Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
45/139/48 vacat- Parafia Ewangelicka Szybowice- włączono do zespołu nr 3399 Akta stanu cywilnego Parafii Ewangelickiej w Szybowicach 0 Unroll
Number of units in the group: 0
45/139/49 vacat- Parafia Ewangelicka Prószków- włączono do zespołu nr 3391 Parafia Ewangelicka w Prószkowie 0 Unroll
Number of units in the group: 0
45/140/0 Akta miasta Delitzsch 1415-1527 0 Unroll
Number of units in the group: 20
45/141/0 Zbiór materiałów archiwalnych klasztoru Jezuitów w Nysie 1594-1871 4183 Unroll
Number of units in the group: 23
45/142/0 Konwent OO Cystersów w Rudach Raciborskich 1673-1775 0 Unroll
Number of units in the group: 7
45/143/0 Szpital św. Aleksego w Opolu 1421-1934 0 Unroll
Number of units in the group: 1
45/144/0 Fundacja im. Książąt Brzeskich w Brzegu [1455] 1528-1913 0 Unroll
Number of units in the group: 372
45/145/0 Akta dóbr rodziny Prószkowskich w Chrzelicach 1758 0 Unroll
Zespół tworzy jedna, niemniej bardzo wartościowa jednostka, w której na wstępie znajduje się szczegółowy rysunek zabudowań zamku chrzelickiego, następnie – także odręcz-nie rysowana i kolorowana mapa całego majątku (Herrschaft) z Chrzelicami w centrum. Ko-lejny szkic to dokładne przedstawienie Chrzelic z podziałem na nieruchomości, które (w ujęciu jeszcze bardziej szczegółowym) opisane są na kolejnych kartach (właściciel, powierzch-nia, rodzaj zagospodarowania). Po opisie Chrzelic, następuje podobny opis odnośnie Łącznika (Lontznik) oraz kolejnych miejscowości i folwarków majoratu (Nowa Wieś (Neudorff), Mokre (Mocker), Radostynia (Radstein), Brzeźnica (Brzestnitz) i Frącki (Frontzke), Pogórze (Pogors), Rymkowice (Ringwitz), Przychód (Przychodt), Leopoldowice (Leopoldsdorff), Dziedzice (Dziedzitz), Ścigów (Schiegau). Całość zamyka opis miasteczka Strzeleczki (Städtlein Klein Strelitz) z przyległą miejscowością Oracze (Oratsch) Number of units in the group: 1
45/146/0 Akta dóbr rodziny Zieler und Klipphausen w Dąbrowie Niemodlińskiej 1873-1874 0 Unroll
Wszystkie trzy zachowane jednostki dotyczą gospodarki leśnej z bardzo krótkiego wycinka czasowego (lata 1873-1874) i odnoszą się do planów wyrębu oraz planów gospo-darczego wykorzystania drewna. Treść tych materiałów – poza kwestią gospodarki leśnej majątku dąbrowskiego – nie wnosi wiele do historii rodu, właścicieli Dąbrowy Niemodliń-skiej. Number of units in the group: 3
45/147/0 vacat - Akta podworskie rodziny von Oppersdorf z Głogówka, powiat Prudnik - włączony do zespołu nr 8 Akta miasta Głogówka 0 Unroll
Number of units in the group: 0
45/148/0 Akta dóbr rodziny Strachwitz w Izbicku 1798, 1852-1870 0 Unroll
Dokument pergaminowy, w którym Fryderyk Wilhelm II król pruski nadaje radcy wojennemu i dominialnemu Józefowi Augustowi von Strachwitz z Poznania prawo osiedlenia się w Prusach południowych był własnością hrabiego Hiacynta von Strachwitz właściciela Izbicka w 1871 r. Pozostałe jednostki zawierają umowy regulujące w połowie XIX wieku, w tym funkcjonowanie fideikomisu oraz likwidację serwitutow w Ligocie Czambrowowej . Number of units in the group: 3
45/149/0 Akta dóbr rodzin Gaszynów i Henckel von Donnersmarcków w Krowiarkach 1603-1935 42 Unroll
Zespół zawiera bardzo reprezentatywne materiały dla akt podworskich. Znajdują się bowiem w nim akta dot. gospodarki (tu - leśnej), sprawy spadkowe, fundacji i prawa patrona-tu , uwłaszczeń oraz – najcenniejsze – opisujące bezpośrednio dzieje rodu, jego herb itd. Wszystko zaś uzupełnia znakomity materiałem ilustracyjny w postaci albumu prezentującego obrazy z regionu głubczyckiego, w tym majątków należących do Edgara hrabiego Henckel von Donnersmarcka. Nie zabrakło też dokumentu pergaminowego, w którym cesarz Rudolf II przekazuje majątek i wieś Maków (Mackaw) w księstwie raciborskim wraz ze wszystkimi przynależnościami Kacprowi Beßen panu von Cöln und Kenzendorf auf Crawatsch. Szkoda jedynie, że nie zachowało się nic ze spisów, jakie zawiera jednostka o sygn. 4, która podaje informacje o posiadaniu w archiwum rodowym Gaszynów dokumentów od 1482 r. (dot. posiadaniu zamku w Kietrzu) oraz licznych, kolorowanych wizerunków herbów i drzew genealogicznych rozgałęzionego rodu Gaszynów. Niemniej znajduje się tam bardzo cenny materiał dla badaczy rodu: dane (notatki) do sporządzenia drzewa genealogicznego obejmującego okres XVII-XIX w., a następnie szkic tegoż drzewa . I nie są to jedyne wartościowe dane z tejże jednostki; nab.8117/2015: sprawy sporne oraz dotyczące dziedziczenia przez rodzinę, odpisy listów, zadłużenia i pożyczki, korespondencja ogólna- konflikty, spory 1622-1790 (18 j.a.). Number of units in the group: 26
45/150/0 Akta podworskie z Księżego Pola, powiat Głubczyce 1652 0 Unroll
Number of units in the group: 1
45/151/0 vacat - Akta podworskie z Makowa, powiat Racibórz - włączony do zespołu nr 149 - Akta dóbr rodzin Gaszynów i Henckel von Donnersmarcków w Krowiarkach 0 Unroll
Number of units in the group: 0
45/152/0 Archiwum hr. Praschmy z Niemodlina 1407-1944 0 Unroll
Number of units in the group: 1691
45/153/0 Akta dóbr książąt Lichnowskich z Raciborza 1809-1910 0 Unroll
W zespole znajdują się akta zjednoczonego sądu patrymonialnego księcia Lichnow-skiego (Fürst Lichnowskysches vereinigtes Patrimonial-Gericht). Jego siedzibami były nie-które miejscowości należące do majątku księcia. W zespole znajdują się materiały sądów w Syryni oraz Bolaticach . Główny sąd majoratu znajdował się w Raciborzu . Część materiałów zespołu dotyczy miejscowości, będących w posiadaniu książąt Lichnowskich, a znajdujących się obecnie na terenie dzisiejszych Czech . Podobne archiwa-lia (wytworzone przez sąd patrymonialny w Bolaticach), znajdują się w zespole nr 1797: Sąd Obwodowy w Głubczycach Number of units in the group: 12
45/154/0 Akta podworskie z Radawia 1812-1939 0 Unroll
zarządzenia oleskiego starosty powiatowego 1845-1846 (1 j.a.), pomiary gruntów 1812-1847 (4 j.a.), recesy uwłaszczeniowe 1819-1928 (10 j.a.), sprzedaż zboża i paszy 1836-1843 (2 j.a.), sprawy gospodarcze, podatkowe, wypłaty dla robotników 1836-1933 (6 j.a.), finanse 1840-1842 (7 j.a.), sprawy szkół i kościołów (Zębowice i Radawie) 1839-1907 (3 j.a.), organizacja sądownictwa, policji, zatargi między właścicielem a chłopami, kradzież drzewa z lasów 1840-1905 (6 j.a.). Number of units in the group: 41
45/155/0 Akta podworskie rodziny von Hoym ze Sławięcic, powiat Koźle 1737-1770 [1970-1971] 0 Unroll
rachunki gospodarcze folwarków 1737-1750 (22 j.a.), rachunki miesięczne odlewów młotowni w Miedarach 1760-1770 (104 j.a.), fotogrametryczna inwentaryzacja ruin zamku w Sławięcicach 1970-1971 (1 j.a.) Number of units in the group: 127
45/156/0 Akta dóbr rodziny Renard w Strzelcach Opolskich 1826, 1871-1877 0 Unroll
Na podstawie znaku kancelaryjnego można domyślać się, że archiwum majątku strze-leckiego było dosyć rozbudowane (akta dzieliły się na kilka wydziałów). Nie zachowały się niestety po nim żadne inne ślady, podobnie jak w przypadku pozostałych materiałów archi-walnych sprzed 1945 r. (bez względu na rodzaj) z terenu dzisiejszego powiatu strzeleckiego. Jedyna zachowana w zespole jednostka to rejestr klas bonitacyjnych gleb z terenu Żędowic, należących do państwa Strzelce Opolskie z czasów, gdy jego właścicielem był Andreas Maria hrabia Renard, przes.1712/2012: sprawy gruntowe miejscowości Kielcza, Solarnia, Rusinowice, rejestry pomiaru gruntów miejscowości Zawadzkie, Żędowice, Kolonowskie 1871-1877 (1 j.a.) Number of units in the group: 2
45/157/0 Akta dóbr rodziny Garnier w Turawie 1808-1939 0 Unroll
Wszystkie jednostki znajdujące się w zespole dotyczą spraw gospodarczych i finansowych: od obrotu ziemią (sprzedaż dominium Zakrzów Turawski), przez remonty i ubezpieczenia zabudowań, po inwentarze majątku i rejestry spraw finansowych. Number of units in the group: 7
45/158/0 Akta dóbr rodziny Hőnika w Wierzbniku 1869-1888 0 Unroll
Obydwie jednostki zawierają odpisy i regesty dokumentów, których treść związana jest z majątkiem w Wierzbnik z lat 1371-1689. Sporządzone zostały na zlecenie Oswalda von Hoenika ówczesnego właściciela tych dóbr, przez Archiwum Państwowe we Wrocławiu. Wszystkie sygnowane są przez Colmara Grünhagena. Koszt tej, niezwykle wartościowej, kwerendy był niebagatelny, bo wyniósł dokładnie 62 talary, 7 srebrnych groszy 6 fenigów Number of units in the group: 2
45/159/0 Akta dóbr rycerskich rodziny Hundt w Wilemowicach 1793-1802 0 Unroll
Uwierzytelnienie umowy sporządzonej w 1793 r. przez Pruską Komisję Urbarialną powiatu grodkowskiego pomiędzy właścicielem dóbr rycerskich Wilemowice Karolem Zygfrydem baronem von Hundt (Carl Siegfried Freiherr von Hundt) a jego poddanymi - 1 j.a. (1793-1802). Number of units in the group: 1
45/160/0 Akta dóbr Maksymiliana Habsburga – Este w Zopowych 1814-1858 0 Unroll
1.Finanse - 6 j.a. (1852-1858); 2. Dzierżawy majątku - 1 j.a. (1814-1816); 3. Procesy sądowe właścicieli dominum zopowskiego z mieszkańcami 3 j.a. (1843-1849) Number of units in the group: 10
45/161/0 Fundacja rodziny Ziemieckich dla biednych w dobrach Ziemiełowice 1804-1823 0 Unroll
własności i dzierżawy w Ziemiełowicach 1809-1822 (4 j.a.), statut fundacji 1804-1817 (1 j.a.), sprawy sądowe w dobrach Ziemiełowice 1820-1822 (2 j.a.), sprawy administracyjno-rachunkowe 1810-1823 (4 j.a.), akta komisarza Geyera z Namysłowa 1817 (1 j.a.) Number of units in the group: 12
45/162/0 Akta dóbr rodziny von Reichenbach w Branicach i Bliszczycach 1778-1784 0 Unroll
Kontrakt dzierżawy dóbr Branice i Bliszczyce zawarty przez Henryk hrabiego Reichenbach (Heinrich Reichsgraf von Reichenbach) z Johannem Danielem Baumgartem oraz dołączone raporty finansowe - 1 j.a. (1778-1784) Number of units in the group: 1
45/163/0 vacat - Mapy miasta i powiatu głubczyckiego - włączone do zespołu nr 2634 - Zbiór Kartograficzny Archiwum Państwowego w Opolu do 1945 roku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
45/164/0 vacat - Mapa powiatu grodkowskiego - włączone do zespołu nr 2634 - Zbiór Kartograficzny Archiwum Państwowego w Opolu do 1945 roku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
45/165/0 vacat - Mapy powiatu kozielskiego - włączone do zespołu nr 2634 - Zbiór Kartograficzny Archiwum Państwowego w Opolu do 1945 roku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
45/166/0 vacat - Mapy miasta i powiatu krapkowickiego - włączone do zespołu nr 2634 - Zbiór Kartograficzny Archiwum Państwowego w Opolu do 1945 roku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
45/167/0 vacat - Mapa miasta i powiatu namysłowskiego - włączone do zespołu nr 2634 - Zbiór Kartograficzny Archiwum Państwowego w Opolu do 1945 roku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
Showing 421 to 450 of 3,962 entries.