Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
21/3371/0 Przedsiębiorstwo Geologiczne w Kielcach 1961-2005 0 Unroll
Dokumentacja dotycząca funkcjonowania Rady Pracowniczej; akta organizacyjne - statuty, regulaminy organizacyjne; akta rejestracyjne - postanowienia, wypisy i wyciągi; zarządzenia Dyrektora; plany techniczno-ekonomiczne; plany pracy; analizy działalności; sprawozdania - z wykonania planu prac, z działalności, finansowe, statystyczne; kontrole; zakładowy układ zbiorowy pracy; Regulaminy - pracy, premiowania, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych itp.;protokoły z posiedzeń Komisji ds. Wynalazczości, dokumentacja geologiczna i hydrogeologiczna. Number of units in the group: 148
21/3372/0 Prokuratura Rejonowa w Starachowicach 1976-1986 0 Unroll
wykazy sprawozdań statystycznych Number of units in the group: 10
21/3373/0 Prokuratura Powiatowa w Iłży z siedzibą w Starachowicach 1949-1967 0 Unroll
repertoria, skorowidze Number of units in the group: 101
21/3374/0 Rada Narodowa Miasta i Gminy w Chmielniku 1973-1990 0 Unroll
Sesje Rady Narodowej (protokoły, uchwały, plany pracy, materiały na sesje), posiedzenia komisji (protokoły, plany pracy, materiały na posiedzenia), Posiedzenia Prezydium Rady Narodowej (protokoły, postanowienia, plany pracy, materiały na posiedzenia), akta samorządów mieszkańców miast i wsi, zebrania wiejskie, składy osobowe komitetów osiedlowych i rad sołeckich, społeczna działalność Rady Narodowej, składy osobowe Rady Narodowej, kwestionariusze radnych, wybory sołtysów, Number of units in the group: 93
21/3375/0 Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku 1973-1990 0 Unroll
Protokoły z narad, zarządzenia Naczelnika Gminy, decyzje naczelnika Gminy, plany pracy, sprawozdania i analizy, protokołu z kontroli wewnętrznych i zewnętrznych, budżety oraz ich zmiany i wykonanie, programy rozwoju miasta i gminy, plany społeczno-gospodarcze, ewidencja stowarzyszeń, plany obrony cywilnej, programy budowy i modernizacji dróg, materiały dot. scalania gruntów, opieka nad cmentarzami, plany budownictwa indywidualnego, zmiany numeracji nieruchomości, regulaminy organizacyjne, Materiały dot. Państwowego Funduszu Ziemi. Number of units in the group: 130
21/3376/0 Akta gminy Maleszowa 1884-1938 0 Unroll
Akta dotyczące spraw prawno-własnościowych Gminy, Budżet Gminy na rok 1939-1939 Number of units in the group: 2
21/3377/0 Gromadzki Komitet Frontu Jedności Narodu w Piotrkowicach 1958-1972 0 Unroll
Akta dotyczące działalności Gromadzkiego Komitetu Frontu Jedności Narodu w Piotrkowicach - protokoły z posiedzeń, program wyborczy Number of units in the group: 1
21/3378/0 Miejsko-Gminny Komitet Frontu Jedności Narodu w Chmielniku 1963-1976 0 Unroll
Posiedzenia Plenum Miejsko-Gminnego Komitetu, protokoły z posiedzeń Miejsko-Gminnego Komitetu. Number of units in the group: 7
21/3379/0 Komunalne Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane w Kielcach 1950-1991 0 Unroll
akta osobowe pracowników z laty 1950-1966 oraz statut, regulamin pracy, zarządzenia Dyrektora, plany, sprawozdania dla GUS, monografie zakładu, kontrole, analiza działalności, bilanse, sprawozdania finansowe i podatkowe, sprawy likwidacji KPRB Number of units in the group: 867
21/3380/0 Przedsiębiorstwo Państwowe Cukrownia "Łubna" w Kazimierzy Wielkiej 1992-1996 0 Unroll
Bilanse z opinią biegłego rewidenta wraz z załącznikami za lata 1992-1996 Number of units in the group: 6
21/3381/0 Gmina Bodzechów 1989-1992 0 Unroll
Wybory sołtysów i rad sołeckich, sesje Rady Gminy, posiedzenia Zarządu Gminy, uchwały Rady Gminy, spisy alfabetyczny i kwestionariusze radnych, statut Gminy, budżet Gminy, ewidencja działalności gospodarczej. Number of units in the group: 12
21/3382/0 Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" w Końskich 1929-1939 0 Unroll
księga protokołów zarządu Number of units in the group: 1
21/3383/0 Gminna Rada Narodowa w Michałowie 1973-1990 0 Unroll
Protokoły z sesji Gminnej Rady Narodowej, protokoły z posiedzeń Komisji Gminnej Rady Narodowej, realizacja wniosków Komisji, protokoły z posiedzeń Prezydium Gminnej Rady Narodowej, wybory sołtysów, protokoły z zebrań wiejskich, plany pracy Gminnej Rady Narodowej, uchwały Gminnej Rady Narodowej, narady z sołtysami, sprawozdania i oceny pracy sołtysów. Number of units in the group: 76
21/3384/0 Urząd Gminy w Michałowie 1973-1989 0 Unroll
protokoły narad pracowniczych, zarządzenia naczelnika Gminy, decyzje Naczelnika Gminy, plany pracy i programy działania Naczelnika Gminy i Urzędu Gminy, analiza skarg i wniosków, protokoły z kontroli i rewizji, budżet gminy, plan funduszu gminnego, zmiany w budżecie gminy, sprawozdania budżetowe i finansowe, plany społeczno - gospodarczego rozwoju i ich realizacja, komunikaty o chorobach i szkodnikach, sprawozdania dla Głównego Urzędu Statystycznego. Number of units in the group: 88
21/3385/0 Gmina Michałów 1990-1992 0 Unroll
Sesje Rady Gminy, Budżet Gminy, Sprawozdania finansowe z wykonania budżetu, posiedzenia Zarządu Gminy. Number of units in the group: 13
21/3386/0 Szkoła Podstawowa w Michałowie 1915-1954 0 Unroll
Katalogi klasyfikacyjne, księgi ocen, dzienniki lekcyjne, dzienniki frekwencyjne, protokoły Rady Pedagogicznej Number of units in the group: 31
21/3387/0 Szkoła Podstawowa w Pawłowicach 1916-1976 0 Unroll
Katalogi klasyfikacyjne, metryka szkolna, księgi ocen, arkusze ocen, projekty organizacyjne, księgi ewidencyjne uczniów, korespondencja i sprawozdania z wizytacji, sprawozdania statystyczne dla GUS. Number of units in the group: 17
21/3388/0 Szkoła Podstawowa w Zagajowie 1926-1960 0 Unroll
Księgi ocen, katalogi klasyfikacyjne, arkusze ocen, dokumentacji dotycząca organizacji roku szkolnego. Number of units in the group: 22
21/3389/0 Szkoła Podstawowa w Górach 1936-1954 0 Unroll
Korespondencja w sprawach organizacyjnych oraz inna dokumentacja dotycząca działalności Szkoły Number of units in the group: 1
21/3390/0 Szkoła Podstawowa w Kołkowie 1932-1952 0 Unroll
Sprawozdania Szkoły, projekty organizacyjne szkoły Number of units in the group: 2
21/3391/0 Szkoła Podstawowa w Sędowicach 1945-1952 0 Unroll
Protokoły i plany, projekty organizacyjne, sprawozdania Number of units in the group: 3
21/3392/0 Szkoła Podstawowa w Turze Dolnym 1945-1952 0 Unroll
Sprawozdania z organizacji, protokoły i sprawozdania z kontroli, projekty organizacyjne Szkoły. Number of units in the group: 3
21/3393/0 Szkoła Podstawowa w Turze Górnym 1946-1952 0 Unroll
Sprawozdania, projekty organizacyjne Szkoły Number of units in the group: 2
21/3394/0 Szkoła Podstawowa we Wrocieryżu 1945-1952 0 Unroll
Sprawozdania, protokoły Number of units in the group: 1
21/3395/0 Liga Obrony Kraju Klub Oficerów Rezerwy przy Zakładzie Energetycznym w Skarżysku Kamiennej 1969-1988 0 Unroll
Akta organizacyjne - deklaracje członkowskie, ewidencja członków i składek, plany pracy, sprawozdania z działalności, organizacja szkoleń wojskowo-obronnych i zawodów strzeleckich, korespondencja z Zarządem Wojewódzkim LOK, Wojewódzkim Sztabem Wojskowym w Kielcach i Wojskową Komendą Uzupełnień w Starachowicach Number of units in the group: 2
21/3396/0 Gminny Komitet Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego w Złotej 1972 0 Unroll
Protokoły i sprawozdania z I-go Gminnego Zjazdu ZSL w 1972 r. - sygn. 1 Number of units in the group: 1
21/3397/0 Królewsko-Polski Sąd Pokoju w Bliżynie 1917-1918 [1936] 0 Unroll
akta spraw cywilnych i karnych Number of units in the group: 51
Showing 3,421 to 3,447 of 3,447 entries.