Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
21/3334/0 Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach [1945] 1999-2008 0 Unroll
Akta Wydziału Rolnictwa i Środowiska - dokumentacja dotycząca rezerwatów przyrodniczych na terenie województwa - utworzenie, akty prawne, realizacja ochrony, przeglądy, sprawozdania i wyniki przeprowadzanych badań Number of units in the group: 262
21/3335/0 Gmina Łagów 1990-1992 0 Unroll
protokoły, uchwały i materiały z sesji Rady Gminy i posiedzeń Zarządu Gminy, protokoły z posiedzeń komisji stałych, tymczasowy statut gminy, regulamin organizacyjny, sprawozdania statystyczne z zakresu realizacji zobowiązań pieniężnych, porozumienie w sprawie przejęcia przez Zarząd Gminy zadań z zakresu administracji rządowej, budżety gminy i materiały dotyczące ich realizacji, inwentaryzacja stanu zagospodarowania Gminy, wykazy statystyczne gruntów we wsiach gminy Łagów, ustalenie stanu posiadania gruntów. Number of units in the group: 17
21/3336/0 Gminna Rada Narodowa w Krasocinie 1973-1990 0 Unroll
protokoły sesji Rady, protokoły posiedzeń komisji stałych działających w radzie, protokoły z posiedzeń Prezydium Rady, protokoły zebrań wiejskich, wybory sołtysów i podsołtysów, protokoły z narad sołtysów Number of units in the group: 81
21/3337/0 Liceum Ogólnokształcące w Książu Wielkim 1944-1959 [1982] 0 Unroll
statut, katalogi główne i okresowe ocen, protokoły posiedzeń komisji egzaminacyjnej i egzaminów dojrzałości oraz świadectwa szkolne, prace maturalne uczniów Number of units in the group: 71
21/3338/0 Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Książu Wielkim 1975-2017 0 Unroll
statuty, regulaminy, instrukcje, zarządzenia dyrektora, dokumentacja organizacyjna (akty powołania, przejęcia terenu szkolnego, protokoły posiedzeń Komisji Przedmiotów Zawodowych i Zespołu Nauczycieli Przedmiotów Zawodowych, przepisy kancelaryjne i archiwalne, programy, plany i sprawozdania, arkusze organizacyjne, informacje o pracy nauczycieli i ilości uczniów, kontrole (protokoły, zalecenia), budżety, sprawozdania z realizacji budżetowych i wykonania budżetu składane do Starostwa, sprawozdania statystyczne dotyczące zatrudnienia i wynagrodzeń, bilanse, informacje dotyczące remontu pałacu w Książu Wielkim - siedziby szkoły, rejestr wypadków uczniów Number of units in the group: 89
21/3339/0 Gmina Daleszyce 1990-1992 0 Unroll
protokoły sesji Rady Gminy i posiedzeń Zarządu Gminy, protokoły spotkań z sołtysami i protokoły zebrań wiejskich wsi Smyków i Danków Wójtostwo, statut gminy Number of units in the group: 10
21/3340/0 Chemarbel Spółka z o.o. w Kielcach 1994-2012 0 Unroll
sygn. 1-11 - Organy uchwałodawcze [posiedzenia Rady Nadzorczej i Zgromadzenia Wspólników - protokoły, sprawozdania, uchwały, załączniki]; sygn. 12 - Organy zarządzające i wykonawcze [posiedzenia Zarządu - protokoły, uchwały ,załączniki do uchwał, wnioski. Akt Notarialny Spółki - Tekst jednolity - 2009r.]; sygn. 13-15 - Podstawy prawne działania własnej jednostki organizacyjnej [zaświadczenie International Bank Inc. Międzynarodowy Bank w Polsce, Wypis Aktu Notarialnego repertorium A Nr 465/94, Umowa Spółki z Ograniczona Odpowiedzialnością, załącznik nr 1 do umowy, Oświadczenie Zarządu o zgromadzeniu kapitału zakładowego spółki, wniosek o wpis do rejestru handlowego, Lista wspólników Spółki, Oświadczenie Zarządu o zgodności wkładu wspólnika, Odpis aktualny z Rejestru Handlowego Dział b. Nr 1970, Postanowienie Sadu Rejonowego Wydz. Gospodarczy w Kielcach, dokumentacja dotycząca utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (wnioski, oświadczenia, zezwolenia; Akt Notarialny - wypis Repertorium nr 2729/2001; Akt Notarialny - wypis Repertorium nr 4622/2004; Akt Notarialny -wypis Repertorium nr 2332/2005; Akt Notarialny - wypis Repertorium nr 6870/2009; Akt Notarialny - wypis Repertorium nr 2427/2012; wypis Repertorium nr 2729/2001; Akt Notarialny - wypis Repertorium nr 4622/2004; Akt Notarialny -wypis Repertorium nr 2332/2005; Akt Notarialny - wypis Repertorium nr 6870/2009; Akt Notarialny - wypis Repertorium nr 2427/2012;]; sygn. 16 - Organizacja jednostki własnej [Biznes Plan na lata 2007-2009]; sygn. 17-21 - Rejestracja własnej jednostki [dokumenty rejestracyjne - zgłoszenia rejestracyjne, nadany nr PFRON itp.; zaświadczenia o nr identyfikacyjnym REGON itp.; Wyciąg z księgi wieczystej, wniosek o wpis w księdze wieczystej, załączniki, zaświadczenia, decyzje,itp.; Postanowienia Sądu Rejonowego w Kielcach Wydz. Gospodarczy Krajowego rejestru Sadowego - wpis nr KRS]; sygn. 22-24 - Organizacja spółek zależnych [Regulamin Zarządu (tekst jednolity) „Chemarbel Sp. z o.o., Regulamin Organizacyjny Spółki, Schemat Organizacyjny; Umowa Spółki z o.o. (tekst jednolity), Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy, Regulamin gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, załączniki; Pełnomocnictwo Radcy Prawnego do reprezentowania Spółki we wszystkich sprawach przed sadami powszechnymi we wszystkich instancjach]; sygn. 25-28 - Zbiór aktów normatywnych własnej jednostki [Zarządzenia Prezesa Zarządu „Chemarbel” Sp, z o.o.; Aneksy, załączniki wydane w latach 1994 - 2011; polecenia Służbowe Prezesa Zarządu Chemarbel Sp. z o.o. wydane w latach 2002-2004, 2008-2010; sygn. 29-54 - Plany i sprawozdawczość spółek zależnych [roczne sprawozdania GUS; dokumentacja z badań sprawozdań finansowych]; sygn. 55-57 - Kontrole zewnętrzne własnej jednostki [dokumentacja z kontroli Urzędu Kontroli Skarbowej w Kielcach - protokoły, załączniki; dokumentacja z kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Kielcach - decyzje, protokoły, załączniki; dokumentacja z kontroli Narodowego Banku Polskiego w Krakowie Oddział Zamiejscowy w Kielcach - kontrola dewizowa (upoważnienie, protokół, załącznik-wykaz)]; sygn. 58 - Zestawienia wyników inwentaryzacji [sprawozdania zakończonej inwentaryzacji]; sygn. 59 - Podstawowe zasady Systemu Zapewnienia Jakości [normy dotyczące zarządzania jakością i zapewnienia jakości, System akredytacji laboratoriów wzorujących i badawczych, Systemy zarządzania jakością -wymagania, Księga Jakości KJ-07, opis systemu akredytacji]; sygn. 60 - Podstawowe zasady Systemu Zapewnienia Jakości [procedury Systemu Zarządzania Jakością, Księga Jakości] Number of units in the group: 60
21/3341/0 Zbiór porucznika Stanisława Lisowskiego żołnierza Brygady Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych, prezesa Okręgu Kieleckiego Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych 1981-2009 0 Unroll
Przekazane materiały poza protokołami posiedzeń członków okręgu i Zarządu, niekompletnymi protokołami kontroli kasy przeprowadzanych przez Komisję Rewizyjną, zawierają także dokumentację dotyczącą rozpatrywania wniosków o nadanie uprawnień kombatanckich, stopni wojskowych i odznaczeń, materiały gromadzone przez Komisję Historyczną (opracowania wspomnień, materiałów do publikacji, ale także dotyczące upamiętnienia osób i wydarzeń), deklaracje w sprawie przyjęcia w poczet członków NSZ, kół w: Kielcach, Końskich, Małogoszczu, Pińczowie, Starachowicach, Zagnańsku, oraz dokumentację dotyczącą upamiętnienia – wmurowywania tablic pamiątkowych na terenie województwa, budowy pomników, w tym w największej ilości dotyczącą budowy Kaplicy pamięci Narodowych Sił Zbrojnych w Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej Królowej Polski w Kałkowie. Zespół zawiera także dokumentację audiowizualną przesłaną przez koło NSZ w Wielkiej Brytanii (stanowią ją pliki nagrań z kaset magnetofonowych i kaset video), oraz zbiór wycinków prasowych na temat działalności NSZ, zaproszeń na uroczystości oraz dokumentację Krajowego zjazdu żołnierzy NSZ zorganizowanego w Zagnańsku w sierpniu 1992 roku. Tematyka dokumentacji wydzielonej w poszczególnych grupach, znajduje uzupełnienie w korespondencji prowadzonej z Zarządami i połączonej z podejmowanymi działaniami w drodze zadań realizowanych w obiegu wewnętrznym Związku. W ewidencji zespołu znajdują się także wydzielone kopie i oryginały czasopism zgromadzonych przez NSZ Okręg Świętokrzyski, zbiór druków ulotnych i plakatów wraz korespondencją. Number of units in the group: 43
21/3342/0 Szkoła Podstawowa w Potoku 1931-1975 0 Unroll
protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej, sprawozdania statystyczne, sprawozdania z wizytacji, projekty organizacji szkoły, sprawy organizacyjne - utworzenie szkoły, przekształcenia, obwód szkolny, budynek, działalność Number of units in the group: 6
21/3343/0 Szkoła Podstawowa w Brzezinach 1931-1961 0 Unroll
protokoły z posiedzeń Rady Pedagogicznej, zbiór niekompletny z lat 1947 - 1960 (sygn. 1), formularz statystyczny szkoły na rok szkolny 1930/ 31 i karta organizacyjna na rok szkolny 1931/ 32 (sygn. 2), sprawozdania statystyczne szkoły z lat 1948 – 1961 (sygn. 3), sprawozdania z wizytacji szkoły z lat 1947 – 1960 (sygn. 4), projekty organizacji roku szkolnego z lat 1947- 1960 (sygn. 5), korespondencja szkoły, sprawy organizacyjne szkoły i toku nauczania, informacje o działalności, sprawy kadrowe, administracyjne i gospodarcze z lat 1931 – 1944, 1945- 1951 (sygn. 6, 7) Number of units in the group: 7
21/3344/0 Szkoła Podstawowa w Rudkach 1947-1973 0 Unroll
odpisy protokołów z Konferencji Rady Pedagogicznej z lat 1949 – 1950 (sygn. 1), sprawozdania statystyczne szkoły z lat 1948 – 1973 (sygn. 2), sprawozdania z wizytacji szkoły z lat 1950 – 1973 (sygn. 3), projekty organizacyjne roku szkolnego z lat 1947 – 1973 (sygn. 4), korespondencja szkoły z lat 1947 – 1963 (sygn. 5) Number of units in the group: 5
21/3345/0 Szkoła Podstawowa w Solcu Starym 1928-1972 0 Unroll
protokoły i odpisy protokołów z posiedzeń Rady Pedagogicznej z lat 1931 – 1941, 1947- 1953 (sygn. 1- 2), sprawozdania statystyczne szkoły z lat 1948 – 1972 (sygn. 3), sprawozdania z wizytacji szkoły z lat 1935- 1938, 1946- 1966 (sygn. 4- 5), karty organizacyjne szkoły na lata 1929/ 30 i 1931/ 32 oraz formularz statystyczny na rok szkolny 1930/ 31 (sygn. 6), projekty organizacji roku szkolnego z lat 1947- 1972 (sygn. 7), korespondencja szkoły – informacje o działalności, przekształceniach i stanie szkoły, plany zajęć, zaopatrzenie w podręczniki szkolne z lat 1928- 1944 i 1945- 1955 (sygn. 8- 9) Number of units in the group: 9
21/3346/0 Szkoła Podstawowa w Gackach 1946-1975 0 Unroll
protokoły z posiedzeń Rady Pedagogicznej – 1952 rok (sygn. 1), sprawozdania statystyczne szkoły z lat 1948 – 1974 (sygn. 2), sprawozdania z wizytacji szkoły z lat 1946 – 1975 (sygn. 3), projekty organizacji roku szkolnego z lat 1947 – 1972 (sygn. 4), korespondencja szkoły z lat 1947 – 1955 (sygn. 5) Number of units in the group: 5
21/3347/0 Gminna Rada Narodowa w Szydłowie 1973-1990 0 Unroll
W zespole akt GRN w Szydłowie największą wartość dla badacza mają akta sesji Gminnej Rady Narodowej na które, składają się protokoły, uchwały oraz materiały na sesje, zawierające sprawozdania i informacje rozpatrywane na sesjach. Akta sesji zachowały się z całego okresu funkcjonowania GRN tj. 1973- 1990. Brak jedynie akt z 1975 roku (sesje nr VII – XI). Działalność poszczególnych Komisji stałych GRN (protokoły z posiedzeń, plany pracy, nieliczne materiały na posiedzenia) mają w pełni odzwierciedlenie z okresu 1975 – 1990. Z lat 1973 – 1974 zachowały się tylko akta Komisji Rolnictwa oraz Komisji Ładu i Porządku Publicznego. Akta kontroli społecznych przeprowadzonych przez Komisje GRN pochodzą z lat 1973 – 1982. Akta posiedzeń Prezydium GRN w postaci protokołów, postanowień i materiałów na posiedzenia obejmują okresy 1973 – 1984 i 1987 – 1990. Działalność samorządu wiejskiego (protokoły z zebrań wiejskich, wybory sołtysów i rad sołeckich, statuty sołectw, plany rzeczowo – finansowe) reprezentowane są w ramach poszczególnych sołectw i całego okresu 1973 – 1990. Materiał sprawozdawczy dotyczący wyborów do organów samorządu mieszkańców wsi dotyczy okresu 1984- 1988. Zachowano dodatkowe egzemplarze uchwał GRN z lat 1984 – 1990, oraz postanowień Prezydium GRN z lat 1983 – 1990. Księgi uchwał GRN obejmują okres 1978 – 1988. Z lat 1980 – 1985 zachowały się sprawozdania statystyczne o społecznej działalności GRN i zmianach w jej składzie. Zespół zamykają kwestionariusze radnych GRN kadencji 1988 – 1990. Number of units in the group: 72
21/3348/0 Szkoła Podstawowa w Szydłowie 1926-1974 0 Unroll
odpisy protokołów i protokoły z posiedzeń Rady Pedagogicznej z lat 1931- 1939, 1948- 1950 (sygn. 1- 2), sprawozdania statystyczne szkoły z lat 1931- 1942, 1948- 1973 (sygn. 3- 4), sprawozdania z wizytacji szkoły z lat 1935- 1939, 1950- 1974 (sygn. 5- 6), organizacja roku szkolnego z lat 1926 – 1942, 1946- 1974 (sygn. 7- 8), korespondencja szkoły z lat 1931 – 1960 (sygn. 9 – 10) Number of units in the group: 10
21/3349/0 Gminny Komitet Frontu Jedności Narodu w Szydłowie 1972-1982 0 Unroll
Akta dotyczące działalności Gminnego Komitetu FJN z lat 1972- 1982 sygn. 1 Number of units in the group: 1
21/3350/0 Patriotyczny Ruch Odrodzenia Narodowego Rada Gminna w Szydłowie 1982-1989 0 Unroll
Zjazdy gminne, posiedzenia Rady Gminny, programy i plany oraz sprawozdania z działalności z lat 1982- 1989 oraz inne akta dotyczące działalności RG PRON – zebrania ogólne, informacje z 1983 – 1988 Number of units in the group: 2
21/3351/0 Gmina Strawczyn 1990-1993 0 Unroll
protokoły z sesji Rady Gminy, posiedzeń Zarządu Gminy, zarządzenia, rozporządzenia, decyzje i dyspozycje wydane przez wójta, budżety i sprawozdania z ich realizacji Number of units in the group: 18
21/3352/0 Urząd Gminy w Szydłowie [1956] 1973-1990 [1991] 0 Unroll
działalność Komisji do Walki ze Spekulacją z lat 1982 - 1986, sygn. 1, narady z sołtysami z lat 1973 - 1990, sygn. 2, statut organizacyjny UG z 1988 roku, sygn. 3, regulaminy organizacyjne UG z lat 1978 - 1986, sygn.4 – 6, zarządzenia naczelnika Gminy i ich rejestr z lat 1975 - 1990, sygn. 7-8, decyzje Naczelnika Gminy z lat 1979 - 1990, sygn. 9, dyspozycje Naczelnika Gminy z lat 1984 - 1990, sygn. 10-11, roczne plany działania naczelnika Gminy z lat 1984 - 1988, sygn. 12, kwartalne plany pracy UG i komórek organizacyjnych oraz ich realizacja z lat 1983 - 1988, sygn. 13-15, sprawozdawczość statystyczna z lat 1985 - 1990, sygn. 16-17, realizacja wniosków zgłaszanych podczas kampanii wyborczych do sejmu i rad narodowych z lat 1984 - 1988, sygn. 18, analizy i oceny skarg i wniosków lat 1976 - 1990, sygn. 19, kontrole kompleksowe UG z lat 1974 - 1989, sygn. 20 – 23, kontrole problemowe UG z lat 1974 - 1989, sygn. 24 – 26, realizacja wniosków kontroli sprawdzającej Zespół Integracji Terenowej URM z lat 1987- 1988, sygn. 27, budżety gminy, ich zmiany i wykonanie z lat 1973 - 1989, sygn. 28 – 44, narady koordynacyjne dotyczące realizacji planów społeczno - gospodarczych lat 1979- 1988, sygn. 45-46, roczne programy czynów społecznych i ich realizacja z lat 1985 - 1989, sygn. 47 – 48, działalność Gminnego Ośrodka Kultury z lat 1985 - 1988, sygn. 49, sprawozdania UG z działalności w sprawach społeczno - administracyjnych lat 1978 - 1986, sygn. 50, akta działalności stowarzyszeń na terenie gminy z lat 1983 - 1990, sygn. 51-53, sprawozdania z orzecznictwa Kolegium ds. Wykroczeń z lat 1978 - 1982, sygn. 54, wnioski o nadanie medali „za długoletnie pożycie małżeńskie” z lat 1976 - 1977, sygn. 55, plan zaopatrzenia gminy w wodę na okres wojny z lat 1977 - 1989, sygn. 56, program ochrony ppoż gminy i jego realizacja z lat 1984 - 1986, sygn. 57, mapa do planu ochrony gospodarki rolnej gminy z ok. 1975 roku, sygn. 58, mapa kwalifikacyjna wsi Wola Żyzna z 1973 roku, sygn. 59, rejestr pomiarowo klasyfikacyjny gruntów PFZ w gminie z lat [1968] 1975, sygn. 60, plany uproszczone założenia i pielęgnowania zadrzewień poszczególnych wsi z lat 1974 - 1978, sygn. 61-66, roczne plany upowszechniania postępu rolniczego lat 1977 - 1978, sygn. 67, wydawanie zezwoleń na wykonywanie rzemiosła (teczki imienne rzemieślników) rzemieślników lat [1964] 1973 - 1989, sygn. 68 – 89, rejestr gruntów za emeryturę lub rentę na rzecz Skarbu Państwa lub następcy z lat 1978-1987, sygn. 90, przejmowanie przez Skarb Państwa nieruchomości rolnych za emerytury lub renty z lat 1974- 1990, sygn. 91-116, regulowanie stanu prawnego nieruchomości z lat 1973 - 1990, sygn. 117 – 119, przejmowanie na własność Państwa nieruchomości opuszczonych z lat 1976 - 1977, sygn. 120, wywłaszczenia nieruchomości na rzecz Państwa z lat 1975 - 1984, sygn. 121 – 130, opinie szacunkowe nieruchomości w Szydłowie z lat 1978 - 1979, sygn. 131, scalanie gruntów na terenie gminy z lat 1986 - 1987, sygn. 132 – 137, sprzedaż nieruchomości rolnych PFZ z lat 1982 - 1990, sygn. 138 – 142, sprzedaż nieruchomości rolnych w Kopytnicy na potrzeby budowy „Zbiornika Hańcza” z lat 1976 - 1978, sygn. 143, przekazywanie nieodpłatnie nieruchomości rolnych na rzecz j.g.u. z lat 1975 - 1988, sygn. 144 – 146, przekazywanie w wieczyste użytkowanie działek w Gackach z lat 1989 - 1990, sygn. 147, zwroty działek siedliskowych z lat 1989 - 1990, sygn. 148, numeracja porządkowa nieruchomości poszczególnych wsi z 1987 roku, sygn. 149 – 162, bilanse potrzeb i środków pomocy społecznej z lat 1984 - 1990, sygn. 163, dokumentacja techniczna obiektów zabytkowych - budynek Synagogi w Szydłowie - inwentaryzacja konserwatorska i fotograficzna, projekty techniczne rewaloryzacji, odbudowy i adaptacji branży konstrukcyjnej, architektonicznej i sanitarnej opracowane przez Pracownię Konserwacji Zabytków w Kielcach z lat 1977 - 1980, sygn. 164 – 174, Skarbczyk w Szydłowie - ekspertyza techniczna, inwentaryzacja architektoniczna, założenia i projekty architektoniczne odbudowy opracowane przez Pracownię Konserwacji Zabytków w Warszawie z lat 1957 - 1958, sygn. 175 – 180, Zabytkowa dzielnica Szydłowa - projekty budowy linii elektrycznej i oświetlenia ulic z 1958 roku, sygn. 181 — 182, Miejskie Mury Obronne w Szydłowie - kosztorys na prace konserwatorskie z 1956 roku, sygn. 183, Brama Zamkowa w Szydłowie - kosztorys na remont z 1960 roku, sygn. 184, Zabytkowy budynek mieszkalny w Szydłowie przy ul. Kazimierza Wielkiego nr 3 - projekty odbudowy z lat 1957 - 1958, sygn. 185-186, sprawozdania statystyczne, sprawy akt stanu cywilnego, wnioski o nadanie medalu "za długoletnie pożycie małżeńskie", zbiór aktów własności ziemi, protokoły ustalenia stanu faktycznego i prawnego gospodarstw rolnych z poszczególnych wsi na terenie gminy, programy zagospodarowania lasów, przejmowanie nieruchomości na własność Państwa za renty, wywłaszczenia pod budowę przystanku PKS w Szydłowie, linię kolejową Hrubieszów - Huta Katowice, pod budowę oczyszczalni ścieków, rejestr gruntów Państwowego Funduszu ziemi Number of units in the group: 227
21/3353/0 Gminna Kasa Pożyczkowo - Oszczędnościowa w Krasocinie 1929-1934 0 Unroll
Sprawozdania roczne i miesięczne, korespondencja, bilanse, materiały dotyczące działalności kasy, podziału zysków, wyborów Zarządu. Number of units in the group: 3
21/3354/0 Zbiór fotografii, druków ulotnych i pamiątek związanych z działalnością Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" 1980-2015 0 Unroll
Number of units in the group: 147
21/3355/0 Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach 1992-1999 0 Unroll
akta Zespołu Oceny Projektów Inwestycyjnych, statut i regulamin organizacyjny, zarządzenia dyrektora, plany zadań w zakresie melioracji, plany budżetowe, sprawozdania z działalności inwestycyjnej i zadań premiowych, kontrole własnej jednostki dokonywane przez NIK oraz Narodowy Plan Odbudowy i modernizacji dotyczący likwidacji skutków powodzi z lipca 1997 r. Number of units in the group: 42
21/3356/0 Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach [1992] 1999-2017 0 Unroll
akta Zespołu Oceny Projektów Inwestycyjnych, statut, regulamin organizacyjny, zarządzenia dyrektora, instrukcje i regulaminy, roczne sprawozdania finansowe, plany roczne i sprawozdania z ich wykonania, zadań w zakresie melioracji, plany budżetowe, sprawozdania z działalności inwestycyjnej i zadań premiowych, kontrole własnej jednostki dokonywane przez Urząd skarbowy, Regionalną Izbę Obrachunkową, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Marszałkowski, Najwyższą Izbę Kontroli, programy i projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych Number of units in the group: 147
21/3357/0 Gmina Stopnica 1990-1992 0 Unroll
Protokoły z posiedzeń Zarządu Gminy, Sesje Rady Gminy (sygn. 1-10), Zarządzenia Wójta (sygn. 1-14), Budżet Gminy (sygn. 15-19), Sprawozdania finansowe, bilanse (20-23), Kierunki rozwoju leśnictwa (sygn. 24). Number of units in the group: 24
21/3358/0 Gmina Łopuszno 1990-1992 0 Unroll
Protokoły z posiedzeń: Zarządu Gminy, Komisji, Narad, Zebrań Wiejskich, Sesje Rady Gminy, Plany pracy (sygn. 1-26), Statut Gminy (sygn. 27), Zarządzenia Wójta (sygn. 28), Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy (sygn. 29-30). Number of units in the group: 30
21/3359/0 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe NIDA Spółka z o.o. w Kielcach 1955-2002 0 Unroll
rejestr uchwał, protokoły Zgromadzenia Wspólników, protokoły Rady Nadzorczej, posiedzenia Zarządu, uchwały, Konferencje Samorządu Robotniczego, Rada Pracownicza, współpraca ze związkami zawodowymi, dokumentacja likwidacji i upadłości, dokumenty organizacyjne i założycielskie, dokumentacja własności, statuty i regulaminy, księga udziałów, zarządzenia Prezesa i Dyrektora, plany inwestycyjne, plany finansowe, plany techniczno - ekonomiczne, bilanse, sprawozdania finasowe, sprawozdania statystyczne, analizy wskaźników techniczno - ekonomicznych, protokoły pokontrolne Number of units in the group: 156
21/3360/0 Gmina Sobków [1984] 1990-1993 0 Unroll
ewidencja sołtysów i rad sołeckich, protokoły sesji i posiedzeń zarządu gminy, narady pracowników, regulamin organizacyjny, zarządzenia i dyspozycje wójta, sprawozdania zbiorcze, wycinki prasowe, budżety, sprawy gruntowe - przekazywanie, sprzedaż, dzierżawa, zarząd Number of units in the group: 16
21/3361/0 Gmina Krasocin 1990-1993 0 Unroll
Sesje Rady Gminy (sygn. 1-9); Protokoły z posiedzeń Zarządu (sygn. 10-13); Budżety Gminy (sygn. 14-16) Number of units in the group: 16
21/3362/0 Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach 1992-2004 0 Unroll
Statut Związku, uchwały Rad Gmin w sprawie przyjęcia Statutu Związku, Regulaminy, protokoły posiedzeń zgromadzenia członków, Zarządu i Komisji Rewizyjnej, uchwały Zgromadzenia i Zarządu, akty normatywne uczestników związku, sprawozdania statystyczne, plan wodny, plany, interpretacje prawne, współdziałanie z wojewodą i administracją rządową, ewidencja archiwum zakładowego, kontrole zewnętrzne, opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu, budżety, sprawozdania z wykonania budżetu, komunalizacja wodociągów i urządzeń wodociągowych (kanałów), projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji o znaczeniu lokalnym, ewidencja urządzeń podziemnych Number of units in the group: 166
21/3363/0 Wojewódzki Specjalistyczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Morawicy 1966-1991 0 Unroll
plany i sprawozdania gospodarstwa pomocniczego i warsztatów terapii zajęciowej, akta przychodni przyszpitalnej (regulamin, sprawozdania i kontrole), akta działu Kadr i Szkoleń - protokoły posiedzeń kolektywu i Rady Szpitala oraz akta dotyczące kontaktów z ministerstwami i urzędami centralnymi Number of units in the group: 7
21/3364/0 Gmina Bliżyn 1990-1992 0 Unroll
Programy działania samorządu terytorialnego (sygn. 1); Posiedzenia organów samorządu terytorialnego (sygn. 2-8); Protokoły zebrań wiejskich (sygn. 9); Posiedzenia kolegiów, komisji, zespołów (sygn. 10-12); Akty normatywne organów samorządu terytorialnego (sygn. 13); Akty normatywne własne (sygn. 14); Uchwały i ich realizacjia (sygn. 15); Budżety gminy (sygn. 16-17) Number of units in the group: 17
21/3365/0 Zespół Obsługi Szkół w Stąporkowie [1964] 1985-2015 0 Unroll
protokoły Komisji Stypendialnej, akta dotyczące utworzenia Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół, regulaminy i instrukcje, zarządzenia burmistrza Miasta i Gminy Stąporków, uchwały rady miejskiej, zarządzenia dyrektora, plany społeczno-gospodarcze, rozwoju szkolnictwa oraz czynów społecznych, sprawozdania statystyczne, współdziałanie ze związkami zawodowymi, protokoły kontroli i wizytacji placówek oświatowych oraz zewnętrzne własnej jednostki, plany jednostkowe dochodów i wydatków budżetowych, bilanse i sprawozdania z wykonania planów finansowych, nadzór nad oświatą, projekty organizacyjne szkół i przedszkoli, sprawozdania placówek oświatowych, osiągnięcia uczniów i nauczycieli, realizacja zadań dotyczących obrony cywilnej, zagospodarowanie gruntów i działek szkolnych Number of units in the group: 163
21/3366/0 Akta prof. Stefana Rittela i prof. Teodozji Rittel 1950-2018 0 Unroll
dyplomy, korespondencja, fotografie Number of units in the group: 17
21/3367/0 Gmina Oleśnica 1990-1992 0 Unroll
protokoły z sesji Rady Gminy, protokoły z posiedzeń Zarządu Gminy, protokoły posiedzeń Komisji, powoływanie kolegiów, ławników Number of units in the group: 9
21/3368/0 Szkoła Podstawowa w Kargowie 1945-1964 0 Unroll
protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej, arkusze ocen sprawowania i postępów w nauce, zestawienie uczniów wg dziennika klasowego Number of units in the group: 10
21/3369/0 Gmina Stąporków 1990-1992 0 Unroll
Sesje Rady Miejskiej; Protokołu z posiedzeń Komisji Stałych; Protokoły z posiedzeń Zarządu Gminy; Uchwały Rady Miejskiej; Plany pracy Rady Miejskiej; Budżety i ich zmiany; Sprawozdania z wykonania budżetu. Number of units in the group: 41
21/3370/0 Porozumienie Związków Zawodowych Górnictwa przy Przedsiębiorstwie Geologicznym w Kielcach 1993-2004 0 Unroll
Sprawy organizacyjne - przystąpienie do Porozumienia, skład zarządu, wykaz członków; działalność Porozumienia Związków Zawodowych Górnictwa przy Przedsiębiorstwie Geologicznym w Kielcach - protokoły i notatki z zebrań członków i posiedzeń zarządu Number of units in the group: 2
21/3371/0 Przedsiębiorstwo Geologiczne w Kielcach 1961-2005 0 Unroll
Dokumentacja dotycząca funkcjonowania Rady Pracowniczej; akta organizacyjne - statuty, regulaminy organizacyjne; akta rejestracyjne - postanowienia, wypisy i wyciągi; zarządzenia Dyrektora; plany techniczno-ekonomiczne; plany pracy; analizy działalności; sprawozdania - z wykonania planu prac, z działalności, finansowe, statystyczne; kontrole; zakładowy układ zbiorowy pracy; Regulaminy - pracy, premiowania, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych itp.;protokoły z posiedzeń Komisji ds. Wynalazczości, dokumentacja geologiczna i hydrogeologiczna. Number of units in the group: 148
21/3372/0 Prokuratura Rejonowa w Starachowicach 1976-1986 0 Unroll
wykazy sprawozdań statystycznych Number of units in the group: 10
21/3373/0 Prokuratura Powiatowa w Iłży z siedzibą w Starachowicach 1949-1967 0 Unroll
repertoria, skorowidze Number of units in the group: 101
21/3374/0 Rada Narodowa Miasta i Gminy w Chmielniku 1973-1990 0 Unroll
Sesje Rady Narodowej (protokoły, uchwały, plany pracy, materiały na sesje), posiedzenia komisji (protokoły, plany pracy, materiały na posiedzenia), Posiedzenia Prezydium Rady Narodowej (protokoły, postanowienia, plany pracy, materiały na posiedzenia), akta samorządów mieszkańców miast i wsi, zebrania wiejskie, składy osobowe komitetów osiedlowych i rad sołeckich, społeczna działalność Rady Narodowej, składy osobowe Rady Narodowej, kwestionariusze radnych, wybory sołtysów, Number of units in the group: 93
21/3375/0 Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku 1973-1990 0 Unroll
Protokoły z narad, zarządzenia Naczelnika Gminy, decyzje naczelnika Gminy, plany pracy, sprawozdania i analizy, protokołu z kontroli wewnętrznych i zewnętrznych, budżety oraz ich zmiany i wykonanie, programy rozwoju miasta i gminy, plany społeczno-gospodarcze, ewidencja stowarzyszeń, plany obrony cywilnej, programy budowy i modernizacji dróg, materiały dot. scalania gruntów, opieka nad cmentarzami, plany budownictwa indywidualnego, zmiany numeracji nieruchomości, regulaminy organizacyjne, Materiały dot. Państwowego Funduszu Ziemi. Number of units in the group: 130
21/3376/0 Akta gminy Maleszowa 1884-1938 0 Unroll
Akta dotyczące spraw prawno-własnościowych Gminy, Budżet Gminy na rok 1939-1939 Number of units in the group: 2
21/3377/0 Gromadzki Komitet Frontu Jedności Narodu w Piotrkowicach 1958-1972 0 Unroll
Akta dotyczące działalności Gromadzkiego Komitetu Frontu Jedności Narodu w Piotrkowicach - protokoły z posiedzeń, program wyborczy Number of units in the group: 1
21/3378/0 Miejsko-Gminny Komitet Frontu Jedności Narodu w Chmielniku 1963-1976 0 Unroll
Posiedzenia Plenum Miejsko-Gminnego Komitetu, protokoły z posiedzeń Miejsko-Gminnego Komitetu. Number of units in the group: 7
Showing 3,421 to 3,465 of 3,509 entries.