Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
45/156/0 Akta dóbr rodziny Renard w Strzelcach Opolskich 1826, 1871-1877 0 Unroll
Na podstawie znaku kancelaryjnego można domyślać się, że archiwum majątku strze-leckiego było dosyć rozbudowane (akta dzieliły się na kilka wydziałów). Nie zachowały się niestety po nim żadne inne ślady, podobnie jak w przypadku pozostałych materiałów archi-walnych sprzed 1945 r. (bez względu na rodzaj) z terenu dzisiejszego powiatu strzeleckiego. Jedyna zachowana w zespole jednostka to rejestr klas bonitacyjnych gleb z terenu Żędowic, należących do państwa Strzelce Opolskie z czasów, gdy jego właścicielem był Andreas Maria hrabia Renard, przes.1712/2012: sprawy gruntowe miejscowości Kielcza, Solarnia, Rusinowice, rejestry pomiaru gruntów miejscowości Zawadzkie, Żędowice, Kolonowskie 1871-1877 (1 j.a.) Number of units in the group: 2
45/157/0 Akta dóbr rodziny Garnier w Turawie 1808-1939 0 Unroll
Wszystkie jednostki znajdujące się w zespole dotyczą spraw gospodarczych i finansowych: od obrotu ziemią (sprzedaż dominium Zakrzów Turawski), przez remonty i ubezpieczenia zabudowań, po inwentarze majątku i rejestry spraw finansowych. Number of units in the group: 7
45/158/0 Akta dóbr rodziny Hőnika w Wierzbniku 1869-1888 0 Unroll
Obydwie jednostki zawierają odpisy i regesty dokumentów, których treść związana jest z majątkiem w Wierzbnik z lat 1371-1689. Sporządzone zostały na zlecenie Oswalda von Hoenika ówczesnego właściciela tych dóbr, przez Archiwum Państwowe we Wrocławiu. Wszystkie sygnowane są przez Colmara Grünhagena. Koszt tej, niezwykle wartościowej, kwerendy był niebagatelny, bo wyniósł dokładnie 62 talary, 7 srebrnych groszy 6 fenigów Number of units in the group: 2
45/159/0 Akta dóbr rycerskich rodziny Hundt w Wilemowicach 1793-1802 0 Unroll
Uwierzytelnienie umowy sporządzonej w 1793 r. przez Pruską Komisję Urbarialną powiatu grodkowskiego pomiędzy właścicielem dóbr rycerskich Wilemowice Karolem Zygfrydem baronem von Hundt (Carl Siegfried Freiherr von Hundt) a jego poddanymi - 1 j.a. (1793-1802). Number of units in the group: 1
45/160/0 Akta dóbr Maksymiliana Habsburga – Este w Zopowych 1814-1858 0 Unroll
1.Finanse - 6 j.a. (1852-1858); 2. Dzierżawy majątku - 1 j.a. (1814-1816); 3. Procesy sądowe właścicieli dominum zopowskiego z mieszkańcami 3 j.a. (1843-1849) Number of units in the group: 10
45/161/0 Fundacja rodziny Ziemieckich dla biednych w dobrach Ziemiełowice 1804-1823 0 Unroll
własności i dzierżawy w Ziemiełowicach 1809-1822 (4 j.a.), statut fundacji 1804-1817 (1 j.a.), sprawy sądowe w dobrach Ziemiełowice 1820-1822 (2 j.a.), sprawy administracyjno-rachunkowe 1810-1823 (4 j.a.), akta komisarza Geyera z Namysłowa 1817 (1 j.a.) Number of units in the group: 12
45/162/0 Akta dóbr rodziny von Reichenbach w Branicach i Bliszczycach 1778-1784 0 Unroll
Kontrakt dzierżawy dóbr Branice i Bliszczyce zawarty przez Henryk hrabiego Reichenbach (Heinrich Reichsgraf von Reichenbach) z Johannem Danielem Baumgartem oraz dołączone raporty finansowe - 1 j.a. (1778-1784) Number of units in the group: 1
45/163/0 vacat - Mapy miasta i powiatu głubczyckiego - włączone do zespołu nr 2634 - Zbiór Kartograficzny Archiwum Państwowego w Opolu do 1945 roku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
45/164/0 vacat - Mapa powiatu grodkowskiego - włączone do zespołu nr 2634 - Zbiór Kartograficzny Archiwum Państwowego w Opolu do 1945 roku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
45/165/0 vacat - Mapy powiatu kozielskiego - włączone do zespołu nr 2634 - Zbiór Kartograficzny Archiwum Państwowego w Opolu do 1945 roku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
45/166/0 vacat - Mapy miasta i powiatu krapkowickiego - włączone do zespołu nr 2634 - Zbiór Kartograficzny Archiwum Państwowego w Opolu do 1945 roku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
45/167/0 vacat - Mapa miasta i powiatu namysłowskiego - włączone do zespołu nr 2634 - Zbiór Kartograficzny Archiwum Państwowego w Opolu do 1945 roku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
45/168/0 vacat - Mapy miasta i powiatu niemodlińskiego - włączone do zespołu nr 2634 - Zbiór Kartograficzny Archiwum Państwowego w Opolu do 1945 roku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
45/169/0 vacat - Mapy miasta i powiatu nyskiego - włączone do zespołu nr 2634 - Zbiór Kartograficzny Archiwum Państwowego w Opolu do 1945 roku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
45/170/0 vacat - Mapy powiatu oleskiego - włączone do zespołu nr 2634 - Zbiór Kartograficzny Archiwum Państwowego w Opolu do 1945 roku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
45/171/0 vacat - Mapy miasta i powiatu opolskiego - włączone do zespołu nr 2634 - Zbiór Kartograficzny Archiwum Państwowego w Opolu do 1945 roku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
45/172/0 vacat - Mapy miasta i powiatu prudnickiego - włączone do zespołu nr 2634 - Zbiór Kartograficzny Archiwum Państwowego w Opolu do 1945 roku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
45/173/0 vacat - Mapy miasta i powiatu raciborskiego - włączone do zespołu nr 2634 - Zbiór Kartograficzny Archiwum Państwowego w Opolu do 1945 roku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
45/174/0 vacat - Mapa powiatu strzeleckiego - włączone do zespołu nr 2634 - Zbiór Kartograficzny Archiwum Państwowego w Opolu do 1945 roku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
45/175/0 vacat -Mapy z okresu Plebiscytu na Górnym Śląsku - włączone do zespołu nr 2634 - Zbiór Kartograficzny Archiwum Państwowego w Opolu do 1945 roku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
45/176/0 Komitet Obywatelski Polaków Śląska Opolskiego 1945 0 Unroll
akta dotyczące organizowania się Komitetu Obywatelskiego Polaków Śląska Opolskiego, sprawy aprowizacji, skierowania do pracy, prośby o przydzielenie pracowników 1945 (8 j.a.), ankiety personalne 1945 (40 j.a.) Number of units in the group: 48
45/177/0 Sztab Organizacyjny Grupy Operacyjnej Śląsk Opolski 1945 19 Unroll
sprawy zakwaterowania, gospodarcze, angażowania pracowników na Śląsku Opolskim, prośby o wystawienie i przedłużenie przepustek, przydziały na poszczególne stanowiska, zestawienia ilościowe wysłanych pracowników 1945 (17 j.a.), arkusze ewidencyjne i wykazy pracowników wysłąnych do poszczególnych powiatów 1945 (20 j.a.), legitymacje 1945 (9 j.a.), dopływ:pismo urzędowe nadesłane do sztabu 1945 (1 j.a.). Number of units in the group: 47
45/178/0 Starostwo Powiatowe w Opolu 1945-1950 0 Unroll
Referat Ogólno - Organizacyjny: zarządzenia organizacyjne wojewody śląskiego, akta organizacji wewnętrznej starostwa, zarządzenia polustracyjne władz zwierzchnich, zarządzenia wewnętrzne starosty, sprawy pracownicze, protokoły z odpraw, akta dotyczące ruchu i stanu ludności, wykazy statystyczne, sytuacyjne, sprawozdania starosty oraz poszczególnych referatów, urzędów i instytucji, korespondencja ogólna 1945-1950 (55 j.a.), Referat Rachunkowo-Gospodarczy: preliminarze budżetowe i sprawozdania z ich wykonania 1945-1946 (3 j.a.), Referat Społeczno-Polityczny: przepisy i zarządzenia ogólne, sprawozdania sytuacyjne referatu oraz zarządów gminnych, sprawozdania i statystyka dotycząca weryfikacji miejscowej ludności i jej powrotu do kraju, sprawy paszportowe, narodowościowe, repatriacja Niemców i obywateli radzieckich, zwolnienia z obozów i niewoli, sprawy obywaletstwa polskiego, deklaracje wierności, sprawy weryfikacyjne-repatriacyjne i majątkowe, grobownictwo wojenne, sprawy wyznaniowe, ruchów społecznych i zawodowych, sprawy cudzoziemców, ewidencja i statystyka ludności 1945-1950 (303 j.a.), Referat Administracyjno-Prawny: przepisy i zarządzenia ogólne, statystyka i sprawozdania dotyczące ruchu ludności, sprawozdania z działalności referatu, sprawy urzędu stanu cywilnego, sprawy metrykalne, raporty - wykazy dotyczące rejestracji małżeństw, urodzin i zgonów, zmiany nazwisk i imion, roszczenia własnościowe 1945-1950 (78 j.a.), Referat Karno-Administracyjny: przepisy i zarządzenia ogólne, sprawozdania z postępowania karno-administracyjnego, rejestry spraw karnych 1945-1949 (10 j.a.), Referat Osiedleńczy: przepisy i zarządzenia ogólne, sprawozdania i statystyka, ewidencja i wykazy gospodarstw, sprawy osadnictwa wiejskiego, wnioski o przyznanie prawa własności na gospodarstwa rolne, wykazy zakładów i przedsiębiorstw, akta nieruchomości nierolniczych, korespondencja referatu 1945-1950 (86 j.a.), Referat Przemysłu: przepisy i zarządzenia ogólne, sprawozdania i statystyka, koncesje przemysłowe i rzemieślnicze, wykazy zakładów przemysłowych, rzemieślniczych i handlowych 1945-1950 (45 j.a.), Referat Handlu: sprawozdnia i statystyka, wykazy przedsiębiorstw handlowych, koncesje gastronomiczne i inne, sprawy cen i komisji cennikowych 1946-1950 (26 j.a.), Referat Zdrowia: okólniki i korespondencja referatu, sprawozdania lekarza powiatowego oraz miejskiego szpitala zakaźnego w Opolu, sprawozdania z akcji przeciw epidemiologicznej, zachorowań na choroby weneryczne, stanu sanitarnego, rejestry lekarzy i położnych 1945-1947 (10 j.a.), Referat Opieki Społecznej: sprawozdania z działalności referatu, sprawy budżetowe i dotacje, domy opieki społecznej, rewindykacja dzieci, akta dotyczące Powiatowego Komitetu Opieki Społecznej 1945-1949 (21 j.a.), Referat Kultury i Sztuki: sprawozdania i statystyka w sprawach kultury, sprawy teatrów amatorskich, biblioteki, wystawy 1945-1950 (7 j.a.), Referat Budownictwa: sprawozdania z działalności referatu oraz z odbudowy obiektów, szkody wojenne w nieruchomościach, akta dotyczące odbudowy obiektów, kredyty inwestycyjne, korespondencja referatu 1945-1950 (53 j.a.), Referat Pomiarów: okólniki, instrukcje i korespondencja referatu, dziennik ewidencji pomiarów, sprawy znaków i materiałów kartograficznych i pomiarowych, wykazy zmian własności 1945-1950 (15 j.a.), Referat Rolnictwa i Reform Rolnych: przepisy i zarządzenia ogólne, sprawozdania i statystyka, sprawozdania i statystyka, sprawozdania z działalności referatu, sprawozdania o położeniu rolnictwa i z przebudowy ustroju rolnego, spisy rolne GUS, wykazy szkód wojennych w rolnictwie, wykazy gospodarstw rolnych i ogrodniczych przejętych na rzecz skarbu państwa, akta dotyczące państwowych majątków ziemskich, ewidencja działek, wykazy bezrolnych, małorolnych i średniorolncyh, wykazy osadników, podania i przydział gospodarstw, sprawy hipoteczne, wykazy inwentarza żywego, korespondencja referatu 1945-1950 (135 j.a.), Referat Oświaty Rolniczej: przepisy i zarządzenia ogólne, sprawozdania z działalności Powiatowego Inspektora Oświaty Rolniczej, akta dotyczące szkół rolniczych 1945-1950 (22 j.a.), Referat Weterynarii: sprawy opieki weterynaryjnej i Powiatowej Lecznicy Weterynaryjnej 1946 (2 j.a.), Powiatowy Komendant Straży Pożarnych: okólniki i rozkazy własne, sprawy organizacyjne straży pożarnych, miesięczne wykazy pożarów, zestawienia budynków straży pożarnych 1945-1946 (4 j.a.), dodatkowe jednostki: wykazy zabytków z terenu Opolszczyzny 1946 (1 j.a.), sprawozdania z działalności referatu osiedleńczego 1945-1948 (1 j.a.), przyznanie obywatelstwa polskiego ludności autochtonicznej 1945-1949 (1 j.a.), statut organizacyjny Zarządu Miejskiego w Opolu 1948-1953 (1 j.a.), plan terenu wykopalisk na Ostrówku b.d.(1 j.a.), Ośrodek Zdrowia - budżet, okólniki 1947-1948 (1 j.a.), protokoły i sprawozdania z przebiegu akcji zbierania podpisów pod apelem szkokholmskim na rzecz obrony pokoju 1950 (1 j.a.), podział majątku byłych gmin niemieckich 1947 (1 j.a.), dodatkowy budżet miasta Opola na rok 1949 (1 j.a.), wyjazdy do Niemiec 1947-1950 (1 j.a.), przydziały nieruchomości 1946-1647 (1 j.a.), spis zarejestrowanych fachowców z powiatu i miasta Opola 1946 (1 j.a.), weryfikacja ludności 1945-1947 (1 j.a.), sprawy graniczne 1949 (1 j.a.), miesięczne sprawozdania sytuacyjne 1946 (1 j.a.), administracja domów skarbowych 1945-1946 (2 j.a.), protokoły z kontroli i lustracji Oddziału Związku Zawodowego Pracowników Państwowych w Opolu 1948-1950 (1 j.a.), arkusze szacunkowe gospodarstw gminy Łubniany 1947 (1 j.a.), Koło Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej 1948-1950 (1 j.a.), zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej 1946 (1 j.a.), podział majątku poniemieckiego 1946-1949, przekazanie gospodarstw poniemieckich 1945 (1 j.a.), akta osobowe pracowników urzędów gmin i wydziału powiatowego b.d. (14 j.a.), miesięczne sprawozdania sytuacyjne starostwa 1945-1946 (1 j.a.), spisy gospodarstw poniemieckich 1949-1950 (1 j.a.), zmiana nazwisk 1948-1951 (1 j.a.), przepisy kancelaryjne 1945-1948 (1 j.a.), spis ludności 1945-1950 (1 j.a.), tymczasowe zaświadczenia o przyznaniu obywatelstwa polskiego 1945 (1 j.a.), dary z UNRRA 1945-1946 (1 j.a.), podział miasta i powiatu 1946 (1 j.a.), sprawy uprawnień na prowadzenie przedsiębiorstw handlowych i usług 1949 (1 j.a.), rejestr korespondencji 1949 (1 j.a.), wykaz osób składających deklaracje wierności b.d.(1 j.a.), sprawy przemysłowe i własnościowe 1947-1949 (2 j.a.), protokoły przekazania gospodarstw 1945-1952 (2 j.a.), rejestr składek pomocy zimowej 1948-1949 (1 j.a.), materiały do planów zagospodarowania terenowego dla powiatu Opole 1949 (22 j.a.), przes.80/2004: budżet 1947-1948 (1 j.a.), pisma z prośbą o zgodę na prowadzenie działalności rzemieslniczej, przemysłowej i gastronomicznej 1945-1947 (4 j.a.), zezwolenia na zakup i ubój zwierząt rzeźnych dla rzeźników 1946 (1 j.a.), akta personalne 1946-1949 (21 j.a.), ankiety zgłoszeniowe zakładów przemysłowych 1945 (5 j.a.), budżety jednostek podległych 1947-1949 (9 j.a.), wykazy pracowników Starostwa Powiatowego 1946 (1 j.a.), działalność Starostwa Powiatowego w 1946 r. (1 j.a.), bilans za rok 1949 (1 j.a.), protokoły przekazania gospodarstw wolnych b.d. (2 j.a.), pisma o odzyskanie zajętego mienia 1947-1948 (1 j.a.), współpraca pomiędzy Starostwem Powiatowym a Powiatowym Inspektoratem Kultury Fizycznej 1950 (1 j.a.), nab.2018: ewidencja personelu w Starostwie Powiatowym w Opolu 1948 (1 j.a.) Number of units in the group: 1278
45/179/0 Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich [1938] 1945-1950 [1986] 0 Unroll
Referat Ogólno-Organizacyjny 1945-1950 (70 j.a.), Referat Rachunkowo-Gospodarczy 1945-1950 (7 j.a.), Referat Społeczno-Polityczny 1945-1950 (125 j.a.), Referat Administracyjno-Prawny 1945-1950 (42 j.a.), Refarat Karno-Administracyjny 1947-1949 (2 j.a.), Referat Osiedleńczy 1945-1949 (12 j.a.), Referat Przemysłu 1945-1950 (23 j.a.), Referat Handlu 1945-1949 (22 j.a.), Referat Zdrowia 1948 (1 j.a.), Referat Opieki Społecznej 1948-1949 (2 j.a.), Referat Kultury i Sztuki 1946-1947 (2 j.a.), Referat Budownictwa 1946-1950 (30 j.a.), Referat rolnictwa i Reform Rolnych 1945-1949 (43 j.a.), Referat Oświaty Rolniczej 1947-1949 (16 j.a.), Referat Weterynarii 1945-1949 (10 j.a.), akta młynów, nieruchomości, przes. 224/2004: sprawozdania jednostkowe przedszkoli 1946-1949 (4 j.a.), wykaz nauczycieli powiatu strzeleckiego 1946 (1 j.a.), przepisy i zarządzenia ogólne 1949-1950 (1 j.a.), druki obowiązkowe w Śląskich Zakładach Obuwia w Otmęcie przesłane do Wojewódzkiego Urzędu Kontroli Publikacji, Prasy i Widowisk w Katowicach 1950 (1 j.a.), nadanie nazwiska dziecku nieznanych rodziców 1950 (1 j.a.), nadzór nad biurami Ewidencji Ludności 1950 (1j .a.), sprawozdania sytuacyjne starosty i jednostek podległych 1950 (1 j.a.), sporządzanie planów finansowych i wykonawczych, wykazów domów i wniosków o dotację funduszu ogólnokrajowego 1950 (1 j.a.), sprawozdania z remontów kapitalnych 1950 (1 j.a.), przes. 995/2007: zestawienie powiatowe dotyczące plonów i ogólnych zbiorów 1947 (1 j.a.), zmiana imion i nazwisk 1948 (1 j.a.), przes. 1205/2008: informacja o obowiązkach Referatu Pracy 1945 (1 j.a.), dopływ: sprawy repatriantów - osiedlenia, przydział nieruchomości 1945-1948 (9 j.a.), wykazy obiektów rolniczych i nierolniczych na terenie miasta 1945-1950 (3 j.a.), akta statystyka powiatowego 1945-1950 (1 j.a.), spisy osób uprawnionych do głosowania w referendum ludowym 1946 (6 j.a.), spis rolny 1946, 1948-1950 (4 j.a.), sprawozdawczość z ruchu ludności 1947-1949 (5 j.a.), korespondencja w sprawie przydzielenia nieruchomości, rejestr nieruchomości przekazywanych w trybie dekretu z dnia 6.XII. 1946 r. , odbiory odrysów planów katastralnych 1947-1948 (4 j.a.), sprawozdanie o stanie zatrudnienia w gromadach 1949 (1 j.a.), raporty sytuacyjne 1949 (1 j.a.); nab. 8262/2016: akta osobowe 1938-1986 (179 j.a.), nab.9258/2018: organizacja wewnętrzna starostwa i zasady urzędowania, metody pracy, regulaminy, sprawozdania 1950 (1 j.a.) Number of units in the group: 780
45/180/0 Powiatowa Rada Narodowa w Opolu 1948-1950 0 Unroll
protokoły z posiedzeń plenarnych i Prezydium Rady 1949-1950 (4 j.a.), sprawozdania z działalności Rady i komisji 1949-1950 (1 j.a.), akta komisji radzieckich 1949 (2 j.a.), akta działalności inspektora rad narodowych 1949 (2 j.a.), korespondencja 1949 (1 j.a.), reorganizacja i skład osobowy gminnych rad narodowych 1948-1950 (2 j.a.), protokoły z posiedzeń gminnych rad narodowych oraz z innych narad i odpraw 1949-1950 (2 j.a.), akta komitetów obrońców pokoju i likwidacji analfabetyzmu 1949-1950 (2 j.a.), dopływ 1 j.a. - Komisja Zdrowia - protokoły z posiedzeń, kontroli, korespondencja 1950 r. Number of units in the group: 18
45/181/0 Powiatowa Rada Narodowa w Strzelcach Opolskich 1946-1950 0 Unroll
pisma okólne władz nadrzędnych 1946-1948 (2 j.a.), protokoły posiedzeń plenarnych Powiatowej Rady Narodowej 1946-1950 (5 j.a.), protokoły posiedzeń Prezydium Powiatowej Rady Narodowej 1948-1950 (3 j.a.), sprawozdania z działalności Powiatowej Rady Narodowej 1946 (1 j.a.), akta kontroli majątków rolnych 1949 (1 j.a.), akta kontroli burmistrza miasta i majątków ziemskich 1946, 1949 (2 j.a.), komisje - plany pracy, protokoły z posiedzeń i kontroli 1946-1949 (7 j.a.), Głosowanie Ludowe 1946 (1 j.a.), sprawozdania z ruchu ludności 1950-1951 (1 j.a.), sytuacja społeczno-gospodarcza powiatu 1946-1947 (2 j.a.), skargi na wójtów 1946 (1 j.a.), zarządzenia i okólniki starosty powiatowego 1947 (1j.a.), kontrole i inspekcje 1946-1950 (4 j.a.), sprawy przejścia mienia państwowego na własność związku samorządu terytorialnego 1948 (1 j.a.), skład osobowy zarządów gimnnych rad narodowych 1948-1950 (1 j.a.), realizacja zarządzeń jednostki nadrzędnej 1949-1950 (1 j.a.), premiowa pożyczka odbudowy kraju 1946 (1 j.a.), akcja siewna 1950 (1 j.a.), Powiatowy Komitet Współdziałania Funduszu Oszczędności Rolniczej i Podatku Gruntowego 1948-1950 (1 j.a.), Społeczny Komitet do Walki z Analfabetyzmem 1949 (1 j.a.), Powiatowy Komitet Uczczenia urodzin Adama Mickiewicza 1949 (1 j.a.). Number of units in the group: 39
45/182/0 Miejska Rada Narodowa w Opolu 1946-1950 0 Unroll
okólniki rad wyższego stopnia 1947-1949 (3 j.a.), protokoły z posiedzeń plenarnych i Prezydium Rady 1946-1950 (6 j.a.), komisje radzieckie 1946-1950 (6 j.a.), sprawozdania z działalności Miejskiej Rady Narodowej 1949 (1 j.a.), wybory ławników sądowych, obsada Rady, przydział mieszkań i lokali 1946-1948 (3 j.a.), sprawy budżetu, nakłady finansowe, sprawy karno-administracyjne 1949 (1 j.a.), kartoteka radnych, wykazy radnych 1949-1950 (2 j.a.), Głosowanie Ludowe 1946 (1 j.a.), opinie pod względem narodowościowym i politycznym 1947-1949 (11 j.a.), sprawozdania Referatu Mieszkaniowego 1947 (1 j.a.), walka z analfabetyzmem - wykazy i ankiety osób nie umiejących pisać 1949 (9 j.a.), dopływ 1 j.a.-0,01 - sprawozdania z działalności MRN 1950 (wyłączono z rozsypu) Number of units in the group: 45
45/183/0 Wydział Powiatowy w Opolu 1945-1950 0 Unroll
wykazy radnych Powiatowej Rady Narodowej w Opolu i rad narodowych w jednostkach terenowych 1946 (1 j.a.), posiedzenia Wydziału Powiatowego - porządek obrad, zawiadomienia 1947-1949 (1 j.a.), powołanie i działalność komisji gminnych 1945-1948 (2 j.a.), Komisja Budżetowa 1947-1948 (1 j.a.), organizacja administracji i nadzór nad biurami 1948 (1 j.a.), pieczęcie urzędowe - wzory, amówienia, pokwitowanie odbioru 1945-1947 ( j.a.), powiatowy związek samorządowy - plany 1948-1949 (2 j.a.), zarządzenia polustracyjne 1947 (1 j.a.), przekazywanie zakładów upaństwowionych, administracja mieniem opuszczonym 1946-1948 (5 j.a.), sprawozdania miesięczne z pracy referatu samorządowego 1947 (1 j.a.), statuty opłat administarcyjnych, podatku od spożycia 1948-1949 (1 j.a.), spis ludności 1945-1946 (2 j.a.), sprawozdanie o stanie zatrudnienia w powiecie 1946 (1 j.a.), ustalanie nazw miejscowości powiatu 1945 (1 j.a.), zajmowanie budynków szkolnych na inne cele 1945 (1 j.a.), charakterystyka powiatu i miasta 1946-1947 (1 j.a.), ewidencja miasta, gmin i gromad powiatu opolskiego 1946-1947 (1 j.a.), sprawy przeciwpożarowe 1945-1946 (1 j.a.), plan sześcioletni 1949 (1 j.a.), statystyka samorządowa 1948 (1 j.a.), protokoły i zarządzenia polustracyjne gmin 1949-1950 (1 j.a.), wykaz akt w zarządach gminnych powiatu opolskiego 1945 (1 j.a.), statuty organizacyjne biur zarządów gminnych i miejskich 1949 (1 j.a.), wykazy pracowników gminnych, sołtysów i członków rad narodowych 1946-1948 (2 j.a.), podział powiatu opolskiego na gminy 1945-1946 (1 j.a.), podział administracyjny Województwa Śląsko-Dąbrowskiego na powiaty 1949 (1 j.a.), wykazy samorządowych przedsiębiorstw i gospodarstw rolnych 1949 (1 j.a.), sprawy budżetowe gmin 1946-1947 (3 j.a.), roczne zestawienia budżetowe, zestawienia dochodów i wydatków , sprawozdania z wykonania budżetów administracyjnych 1945-1950 (10 j.a.), budżet gmin 1945-1949 (18 j.a.), roczne sprawozdnia rachunkowe 1946-1950 (10 j.a.), protokoły ze zjazdów wójtów i sekretarzy 1945-1948 (2 j.a.), protokoły z posiedzeń i odpraw sołtysów, zarządów gminnych 1945-1950 (22 j.a.), protokoły z konferencji obywatelskich w gminach 1948 (1 j.a.), plany finansowo-gospodarcze 1948-1949 (2 j.a.), budżety Powiatowego Związku Samorządowego 1945-1949 (6 j.a.), plan miejscowy 1949 (1 j.a.), lokalizacja budynków dla celów przemysłowych 1949 (1 j.a.), sprawozdanie rachunkowe z wykonania budżetu administracyjnego za rok 1947 i budżet na rok 1948 (1 j.a.), wyciągi z matrykuły podatku gruntowego gmin powiatu opolskiego oraz pln budynku Wydziału Powiatowego w Opolu 1948 (1 j.a.), nab.9259/2018: roczne zestawienie wymiaru podatków za lata 1945-1949 (2 j.a.), budżet szpitala św. Wojciecha na rok 1950 /1949/ (1 j.a.) Number of units in the group: 121
45/184/0 Wydział Powiatowy w Strzelcach Opolskich 1945-1950 0 Unroll
Referat Ogólno-Samorządowy: Powiatowa Rada Narodowa - regulaminy i protokoły z posiedzeń, sprawy ustrojowe powiatu i sprawozdanie Wydziału Powiatowego, sprawy personlne i szkoleniowe pracowników Wydziału Powiatowego, organizacja administarcji Wydziały, system kancelaryjny i podział organizacyjny, majątek nieruchomy w tym szpitali i ośrodek zdrowia, inwenstycji i sprawozdania i sprawozdawczości, udział w związkach międzykomunalnych i Komunalnej Kasy Oszczędności, biblioteka powiatowa, akta dotyczące szkód wojennych, parku narodowego na Górze św. Anny, świetlic, Kongresu Zjednoczeniowego Partii Robotniczych 1945-1950 (56 j.a.), Referat Nadzoru nad Gminami: wybór i działalność gminnych rad narodowych i komisji, sprawy ustrojowe gmin, organów wykonawczych, sprawy personalne - zarządzenia, przepisy, regulaminy, akta personalne burmistrzów, wójtow, sołtysów i pracowników gminnych, odprawy naczelników gmin, sesje i posiedzenia, organizacja zarządów gminnych i miejskich, lustracje, sprawozdania o działalności gmin, sprawy budżetowe gmin i miasta, subwencje, dotacje, majątki i przedsiębiorstwa gminne i miejskie, sprawy podatkowe - statuty, wymiar i pobór, sprawy urzędów stanu cywilnego, utrzymanie szkół, statystyka, nieruchomości porzucone i poniemieckie, spisy rolne1945-1950 (133 j.a.), Referat Budżetowo- Finansowy: sprawy budżetowe powiatowego związku samorządowego, sprawy podatkowe i statystka finansowa 1945-1949 (16 j.a.), Referat Pożarnictwa: sprawy organizacyjne, raporty pożarowe i statystyka, plany i sprawozdania, inspekcje, szkolenia, sprawy zapobiegawcze, propoganda, sprawy personalne 1946-1948 (15 j.a.), przes.229/2004; 1 j.a.-0,02 mb. Number of units in the group: 270
45/185/0 Zarząd Miejski w Opolu 1945-1950 0 Unroll
Wydział Ogólny: przepisy i zarządzenia, okólniki władz zwierzchnich, sprawozdania okresowe o sytuacji miasta, sprawozdania z działalności poszczególnych komórek Zarządu Miejskiego, posiedzenia Kolegium Zarządu Miejskiego, konferencje naczelników wydziałów, sprawy organizacyjne miasta i Zarządu Miejskiego, delegacje i przedstawicielstwa, zarządzenia Prezydenta miasta, rozporządzenia i ogłoszenia Zarządu Miejskiego, umowy i zobowiązania, korespondencja w sprawach organizacyjnych, majątkowych i opieki społecznej, Fundusz Gospodarki Mieszkaniowej, sprawy przedsiębiorstw, gospodarki komunalnej, kultury, zarządzenia personalne, kursy dokształcające, szkolenia pracowników, wykazy imienne pracowników, wiadomości statystyczne miasta, opracowanie na tamat osiągnięć miasta na przestrzeni 5 lat 1945-1950 (65 j.a.), Wydział Administracyjny: przepisy i zarządzenia ogólne, organizacja oddziału i jego referatów, sprawozdania i raporty z działalności oddziału, raporty dzienne ze stanu ludności, statystyka i sprawozdawczość, spisy uprawnionych do głosowania, sprawy weryfikacji, poświadczenia obywatelstwa, sprawy repatriacyjno-weryfikacyjne, zmiana imion i nazwisk, sprawy związków i stowarzyszeń, rejestr spraw karno-administracyjnych, sprawozdania z przeprowadzonych czynności, sprawozdania i statystyka, sprawy przemysłu, rzemiosła i handlu, zakłady gastronomiczne, sprawy urzędu stanu cywilnego, szkody wojenne - rejestracja i odzkodowania, raporty oddziału osiedleńczego i szkód wojennych, ustalanie nazw ulic miasta 1945-1950 (128 j.a.), Wydział Finansowy: miesięczne sprawozdania sytuacyjne, budżet, sprawozdania rachunkowe 1945-1950 (10 j.a.), Wydział społeczny: sprawozdania i korespondecja wydziału, odprawy kierowników, sprawy biblioteki miejskiej, sprawozdania z działalności szkoły muzycznej, muzeum i referatu oświaty, sprawozdania z działalności Referatu Opieki Społecznej, sprawozdania z działalności PCK, sprawy rewindykacji dzieci, sprawy Komitetu Żydowskiego, sprawy Caritas, korespondencja i sprawozdania Miejskiego Wydziału Zdrowia, sprawy Powiatowego Ośrodka Zdrowia, sprzawy szpitali i ośrodków zdrowia, zwalczanie chorób zwierzęcych, ewidencja firm rzeźniczych 1945-1950 (47 j.a.), Wydział Techniczny: korespondencja i sprawozdania z działalności Wydziału, akta spraw remontowo-budowlanych, karty statystyczne z odbudowy miasta, sprawozdania z ruchu budowlanego, remonty szkół, miesięczne raporty o stanie zatrudnienia w przedsiębiorstwach budowlanych, Komitet Odbudowy Opola, sprawy budowy dróg, sprawy budowy i remontu mostów, grobownictwo wojenne, sprawozdania z działalności Referatu Cmentarzy, zarządzenia dotyczące obrony przeciwlotniczej 1945-1949 (32 j.a.), Wydział Przedsiębiorstw Miejskich: raporty, sprawozdania i korespondencja w sprawach Zakładów i Przedsiębiorstw Miejskich, akta przejęcia rzeźni miejskiej, sprawozdania czynnościowe Oddziału Nieruchomości, sprawy nieruchomości miejskich, budynków zabytkowych, realizacja budżetu Zarządu Administracji 1945-1949 (7 j.a.), Inspekcja Miejska: sprawozdania z posiedzeń Zarządu Miejskiego, akta kontroli finansowo-materiałowej 1947 (2 j.a.), Miejska Zawodowa Straż Pożarna: okólniki i zarządzenia Komendanta Zawodowej Straży Pożarnej, sprawozdania z prac Miejskiej Zawodowej Straży Pożarnej, miesięczne wykazy pożarów, książki rozkazów dziennych 1945-1948 (10 j.a.), jednostki dodatkowe: sprawozdania z działalności Muzeum Miejskiego w Opolu 1946-1949 (1 j.a.), odbudowa budynków mieszkalnych i administracyjnych 1946-1948 (1 j.a.), materiały z działalności Zarządu 1945-1947 (1 j.a.), przydziały lokali rzemieślniczych 1945 (1 j.a.), materiały dotyczące cechów i rzemiosła na terenie miasta 1945-1946 (1 j.a.), zgłoszenia przemysłu 1946-1950 (4 j.a.), projekty techniczne 1948-1955 (1 j.a.), instrukcje, zarządzenia i okólniki Zarządu 1945-1949 (1 j.a.), rejestr wydanych tymczasowych zaświadczeń 1946-1950 (2 j.a.), wybory do Sejmu 1946-1947 (1 j.a.), repatriacja obywateli 1949-1950 (1 j.a.), rozporządzenia i ogłoszenia Zarządu Miejskiego 1950 (1 j.a.), sprawozdania i materiały informacyjne 1949- 1950 (2 j.a.), budżet na 1950 rok (1 j.a.), organizacja i sieć szkół 1946-1954 (1950) (2 j.a.), zarządzenia Prezydenta miasta Opola 1945-1946 (1 j.a.), protokoły z odpraw urzędników, wykazy pracowników 1948-1950 (1 j.a.), przejęcie na własność ZM parceli 1948-1950, Komisja Projektów 1948-1950 (1 j.a.),akta Towarzystwa Przyjaciół Nauki i Sztuki w Opolu 1948-1950 (1 j.a.), preliminarze budżetowe i ich realizacja 1949-1950 (1 j.a.), sprawozdnia okresowe z wyników klasyfikacji uczniów 1950 (1 j.a.), wykonanie uchwał Prezydium 1949-1950 (1 j.a.), protokół z posiedzenia Komitetu Otwarcia Szkoły Ogólnokształcącej w Opolu RTPD 1949 (1 j.a.), statut organizacyjny Biura Zarządu Miejskiego w Opolu, regulamin biura 1946, 1950 (2 j.a.), rejestr osób uznanych za obywatela polskiego 1948-1949 (2 j.a.), interpelacje, interwencje, zażalenia 1950 (1 j.a.), karty personalne 1945 (1 j.a.), kancelaria tajna Zarządu Miejskiego w Opolu 1948-1949 (2 j.a.), przes.1199/2008 - 1 j.a.- 0,01 mb.: realizacja budżetu administracyjnego, zakładów i przedsiębiorstw za okres od1.01 do 31.VI.1950 (1 j.a.); nab. 8405/2016: sprawy finansowe 1947-1949 (1 j.a.). Number of units in the group: 346
Showing 421 to 450 of 3,939 entries.