Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
45/606/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Rozkochowie 1956-1961 [1962] 0 Unroll
protokoły sesji GRN 1957-1961 (5 j.a.), protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1961 (1 j.a.), protokoły zebrań wiejskich 1958 (1 j.a.), budżety gromady 1956-1961 (2 j.a.), sprawozdania z wykonania budżetu 1955-1962 (1 j.a.), wykazy gospodarstw rolnych i nieruchomości 1960 (1 j.a.), wykazy indywidualnych gospodarstw rolnych 1961 (1 j.a.). Number of units in the group: 11
45/607/0 Urząd Skarbowy w Brzegu 1945-1950 0 Unroll
sprawozdania o przypisach, odpisach, wpływach i zaległościach w podatku obrotowym i dochodowym, sprawozdania z akcji kontroli wynagrodzeń, z ilości dokonanych kontroli ksiąg i lustracji przedsiębiorstw, sprawozdania o ilości wydanych kont rejestracyjnych i ilości zlikwidowanych przedsiębiorstw 1949 (6 j.a.), repertorium spraw egzekucyjnych 1949 (1 j.a.), zawiadomienia o likwidacji przedsiębiorstw 1949 (1 j.a.), rejestr podatkowy 1950 (1 j.a.), akta osobowe pracowników, akta ewidencyjne akta ewidencyjne i deklaracje członków Związku Zawodowego Pracowników Skarbowych 1945-1950 (3 j.a.); nab. 8051/2015 akta osobowe 1945-1950 (9 j.a.). Number of units in the group: 21
45/608/0 Urząd Skarbowy w Głubczycach 1947-1950 0 Unroll
okólniki i instrukcje jednostek rządowych 1947-1950 (1 j.a.), informacje przesyłane do Izby Skarbowej w Katowicach 1948-1950 (1 j.a.). Number of units in the group: 2
45/609/0 vacat - Urząd Skarbowy w Grodkowie-włączony do zespołu nr 1260-Starostwo Powiatowe w Grodkowie 0 Unroll
Number of units in the group: 0
45/610/0 Urząd Skarbowy w Koźlu 1945-1950 0 Unroll
zarządzenia i okólniki jednostek nadrzędnych 1945-1948 (5 j.a.), dział egzekucji-protokoły posiedzeń i sprawozdania z działalności Obywatelskiej Komisji Podatkowej, plany pracy i sprawozdania z egzekucji podatków, wydawanie kart rejestracyjnych, sprawozdania o wymiarze i poborze podatku od wynagrodzeń 1945-1950 (11 j.a.), akta lustracji i lustratorów społecznych 1946-1950 (1 j.a.), ewidencja prypisów i odpisów zaliczek na podatek obrotowy 1945-1946 (1 j.a.), ewidencja pracodawców 1946-1948 (4 j.a.), wykaz podatników podatku obrotowego w formie ryczałtu 1946 (1 j.a.), ewidencja podatników podatku obrotowego i dochodowego 1946-1948 (4 j.a.), ewidencja przypisów i odpisów zaliczek na podatek dochodowy i obrotowy 1945-1946 (2 j.a.), rejestry wymiarowe podatku obrotowego, dochodowego, rejestry przypisów i odpisów podatków od wynagrodzeń, rejestr przypisów podatku od nieodpłatnego nabycia praw majątkowych, rejestr przypisów i odpisów grzywien 1945-1948 (8 j.a.), księgi biercze podatku obrotowego i dochodowego, podatku od wynagrodzeń, opłat za karty rejestracyjne, daniny narodowej, podatku gruntowego, podatku spadkowego od darowizn, opłat skarbowych i podatku od nieodpłatnego i odpłatnego nabycia majątku, funduszu odbudowy szkół, nadpłat 1945-1948 (34 j.a.), podatek spadkowy-wymiar, zwolnienia 1947-1948 (6 j.a.), zmiany nazwisk 1947-1948 (1 j.a.), protokoły kontroli ksiąg i spisów remanentowych 1947-1948 (1 j.a.), sprawozdania gospodarstw rolnych o ich przynależności 1949 (3 j.a.), wykazy pobranego podatku gruntowego 1948-1949 (1 j.a.), zestawienia wpływów i zaległości podatku gruntowego 1949 (2 j.a.), zestawienia podstaw opodatkowania gospodarstw rolnych 1950 (1 j.a.), wpłaty na Fundusz B Społecznego Funduszu Oszczędności-zestawienia wpłat, wysokości wkładów 1949-1950 (5 j.a.), arkusze obliczeniowe do zestawienia dla gospodarstw rolnych 1950 (2 j.a.); przes. 2427/2016: plany pracy 1947-1948 (1 j.a.). Number of units in the group: 94
45/611/0 Urząd Skarbowy w Nysie 1945-1950 0 Unroll
wykazy przedsiębiorstw przemysłowych, rzemieślniczych, handlowych oraz gospodarstw rolnych z terenu gmin miejskich i wiejskich 1945-1950 (3 j.a.). Number of units in the group: 3
45/612/0 Rejonowy Urząd Likwidacyjny w Brzegu 1945-1952 [1977] 0 Unroll
Okólniki władz nadrzędnych 1950 (1 j.a.), sprawozdania miesięczne działu ekonomicznego i działu nieruchomości 1945-1946 (2 j.a.), wykazy pracowników wydziału 1947 (1 j.a.), preliminarze wydatków budżetowych 1947-1948 (1 j.a.), zezwolenia na przewóz ruchomości 1947 (1 j.a.), podania o przydział lub sprzedaż ruchomości 1945-1946 (1 j.a.), zaświadczenia o nabyciu mienia poniemieckiego 1948-1949 (2 j.a.), utrata i konfiskata mienia 1947-1949 (1 j.a.), protokoły zdawczo-odbiorcze o przyjęciu ruchomości na stan magazynu urzędu, o wydanie ruchomości z magazynu urzędu, o przekazaniu nieruchomości radom narodowym 1947-1950 (4 j.a.), zestawienia niemieckich papierów wartościowych 1946 (1 j.a.), mienie poniemieckie-wykazy majątku komunalnego, wykazy przedmiotów znajdujących się w szkołach 1947-1949 (2 j.a.), materiały dotyczące ruchomości i nieruchomości użytkowanych przez zakłady, spółdzielnie i inne instytucje 1945 [1952] (29 j.a.), dzierżawa nieruchomości 1946-1950 (1 j.a.), rzemiosło, handel, przemysł-tworzenie i likwidacja 1945 [1952] (10 j.a.), deklaracje w sprawie mienia poniemieckiego 1947 (2 j.a.), protokoły licytacji 1948-1949 (3 j.a.), wykazy poniemieckich instytucji kredytowych 1948 (1 j.a.), protokoły szacunkowe ruchomości 1948-1949 (1 j.a.), decyzje o należnościach z tytułu użytkowania mienia 1950 (1 j.a.); nab. 8052/2015 akta osobowe 1945-1951 (23 j.a.); nab. 8333/2016: akta osobowe 1945-1952 (28 j.a.). Number of units in the group: 117
45/613/0 Rejonowy Urząd Likwidacyjny w Koźlu 1945-1951 [1952] 0 Unroll
okólniki i zarządzenia władz nadrzędnych 1945-1951 (3 j.a.), statut Wojewódzkiego Oddziału Tymczasowego Zarządu Państowowego, schemat organizacyjny TZP przy starostwach powiatowych i zarządach miast wydzielonych 1945-1947 (1 j.a.), protokoły zjazdów naczelników biur, zebrań naczelników władz i urzędów niezespolonych 1947-1951 (2 j.a.), protokoły posiedzeń Opiniodawczej Komisji Społecznej 1946-1950 (3 j.a.), miesięczne sprawozdania działalności urzędu 1945-1951 (1 j.a.), wykazy mienia poniemieckiego w porządku 1947 (1 j.a.), wnioski o przywrócenie posiadania ruchomości i nieruchomości 1948 (1 j.a.), protokoły zdawczo-odbiorcze przyjmowania ruchomości i nieruchomości 1945-1950 (3 j.a.), protokół w sprawie bezprawnej rekwizycji rzeczy osobistych Komendanta Garnizonu w Koźlu Clarini Attilio 1945 (1 j.a.), akta przedsiebiorstw handlowych 1945-1950 (1 j.a.), wykazy przedsiębiorstw 1945-1949 (1 j.a.), wykazy użytkowników nieruchomości, osadników, repatriantów i autochtonów 1945-1949 (1 j.a.), podania o przydział ruchomości 1951 [1952] (1 j.a.). Number of units in the group: 20
45/614/0 Rejonowy Urząd Likwidacyjny w Opolu 1945-1951 [1953] 0 Unroll
protokoły zdawczo-odbiorcze przekazania mienia w zarząd zakładów, przedsiębiorstw, warsztatów 1945-1950 (1 j.a.), przepadek mienia na podstawie wyroku sądowego-protokoły, zawiadomienia 1946-1950 (2 j.a.), reprywatyzacja drogą sądową-protokoły, korespondencja 1945-1951 (8 j.a.), reprywatyzacja drogą administracyjną-protokoły, korespondencja (2 j.a.), młyny, zakłady przemysłowe i usługowe, protokoły kontroli, inwentarze, zezwolenia 1945-1951 (3 j.a.), ustalenie charakteru prawnego użytkowania majątku-protokoły przesłuchania świadków 1948 [1953] (2 j.a.), wykazy zakładów przemysłowych, handlowych, usługowych 1945-1948 (1 j.a.), zabezpieczenie mienia obywateli Austrii 1949 (1 j.a.). Number of units in the group: 20
45/615/0 Obwodowe Biuro Likwidacyjne w Prudniku 1945-1949 0 Unroll
zarządzenia własne 1945 (1 j.a.), protokoły posiedzeń Komisji Czynszowej 1945 (1 j.a.), sprawozdania z działalności, z lustracji, z akcji sprzedaży nieruchomości poniemieckiej 1945-1949 (4 j.a.), preliminarz budżetowy 1948 (1 j.a.), wykazy zgłoszonego poniemieckiego mienia ruchomego 1948 (1 j.a.), wykazy poniemieckich ruchomości i nieruchomości 1946-1947 (1 j.a.), wykazy szkód wojennych 1945 (1 j.a.), wykazy przedsiębiorstw opuszczonych i poniemieckich 1946-1947 (1 j.a.), wykazy mieszkańców powiatu 1948 (1 j.a.), spis rzeczy oddanych w depozyt Wydziałowi Skarbowemu 1945 (1 j.a.), instrukcja dla administratorów rejonowych, spis ulic, administratorów i rejonów 1945 (1 j.a.), akta personalne 1945-1948 (3 j.a.). Number of units in the group: 17
45/616/0 Powiatowy Pełnomocnik Rządowy do spraw Podatku Gruntowego w Brzegu 1948-1950 0 Unroll
protokoły z insoekcji i kontroli podatku gruntowego 1949 (1 j.a.), zestawienia wymiarowe i sprawozdania z realizacji podatku 1949 (1 j.a.), księgi biercze podatku gruntowego-zamknięcia 1948-1950 (3 j.a.). Number of units in the group: 5
45/617/0 Powiatowy Pełnomocnik Rządowy do spraw Podatku Gruntowego w Grodkowie 1947-1949 0 Unroll
zestawienia podatkowe 1947-1949 (3 j.a.), sprawozdania z przebiegu czynności egzekucyjnych 1948-1949 (1 j.a.), Number of units in the group: 4
45/618/0 Powiatowy Pełnomocnik Rządowy do spraw Podatku Gruntowego w Koźlu 1946-1950 0 Unroll
zarządzenia, okólniki i sprawozdania 1949-1950 (2 j.a.), plany pracy i sprawozdania 1949 (1 j.a.), egzekucja podatków 1949-1950 (1 j.a.), obywatelskie komisje podatkowe-powołanie 1950 (1 j.a.), zestawienia podatkowe 1949-1950 (9 j.a.), realizacja tytułów wykonawczych podatku gruntowego 1949-1950 (4 j.a.), przekazywanie zboża na poczet podatku 1949 (1 j.a.), zestawienie gospodarstw rolnych według przychodowości 1949 (1 j.a.), wykazy zaległości-koni, wołów, krów 1949-1950 (2 j.a.), zamknięcia ksiąg bierczych 1946-1948 (1 j.a.); przes. 2428/2016: podatek gruntowy- planowanie i sprawozdawczość 1946-1949 (1 j.a.). Number of units in the group: 24
45/619/0 Powiatowy Pełnomocnik Rządowy do spraw Podatku Gruntowego w Strzelcach Opolskich [1945] 1946-1949 0 Unroll
zestawienia podatkowe 1947-1949 (6 j.a.), zamknięcie ksiąg bierczych podatku gruntowego 1945-1947 (3 j.a.), ankiety ekonomiczne gospodarstw 1947 (1 j.a.). Number of units in the group: 10
45/620/0 Państwowa Centrala Handlowa w Brzegu 1947-1950 0 Unroll
Bilanse; 1947-1950: hurtowni w Brzegu i filii w Oławie (4 j.a.) Statystyka; 1949: sprawozdania statystyczne z obrotu towarowego (1 j.a.). Number of units in the group: 5
45/621/0 Państwowa Centrala Handlowa w Kluczborku 1947-1951 0 Unroll
Bilanse; 1947-1951: (4 j.a.) Plany i sprawozdania; 1948-1949: preliminarze i plany obrotu towarowego i kosztów, kwestionariusze informacyjne (2 j.a.) Obrót gotówkowy; 1948-1950: (3 j.a.) Płace: listy płac pracowników; 1947-1948: (2 j.a.) Nieruchomości; 1947-1949: nieruchomości i inwentaryzacja (1 j.a.). Number of units in the group: 12
45/622/0 vacat - zespół dwukrotnie ujęty w ewidencji - patrz nr 418 - Państwowa Centrala Handlowa Oddział Rejonowy w Opolu 0 Unroll
Number of units in the group: 0
45/623/0 Związek Polskich Artystów Plastyków Zarząd Okręgu w Opolu 1955-1983 0 Unroll
Władze i organy kolegialne 1955-1983 (47 j.a.): protokoły walnych zebrań, protokoły posiedzeń Oddziału, protokoły posiedzeń Zarządu Okręgu, protokoły posiedzeń Komisji Rewizyjnej, Rady Artystycznej i sekcji; Organizacja 1960-1983 (9 j.a.): statut, protokoły spisane w związku z zawieszeniem działalności, instrukcja kancelaryjno-archiwalna, wykazy członków, protokoły kontroli zewnętrznych, wzory odcisków pieczątek; Plany 1974-1981 (4 j.a.): plany pracy Zarządu, plany imprez artystycznych; Sprawozdania i informacje1964-1983 (14 j.a.): sprawozdania i informacje z działalności Zarządu,Sądu koleżeńskiego, Rady Artystycznej, sekcji; Współdziałanie w kraju 1961-1977 (4 j.a): porozumienia o współpracy z instytucjami krajowymi; Współdziałanie z zagranicą 1974-1981 (3 j.a.): plany, sprawozdania, porozumienia; Finanse 1963-1983 (4 j.a.): budżety i sprawozdania finansowe; Wydawnictwa i popularyzacja 1975-1981 (5 j.a.): wydawnictwa własne i wycinki prasowe; Sprawy artystyczno-zawodowe 1965-1981 (11 j.a.): informacje o obchodach rocznicowych Związku, protokoły zebrań Klubu Absolwentów, dyplomy i nagrody; Imprezy artystyczne 1964-1978 (6 j.a.): informacje o imprezach krajowych i wystawach artystycznych; List otwarty 1981 (1 j.a.), akta osobowe i listy płac 1964-1983 (11 j.a.) Number of units in the group: 119
45/625/0 Miejski Inspektorat Statystyczny w Opolu [1949] 1962-1974 0 Unroll
Organizacja i metodologia badań statystycznych: narodowe spisy powszechne, spisy rolne, spisy rolne czerwcowe i grudniowe, spisy kwartalne, spisy ludności, inne badania masowe; 44 j.a.(1949-1974) Prace nad wynikami badań statystycznych: sprawozdania statystyczne z budownictwa, czynów społecznych, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, handlu, inwestycji, ludności, obrotu towarowego, oświaty i kultury, przemysłu, produkcji, rolnictwa, remontów kapitalnych, transportu i łączności, usług, zatrudnienia i funduszu płac, zdrowia i opieki społecznej, metryki statystyczne, tabulogramy; 250 j.a. (1954-1974) Number of units in the group: 294
45/626/0 Powiatowy Inspektorat Statystyczny w Kluczborku [1949] 1962-1975 [1980] 0 Unroll
Organizacja i metodologia sprawozdawczości statystycznej: wykazy jednostek sprawozdawczych, karty zgłoszeń; 2 j.a. (1971-1973) Organizacja i metodologia badań statystycznych: narodowe spisy powszechne, spisy rolne, spisy rolne czerwcowe i grudniowe, spisy kwartalne, inne badania masowe; 109 j.a.(1950-1974) Prace nad wynikami badań statystycznych: sprawozdania statystyczne z budownictwa, czynów społecznych, finansów, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, handlu i obrotu towarowego, inwestycji i budownictwa, ludności, oświaty i wychowania, kultury, przemysłu, rolnictwa, transportu i łączności, usług, zatrudnienia, ochrony zdrowia i opieki społecznej, metryki statystyczne, informacje statystyczne, karty statystyczne; 260 j.a. (1949-1980) Number of units in the group: 371
Showing 901 to 920 of 4,054 entries.