Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
45/178/0 Starostwo Powiatowe w Opolu 1945-1950 0 Unroll
Referat Ogólno - Organizacyjny: zarządzenia organizacyjne wojewody śląskiego, akta organizacji wewnętrznej starostwa, zarządzenia polustracyjne władz zwierzchnich, zarządzenia wewnętrzne starosty, sprawy pracownicze, protokoły z odpraw, akta dotyczące ruchu i stanu ludności, wykazy statystyczne, sytuacyjne, sprawozdania starosty oraz poszczególnych referatów, urzędów i instytucji, korespondencja ogólna 1945-1950 (55 j.a.), Referat Rachunkowo-Gospodarczy: preliminarze budżetowe i sprawozdania z ich wykonania 1945-1946 (3 j.a.), Referat Społeczno-Polityczny: przepisy i zarządzenia ogólne, sprawozdania sytuacyjne referatu oraz zarządów gminnych, sprawozdania i statystyka dotycząca weryfikacji miejscowej ludności i jej powrotu do kraju, sprawy paszportowe, narodowościowe, repatriacja Niemców i obywateli radzieckich, zwolnienia z obozów i niewoli, sprawy obywaletstwa polskiego, deklaracje wierności, sprawy weryfikacyjne-repatriacyjne i majątkowe, grobownictwo wojenne, sprawy wyznaniowe, ruchów społecznych i zawodowych, sprawy cudzoziemców, ewidencja i statystyka ludności 1945-1950 (303 j.a.), Referat Administracyjno-Prawny: przepisy i zarządzenia ogólne, statystyka i sprawozdania dotyczące ruchu ludności, sprawozdania z działalności referatu, sprawy urzędu stanu cywilnego, sprawy metrykalne, raporty - wykazy dotyczące rejestracji małżeństw, urodzin i zgonów, zmiany nazwisk i imion, roszczenia własnościowe 1945-1950 (78 j.a.), Referat Karno-Administracyjny: przepisy i zarządzenia ogólne, sprawozdania z postępowania karno-administracyjnego, rejestry spraw karnych 1945-1949 (10 j.a.), Referat Osiedleńczy: przepisy i zarządzenia ogólne, sprawozdania i statystyka, ewidencja i wykazy gospodarstw, sprawy osadnictwa wiejskiego, wnioski o przyznanie prawa własności na gospodarstwa rolne, wykazy zakładów i przedsiębiorstw, akta nieruchomości nierolniczych, korespondencja referatu 1945-1950 (86 j.a.), Referat Przemysłu: przepisy i zarządzenia ogólne, sprawozdania i statystyka, koncesje przemysłowe i rzemieślnicze, wykazy zakładów przemysłowych, rzemieślniczych i handlowych 1945-1950 (45 j.a.), Referat Handlu: sprawozdnia i statystyka, wykazy przedsiębiorstw handlowych, koncesje gastronomiczne i inne, sprawy cen i komisji cennikowych 1946-1950 (26 j.a.), Referat Zdrowia: okólniki i korespondencja referatu, sprawozdania lekarza powiatowego oraz miejskiego szpitala zakaźnego w Opolu, sprawozdania z akcji przeciw epidemiologicznej, zachorowań na choroby weneryczne, stanu sanitarnego, rejestry lekarzy i położnych 1945-1947 (10 j.a.), Referat Opieki Społecznej: sprawozdania z działalności referatu, sprawy budżetowe i dotacje, domy opieki społecznej, rewindykacja dzieci, akta dotyczące Powiatowego Komitetu Opieki Społecznej 1945-1949 (21 j.a.), Referat Kultury i Sztuki: sprawozdania i statystyka w sprawach kultury, sprawy teatrów amatorskich, biblioteki, wystawy 1945-1950 (7 j.a.), Referat Budownictwa: sprawozdania z działalności referatu oraz z odbudowy obiektów, szkody wojenne w nieruchomościach, akta dotyczące odbudowy obiektów, kredyty inwestycyjne, korespondencja referatu 1945-1950 (53 j.a.), Referat Pomiarów: okólniki, instrukcje i korespondencja referatu, dziennik ewidencji pomiarów, sprawy znaków i materiałów kartograficznych i pomiarowych, wykazy zmian własności 1945-1950 (15 j.a.), Referat Rolnictwa i Reform Rolnych: przepisy i zarządzenia ogólne, sprawozdania i statystyka, sprawozdania i statystyka, sprawozdania z działalności referatu, sprawozdania o położeniu rolnictwa i z przebudowy ustroju rolnego, spisy rolne GUS, wykazy szkód wojennych w rolnictwie, wykazy gospodarstw rolnych i ogrodniczych przejętych na rzecz skarbu państwa, akta dotyczące państwowych majątków ziemskich, ewidencja działek, wykazy bezrolnych, małorolnych i średniorolncyh, wykazy osadników, podania i przydział gospodarstw, sprawy hipoteczne, wykazy inwentarza żywego, korespondencja referatu 1945-1950 (135 j.a.), Referat Oświaty Rolniczej: przepisy i zarządzenia ogólne, sprawozdania z działalności Powiatowego Inspektora Oświaty Rolniczej, akta dotyczące szkół rolniczych 1945-1950 (22 j.a.), Referat Weterynarii: sprawy opieki weterynaryjnej i Powiatowej Lecznicy Weterynaryjnej 1946 (2 j.a.), Powiatowy Komendant Straży Pożarnych: okólniki i rozkazy własne, sprawy organizacyjne straży pożarnych, miesięczne wykazy pożarów, zestawienia budynków straży pożarnych 1945-1946 (4 j.a.), dodatkowe jednostki: wykazy zabytków z terenu Opolszczyzny 1946 (1 j.a.), sprawozdania z działalności referatu osiedleńczego 1945-1948 (1 j.a.), przyznanie obywatelstwa polskiego ludności autochtonicznej 1945-1949 (1 j.a.), statut organizacyjny Zarządu Miejskiego w Opolu 1948-1953 (1 j.a.), plan terenu wykopalisk na Ostrówku b.d.(1 j.a.), Ośrodek Zdrowia - budżet, okólniki 1947-1948 (1 j.a.), protokoły i sprawozdania z przebiegu akcji zbierania podpisów pod apelem szkokholmskim na rzecz obrony pokoju 1950 (1 j.a.), podział majątku byłych gmin niemieckich 1947 (1 j.a.), dodatkowy budżet miasta Opola na rok 1949 (1 j.a.), wyjazdy do Niemiec 1947-1950 (1 j.a.), przydziały nieruchomości 1946-1647 (1 j.a.), spis zarejestrowanych fachowców z powiatu i miasta Opola 1946 (1 j.a.), weryfikacja ludności 1945-1947 (1 j.a.), sprawy graniczne 1949 (1 j.a.), miesięczne sprawozdania sytuacyjne 1946 (1 j.a.), administracja domów skarbowych 1945-1946 (2 j.a.), protokoły z kontroli i lustracji Oddziału Związku Zawodowego Pracowników Państwowych w Opolu 1948-1950 (1 j.a.), arkusze szacunkowe gospodarstw gminy Łubniany 1947 (1 j.a.), Koło Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej 1948-1950 (1 j.a.), zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej 1946 (1 j.a.), podział majątku poniemieckiego 1946-1949, przekazanie gospodarstw poniemieckich 1945 (1 j.a.), akta osobowe pracowników urzędów gmin i wydziału powiatowego b.d. (14 j.a.), miesięczne sprawozdania sytuacyjne starostwa 1945-1946 (1 j.a.), spisy gospodarstw poniemieckich 1949-1950 (1 j.a.), zmiana nazwisk 1948-1951 (1 j.a.), przepisy kancelaryjne 1945-1948 (1 j.a.), spis ludności 1945-1950 (1 j.a.), tymczasowe zaświadczenia o przyznaniu obywatelstwa polskiego 1945 (1 j.a.), dary z UNRRA 1945-1946 (1 j.a.), podział miasta i powiatu 1946 (1 j.a.), sprawy uprawnień na prowadzenie przedsiębiorstw handlowych i usług 1949 (1 j.a.), rejestr korespondencji 1949 (1 j.a.), wykaz osób składających deklaracje wierności b.d.(1 j.a.), sprawy przemysłowe i własnościowe 1947-1949 (2 j.a.), protokoły przekazania gospodarstw 1945-1952 (2 j.a.), rejestr składek pomocy zimowej 1948-1949 (1 j.a.), materiały do planów zagospodarowania terenowego dla powiatu Opole 1949 (22 j.a.), przes.80/2004: budżet 1947-1948 (1 j.a.), pisma z prośbą o zgodę na prowadzenie działalności rzemieslniczej, przemysłowej i gastronomicznej 1945-1947 (4 j.a.), zezwolenia na zakup i ubój zwierząt rzeźnych dla rzeźników 1946 (1 j.a.), akta personalne 1946-1949 (21 j.a.), ankiety zgłoszeniowe zakładów przemysłowych 1945 (5 j.a.), budżety jednostek podległych 1947-1949 (9 j.a.), wykazy pracowników Starostwa Powiatowego 1946 (1 j.a.), działalność Starostwa Powiatowego w 1946 r. (1 j.a.), bilans za rok 1949 (1 j.a.), protokoły przekazania gospodarstw wolnych b.d. (2 j.a.), pisma o odzyskanie zajętego mienia 1947-1948 (1 j.a.), współpraca pomiędzy Starostwem Powiatowym a Powiatowym Inspektoratem Kultury Fizycznej 1950 (1 j.a.), nab.2018: ewidencja personelu w Starostwie Powiatowym w Opolu 1948 (1 j.a.) Number of units in the group: 1278
45/179/0 Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich [1938] 1945-1950 [1986] 0 Unroll
Referat Ogólno-Organizacyjny 1945-1950 (70 j.a.), Referat Rachunkowo-Gospodarczy 1945-1950 (7 j.a.), Referat Społeczno-Polityczny 1945-1950 (125 j.a.), Referat Administracyjno-Prawny 1945-1950 (42 j.a.), Refarat Karno-Administracyjny 1947-1949 (2 j.a.), Referat Osiedleńczy 1945-1949 (12 j.a.), Referat Przemysłu 1945-1950 (23 j.a.), Referat Handlu 1945-1949 (22 j.a.), Referat Zdrowia 1948 (1 j.a.), Referat Opieki Społecznej 1948-1949 (2 j.a.), Referat Kultury i Sztuki 1946-1947 (2 j.a.), Referat Budownictwa 1946-1950 (30 j.a.), Referat rolnictwa i Reform Rolnych 1945-1949 (43 j.a.), Referat Oświaty Rolniczej 1947-1949 (16 j.a.), Referat Weterynarii 1945-1949 (10 j.a.), akta młynów, nieruchomości, przes. 224/2004: sprawozdania jednostkowe przedszkoli 1946-1949 (4 j.a.), wykaz nauczycieli powiatu strzeleckiego 1946 (1 j.a.), przepisy i zarządzenia ogólne 1949-1950 (1 j.a.), druki obowiązkowe w Śląskich Zakładach Obuwia w Otmęcie przesłane do Wojewódzkiego Urzędu Kontroli Publikacji, Prasy i Widowisk w Katowicach 1950 (1 j.a.), nadanie nazwiska dziecku nieznanych rodziców 1950 (1 j.a.), nadzór nad biurami Ewidencji Ludności 1950 (1j .a.), sprawozdania sytuacyjne starosty i jednostek podległych 1950 (1 j.a.), sporządzanie planów finansowych i wykonawczych, wykazów domów i wniosków o dotację funduszu ogólnokrajowego 1950 (1 j.a.), sprawozdania z remontów kapitalnych 1950 (1 j.a.), przes. 995/2007: zestawienie powiatowe dotyczące plonów i ogólnych zbiorów 1947 (1 j.a.), zmiana imion i nazwisk 1948 (1 j.a.), przes. 1205/2008: informacja o obowiązkach Referatu Pracy 1945 (1 j.a.), dopływ: sprawy repatriantów - osiedlenia, przydział nieruchomości 1945-1948 (9 j.a.), wykazy obiektów rolniczych i nierolniczych na terenie miasta 1945-1950 (3 j.a.), akta statystyka powiatowego 1945-1950 (1 j.a.), spisy osób uprawnionych do głosowania w referendum ludowym 1946 (6 j.a.), spis rolny 1946, 1948-1950 (4 j.a.), sprawozdawczość z ruchu ludności 1947-1949 (5 j.a.), korespondencja w sprawie przydzielenia nieruchomości, rejestr nieruchomości przekazywanych w trybie dekretu z dnia 6.XII. 1946 r. , odbiory odrysów planów katastralnych 1947-1948 (4 j.a.), sprawozdanie o stanie zatrudnienia w gromadach 1949 (1 j.a.), raporty sytuacyjne 1949 (1 j.a.); nab. 8262/2016: akta osobowe 1938-1986 (179 j.a.), nab.9258/2018: organizacja wewnętrzna starostwa i zasady urzędowania, metody pracy, regulaminy, sprawozdania 1950 (1 j.a.) Number of units in the group: 780
45/180/0 Powiatowa Rada Narodowa w Opolu 1948-1950 0 Unroll
protokoły z posiedzeń plenarnych i Prezydium Rady 1949-1950 (4 j.a.), sprawozdania z działalności Rady i komisji 1949-1950 (1 j.a.), akta komisji radzieckich 1949 (2 j.a.), akta działalności inspektora rad narodowych 1949 (2 j.a.), korespondencja 1949 (1 j.a.), reorganizacja i skład osobowy gminnych rad narodowych 1948-1950 (2 j.a.), protokoły z posiedzeń gminnych rad narodowych oraz z innych narad i odpraw 1949-1950 (2 j.a.), akta komitetów obrońców pokoju i likwidacji analfabetyzmu 1949-1950 (2 j.a.), dopływ 1 j.a. - Komisja Zdrowia - protokoły z posiedzeń, kontroli, korespondencja 1950 r. Number of units in the group: 18
45/181/0 Powiatowa Rada Narodowa w Strzelcach Opolskich 1946-1950 0 Unroll
pisma okólne władz nadrzędnych 1946-1948 (2 j.a.), protokoły posiedzeń plenarnych Powiatowej Rady Narodowej 1946-1950 (5 j.a.), protokoły posiedzeń Prezydium Powiatowej Rady Narodowej 1948-1950 (3 j.a.), sprawozdania z działalności Powiatowej Rady Narodowej 1946 (1 j.a.), akta kontroli majątków rolnych 1949 (1 j.a.), akta kontroli burmistrza miasta i majątków ziemskich 1946, 1949 (2 j.a.), komisje - plany pracy, protokoły z posiedzeń i kontroli 1946-1949 (7 j.a.), Głosowanie Ludowe 1946 (1 j.a.), sprawozdania z ruchu ludności 1950-1951 (1 j.a.), sytuacja społeczno-gospodarcza powiatu 1946-1947 (2 j.a.), skargi na wójtów 1946 (1 j.a.), zarządzenia i okólniki starosty powiatowego 1947 (1j.a.), kontrole i inspekcje 1946-1950 (4 j.a.), sprawy przejścia mienia państwowego na własność związku samorządu terytorialnego 1948 (1 j.a.), skład osobowy zarządów gimnnych rad narodowych 1948-1950 (1 j.a.), realizacja zarządzeń jednostki nadrzędnej 1949-1950 (1 j.a.), premiowa pożyczka odbudowy kraju 1946 (1 j.a.), akcja siewna 1950 (1 j.a.), Powiatowy Komitet Współdziałania Funduszu Oszczędności Rolniczej i Podatku Gruntowego 1948-1950 (1 j.a.), Społeczny Komitet do Walki z Analfabetyzmem 1949 (1 j.a.), Powiatowy Komitet Uczczenia urodzin Adama Mickiewicza 1949 (1 j.a.). Number of units in the group: 39
45/182/0 Miejska Rada Narodowa w Opolu 1946-1950 0 Unroll
okólniki rad wyższego stopnia 1947-1949 (3 j.a.), protokoły z posiedzeń plenarnych i Prezydium Rady 1946-1950 (6 j.a.), komisje radzieckie 1946-1950 (6 j.a.), sprawozdania z działalności Miejskiej Rady Narodowej 1949 (1 j.a.), wybory ławników sądowych, obsada Rady, przydział mieszkań i lokali 1946-1948 (3 j.a.), sprawy budżetu, nakłady finansowe, sprawy karno-administracyjne 1949 (1 j.a.), kartoteka radnych, wykazy radnych 1949-1950 (2 j.a.), Głosowanie Ludowe 1946 (1 j.a.), opinie pod względem narodowościowym i politycznym 1947-1949 (11 j.a.), sprawozdania Referatu Mieszkaniowego 1947 (1 j.a.), walka z analfabetyzmem - wykazy i ankiety osób nie umiejących pisać 1949 (9 j.a.), dopływ 1 j.a.-0,01 - sprawozdania z działalności MRN 1950 (wyłączono z rozsypu) Number of units in the group: 45
45/183/0 Wydział Powiatowy w Opolu 1945-1950 0 Unroll
wykazy radnych Powiatowej Rady Narodowej w Opolu i rad narodowych w jednostkach terenowych 1946 (1 j.a.), posiedzenia Wydziału Powiatowego - porządek obrad, zawiadomienia 1947-1949 (1 j.a.), powołanie i działalność komisji gminnych 1945-1948 (2 j.a.), Komisja Budżetowa 1947-1948 (1 j.a.), organizacja administracji i nadzór nad biurami 1948 (1 j.a.), pieczęcie urzędowe - wzory, amówienia, pokwitowanie odbioru 1945-1947 ( j.a.), powiatowy związek samorządowy - plany 1948-1949 (2 j.a.), zarządzenia polustracyjne 1947 (1 j.a.), przekazywanie zakładów upaństwowionych, administracja mieniem opuszczonym 1946-1948 (5 j.a.), sprawozdania miesięczne z pracy referatu samorządowego 1947 (1 j.a.), statuty opłat administarcyjnych, podatku od spożycia 1948-1949 (1 j.a.), spis ludności 1945-1946 (2 j.a.), sprawozdanie o stanie zatrudnienia w powiecie 1946 (1 j.a.), ustalanie nazw miejscowości powiatu 1945 (1 j.a.), zajmowanie budynków szkolnych na inne cele 1945 (1 j.a.), charakterystyka powiatu i miasta 1946-1947 (1 j.a.), ewidencja miasta, gmin i gromad powiatu opolskiego 1946-1947 (1 j.a.), sprawy przeciwpożarowe 1945-1946 (1 j.a.), plan sześcioletni 1949 (1 j.a.), statystyka samorządowa 1948 (1 j.a.), protokoły i zarządzenia polustracyjne gmin 1949-1950 (1 j.a.), wykaz akt w zarządach gminnych powiatu opolskiego 1945 (1 j.a.), statuty organizacyjne biur zarządów gminnych i miejskich 1949 (1 j.a.), wykazy pracowników gminnych, sołtysów i członków rad narodowych 1946-1948 (2 j.a.), podział powiatu opolskiego na gminy 1945-1946 (1 j.a.), podział administracyjny Województwa Śląsko-Dąbrowskiego na powiaty 1949 (1 j.a.), wykazy samorządowych przedsiębiorstw i gospodarstw rolnych 1949 (1 j.a.), sprawy budżetowe gmin 1946-1947 (3 j.a.), roczne zestawienia budżetowe, zestawienia dochodów i wydatków , sprawozdania z wykonania budżetów administracyjnych 1945-1950 (10 j.a.), budżet gmin 1945-1949 (18 j.a.), roczne sprawozdnia rachunkowe 1946-1950 (10 j.a.), protokoły ze zjazdów wójtów i sekretarzy 1945-1948 (2 j.a.), protokoły z posiedzeń i odpraw sołtysów, zarządów gminnych 1945-1950 (22 j.a.), protokoły z konferencji obywatelskich w gminach 1948 (1 j.a.), plany finansowo-gospodarcze 1948-1949 (2 j.a.), budżety Powiatowego Związku Samorządowego 1945-1949 (6 j.a.), plan miejscowy 1949 (1 j.a.), lokalizacja budynków dla celów przemysłowych 1949 (1 j.a.), sprawozdanie rachunkowe z wykonania budżetu administracyjnego za rok 1947 i budżet na rok 1948 (1 j.a.), wyciągi z matrykuły podatku gruntowego gmin powiatu opolskiego oraz pln budynku Wydziału Powiatowego w Opolu 1948 (1 j.a.), nab.9259/2018: roczne zestawienie wymiaru podatków za lata 1945-1949 (2 j.a.), budżet szpitala św. Wojciecha na rok 1950 /1949/ (1 j.a.) Number of units in the group: 121
45/184/0 Wydział Powiatowy w Strzelcach Opolskich 1945-1950 0 Unroll
Referat Ogólno-Samorządowy: Powiatowa Rada Narodowa - regulaminy i protokoły z posiedzeń, sprawy ustrojowe powiatu i sprawozdanie Wydziału Powiatowego, sprawy personlne i szkoleniowe pracowników Wydziału Powiatowego, organizacja administarcji Wydziały, system kancelaryjny i podział organizacyjny, majątek nieruchomy w tym szpitali i ośrodek zdrowia, inwenstycji i sprawozdania i sprawozdawczości, udział w związkach międzykomunalnych i Komunalnej Kasy Oszczędności, biblioteka powiatowa, akta dotyczące szkód wojennych, parku narodowego na Górze św. Anny, świetlic, Kongresu Zjednoczeniowego Partii Robotniczych 1945-1950 (56 j.a.), Referat Nadzoru nad Gminami: wybór i działalność gminnych rad narodowych i komisji, sprawy ustrojowe gmin, organów wykonawczych, sprawy personalne - zarządzenia, przepisy, regulaminy, akta personalne burmistrzów, wójtow, sołtysów i pracowników gminnych, odprawy naczelników gmin, sesje i posiedzenia, organizacja zarządów gminnych i miejskich, lustracje, sprawozdania o działalności gmin, sprawy budżetowe gmin i miasta, subwencje, dotacje, majątki i przedsiębiorstwa gminne i miejskie, sprawy podatkowe - statuty, wymiar i pobór, sprawy urzędów stanu cywilnego, utrzymanie szkół, statystyka, nieruchomości porzucone i poniemieckie, spisy rolne1945-1950 (133 j.a.), Referat Budżetowo- Finansowy: sprawy budżetowe powiatowego związku samorządowego, sprawy podatkowe i statystka finansowa 1945-1949 (16 j.a.), Referat Pożarnictwa: sprawy organizacyjne, raporty pożarowe i statystyka, plany i sprawozdania, inspekcje, szkolenia, sprawy zapobiegawcze, propoganda, sprawy personalne 1946-1948 (15 j.a.), przes.229/2004; 1 j.a.-0,02 mb. Number of units in the group: 270
45/185/0 Zarząd Miejski w Opolu 1945-1950 0 Unroll
Wydział Ogólny: przepisy i zarządzenia, okólniki władz zwierzchnich, sprawozdania okresowe o sytuacji miasta, sprawozdania z działalności poszczególnych komórek Zarządu Miejskiego, posiedzenia Kolegium Zarządu Miejskiego, konferencje naczelników wydziałów, sprawy organizacyjne miasta i Zarządu Miejskiego, delegacje i przedstawicielstwa, zarządzenia Prezydenta miasta, rozporządzenia i ogłoszenia Zarządu Miejskiego, umowy i zobowiązania, korespondencja w sprawach organizacyjnych, majątkowych i opieki społecznej, Fundusz Gospodarki Mieszkaniowej, sprawy przedsiębiorstw, gospodarki komunalnej, kultury, zarządzenia personalne, kursy dokształcające, szkolenia pracowników, wykazy imienne pracowników, wiadomości statystyczne miasta, opracowanie na tamat osiągnięć miasta na przestrzeni 5 lat 1945-1950 (65 j.a.), Wydział Administracyjny: przepisy i zarządzenia ogólne, organizacja oddziału i jego referatów, sprawozdania i raporty z działalności oddziału, raporty dzienne ze stanu ludności, statystyka i sprawozdawczość, spisy uprawnionych do głosowania, sprawy weryfikacji, poświadczenia obywatelstwa, sprawy repatriacyjno-weryfikacyjne, zmiana imion i nazwisk, sprawy związków i stowarzyszeń, rejestr spraw karno-administracyjnych, sprawozdania z przeprowadzonych czynności, sprawozdania i statystyka, sprawy przemysłu, rzemiosła i handlu, zakłady gastronomiczne, sprawy urzędu stanu cywilnego, szkody wojenne - rejestracja i odzkodowania, raporty oddziału osiedleńczego i szkód wojennych, ustalanie nazw ulic miasta 1945-1950 (128 j.a.), Wydział Finansowy: miesięczne sprawozdania sytuacyjne, budżet, sprawozdania rachunkowe 1945-1950 (10 j.a.), Wydział społeczny: sprawozdania i korespondecja wydziału, odprawy kierowników, sprawy biblioteki miejskiej, sprawozdania z działalności szkoły muzycznej, muzeum i referatu oświaty, sprawozdania z działalności Referatu Opieki Społecznej, sprawozdania z działalności PCK, sprawy rewindykacji dzieci, sprawy Komitetu Żydowskiego, sprawy Caritas, korespondencja i sprawozdania Miejskiego Wydziału Zdrowia, sprawy Powiatowego Ośrodka Zdrowia, sprzawy szpitali i ośrodków zdrowia, zwalczanie chorób zwierzęcych, ewidencja firm rzeźniczych 1945-1950 (47 j.a.), Wydział Techniczny: korespondencja i sprawozdania z działalności Wydziału, akta spraw remontowo-budowlanych, karty statystyczne z odbudowy miasta, sprawozdania z ruchu budowlanego, remonty szkół, miesięczne raporty o stanie zatrudnienia w przedsiębiorstwach budowlanych, Komitet Odbudowy Opola, sprawy budowy dróg, sprawy budowy i remontu mostów, grobownictwo wojenne, sprawozdania z działalności Referatu Cmentarzy, zarządzenia dotyczące obrony przeciwlotniczej 1945-1949 (32 j.a.), Wydział Przedsiębiorstw Miejskich: raporty, sprawozdania i korespondencja w sprawach Zakładów i Przedsiębiorstw Miejskich, akta przejęcia rzeźni miejskiej, sprawozdania czynnościowe Oddziału Nieruchomości, sprawy nieruchomości miejskich, budynków zabytkowych, realizacja budżetu Zarządu Administracji 1945-1949 (7 j.a.), Inspekcja Miejska: sprawozdania z posiedzeń Zarządu Miejskiego, akta kontroli finansowo-materiałowej 1947 (2 j.a.), Miejska Zawodowa Straż Pożarna: okólniki i zarządzenia Komendanta Zawodowej Straży Pożarnej, sprawozdania z prac Miejskiej Zawodowej Straży Pożarnej, miesięczne wykazy pożarów, książki rozkazów dziennych 1945-1948 (10 j.a.), jednostki dodatkowe: sprawozdania z działalności Muzeum Miejskiego w Opolu 1946-1949 (1 j.a.), odbudowa budynków mieszkalnych i administracyjnych 1946-1948 (1 j.a.), materiały z działalności Zarządu 1945-1947 (1 j.a.), przydziały lokali rzemieślniczych 1945 (1 j.a.), materiały dotyczące cechów i rzemiosła na terenie miasta 1945-1946 (1 j.a.), zgłoszenia przemysłu 1946-1950 (4 j.a.), projekty techniczne 1948-1955 (1 j.a.), instrukcje, zarządzenia i okólniki Zarządu 1945-1949 (1 j.a.), rejestr wydanych tymczasowych zaświadczeń 1946-1950 (2 j.a.), wybory do Sejmu 1946-1947 (1 j.a.), repatriacja obywateli 1949-1950 (1 j.a.), rozporządzenia i ogłoszenia Zarządu Miejskiego 1950 (1 j.a.), sprawozdania i materiały informacyjne 1949- 1950 (2 j.a.), budżet na 1950 rok (1 j.a.), organizacja i sieć szkół 1946-1954 (1950) (2 j.a.), zarządzenia Prezydenta miasta Opola 1945-1946 (1 j.a.), protokoły z odpraw urzędników, wykazy pracowników 1948-1950 (1 j.a.), przejęcie na własność ZM parceli 1948-1950, Komisja Projektów 1948-1950 (1 j.a.),akta Towarzystwa Przyjaciół Nauki i Sztuki w Opolu 1948-1950 (1 j.a.), preliminarze budżetowe i ich realizacja 1949-1950 (1 j.a.), sprawozdnia okresowe z wyników klasyfikacji uczniów 1950 (1 j.a.), wykonanie uchwał Prezydium 1949-1950 (1 j.a.), protokół z posiedzenia Komitetu Otwarcia Szkoły Ogólnokształcącej w Opolu RTPD 1949 (1 j.a.), statut organizacyjny Biura Zarządu Miejskiego w Opolu, regulamin biura 1946, 1950 (2 j.a.), rejestr osób uznanych za obywatela polskiego 1948-1949 (2 j.a.), interpelacje, interwencje, zażalenia 1950 (1 j.a.), karty personalne 1945 (1 j.a.), kancelaria tajna Zarządu Miejskiego w Opolu 1948-1949 (2 j.a.), przes.1199/2008 - 1 j.a.- 0,01 mb.: realizacja budżetu administracyjnego, zakładów i przedsiębiorstw za okres od1.01 do 31.VI.1950 (1 j.a.); nab. 8405/2016: sprawy finansowe 1947-1949 (1 j.a.). Number of units in the group: 346
45/186/0 Zarząd Miejski w Krapkowicach 1945-1950 [1951] 0 Unroll
Miejska Rada Narodowa: okólniki władz nadrzędnych 1949-1950 (1 j.a.), Tymczasowa Miejska Rada Narodowa - wykazy członków, protokołó z posiedzenia 1945 (1 j.a.), protokoły z posiedzeń Rady i prezydium 1946-1950 (3 j.a.), uchwały Miejskiej Rady Narodowej 1947-1950 (1 j.a.), komisje radzieckie - protokoły z posiedzeń i przeprowadzonych kontroli 1946-1949 (3 j.a.), sprawozdania z działalności Rady 1946-1949 (1 j.a.), sprawy organizacyjne, społczne i narodowościowe 1946-1950 (5 j.a.), Zarząd Miejski: Referat Organizacyjny - akta dotyczące przekazania miasta przez władze sowieckie 1945 (1 j.a.), zmiany nazw ulic 1945-1946 (1 j.a.), wykazy czynności, regulamin Biura Ewidencji Ludności, statuty organizacyjne Biura Zarządu Miejskiego 1945-1949 (1 j.a.), wybór członków Zarządu Miejskiego 1945-1946 (1 j.a.), protokoły z posiedzeń Zarządu Miejskiego i Prezydium Miejskiej Rady Narodowej 1945-1950 (2 j.a.), akta dotyczące powołania Komisji Oświatowej, Rewizyjnej i Finansowo-Budżetowej 1945-1946 (1 j.a.), zbiorowe ukałdy pracy, uposażenia 1948-1949 (1 j.a.), spis ludności 1946 (1 j.a.), statystyka ogólna 1948 (1 j.a.), spis powierzchni użytkowych, zasiewów, drzew, krzewów i warzyw 1949-1950 (2 j.a.), akta dotyczące obchodów uroczystości państwowych 1946-1948 (2 j.a.), doniesienia, przesłuchania w sprawie podziału rzeczy przydzielonych dla opieki społecznej 1946 (1 j.a.), Referat Finansowo- Budżetowy: preliminarze budżetowe, budżet 1945-1949 (6 j.a.), sprawozdabia budżetowe 1946-1948, 1950 (4 j.a.), danina narodowa 1946 (1 j.a.), Społeczny Fundusz Oszczędnościowy - wykaz ustalonych wkładów oszczędnościowych 1949 (1 j.a.), podatek od nieruchomości - wymiar i pobór podatku, księgi biercze 1945-1948 (4 j.a.), podatek od lokali 1945-1948 (4 j.a.), podatek od szyldów - księgi biercze 1947-1949 (2 j.a.), podatek gruntowy - księgi biercze 1945-1949 (6 j.a.), świadczenia w naturze - księgi biercze 1947 (1 j.a.), szarwarki - księgi biercze 1949 (1 j.a.), podatek od psów 1948 (1 j.a.), Śląsko-Dąbrowski Fundusz Odbudowy Szkół 1949 (1 j.a.), dochody miasta - wykazy woływów podatkowych 1948 (1 j.a.), Referat Administracyjny: głosowanie ludowe 1946 (1 j.a.), weryfikacja miejscowej ludności 1945-1949 (4 j.a.), zmiana imion i nazwisk 1948-1949 (2 j.a.), wykazy urodzeń, małżeństw i zgonów 1946-1949 (1 j.a.), przemysł i handel - sprawozdania ilościowe ze stanu zakładów , zaopatrzenia 1949 (1 j.a.), Komunikaty Komisji Cennikowej przy Starostwie Powiatowym w Opolu 1949 (1 j.a.), szkoły powszechne - tymczasowe powoływania nauczycieli 1945 (1 j.a.), wykazy analfabetów 1949 (1 j.a.), budowa pomnika Powstańców Śląskich - obchody 25 rocznicy III Powstania Śląskiego 1945-1946 (1 j.a.), stan bezrobotnych nierejestrowanych 1948 (1 j.a.), nadania gospodarstw rolnych 1945 (1 j.a.), wnioski o przyznanie prawa własności nieruchomości ziemskiej 1947 (1 j.a.), Referat Spraw Technicznych i Majątkowych: akta obiektów poniemieckich 1945-1946 (1 j.a.), zakłady i urządzenia użyteczności publicznej, zakłady przemysłowe - wykazy, spisy 1945 (1 j.a.), Szpital Miejski - bilanse, protokoły pokontrolne, korespondencja 1945-1949 (1 j.a.), przedsiębiorstwa miejskie 1948-1949 (1 j.a.), majątek miasta 1947-1950 (1 j.a.), nadzór budowlany, zezwolenia na budowę 1948 (1 j.a.), grobownictwo wojenne 1946-1948 (1 j.a.); nab. 8403/2016: statut miasta, protokoły posiedzeń Zarządu Miejskiego, budżety, sprawozdania budżetowe, wytyczne władz nadrzędnych, kosztorys remontów przeprowadzonych w mieście, badanie klasyfikacji gruntów 1945-1950 [1951] (6 j.a.). Number of units in the group: 96
45/187/0 Zarząd Miejski w Leśnicy 1945-1950 [1951] 0 Unroll
Miejska Rada Narodowa - protokoły z posiedzeń plenarnych Rady 1946-1949 (3 j.a.), komisje radzieckie - protokoły z przeprowadzonych kontroli i sprawozdania z działalności 1946-1949 (1 j.a.), skład osobowy Rady , działalność Rady 1946 (1 j.a.), Zarząd Miejski: Dział Ogólno- Organizacyjny: organizacja miasta i powiatu, struktura organizacyjna Zarządu Miejskiego, statut organizacyjny biura Zarządu Miejskiego 1945-1946, 1948 (3 j.a.), wykazy i zmiany osobowe 1945-1946 (1 j.a.), protokoły z posiedzeń Zarządu Miejskiego 1946-1950 (4 j.a.), kontrola zewnętrzna - protokoły, sprawozdania 1947-1949 (1 j.a.), wyciągi katastralne 1946 (1 j.a.), sprawy mienia poniemieckiego i opuszczonego 1945-1948 (2 j.a.), sprawy oświetlenia i elektryfikacji miasta 1945-1946 (1 j.a.), Dział Finansowo-Budżetowy: budżet i sprawozdania budżetowe 1945-1949 (9 j.a.), analiza realizacji budżetu 1946-1950 (1 j.a.), kataster gruntowy miasta 1947-1948 (1 j.a.), podatek gruntowy - rejestr odpisu, rejestr wymiarowy, księgi biercze 1945-1949 (4 j.a.), podatek od nieruchomości - księgi biercze 1945-1948 (4 j.a.), Społeczny Fundusz Oszczędnościowy 1948-1949 (1 j.a.), rejestr składek pomocy społecznej od rolników 1949-1950 (1 j.a.), podatek od lokali - księgi biercze 1945-1948 (4 j.a.), podatek od szyldów - księga biercza 1949 (1 j.a.), Fundusz Odbudowy Szkół - sprawozdania i listy zbiorcze kwot 1947-1948 (1 j.a.), Fundusz Odbudowy Warszawy - księga biercza 1948 (1 j.a.), Dział Ogólno- Gospodarczy: Powiatowy Urząd Ziemski - sprawy osadnictwa i gospodarki rolnej oraz szkód wojennych w rolnictwie 1945-1946 (1 j.a.), statystyka rolna 1945-1947 (1 j.a.), sprawy przemysłu, rzemiosła i handlu 1945-1946 (1 j.a.), Dział Administracyjny: Okresowe zestawienia ruchu ludności 1947 (1 j.a.), repatriacja i osadnictwo 1945-1946 (1 j.a.), sprawy cudzoziemców 1945-1946 (1 j.a.), zmiana nazwisk 1945-1946 (1 j.a.), sprawozdania sytuacyjne Zarządu Miejskiego 1949 (1 j.a.), szkody wojenne - rejestr i sprawozdania 1945-1948 (1 j.a.), grobownictwo wojenne 1946-1950 (1 j.a.), sprawy majątkowe Tymczasowego Zarządu Państwowego 1945-1946 (1 j.a.), weryfikacja miejscowej ludności 1945-1948 (2 j.a.), rejestr osób ewakuowanych przez armię niemiecką i wywiezionych na roboty do Związku Radzieckiego 1946 (1 j.a.), nadzór budowlany - zezwolenia na budowę, remonty budynków 1947, 1949 (1 j.a.), jednostki dodatkowe: protokoły posiedzeń MRN i PMRN 1947-1948, 1950 (3 j.a.); nab. 7985/2015:akta osobowe 1945-1951 (17 j.a.), nab.9260/2018: akcja osadnicza na ternie miasta 1945-1946 (1 j.a.), akcja wysiedleńcza na terenie miasta 1945-1946 (1 j.a.), sprawy osobowe, wykazy pracowników i akta osobowe pracowników Zarządu Miejskiego w Leśnicy 1945-1947 (5 j.a.), budżety na rok 1948 i 1949 (2 j.a.), miesięczne sprawozdania sytuacyjne 1947-1948 (1 j.a.), spis mieszkańców Leśnicy, którzy wyjechali lub zmarli 1945-1946 (1 j.a.), sprawy klasztorów, sióstr zakonnych i księży 1945-1946 (1 j.a.), sprawy organizacyjne Zarządu Miejskiego w Leśnicy 1949 (1 j.a.), sprawy osadnictwa i wysiedleń, obywateli ZSRR, walki z niemczyzną, prowadzenia ksiąg USC 1947-1949 (1 j.a.), sprawy ustrojowe 1949 (1 j.a.), wydawanie zaświadczeń, sprawy zakładów pracy, protokoły zeznań 1945-1946 (1 j.a.), zaświadczenia tożsamości 1946 (1 j.a.) Number of units in the group: 99
45/188/0 Zarząd Miejski w Strzelcach Opolskich 1945-1950 [1969] 0 Unroll
Miejska Rada Narodowa - protokoły z posiedzeń plenarnych Miejskiej Rady Narodowej 1946-1950 (2 j.a.), uchwały Miejskiej Rady Narodowej 1947 (1 j.a.), protokoły z nadzwyczajnych posiedzeń i posiedzeń Prezydium Miejskiej Rady Narodowej 1948-1950 (1 j.a.), komisje radzieckie - plany pracy, protokoły z posiedzeń i kontroli, sprawozdania 1948--1950 (2 j.a.), sprawozdania z przeprowadzonych kontroli, opinie społeczno-narodowościowe, protokoły z posiedzeń komisji weryfikacyjno-opiniodawczej 1947-1950 (2 j.a.), wykazy osobowe Miejskiej Rady Narodowej 1946-1950 (1 j.a.), Dział Organizacyjny: okólniki i zarządzenia władz zwierzchnich 1945-1946 (2 j.a.), umowy zbiorowe, statuty organizacyjne 1947-1948 (1 j.a.), zarządzenia wewnętrzne burmistrza 1948-1949 (2 j.a.), protokoły z posiedzeń Zarządu Miejskiego 1947-1948 (2 j.a.), protokoły z posiedzeń kolegialnych Zarządu Miejskiego 1950 (1 j.a.), kontrola Zarządu Miejskiego 1949 (1 j.a.), sprawy osobowe - wykazy pracowników 1948 (1 j.a.), miesięczne raporty sytuacyjne 1947-1948 (2 j.a.), statystyka - wykazy koni, krów i świń, sprawozdania dotyczące pojazdów mechanicznych, stowarzyszeń, ludności, spraw kulturalnych 1948 (2 j.a.), sprawozdania miesięczne z działalności Zarządu Miejskiego i referatów 1945-1949 (4 j.a.), sprawy organizacyjne, goposdarcze i finansowe Zarządu 1945 (2 j.a.), Dział Finansowo-Księgowy: zestawienia sum preliminowanych i wykonanych 1946 (1 j.a.), budżet 1947-1949 (3 j.a.), sprawozdania rachunkowe 1947-1948 (3 j.a.), podatek gruntowy - rejestry wymiarowe, księgi biercze 1945-1949 (7 j.a.), Społeczny Fundusz Oszczędnościowy 1948-1949 (2 j.a.), podatek od nieruchomości 1947-1949 (5 j.a.), podatek lokalowy 1947-1949 (5 j.a.), podatek od spożycia i od widowisk 1947 (1 j.a.), świadczenia w naturze 1947-1949 (3 j.a.), Dział Administracyjny: głosowanie ludowe 1946 (1 j.a.), spis osób, którym wydano zaświadczenia narodowości polskiej 1945-1946 (1 j.a.), akta dotyczące spraw weryfikacyjno-repatriacyjnych 1946 (1 j.a.), Miejski Komitet Obywatelski - wytyczne, skład osobowy, protokół z posiedzenia 1946 (1 j.a.), odpisy orzeczeń o zmianie imion i nazwisk 1948 (1 j.a.), sprawy rolnictwa 1945-1949 (5 j.a.), sprawozdnia GUS - spis zwierząt gospodarskich, powierzchni użytków rolnych oraz zasiewów 1946, 1948-1949 (3 j.a.), osadnictwo wiejskie, ewidencja obszarów i budynków, warsztatów, ludności wiejskiej, fachowców 1949 (1 j.a.), klasyfikacja gruntów 1949 (1 j.a.), oświata pozaszkolna - szkoły dokształcające, kursy analfabetów, czytelnie, domy ludowe, współpraca z organizacjami oświatowymi 1949 (1 j.a.), opieka nad zabytkami, krajobrazem, sprawy muzealne 1949 (1 j.a.), Miejska Komisja Opieki Społecznej - regulamin, protokoły z posiedzeń 1949-1950 (1 j.a.), Dział Spraw Technicznych i Majątkowych: dotacje finansowe na odbudowę miasta 1946-1948 (1 j.a.), instalacja i remont sieci elektrycznej na terenie miasta 1947-1948 (1 j.a.), plany techniczne na remont, odbudowę i przebudowę budynków 1948 (1 j.a.), zatwierdzenie projektów urządzeń zakładów przemysłowych i placu targowego 1948 (2 j.a.), odpisy kart rzemieślniczych 1948-1949 (1 j.a.), nieruchomości miejskie - przejęcie i inwentaryzacja 1945-1947 (1 j.a.), grunty Zarządu Miejskiego - wyciągi z matrykuł 1948 (1 j.a.), majątek gminy 1948 (1 j.a.); nab. 8264/2016: akta osobowe 1945-1969 (36 j.a.); nab. 8407/2016: księga biercza podatku gruntowego od nieruchomości 1948 (1 j.a.). Number of units in the group: 141
45/189/0 Zarząd Miejski w Ujeździe Śląskim 1945-1950 0 Unroll
Miejska Rada Narodowa: protokoły z posiedzeń plenarnych Rady 1946-1950 (1 j.a.), protokoły z posiedzeń prezydium Rady 1946-1949 (1 j.a.), Zarząd Miejski: Dział Ogólno-Organizacyjny: protokoły z posiedzeń Zarządu Miejskiego 1945-1950 (1 j.a.), Dział finansowo-budżetowy: budżety 1945-1950 (6 j.a.), roczne sprawozdania rachunkowe 1946-1949 (4 j.a.), jednostki dodatkowe: budżet dodatkowy na rok 1953 -1954 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej 1953-1954 (2 j.a.), kontrole Miejskiej Komisji Kontroli Społecznej; regulamin Komisji Planowania 1949 (1 j.a.); nab. 8274/2016: akta osobowe 1945-1948 (1 j.a.). Number of units in the group: 17
45/190/0 Gminna Rada Narodowa w Chróścinie 1945-1954 0 Unroll
głosowanie ludowe - przepisy, spisy uprawnionych do głosowania, komisje wyborcze 1946 (1 j.a.), Gminna Komisja Podziału Administracyjnego 1954 (1 j.a.), protokoły posiedzeń Rady Narodowej 1946-1949 (2 j.a.), protokoły posiedzeń Zarządu Gminnego 1945-1950 (2 j.a.), protokoły z odpraw sołtysów 1945-1952 (2 j.a.), szkody wojenne 1945 (1 j.a.), sprawy narodowościowe 1945-1951 ( 8 j.a.), sprawy handlu i przemysłu 1949 (1 j.a.), zmiana imion i nazwisk 1946-1949 (3 j.a.), rejestracja cudzoziemców 1946 (1 j.a.), ewidencja ludności 1945-1946 (2 j.a.), budżet 1945-1949 (5 j.a.), sprawozdania rachunkowe 1946-1950 (6 j.a.), podatek gruntowy - podstawy wymiaru obliczania podatku, zestawienia wyników wymiaru podatku, rejestry wymiarowe 1946-1954 (12 j.a.), podatek od nieruchomości 1949, 1953-1954 (2 j.a.), wykazy wkładów oszczędnościowych 1948-1949 (3 j.a.), księgi biercze podatku gruntowego 1945-1953 (10 j.a.), księgi biercze podatku od nieruchomości 1946-1951 (7 j.a.), księgi biercze świadczeń w naturze 1947-1950 (6 j.a.), wykazy wpłat podatkowych 1946-1947 (1 j.a.), hodowla zwierząt, klasyfikacja gruntów, parcelacje majątków, wykazy gospodarstw rolnych, spis pogłowia zwierząt, statystyka rolna, zwrot gospodarstw 1945-1952 (8 j.a.), repatriacja, zwolnienia z obozów i niewoli, spisy rodzin repatriantów 1945-1948 (4 j.a.), sprawy szkół, świetlic, sportu 1951-1953 (1 j.a.), opieka nad rodzinami po zmarłych więźniach politycznych 1945 (1 j.a.), dopływ : preliminarz środków specjalnych 1953 (1 j.a.), klasyfikacja gruntów - badania - gromada Żelazna, Żerkowice, Wrzoski 1949, 1950, 1952 (1 j.a.) Number of units in the group: 103
45/191/0 Gminna Rada Narodowa w Chrząstowicach 1945-1954 0 Unroll
protokoły z posiedzeń Gminnej Rady Narodowej 1946-1949 (1 j.a.), komisje radzieckie - plany, protokoły 1949-1950 (1 j.a.), protokoły i sprawozdania z kontroli, reorganizacja Rady 1949 (1 j.a.), protokoły z sesji Rady 1950-1954 (5 j.a.), protokoły z posiedzeń Prezydium 1950-1954 (5 j.a.), protokoły z posiedzeń Zarządu Gminnego 1946-1948 (1 j.a.), protokoły z zebrań gromadzkich i sołtysów 1945-1947, 1950 (2 j.a.), majątek gminy 1951-1952 (1 j.a.), zniszczenia i szkody wojenne 1945-1946 (2 j.a.), świadczenia ludności na rzecz wojska 1945 (1 j.a.), grobownictwo wojenne 1945 -1947 (2 j.a.), sprawy stanu cywilnego - obsada personalna urzędu stanu cywilnego, zgłoszenia i wykazy urodzeń, małżeństw i zgonów, postanowienia Sądu o uznanie osób za zmarłe 1946-1947, 1949 (5 j.a.), weryfikacja ludności autochtonicznej - protokoły weryfikacyjne, wnioski o przyznanie narodowości polskiej,opinie polityczne, repolonizacja, sprawozdania 1946-1949 (17 j.a.), zmiany imion i nazwisk 1949-1953 (3 j.a.), spis ludności 1945-1947 (1 j.a.), budżet 1945-1952,1954 (10 j.a.), sprawozdania rachunkowe 1945-1950 (5 j.a.), sprawozdanie opisowe z wykonania budżtów 1951-1953 (1 j.a.), podatek gruntowy, w naturze i od nieruchomości - księgi biercze, zestawienia, wykazy ustalonych wkładów oszczędnościowych, rejestry wymiarowe podatków 1945-1953 (62 j.a.), sprawy nieruchomości i gruntów - postanowienia sądowe w sprawach nieruchomości, spis gruntów, powierzchni użytkowych, wykazy nieruchomości, protokoły przejęcia gospodarstw, statystyka rolna 1945-1954 (10 j.a.), sprawy osiedleńcze i repatriacyjne 1946-1949 (2 j.a.), sprawy kulturalno-oświatowe - dotacja remontu szkół, wykazy budynków i sal teatralnych 1948 (1 j.a.), przes.125/2004 - preliminarze środków specjalnych 1952-1953 (1 j.a.), klasyfikacja gruntów gromady Chrząstowice 1949-1952 (1 j.a.), klasyfikacja gruntów gromad: Daniec, Dąbrowa, Dębie, Dębska Kuźnia 1950-1952 (1 j.a.), klasyfikacja gruntów gromady: Falmirowice, Lędziny, Niwki, Suchy Bór 1950-1953 (1 j.a.); nab. 8269/2016: akta osobowe 1948 (1 j.a.). Number of units in the group: 157
45/192/0 Gminna Rada Narodowa w Czarnowąsach 1945-1954 0 Unroll
protokoły z posiedzeń Gminnej Rady Narodowej 1949 (1 j.a.), protokoły z sesji Rady 1950-1952 (3 j.a.), protokoły z posiedzeń prezydium Rady 1951-1952 (2 j.a.), protokoły z posiedzeń Zarządu Gminnego 1948 (1 j.a.), protokół z zebrania sołtysów 1945 (1 j.a.), plan inwestycyjny 1948 (1 j.a.), szkody wojenne 1945-1946 (1 j.a.), świadczenia na rzecz wojska 1945 (1 j.a.), grobownictwo wojenne 1945-1946, 1950 (1 j.a.), statystyka gminy 1948 (1 j.a.), spis akt poniemieckich znajdujących się w posiadaniu gminy 1948 (1 j.a.), sprawy Urzędu Stanu Cywilnego - akta zbiorowe urodzeń, małżeństw i zgonów, protokoły polustracyjne Urzędu Stanu Cywilnego 1945-1951 (12 j.a.), zaświadczenia obywatelstwa polskiego - listy 1946 (1 j.a.), zmiany imion i nazwisk 1948-1950 (1 j.a.), sprawy narodowościowe, repatriacyjne, osiedleńcze 1945-1948 (3 j.a.), budżet 1945-1951 (6 j.a.), sprawozdania rachunkowe 1945-1949 (5 j.a.), podatek gruntowy - rejestry wymiarowe, zestawienia, księgi biercze 1946 - 1954 (34 j.a.), podatek od nieruchomości - zestawienia wyników wymiarów, księgi zaliczek podatku, księgi biercze 1947-1954 (18 j.a.), Społeczny Fundusz Oszczędnościowy 1948-1953 (8 j.a.), Danina Narodowa 1946-1947 (2 j.a.), spisy rolne 1946, 1949, 1951-1954 (6 j.a.), przydział nieruchomości i ruchomości, parcelacje i dzierżawy, rejestr pretensji prywatno-prawnych 1945-1949 (3 j.a.), kataster gruntowy 1947 (1 j.a.), wykazy i przydział koni i bydła 1945-1948 (1 j.a.), dopływ: podatek od nieruchomości: księga wymiarowa podatku, zestawienie wyników wymiaru, rejestr przypisów i odpisów 1946, 1948, 1950 (4 j.a.), kat. B: protokoły z posiedzeń Prezydium GRN 1950 (1 j.a.), budżet na rok 1950 (1 j.a.), preliminarz środków specjalnych 1953 (1 j.a.), klasyfikacja gruntów gminy Czarnowąsy 1949-1952 (1 j.a.), badania klasyfikacji gruntów gromad: Borki, Świerkle, Wróblin 1949-1952 (1 j.a.); nab. 7270/2014: Preliminarz środków specjalnych na rok 1955 (1 j.a.), Sprawy repatryjacyjne, nadania obywatelstwa i opinie na temat mieszkańców 1946 (1 j.a.), Sprawy osadnictwa na gospodarstwach poniemieckich- ewidencja, pisma 1948 (1 j.a.), Sprawozdania o dochodach, wydatkach i wskaźnikach budżetowych za 1953 rok (1 j.a.), Roczne sprawozdania rachunkowe za rok 1946, 1947 (2 j.a.), Plan Preliminarza wydatków i dochodów 1952 r. (1 j.a.), Protokoły posiedzeń Gminnej Rady Narodowej z 1947 r. (1 j.a.), Wykazy wniosków zatwierdzonych przez Komisje Weryfikacyjną 1945 (1 j.a.), Preliminarz wydatków i dochodów świadczeń w naturze na rok 1948 (1 j.a.), Preliminarz robót drogowych- szarwarkowych na rok 1950 Gminy Czarnowąsy 1949 (1 j.a.), Sprawy weryfikacji ludności, nadania obywatelstwa, opinie 1948 (1 j.a.), Pisma w sprawie uprawomocnienia testamentów 1947 (1 j.a.), Prośby o nadesłanie opinii o oskarżonym, akt oskarżenia, zawiadomienia o rozprawie 1947 (1 j.a.), Pisma w sprawie spisu mogił żołnierzy amerykańskich i innych cudzoziemców 1947 (1 j.a.). Number of units in the group: 138
45/193/0 Gminna Rada Narodowa w Dąbrówce Dolnej 1945-1954 0 Unroll
funkcjonowanie organów gminy 1947 (1 j.a.), protokoły z sesji i posiedzeń prezydium 1946-1948 (1 j.a.), komisje radzieckie - protokoły z posiedzeń i kontroli 1954 (1 j.a.), szkody wojenne 1945 (1 j.a.), repatriacja i weryfikacja 1945-1948 (2 j.a.), budżet 1946-1953 (9 j.a.), sprawozdania rachunkowe 1946, 1948-1950, 1952 (5 j.a.), podatek gruntowy - rejestry wymiarowe, księgi biercze 1947-1953 (23 j.a.), podatek od nieruchomości - księgi wymiaru podatku 1952-1954 (5 j.a.), świadczenia w naturze i Danina Narodowa - księgi biercze 1946 - 1951, 1953 (9 j.a.), Społeczny Fundusz Oszczędnościowy 1948-1949 (2 j.a.), pomocniczy arkusz obliczeniowy do zestawienia 1 S 1951 (1 j.a.), wykazy gospodarstw nieprzydzielonych, maszyn rolniczych i mienia poniemieckiego 1946-1948 (1 j.a.), arkusz notarialny - kupno-sprzedaż parceli 1953 (1 j.a.), dopływ: podatek gruntowy b.d. (6 j.a.), kat.B: protokoły z posiedzeń Prezydium Rady 1950 (1 j.a.), protokoły z sesji Rady 1950 (1 j.a.), nominacje na sołtysów 1949 (1 j.a.), preliminarze środków specjalnych 1953 (1 j.a.), klasyfikacja gruntów gromady: Dąbrówka Dolna, Dąbrówka, Domaradzka Kuźnia, Grabice, Kopalina, Lubnów, Radomierowice, Święciny, Zawiść 1949-1953 (2 j.a.) Number of units in the group: 83
45/194/0 Gminna Rada Narodowa w Dobrzeniu Wielkim 1945-1954 0 Unroll
zmiany granic gmin i gromad 1945-1946 (1 j.a.), organizacja biura Zarządu Gminnego 1945-1947 (1 j.a.), protokoły z posiedzeń plenarnych GRN i prezydium 1946-1950 (4 j.a.), komisje radzieckie - protokoły, plany pracy 1948, 1954 (2 j.a.), protokoły z sesji GRN 1951-1953 (3 j.a.), protokoły z posiedzeń prezydium Rady 1950-1954 (4 j.a.), sprawozdania kwartalne z działalności Rady 1951, 1953-1954 (2 j.a.), protokoły z posiedzeń Zarządu Gminy 1946 (1 j.a.), szkolenie sołtysów 1952-1953 (1 j.a.), sprawy osobowe członków organów i pracowników gminnych 1945-1946 (1 j.a.), majątek gromady i wykaz obiektów byłego samorządu niemieckiego 1947-1949 (3 j.a.), weryfikacja miejscowej ludności, wnioski o przyznanie narodowości polskiej, zawiadomienia, otrzymanie zaświadczeń narodowości polskiej 1945-1951 (8 j.a.), repatriacja 1946-1947 (2 j.a.), zmiana imion i nazwisk, rejestr wniosków o zmianę imion i nazwisk 1947-1949 (2 j.a.), budżet 1945-1953 (7 j.a.), preliminarz robót drogowych 1950 (1 j.a.), sprawozdanie z wykonania budzetu 1946 (1 j.a.), sprawozdania rachunkowe 1946-1950 (4 j.a.), plan wykonania budżetu 1952 (1 j.a.), podatek gruntowy - rejestr wymiarowy, księgi biercze 1945-1954 (28 j.a.), podatek od nieruchomości 1948-1954 (6 j.a.), Społeczny Fundusz Oszczędnościowy 1948, 1950-1953 (7 j.a.), Danina Narodowa księgi biercze 1946-1947, 1950 (2 j.a.), świadczenia w naturze 1947-1948 (2 j.a.), księgi biercze szarwarków 1949, 1952 (3 j.a.), protokoły Powiatowej Komisji Klasyfikacji Gruntów, zebrań międzypartyjnych, aktywu gminnego 1951-1952 (1 j.a.), walka z analfabetyzmem 1949-1951 (1 j.a.), wykazy personelu, starców i chorych w zakładach na terenie Dobrzenia Wielkiego i Chróścic 1946 (1 j.a.), dop. podatek gruntowy - księgi wymiarowe, wykaz płatników podatku gruntowego 1948, 1950 (2 j.a.), kat.B: komisje radzieckie 1950 (1 j.a.), budżet na rok 1951 (1 j.a.), preliminarz zbiorczy środków specjalnych 1953 (1 j.a.), badania - klasyfikacja gruntów gromad: Dobrzeń Wielki, Dobrzeń Mały, Brzezie, Chróścice 1949-1952 (3 j.a.) Number of units in the group: 124
45/195/0 Gminna Rada Narodowa w Gosławicach 1945-1954 0 Unroll
wybory do Sejmu PRL 1952 (1 j.a.), protokoły z posiedzeń plenarnych Rady 1948-1949 (1 j.a.), protokoły z posiedzeń Prezydium 1948, 1952, 1960 (2 j.a.), komisje radzieckie - protokoły z posiedzeń, plany pracy, protokoły kontroli 1949- 1950, 1952-1953 (4 j.a.), sprawozdania kwartalne z działalności Rady 1951, 1954 (2 j.a.), protokoły z posiedzeń Zarządu Gminnego 1946 (1 j.a.), protokoły z zebrań sołtysów 1945-1946 (1 j.a.), sprawy osobowe prezydium i członków Rady 1950 (1 j.a.), kontrola zewnętrzna - protokoły, zalecenia pokontrolne, sprawozdania 1946-1950 (1 j.a.), plan zagospodarowania przestrzennego 1949 (1 j.a.), grobownictwo wojenne 1946 (1 j.a.), Narodowy Spis Powszechny 1951-1951 (1 j.a.), sprawy wyznaniowe 1946 (1 j.a.), weryfikacja miejscowej ludności 1947-1949 (3 j.a.), sprawozdania z zakresu zagadnień miejscowej ludności 1953 (1 j.a.), budżet 1949-1950 (3 j.a.), sprawozdanie rachunkowe za rok 1950 1951-1952 (1 j.a.), podatek gruntowy- rejestry wymiarowe, księgi biercze, lista podziału podatku 1945-1954 (14 j.a.), podatek od nieruchomości - rejestry wymiarowe 1953-1954 (1 j.a.), Społeczny Fundusz Oszczędnościowy - wykaz ustalonych wkładów oszczędnościowych, księga biercza 1949, 1951 (2 j.a.), repatriacja - osadnictwo wiejskie 1946 (1 j.a.), walka za analfabetyzmem 1949 (1 j.a.), walka ze spekulacją i nadużyciami w handlu - protokoły kontroli 1953 (1 j.a.), przes.128/2004 - protokoły z sesji Rady 1950 (1 j.a.), protokoły z sesji plenarnych Rady 1950 (1 j.a.), preliminarz środków specjalnych 1953 (1 j.a.), badanie klasyfikacji gruntów gminy Gosławice 1949-1953 (1 j.a.) Number of units in the group: 51
45/196/0 Gminna Rada Narodowa w Groszowicach 1945-1954 0 Unroll
sprawy ogólno-organizacyjne 1951-1954 (4 j.a.), podział administracyjny gminy 1954 (1 j.a.), protokoły z posiedzeń plenarnych i prezydium Rady 1948-1952 ( 9 j.a.), uchwały Gminnej Rady Narodowej 1947-1952 (2 j.a.), komisje radzieckie - protokoły, sprawozdania 1947-1954 (6 j.a.), protokoły z sesji Rady i sprawozdania do protokołów 1952-1954 (4 j.a.), protokoły z posiedzeń Komisji Międzypartyjnej, wykazy członków Rady 1948 (1 j.a.), sprawozdania z działalności prezydium Rady i Rady 1952-1954 (3 j.a.), protokoły z posiedzeń Zarządu Gminnego 1946-1950 (2 j.a.), uchwały Zarządu Gminnego 1946-1948 (1 j.a.), protokoły z odpraw i szkolenia pracownikó prezydium Rady 1952-1953 (1 j.a.), aktyw gminnny - protokoły, sprawozdania 1950-1954 (5 j.a.), zespół gminny - protokoły 1951-1954 (4 j.a.), Społeczny Komitet Współdziałania - protokoły z posiedzeń 1950 (1 j.a.), protokoły z zebrań sołtysów 1945-1950 (1 j.a.), protokoły z zebrań gromadzkich 1947-1954 (7 j.a.), kontrola wewnętrzna i społeczna 1951-1953 (3 j.a.), grobownictwo wojenne 1947-1949 (1 j.a.), planowanie 1951-1954 (4 j.a.), statystyka 1948, 1951-1953 (3 j.a.), sprawy wyznaniowe 1952 (1 j.a.), weryfikacja ludności - deklaracje wierności, spisy mieszkańców, którzy otrzymali zaświadczenia o narodowości polskiej 1946-1951 (13 j.a.), zmiana imion i nazwisk 1947-1950 (4 j.a.), likwidacja sladów niemczyzny 1948 (1 j.a.), Narodowy Spis Powszechny 1950 (1 j.a.), budżet, preliminarze budżetowe i sprawozdanie rachunkowe, z wykonania budżetu 1946, 1949-1954 (10 j.a.), dochody - gminy i obce 1949-1950 (2 j.a.), podatek gruntowy - rejestry wymiarowe, ksiegi biercze 1945-1954 (25 j.a.), podatek od nieruchomości - rejestry, księgi wymiarów, księgi biercze 1945-1955 (14 j.a.), świadczenia w naturze i szarwarki - księgi wymiaru, wykonanie świadczeń, księgi biercze szarwarków 1948, 1951- 1952 (8 j.a.), Społeczny Fundusz Oszczędnościowy - wykazy ustalonych wkładów, księga wkładów oszczędnościowych 1948-1951 (5 j.a.), rejestry wymiaru podatków P-4 1950 (1 j.a.), klasyfikacja gruntów 1949 (1 j.a.), sprawy osiedleńcze, mieszkaniowe, przydział budynków 1946-1954 (9 j.a.) Number of units in the group: 164
45/197/0 Gminna Rada Narodowa w Komprachcicach 1945-1954 0 Unroll
głosowanie ludowe 1946 (1 j.a.), protokoły z posiedzeń Gminnej Rady Narodowej 1946-1947 (1 j.a.), protokoły z sesji Rady 1950-1954 (4 j.a.), protokoły z posiedzeń prezydium Rady 1950-1951, 1953-1954 (4 j.a.), uchwały prezydium Rady 1950 (1 j.a.), Komisja Kontroli Społecznej 1949 (1 j.a.), komisje radzieckie - protokoły z posiedzeń, skłądrady, wykaza członków 1951-1954 (5 j.a.), sprawozdania kwartalne z działalności Rady 1954 (1 j.a.), protokoły z posiedzeń sołtysów 1947 (1 j.a.), protokoły z zebrań gromadzkich 1950, 1952-1953 (3 j.a.), protokół z inspekcji Zarządu Gminnego 1949 (1 j.a.), skargi i zażalenia 1954 (1 j.a.), majątek gminy - księga inwentarzowa, wykaz nieruchomości, metryki gromad 1945-1950 ( 5 j.a.), sprawy gospodarcze Zarządu Gminnego - plan zadań inwenstycyjnych na lata 1950-1955 (1 j.a.), inwenstycje gminy - protokoły odbioru rowów melioracyjnych, nadzór budowlany, zestawinia inwestycji 1948-1953 (6 j.a.), szkody wojenne1945-1946 (1 j.a.), statystyka ogólna - plan zaopatrzenia materiałowego, budownictwa administracyjnego 1950 (1 j.a.), zestawienie gminne 1954 (1 j.a.),sprawy Urzędy Stanu Cywilnego - akta zbiorowe 1947-1950 (6 j.a.), ewidencja i kontrola ruchu ludności - sprawozdania 1949-1951 (3 j.a.), weryfikacja ludności - deklaracje wierności, wykazy wydanych zaświadczeń narodowości polskiej, opinie weryfikacyjne 1945 - 1952 (10 j.a.), zmiana imion i nazwisk 1947 (1 j.a.), wykaz ofiar zbrodni hitlerowskich popełnionych na terenie gminy 1948 (1 j.a.), budżet gminy 1945 - 1952 (9 j.a.), preliminarz świadczeń w naturze 1953 (1 j.a.), sprawozdania rachunkowe i budżetowe 1945-1949, 1951, 1953 (6 j.a.), podatek gruntowy - rejestry wymiarowe, kataster gruntowy, wyciąg z matrykuły, księgi biercze, wpłaty zaliczki, rejestr odpisów, zestawienia 1945-1952 (19 j.a.), podatek od nieruchomości - rejestry wymiarowe, księgi biercze 1946-1951, 1953-1954 ( 7 j.a.), Danina Narodowa 1946-1947 (1 j.a.), Społeczny Fundusz Oszczędnościowy Rolnictwa - rejestr odpisów, księgi biercze 1948-1951 (5 j.a.), świadczenia w naturze i szarwarki - ksiegi biercze, księgi wymiaru i wykonania świadczeń 1948-1950 (4 j.a.), ankieta w sprawie klasyfikacji gruntów 1949 (1 j.a.), podział gruntów pokościelnych i Państwowego Funduszu Ziemi 1952 (1 j.a.), plany zalesień i plan produkcji zwierzęcej 1953-1954 (1 j.a.), księga biercza funduszu gospodarki mieszkaniowej 1952-1953 (1 j.a.), sprawy osiedleńcze, przesiedlenia, repatriacje 1947-1950 (5 j.a.), wykaz przedsiębiorstw w gminie 1947 (1 j.a.), oświata i kultura - świetlice, biblioteki 1949, 1953 (2 j.a.), zaopatrzenie materiałowe wsi 1954 (1 j.a.), dopł. spis przedsiebiorstw handlowych i rzemieślniczych z terenu gminy 1945 (1 j.a.), wykaz wniosków o przyznanie narodowosci polskiej 1945-1950 (1 j.a.), wykaz gospodarstw rolnych 1953 (1j.a.), zmiana imion i nazwisk 1947-1949 (1 j.a.), kat. B: preliminarz środków specjalnych na rok 1953 (1 j.a.), badanie klasyfikacji gruntów rolnych gromady Komprachcice, Dziekaństwo, Wawelno 1952-1953 (1j.a.), bilans za rok 1954 (1 j.a.). Number of units in the group: 160
Showing 461 to 480 of 3,962 entries.