 [2006] 0 Unroll
rejestr uchwał, protokoły, uchwały, opinie i wystąpienia z sesji Sejmiku i posiedzeń prezydium, akta Komisji: Rewizyjno-Finansowej, Zasobów Środowiska, Kultury, Oświaty i Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej, Rolnictwa i Gospodarki Żywieniowej, Rozwoju Gospodarczego, Komisji do spraw Funkcjonowania Samorządu Terytorialnego, akta Świętokrzyskiego Komitetu Pomocy Osobom Dotkniętym Skutkami Klęsk Żywiołowych oraz dokumentacja dotycząca form pomocy powodzianom, protokoły posiedzeń komisji i zespołów, rejestry uchwał organów Sejmiku, odciski pieczęci i stempli urzędowych i sprawy dotyczące ich zamawiani i likwidacji, dokumentacja kontroli zewnętrznych, plany finansowe inwestycji własnych i ich realizacja Number of units in the group: 64
21/3333/0 Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach 1991-1993 0 Unroll
sprawozdania statystyczne zbiorcze o rynku pracy, stanie bezrobocia i działalności biur pracy w województwie, akty normatywne własne (zarządzenia kierownika), regulaminy, plany i programy szkoleń pracowników Number of units in the group: 11
21/3334/0 Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach [1945] 1999-2008 0 Unroll
Akta Wydziału Rolnictwa i Środowiska - dokumentacja dotycząca rezerwatów przyrodniczych na terenie województwa - utworzenie, akty prawne, realizacja ochrony, przeglądy, sprawozdania i wyniki przeprowadzanych badań Number of units in the group: 262
21/3335/0 Gmina Łagów 1990-1995 0 Unroll
protokoły, uchwały i materiały z sesji Rady Gminy i posiedzeń Zarządu Gminy, protokoły z posiedzeń komisji stałych, protokoły z zebrań wiejskich, Protokoły z narad z pracownikami i sołtysami oraz z innych zebrań i spotkań w Urzędzie Gminy, statut gminy, regulamin organizacyjny, sprawozdania statystyczne z zakresu realizacji zobowiązań pieniężnych, porozumienie w sprawie przejęcia przez Zarząd Gminy zadań z zakresu administracji rządowej, budżety gminy i materiały dotyczące ich realizacji, inwentaryzacja stanu zagospodarowania Gminy, wykazy statystyczne gruntów we wsiach gminy Łagów, ustalenie stanu posiadania gruntów, komunalizacja mienia Skarbu Państwa, Akta dotyczące Fundacji „Pomocna dłoń” - założenie, statut, odmowa rejestracji Number of units in the group: 33
21/3336/0 Gminna Rada Narodowa w Krasocinie 1973-1990 0 Unroll
protokoły sesji Rady, protokoły posiedzeń komisji stałych działających w radzie, protokoły z posiedzeń Prezydium Rady, protokoły zebrań wiejskich, wybory sołtysów i podsołtysów, protokoły z narad sołtysów Number of units in the group: 81
21/3337/0 Liceum Ogólnokształcące w Książu Wielkim 1944-1959 [1982] 0 Unroll
statut, katalogi główne i okresowe ocen, protokoły posiedzeń komisji egzaminacyjnej i egzaminów dojrzałości oraz świadectwa szkolne, prace maturalne uczniów Number of units in the group: 71
21/3338/0 Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Książu Wielkim 1975-2017 0 Unroll
statuty, regulaminy, instrukcje, zarządzenia dyrektora, dokumentacja organizacyjna (akty powołania, przejęcia terenu szkolnego, protokoły posiedzeń Komisji Przedmiotów Zawodowych i Zespołu Nauczycieli Przedmiotów Zawodowych, przepisy kancelaryjne i archiwalne, programy, plany i sprawozdania, arkusze organizacyjne, informacje o pracy nauczycieli i ilości uczniów, kontrole (protokoły, zalecenia), budżety, sprawozdania z realizacji budżetowych i wykonania budżetu składane do Starostwa, sprawozdania statystyczne dotyczące zatrudnienia i wynagrodzeń, bilanse, informacje dotyczące remontu pałacu w Książu Wielkim - siedziby szkoły, rejestr wypadków uczniów Number of units in the group: 89
21/3339/0 Gmina Daleszyce 1990-1993 0 Unroll
protokoły sesji Rady Gminy i posiedzeń Zarządu Gminy, protokoły spotkań z sołtysami i protokoły zebrań wiejskich wsi Smyków, Danków Wójtostwo, Suków, Słopiec, Sieraków, Niwy, Niestachów, Kranów, Brzechów, Mójcza, statut gminy, protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej Rady Gminy, narady pracowników Number of units in the group: 24
21/3340/0 Chemarbel Spółka z o.o. w Kielcach 1994-2012 0 Unroll
sygn. 1-11 - Organy uchwałodawcze [posiedzenia Rady Nadzorczej i Zgromadzenia Wspólników - protokoły, sprawozdania, uchwały, załączniki]; sygn. 12 - Organy zarządzające i wykonawcze [posiedzenia Zarządu - protokoły, uchwały ,załączniki do uchwał, wnioski. Akt Notarialny Spółki - Tekst jednolity - 2009r.]; sygn. 13-15 - Podstawy prawne działania własnej jednostki organizacyjnej [zaświadczenie International Bank Inc. Międzynarodowy Bank w Polsce, Wypis Aktu Notarialnego repertorium A Nr 465/94, Umowa Spółki z Ograniczona Odpowiedzialnością, załącznik nr 1 do umowy, Oświadczenie Zarządu o zgromadzeniu kapitału zakładowego spółki, wniosek o wpis do rejestru handlowego, Lista wspólników Spółki, Oświadczenie Zarządu o zgodności wkładu wspólnika, Odpis aktualny z Rejestru Handlowego Dział b. Nr 1970, Postanowienie Sadu Rejonowego Wydz. Gospodarczy w Kielcach, dokumentacja dotycząca utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (wnioski, oświadczenia, zezwolenia; Akt Notarialny - wypis Repertorium nr 2729/2001; Akt Notarialny - wypis Repertorium nr 4622/2004; Akt Notarialny -wypis Repertorium nr 2332/2005; Akt Notarialny - wypis Repertorium nr 6870/2009; Akt Notarialny - wypis Repertorium nr 2427/2012; wypis Repertorium nr 2729/2001; Akt Notarialny - wypis Repertorium nr 4622/2004; Akt Notarialny -wypis Repertorium nr 2332/2005; Akt Notarialny - wypis Repertorium nr 6870/2009; Akt Notarialny - wypis Repertorium nr 2427/2012;]; sygn. 16 - Organizacja jednostki własnej [Biznes Plan na lata 2007-2009]; sygn. 17-21 - Rejestracja własnej jednostki [dokumenty rejestracyjne - zgłoszenia rejestracyjne, nadany nr PFRON itp.; zaświadczenia o nr identyfikacyjnym REGON itp.; Wyciąg z księgi wieczystej, wniosek o wpis w księdze wieczystej, załączniki, zaświadczenia, decyzje,itp.; Postanowienia Sądu Rejonowego w Kielcach Wydz. Gospodarczy Krajowego rejestru Sadowego - wpis nr KRS]; sygn. 22-24 - Organizacja spółek zależnych [Regulamin Zarządu (tekst jednolity) „Chemarbel Sp. z o.o., Regulamin Organizacyjny Spółki, Schemat Organizacyjny; Umowa Spółki z o.o. (tekst jednolity), Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy, Regulamin gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, załączniki; Pełnomocnictwo Radcy Prawnego do reprezentowania Spółki we wszystkich sprawach przed sadami powszechnymi we wszystkich instancjach]; sygn. 25-28 - Zbiór aktów normatywnych własnej jednostki [Zarządzenia Prezesa Zarządu „Chemarbel” Sp, z o.o.; Aneksy, załączniki wydane w latach 1994 - 2011; polecenia Służbowe Prezesa Zarządu Chemarbel Sp. z o.o. wydane w latach 2002-2004, 2008-2010; sygn. 29-54 - Plany i sprawozdawczość spółek zależnych [roczne sprawozdania GUS; dokumentacja z badań sprawozdań finansowych]; sygn. 55-57 - Kontrole zewnętrzne własnej jednostki [dokumentacja z kontroli Urzędu Kontroli Skarbowej w Kielcach - protokoły, załączniki; dokumentacja z kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Kielcach - decyzje, protokoły, załączniki; dokumentacja z kontroli Narodowego Banku Polskiego w Krakowie Oddział Zamiejscowy w Kielcach - kontrola dewizowa (upoważnienie, protokół, załącznik-wykaz)]; sygn. 58 - Zestawienia wyników inwentaryzacji [sprawozdania zakończonej inwentaryzacji]; sygn. 59 - Podstawowe zasady Systemu Zapewnienia Jakości [normy dotyczące zarządzania jakością i zapewnienia jakości, System akredytacji laboratoriów wzorujących i badawczych, Systemy zarządzania jakością -wymagania, Księga Jakości KJ-07, opis systemu akredytacji]; sygn. 60 - Podstawowe zasady Systemu Zapewnienia Jakości [procedury Systemu Zarządzania Jakością, Księga Jakości] Number of units in the group: 60
21/3341/0 Zbiór porucznika Stanisława Lisowskiego żołnierza Brygady Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych, prezesa Okręgu Kieleckiego Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych 1911-2009 0 Unroll
Przekazane materiały poza protokołami posiedzeń członków okręgu i Zarządu, niekompletnymi protokołami kontroli kasy przeprowadzanych przez Komisję Rewizyjną, zawierają także dokumentację dotyczącą rozpatrywania wniosków o nadanie uprawnień kombatanckich, stopni wojskowych i odznaczeń, materiały gromadzone przez Komisję Historyczną (opracowania wspomnień, materiałów do publikacji, ale także dotyczące upamiętnienia osób i wydarzeń), deklaracje w sprawie przyjęcia w poczet członków NSZ, kół w: Kielcach, Końskich, Małogoszczu, Pińczowie, Starachowicach, Zagnańsku, oraz dokumentację dotyczącą upamiętnienia – wmurowywania tablic pamiątkowych na terenie województwa, budowy pomników, w tym w największej ilości dotyczącą budowy Kaplicy pamięci Narodowych Sił Zbrojnych w Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej Królowej Polski w Kałkowie. Zespół zawiera także dokumentację audiowizualną przesłaną przez koło NSZ w Wielkiej Brytanii (stanowią ją pliki nagrań z kaset magnetofonowych i kaset video), oraz zbiór wycinków prasowych na temat działalności NSZ, zaproszeń na uroczystości oraz dokumentację Krajowego zjazdu żołnierzy NSZ zorganizowanego w Zagnańsku w sierpniu 1992 roku. Tematyka dokumentacji wydzielonej w poszczególnych grupach, znajduje uzupełnienie w korespondencji prowadzonej z Zarządami i połączonej z podejmowanymi działaniami w drodze zadań realizowanych w obiegu wewnętrznym Związku. W ewidencji zespołu znajdują się także wydzielone kopie i oryginały czasopism zgromadzonych przez NSZ Okręg Świętokrzyski, zbiór druków ulotnych i plakatów wraz korespondencją. Zbiór zawiera także fotografie rodzinne. Number of units in the group: 43
21/3342/0 Szkoła Podstawowa w Potoku 1931-1975 0 Unroll
protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej, sprawozdania statystyczne, sprawozdania z wizytacji, projekty organizacji szkoły, sprawy organizacyjne - utworzenie szkoły, przekształcenia, obwód szkolny, budynek, działalność Number of units in the group: 6
21/3343/0 Szkoła Podstawowa w Brzezinach 1931-1961 0 Unroll
protokoły z posiedzeń Rady Pedagogicznej, zbiór niekompletny z lat 1947 - 1960 (sygn. 1), formularz statystyczny szkoły na rok szkolny 1930/ 31 i karta organizacyjna na rok szkolny 1931/ 32 (sygn. 2), sprawozdania statystyczne szkoły z lat 1948 – 1961 (sygn. 3), sprawozdania z wizytacji szkoły z lat 1947 – 1960 (sygn. 4), projekty organizacji roku szkolnego z lat 1947- 1960 (sygn. 5), korespondencja szkoły, sprawy organizacyjne szkoły i toku nauczania, informacje o działalności, sprawy kadrowe, administracyjne i gospodarcze z lat 1931 – 1944, 1945- 1951 (sygn. 6, 7) Number of units in the group: 7
21/3344/0 Szkoła Podstawowa w Rudkach 1947-1973 0 Unroll
odpisy protokołów z Konferencji Rady Pedagogicznej z lat 1949 – 1950 (sygn. 1), sprawozdania statystyczne szkoły z lat 1948 – 1973 (sygn. 2), sprawozdania z wizytacji szkoły z lat 1950 – 1973 (sygn. 3), projekty organizacyjne roku szkolnego z lat 1947 – 1973 (sygn. 4), korespondencja szkoły z lat 1947 – 1963 (sygn. 5) Number of units in the group: 5
21/3345/0 Szkoła Podstawowa w Solcu Starym 1928-1972 0 Unroll
protokoły i odpisy protokołów z posiedzeń Rady Pedagogicznej z lat 1931 – 1941, 1947- 1953 (sygn. 1- 2), sprawozdania statystyczne szkoły z lat 1948 – 1972 (sygn. 3), sprawozdania z wizytacji szkoły z lat 1935- 1938, 1946- 1966 (sygn. 4- 5), karty organizacyjne szkoły na lata 1929/ 30 i 1931/ 32 oraz formularz statystyczny na rok szkolny 1930/ 31 (sygn. 6), projekty organizacji roku szkolnego z lat 1947- 1972 (sygn. 7), korespondencja szkoły – informacje o działalności, przekształceniach i stanie szkoły, plany zajęć, zaopatrzenie w podręczniki szkolne z lat 1928- 1944 i 1945- 1955 (sygn. 8- 9) Number of units in the group: 9
21/3346/0 Szkoła Podstawowa w Gackach 1946-1975 0 Unroll
protokoły z posiedzeń Rady Pedagogicznej – 1952 rok (sygn. 1), sprawozdania statystyczne szkoły z lat 1948 – 1974 (sygn. 2), sprawozdania z wizytacji szkoły z lat 1946 – 1975 (sygn. 3), projekty organizacji roku szkolnego z lat 1947 – 1972 (sygn. 4), korespondencja szkoły z lat 1947 – 1955 (sygn. 5) Number of units in the group: 5
21/3347/0 Gminna Rada Narodowa w Szydłowie 1973-1990 0 Unroll
W zespole akt GRN w Szydłowie największą wartość dla badacza mają akta sesji Gminnej Rady Narodowej na które, składają się protokoły, uchwały oraz materiały na sesje, zawierające sprawozdania i informacje rozpatrywane na sesjach. Akta sesji zachowały się z całego okresu funkcjonowania GRN tj. 1973- 1990. Brak jedynie akt z 1975 roku (sesje nr VII – XI). Działalność poszczególnych Komisji stałych GRN (protokoły z posiedzeń, plany pracy, nieliczne materiały na posiedzenia) mają w pełni odzwierciedlenie z okresu 1975 – 1990. Z lat 1973 – 1974 zachowały się tylko akta Komisji Rolnictwa oraz Komisji Ładu i Porządku Publicznego. Akta kontroli społecznych przeprowadzonych przez Komisje GRN pochodzą z lat 1973 – 1982. Akta posiedzeń Prezydium GRN w postaci protokołów, postanowień i materiałów na posiedzenia obejmują okresy 1973 – 1984 i 1987 – 1990. Działalność samorządu wiejskiego (protokoły z zebrań wiejskich, wybory sołtysów i rad sołeckich, statuty sołectw, plany rzeczowo – finansowe) reprezentowane są w ramach poszczególnych sołectw i całego okresu 1973 – 1990. Materiał sprawozdawczy dotyczący wyborów do organów samorządu mieszkańców wsi dotyczy okresu 1984- 1988. Zachowano dodatkowe egzemplarze uchwał GRN z lat 1984 – 1990, oraz postanowień Prezydium GRN z lat 1983 – 1990. Księgi uchwał GRN obejmują okres 1978 – 1988. Z lat 1980 – 1985 zachowały się sprawozdania statystyczne o społecznej działalności GRN i zmianach w jej składzie. Zespół zamykają kwestionariusze radnych GRN kadencji 1988 – 1990. Number of units in the group: 72
21/3348/0 Szkoła Podstawowa w Szydłowie 1926-1974 0 Unroll
odpisy protokołów i protokoły z posiedzeń Rady Pedagogicznej z lat 1931- 1939, 1948- 1950 (sygn. 1- 2), sprawozdania statystyczne szkoły z lat 1931- 1942, 1948- 1973 (sygn. 3- 4), sprawozdania z wizytacji szkoły z lat 1935- 1939, 1950- 1974 (sygn. 5- 6), organizacja roku szkolnego z lat 1926 – 1942, 1946- 1974 (sygn. 7- 8), korespondencja szkoły z lat 1931 – 1960 (sygn. 9 – 10) Number of units in the group: 10
21/3349/0 Gminny Komitet Frontu Jedności Narodu w Szydłowie 1972-1982 0 Unroll
Akta dotyczące działalności Gminnego Komitetu FJN z lat 1972- 1982 sygn. 1 Number of units in the group: 1
21/3350/0 Patriotyczny Ruch Odrodzenia Narodowego Rada Gminna w Szydłowie 1982-1989 0 Unroll
Zjazdy gminne, posiedzenia Rady Gminny, programy i plany oraz sprawozdania z działalności z lat 1982- 1989 oraz inne akta dotyczące działalności RG PRON – zebrania ogólne, informacje z 1983 – 1988 Number of units in the group: 2
21/3351/0 Gmina Strawczyn 1990-1993 0 Unroll
protokoły z sesji Rady Gminy, posiedzeń Zarządu Gminy, zarządzenia, rozporządzenia, decyzje i dyspozycje wydane przez wójta, budżety i sprawozdania z ich realizacji Number of units in the group: 18
21/3352/0 Urząd Gminy w Szydłowie [1956] 1973-1990 [1991] 0 Unroll
działalność Komisji do Walki ze Spekulacją z lat 1982 - 1986, sygn. 1, narady z sołtysami z lat 1973 - 1990, sygn. 2, statut organizacyjny UG z 1988 roku, sygn. 3, regulaminy organizacyjne UG z lat 1978 - 1986, sygn.4 – 6, zarządzenia naczelnika Gminy i ich rejestr z lat 1975 - 1990, sygn. 7-8, decyzje Naczelnika Gminy z lat 1979 - 1990, sygn. 9, dyspozycje Naczelnika Gminy z lat 1984 - 1990, sygn. 10-11, roczne plany działania naczelnika Gminy z lat 1984 - 1988, sygn. 12, kwartalne plany pracy UG i komórek organizacyjnych oraz ich realizacja z lat 1983 - 1988, sygn. 13-15, sprawozdawczość statystyczna z lat 1985 - 1990, sygn. 16-17, realizacja wniosków zgłaszanych podczas kampanii wyborczych do sejmu i rad narodowych z lat 1984 - 1988, sygn. 18, analizy i oceny skarg i wniosków lat 1976 - 1990, sygn. 19, kontrole kompleksowe UG z lat 1974 - 1989, sygn. 20 – 23, kontrole problemowe UG z lat 1974 - 1989, sygn. 24 – 26, realizacja wniosków kontroli sprawdzającej Zespół Integracji Terenowej URM z lat 1987- 1988, sygn. 27, budżety gminy, ich zmiany i wykonanie z lat 1973 - 1989, sygn. 28 – 44, narady koordynacyjne dotyczące realizacji planów społeczno - gospodarczych lat 1979- 1988, sygn. 45-46, roczne programy czynów społecznych i ich realizacja z lat 1985 - 1989, sygn. 47 – 48, działalność Gminnego Ośrodka Kultury z lat 1985 - 1988, sygn. 49, sprawozdania UG z działalności w sprawach społeczno - administracyjnych lat 1978 - 1986, sygn. 50, akta działalności stowarzyszeń na terenie gminy z lat 1983 - 1990, sygn. 51-53, sprawozdania z orzecznictwa Kolegium ds. Wykroczeń z lat 1978 - 1982, sygn. 54, wnioski o nadanie medali „za długoletnie pożycie małżeńskie” z lat 1976 - 1977, sygn. 55, plan zaopatrzenia gminy w wodę na okres wojny z lat 1977 - 1989, sygn. 56, program ochrony ppoż gminy i jego realizacja z lat 1984 - 1986, sygn. 57, mapa do planu ochrony gospodarki rolnej gminy z ok. 1975 roku, sygn. 58, mapa kwalifikacyjna wsi Wola Żyzna z 1973 roku, sygn. 59, rejestr pomiarowo klasyfikacyjny gruntów PFZ w gminie z lat [1968] 1975, sygn. 60, plany uproszczone założenia i pielęgnowania zadrzewień poszczególnych wsi z lat 1974 - 1978, sygn. 61-66, roczne plany upowszechniania postępu rolniczego lat 1977 - 1978, sygn. 67, wydawanie zezwoleń na wykonywanie rzemiosła (teczki imienne rzemieślników) rzemieślników lat [1964] 1973 - 1989, sygn. 68 – 89, rejestr gruntów za emeryturę lub rentę na rzecz Skarbu Państwa lub następcy z lat 1978-1987, sygn. 90, przejmowanie przez Skarb Państwa nieruchomości rolnych za emerytury lub renty z lat 1974- 1990, sygn. 91-116, regulowanie stanu prawnego nieruchomości z lat 1973 - 1990, sygn. 117 – 119, przejmowanie na własność Państwa nieruchomości opuszczonych z lat 1976 - 1977, sygn. 120, wywłaszczenia nieruchomości na rzecz Państwa z lat 1975 - 1984, sygn. 121 – 130, opinie szacunkowe nieruchomości w Szydłowie z lat 1978 - 1979, sygn. 131, scalanie gruntów na terenie gminy z lat 1986 - 1987, sygn. 132 – 137, sprzedaż nieruchomości rolnych PFZ z lat 1982 - 1990, sygn. 138 – 142, sprzedaż nieruchomości rolnych w Kopytnicy na potrzeby budowy „Zbiornika Hańcza” z lat 1976 - 1978, sygn. 143, przekazywanie nieodpłatnie nieruchomości rolnych na rzecz j.g.u. z lat 1975 - 1988, sygn. 144 – 146, przekazywanie w wieczyste użytkowanie działek w Gackach z lat 1989 - 1990, sygn. 147, zwroty działek siedliskowych z lat 1989 - 1990, sygn. 148, numeracja porządkowa nieruchomości poszczególnych wsi z 1987 roku, sygn. 149 – 162, bilanse potrzeb i środków pomocy społecznej z lat 1984 - 1990, sygn. 163, dokumentacja techniczna obiektów zabytkowych - budynek Synagogi w Szydłowie - inwentaryzacja konserwatorska i fotograficzna, projekty techniczne rewaloryzacji, odbudowy i adaptacji branży konstrukcyjnej, architektonicznej i sanitarnej opracowane przez Pracownię Konserwacji Zabytków w Kielcach z lat 1977 - 1980, sygn. 164 – 174, Skarbczyk w Szydłowie - ekspertyza techniczna, inwentaryzacja architektoniczna, założenia i projekty architektoniczne odbudowy opracowane przez Pracownię Konserwacji Zabytków w Warszawie z lat 1957 - 1958, sygn. 175 – 180, Zabytkowa dzielnica Szydłowa - projekty budowy linii elektrycznej i oświetlenia ulic z 1958 roku, sygn. 181 — 182, Miejskie Mury Obronne w Szydłowie - kosztorys na prace konserwatorskie z 1956 roku, sygn. 183, Brama Zamkowa w Szydłowie - kosztorys na remont z 1960 roku, sygn. 184, Zabytkowy budynek mieszkalny w Szydłowie przy ul. Kazimierza Wielkiego nr 3 - projekty odbudowy z lat 1957 - 1958, sygn. 185-186, sprawozdania statystyczne, sprawy akt stanu cywilnego, wnioski o nadanie medalu "za długoletnie pożycie małżeńskie", zbiór aktów własności ziemi, protokoły ustalenia stanu faktycznego i prawnego gospodarstw rolnych z poszczególnych wsi na terenie gminy, programy zagospodarowania lasów, przejmowanie nieruchomości na własność Państwa za renty, wywłaszczenia pod budowę przystanku PKS w Szydłowie, linię kolejową Hrubieszów - Huta Katowice, pod budowę oczyszczalni ścieków, rejestr gruntów Państwowego Funduszu ziemi Number of units in the group: 227
21/3353/0 Gminna Kasa Pożyczkowo - Oszczędnościowa w Krasocinie 1929-1934 0 Unroll
Sprawozdania roczne i miesięczne, korespondencja, bilanse, materiały dotyczące działalności kasy, podziału zysków, wyborów Zarządu. Number of units in the group: 3
21/3354/0 Zbiór fotografii, druków ulotnych i pamiątek związanych z działalnością Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" 1980-2015 0 Unroll
Number of units in the group: 147
21/3355/0 Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach 1992-1999 0 Unroll
akta Zespołu Oceny Projektów Inwestycyjnych, statut i regulamin organizacyjny, zarządzenia dyrektora, plany zadań w zakresie melioracji, plany budżetowe, sprawozdania z działalności inwestycyjnej i zadań premiowych, kontrole własnej jednostki dokonywane przez NIK oraz Narodowy Plan Odbudowy i modernizacji dotyczący likwidacji skutków powodzi z lipca 1997 r. Number of units in the group: 42
21/3356/0 Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach [1992] 1999-2019 0 Unroll
akta Zespołu Oceny Projektów Inwestycyjnych, statut, regulamin organizacyjny, zarządzenia dyrektora, instrukcje i regulaminy, roczne sprawozdania finansowe, plany roczne i sprawozdania z ich wykonania, zadań w zakresie melioracji, plany budżetowe, sprawozdania z działalności inwestycyjnej i zadań premiowych, kontrole własnej jednostki dokonywane przez Urząd skarbowy, Regionalną Izbę Obrachunkową, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Marszałkowski, Najwyższą Izbę Kontroli, programy i projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych Number of units in the group: 197
21/3357/0 Gmina Stopnica 1990-1992 0 Unroll
Protokoły z posiedzeń Zarządu Gminy, Sesje Rady Gminy (sygn. 1-10), Zarządzenia Wójta (sygn. 1-14), Budżet Gminy (sygn. 15-19), Sprawozdania finansowe, bilanse (20-23), Kierunki rozwoju leśnictwa (sygn. 24). Number of units in the group: 24
21/3358/0 Gmina Łopuszno 1990-1992 0 Unroll
Protokoły z posiedzeń: Zarządu Gminy, Komisji, Narad, Zebrań Wiejskich, Sesje Rady Gminy, Plany pracy (sygn. 1-26), Statut Gminy (sygn. 27), Zarządzenia Wójta (sygn. 28), Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy (sygn. 29-30). Number of units in the group: 30
21/3359/0 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe NIDA Spółka z o.o. w Kielcach 1955-2002 0 Unroll
rejestr uchwał, protokoły Zgromadzenia Wspólników, protokoły Rady Nadzorczej, posiedzenia Zarządu, uchwały, Konferencje Samorządu Robotniczego, Rada Pracownicza, współpraca ze związkami zawodowymi, dokumentacja likwidacji i upadłości, dokumenty organizacyjne i założycielskie, dokumentacja własności, statuty i regulaminy, księga udziałów, zarządzenia Prezesa i Dyrektora, plany inwestycyjne, plany finansowe, plany techniczno - ekonomiczne, bilanse, sprawozdania finasowe, sprawozdania statystyczne, analizy wskaźników techniczno - ekonomicznych, protokoły pokontrolne Number of units in the group: 156
21/3360/0 Gmina Sobków [1984] 1990-1993 0 Unroll
ewidencja sołtysów i rad sołeckich, protokoły sesji i posiedzeń zarządu gminy, narady pracowników, regulamin organizacyjny, zarządzenia i dyspozycje wójta, sprawozdania zbiorcze, wycinki prasowe, budżety, sprawy gruntowe - przekazywanie, sprzedaż, dzierżawa, zarząd Number of units in the group: 16
21/3361/0 Gmina Krasocin 1990-1993 0 Unroll
Sesje Rady Gminy (sygn. 1-9); Protokoły z posiedzeń Zarządu (sygn. 10-13); Budżety Gminy (sygn. 14-16) Number of units in the group: 16
21/3362/0 Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach 1992-2004 0 Unroll
Statut Związku, uchwały Rad Gmin w sprawie przyjęcia Statutu Związku, Regulaminy, protokoły posiedzeń zgromadzenia członków, Zarządu i Komisji Rewizyjnej, uchwały Zgromadzenia i Zarządu, akty normatywne uczestników związku, sprawozdania statystyczne, plan wodny, plany, interpretacje prawne, współdziałanie z wojewodą i administracją rządową, ewidencja archiwum zakładowego, kontrole zewnętrzne, opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu, budżety, sprawozdania z wykonania budżetu, komunalizacja wodociągów i urządzeń wodociągowych (kanałów), projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji o znaczeniu lokalnym, ewidencja urządzeń podziemnych Number of units in the group: 166
21/3363/0 Wojewódzki Specjalistyczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Morawicy 1966-1991 0 Unroll
plany i sprawozdania gospodarstwa pomocniczego i warsztatów terapii zajęciowej, akta przychodni przyszpitalnej (regulamin, sprawozdania i kontrole), akta działu Kadr i Szkoleń - protokoły posiedzeń kolektywu i Rady Szpitala oraz akta dotyczące kontaktów z ministerstwami i urzędami centralnymi Number of units in the group: 7
21/3364/0 Gmina Bliżyn 1990-1992 0 Unroll
Programy działania samorządu terytorialnego (sygn. 1); Posiedzenia organów samorządu terytorialnego (sygn. 2-8); Protokoły zebrań wiejskich (sygn. 9); Posiedzenia kolegiów, komisji, zespołów (sygn. 10-12); Akty normatywne organów samorządu terytorialnego (sygn. 13); Akty normatywne własne (sygn. 14); Uchwały i ich realizacjia (sygn. 15); Budżety gminy (sygn. 16-17) Number of units in the group: 17
21/3365/0 Zespół Obsługi Szkół w Stąporkowie [1964] 1985-2015 0 Unroll
protokoły Komisji Stypendialnej, akta dotyczące utworzenia Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół, regulaminy i instrukcje, zarządzenia burmistrza Miasta i Gminy Stąporków, uchwały rady miejskiej, zarządzenia dyrektora, plany społeczno-gospodarcze, rozwoju szkolnictwa oraz czynów społecznych, sprawozdania statystyczne, współdziałanie ze związkami zawodowymi, protokoły kontroli i wizytacji placówek oświatowych oraz zewnętrzne własnej jednostki, plany jednostkowe dochodów i wydatków budżetowych, bilanse i sprawozdania z wykonania planów finansowych, nadzór nad oświatą, projekty organizacyjne szkół i przedszkoli, sprawozdania placówek oświatowych, osiągnięcia uczniów i nauczycieli, realizacja zadań dotyczących obrony cywilnej, zagospodarowanie gruntów i działek szkolnych Number of units in the group: 163
21/3366/0 Akta prof. Stefana Rittela i prof. Teodozji Rittel 1950-2018 0 Unroll
dyplomy, korespondencja, fotografie Number of units in the group: 17
21/3367/0 Gmina Oleśnica 1990-1992 0 Unroll
protokoły z sesji Rady Gminy, protokoły z posiedzeń Zarządu Gminy, protokoły posiedzeń Komisji, powoływanie kolegiów, ławników Number of units in the group: 9
21/3368/0 Szkoła Podstawowa w Kargowie 1945-1964 0 Unroll
protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej, arkusze ocen sprawowania i postępów w nauce, zestawienie uczniów wg dziennika klasowego Number of units in the group: 10
21/3369/0 Gmina Stąporków 1990-1992 0 Unroll
Sesje Rady Miejskiej; Protokołu z posiedzeń Komisji Stałych; Protokoły z posiedzeń Zarządu Gminy; Uchwały Rady Miejskiej; Plany pracy Rady Miejskiej; Budżety i ich zmiany; Sprawozdania z wykonania budżetu. Number of units in the group: 41
21/3370/0 Porozumienie Związków Zawodowych Górnictwa przy Przedsiębiorstwie Geologicznym w Kielcach 1993-2004 0 Unroll
Sprawy organizacyjne - przystąpienie do Porozumienia, skład zarządu, wykaz członków; działalność Porozumienia Związków Zawodowych Górnictwa przy Przedsiębiorstwie Geologicznym w Kielcach - protokoły i notatki z zebrań członków i posiedzeń zarządu Number of units in the group: 2
Showing 3,421 to 3,465 of 3,537 entries.