Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
21/3380/0 Przedsiębiorstwo Państwowe Cukrownia "Łubna" w Kazimierzy Wielkiej 1992-1996 0 Unroll
Bilanse z opinią biegłego rewidenta wraz z załącznikami za lata 1992-1996 Number of units in the group: 6
21/3381/0 Gmina Bodzechów 1989-1992 0 Unroll
Wybory sołtysów i rad sołeckich, sesje Rady Gminy, posiedzenia Zarządu Gminy, uchwały Rady Gminy, spisy alfabetyczny i kwestionariusze radnych, statut Gminy, budżet Gminy, ewidencja działalności gospodarczej. Number of units in the group: 12
21/3382/0 Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" w Końskich 1929-1939 0 Unroll
księga protokołów zarządu Number of units in the group: 1
21/3383/0 Gminna Rada Narodowa w Michałowie 1973-1990 0 Unroll
Protokoły z sesji Gminnej Rady Narodowej, protokoły z posiedzeń Komisji Gminnej Rady Narodowej, realizacja wniosków Komisji, protokoły z posiedzeń Prezydium Gminnej Rady Narodowej, wybory sołtysów, protokoły z zebrań wiejskich, plany pracy Gminnej Rady Narodowej, uchwały Gminnej Rady Narodowej, narady z sołtysami, sprawozdania i oceny pracy sołtysów. Number of units in the group: 76
21/3384/0 Urząd Gminy w Michałowie 1973-1989 0 Unroll
protokoły narad pracowniczych, zarządzenia naczelnika Gminy, decyzje Naczelnika Gminy, plany pracy i programy działania Naczelnika Gminy i Urzędu Gminy, analiza skarg i wniosków, protokoły z kontroli i rewizji, budżet gminy, plan funduszu gminnego, zmiany w budżecie gminy, sprawozdania budżetowe i finansowe, plany społeczno - gospodarczego rozwoju i ich realizacja, komunikaty o chorobach i szkodnikach, sprawozdania dla Głównego Urzędu Statystycznego. Number of units in the group: 88
21/3385/0 Gmina Michałów 1990-1992 0 Unroll
Sesje Rady Gminy, Budżet Gminy, Sprawozdania finansowe z wykonania budżetu, posiedzenia Zarządu Gminy. Number of units in the group: 13
21/3386/0 Szkoła Podstawowa w Michałowie 1915-1954 0 Unroll
Katalogi klasyfikacyjne, księgi ocen, dzienniki lekcyjne, dzienniki frekwencyjne, protokoły Rady Pedagogicznej Number of units in the group: 31
21/3387/0 Szkoła Podstawowa w Pawłowicach 1916-1976 0 Unroll
Katalogi klasyfikacyjne, metryka szkolna, księgi ocen, arkusze ocen, projekty organizacyjne, księgi ewidencyjne uczniów, korespondencja i sprawozdania z wizytacji, sprawozdania statystyczne dla GUS. Number of units in the group: 17
21/3388/0 Szkoła Podstawowa w Zagajowie 1926-1960 0 Unroll
Księgi ocen, katalogi klasyfikacyjne, arkusze ocen, dokumentacji dotycząca organizacji roku szkolnego. Number of units in the group: 22
21/3389/0 Szkoła Podstawowa w Górach 1936-1954 0 Unroll
Korespondencja w sprawach organizacyjnych oraz inna dokumentacja dotycząca działalności Szkoły Number of units in the group: 1
21/3390/0 Szkoła Podstawowa w Kołkowie 1932-1952 0 Unroll
Sprawozdania Szkoły, projekty organizacyjne szkoły Number of units in the group: 2
21/3391/0 Szkoła Podstawowa w Sędowicach 1945-1952 0 Unroll
Protokoły i plany, projekty organizacyjne, sprawozdania Number of units in the group: 3
21/3392/0 Szkoła Podstawowa w Turze Dolnym 1945-1952 0 Unroll
Sprawozdania z organizacji, protokoły i sprawozdania z kontroli, projekty organizacyjne Szkoły. Number of units in the group: 3
21/3393/0 Szkoła Podstawowa w Turze Górnym 1946-1952 0 Unroll
Sprawozdania, projekty organizacyjne Szkoły Number of units in the group: 2
21/3394/0 Szkoła Podstawowa we Wrocieryżu 1945-1952 0 Unroll
Sprawozdania, protokoły Number of units in the group: 1
21/3395/0 Liga Obrony Kraju Klub Oficerów Rezerwy przy Zakładzie Energetycznym w Skarżysku Kamiennej 1969-1988 0 Unroll
Akta organizacyjne - deklaracje członkowskie, ewidencja członków i składek, plany pracy, sprawozdania z działalności, organizacja szkoleń wojskowo-obronnych i zawodów strzeleckich, korespondencja z Zarządem Wojewódzkim LOK, Wojewódzkim Sztabem Wojskowym w Kielcach i Wojskową Komendą Uzupełnień w Starachowicach Number of units in the group: 2
21/3396/0 Gminny Komitet Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego w Złotej 1972 0 Unroll
Protokoły i sprawozdania z I-go Gminnego Zjazdu ZSL w 1972 r. - sygn. 1 Number of units in the group: 1
21/3397/0 Królewsko-Polski Sąd Pokoju w Bliżynie 1917-1918 [1936] 0 Unroll
akta spraw cywilnych i karnych Number of units in the group: 51
21/3399/0 Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie 1990-1994 0 Unroll
korespondencja z wojewódzkim biurem Pracy, narady, konferencje, podstawy prawne działalności i organizacja pracy, zbiór własnych aktów normatywnych, plany pracy i sprawozdania z ich realizacji, sprawozdania statystyczne z działalności, analizy działalności, skargi i wnioski, kontrole, analizy i oceny dotyczące zatrudnienia i wynagrodzeń pracowników, sprawy lokalowe, analizy lokalnego rynku pracy, założenia dotyczące celów i kierunków rozwoju poradnictwa zawodowego Number of units in the group: 22
21/3400/0 Powiatowa Rada Związków Zawodowych w Busku-Zdroju 1961-1975 0 Unroll
Konferencje sprawozdawczo - wyborcze, posiedzenia Plenum, posiedzenia Prezydium, Komisja Kobiet Pracujących, Społeczna Komisja Ochrony Pracy, Zakładowe Komisje Rozjemcze, współpraca z organami samorządów mieszkańców, narady aktywu związkowego, plany pracy i sprawozdania z działalności, informacje o skargach i zażaleniach, współdziałania z Powiatową Radą Narodową, zobowiązania i czyny społeczne, warunki socjalno - bytowe Number of units in the group: 21
21/3402/0 Gmina Złota 1990-1992 0 Unroll
Sesje Rady Gminy, posiedzenia Zarządu Gminy, posiedzenia Komisji, narady pracowników, uchwały Zarządu Gminy, uchwały Rady Gminy, decyzje samorządu terytorialnego, zarządzenia Wójta, sprawozdania statystyczne, kontrole zewnętrzne, budżet Gminy, analizy i prognozy rozwoju rolnictwa i gospodarki żywnościowej Number of units in the group: 24
21/3403/0 Gmina Ostrowiec Świętokrzyski 1990-1996 0 Unroll
Protokoły z sesji rady miejskiej, protokoły z posiedzeń komisji, wnioski i interpelacje radnych, uchwały rady miejskiej, zezwolenia, decyzje, zgłoszenia na prowadzenie działalności gospodarczej, ewidencja gruntów, decyzje komunalizacyjne, decyzje podziałowe gruntów, zezwolenia, decyzje i zgłoszenia na prowadzenie działalności gospodarczej, akta spraw cywilnych z udziałem Urzędu Miasta Number of units in the group: 665
21/3404/0 Gmina Nowa Słupia 1990-1994 0 Unroll
protokoły, uchwały i materiały na sesje Number of units in the group: 16
21/3405/0 Powiatowy Urząd Pracy w Pińczowie 1990-1996 0 Unroll
Protokoły z posiedzeń Powiatowej Rady Zatrudnienia, protokoły z narad pracowników, struktura organizacyjna, zarządzenia, plany pracy, sprawozdania statystyczne, skargi i wnioski, kontrole zewnętrzne, stan prawny nieruchomości własnych, budżet i jego realizacja, sprawozdania finansowe. Number of units in the group: 21
21/3406/0 Sąd Pokoju w Oleśnicy 1919-1928 0 Unroll
akta spraw Number of units in the group: 1
21/3407/0 Prokuratura Rejonowa w Busku-Zdroju 1975-1992 0 Unroll
W skład zespołu wchodzą teczki spraw z zakresu administracji prokuratora, w tym: zarządzenia, pisma okólne, instrukcje, plany pracy, harmonogramy, udziały w posiedzeniach organów kolegialnych, naradach, organizacja, planowanie i sprawozdawczość, współpraca z organami państwowymi, samorządowymi, organizacjami społecznymi, prasą, kontrolka wokand. Number of units in the group: 67
21/3408/0 Sąd Rejonowy w Starachowicach 1984-1992 0 Unroll
materiały sfery administracyjnej - skargi, sprawozdania i informacje statystyczne, praktyki, podziały czynności Number of units in the group: 11
21/3409/0 Spuścizna Edwarda Jędrzejczyka (1925-2017) publicysty, wieloletniego pracownika i wicedyrektora Świętokrzyskiego Parku Narodowego 1931-2012 0 Unroll
Number of units in the group: 34
21/3410/0 Związek Międzygminny "Nida 2000" w Starym Korczynie 1991-1996 0 Unroll
Protokoły i uchwały Zgromadzenia Związku z lat 1994-1996, komisje i procedury z przetargu na budowę I etapu wodociągu regionalnego Nowy Korczyn z 1994 r., protokoły z zebrania burmistrzów i wójtów zainteresowanych budową ujęcia brzegowego z rzeki Nidy z lat 1991-1994, dokumenty dotyczące utworzenia Związku Międzygminnego NIDA 2000 z lat 1993-1994, dokumenty dotyczące współdziałania gmin w zakresie zaopatrzenia w wodę z lat 1991-1993, budżet Związku na 1996 r. i jego zmiany Number of units in the group: 7
21/3412/0 Gmina Pawłów 1990-1992 0 Unroll
Sesje Rady Gminy, posiedzenia Zarządu Gminy, narady pracowników, uchwały Rady Gminy, wybory sołtysów i rad sołeckich, budżet gminy, regulaminy i instrukcje, dokumentacja zabytkowego zespołu budynków Szkoły Podstawowej w Radkowicach Kolonii, katalog parku dworskiego w Pokrzywnicy. Number of units in the group: 14
21/3414/0 Akta dr. Adama Winiarskiego adwokata, działacza społecznego i polityka, współzałożyciela i wieloletniego członka struktur Stronnictwa Demokratycznego na Kieleccyźnie 1945-1978 0 Unroll
Number of units in the group: 4
21/3415/0 Gmina Kazimierza Wielka 1990-1996 0 Unroll
sesje Rady Miasta i Gminy, posiedzenia Zarządu Miasta i Gminy, komisje Rady Miasta i Gminy, statuty i regulaminy organizacyjne, sprawozdania statystyczne, budżet Gminy Number of units in the group: 33
21/3416/0 Gmina Miejska Kielce miasto na prawach powiatu 1990-1994, 1996 0 Unroll
Protokoły z posiedzeń Zarządu Miasta Kielc; Protokoły z posiedzeń Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej; Protokoły z posiedzeń Komisji Przetargowej Rady Miejskiej; Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej; Protokoły z posiedzeń Komisji Inwestycji Mienia Komunalnego Rady Miejskiej; Protokoły z posiedzeń Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Miejskiej; Protokoły z posiedzeń Komisji Porządku Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej Rady Miejskiej; Protokoły z posiedzeń Komisji Współpracy z Zagranicą i Promocji Miasta Kielc Rady Miejskiej; Protokoły z posiedzeń Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej; Protokoły z posiedzeń Komisji Gospodarki Komunalnej, Robót Publicznych i Transportu Rady Miejskiej; Protokoły z sesji Rady Miejskiej, Protokoły z posiedzeń Komisji Ładu Przestrzennego, Gospodarki Terenami Ochrony Środowiska Rady Miejskiej; Protokoły z posiedzeń Komisji Samorządu Rady Miejskiej; Protokoły z posiedzeń Konwentu rady Miejskiej. Number of units in the group: 146
21/3417/0 Gmina Starachowice [1989] 1990-1995 0 Unroll
protokoły sesji rady miejskiej i posiedzeń zarządu miejskiego, uchwały, protokoły z posiedzeń komisji stałych, plany, programy dotyczące ochrony środowiska, budżety Number of units in the group: 105
21/3418/0 Zbiór Marka Tomczyńskiego ze Starachowic absolwenta Studium Nauczycielskiego w Kielcach 1941-1960 0 Unroll
Korespondencja Marii i Józefa Kiwałów nauczycieli SN wysyłana z i do obozów jenieckich (oflagów IIC (Woldenberg), XA (Sandbostel), XC (Lubeka)) – 5 listów, Fotografie uczniów Studium Nauczycielskiego (w tym darczyńcy) – 14 fotografii Number of units in the group: 2
21/3419/0 Zbiór Krzysztofa Idzika 1942 0 Unroll
Korespondencja adresowana do Anny Kellermiller (zamieszkałej w Kielcach babki Krzysztofa Idzika) przez jej brata Feliksa Kellermillera z obozu pracy we Wrocławiu (sygn. 1) Number of units in the group: 1
21/3420/0 Gmina Mirzec 1990-1994 0 Unroll
Number of units in the group: 56
21/3422/0 Zbiór Sławomira Użyczaka 1914-1951 0 Unroll
Dokumenty osobiste Henryka Potockiego - żołnierza Legionów Polskich, Armii Krajowej, więźnia obozu Gross-Rosen (Zaświadczenie o pracy Henryka Potockiego w charakterze pisarza z 1917 r., Rozkaz mobilizacyjny Henryka Potockiego z 1918 roku, Zaświadczenie o odbyciu kursu dla sanitariuszy polowych z 1919 roku, Zaświadczenie o służbie Henryka Potockiego w BZ8 p.p. Legionów z 1921 roku, Przyznanie medalu dziesięciolecia z 1929 roku, Odpis zaświadczenia o służbie Henryka Potockiego z 1936 roku, Karta legitymacyjna nr 368 Henryka Potockiego, Karta pocztowa z 1945 roku, Zaświadczenie Polskiego Czerwonego Krzyża o więzieniu Henryka Potockiego w obozie Gross-Rosen z 1945 roku, Zaświadczenie o zgłoszeniu Henryka Potockiego do ZBoWiD z 1945 roku, Informacja z wywiadu o Henryku Potockim z 1945 roku, Poświadczenie obywatelstwa Henryka Potockiego z 1948 roku, Dyplom uznania dla Henryka Potockiego z 1951 roku) Number of units in the group: 1
21/3423/0 Sąd Rejonowy w Kielcach [1951] 1975-1981 0 Unroll
Akta organizacyjne Sądu: akta organów kolegialnych (Komisji Pojednawczych, odwoławczych, rad ławniczych), zarządzenia prezesa, organizacja regulaminy, sprawy organizacyjne i ewidencja ławników, biegłych i tłumaczy, sprawozdania statystyczne, analizy informacje o działalności, skargi, kontrole i wizytacje, akta zespołu pomocy postpenitencjarnej, korespondencja w sprawach obrotu prawnego za granicą. Akta spraw o uznanie i przysposobienie małoletnich, ustalenie ojcostwa i alimenty, akta rejestru handlowego, stwierdzenia zgonu Number of units in the group: 431
21/3425/0 Gmina Solec-Zdrój [1986] 1990-1994 0 Unroll
sesje Rady Gminy (protokoły, uchwały), posiedzenia Zarządu Gminy protokoły posiedzeń komisji, regulamin organizacyjnym sprawozdania statystyczne, informacje, budżety, sprawozdania finansowe, nadzór Głównego Księgowego, ewidencja zabytków nieruchomych, opieka nad cmentarzami i grobami poległych w czasie działań wojennych, podziały i rozgraniczenia nieruchomości, zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne, komunalizacja mienia gminnego, zwroty działek siedliskowych, przejmowanie gospodarstw na skarb Państwa za renty i emerytury, wymiany gruntów, decyzje lokalizacyjne, ewidencja działalności gospodarczej (wykreślenia) Number of units in the group: 88
21/3426/0 Zespól Szkół w Kunowie 1966-2009 0 Unroll
Number of units in the group: 11
21/3427/0 Zespół Szkół w Bałtowie 1948-2013 0 Unroll
Number of units in the group: 170
21/3429/0 Polska Krajowa Kasa Pożyczkowa Oddział w Radomiu 1920-1921 0 Unroll
Number of units in the group: 1
Showing 3,466 to 3,508 of 3,508 entries.