Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
45/1/0 Naczelne Prezydium Prowincji Górnośląskiej w Opolu 1844-1941 0 Unroll
I Sprawy ogólno-organizacyjne: organizacja wewnętrzna prowincji, obsada stanowisk, wizytacje władz nadrzędnych, stosunki polsko-niemieckie, umowy graniczne, referendum, wybory do parlamentu i władz komunalnych 1920-1937 (56 j.a.), II Sprawy polityczne: ogólne, konsularne, urzędy ds.mniejszości narodowych, ruch polski na Górnym Śląsku, dwujęzyczność w urzędach i instytucjach, napady na Niemców, napady na Polaków, szkoły niemieckie na Górnym Śląsku, szkoły polskie w Niemczech, niemieckie związki w Poznaniu i na Pomorzu, sprawy autonomii, sprawy dotyczace Polski, organizacje i związki, sprawy kulturalne, sprawy wyborcze, prasa, sprawy mniejszości narodowych, polsko-niemieckie stosunki gospodarcze, umowy gospodarcze, przemysł i handel, zatrudnienie i płace, strajki, bezpieczeństwo i ochrona granic 1820-1938 (1014 j.a.), III Doraźna pomoc techniczna 1919-1930 (1 j.a.), IV Sprawy komunalne: ogólne, obsada personalna urzędów obwodowych, likwidacja obwodów dworskich, kasy oszczędnościowe, ubezpieczenia, sejmiki powiatowe 1844-1934 (53 j.a.), V Rolnictwo i leśnictwo: sprawy ogólne, ochrona środowiska, obrót ziemią, sprawy osiedleńcze, podatkowe, obrót zwierzętami 1919-1934 (58 j.a.), VI Ochrona pomników przyrody 1922-1934 (9 j.a.), VII Budowa dróg i mostów 1928-1934 (3 j.a.), VIII Ubezpieczenia 1920-1935 (14 j.a.), IX Opieka społeczna: fundacje dla biednych, ochrona zdrowia, szpitale, apteki, szkoły elementarne 1850-1933 (29 j.a.), X Akta personalne 1922-1941 (3 j.a.), XI Sprawy paszportowe mniejszości 1928-1930 (1 j.a.), Anglicy na Górnym Śląsku 1923-1924 (1 j.a.), Zwalczanie agitatorów i wydawnictw komunistycznych 1924-1925 (1 j.a.), przes.1674/2011: spis akt głównych b.d. (1 j.a.), nab.6649/2012: informacje o działalności polskich towarzystw 1924-1927 (1 j.a.), przes. 2338/2015: repertorium XX w. (1j.a.); przes. 2447/2016: odpis miesięcznika "Die Provinz Oberschlesien" zawierający wykaz członków Zarządu Prowincji 1933 (1 j.a.). Number of units in the group: 1249
45/2/0 Starostwo Powiatowe w Opolu [1735, 1742] 1743-1945 0 Unroll
01. Funkcjonowanie urzędu [1742] 1743-1937: Kancelaria i registratura 1747-1937 (15 j.a.), Kompetencje landrata [1742] 1743-1936 (7 j.a.) 02. Władza zwierzchnia 1769-1944: Monarcha i głowa państwa 1797-1934 (6 j.a.), Administracja ogólna 1769-1944 (20 j.a.), Ustawy, dzienniki urzędowe 1819-1936 (12 j.a.), Poselstwa dyplomatyczne, umowy zagraniczne 1821-1944 (8 j.a.); 03. Zarządzanie powiatem [1735] 1743-1944: Akta ogólne 1829-1944 (20 j.a.), Urzędnicy i deputowani 1816-1920 (9 j.a.), Miasta 1814-1932 (13 j.a.), Organizacja gmin wiejskich 1773-1934 (16 j.a.), Uwłaszczenie i regulacja, podziały gruntów na terenach wiejskich 1842-1908 (11 j.a.), Komunalizacja parcel 1859-1893 (4 j.a.), Sprawy dworskie 1751-1932 (17 j.a.), Sprawy graniczne [1735] 1792-1877 (4 j.a.), Bractwa strzeleckie 1823-1935 (3 j.a.); 04. Wybory i referenda 1848 - 1937: Parlament Rzeszy, sejm prowincjonalny 1848-1937 (19 j.a.), Wybory prezydenckie 1925-1937 (3 j.a.), Wybory lokalne 1919-1922 (1 j.a.), Inicjatywa ustawodawcza 1923-1932 (7 j.a.); 05. Finanse i podatki 1744-1943: Akta ogólne 1744-1937 (40 j.a.), Podatki komunalne 1771-1918 (92 j.a.), Renty gruntowe 1826-1930 (7 j.a.), Powiatowa kasa podatkowa 1821-1936 (5 j.a.), Sprawy monetarne i walutowe 1821-1933 (6 j.a.), Loterie 1825-1936 (2 j.a.), Projekty budżetów gmin 1929-1943 (18 j.a.); 06. Plebiscyt i jego następstwa 1919-1935 (24 j.a.); 07. Sprawy polskie 1892-1940 (18 j.a.); 08. Umacnianie niemczyzny 1903-1940 (7 j.a.); 09. Ruchy i partie polityczne 1860-1940: Socjaldemokracja 1860-1917 (2 j.a.), Komunizm 1918-1940 (6 j.a.), Narodowy socjalizm 1926-1932 (1 j.a.); 10. Dozór polityczny 1931-1941 (22 j.a.); 11. Policja - nadzór [1742] 1743-1941: Akta ogólne [1742] 1743-1941 (60 j.a.), Policja drogowa i transport 1809-1937 (46 j.a.), Policja gminna 1820-1937 (7 j.a.), Monopol alkoholowy 1774-1935 (11 j.a.), Nadzór budowlany 1817-1936 (5 j.a.), Nadzór dróg wodnych 1816-1935 (5 j.a.), Nadzór kominiarski 1821-1937 (6 j.a.), Nadzór ochrony przeciwpożarowej [1742] 1743-1937 (53 j.a.), Nadzór osadnictwa 1901-1935 (2 j.a.), Nadzór rzemiosła 1818-1937 (38 j.a.), Nadzór przemysłu 1825-1938 (20 j.a.), Nadzór handlu 1827-1936 (17 j.a.), Nadzór techniczny 1908-1933 (6 j.a.), Nadzór obyczajowy 1818-1936 (15 j.a.), Nadzór pocztowy 1823-1936 (10 j.a.), Nadzór prasowy 1824-1941 (6 j.a.), Nadzór weterynaryjny 1770-1938 (54 j.a.), Więziennictwo i resocjalizacja 1755-1937 (15 j.a.), Żandarmeria 1821-1937 (20 j.a.); 12. Wymiar sprawiedliwości 1821-1937 (20 j.a.); 13. Militaria [1742] 1743-1938 (74 j.a.); 14. Wojna 1914-1918 1910-1936 (75 j.a.); 15. Polityka pracy i zatrudnienia 1845-1943: Akta ogólne 1845-1937 (25 j.a.), Ubezpieczenia 1900-1938 (39 j.a.), Robotnicy przymusowi 1938-1943 (64 j.a.); 16. Polityka socjalna 1775-1939 (45 j.a.); 17. Ubezpieczenia i kasy chorych 1837-1938 (65 j.a.); 18. Sprawy wyznaniowe 1748-1940: Akta ogólne 1748-1940 (32 j.a.), Wyznanie katolickie 1812-1938 (63 j.a.), Wyznanie ewangelickie 1811-1925 (8 j.a.), Wyznanie mojżeszowe 1812-1934 (9 j.a.); 19. Szkolnictwo 1765-1943: Akta ogólne 1765-1943 (94 j.a.), Poszczególne szkoły 1858-1942 (36 j.a.), Sprawy finansowe 1857-1940 (34 j.a.), Uposażenie emerytalne 1909-1930 (2 j.a.), Pomoc socjalna 1826-1930 (5 j.a.), Współpraca z rodzicami 1905-1936 (4 j.a.); 20. Służba zdrowia 1803-1939: Akta ogólne 1822-1937 (23 j.a.), Urzędnicy, personel medyczny 1823-1935 (4 j.a.), Apteki, aptekarze 1823-1937 (5 j.a.), Choroby 1904-1935 (9 j.a.), Sanatoria, zakłady wychowawcze 1818-1937 (6 j.a.), Szpitalnictwo 1803-1939 (9 j.a.), Lekarz powiatowy 1901-1935 (3 j.a.), Położnictwo 1888-1918 (1 j.a.), Epidemie, szczepienia 1820-1937 (13 j.a.); 21. Polityka rolna 1751-1938: Akta ogólne 1751-1936 (30 j.a.), Uprawa roli 1756-1937 (18 j.a.), Hodowla zwierząt i pszczół 1817-1936 (17 j.a.), Ogrodnictwo i sadownictwo 1875-1938 (6 j.a.), Młyny 1764- 1917 (64 j.a.), Wiatraki 1844-1855 (5 j.a.), Gospodarka leśna 1794-1937 (28 j.a.), "Pomoc wschodnia" 1930-1937 (8 j.a.); 22. Gospodarka wodna 1794-1935: Akta ogólne 1811-1935 (24 j.a.), Regulacja cieków wodnych 1794-1924 (29 j.a.), Powodzie 1903-1920 (26 j.a.), Zaopatrzenie w wodę 1822-1931 (7 j.a.), Rybołówstwo 1864-1912 (6 j.a.); 23. Ewidencja i migracja ludności 1784-1945: Akta ogólne 1819-1945 (8 j.a.), Spisy ludności 1886-1936 (4 j.a.), Emigracja 1874-1937 (27 j.a.), Obcokrajowcy 1842-1942 (12 j.a.), Legalizacja pobytu - akta zbiorowe 1784-1943 (11 j.a.), Legalizacja pobytu - akta osobowe 1919-1943 (949), Dzienniki paszportów 1836-1942 (65 j.a.), Sprawy paszportowe 1905-1942 (20 j.a.), Zmiana nazwisk, obywatelstwo i kwestionariusze do niemieckiej listy narodowościowej 1939-1942 (9 j.a.); 24. Kultura 1810-1939: Akta ogólne 1916-1929 (3 j.a.), Muzea i biblioteki 1872-1934 (7 j.a.), Teatry 1845-1938 (7 j.a.), Zabytki 1827-1939 (11 j.a.), Zgromadzenia 1845-1938 (8 j.a.), Jubileusze 1860-1938 (6 j.a.), Odznaczenia 1810-1937 (8 j.a.); 25. Topografia 1817-1940: Akta ogólne 1819-1942 (16 j.a.), Mapy powiatu, wykazy miejscowości 1817-1924 (4 j.a.), Pomiary 1853-1937 (4 j.a.); 26. Statystyka i sprawozdawczość 1808-1942: Akta ogólne 1819-1937 (16 j.a.), Sprawozdania prasowe 1808-1921 (9 j.a.), Statystyka rolna 1872-1939 (8 j.a.). Number of units in the group: 3087
45/3/0 Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich 1834-1944 0 Unroll
Sprawy polityczne 1920-1929 (1 j.a.), Sprawy cudzoziemców, obywatelstwa 1913-1944 (4 j.a.), Sprawy wyborcze, listy uprawnionych 1908-1920 (2 j.a.), Spisy uczniów III klasy szkoły w Księżej Wsi 1918-1919 (1 j.a.), Budżet powiatu 1935-1938 (2 j.a.), Budżety domeny Księża Wieś 1930-1934 (4 j.a.), Plan osiedleńczy gminy Zdzieszowice 1925 (1 j.a.), Wykaz właścicieli parcel powiatu strzeleckiego litera "D" b.d. (1 j.a.), Sprawy obcokrajowców 1925-1932 (1 j.a.), Sprawy polskie b.d. (1 j.a.), przes.1673/2011: reces regulacyjny dla obrębów: Otmęt i Kadłubiec 1837 (1 j.a.), nab.6669/2013: recesy 1820-1900 (22 j.a.) Number of units in the group: 100
45/4/0 Wydział Samorządowy Prowincji Górnośląskiej w Opolu 1927-1936 0 Unroll
uchwalnie budżetów 1928-1929 (1 j.a.), projekt budżetu Krajowej Kliniki Ginekologicznej w Gliwicach 1933 (1 j.a.), odszkodowania i renty po wypadkach przy pracy dla Prowincjalnego Urządu Budownictwa Rzecznego w Nysie 1927-1936 (1 j.a.), budowa nowej Krajowej Kliniki Ginekologicznej w Gliwicach-zlecenia, wykonanie i ich rozliczenia 1931 [1933] (1 j.a.), budowa kanału-propaganda budowy, zbiórki pieniędzy, sprawozdania z przebiegu budowy, raporty finansowe 1931 [1936] (1 j.a.). Number of units in the group: 5
45/5/0 Wydział Powiatowy w Opolu 1811-1944 0 Unroll
Number of units in the group: 628
45/6/0 Wydział Powiatowy w Strzelcach Opolskich 1926-1943 0 Unroll
Number of units in the group: 16
45/7/0 Akta miasta Byczyny 1546-1845 0 Unroll
Rada miejska i zarządzanie miastem: wybory do rady miejskiej, burmistrzowie, sprawy dzierżawy majątków miejskich, supliki, spory kompetencyjne 1552-1801 (44 j.a.), Stany - mieszczanie, poddani, szlachta: zażalenia, spory między gminą a stanami 1547-1755 (9 j.a.), Zarząd Miejski, urzędnicy miejscy: zatrudnienie, sprawy personalne 1717-1739 (4 j.a.), Prawo i sądownictwo: sprawy cywilne, karne, testamenty 1551-1733, 1787-1808 (33 j.a.), Sprawy policyjne: utrzymanie porządku i bezpieczeństwa, kary policyjne, pożary 1568-1790 (12 j.a.), Finanse: sprawy finansowe, spory, rachunki miejskie, księgi rachunkowe 1551-1824 (21 j.a.), Sprawy militarne: szkody wojenne, kwatery dla wojska, bractwo kurkowe 1592-1734 (11 j.a.), Sprawy gospodarcze: budowa dróg, mostów, domów, handel, rzemiosło, cechy rzemieślnicze 1550-1753 (23 j.a.), Szkolnictwo i wychowanie: zatrudnianie nauczycieli, budowa szkoły, sprawy szpitalne 1598-1736 (11 j.a.), Sprawy kościelne: sprawy wyznaniowe, majątek kościelny, personel kościelny, rachunki, budowa i odbudowa kościoła 1546-1788 (51 j.a.), Sprawy cywilne: zażalenia, spory, procesy w sprawach cywilnych i karnych 1551-1845 (18 j.a.); przes. 2339/2015 prośba do władz rejencji o powierzenie stanowiska pisarza miejskiego w Byczynie 1720 (1 j.a.) Number of units in the group: 238
45/10/0 Akta miasta Głuchołaz 1425-1945 0 Unroll
Dokumenty: potwierdzenie posiadłości, testament, potwierdzenie ugody, zapisy na rzecz Kościoła, rozstrzyganie sporów, sprawy własnościowe, przepisy dotyczące udzielania ślubów, powinności i czynsze, przywilej warzenia i sprzedaży piwa, ustalenia terminów jarmarków, regesty 1425-1678 (28 j.a.), Akta: statystyka i spisy ludności 1830-1925 (9 j.a.), rada miejska, ławnicy, wybory, protokoły z posiedzeń Rady, sprawozdania, mandat w sprawie przesłuchania reprezentacji miasta, egzekucja długów 1552, 1650, 1716-1717, 1862-1934 (27 j.a.), ubezpieczenia, odszkodowania, stowarzyszenia 1693, 1741-1742, 1862-1928 (9 j.a.), sprawy finansowe miasta 1741-1928 (8 j.a.), gospodarka ziemią 1858-1928 (11 j.a.), urządzenia miejskie, gazowe, elektryczne 1868-1940 (14 j.a.), zabudowa miasta, plany pomiary, regulacje 1837-1927 (5 j.a.), sprawy budowlane szkół i dróg 1867-1928 (8 j.a.), regulacja rzek, zabezpieczenia przed powodziami 1898-1927 (2 j.a.), sprawy rzemiosła, cechy 1562-1928 (10 j.a.), sprawy wyznaniowe, budowa probostwa, obsadzanie stanowisk kościelnych, sprawy roszczeniowe w stosunku do kościoła, fundacje kościelne 1594-1903 (12j.a.), policja, sprawy kryminalne,sprawy porządkowe, sporne 1594, 1739, 1901-1941 (7 j.a.), plan Głuchołaz b.d. (1 j.a.), przes. 19/2004 - 1 j.a., przes.268/2004 - 1j.a., przes.1032/2007 - 1 j.a., przes.1069/2007 - 4 j.a., przes.1210/2008: wydanie koncesji na budowę turbiny dla zakładu, fabryki drewna i tartaku Ernst Nitsche w Głuchołazach 1903 (1 j.a.), budowa obiektów fabryki trumien Josef Müller & CO.Ziegenhals 1909-1937 (1 j.a.); nab. 8109/2015 odpisy dokumentów dotyczące pożyczki oraz objęcia nieruchomości 1574 (1j.a.); nab. 8677/2016: księga protokołów 1923-1939 (1 j.a.). Number of units in the group: 184
45/12/0 vacat - Akta miasta Koźla, Kietrza,Olesna - podzielono na zespoły: 2669 - Akta miasta Kietrza, 2670 - Akta miasta Koźla, 2671 - Akta miasta Olesna 0 Unroll
Number of units in the group: 0
45/13/0 Akta miasta Kluczborka 1402-1945 23 Unroll
Number of units in the group: 1772
45/14/0 Akta miasta Korfantowa 1800,1831-1945 0 Unroll
magistrat, rada miejska, pracownicy, budżet, statystyka, obywatelstwo miejskie, sprawy meldunkowe 1858-1938 (15 j.a.), majątek i finanse miasta 1895-1937 (5 j.a.), szkolnictwo, oświata i kultura, sprawy wyznaniowe, fundacje 1844-1938 (17 j.a.), sprawy socjalne, opieka społeczna, ubezpieczenia 1893-1938 (10 j.a.), lecznictwo , opieka zdrowotna, szpital, Czerwony Krzyż, kolumna sanitarna 1863-1936 (5 j.a.), weterynaria, ochrona zwierząt i ptaków, rybołóstwo 1914-1936 (4 j.a.), policja, bezpieczeństwo, więziennictwo, stowarzyszenia, organizacje 1853-1938 (7 j.a.), budownictwo 1909-1938 (5 j.a.), pojazdy mechaniczne, kolej, poczta, ulice, drogi, szosy 1905-1937 (6 j.a.), straż pożarna 1911-1938 (3 j.a.), rzemiosło, wyszynk 1800, 1911-1938 (6 j.a.), podatki 1899-1939 (8 j.a.), wojsko 1856-1866 (1 j.a.), sądownictwo, recesy uwałszczeniowe 1831-1847, 1938 (5 j.a.), sprawy urzędu stanu cywilnego 1899-1941 (10 j.a.), hipoteka, kasa oszczędnościowa - odpisy zarządzeń, odpłatność za prąd, koresponedncja w sprawie wypłat, sprawy ubezpieczeń dla inwalidów i starców, ogólne sprawy policyjne, zezwolenia na prowadzenie wyszynku, akta osobowe 1897-1939 (24 j.a.), przes.1033/2007 - (1 j.a.), przes.1114/2007 - (1 j.a.), przes.1676/2011: książka meldunkowa miasta Korfantowa 1906 (1 j.a.), kasa miejska Korfantowa 1938 (1 j.a.): przes. 2340/2015: dzienniki podawcze, plan registratury, rejestr kart ubezpieczeniowych, karty ubezpieczeniowe, kanalizacja miasta, odpis dokumentu z 1 V 1516 r., 1892-1938 (9 j.a.) Number of units in the group: 144
45/15/0 vacat - Akta miasta Koźla - włączono do zbioru nr 12 - obecnie pod nr 2670 0 Unroll
Number of units in the group: 0
45/16/0 Akta miasta Krapkowic 1582-1944 0 Unroll
Sprawy ogólnopaństwowe, pożyczki państwowe 1821-1940 (22 j.a.), zarządzenia władz powiatowych, podatki 1828-1940 (27 j.a.), administracja miasta - statuty, przywileje, budżety, wybory do rady miejskiej, protokoły z posiedzeń rady miejskiej 1654-1944 (58 j.a.), gospodarka komunalna miasta, zarządzanie majątkami, przemysł, handel, dzierżawy, sprzedaż parcel, budowa i utrzymanie budynków, księgi kasowe 1775-1940 (417 j.a.), urzędy i urzędnicy, urlopy, sprawy personalne, wybory burmistrzów 1785-1939 (28 j.a.), elektryfikacja miasta 1845-1940 (46 j.a.), budowa i utrzymanie ulic 1840-1940 (20 j.a.), gospodarka wodna miasta 1837-1940 (21 j.a.), sprawy Miejskiej Kasy Oszczędności 1844-1939 (47 j.a.), Sprawy podatkowe 1820-1943 (296 j.a.), sprawy katastralne, podatki gruntowe i budowlane 1689-1940 (16 j.a.), rzemiesło miejskie i cechy 1833-1940 (46 j.a.) , zawodowa szkoła przemysłowa 1845-1940 (25 j.a.), fundacje dobroczynne, szpitale 1824-1940 (34 j.a.), sprawy wyznaniowe 1750-1940 (22 j.a.), szkolnictwo 1748-1945 (75 j.a.), wojskowość, pobór rekrutów, rekwizycje, kwatery, akta dotyczące pierwszej wojny światowej, plebiscyt w 1921 roku 1801-1940 (153 j.a.), sprawy narodowościowe, naturalizacja obcokrajowców 1823-1938 (3 j.a.), opieka społeczna, szpitalnictwo 1809-1940 (161 j.a.), opieka nad sierotami 1833-1940 (5 j.a.), sądy polubowne 1833-1937 (8 j.a.), gospodarka wiejska 1833-1942 (22 j.a.), straż pożarna 1833-1940 (21 j.a.), budowa grobli i nasypów 1824-1940 (11 j.a.), wybory do parlamentu i przedstawicielstw lokalnych 1867-1939 (18 j.a.), koleje, poczta, telegraf 1782-1939 (9 j.a.), sądownictwo, ławnicy, przysięgli, procesy 1804-1940 (13 j.a.), statystyka, sprawozdania prasowe, spisy ludności, spisy według zawodów 1816-1940 (18 j.a.), varia - urząd mieszkaniowy, pomoc finansowa dla różnych organizacji, pożyczki na cele budowlane 1801-1940 (28 j.a.), Policja; prokuratura, zarządzenia władz miejskich, sprawy karne 1901-1936 (3 j.a.), sprawy policji miejskiej, zarządzenia organizacyjne, bractwo kurkowe, cenzura prasy, książek, druków, sprawy polskie, robotnicy polscy 1900-1935, loteria, gry hazardowe, zezwolenia na zebrania, więzienia, zakłady poprawcze, materiały dotyczące I wojny światowej 1817-1935 (76 j.a.), sprawy sądowe, ściganie i wykrywanie przestępstw 1865-1937 (9 j.a.), sprawy meldunkowe, paszportowe, sprawy obcokrajowców, sprawy osób politycznie podejrzanych, robotnicy polscy 1940-1941, meldunki obcokrajowców, robotnicy żydowscy 1942-1944, transport do obozów koncentracyjnych 1942 r., robotnicy ukraińscy, słowaccy, bułgarscy i innych narodowości 1940-1944, sprawy Gestapo, prasa komunistyczna, sprawy Komunistycznej Partii Niemiec, Ukraińskie Zjednoczenie Narodowe, uzyskanie obywatelstwa miejskiego 1820-1945 (131 j.a.), sprawy policji porządkowej, targi, ceny rynkowe, nadzór nad materiałami łatwopalnymi, bronią, transport amunicji szwedzkiej 1650, 1767-1937 (22 j.a.), policja obyczajowa, opieka nad małoletnimi, zwalczanie absencji szkolnej, pijństwa, wielożeństwa, prostytucji, sciganie żebraków, przestepców, przestrzeganie świąt, odpusty, pielgrzymki 1823-1937 (28 j.a.), sprawy rzemiosła, przemysłu miejskiego, ubezpieczanie robotników, sprawy kin, teatrów, wyszynk piwa, handel, budowa fabryki papieru i celulozy, garbarnia, fabryka dywanów perskich, młyny wodne, kamieniołomy, cegielnie, zatrudnianie młodocianych, praca kobiet i dzieci, handel lekarstwami, drogerie, miary i wagi 1777-1937 (119 j.a.), nadzór nad ruchem na placach i ulicach 1874-1936 (4 j.a.), lecznictwo, zarządzenia ogólne, lekarze, szpitale, kontrola artykułów spożywczych, choroby zakaźne, szczepienia ochronne, sprawy położnych, zakłady dla umysłowo chorych, ociemniałych, głuchoniemych, urządzenia sanitarne 1818-1936 (53 j.a.), weterynaria, choroby zwierząt, kontrola targów bydlęcych 1832-1936 (9 j.a.), budownictwo 1776-1938 (36 j.a.), elektryfikacja i gospodarka wodna 1817-1936 (7 j.a.), rolnictwo, leśnictwo i rybołóstwo 1834-1936 (22 j.a.), hodowla 1898-1936 (1 j.a.), nadzór policji nad służbą domową 1832-1920 (8 j.a.), ubezpieczenia inwalidzkie i starcze 1890-1936 (2 j.a.), kasa chorych 1838-1929 (4 j.a.), kolekty 1845-1888 (2 j.a.), varia-organizacje polskie, zebrania, walka z polską agitacją, młodzież niemiecka, organizacja "Hitler Jugend" 1889-1942 (4 j.a.), urząd stanu cywilnego; akty normatywne organizacji i funkcjonowania usc 1821-1945 (13 j.a.), akta dotyczące spraw rodzinnych, rejestry urodzin, metryki 1812-1943 (21 j.a.), akta dotyczące zapowiedzi przedślubnych 1896-1944 (8 j.a.), sprawy dotyczące zawierania małżeństw 1874-1938 (65 j.a.), akta rodzinne 1895-1944 (7 j.a.), akta zgonów 1883-1945 (21 j.a.) , rejestry usc 1855-1907 (30 j.a.), akta byłego obszaru dworskiego: sprawy urzędu stanu cywilnego, materiały dotyczące mobilizacji w okresie I wojny światowej, spisy ludności, bydła, sprawy podatkowe, kontyngenty, uprawa zbóż, jarzyn, opieka nad biednymi 1874-1929 (79 j.a.), sprawy różne 1742-1938 (4 j.a.), przes.1796/2012: plan budowy gorzelni 1930 (1 j.a.), plany szkoły ludowej w Krapkowicach 1933-1936 (2 j.a.), plany budowy domu ewangelickiej gminy wyznaniowej w Krapkowicach 1929 (1 j.a.), nab.6968/2013: prośby o zwolnienie ze służby wojskowej 1916-1917 (1 j.a.); przes. 2341/2015: korespondencja, zestawienia statystyczne, referat E. K. Heerdegena, 1650-1934 (5 j.a.); nab. 8679/2016: organizacja transportu 1866 (1 j.a.), fragment urbarza piwnego XIX w. (1 j.a.). Number of units in the group: 2539
45/17/0 Akta miasta Leśnicy 1541-1945 0 Unroll
dokumenty: potwierdzenie dziedziczenia nieruchomości, ugoda majątkowa, 1541-1762 (3 j.a.), akta: sprawy komunalne; historia miasta, statystyka, ustrój miasta 1630-1941 (46 j.a.), okręg miejski, granica miasta 1805-1934 (12 j.a.), zaludnienie 1833-1943 (73 j.a.), obywatelstwo miejskie, państwowe 1835-1913 (7 j.a.), organizacja władz miejskich 1809-1928 (52 j.a.), zarządzanie miastem, organizacja kancelarii, registratury, posiedzenia rady miejskiej, magistratu 1812-1931 (41 j.a.), zarządzanie majątkiem miejskim 1755-1918 (78 j.a.), fundacje i opieka społeczna 1692-1929 (37 j.a.), sprawy komunalne1835-1913 (17 j.a.), dochody miejskie, finanse 1742-1939 (87 j.a.), sprawy kościoła i szkoły, statystyki, organizacja szkół, budynki, remonty, personel kościelny, sprawy Żydów 1804-1936 (67 j.a.), gazownia 1909-1923 (3 j.a.), gospodarka wodna 1836-1912 (2 j.a.), sprawy miar, wag i monet 1808-1939 (4 j.a.), sprawy budowlane, drogi, ulice, mosty 1851-1912 (4 j.a.), kasa chorych, ubezpieczenia 1920-1941 (2 j.a.), różne: podział gruntów, kultura rolna 1847-1898 (2 j.a.), policja; organizacja, zarządzenia, kontrole terenowe, sprawy paszportowe, obcokrajowcy, robotnicy z zaborów austriackich i rosyjskich, sprawy terenów spornych, powstania śląskie, pielgrzymki do Częstochowy i związane z tym zarządzenia, komuniści, szkoły mniejszościowe, zakazana prasa, druki, organizacja "Sokół, polska organizacja kobieca i inne, wykaz organizacji, polska prasa, przedstawienia teatralne 1809-1941 (84 j.a.), bezpieczeństwo osobiste 1835-1882 (4 j.a.), ochrona własności 1830-1884 (9 j.a.), nadzór policji nad służbą domową 1810-1856 (2 j.a.), policja obyczajowa 1823-1912 (19 j.a.), policja do spraw ubogich 1820-1930 (26 j.a.), policja do spraw sanitarnych 1826-1928 (25 j.a.), policja do spraw weterynaryjnych 1807-1909 (14 j.a.), policja do spraw leśnych, rolnych, rybołóstwa 1834-1913 (10 j.a.), policja do spraw rzemiosła i handlu - zarządzenia ogólne, organizacja rzemiosła, handlu, komisje egzaminacyjne, wykazy rzemieślników, targi, ceny rynkowe, sprawy sporne cechów, uprawa lnu, tytoniu, wina, jedwabiu, fabryka tytoniu 1780-1928 (86 j.a.), policja do spraw budowlanych, zarządzenia, budowy, remonty, sprawy sporne 1811-1927 (19 j.a.), policja drogowa 1824-1912 (18 j.a.), szkody powodziowe 1843-1914 (9 j.a.), policja do spraw pożarniczych 1754-1914 (79 j.a.), policja do spraw komunikacji 1911-1913 (1 j.a.), państwo, ustrój, administracja; sprawy ogólnopaństwowe, tworzenie władz państwowych, wybory do Sejmu Rzeszy, ustrój państwa, odznaczenia," Osthilfe", wybory do sejmików powiatowych i parlamentu, plebiscyt w 1921 roku 1816-1940 (56 j.a.), dochody państwowe, podatki: gruntowe, od budynków, uboju, obywatelskie, podatki od rzemiosła, opłaty skarbowe, poczta, kolej 1740-1935 (126 j.a.), sprawy wojskowe, ogólne zarządzenia, zakwaterowanie, świadczenia miasta na rzecz wojska, wykazy rekrutów, reklamacje, inwalidzi wojenni 1805-1922 (77 j.a.), sądownictwo - zarządzenia, sprawy kryminalne, ławnicy, przysięgli, sprawy spadkowe 1795-1934 (113 j.a.), urząd stanu cywilnego - zarządzenia organizacyjne, akty, urodzeń, slubów, zgonów 1872-1943 (75 j.a.), repertoria 1728-1914 (4 j.a.), dopływ: 6656/2013: dochodzenia policyjne 1834-1853 (1 j.a.), dokument dotyczący sprzedaży domu 1722 (1 j.a.), księga posiedzeń rady miejskiej 1829-1840 (1 j.a.), listy gończe 1847-1877 (1 j.a.) Number of units in the group: 1401
45/18/0 Akta miasta Namysłowa 1456-1941 0 Unroll
Dokumenty pergaminowe i papierowe 1374-1886 (185 j.a.), Akta: Zarząd Główny - sprawy ogólne państawa niemieckiego, sprawy wojskowe, ustrój i zarząd miejski, urząd miejski i rada miejska, sprawy personalne i registratura, wybory, sprawy prawne i sporne, Urząd stanu Cywilnego, Statystyka, Sprawy policji - zarząd policji, urzędnicy policyjni, policja ds.bezpieczeństwa i porządku, sprawy paszportowe, meldunkowe i cudzoziemców, policja kryminalna, polcja ds.ruchu, dróg i ulic, policja przemysłowa, policja ds.rolnych i leśnych, łowczych i wodnych, policja ds.zdrowia, policja weterynaryjna, Zarząd szkół - organizacja szkół, sprawy finansowe szkolnictwa, budownictwo szkolne, personel nauczycielski, nauczanie specjalne, szkoły zawodowe, szkoły ewangelickie, Oświata i kultura - oświata, biblioteki publiczne, sprawy kultury, muzeum, pomników, sprawy wyznaniowe, Opieka społeczna, Budownictwo miejskie, moeszkoaniowe, budownictwo ulic, mostów, Gospodarka rolna - gospdarka rolna, leśna, hodowla bydła, gospodarka ziemią, Instytucje użyteczności publicznej - straż pożarna, dom pogrzebowy, łaźnia miejska, szpitale, Przedsiębiorstwa komunalne - zakłady miejskie, Sprawy finansowe i podatkowe - budżet miasta i kasa miejska, świadczenia służebne na rzecz miasta, cło miejskie, zarząd majątkami, zarząd kapitałem, fundacje, statystyka finansowa, zadłużenia, pożyczki, sprawy podatkowe i czynszowe, rzeczowy wykaz akt Number of units in the group: 2836
45/19/0 Akta miasta Niemodlina 1593-1933 0 Unroll
Dokumenty: sprawy sporne 1730 (1 j.a.), Akta: zamkowy i miejski browar 1593, 1741-1742, 1794- 1795 (2 j.a.), budżet specjalny miasta 1751-1754 (1 j.a.), rachunki miasta Niemodlina, wykazy i rejestry pozostałości pieniężnych miasta 1727-1743 (28 j.a.), pismo Rady Miasta Niemodlina z okazji zakończenia rewizji rachunków 1746 (1 j.a.), rachunki wpływów i wydatków miejscowej Kasy Ubezpieczeń 1828 (1 j.a.), świadectwa szczepienia przeciw ospie dzieci zegarmistrza Wilhelma Heidricha 1842-1858, 1933 (1 j.a.), dopływ: przes. 693/2005 1872-1944 (1 j.a.- 0,01 mb.); nab. 8680/2016: plan techniczny wodociągów 1914 (1 j.a.). Number of units in the group: 37
45/21/0 vacat - Akta miasta Olesna - włączono do zbioru nr 12 - obecnie pod nr 2671 0 Unroll
Number of units in the group: 0
45/22/0 Akta miasta Opola 1322-1945 0 Unroll
Dokumenty: nadanie i potwierdzenie przywilejów, transakcje kupna - sprzedaży, umowy, nadanie statutów, potwierdzenia spłat suplik, umowy, potwierdzenie fundacji, potwierdzenie prawego pochodzenia, otrzymanie suplik, fundacje, nobilitacja, uwolnienie z poddaństwa, potwierdzenie tytułów własności 1327-1806 (142 j.a.), księgi miejskie: 1552-1849 (236 j.a.), akta: dział ogólny 1724-1944 (1030 j.a.), policja 1604-1942 (954 j.a.), szkolnictwo 1746-1944 (136 j.a.), kultura i kościół 1404, 1653-1944 (198 j.a.), opieka społeczna 1752-1944 (79 j.a.), zdrowie 1649-1941 (197 j.a.), budownictwo 1737-1944 (468 j.a.), gospodarka miejska 1742-1944 (86 j.a.), zarząd przedsiębiorstwami 1834-1945 (61 j.a.), finanse 1696-1944 (311 j.a.), pomoce archiwalne 1905-1926 ( 21 j.a.), akta osobowe (831 j.a.), plany techniczne budynków 58 j.a., akta osobowe pracowników magistratu 109 j.a., przes.1798/2012: plan budowy nowej strzelnicy w Opolu b.d. (1 j.a.), plan sytuacyjny nieruchomości należących do bractwa kurkowego w Opolu b.d. (1 j.a.), rysunek techniczny chlewa 1937 (1 j.a.); nab. 8649/2016 materiały dotyczące miasta z okresu XIX-XX w. (193 j.a.); przes. 2450/2016: dokumentacja techniczna dotycząca budynku opolskiego ratusza, dokumentacja techniczna Biura Geodezji w Opolu 1889-1935 (107 j.a.), nab.9179/2017: wycinki prasowe dotyczące wykopalisk na Ostrówku i historii Górnego Śląska Number of units in the group: 5150
45/23/0 Akta miasta Otmuchowa 1580-1945 104 Unroll
akta kancelarii miejskiej: poświadczenie darowizny, powinności wojskowe, sprawy spadkowe, 1580-1805 (6 j.a.), akta varia: podział spadku, parcelacja majątku i sprzedaż ziemi, zabudowa parcel, remonty budynków, skargi, sprawy sporne, kradzieże, akta dotyczące urzędu kata, akta dotyczące bractwa kurkowego, akta dotyczące cechów, akta dotyczące spraw parafialnych, rejestry czynszów, opiekunów chóru, księgi gruntowe, księgi hipoteczne, ingrosacyjne, księgi protokołów, spis miejscowości, 1432-1859 (62 j.a.), repertoria, księgi gruntowe i hipoteczne, księgi protokołów, księgi ingrosacyjne, 1576-1867 (24 j.a.), pozwolenia budowlane, plany budynków, plany zabudowań gospodarczych, restauracji i kąpieliska miejskiego, fabryki cukru, rysunki techniczne, plany budowlane, szkice, grunty miejskie 1880-1944 (17 j.a.), przes.1697/2011: spis pozwoleń budowlanych 1924-1927 (1 j.a.); przes. 2448/2016: plany, szkice, rysunki techniczne, kosztorysy oraz pozostała dokumentacja techniczna dotycząca budynków mieszkalnych, użytkowych oraz innych obiektów 1924-1934 (21 j.a.); nab. 8666/2016: materiały ujawnione w wyniku skontrum 1924-1945 (9 j.a.). Number of units in the group: 435
45/25/0 Akta miasta Prudnika 1402-1945 0 Unroll
Dokumenty: transakcje kupna-sprzedaży, 1321-1832 (216 j.a.), księgi miejskie: kroniki, statuty, instrukcje, urbarze 1528-1800 (8 j.a.), granice miasta, jego rozwój terytorialny, plany - budżety 1904-1938 (8 j.a.), sprawy budowlane - rozbudowa miasta 1893-1941 (48 j.a.), budowa i utrzymanie placów, ulic i mostów 1835-1939 (23 j.a.), sieć wodociągów, kanalizacji i elektryfikacja miasta 1893-1928 (2 j.a.), przemysł 1783-1944 (21 j.a.), handel i finanse 1596-1853 (20 j.a.), domy - wykazy 1838-1933 (4 j.a.), opieka społeczna 1857-1936 (5 j.a.), regulacja gruntów i łąk 1833-1867 (11 j.a.), recesy 1857-1874 (13 j.a.), sprawy policji: nadzór budowlany, plany 1889-1942 (28 j.a.), dokumenty - nie zinwentaryzowane (18 j.a.), przes.1601/2011: dokumenty: sprzedaż posiadłości 1577 (1 j.a.), przekazanie dóbr dominialnych 1719 (1 j.a.), uposażenie ołtarza św. Bartłomieja w kościele w Prudniku XV w. (1 j.a.), przes.1679/2011: lista meldunkowa gminy Biała pow. Prudnik 1896-1899 (1 j.a.); nab. 8681/2016: uwolnienie z poddaństwa, sprawy cechów, sprawy finansowe, kontrakty małżeńskie, pożyczki, rozporządzenia, pozwolenia budowlane, rozbudowa i przebudowa obiektów fabrycznych, projekt maszynowni, księga rachunkowa browarników 1695-1929 (29 j.a.). Number of units in the group: 452
45/26/0 vacat - Akta miasta Raciborza - zespół przekazany do Archiwum Państwowego w Katowicach Oddział w Raciborzu 0 Unroll
Number of units in the group: 0
45/31/0 Urząd Obwodowy w Gogolinie [1849] 1874-1944 0 Unroll
Administracja ogólna – [1849]–1944) 26 j.a. zarządzenia i korespondencja z władzami nadrzędnymi oraz innymi służbami i instytucjami Rejencji; sprawy naczelnika i komisji urzędu; sprawy gmin i obszarów dworskich na terenie urzędu; organizacja urzędu obwodowego i urzędu gminy w Gogolinie, zarządzenie biurem naczelnika, nadawanie obywatelstwa, pozwolenia (w tym na prowadzenie działalności gospodarczej), granice i zmiany terytorialne na terenie urzędu, zmiana nazw miejscowości w gminie Gogolin, pomoc dla dzieci z okręgu Saary, finanse i podatki (księgowość, opłaty, podatki od rozrywki, opłaty budowlane); sprawy personalne urzędników (sygn.: 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,26,36,56,57,58,59). Policja bezpieczeństwa i policja porządkowa – (1923–1944) 19 j.a. więźniowie, wnioski o paszporty, wydawanie obcokrajowcom pozwoleń na pobyt na terenie urzędu; sprawy obcokrajowców (w tym jeńcy wojenni i robotnicy przymusowi) (sygn.:22,24,25,27,28,29,30,31,32,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55). Nadzór budowlany – (1920–1944) 4 j.a. statystyka dotycząca budownictwa, zmiany topograficzne na terenie urzędu, sprawy Zakładów Wapienniczych w Górażdżach, budynek dworca kolejowego w Gogolinie (sygn.: 1,23,33,41). Nadzór nad wodami i gospodarką wodną – [1844]–1942) 9 j.a. regulacja i ochrona wód na terenie urzędu, wydawanie wniosków związanych z regulacją wód, osuszanie terenów, sprawy przydrożnych rowów, rowów melioracyjnych, kanałów itp. (sygnatury: 34,35,37,38,39,40,42,43, 44). Nadzór nad działalnością gospodarczą – (1874–1895) 1 j.a urządzenia i budynki przemysłowe (sygn.: 45). Number of units in the group: 59
45/34/0 Akta gminy Domaradzka Kuźnia 1927-1942 0 Unroll
Number of units in the group: 1
45/35/0 Akta gminy Groszowice [1827] 1850-1945 0 Unroll
Number of units in the group: 6
45/36/0 Akta gminy Komprachcice 1892-1945 0 Unroll
Number of units in the group: 75
45/37/0 Akta gminy Fałkowice 1858-1883 0 Unroll
Number of units in the group: 1
45/38/0 Akta gminy Kolonia Popielowska 1921-1921 0 Unroll
Number of units in the group: 1
45/39/0 Akta gminy Kotórz Mały 1865-1932 0 Unroll
Number of units in the group: 1
45/40/0 Akta gminy Luboszyce 1859-1888 0 Unroll
Number of units in the group: 3
45/41/0 Akta gminy Nowa Wieś Królewska [1826] 1850-1945 0 Unroll
Number of units in the group: 345
Showing 1 to 30 of 3,943 entries.