Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
37/292/0 Gromadzki Komitet Frontu Jedności Narodu w Harasiukach 1961-1969 0 Unroll
Z akt Gromadzkiego Komitetu FJN zachowała się 1 j.a. z lat 1961-1969 zawierająca protokoły posiedzeń, plany i sprawozdania z działalności, referaty protokoły zebrań wiejskich Komitetów FJN (sygn. 1). Number of units in the group: 1
37/293/0 Powiatowy Inspektorat Wodnych Melioracji w Bełżycach [1956-1963]1964-1973 [1974] 0 Unroll
W zespole znajdują się akta organizacyjne Powiatowego Inspektoratu z lat 1969-1973 (sygn. 1), przepisy i zarządzenia władz nadrzędnych z lat 1965, 1968 (sygn. 2-3), plany wieloletnie i sprawozdania z ich realizacji z lat 1971-1973 (sygn. 4-6), materiały dotyczące prowadzenia statystyki z roku 1970 (sygn. 7), normatywy kancelaryjne i archiwalne z lat 1972-1973 (sygn. 8). Ponadto zespół zawiera akta dotyczące spraw pracowników Powiatowego Inspektoratu Wodnych Melioracji w Bełżycach z lat 1967, 1971-1972 (sygn. 9-11), korespondencję w sprawach zaopatrzenia w środki rzeczowe z roku 1970 (sygn. 12), zestawienie wniosków od zainteresowanych na wykonanie melioracji gruntów ornych i użytków zielonych z roku (1957, 1960-1961) 1966-1971 (sygn. 13), przygotowanie wykonawstwa inwestycji melioracyjnych z lat 1969-1970, 1972 (sygn. 14-15), programy i sprawozdania małej retencji wodnej z lat 1971-1973 (sygn. 16), wywłaszczanie gruntów do celów wodno-melioracyjnych z (1967) 1968, 1970-1972 (sygn. 17), inwestycje wodno-melioracyjne spółek na wspólnotach łąkowo-pastwiskowych z 1972-1973 (sygn. 18), księgę inwentarzowa konserwacji urządzeń wodno-melioracyjnych na terenie powiatu bełżyckiego z lat 1967-1968 (sygn. 19-20), ewidencja zagospodarowania łąk i pastwisk z lat 1956-1968 (sygn. 21), plany zagospodarowania łąk i pastwisk oraz obiektów do konserwacji z roku 1968 (sygn. 22), księgę wymiaru i wykonania świadczeń melioracyjnych w latach 1966-1968 (sygn. 23), ewidencję urządzeń wodno-melioracyjnych w powiecie bełżyckim z lat 1969-1973 (sygn. 24-25), dokumentację nadzoru nad Powiatowym Związkiem Spółek Wodnych oraz spółkami wodnymi w powiecie bełżyckim z lat 1965-1968, 1970-1974 (sygn. 26-45). Number of units in the group: 45
37/294/0 Powiatowy Inspektorat Zaopatrzenia Rolnictwa i Wsi w Wodę w Bełżycach 1970-1973 0 Unroll
W zespole znajdują się przepisy i zarządzenia władz nadrzędnych w sprawie organizacji i działania inspektoratu z lat 1971, 1973 (sygn. 1-2), dokumentacja dotycząca udziału w naradach i konferencjach organizowanych przez inne instytucje z roku 1972 (sygn. 3), plany wieloletnie i sprawozdania z ich realizacji oraz materiały dotyczące ich opracowania z lat 1970-1972 (sygn. 4-8), protokoły kontroli zewnętrznej i jednostek podległych z lat 1971-1972 (sygn.9), dokumentacja projektowo-kosztorysowa robót budowlano montażowych z lat 1970-1971 (sygn. 10-11), materiały dotyczące wykonawstwa inwestycji i kapitalnych remontów w zakresie robót budowlano-montażowych z lat 1971-1973 (sygn. 12-13) oraz bieżącego utrzymania nieruchomości z lat 1970-1973 (sygn. 14-15). Number of units in the group: 15
37/295/0 Związek Inwalidów Wojennych RP Zarząd Oddziału w Kraśniku 1956-2008 0 Unroll
Number of units in the group: 28
37/296/0 Prokuratura Powiatowa w Opolu Lubelskim 1955-1975 0 Unroll
Number of units in the group: 179
37/297/0 "EDA" Spółka Akcyjna w Poniatowej 1991-1998 [1999-2001] 0 Unroll
Number of units in the group: 280
37/298/0 Akta komisji wyborczych do rad narodowych z terenu województwa lubelskiego z powiatu biłgorajskiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 2 lutego 1958 roku. 1957-1958 0 Unroll
Materiały wchodzące w skład zespołu to: listy kandydatów Powiatowego Komitetu Frontu Jedności Narodu w Biłgoraju (dalej: PKFJN w Biłgoraju) na radnych powiatowej, miejskich i gromadzkich rad narodowych w powiecie biłgorajskim (sygn. 1-5), protokoły Powiatowej Komisji Wyborczej w Biłgoraju (dalej: PKW w Biłgoraju) z wyborów do Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie (dalej: WRN w Lublinie) i Powiatowej Rady Narodowej w Biłgoraju (dalej PRN w Biłgoraju) (sygn. 6), obwieszczenie PKW w Biłgoraju o wynikach wyborów do rad narodowych powiatu biłgorajskiego (sygn. 7), listy kandydatów PKFJN w Biłgoraju na radnych Miejskiej Rady Narodowej w Biłgoraju (sygn. 8), protokół Miejskiej Komisji Wyborczej w Biłgoraju (dalej: MKW w Biłgoraju) z wyborów do Miejskiej Rady Narodowej w Biłgoraju (dalej: MRN w Biłgoraju) (sygn. 9), obwieszczenie MKW w Biłgoraju o wynikach wyborów do MRN w Biłgoraju (sygn. 10), protokoły posiedzeń obwodowych komisji wyborczych oraz korespondencja w sprawie organizacji wyborów (sygn. 11), protokoły obwodowych komisji wyborczych z głosowania na radnych Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie (sygn. 12), protokoły obwodowych komisji wyborczych z głosowania na radnych Powiatowej Rady Narodowej w Biłgoraju (sygn. 13), protokoły obwodowych komisji wyborczych z głosowania na radnych MRN w Biłgoraju (sygn. 14). Number of units in the group: 14
37/299/0 Akta komisji wyborczych do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i rad narodowych z terenu województwa lubelskiego z powiatu biłgorajskiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 16 kwietnia 1961 roku. 1961 0 Unroll
Materiały wchodzące w skład zespołu to: protokoły głosowania z wyborów do Sejmu i rad narodowych w powiecie biłgorajskim (sygn.1-2). Number of units in the group: 2
37/300/0 Akta komisji ds. referendum ogólnokrajowego w województwie lubelskim przeprowadzonego w dniu 29 listopada 1987 r. 1987 0 Unroll
Number of units in the group: 2
37/301/0 Spuścizna aktowa po Mieczysławie Łazarzu kraśnickim samorządowcu, polityku i działaczu związku zawodowego „Solidarność” 1989-1999 0 Unroll
Number of units in the group: 48
37/302/0 Powiatowa Rada Związków Zawodowych w Bełżycach 1966-1975 0 Unroll
Zespół zawiera protokoły posiedzeń międzyzakładowej konferencji sprawozdawczo-wyborczej z roku 1973 (sygn. 1-2), protokoły z posiedzeń plenum z lat 1970-1973, 1975 (sygn. 3), protokoły z posiedzeń prezydium z lat 1966, 1970, 1973-1975 (sygn. 4), wykaz członków prezydium i plenum z lat 1974-1975 (sygn. 5), protokoły z narad i spotkań z roku 1973 (sygn. 6), plany pracy oraz sprawozdania z ich realizacji z lat 1968-1975 (sygn. 7-8). Number of units in the group: 8
37/303/0 Powiatowa Rada Związków Zawodowych w Biłgoraju 1974-1975 0 Unroll
Zespół zawiera protokoły z posiedzeń plenarnych z lat 1974-1975 (sygn. 1-2), protokoły z posiedzeń prezydium z lat 1974-1975 (sygn. 3-4), programy i plany pracy na lata 1974-1975 (sygn. 5-6), sprawozdania w zakresie realizacji uchwał odnośnie warunków pracy oraz organizowania uroczystości rocznicowych z lat 1974-1975 (sygn. 7), materiały komisji w postaci protokołów z posiedzeń oraz planów pracy i sprawozdań z ich realizacji z lat 1974-1975 (sygn. 8) oraz skargi i wnioski z zakresu ochrony pracy (sygn. 9). Number of units in the group: 9
37/304/0 Powiatowa Rada Związków Zawodowych w Janowie Lubelskim 1973-1975 0 Unroll
Na zespół składają się: protokoły konferencji sprawozdawczo-wyborczej z roku 1973 (sygn. 1), protokoły z posiedzeń plenum z lat 1973-1975 (sygn. 2), protokoły z posiedzeń prezydium z lat 1973-1975 (sygn. 3), protokoły z narady z roku 1974 (sygn. 4), plany pracy z lat 1973-1975 (sygn. 5), protokół kontroli zewnętrznej z roku 1975 (sygn. 6), referat na naradę aktywu społeczno-gospodarczego miasta Janowa Lubelskiego z roku 1975 (sygn. 7), plany pracy oraz wykaz członków rady kultury fizycznej i turystyki z 1974-1975 (sygn. 8), wykazy członków , jej komisji i zespołów oraz rad zakładowych z roku 1973 (sygn. 9), skargi i zażalenia przesyłane do powiatowej rady w sprawie zatrudnienia oraz przyznania lokalu mieszkalnego z roku 1974 (sygn. 10). Number of units in the group: 10
37/305/0 Powiatowa Rada Związków Zawodowych w Kraśniku 1963-1975 0 Unroll
Zespół zawiera protokoły z konferencji sprawozdawczo-wyborczych z lat 1963, 1966-1968, 1973 (sygn. 1-2), protokoły z posiedzeń plenum z lat 1973-1975 (sygn. 3-5), protokoły z posiedzeń prezydium z lat 1966-1969, 1973-1975 (sygn. 6-8), protokoły ze wspólnej sesji Powiatowej Rady Narodowej i PRZZ w Kraśniku z roku 1972 (sygn. 9) oraz plany pracy i sprawozdania z działalności z lat 1964-1971, 1974-1975 (sygn. 10-12). Number of units in the group: 12
37/306/0 Powiatowa Rada Związków Zawodowych w Opolu Lubelskim 1969-1975 0 Unroll
Zespół zawiera protokół I Konferencji sprawozdawczo-wyborczej oraz uchwały komisji regulaminowych z roku 1973 (sygn. 1-3), protokoły z posiedzeń plenarnych z lat 1974-1975 (sygn. 4), imienny wykaz członków plenum i prezydium z lat 1974-1975 (sygn. 5), protokół z posiedzenia komisji do spraw kobiet z roku 1975 (sygn. 6), plany pracy komisji sportu, turystyki i wychowania z lat 1974-1975 (syn. 7), wykaz komisji i zespołów problemowych powiatowej rady z lat 1974-1975 (sygn. 8), plany pracy na lata 1970-1975 (sygn. 9), informacje o działalności powiatowej komisji z lat 1971-1972 (sygn. 10), zasady współdziałania administracji państwowej ze związkami zawodowymi w powiecie opolskim z lat 1974-1975 (sygn. 11), wykaz zakładów na terenie powiatu opolskiego objętych działalnością PRZZ w Opolu Lubelskim z lat 1974-1975 (sygn. 12), Rejestr porad prawnych udzielanych pracownikom z lat 1974-1975 (sygn. 13), skargi i zażalenia pracowników w sprawie mieszkań i zatrudnienia z lat 1974-1975 (sygn. 14), oceny i informacje z zakresu spraw ekonomicznych o zakładach pracy w powiecie opolskim z lat 1974-1975 (sygn. 15), sprawozdania z zakresu spraw socjalno-bytowych osób zatrudnionych w zakładach na terenie powiatu opolskiego z lat 1971, 1974 (sygn. 16). Number of units in the group: 16
37/307/0 Akta notariusza Erazma Łuniewskiego w Biłgoraju 1811-1814 1083 Unroll
Księgi aktów notarialnych z 1811-1814 r., (sygn. 1-4) Repertorium wraz ze skorowidzem z 1811-1814 r., (sygn. 5). Number of units in the group: 5
37/308/0 Akta notariusza Jana Turczyńskiego w Biłgoraju 1812-1832 6718 Unroll
Księgi aktów notarialnych, 1814-1828, ( sygn. 1-17) Repertorium, 1812-1832, (sygn. 18) Number of units in the group: 18
37/309/0 Akta notariusza Antoniego Bielińskiego w Biłgoraju 1824-1841 15085 Unroll
Księgi aktów notarialnych, 1824-1841 (sygn. 1-18), w księdze z lat 1841 r. także akta spisane przez notariusza Felicjana Tirpitza Repertoria, 1825-1841 (sygn. 19-21) (brak repertorium za rok 1824). Number of units in the group: 21
37/310/0 Akta notariusza Felicjana Tirpitza w Biłgoraju 1842-1845 3273 Unroll
Księgi aktów notarialnych, 1842-1845 (sygn. 1-4), w księdze z 1845 r. także akta spisane przez notariusza Rocha Dembskiego Number of units in the group: 4
37/311/0 Akta notariusza Rocha Dembskiego w Biłgoraju [1841-1844] 1845-1857 [1858-1859] 6976 Unroll
Księgi aktów notarialnych, 1846-1857 (sygn. 1-12), akty z r. 1845 w zespole akt notariusza Felicjana Tirpitza (wspólna księga) Repertoria ze skorowidzami, [1841-1844]1845-1857[1859] (sygn. 13-15) Number of units in the group: 15
Showing 321 to 340 of 382 entries.