Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
45/219/0 Gminna Rada Narodowa w Rozmierce 1945-1954 0 Unroll
podział terytorialny gminy 1951, 1953 (2 j.a.), organizacja biura zarządu gminnego - statut 1949 (1 j.a.), protokoły z posiedzeń Rady i prezydium Rady 1947-1954 (11 j.a.), komisje radzieckie - plany pracy, protokoły z posiedzeń i przeprowadzonych kontroli 1949-1954 (4 j.a.), protokoły z sesji Rady 1950-1954 (5 j.a.), protokoły z zebrań aktywu gminnego 1952 (1 j.a.), protokoły z narad sołtysów z wyborcami 1946-1947 (1 j.a.), protokoły z sesji sołtysów i zebrań gromadzkich 1949-1954 (6 j.a.), kontrola wewnętrzna i władz nadzorczych 1949, 1951, 1953 (3 j.a.), majątek gminy i gromad 1949 (1 j.a.), sprawy Urzędu Stanu Cywilnego - zgłoszenia i poświadczenia urodzenia dziecka, akta zawarcie małżeństwa, akta zgonów, akta zbiorowe, statystyka US C 1945-1954 (32 j.a.), weryfikacja miejscowej ludności i sprawy obywatelstwa 1949-1950 (3 j.a.), zmiana pisowni imion i nazwisk 1947- 1950, 1952-1954 (6 j.a.), ewidencja i kontrola ruchu ludności - sprawozdania miesięczne, spis ludności 1945-1946, 1950-1952 (3 j.a.), budżet 1947-1950 (3 j.a.), sprawozdania rachunkowe 1947-1950 (3 j.a.), podatek gruntowy - rejestry wymiarowe, rejestry poboru podatków i odpisów podatku, księgi biercze 1946-1954 (22 j.a.), podatek od nieruchomości i lokali - rejestry wymiarowy, księgi biercze 1947-1954 (8 j.a.), Społeczny Fundusz Oszczędnościowy - wykazy i rejestr ustalonych wkładów oszczędnościowych 1948-1951 (4 j.a.), protokoły, zestawienia, sprawozdania podatkowe 1945-1949 (1 j.a.), arkusze rozliczeniowe do zestawienia zworu P4 b.d. (1 j.a.), wpłaty podatkowe b.d. (1 j.a.), kataster gruntowy 1947 (1 j.a.), walka z analfabetyzmem 1949-1950 (1 j.a.), kat.B: wykazy kart osobowych oraz zgłoszeń dotyczących zamieszkania w gromadzie Rozmierka 1954 (1 j.a.), wykaz mieszkańców zamieszkałych w gromadach gminy Rozmierka 1953 (1 j.a.), księga meldunkowa wsi Jędrynie 1945-1953 (2 j.a.), księga meldunkowa wsi Osiek 1945-1953 (1 j.a.), księga meldunkowa wsi Rozmierz 1945-1953 (2 j.a.), księga meldunkowa wsi Sucha 1945- 1953 (2 j.a.); nab: 7293/2014: domowa książka meldunkowa gromady Sucha gminy Rozmierka 1952 ( 2 j.a.), spis mieszkańców wsi Osiek, Rozmierka, Rozmierz, Kadłub b.d. (1 j.a.), przes.2035/2014: Rejestr skarg i zażaleń w sprawie wyborów 1952 (1 j.a.); nab. 8265/2016: akta osobowe 1945-1948 (2 j.a.). Number of units in the group: 139
45/220/0 Gminna Rada Narodowa w Szymiszowie 1945-1954 [1986] 0 Unroll
protokoły z posiedzeń Rady i prezydium Rady 1948 -1951, 1954 (5 j.a.), komisje radzieckie - plany pracy, protokoły z posiedzeń i przeprowadzonych kontroli 1948-1953 (2 j.a.), protokoły z sesji 1950-1954 (3 j.a.), uchwały Gminnej Rady Narodowej 1946-1954 (1 j.a.), sprawozdania z działalności prezydium Rady 1952 (1 j.a.), protokoły z sesji i odpraw roboczych sołtysów 1950 (1 j.a.), sprawy organizacyjne 1948 (1 j.a.), kontrole 1950, 1952-1953 (2 j.a.), majątek gminy 1950 (1 j.a.), spisy gospodarstw, wykazy nieruchomości i drobnych producentów rolnych 1946-1947 (1 j.a.), narodowy spis powszechny 1950 (1 j.a.), weryfikacja miejscowej ludności i sprawy obywatelstwa 1949-1951 (4 j.a.), stan ludności gminy 1952-1953 (1 j.a.), budżet 1946-1953 (8 j.a.), plan wykonania preliminarza wydatków, sprawozdanie rachunkowe i z wykonania budżetu 1947, 1951, 1953 (3 j.a.), dochody gminy 1947 (1 j.a.), podatek gruntowy - zestawienie wyników wymiaru podatku, rejestr wymiarowy, księgi biercze 1945-1954 (15 j.a.), podatek od nieruchomości - zestawienie wyników wymiaru podatku od nieruchomości, księgi biercze 1946-1950, 1952-1954 (7 j.a.), Fundusz Gospodarki Mieszkaniowej - rejestr wymiarowy i poborowy wpłat 1950 (1 j.a.), Społeczny Fundusz Oszczędnościowy - wykaz uczestników Funduszu "B", wykaz wkładów oszczędnościowych, rejestr przeliczeń ustalonych wkładów oszczędnościowych 1948-1950 (4 j.a.), wybory do rad narodowych 1954 (1 j.a.), dopływ: protokoły z sesji Rady 1953-1954 (2 j.a.), uchwały GRN 1946-1953 (1 j.a.), protokoły z posiedzeń prezydium Rady 1954 (1 j.a.), komisje radzieckie - plany pracy, protokoły z posiedzeń i kontroli 1951-1953 (1 j.a.), sprawy organizacyjne 1948 (1 j.a.), księga meldunkowa i tabele statystyczne 1946-1950 (1 j.a.); nab. 8267/2016: akta osobowe 1945-1986 (4 j.a.). Number of units in the group: 75
45/221/0 Gminna Rada Narodowa w Zawadzkiem 1945-1954 0 Unroll
organizacja biura Zarządu Gminnego - regulamin i statut 1947-1949 (1 j.a.), protokoły z posiedzeń Rady i prezydium 1947-1952 (7 j.a.), komisje radzieckie - protokoły z posiedzeń i przeprowadzonych kontroli 1948-1950, 1952 (3 j.a.), protokoły z sesji Rady 1950-1952 (3 j.a.), sprawy gospodarki komunalnej - oświetlenia ulic, budowa parku gminnego, budowa wodotrysku, sprawozdania roczne 1952-1953 (2 j.a.), wykaz sióstr zakonnych 1951 (1 j.a.), weryfikacja miejscowej ludności - opinie w sprawach narodowościowych 1950-1952 (1 j.a.), budżet 1947-1952 (4 j.a.), zestawienia wydatków i dochodów budżetowych, sprawozdania budżetowe 1951-1953 (3 j.a.), podatek gruntowy 1947, 1951-1952 (3 j.a.), podatek od nieruchomości 1948-1949 (2 j.a.), księga biercza wpłat 1948-1949 (1 j.a.); nab. 7294/2014: księga biercza wpłat na FGM 1951 (1 j.a.), korespondencja Urzędu Stanu Cywilnego 1953 (1 j.a.); nab. 8277/2016: akta osobowe 1945-1948 (1 j.a.). Number of units in the group: 34
45/222/0 Gminna Rada Narodowa w Zdzieszowicach 1945-1954 0 Unroll
protokoły z posiedzeń Rady i prezydium 1947-1950 (13 j.a.), komisje radzieckie - plany pracy, protokoły z posiedzeń 1948-1954 (5 j.a.), protokoły z sesji Rady 1950-1954 (5 j.a.), uchwały Zarządu Gminnego prezydium Rady 1947-1951 (1 j.a.), sprawozdania sytuacyjne 1945-1947 (2 j.a.), kontrola wewnętrzna i władz nadzorczych 1950 (1 j.a.), majątek gminy i gromad 1947-1948 (1 j.a.), akta Urzędu Stanu Cywilnego- zawiadomienia o zawarciu małżeństwa, akta zbiorowe 1951 (1 j.a.), budżet 1947-1949 (2 j.a.), podatek gruntowy - rejestry wymiarowe, rejestry odpisu, rejestr gospodarstw rolnych, księgi biercze 1946-1954 (27 j.a.), podatek od nieruchomości - księgi wymiarowe, księgi biercze 1945-1954 (10 j.a.), świadczenia w naturze - księga wymiary i wykonania świadczeń 1954 (1 j.a.), Społeczny Fundusz Oszczędnościowy - wykaz ustalonych wkładów oszczędnościowych 1948-1951 (4 j.a.), zestawienie wymiaru i poboru podatków, księga biercza podatku 1947 (2 j.a.), kataster gruntowy 1947-1949 (1 j.a.), wykaz osób posiadających gospodarstwa 1949, 1952 (2 j.a.), walka z analfabetyzmem 1949-1951 (1 j.a.), oświata i kultura - sprawy świetlic 1951-1952 (1 j.a.), dopływ: protokoły z posiedzeń plenarnych Rady 1946 (1 j.a.), budżet na 1949 rok (1 j.a.); nab. 7294/2014: budżet na rok 1947 i 1948 (2 j.a.), budżet na rok 1950 (1 j.a.), wykonanie budżetu za rok 1951 (1 j.a.), budżet na 1952 rok (1 j.a.), bilans za 1952 rok (1 j.a.), preliminarz budżetowy na rok 1951 i 1954 (2 j.a.), bilans roczny - 1950 rok (1 j.a.), sprawozdania z budżetu 1945-1946 (1 j.a.), statuty podatkowe, listy wyborcze 1949 (1 j.a.), protokoły posiedzeń Gminnej Rady Narodowej 1951 (1 j.a.); nab. 8276/2016: akta osobowe 1945-1948 (2 j.a.). Number of units in the group: 97
45/223/0 Gminna Rada Narodowa w Zimnej Wódce 1945-1954 0 Unroll
organizacja biura Zarządu Gminnego - regulamin 1949 (1 j.a.), protokoły z posiedzeń Rady i prezydium Rady 1947-1954 (10 j.a.), komisje radzieckie - protokoły z posiedzeń, przeprowadzonych kontroli 1948-1949, 1953-1954 (2 j.a.), protokoły z sesji Rady 1950-1954 (5 j.a.), sprawozdania z działalności Rady 1950 (1 j.a.), protokoły z posiedzeń Zarządu Gminnego 1948-1949 (1 j.a.), protokoły z sesji i odpraw sołtysów 1947-1949, 1952 (2 j.a.), skład osobowy zarządu gminnego i gminnej rady narodowej 1950 (1 j.a.), protokoły z przeprowadzonych kontroli Rady 1950 (1 j.a.), plany i raporty sytuacyjne 1949-1950 (1 j.a.), ewidencja repatriantów 1945-1946 (1 j.a.), budżet i preliminarze budżetowe 1946-, 1948-1950, 1953 (6 j.a.), sprawozdania rachunkowe 1949-1951 (2 j.a.), podatek gruntowy - rejestry, zestawienia, księgi biercze 1947-1954 (9 j.a.), podatek od nieruchomości i lokali - rejestr wymiarowy, ksiegi biercze 1947-1954 (7 j.a.), wykaz podatników gospodarki uspołecznionej 1954 (1 j.a.), kataster gruntowy 1946-1947 (1 j.a.), wykaz gospodarstw podupadłych 1951 (1 j.a.), spis powierzchni użytków oraz zasiewów 1950 (1 j.a.), odbudowa ze zniszczeń wojennych - plany ,rysunki techniczne, kosztorysy odbudowy szkoły powszechnej w Olszowie 1950 (1 j.a.), Front Jedności Narodu - protokoły z zebrań komitetów gromadzkich 1954 (1 j.a.), dopływ: sprawozdania finansowe 1953-1954 (1 j.a.), protokoły szkód w zasiewach wyrządzonych przez zwiezrzynę leśną 1953-1954 (1 j.a.), budżet na rok 1947,budżet na rok 1951-1952, preliminarz budżetowy na 1951 (5 j.a.), akta osobowe pracowników GRN 1950 (1 j.a.), fundusze na szkolnictwo gminne 1947-1949 (1 j.a.), kat.B: protokoły kontroli wykonania budżetu, protokoły posiedzeń komisji 1951-1954 (1 j.a.), spis mieszkańców 1949 (1 j.a.), księga meldunkowa miejscowości Olszowa 1951-1953 (2 j.a.), księga meldunkowa miejscowości Zalesie 1945-1953 (4 j.a.), księga meldunkowa miejscowości Popice 1945-1950 (1 j.a.), księga meldunkowa 1945-1950 (1 j.a.), księga meldunkowa miejscowości Nogawczyce 1948 (1 j.a.); nab. 7295/2014: księga meldunkowa 1945-1950 (1 j.a.). Number of units in the group: 77
45/224/0 Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Opolu [1921] 1950-1976 [2007] 0 Unroll
Wydział Organizacyjno-Prawny - sesje WRN, protokoły, sprawozdania, plany pracy komisji WRN, zespoły radnych, składy osobowe rad, Konwent Seniorów, posiedzenia Prezydium WRN, narady przewodniczących, wykazy pracowników prezydiów rad narodowych, skargi, wydawnictwa, kontrole, nadzór prawny, organizacja prezydiów rad narodowych, plany pracy, akty prawne, Komitety Blokowe, wybory do rad narodowych, sprawozdania 1945-1974 (1064 j.a.), mapy ( 1j.a.) Wojewódzka Komisja Planowania Gospodarczego - posiedzenia WKPG i kolegium WKPG, posiedzenia Wojewódzkiej Komisji Oceny Projektów Inwestycyjnych, plany gospodarcze i inwestycyjne, sprawozdania z realizacji planów, nadzór i kontrole 1950-1975 (174 j.a.) mapy: studia planów, rolnictwo, demografia (92 j.a.) Wydział Finansowy - sprawozdania i analizy finansowe, komisja odwoławcza, inspekcje w jednostkach nadzorowanych, budżety jednostkowe i terenowe, rewizje finansowo-księgowe, rejestr przedsiębiorstw państwowych, plany pracy, sprawozdania, Oddział Podatków Wiejskich 1950-1974 (449 j.a.) Wydział Budownictwa Urbanistyki i Architektury - protokoły kontroli jednostek podległych, inwentaryzacje miejscowości, plany zagospodarowania przestrzennego 1947-1973 (75 j.a.), Mapy - plany zagospodarowania przestrzennego (6 j.a.) Wydział do Spraw Wyznań - sprawozdania dotyczące budownictwa sakralnego i duchownych, analiza skarg i wniosków, nadzór na kościołem Rzymskokatolickim i wyznaniami nierzymskokatolickimi, oraz stowarzyszeniami 1956-1973 (56 j.a.) Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - plany gospodarcze, kontrole, sprzedaż nieruchomości państwowych 1956-1974 (66 j.a.) Wydział Gospodarki Wodnej i Ochrony Powietrza - plany pracy wydziału, sprawozdania z inwestycji gospodarki wodnej, bilanse wodne, plany perspektywiczne gospodarki wodnej województwa, dokumentacja hydrotechniczna 1955-1971 (94 j.a.), Laboratorium Badania Wody i Ścieków - komunikaty o stanie czystości wód 1961-1973 (58 j.a.) Wydział Handlu - narady, plany produkcji i obrotu handlowego, analizy działalności produkcyjnej, kontrole, oceny zaopatrzenia 1951-1973 (47 j.a.) Wydział Komunikacji - konferencje i narady, plany inwestycyjne, sprawozdania z czynów społecznych i funduszu gromadzkiego, sprawozdania o pojazdach i drogach, kontrola jednostek podległych, projekty budowy i remontów mostów 1950-1971(119 j.a.) Wydział Kultury i Sztuki - organizacja wydziału i jednostek podległych, posiedzenia wydziału, Wojewódzkiej Rady Kultury, aktywu kulturalno-oswiatowego, szkolenia w zakresie działalności kulturalno-oświatowej, plany pracy i sprawozdania, protokoły kontroli jednostek podległych, preliminarze budżetowe, kwestionariusze sprawozdawczo-statystyczne dla bibliotek, sprawozdania z działalności jednostek organizacyjnych kultury i oświaty 1947-1972 (292 j.a.) Wydział Przemysłu i Usług - protokoły narad wydziału, plany pracy wydziału, programy inwestycyjne, plany finansowe przedsiębiorstw, analizy działalności gospodarczej, sprawozdania GUS o przedsiębiorstwach, kontrole w jednostkach podległych, zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej 1950-1974 (196 j.a.) Wydział Rolnictwa i Leśnictwa - protokoły posiedzeń Zespołu Rolnego, odpraw kierowników, protokoły i sprawozdania pokontrolne, plany gospodarcze rolnictwa i leśnictwa, wnioski wydziału, sprawozdania z wykonania planów i sprawozdania statystyczne, budżety i sprawozdania z ich realizacji, przydziały i nadania gospodarstw, uwłaszczenia 1946-1973 (492 j.a.) Oddział Oświaty Rolnej - protokoły odpraw roboczych i konferencji, protokoły kontroli, organizacja szkół, plany gospodarczo-finansowe, sprawozdania GUS 1947-1971 (170 j.a.) Wydział Skupu - plany pracy, protokoły Wojewódzkiego Zespołu Koordynacji Skupu, sprawozdania z wymiaru obowiązkowych dostaw, kontrola jednostek podległych, 1950-1971 (70 j.a.) Wydział Zatrudnienia - plany pracy i sprawozdania w zakresie pośrednictwa pracy 1950-1973 (51 j.a.) Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej - protokoły i sprawozdania z narad, sprawozdania z kontroli, budżety, plany gospodarcze, plany zatrudnienia i funduszu płac, sprawozdanie z zatrudnienia 1950-1973 (152 j.a.) Komisja Cen - protokoły posiedzeń kolegium 1956-1969 (13 j.a.) Wojewódzki Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki - protokoły posiedzeń prezydium, protokoły posiedzeń Komitetów Kultury Fizycznej, kontrole, plany pracy, sprawozdania statystyczne, sprawozdania finansowe, budżety, inwentaryzacja bazy sportowej 1950-1974 (132 j.a.) Kuratorium Okręgu Szkolnego - organizacja jednostki własnej i jednostek podległych, skargi i zażalenia, konferencje, posiedzenia rad pedagogicznych, protokoły kontroli i wizytacji szkół, budżety i preliminarze budżetowe, plany pracy, plany gospodarcze, sprawozdania GUS, sprawozdania ze szkół 1945-1975 (590 j.a.) Urząd Spraw Wewnętrznych - zarządzenia własne, posiedzenia i narady kierowników, kontrole WSW w PPRN i PMRN, nadzór na USC, plany pracy, wywłaszczenia, zmiana imion i nazwisk, nadzór nad stowarzyszeniami, sprawy narodowościowe, akcja weryfikacyjna, obywatelstwo, migracje ludności (wyjazdy do Niemiec, przyjazdy), bezpieczeństwo publiczne, sprawy graniczne, ewidencja ludności 1948-1982 (1274 j.a.) Wojewódzki Komitet Obrony - zarządzenia i wytyczne, protokoły posiedzeń 1964-1971 (7 j.a.) Oddział Wojskowy - sprawozdania z działalności oddziału i oddziałów (referatów) PPRN i PMRN, przekazywanie nieruchomości na rzecz wojska 1946-1972 (61 j.a.) Wydział Kadr i Szkolenia - narady robocze 1953 (1 j.a.) Wydział Statystyki - protokoły narad i odpraw, plany pracy, sprawozdania, kontrole 1954-1965 (17 j.a.) Inspektorat Kontrolno-Rewizyjny - narady i odprawy, inspekcje zewnętrzne, kontrole finansowe jednostek podległych PWRN, sprawozdania z działalności 1952-1962 (56 j.a.) Samodzielny Oddział Geologii - inwentaryzacja surowców mineralnych i kopalin, programy badań geologiczno-inżynierskich 1960-1973 (75 j.a.) Wojewódzkie Biuro Geodezji - wykazy gruntów 1950-1973 (12 j.a.) Wojewódzka Komenda Straży Pożarnych - rozkazy Komendanta Wojewódzkiego, manewry pożarnicze, statystyka pożarów, sprawozdania, budżety 1950-1966 (109 j.a.) Wydział Organizacyjno-Prawny-Wydawnictwa 1965 (1 j.a.) Wojewódzka Pracownia Planów Regionalnych przy WKPG 1969-1971 (3 j.a.) Wydział Rolnictwa i Leśnictwa 1962-1963 (5 j.a.) Inspektorat Kontrolno-Rewizyjny 1961-1974 (18 j.a.) Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury - mapy 1949-1953 (16 j.a.), dopływ: nab. 4687 przyjazdy na pobyt stały do Polski - karty repatriacyjne 1956-1960 (1 j.a.), przes.1003/2007 -zarządzenia organizacyjne w sprawie podziału czynności i zakresu probaty Przewodniczącego i członków Prezydium WRN ora-z zakresy działania Referatów i Wydziałów 1950 (1 j.a.), przes.1051/2007 - przejmowanie nieruchomości na własność Skarbu Państwa: Biskupów cmentarz, Trzeboszowice - cmentarz, Brzezina Polska - kościół 1967-1971 (1 j.a.), dopływ; nab.5703/2009: atlas map powiatów województwa opolskiego 1969 (1 j.a.- 13 map), przes.1408/2009: Biuletyn Informacyjny 1973 (1 j.a.), informacje o przebiegu orzecznictwa o wykroczeniu na terenie województwa opolskiego 1972-1973 (2 j.a.), nab.5896/2010: wnioski o pozwolenie na wyjazd do Niemiec 1950 (3 j.a.), przyjazdy z terenu Związku Radzieckiego na pobyt stały 1956-1959 (4 j.a.), repatriacja osób do Niemieckiej Republiki Demokratycznej 1954 (2 j.a.), przyjazdy na pobyt stały do Polski z Niemiec, Rumunii i Czech 1959 (1 j.a.), wykazy osób wyjeżdżających do Niemieckiej Republiki Federalnej 1956 (2 j.a.), ewidencja repatriantów 1956 (3 j.a.), sprawozdania z działalności domów starców i domów opieki, sierocińców 1945-1953 (31 j.a.), kwestionariusze fundacji 1945-1947 (9 j.a.), sprawozdania z działalności warsztatów pracy 1947 (5 j.a.), plany gospodarcze 1958-1959 (4 j.a.), wykazy statystyczne z zakresu pomocy społecznej 1950-1952 (3 j.a.), planowanie, sprawozdawczość i statystyka w zakresie pomocy społecznej 1960-1961 (2 j.a.), nadzór nad domami opieki społecznej 1964-1965 (1 j.a.), ewidencja fundacji 1945-1949 (1 j.a.), protokoły zdawczo-odbiorcze akt z innych instytucji do Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Opolu 1950-1952 (1 j.a.), akta spraw karnych skarbowych 1963-1970 (153 j.a.), dopływ: nab.6212/2011: dokumentacja techniczna - hydrogeologiczna, projekty badań, instalacji 1959-1975 (37 j.a.), dopływ - nab.6245/2011: projekty planów gospodarczych 1954-1957 (6 j.a.), plany perspektywiczne 1957-1959 (6 j.a.), plany gospodarcze 1956-1960 (15 j.a.), projekt planu i plany inwenstycyjne 1956-1960 (26 j.a.), wykaz inwestycji scentralizowanych 1960 (1 j.a.), plan rzeczowo-finansowy 1960 (1 j.a.), plany techniczno-ekonomiczne 1955-1956, 1963 (2 j.a.), plan operatywny 1955-1956 (1 j.a.), plan produkcji -Wydział Handlu 1963 (1 j.a.), materiały dotyczące planowania w dziedzinie rolnictwa i leśnictwa 1956-1959 (1 j.a.), wskaźniki Narodowego Palnu Gospodarczego 1956 (1 j.a.), planowanie w zakresie sprzedaży i skupu, zalesień, plany pracy 1951-1957 (7 j.a.), preliminarz budżetowy, nab. 6440/2012: uproszczony plan urządzenia lasów niepaństwowych położonych w gromadzie Racławice dla wsi Dzierżysławice i Racławice za okres 01.01.1967 - 31.12.1976 1968 (1 j.a.); nab. 8313/2016: akta osobowe 1921-1964 (6 j.a.); nab. 8731/2016: akta osobowe 1927-1997 (197 j.a.); nab. 8732/2016: akta osobowe 1935-2001 (310 j.a.); nab. 8733/2016: akta osobowe 1929-1998 (194 j.a.); nab. 8734/2016: akta osobowe 1945-2000 (162 j.a.); nab. 8735/2016: akta osobowe1930-2004 (151 j.a.); nab. 8736/2016: akta osobowe 1945-2004 (77 j.a.); nab. 8737/2016: akta osobowe 1934-2007 (209 j.a.); nab. 8738/2016: akta osobowe 1945-1997 (325 j.a.); nab. 8739/2016: akta osobowe 1946-1952 (1 j.a.), nab.9266/2018: protokół z posiedzenia ZROPI Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa 1964 (1 j.a.), spisy akt przekazanych z Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach 1950 (1 j.a.), zezwolenia na zawarcie małżeństwa za granicą 1950 (1 j.a.), upoważnienia na zawarcie związku małżeńskiego 1950 (1 j.a.) Number of units in the group: 8810
45/225/0 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej i Urząd Powiatowy w Krapkowicach [1945]1950-1975 [1988] 0 Unroll
Wydział Organizacyjno-Prawny: zarządzenia przewodniczącego Prezydium Powiatowej Rady Narodowej 1972-1973 (1 j.a.), protokoły z sesji Powiatowej Rady Narodowej 1956-1975 (32 j.a.), rejestr uchwał Powiatowej Rady Narodowej 1956-1969 (1 j.a.), wybory - spotkania radnych z wyborcami, informacje i materiały ze spotkań, plany spotkań posłów i radnych, informacje z przebiegu spotkań radnych z wyborcami 1958, 1965-1973 (12 j.a.), wnioski, postulaty wyborcze i ich realizacja 1965-1973 (8 j.a.), ewidencja wniosków komisji 1956, 1969-1973 (2 j.a.), komisje - protokoły z posiedzeń, kontroli, wykonanie wniosków komisji, plany pracy komisji 1956-1973 (152 j.a.), posiedzenia Prezydium Powiatowej Rady Narodowej - protokoły 1956-1974 (64 j.a.), postanowienia Prezydium 1975 (1 j.a.), rejestr uchwał Prezydium Powiatowej Rady Narodowej 1958-1973 (3 j.a.), protokoły z narad przewodniczącego i sekretarzy 1956-1957, 1959 (3 j.a.), protokoły z narad kierowników komórek organizacyjnych 1956-1961 (3 j.a.), protokoły z odpraw, narad, posiedzeń 1956 (1 j.a.), protokół z narady aktywu PZPR i ZSL 1957 (1 j.a.), usprawnienia organizacji o metod pracy 1967-1969 (1 j.a.), sprawy Przewodniczącego Prezydium PRN - informacje, sprawozdania, oceny 1969-1971 (4 j.a.), Powiatowa Komisja Planowania Gospodarczego: protokoły i uchwały Kolegium Powiatowej Komisji Palnowania Gospodarczego 1967-1969 (2 j.a.), analizy na posiedzenia Prezydium 1960-1965 (1 j.a.), uchwały Prezydium Powiatowej Rady Narodowej 1964-1965 (1 j.a.), rozwój powiatu - plany, informacje 1958-1960 (1 j.a.), opracowania rozwoju powiatu w latach 1958-1965 (1 j.a.), materiały do planów gospodarczych na lata 1957-1958 (1 j.a.), plany gospodarcze i wskaźniki do planu gospodarczego, plany roczne i wieloletnie, terenowe plny inwestycyjne, plany jednostek centralnych 1961-1974 (27 j.a.), sprawozdania z wykonania planów gospodarczych 1958-1966 (5 j.a.), analizy gospodarcze, opracowania analityczne 1969-1973 (5 j.a.), okresowe oceny sytuacji gospodarczej powiatu 1972-1874 (3 j.a.), kontrola wykonania planów 1956-1957 (2 j.a.), sprawozdania z kontroli, inspekcji i wyjazdów służbowych 1970-1974 ( 1 j.a.), bilanse zatrudnienia 1958-1974 (10 j.a.), czyny społeczne - programy, sprawozdania, dofinansowania 1956-1974 (8 j.a.), opinie w sprawie przekazywania i nabywania nieruchomości 1961, 1965 (2 j.a.), Wydział Finansowy: zarządzenia własne wydziału, akty normatywne 1962, 1966-1967 (2 j.a.), sprawozdania z działalności wydziału i referatu 1962, 1965-1968 (2 j.a.), sprawozdania jednostkowe budżetu centralnego 1956-1969 (2 j.a.), sprawozdania budżetu terenowego 1956-1974 (6 j.a.), sprawozdania budżetu terenowego Skarbowego Urzędu Komorniczego 1959-1970 (2 j.a.), budżety zbiorcze powiatu 1957-1972 (11 j.a.), zmiany kredytów budżetowych 1972-1973 (2 j.a.), zbiorcze sprawozdania z wykonania budżetu 1956-1973 (17 j.a.), analizy z wykonania zbiorczego budżetu 1962-1975 (6 j.a.), zbiorcze sprawozdania statystyczne 1956-1973 (10 j.a.), podatek gruntowy - wymiar podatku, sprawozdawczość i statystyka podatkowa, komisja podatkowa 1957-1973 (24 j.a.), protokoły i zarządzenia pokontrolne organów nadrzędnych i PPRN oraz sprawozdania z wykonania 1972-1973 (2 j.a.), inspekcje zewnętrzne 1959-1974 (9 j.a.), inspekcje w jednostkach nadzorowanych 1959-1974 (10 j.a.), protokoły pokontrolne, zarządzenia kontroli i rewizji w jednostkach podległych i nadzorowanych 1968-1975 (9 j.a.), planowanie dochodów budżetu centralnego i terenowego 1957-1973 (3 j.a.), planowanie dochodów z podatków i opłat 1968-1973 (3 j.a.), bilans zamknięcia 1971 (2 j.a.), Wydział Budżetowo-Gospodarczy: bilans jednostkowy 1968-1975 (6 j.a.), Wydział Oświaty i Kultury: protokoły z konferencji kierowników szkół 1970-1975 (1 j.a.), projekty organizacji szkół 1956 (1 j.a.), plany pracy i harmonogramy 1972-1975 (1 j.a.), plany finansowe przedszkoli 1972 (1 j.a.), sprawozdawczość i statystyka 1958-1973 (9 j.a.), wyniki nauczania, wyniki egzaminów 1967-1974 (1 j.a.), kompleksowa analiza stanu oświaty w powiecie krapkowickim 1973 (1 j.a.), sprawozdania jednostkowe z działalności świetlic, z inwestycji 1960-1972 (3 j.a.), kontrola zewnętrzna własnej jednostki 1956-1972, 1974 (2 j.a.), sprawozdania roczne z pracy wizytatorów 1972-1974 (1 j.a.), nadzór pedagogiczny - sprawozdania z wizytacji przedszkoli i szkół 1956-1963 (6 j.a.), budżet na rok 1959 (1 j.a.), sprawozdania budżetowe 1956-1963 (3 j.a.), arkusze sprawozdawcze z wyników klasyfikacji uczniów 1955/1956 (1 j.a.), sprawozdania jednostkowe szkół 1956-1960 (10 j.a.), zbiorcze zestawienia statystyczne dotyczące organizacji placówek szkolnych i sprawozdania statystyczne dotyczące przedszkoli 1962-1975 (2 j.a.), Powiatowy Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki: materiały z posiedzeń Komitetu 1964-1965 (1 j.a.), sprawozdania statystyczne z działalności Komitetu 1971-1975 (4 j.a.), Wydział Spraw Wewnętrznych: sprawozdania referatu karno-administracyjnego 1958-1967 (2 j.a.), sprawozdania GUS dotyczące ludności 1962-1963 (2 j.a.), kontrola jednostek podległych i nadzorowanych 1970-1972 (3 j.a.), wywłaszczenia - postępowanie wywłaszczeniowe i odszkodowawcze 1962, 1967-1970 (5 j.a.), wnioski inwestorów i zezwolenia na przeprowadzanie przewodów i urządzeń energetycznych na terenie nieruchomości 1960-1964, 1966 (5 j.a.), odtwarzanie i ustalanie treści aktów stanu cywilnego, prostowanie i unieważnianie akt stanu cywilnego 1956 - 1964 (31 j.a.), zmiana imion i nawisk - wnioski i orzekanie w sprawach zmiany imion i nazwisk, skorowidz orzeczeń w sprawie zmiany pisowni imion i nazwisk 1956-1972 (17 j.a.), sprawy stowarzyszeń - rejestracja, likwidacja stowarzyszeń, protokoły z kontroli, pisma dotyczące bieżącej działalności 1960-1972 (10 j.a.), sprawy nadania obywatelstwa - stwierdzenie obywatelstwa, wnioski o nadanie obywatelstwa, utrata obywatelstwa, stwierdzenie utraty obywatelstwa 1956-1972 (22 j.a.), Wydział Skupu: zestawienia zbiorcze i sprawozdania z obowiązkowych dostaw zbóż 1959, 1962 (3 j.a.), Wydział Rolnictwa i Leśnictwa: komisje koordynacyjne - protokoły z posiedzeń 1960-1961 (1 j.a.), plany gospodarcze 1955-1963 (7 j.a.), sprawozdania w zakresie wykonania planu produkcji, dochodów, rozchodów i spraw rolnych 1959, 1963, 1974 (3 j.a.), analiza wykonania planu gospodarczego 1974 (1 j.a.), upowszechnianie wiedzy rolniczej 1974 (1 j.a.), przepisy i zarządzenia oraz planowanie i sprawozdawczość dotycząca leśnictwa 1961-1963, 1965-1966 (5 j.a.), inwestycje - plany, sprawozdania z realizacji 1961-1965, 1974 (7 j.a.), inwestycje i kapitalne remonty 1972-1973 (2 j.a.), elektryfikacja wsi 1956 (1 j.a.), budownictwo indywidualne na wsi 1972-1974 (1 j.a.), informacja NBP o kształtowaniu się sytuacji pieniężno-rynkowej powiatu 1974 (1 j.a.), budżet - plany, sprawozdania, preliminarze budżetowe 1956-1957, 1961-1963, 1964-1965 (4 j.a.), Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej: protokoły z narad 1970-1971 (1 j.a.), wytyczne do projektów planów i plany 1958 (1 j.a.), planowanie - spraw budżetowych, remontów, usług 1964, 1971, 1973-1974 (4 j.a.), analizy ekonomiczne 1971-1972, 1974 (2 j.a.), informacje dotyczące doskonalenia działalności gospodarki komunalnej, materiały dotyczące inwestycji 1974 -1975 (2 j.a.), sprawozdawczość i statystyka 1956-1975 (20 j.a.), kontrole zewnętrzne i własne w jednostkach podległych i nadzorowanych 1970-1973 (4 j.a.), wytyczne do projektu budżetu i budżet, sprawozdania o wydatkach i dochodach budżetowych, sprawozdania o środkach trwałych 1967, 1969-1972 (4 j.a.), Wydział Handlu, Przemysłu i Usług: wytyczne do plnownia 1960-1961, 1963 (3 j.a.), plany roczne techniczno-ekonomiczne 1975 (1 j.a.), projekty i plany obrotu towarowego, spływ masy towarowej 1958-1963 (6 j.a.), sprawozdania - z notowania cen wolnorynkowych, z działalności handlu 1957, 1960-1963 (5 j.a.), analiza sytuacji rynkowej 1958-1962 (5 j.a.), analizy ekonomiczne nadesłane przez NBP i inne 1974 (1 j.a.), sprawy budżetowe i finansowe 1959-1963 (5 j.a.), sprawozdania statystyczne 1959-1965 (6 j.a.), rejestracja i organizacja handlu 1959-1960, 1962-1963 (4 j.a.), nadzór i współdziałanie nad cechami rzemieślniczymi i Izbą Rzemieślniczą 1960 (1 j.a.), Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej: plany i sprawozdania dotyczące rozwoju i działalności służby zdrowia 1957-1962 (1 j.a.), jednostkowe plany dochodów i wydatków oraz sprawozdanie budżetowe 1964 (1 j.a.), meldunki z wykonania planu zatrudnienia i funduszu płac 1965-1966 (1 j.a.), sprawozdawczość z wykonania zatrudnienia, funduszu płac w placówkach służby zdrowia i opieki społecznej, sprawozdania o płacach pracowników, realizacji inwestycji, z wykonania planu przez jednostki służby zdrowia, działalności ośrodków zdrowia, izb porodowych, o czasowej niezdolności do pracy, zestawienia danych o czasowej niezdolności do pracy 1957-1966 (20 j.a.), Wydział Zatrudnienia i Spraw Socjalnych: kontrole i inspekcje 1963-1964 (1 j.a.), zatrudnienie w gospodarce uspołecznionej w latach 1972-1975 (1 j.a.), Powiatowy Komitet Frontu Jedności Narodu: składy osobowe Komitetów FJN - powiatowego i gromadzkich 1965-1966 (1 j.a.), plany pracy i spotkań 1966 (1 j.a.), protokoły z posiedzeń plenarnych i prezydium 1965-1966 (1 j.a.), sprawozdania i informacje 1965-1966 (1 j.a.), obchody uroczystości rocznicowych 1966 (1 j.a.), nab. 6116/2011: rejestracje, legalizacje, ograniczanie, likwidacje działalności stowarzyszeń - składy osobowe, statuty, protokoly zebrań, informacje o działalności, kontrole 1960-1975 (12 j.a.), nab. 6511/2012: książki meldunkowe, rejestry mieszkańców, cudzoziemców, wykazy osób podlegających zameldowaniu miejscowości: Gogolin, Górażdże, Kamień Śląski, Karłubiec, Malnia, Strzebinów 1947-1988 (50 j.a.), nab.6834/2013: książki meldunkowe miejscowości Chorula, Dąbrówka Górna, Góraźdże , Gwoździce, Malnia, Odrowąż, Rogów Opolski, Stradunia, Żużela 1951-1964 (35 j.a.), nab.7029/2014: wywłaszczanie nieruchomości, pierwokup 1968-1974 (2 j.a.); nab. 7677/2015: książki meldunkowe, rejestry meldunkowe 1945-1972 (149 j.a.); nab. 8446/2016: rejestry mieszkańców, książki meldunkowe 1945-1973 (110 j.a); nab. 8750/2017: książki meldunkowe, rejestr mieszkańców pobyt czasowy 1945-1974 (100 j.a.). Number of units in the group: 1397
45/226/0 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Opolu i Urząd Powiatowy w Opolu [1945] 1950-1975 [2003] 0 Unroll
Wydział Organizacyjno-Prawny: protokoły sesjji Powiatowej Rady Narodowej, realizacja uchwał PRN, wybory do sejmu i rad narodowych, spotkania posłów i radnych z wyborcami, rejestry wniosków i postulatów wyborców i ich realizacja, posiedzenia komisji PRN, posiedzenia Prezydium PRN, ewidencja uchwał prezydium i ich realizacja, konferencje i narady członków organów kolegialnych, posiedzenia konwentu seniorów i zespołu radnych, zarządzenia, organizacja urzędu i jednostek podległych, plany pracy, podział administracyjny powiatu, statystyka dotycząca radnych, analiza skarg i wniosków, biuletyny informacyjne, kontrole zewnętrzne jednostek podległych i nadzorowanych 1950-1975 (324 j.a.), Powiatowa Komisja Planowania Gospodarczego; posiedzenia Kolegium PKPG, wieloletnie i roczne plany gospodarcze, oceny analizy i sprawozdania z ich wykonania, plany gospodarcze miast gmin i gromad, sprawozdania z realizacji inwestycji, czynów społecznych, bilanse, analizy sytuacji gospodarczej powiatu, lokalizacja inwestycji, koordynacja działalności gospodarczej, opinie w sprawach przekazywania i nabywania nieruchomości 1951-1975 (244 j.a.),Wydział Finansowy; kontrole zewnętrzne i jednostek podległych, budżety jednostkowe i zbiorcze, sprawozdania z wykonania budżetów, protokoły kontroli i rewizji GRN powiatu opolskiego 1950-1975 (228 j.a.), Wydział Oświaty; konferencje sierpniowe, organizacja sieci szkół podstawowych, komisje i zespoły metodyczne, nauczanie religii, sprawozdania z pracy dydaktyczno-wychowawczej, kontrole szkół i przedszkoli, opieka nad sierotami, sprawozdania szkół z roku szkolnego, nadzór pedagogiczny nad szkołami i przedszkolami, analiza wyników nauczania, sprawozdania z klasyfikacji, szkolne koła, walka z analfabetyzmem i akcja repolonizacyjna, akta szkół, plany dla oświaty, budżety i bilanse oświaty, szkół i świetlic, sprawozdania z inwestycji i zatrudnienia w oświacie, wykazy nauczycieli i ich egzaminy klasyfikacyjne 1947-1975 (447 j.a.), Wydział Kultury; plany wieloletnie, sprawozdania z działalności placówek kulturalno-oświatowych, wieloletnie i roczne budżety kultury i sztuki, działalność jednostek nadzorowanych, sprawozdania z zatrudnienia 1954-1975 (34 j.a.), Powiatowy Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki; protokoły posiedzeń komitetu, sprawozdania statystyczne z działalności klubów i kół sportowych, sprawozdania z realizacji inwestycji, budżet, działalność jednostek nadzorowanych, imprezy sportowe w powiecie, turystyka 1950-1975 (64 j.a.), Wydział Spraw Wewnętrznych; protokoły kontroli i sprawozdania z działalności USC, sprawozdania z działalności referatów i kolegiów karno- administracyjnych, zmiana imion i nazwisk, odtwarzanie akt stanu cywilnego, obywatelstwo, wywłaszczenia, wyjazdy do Niemiec, rejestry karno- administracyjne, sprawozdania dotyczące zameldowania, Komisja do Walki ze Spekulacją 1946-1975 (354 j.a.), Wydział Skupu; posiedzenia Powiatowego Zespołu Koordynacyjnego ds. Skupu, informacje o działalności własnej i jednostek podległych, dostawy obowiązkowe-plany i sprawozdania, kontrole zewnętrzne jednostek podległych i nadzorowanych, kontraktacja roślinna 1957-1975 (32 j.a.), Wydział Rolnictwa i Leśnictwa; protokoły i sprawozdania z działalności, Powiatowa Komisja Ziemska, Państwowy Fundusz Ziemi, akta dotyczące osadnictwa i przejmowania gospodarstw rolnych, plany i programy wieloletnie perspektywiczne oraz gospodarcze, plany i sprawozdania z ochrony roślin, plany gospodarczo, analizy wykonania planów gospodarczych inwestycyjnych, dane dotyczące upraw i hodowli zwierząt, spisy czerwcowe spisy rolne, kontrole zewnętrzne jednostek podległych i nadzorowanych, spółdzielnie produkcyjne, elektryfikacja rolnictwa, klasyfikacja gruntów rolniczych, budżety rolnictwa 1945-1976 (475 j.a.), Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej; plany gospodarcze, plany pracy i sprawozdania, sprawozdania statystyczne, budżet wydziału, kontrole zewnętrzne jednostek podległych, cmentarze komunalne, cmentarze wojenne 1951-1974 (41 j.a.), Wydział Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Komunikacji; protokoły narad, plany gospodarcze, sprawozdania statystyczne 1973-1975 (6 j.a.), Wydział Handlu Przemysłu i Usług; organizacja, protokoły i plany pracy, plany wieloletnie i roczne, sprawozdania z zakresu handlu przemysłu i usług, kontrole jednostek podległych nadzorowanych, analizy wykonania planów gospodarczych, analizy kompleksowe przedsiębiorstw, karty rzemieślnicze, likwidacja zakładów rzemieślniczych, młyny 1945-1975 (138 j.a.), Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej;analiza rozmieszczenia kadr fachowych w służbie zdrowia 1970 (1 j.a.), Wydział Zatrudnienia i Spraw Socjalnych; sprawozdania z działalności, plany pracy, sprawozdania referatu kadr i szkoleń, sprawozdania statystyczne 1945- 1975 (22 j.a.), Urząd Powiatowy; organizacja, współpraca z instytucjami i organizacjami społecznymi, protokoły posiedzeń komisji Urzędu Powiatowego 1973-1975 (8 j.a.), Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury; protokoły narad i kontroli wydziału, sprawozdania statystyczne, plany zagospodarowania przestrzennego 1965-1975 (16 j.a.), Powiatowa Komenda Straży Pożarnych; zarządzenia, protokoły posiedzeń Oddziału Powiatowego Związku Straży Pożarnej, Ochotnicza Straż Pożarna, dochodzenia popożarowe i ewidencja pożarów, wykazy sprzętu, statystyka i sprawozdania finansowe 1947-1970 (58 j.a.), Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Kadr Oświatowych w Opolu 1952-1955 (8 j.a.), Okręg Opolski Polskiego zwiazku Piłki Nożnej 1965 (1 j.a.), przes. 809/2006 - protokoły zebrań zespołów metodycznych 1954-1955 (2 j.a.), protokoły konferencji sierpniowej-protokoły sekcji 1954 (1 j.a.), sprawozdania ogólne z działalności za lata 1953-1955 (1 j.a.), konferencje instruktorów-protokoły 1952-1955 (1 j.a.), sprawozdania pohospitacyjne 1953-1955 (3 j.a.), przes. 857/2007 - sprawozdania z działalności Okręgu Opolskiego Polskiego Związku Piłki Nożnej za 1964 r. (1 j.a.), przes.988/2007 - korespondencja z gminami w sprawach podatku gruntowego 1949-1951 (1 j.a.), ; domowe książki meldunkowe, rejestry mieszkańców, książki meldunkowe, rejestry gruntów, rejestry nieruchomości, listy płac pracowników 1946-1984 (1078 j.a.), przes.1224/2009: reforma systemu oświaty i upowszechnianie wychowania przedszkolnego - plany pracy na lata 1974-1980 (1 j.a.), plan przygotowań i przebiegu sezonu turystycznego w 1975 roku (1 j.a.), przes.1409/2009: rejestr uchwał PPRN 1973 (1 j.a.), nab.6074/2011: akta własności ziemi 1972-2003 (1011 j.a.), dopływ: nab.6290/2011: książki meldunkowe Dąbrówka Dolna 1954-1977 (8 j.a.), książki meldunkowe Domaradzka Kuźnia 1949-1977 (9 j.a.), książki meldunkowe Domaradz 1954-1977 (7 j.a.), książki meldunkowe Fałkowice 1954-1977 (3 j.a.), książki meldunkowe Jagienna 1954-1977 (5 j.a.), książki meldunkowe Kozuby 1954-1977 (5 j.a.), książki meldunkowe Krogulna 1951-1977 (5 j.a.), książki meldunkowe Krzywa Góra 1954-1977 (2 j.a.), książki meldunkowe Żabiniec 1954-1977 (3 j.a.), książki meldunkowe Zawiść 1953-1977 (8 j.a.), książki meldunkowe Kopalina 1953-1977 (5 j.a.), książki meldunkowe Lubnów 1953-1977 (6 j.a.), książki meldunkowe Ładza 1951-1977 (21 j.a.), książka meldunkowa Kaniów 1953-1977 (1 j.a.), książki meldunkowe Paryż 1954-1977 (3 j.a.), książki meldunkowe Świercowskie 1954-1977 (3 j.a.), książki meldunkowe Pokój 1954-1977 (16 j.a.), książki meldunkowe Zieleniec 1953-1977 (2 j.a.), książki meldunkowe Siedlice 1954-1977 (3 j.a.), książki meldunkowe Zieleniec 1954-1977 (5 j.a.), rejestry cudzoziemców 1962-1972 (3 j.a.), wykazy osób podlegających zameldowaniu 1977-1978 (1 j.a.a), książki zameldowanych cudzoziemców 1966-1977 (4 j.a.), pobyt czasowy 1954-1974 (6 j.a.), nab.6430/2012: akty nadania nieruchomości - miejscowości: Chrząstowice, Daniec, Dąbrowice, Dębie Dębska Kuźnia, Lędziny, Suchy Bór 1947-1975 (7 j.a.), nab. 6669/2013: książki meldunkowe, rejestry, wykazy meldunkowe, na pobyt czasowy i cudzoziemców, izby porodowe, rejony meldunkowe wsi: Chmielowice, Komprachcice, Polska Nowa Wieś 1956-1990 (20 j.a.), nab.6965/2013: rejestry mieszkańców i książki meldunkowe wsi Antoniów 1945-1976 (11 j.a.), rejestry mieszkańców wsi Biestrzynnik 1945-1976 (4 j.a.), rejestry mieszkańców wsi Chobie 1945-1976 (2 j.a.), rejestry mieszkańców wsi Dylaki 1945-1979 (6 j.a.), gromadzkie książki meldunkowe wsi Grodziec 1945-1976 (10 j.a.), gromadzkie książki meldunkowa wsi Jedlice 1945-1976 (4 j.a.), rejestry mieszkańców i książki meldunkowe wsi Krasiejów 1945-1977 (20 j.a.), książka meldunkowa i rejestry mieszkańców wsi Krzyżowa Dolina 1945-1977 (4 j.a.), gromadzkie książki meldunkowe wsi Mnichus 1945-1974 (4 j.a.), rejestry mieszkańców i książki meldunkowe miasta Ozimek, skorowidze pobytu czasowego i rejestry cudzoziemców miasta i gminy Ozimek 1945-1990 (66 j.a.), rejestry mieszkańców i gromadzkie książki meldunkowe wsi Pustków 1945-1970 (7 j.a.), rejestry mieszkańców i książki meldunkowe wsi Schodnia Nowa 1945-197 (9 j.a.), rejestry mieszkańców i książki meldunkowe wsi Schodnia Stara 1945-1976 (13 j.a.), rejestry mieszkańców i książki meldunkowe wsi Szczedrzyk 1945-1975 (16 j.a.); nab. 7946/2015: książki meldunkowe i rejestry mieszkańców 1950-1985 (106 j.a.); nab. 8751/2017: książki meldunkowe, rejestry mieszkańców 1945-1960 (31 j.a.), nab.9267/2018: analiza działalności placówek wychowania przedszkolnego pod katem wyposażenia, sytuacji kadrowej i programu 1975 (1 j.a.), korespondencja w sprawie nieruchomości rolnych 1949-1953 (1 j.a.), nadanie imienia dziecku nieznanych rodziców 1947-1950 (1 j.a.), plany operatywne przedsiębiorstw państwowych i spółdzielczych na 1953 rok-podatek obrotowy, podatek dochodowy i od operacji nietowarowych 1953 (2 j.a.), plany roczne na 1953 rok-podatek obrotowy, podatek dochodowy 1953-1954 (1 j.a.), protokoły kontroli, sprawozdania z działalności Biur Ewidencji Ludności w powiecie 1950 (1 j.a.), wyłączanie nieruchomości na cele publiczne 1951-1953 (1 j.a.), zmiana pisowni nazwiska1950 (1 j.a.), rejestr spraw karno-skarbowych 1952-1953 (1 j.a.), nab.9489/2018: domowe książki meldunkowe miejscowości: Boguszyce, Chrząszczyce, Chmielowice, Chrzowice, Folwark, Górki, Jaśkowice, Ligota Prószkowska, Nowa Kuźnia, Prószków, Przysiecz, Winów, Wójtowa Wieś, Zimnice Małe, Zimnice Wielkie, Złotniki, Źlinice 1951-1977 (228 j.a.) Number of units in the group: 5310
45/227/0 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej i Urząd Powiatowy w Strzelcach Opolskich [1945] 1950-1975 [2000] 0 Unroll
Wydział Organizacyjno-Prawny; sesje powiatowej rady narodowej, realizacja uchwał PRN, wybory do sejmu i rad narodowych, spotkania posłów i radnych z wyborcami, realizacja wniosków i postulatów wyborczych, interpelacje wnioski i postulaty radnych oraz rejestry i ewidencja, posiedzenia komisji PRN, ewidencja i rejestry wniosków komisji, posiedzenia Prezydium PRN, ewidencja uchwał prezydium i ich realizacja, konferencje i narady członków organów kolegialnych, posiedzenia konwentu seniorów, realizacja zarządzeń prezydium i przewodniczącego prezydium, organizacja urzędu, ankiety, instrukcje kancelaryjne, plany pracy i sprawozdania z ich wykonania, podział administracyjny powiatu, analiza materiałów rad niższych szczebli, samorząd mieszkańców, sprawozdania i informacje z działalności prezydium, wykazy i informacje o radnych, analiza skarg i wniosków, biuletyny informacyjne, kontrole zewnętrzne jednostek podległych i nadzorowanych 1947-1975 (540 j.a.), Powiatowa Komisja Planowania Gospodarczego; posiedzenia Kolegium PKPG, plany pracy, wieloletnie i roczne plany gospodarcze powiatu oraz miast i gromad, analizy sytuacji gospodarczej powiatu, kontrole zewnętrzne i jednostek podległych, lokalizacja inwestycji, koordynacja inwestycji, koordynacja działalności gospodarczej 1950-1975 (92 j.a.), Wydział Finansowy; sprawozdania finansowe, zbiorcze sprawozdania o dochodach i wydatkach budżetowych, organizacja własnej jednostki, kontrole zewnętrzne i jednostek podległych, budżety, bilanse zamknięcia 1950-1975 (99 j.a.), Wydział Oświaty; konferencje kierowniczek przedszkoli, narady pracowników, narady kolegiów i zespołów, plany pracy, projekty organizacji przedszkoli, szkół, kontrole zewnętrzne, kontrole i lustracje przedszkoli, sprawozdania wizytatorów, sprawozdania i informacje z działalności oświatowej w powiecie, sprawozdania jednostkowe szkół średnich, podstawowych i przedszkoli, wyniki klasyfikacji uczniów, walka z analfabetyzmem, oświata dla dorosłych, obsada szkół, wykazy nauczycieli, akta szkół i przedszkoli 1945-1975 (238 j.a.), Wydział Kultury; sprawozdania i informacje z działalności kulturalnej w powiecie, program rozwoju kultury, plakat na zlot przodowników 1952-1968 (3 j.a.), Powiatowy Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki; organizacja własnej jednostki, analiza skarg i wniosków, plany i sprawozdania z ich realizacji 1957-1975 (5 j.a.),Wydział Spraw Wewnętrznych; organizacja własnej jednostki, zmiana imion i nazwisk, stowarzyszenia, uznanie za obywatela polskiego, stwierdzenie utraty obywatelstwa, poświadczenie obywatelstwa polskiego, wyjazdy do Niemiec, weryfikacja, kontrole jednostek podległych, sprawozdania statystyczne ze stanu i ruchu ludności, statystyczne opracowania końcowe, biura ewidencji ludności, sprawy wywłaszczeniowe, walka z rewizjonizmem, sprawy Kościoła katolickiego 1949-1975 (139 j.a.), Wydział Spraw Wewnętrznych – Referat Wojskowy; kontrole zewnętrzne, sprawozdania z działalności referatu 1963-1971 (9 j.a.), Wydział Rolnictwa i Leśnictwa; powiatowy zespół kierowniczy, sejmik rolników, wieloletnie i roczne plany gospodarcze z zakresu rolnictwa, sprawozdania i informacje z działalności rolnej w powiecie, plany gospodarcze i sprawozdania spółdzielni, ochrona roślin, analizy ekonomiczne produkcji rolniczej, wyniki klasyfikacji gruntów, spisy areału i zwierząt gospodarskich, kontrole zewnętrzne i jednostek podległych, budżety i sprawozdania budżetowe wydziału, organizacja własnej jednostki, inwestycje i kapitalne remonty, realizacja czynów społecznych, rada łowiecka, działalność referatu leśnictwa, pomniki i rezerwaty przyrody 1950-1975 (139 j.a.), Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej; organizacja własnej jednostki, narady i odprawy, plany pracy, opracowywanie planów gospodarczych i inwestycyjnych, plany wieloletnie i roczne z zakresu gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, sprawozdania z działalności, czyny społeczne, opracowani statystyczne własne, analizy ekonomiczne wydziału, budżet wydziału i jego realizacja, kontrole zewnętrzne i jednostek podległych, analiza skarg i wniosków, inwestycje i kapitalne remonty, lokalizacja inwestycji komunalnych, nieruchomości, cmentarze komunalne, ogólne zasady pracy i płacy 1950-1975 (104 j.a.), Wydział Komunikacji; plany inwestycyjne sprawozdania z ich wykonania, ewidencja dróg 1952-1964 (4 j.a.), Wydział Budownictwa Urbanistyki i Architektury; nadzór nad budowami prywatnymi, Lokalizacja szczegółowa, plany zagospodarowania przestrzennego, mapy 1953-1972 (93 j.a.),Wydział Handlu Przemysłu i Usług; organizacja wydziału handlu własnej jednostki i jednostek podległych, wytyczne obrotu artykułami spożywczymi, narady i odprawy wydziału, plany i sprawozdania z działalności wydziału handlu, analizy wydziału handlu, ewidencja przedsiębiorstw gastronomicznych, podział masy towarowej, sieć handlu, handel prywatny, kontrole zewnętrzne, jednostek podległych i nadzorowanych, budżet wydziału, plany i programy rozwoju usług oraz przemysłu, likwidacja zakładów, młyny 1950-1975 (85 j.a.), Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej; stan sanitarny przedszkoli, higiena szkolna 1966-1970 (3 j.a.), Wydział Zatrudnienia; plany pracy i sprawozdania z ich wykonania, bilanse siły roboczej, informacje o zatrudnieniu, sprawozdania z zakresu pośrednictwa pracy 1958-1975 (23 j.a.), Wydział Statystyki; plany pracy i sprawozdania z ich wykonania, sprawozdania statystyczne, kontrole i inspekcje 1953-1962 (12 j.a.), Powiatowa Komenda Straży Pożarnych; ochrona przeciwpożarowa w powiecie 1966-1970 (3 j.a.), Rada Zakładowa przy PPRN w Strzelcach Opolskich; zebrania sprawozdawczo-wyborcze, rady zakładowej, kontrole 1955-1973 (4 j.a.), świadectwa szkolne, duplikaty świadectw, protokoły przeprowadzonych egzaminów, ewidencja nauczycieli PO, egzaminy kwalifikacyjne nauczycieli, zaświadczenia o zatrudnieniu, ewidencja zatrudnionych nauczycieli, karty dzieci wychowujących się w rodzinach zastępczych 1951-1973 (23 j.a.), dopływ (sprawy notarialne, rejestracja, legalizacja, ograniczanie działalności, rozwiązywanie i likwidacja stowarzyszeń) 1958-1975 nab.4548 - 10 j.a., przes.936/2007 - wybory do Sejmu - sprawozdania i informacje z przygotowań 1952 (1 j.a.), nab.5334/2008: biuletyn informacyjny Prezydium PRN 1972 (1 j.a.), nab.5442/2009: akty nadania działek 1947-1974 (1 j.a.), akty własności ziemi 1973-1974 (2 j.a.), decyzje o nadaniu nieruchomości 1968-1974 (1 j.a.), przekazywanie terenów, sprzedaż, dzierżawy wieczyste 1972-1975 (1 j.a.), prawo pierwokupu, wywłaszczenie 1975 (1 j.a.), inwentaryzacja nieruchomości 1973-1975 (1 j.a.), cmentarze i grobownictwo wojenne - ewidencja poległych żołnierzy w czasie I i II wojny światowej, opis pomników z okresu I i II wojny światowej, karty ewidencyjne pomników pamięci narodowej 1954-1971 (3 j.a.), sprawy notarialne - sprzedaż budynków 1947-1972 (3 j.a.), nab.6640/2012: sprawozdania z obrotu nieruchomościami 1970-1974 (1 j.a.), uporządkowanie stanu prawnego nieruchomości 1974-1975 (1 j.a.), nab.7589/2015: książki meldunkowe miejscowości Błotnica Strzelecka 1951-1979 (21 j.a.); nab. 7679/2015 domowe 9gromadzkie) książki meldunkowe 1945-1955 (5 j.a.); nab. 7927/2015: rejestry mieszkańców, książki meldunkowe 1945-1977 (75 j.a.); nab. 7986/2015 ewidencja ludności- rejestry i książki 1947-1991 (14 j.a.); nab.8089/2015 nadzór nad działalnością urzędów stanu cywilnego 1956-1972 (1 j.a.); nab. 8263/2016: akta osobowe 1945-1980 (9 j.a.); nab. 8448/2016: domowe książki meldunkowe 1945-1957 (12 j.a.); nab. 8613/2016: książki meldunkowe, rejestry mieszkańców, wykazy i książki osób zameldowanych na pobyt czasowy- cudzoziemcy, książka zameldowań 1945-2000 (161 j.a.), przes. 2504/2016; nab. 8705/2016- zmiana rozmiaru zespołu (mb.); ub. 764/2016- brak jednostki o sygn. 1289 stwierdzony podczas skontrum. Number of units in the group: 1954
45/228/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Opolu [1945] 1950-1973 [1975] 0 Unroll
Wydział Organizacyjno- Prawny /1948/ 1950-1973 /1974/ - protokoły z sesji Miejskiej Rady Narodowej w Opolu, materiały na sesje – przemówienia i referaty, które nie znalazły się w oprawnych księgach protokołów, wykonanie uchwał Miejskiej Rady Narodowej w Opolu, spotkania radnych z wyborcami, interpelacje i postulaty radnych, protokoły z posiedzeń i kontroli komisji MRN w Opolu, protokoły z posiedzeń Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Opolu, materiały na posiedzenia – przemówienia i referaty, które nie znalazły się w oprawnych księgach protokołów, wykonanie uchwał Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Opolu, narady członków organów kolegialnych, posiedzenia i wnioski Zespołu Radnych PZPR, zarządzenia przewodniczącego PMRN, narady kierowników wydziałów PMRN, organizacja wewnętrzna PMRN, plany pracy i sprawozdania z działalności organów kolegialnych, protokoły z narad przykładowego komitetu blokowego nr 42, zmiany nazw ulic, włączenie nowych dzielnic w granice miasta, sprawy osobowe członków organów kolegialnych i jednostki własnej, analizy skarg i wniosków, kronika miasta Opola, kontrole zewnętrzne i w jednostkach podległych i nadzorowanych, współdziałanie z innymi instytucjami, wybory do sejmu w 1957 roku- organizacja komisji wyborczych, powołanie i protokoły z posiedzeń Społecznego Komitetu Budowy Hali Ludowej w Opolu, ewidencja członków Miejskiego Komitetu Frontu Jedności Narodu (483 j.a)., Miejska Komisja Planowania Gospodarczego 1951-1973 - protokoły z posiedzeń Miejskiej Komisji Planowania Gospodarczego /MKPG/, plany pracy MKPG, plany inwestycyjne na terenie miasta, plany rozwoju gospodarczego miasta, opiniowanie projektów planów przedsiębiorstw, analizy i sprawozdania z wykonania planów inwestycyjnych i gospodarczych, bilans siły roboczej, programy czynów społecznych, koordynacja działalności gospodarczej, lokalizacja ogólna ( 27 j.a.), Wydział Finansowy 1950-1973 - organizacja wydziału, plany pracy i sprawozdania wydziału, sprawy pracownicze wydziału, kontrole zewnętrzne i w jednostkach podległych, dokumentacja składnicy akt wydziału /spisy zdawczo- odbiorcze, protokoły kontroli/, budżety /w przypadku ich braku preliminarze budżetowe/, plany jednostkowe dochodów i wydatków budżetowych, analizy i sprawozdania z wykonania budżetu, rejestr jednostek podlegających rejestracji i kontroli (49 j.a.), Wydział Oświaty 1950-1970 - konferencje nauczycieli, organizacja i sieć szkół, plany i sprawozdania w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży, przedszkoli, opieki nad dzieckiem, sprawozdanie z z zakresu szkolenia ideologicznego nauczycieli, sprawozdania statystyczne z działalności przedszkoli i szkół, plany pracy i sprawozdania z działalności wydziału, finansowanie działalności wydziału /budżety i sprawozdania z ich wykonania/, kontrole zewnętrzne i w jednostkach podległych, sprawozdania z wyników nauczania, Sprawozdania z działalności ZMP i ZHP, plany i sprawozdania z Dni Oświaty, Książki i Prasy, likwidacja analfabetyzmu, plany i sprawozdania z pracy szkół (75 j.a.), Wydział Kultury 1950-1973 - plany gospodarcze i inwestycyjne w dziedzinie kultury i sprawozdania z ich wykonania, sprawozdania statystyczne z działalności kulturalnej, plany pracy i sprawozdania z działalności wydziału, finansowanie działalności wydziału /budżety i sprawozdania z ich wykonania/, sprawozdania z działalności jednostek podległych, kontrole zewnętrzne wydziału, ewidencja placówek artystycznych, sprawozdania z organizowanych imprez, organizacja „Dni Opola”, radiofonizacja Opola, opieka nad zabytkami, Komitet Budowy Pomnika Wyzwolenia – Przyjaźni, budowa pomnika Józefa Lompy (39 j.a.), Miejski Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki 1950-1972 8 j.a., Wydział Spraw Wewnętrznych /1948/ 1950-1973 - protokoły narad pracowników wydziału, organizacja wydziału / regulamin, zmiany w strukturze organizacyjnej/, plany pracy wydziału i Urzędu Stanu Cywilnego oraz sprawozdania z ich realizacji, plany i programy szkolenia pracowników wydziału, sprawozdania z realizacji uchwał MRN, sprawozdania z działalności orzecznictwa karno- administracyjnego, sprawozdania statystyczne wydziału, finansowanie działalności wydziału /budżety i sprawozdania z ich wykonania/, zmiana imion i nazwisk, ustalanie treści aktów stanu cywilnego, stwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego, stwierdzenie utraty obywatelstwa polskiego, nadania obywatelstwa, rejestry repatriantów, wnioski i zezwolenia na wyjazd do Niemiec, sprawozdania dotyczące ludności pochodzenia miejscowego, sprawozdania dotyczące ludności cygańskiej, nadzór nad stowarzyszeniami, sprawy wywłaszczeniowe, kancelaria tajna PMRN w Opolu (192 j.a.), Wydział Rolnictwa i Leśnictwa 1951-1966 - plany pracy wydziału i sprawozdania z ich realizacji, analiza z działalności wydziału na terenie miasta (5 j.a.), Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 1950-1973 - protokoły z narad organizowanych przez wydział, organizacja i zakres działania wydziału, organizacja przedsiębiorstw i zakładów z zakresu gospodarki komunalnej i mieszkaniowej /utworzenie, schematy organizacyjne/, plany pracy i sprawozdania z działalności wydziału, plany inwestycyjne i gospodarcze, finansowanie działalności wydziału /budżety i sprawozdania z ich wykonania/, analizy ekonomiczne działalności przedsiębiorstw gospodarki komunalnej, sprawozdania statystyczne GUS, protokoły z kontroli zewnętrznych i w jednostkach podległych, plany i sprawozdania z działalności jednostek podległych: Miejska Pracownia Geodezyjna, Miejska Gazownia, Miejska Pralnia, Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne, Miejskie Przedsiębiorstwo Remontowo- Budowlane, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Miejska Służba Drogowa, Miejski Zarząd Dróg i Mostów, Miejskie Zakłady Ogrodnicze, Zarząd Zieleni Miejskiej, Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych, Miejski Zarząd Gospodarki Terenami; mapy geodezyjne /znaki geodezyjne, plan sytuacyjno- wysokościowy pl. Wolności/, korespondencja dotycząca publicznej gospodarki lokalami, ewidencja cmentarzy, komisja porządkowo- estetyczna Komitetu „Dni Opola”(156 j.a.), .Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury 1950-1973 - plany pracy i sprawozdania z działalności wydziału, finansowanie działalności wydziału, sprawozdania z ruchu budowlanego, zaświadczenia lokalizacyjne, decyzje o lokalizacji szczegółowej i ogólnej, część opisowa do planu ogólnego miasta Opola, mapy luźne stanowiące załącznik planu ogólnego miasta Opola, szczegółowy plan zagospodarowania przestrzennego „Opole – Centrum”, ekspertyza modernizacji układu opolskiego węzła kolejowego, opracowanie fizjograficzne planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Opola wraz z wszytymi mapami, dokumentacja fizjograficzna ogólna dla planu zagospodarowania przestrzennego Opole – Kolonia Gosławicka wraz z wszytymi mapami ( 50 j.a)., Wydział Handlu, Przemysłu i Usług /1948/ 1950-1973 - protokoły z narad wydziału, zarządzenia wydziału dotyczące jego organizacji oraz przeciwdziałania spekulacji, plany pracy i sprawozdania z działalności wydziału, finansowanie działalności wydziału, realizacja uchwał PMRN, plany rozwoju sieci handlu i usług, plany spływu i podziału masy towarowej, sprawozdania z realizacji planu obrotu towarowego, sprawozdania z żywienia zbiorowego i działalności usługowej, sprawozdania statystyczne, sprawozdania i analizy skarg i wniosków, kontrole zewnętrzne wydziału i jednostek podległych, protokoły z kontroli społecznej placówek handlowych, rejestr przedsiębiorstw handlowych, lokalizacja sieci handlu detalicznego, zezwolenia na sprzedaż alkoholu, udzielanie zezwoleń na prywatną działalność handlową (67 j.a.), Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej 1950-1972 - protokoły z narad wydziału, plany pracy i sprawozdania z działalności wydziału, finansowanie działalności wydziału, realizacja uchwał PMRN, sprawozdania z rozwoju lecznictwa i higieny sanitarnej, sprawozdania ze stanu sanitarnego miasta Opola, sprawozdania z zakresu opieki społecznej, Kontrole zewnętrzne wydziału, wykazy pielęgniarek i lekarzy, sprawozdania z działalności terenowych opiekunów społecznych (21 j.a.), Wydział Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 1951-1973 - plany pracy i sprawozdania z działalności wydziału, finansowanie działalności wydziału, realizacja uchwał jednostek nadrzędnych, sprawozdania z zakresu pośrednictwa pracy, wykazy zatrudnionych repatriantów, zapotrzebowanie na pracowników przez zakłady pracy (15 j.a.), Wydział Statystyki 1954-1962 : plany pracy wydziału, dane statystyczne na temat rozwoju miasta Opola, biuletyn statystyczny miasta ( 3 j.a.), przes.582/2005 - przygotowanie programu wyborczego 1961 (1 j.a.), przes.808/2006 - plany pracy szkół i ich realizacja 1952-1957 (5 j.a.), przes.823/2006 -schemat instalacji elektrycznej sygnalizacji świetlnej w Opolu b.d (1 j.a.), akta nieruchomości nierolniczej podlegającej przekazaniu w trybie dekretu z dnia 6.XII.1946, wnioski o przyznanie rekompensat za mienie pozostawione na Wschodzie i nabycie nieruchomości, akta parcel, orzeczenia o przyznanie nieruchomości, orzeczenia o przyznanie pożyczek na budowę domu 1948-1968 (840 j.a.), przes. 710/2004 - (2 j.a.), nab.6514, 6515/2012, nab: mapy sytuacyjne, sytuacyjno - wysokościowe 1960-1975 (841 j.a.); nab. 8329/2016: wykazy uchwał Prezydium Miejskiej Rady Narodowej 1971 (2 j.a.); nab. 8530/2016: kroniki miasta Opola 1945-1969 (4 j.a.). Number of units in the group: 2882
45/229/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Gogolinie. Zespół złożony [1954-1957] [1958-1966] 1967-1972 0 Unroll
protokoły z sesji Gromadzkiej Rady Narodowej 1954-1957 (3 j.a.), protokoły z sesji Rady Narodowej Osiedla 1958-1966 (9 j.a.), protokoły z sesji Miejskiej Rady Narodowej 1967-1972 (6 j.a.), komisje - regulamin, plany pracy, protokoły z posiedzeń i przeprowadzonych kontroli, sprawozdania 1961-1972 (17 j.a.), protokoły z posiedzeń Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej 1955-1957 (3 j.a.), Protokoły z posiedzeń Prezydium Rady Narodowej Osiedla 1958-1966 (9 j.a.), protokoły z posiedzeń Prezydium Miejskiej Rady Narodowej 1967-1972 (6 j.a.), uchwały Prezydium Rady Narodowej Osiedla- rejestr uchwał 1966-1968(1 j.a.), uchwały Prezydium Miejskiej Rady Narodowej i ich realizacja 1968-1971 (1 j.a.), plany gospodarcze osiedla 1964-1967 (1 j.a.), plany gospodarcze miasta 1968-1971 (1 j.a.), plan i budżety osiedla 1958-1966 (7 j.a.), budżety miasta i plany funduszu miejskiego 1967-1972 (5 j.a.), plany dochodów i wydatków budżetowych 1965-1971 (2 j.a.), sprawozdania budżetowe 1969-1973 (10 j.a.). Number of units in the group: 83
45/230/0 Prezydium Rady Narodowej Osiedla Kolonowskie [1952] 1954-1972 0 Unroll
protokoły z sesji Gromadzkiej Rady Narodowej 1954-1955 (1 j.a.), protokoły z sesji Rady Narodowej Osiedla 1956-1972 (15 j.a.), akta komisji radzieckich: plany pracy, sprawozdania, protokoły z posiedzeń 1955-1972 (12 j.a.), protokoły posiedzeń Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej 1954-1955 (1 j.a.), protokoły z posiedzeń Prezydium Rady Narodowej Osiedla 1956-1972 (16 j.a.), budżet Gromady 1955-1956 (1 j.a.), budżet Osiedla 1957-1972 (10 j.a.), sprawozdania budżetowe 1958-1969 (2 j.a.), dopływ: sesje i sprawy organizacyjne, komisje, roczne plany sprawozdania, perspektywiczne plany społeczno-gospodarczego rozwoju, mienie gromadzkie, budżet osiedla Kolonowskie 1961-1972 (22 j.a.), przes.221/2004: protokoły z sesji i posiedzeń 1955, 1967-1968 (3 j.a.), nab. 6265/2011: akta osobowe pracowników Rady Narodowej Osiedla Kolonowskie 1955-1968 (7 j.a.); nab. 7928/2015: zmiany imion i nazwisk 1952-1960 (7 j.a.). Number of units in the group: 115
45/231/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Krapkowicach 1950-1973 0 Unroll
protokoły z sesji MRN 1953-1973 (18 j.a.), akta komisji radzieckich: plany pracy, sprawozdania, protokoły kontroli 1950-1958 (8 j.a.), akta komitetów blokowych 1953-1956 (1 j.a.), protokoły z posiedzeń Prezydium Miejskiej Rady Narodowej 1952-1973 (20 j.a.), uchwały Prezydium Miejskiej Rady Narodowej i ich realizacja 1954-1960 (3 j.a.), sprawozdania statystyczne - stanu i ruchu zatrudnionych 1950-1951 (2 j.a.), budżet 1950-1972 (19 j.a.), bilanse 1959-1973 (10 j.a.), przes.171/2004: protokoły sesji i posiedzeń PMRN, budżet na rok 1950, roczne sprawozdanie rachunkowe, protokoły zebrań Komisji Mieszkaniowej 1950-1951 (5 j.a.) Number of units in the group: 86
45/232/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Leśnicy [1937] 1950-1972 0 Unroll
protokoły z sesji Miejskiej Rady Narodowej 1950-1972 (23 j.a.), postulaty radnych i ich realizacja 1961-1973 (1 j.a.), , komisje radzieckie - plany pracy, protokoły z posiedzeń, sprawozdania 1950-1972 (12 j.a.), protokół z posiedzenia Zespołu Gminnego 1955 (1 j.a.), ,protokoły z posiedzeń Prezydium Miejskiej Rady Narodowej 1950-1972 (23 j.a.), plany pracy Miejskiej Rady Narodowej i Prezydium 1957-1958, 1966-1972 (2 j.a.), plany pracy Komisji 1966-1968 (1 j.a.), plany rozwoju miasta i plany gospodarcze miasta 1966-1971 (8 j.a.), rejestr skarg i zażaleń 1952 (1 j.a.), ewidencja zasobu aktowego 1972 (1j.a.), kontrola zewnętrzna 1953, 1957, 1961-1972 (4 j.a.), budżet 1950-1952, 1954, 1956, 1957, 1960-1968, 1970-1971 (18 j.a.), sprawozdania z wykonania budżetu 1950-1972 (11 j.a.), pomiary gruntów 1955 (1 j.a.), metryki ulic 1958 (1 j.a.), wykaz osób repatriowanych z Leśnicy do ZSRR w latach 1939-1945 (1 j.a.), sprawozdania z działalności MRN w Leśnicy 1951 (1 j.a.), protokoły sesji MRN 1969-1970 (1 j.a.), akta zbiorowe Urzędu Stanu Cywilnego 1955-1958 (25 j.a.); nab. 7956/2015 protokoły sesji Miejskiej Rady Narodowej 1969-1970 (1 j.a.); nab. 7983/2015 zmiana imion i nazwisk 1948-1954 (1 j.a.); nab. 8279/2016: akta osobowe 1937-1950 (1 j.a.). Number of units in the group: 164
45/233/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Ozimku. Zespół złożony [1954]1958-1974 0 Unroll
protokoły z sesji Rady Narodowej Osiedla 1954-1962 (8 j.a.), protokoły z sesji Miejskiej Rady Narodowej 1962-1967, 1969-1973 (10 j.a.), referaty okolicznościowe 1963-1970 (1 j.a.), wnioski i postulaty radnych i ich realizacja 1965-1973 (1 j.a.), sprawozdania z działalności Miejskiej Rady Narodowej 1965-1966 (2 j.a.), komisje radzieckie - plany pracy, protokoły z posiedzeń, sprawozdania 1958-1972 (11 j.a.), protokoły z posiedzeń prezydium 1955-1960, 1962-1973 (17 j.a.), spotkania z mieszkańcami 1968-1970 (1 j.a.), programy rozwoju Osiedla i miasta 1961-1966 (2 j.a.), plany gospodarcze 1961-1971 (10 j.a.), sprawozdania GUS 1961-1967 (2 j.a.), kontrole zewnętrzne 1959-1963, 1966 (2 j.a.), budżety Osiedla i miasta, zmiany budżetowe 1956-1973 (18 j.a.), opisowe z realizacji budżetu 1966-1971 (2 j.a.), sprawozdania finansowe 1956, 1958-1970 (14 j.a.), Miejski Komitet Frontu Jedności Narodu - protokoły z posiedzeń, sprawozdania z działalności 1964-1972 (4 j.a.), akty nadania 1945-1973 21 j.a., skorowidz parceli i spisy alfabetyczne 1962 - 1 j.a., przes.169: protokoły sesji Miejskiej Rady Narodowej 1963 - 1 j.a., protokoły Prezydium Miejskiej Rady Narodowej 1963 - 1 j.a, dopływ nr 5010/2007-31 j.a. Number of units in the group: 153
45/234/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Strzelcach Opolskich [1945] 1950-1973 [1974] 0 Unroll
Referat Organizacyjno-Prawny: organizacja Miejskiej Rady Narodowej, Prezydium, protokoły z sesji, posiedzeń, komisji, uchwały i ich realizacje, plany i sprawozdania, skargi i wnioski, kontrole 1950-1973 (248 j.a.), Referat Oświaty i Kultury: akta dotyczące analfabetyzmu, organizacja świetlic i akcji socjalnej 1950-1952 (6 j.a.), Referat Finansowy: budżet miasta i sprawozdania z wykonania budżetu 1950-1973 (36 j.a.), Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej: akta dotyczące gospodarki komunalnej i remontów, plany techniczno-ekonomiczne i bilanse przedsiębiorstw 1950-1968 (69 j.a.), Referat Rolnictwa i Leśnictwa: spisy rolne, sprawy leśne, Łowieckie i rybackie, materiały dotyczące melioracji produkcji rolnej i osadnictwa 1950-1971 (15 j.a.), Miejski Komitet Frontu Jedności Narodu: plany pracy, programy, protokoły z posiedzeń plenarnych i materiały dotyczące obchodów rocznicowych 1966-1973 (2 j.a.), dopływ: nab. 4549 1 j.a.-0,02 mb., przes. 218, 244 13 j.a.-0,27 mb., nab.5440/2009: sprawy urządzeń rolnych - mapy glebowo-rolnicze wsi: Błotnica Strzelecka, Grodzisko, Jędryn, Kadłub, Ligota Dolna, Ligota Górna, Niwki, Osiek, Płużnica, Rożniątów, Szymiszów, Wormątowice 1962-1974 (14 j.a.), przes.1434/2009: protokoły z zebrań wiejskich - wybory sołtysów 1970-1972 (1 j.a.), nab. 7591/2015: ewidencja nieruchomości 1963-1974 (2 j.a.), nab.7592/2015: wywłaszczanie nieruchomości 1971-1980 (6 j.a.), sprzedaż gruntu 1958-1971 (1 j.a.), decyzje dotyczące terenów budownictwa jednorodzinnego i zagrodowego oraz podziału nieruchomości w miastach i osiedlach 1974 (1 j.a.); nab. 8280/2016: akta osobowe 1945-1970 (1 j.a.). Number of units in the group: 388
45/235/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Ujeździe Śląskim 1950-1972 0 Unroll
protokoły z sesji Miejskiej Rady Narodowej 1950 1972 (22 j.a.), komisje Miejskiej Rady Narodowej - plany pracy, protokoły z posiedzeń i przeprowadzonych kontroli 1956-1971 (39 j.a.), protokoły z posiedzeń Prezydium Miejskiej Rady Narodowej 1950-1972 (23 j.a.), protokoły z zebrań gromadzkich 1953-1954 (1 j.a.), budżety i preliminarze budżetowe 1951-1958 (7 j.a.), sprawozdania z wykonania budżetu 1950 (1 j.a.), rejestr wymiarowy podatku gruntowego 1953 (1 j.a.), akta zbiorowe 1955-1963 (23 j.a.), informacje o zastosowaniu polskiej pisowni nazwisk 1953-1967 (2 j.a.), decyzje o odtworzeniu treści aktu stanu cywilnego 1946-1963 (4 j.a.), akta zbiorowe urodzeń przes.219/2004 (11 j.a.), przes.245/2004 (1 j.a.) Number of units in the group: 135
45/236/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Zawadzkiem. Zespół złożony. [1955] 1962-1972 0 Unroll
protokoły z sesji Rady Narodowej Osiedla 1955-1972 (18 j.a.), uchwały Rady Narodowej Osiedla 1956 (1 j.a.), postulaty i wnioski wyborców 1962-1962 (1 j.a.), komisje radzieckie - plany pracy, protokoły z posiedzeń i przeprowadzonych kontroli 1961-1972 (16 j.a.), protokoły z posiedzeń Prezydium Rady Narodowej 1955-1972 (19 j.a.), uchwały Prezydium Miejskiej Rady Narodowej 1965-1972 (1 j.a.), plany gospodarcze 1961-1972 (2 j.a.), kontrole i inspekcje 1963-1972 (1 j.a.), plan budżetowy, budżet osiedla i miasta, plany funduszu miejskiego 1957-1972 (13 j.a.), sprawozdania budżetowe 1961-1964, 1971-1972 (2 j.a.), zmiany budżetu 1961-1970 (1 j.a.), Narodowy Spis Powszechny 1960, 1970 (2 j.a.), przes. 220: 2 j.a.-0,04 mb, nab.5298/2008: kontrole zewnętrzne - protokoły kontroli USC 1960-1972 (1 j.a.) Number of units in the group: 80
45/237/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Zdzieszowicach. Zespół złożony [1955] [1956- VII 1962] 1962-1972 0 Unroll
protokoły z sesji Gromadzkiej Rady Narodowej i Rady Narodowej Osiedla 1955-1959 (5 j.a.), spotkania radnych z wyborcami 1969-1971 (1 j.a.), akta komisji radzieckich - plany pracy, protokoły z posiedzeń, kontroli 1961-1972 (15 j.a.), protokoły z posiedzeń Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej, Rady Narodowej Osiedla i Miejskiej Rady Narodowej 1955-1972 (11 j.a.), komitety osiedlowe i blokowe 1969 (1 j.a.), plan gospodarczy osiedla 1959 (1 j.a.), sprawozdania GUS 1968-1973 (1 j.a.), kontrole i inspekcje finansowe 1968-1972 (1 j.a.), budżety, sprawozdania z wykonania budżetu 1955-1973 (18 j.a.), plany finansowe zakładów budżetowych - przedszkola 1966-1972 (1 j.a.), plany finansowe ZGM i ich wykonanie 1962-1963 (1 j.a.), Narodowy Spis Powszechny 1970 (1 j.a.) Number of units in the group: 57
45/238/0 Prezydium Rady Narodowej Osiedla w Groszowicach 1956-1965 0 Unroll
protokoły z posiedzeń plenarnych Rady 1956-1964 (9 j.a.), akta komisji radzieckich 1957-1964 (8 j.a.), protokoły z posiedzeń Prezydium Rady 1956-1964 (9 j.a.), księga kontroli i zarządzeń pokontrolnych 1960-1964 (1 j.a.), plany gospodarcze 1958-1965 (1 j.a.), spis powszechny 1960 (1 j.a.), sprawozdanie statystyczne dotyczące gospodarki rolnej i hodowli bydła 1962 (1 j.a.), budżety oraz sprawozdania z ich wykonania 1956-1964 (17 j.a.), rejestry wymiarowe i księgi biercze podatków 1956-1959 (9 j.a.), przes.146 - protokoły zebrań wiejskich (1 j.a.) , przes.896 - plany gospodarcze na lata 1962-1965 (1 j.a.) Number of units in the group: 62
45/239/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Dobrej 1954-1972 [1973] 0 Unroll
protokoły sesji GRN 1954-1972 (11 j.a.), komisje GRN-protokoły posiedzeń i kontroli, plany pracy 1955 (1 j.a.), protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1955-1972 (11 j.a.), uchwały Prezydium GRN 1965-1968 (1 j.a.), plany pracy GRN 1955-1972 (1 j.a.), protokoły zebrań wiejskich 1970-1972 (1 j.a.), plany gospodarcze gromady i uproszczony plan urządzenia gospodarstwa leśnego na terenie gromady Dobra 1962-1970 (4 j.a.), program rpzwoju gromady Dobra 1962-1964 (1 j.a.), sprawozdania GUS z wykonania planu zatrudnienia i funduszu płac, zasiewów i plonów, dotyczące rolnictwa 1965-1972 (3 j.a.), kontrole zewnętrzne-protokoły kontroli, zalecenia pokontrolne i ich wykonanie 1959-1972 (6 j.a.), budżet gromady, fundusz gromadzki i mienie gromadzkie, plan funduszu gromadzkiego 1955-1972 (8 j.a.), sprawozdania budżetowe-o dochodach i wydatkach budżetowych 1960-1972 [1973] (6 j.a.). Number of units in the group: 54
45/240/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Jasionie 1954-1972 0 Unroll
protokoły sesji GRN 1954-1969 (11 j.a.), komisje GRN-protokoły posiedzeń i kontroli, plany pracy 1955-1972 (10 j.a.), protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1955-1972 (11 j.a.), plany pracy GRN 1955-1969 (2 j.a.), protokoł zebrań wiejskich 1955-1972 (3 j.a.), plany gospodarcze gromady 1959-1967 (2 j.a.), program rozwoju gromady 1967 (1 j.a.), wiejski program rozwoju rolnictwa 1969 (1 j.a.), sprawozdania GUS- o budowie urządzeń zaoptrzenia w wodę oraz stanie i ruchu zatrudnionych 1971-1972 (1 j.a.), kontrole zewnętrzne-protokoły kontroli kompleksowych i szczegółowych 1961-1968 (1 j.a.), budżet gromady, plan funduszu gromadzkiego, fundusz gromadzki i mienie gromadzkie 1955-1971 (7 j.a.), sprawozdania z wykonania budżetu 1956-1968 (4 j.a.), bilanse 1970-1971 (2 j.a.), wnioski i postulaty wyborców 1969-1972 (1 j.a.), Narodowy Spis Powszechny-sprawozdania z przebiegu prac spisowych 1970 (1 j.a.), nab. 6328/2012: rejestr skarg i wniosków 1969-1970 (1 j.a.) Number of units in the group: 59
45/241/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kamieniu Śląskim 1954-1972 [1973] 0 Unroll
protokoły sesji GRN 1954-1972 (13 j.a.), komisje GRN-protokoły posiedzeń i kontroli, plany pracy 1955-1972 (7 j.a.), protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1955-1972 (11 j.a.), protokoły zebrań wiejskich 1955-1958 (1 j.a.), plany gospodarcze gromady 1959-1965 (1 j.a.), sprawozdania GUS- o zatrudnieniu i wykonaniu funduszu płac 1965 (1 j.a.), kontrole zewnętrzne-protokoły kontroli 1960-1972 (5 j.a.), budżet gromady, plan funduszu gromadzkiego, fundusz gromadzki i mienie gromadzkie 1955-1972 (9 j.a.), sprawozdania z wykonania budżetu 1957-1969 (2 j.a.), bilans za rok 1972 1973 (1 j.a.), przekazywanie nieruchomości-zaświadczenia o posiadanych gospodarstwach rolnych, przepisywanie włąsności, akt nadania 1956-1965 (1 j.a.). Number of units in the group: 52
45/242/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Krępnej 1954-1965 0 Unroll
protokoły sesji GRN 1954-1965 (7 j.a.), protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1955-1972 (7 j.a.). Number of units in the group: 14
45/243/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kórnicy 1956-1972 0 Unroll
protokoły sesji GRN 1956-1972 (8 j.a.), komisje GRN-protokoły posiedzeń i kontroli, plany pracy 1962-1969 (7 j.a.), protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1962-1972 (4 j.a.), protokoły zebrań wiejskich 1962-1964 (1 j.a.), zadania i plany gospodarcze gromady 1961-1971 (7 j.a.), programy rozwoju gromady 1962, 1967 (2 j.a.), budżet 1959-1972 (6 j.a.), sprawozdania z wykonania budżetu 1961-1966 (3 j.a.), rolnictwo-sprawozdania z wykonania obowiązkowych dostaw, dziennik obowiązkowych dostaw, rejestr obowiązkowych dostaw zbóż i ziemniaków oraz zwierząt rzeźnych, arkusz wymiarowy obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych 1965 (6 j.a.) Number of units in the group: 44
45/244/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Malni 1955-1972 [1973] 0 Unroll
protokoły sesji GRN 1955-1972 (18 j.a.), komisje GRN-protokoły posiedzeń i kontroli, plany pracy 1962-1972 (7 j.a.), protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1956-1972 (16 j.a.), uchwały Prezydium GRN 1963-1968 (1 j.a.), protokoły zebrań wiejskich 1965-1970 (1 j.a.), plany i zadania gospodarcze gromady 1962-1971 (2 j.a.), programy rozwoju gromady 1962-1967 (3 j.a.), wiejskie programy rozwoju rolnictwa 1966-1972 (1 j.a.), budżet gromady, plan funduszu gromadzkiego, fundusz gromadzki i mienie gromadzkie 1955-1971 (9 j.a.), sprawozdania o dochodach i wydatkach budżetowych 1960-1972 (9 j.a.), bilans za rok 1972 1973 (1 j.a.). Number of units in the group: 68
45/245/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Rogowie Opolskim 1955-1972 0 Unroll
protokoły sesji GRN 1955-1972 (12 j.a.), komisje GRN- protokoły posiedzeń i kontroli, plany pracy 1955-1972 (5 j.a.), protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1955-1972 (10 j.a.), plany gospodarcze gromady 1962-1971 (8 j.a.), programy rozwoju gromady 1962-1967 (1 j.a.), wiejski program rozwoju rolnictwa 1969 (1 j.a.), budżet gromady 1955, 1963-1966 (2 j.a.). Number of units in the group: 39
45/246/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Strzeleczkach 1955-1972 0 Unroll
protokoły sesji GRN 1955-1972 (12 j.a.), komisje GRN-plany pracy, protokoły posiedzeń i kontroli, sprawozdania 1959-1972 (6 j.a.), protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1955-1972 (13 j.a.), uchwały Prezydium GRN 1969-1970 (1 j.a.), protokoły zebrań wiejskich i spotkań z wyborcami 1969-1970 (1 j.a.),uproszczony plan urządzenia gospodarstwa leśnego 1965 (1 j.a.), programy rozwoju gromady i rolnictwa 1967-1971 (2 j.a.), sprawizdania GUS-o zatrudnieniu i budownictwie 1964-1969 (1 j.a.), kontrole zewnetrzne-protokoły, zalecenia pokontrolne, sprawozdania 1960-1971 (2 j.a.), kontrole archiwum-protokoły wizytacji składnicy akt PGRN 1966-1972 (1 j.a.), budżet gromady 1955-1972 (7 j.a.), sprawozdania budżetowe-miesięczne i kwartalne 1959-1965 (4 j.a.), klub radnych PZPR-protokoły posiedzeń 1962-1966 (1 j.a.). Number of units in the group: 52
45/247/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Walcach 1954-1972 0 Unroll
protokoły sesji GRN 1954-1969 (15 j.a.), uchwały GRN 1959-1972 (1 j.a.), komisje GRN-protokoły posiedzeń i kontroli, plany pracy 1956-1969 (10 j.a.), protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1955-1972 (17 j.a.), uchwały Prezydium GRN 1969-1970 (1 j.a.), plany pracy GRN i komisji GRN 1961-1972 (2 j.a.), protokoły zebrań wiejskich 1956-1970 (3 j.a.), plany gospodarcze gromady 1961-1965 (1 j.a.), sprawozdania GUS- o planach zatrudnienia i funduszu płac w szkolnictwie i służbie zdrowia, o zatrudnieniu i funduszu płac oraz budowie kanalizacji 1964-1968 (2 j.a.), kontrole zewnetrzne-protokoły kontroli 1960-1969 (10 j.a.), budżet gromady i plan funduszu gromadzkiego 1959-1961, 1963, 1965 (4 j.a.), sprawozdania budżetowe 1955-1965 (2 j.a.), sprawozdania z działalności w zakresie inwestycji i kapitalnych remontów 1964-1965 (1 j.a.), zmiana imion i nazwisk-tłumaczenie nazwisk 1960 (1 j.a.), związki zawodowe-protokoły posiedzeń, plany pracy grupy związkowej 1955-1957 (1 j.a.). Number of units in the group: 71
45/248/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Zielinie 1957-1972 0 Unroll
protokoły sesji GRN 1957-1972 (9 j.a.), komisje GRN-protokoły posiedzeń i kontroli, plany pracy 1958-1972 (10 j.a.), protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1959-1972 (5 j.a.), plany pracy GRN 1963-1969 (2 j.a.), protokoły zebrań wiejskich 1959-1969 (1 j.a.), plany gospodarcze gromady 1959, 1972 (2 j.a.), wiejskie programy rozwoju rolnictwa 1969-1971 (1 j.a.), sprawozdania GUS- o powierzchni użytków i zasiewów, składy osobowe komisji stałych rad narodowych 1960, 1970 (2 j.a.), kontrole zewnętrzne-protokoły kontroli 1966-1972 (1 j.a.), budżet gromady i plan funduszu gromadzkiego 1958-1971 (7 j.a.), sprawozdania budżetowe 1961-1965, 1970 (3 j.a.), spisy powierzchni gospodarstw rolnych, nieruchomości i liczby ludności 1960 (1 j.a.). Number of units in the group: 44
Showing 481 to 510 of 3,940 entries.